BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I"

Transkript

1 BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse

2 Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden 8, 2A 3460 Birkerød CVR-nr ( Sælger ) Overdrager herved betinget til Køber (1): Køber (2): Navn: Cpr. nr.: Adresse: Navn: Cpr. nr.: Adresse: Tlf. Tlf. Samlet benævnt ( Køber ) den Sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejerlejlighed nr. af matr. nr. Slagelse Markjorder, beliggende, 4200 Slagelse, af areal ifølge tingbogen m 2 ( Ejerlejligheden ). Ejerlejligheden overdrages til Køber på de vilkår, som er anført i denne købsaftale med bilag ( Købsaftalen ).

3 Page 3 1. Ejerlejligheden Indretning Overtagelsestidspunkt - aflevering Refusionsopgørelse m.v Købesummen og dens betaling m.v Byggemodning jordbundsforhold - tilslutningsbidrag Ejerforeningen og servitutter Tinglysningsafgifter og købesummens fordeling Betingelser Energimærkning Omkostninger Fortrydelsesret Bilag Tvister Underskrifter Købers Tilbud Underskrifter Sælgers Accept... 14

4 Page 4 1. Ejerlejligheden 1.1. Sælger overdrager Ejerlejligheden til Køber betinget som anført nedenfor i pkt. 9. Selskabsrapport for K/S Slagelse Byhuse og Komplementarselskabet Slagelse Byhuse ApS vedlægges som bilag 1.1. Ejerlejligheden er under projektering og vil blive opført af Sælger for Sælgers regning og risiko inden Overtagelsestidspunktet. Sælger har ret til at opdele byggeriet i etaper. Ved opdeling af byggeriet opdeles den første etape i ejerlejligheder og efterhånden som de øvrige etaper færdiggøres opdeles også disse i ejerlejligheder og inddrages under den første ejerforening. Idet bebyggelsen af grunden kan ske i etaper, er køber forpligtet til at tåle, at der efter købers overtagelse af ejerlejligheden pågår byggeri i området. Køber og den til enhver tid værende ejer af Ejerlejligheden er pligtigt medlem af Ejerforeningen Slagelse Byboliger I ( Ejerforeningen ) jf. nærmere pkt Købsaftalen er indgået på grundlag af salgsopstilling udarbejdet af Projektbolig.dk dateret, samt budget for fællesudgifter udarbejdet af Sælger. Disse dokumenter er en del af den af Projektbolig.dk udarbejdede salgsopstilling, bilag Ejerlejligheden er angivet på foreløbig anmeldelse om opdeling i ejerlejligheder udarbejdet af landinspektør, bilag Bilag angiver Ejerlejligheden ved dennes forventede ejerlejlighedsnummer og matrikelnummer. Ejerlejlighedens forventede tinglyste areal udgør i henhold til bilag 1.3 m 2. Tingbogsattest for matr. nr. 44ao, Slagelse Markjorder, Nørregade 13, 4200 Slagelse vedlægges som bilag Det tinglyste areal er opgjort i henhold til cirkulære nr. 177 om ejerlejligheder og om boligfællesskaber. Kommunalt oplysningsskema vedlægges som bilag Sælger har ret til at ændre Ejerlejlighedens ejerlejlighedsnummer, adresse og - nummer Ændringer i forhold til Ejerlejlighedens forventede tinglyste areal efter cirkulære nr. 177 om ejerlejligheder og boligfællesskaber, jf. pkt. 1.3, medfører ikke ændringer i købesummen, såfremt afvigelsen er højst +/- 2 m 2 i forhold til det anførte forventede tinglyste areal. Såfremt det tinglyste areal afviger mere end 2 m 2, reguleres købesummen med en aftalt pris på kr. pr. m 2 for den del af arealafvigelsen, der overstiger 2 m 2. Såfremt Ejerlejlighedens endelige tinglyste areal afviger med over 5 m 2, har Køber ret til at træde tilbage fra Købsaftalen på vilkårene anført i pkt Køber betaler fra Overtagelsestidspunktet andel af Ejerforeningens udgifter, herunder fællesudgifter som nærmere angivet i Ejerforeningsvedtægten, bilag Ejerlejligheden overdrages med samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt Sælger med andel af de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder installationer, belysning, beplantninger og alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende, alt for så vidt dette tilhører Sælger Køber har pligt til at tåle, at der på grunden/ejerlejligheden/hoved-ejendommen tinglyses en deklaration, i henhold til hvilken de til enhver tid værende ejere af ejerlejligheder i ejendommen og disses panthavere er pligtige til at respektere den løbende udvidelse af

5 Page 5 ejerforeningen i forbindelse med den etapevise bebyggelse af grunden og uigenkaldeligt giver fuldmagt til sælger og dennes landinspektør til at underskrive, tiltræde og tinglyse nødvendige dokumenter i forbindelse hermed, alternativt forpligter sig til selv at underskrive og tiltræde alle nødvendige dokumenter i denne forbindelse. Køber og dennes panthavere er således pligtige til at tåle, at det ubebyggede fællesareal løbende bliver bebygget og den nye bebyggelse opdelt i ejerlejligheder, der inddrages under den nuværende ejerforening Køber er endvidere pligtig til at tåle de servitutter af såvel privatretlig som offentligretlig karakter med eller uden pant, som sælger eller det offentlige, herunder Vordingborg kommune og/eller koncessionerede selskaber, måtte forlange i forbindelse med grundens byggemodning og bebyggelse, hovedejendommens opdeling i ejerlejligheder samt den løbende udvidelse af ejerforeningen med yderligere ejerlejligheder i forbindelse med den etapevise bebyggelse af grunden, og som er nødvendige for byggeriet Køber bemyndiger uigenkaldeligt sælger til at underskrive og tinglyse servitutter på grunden/ejerlejligheden/hovedejendommen i henhold til det ovenfor anførte indtil 12 måneder efter, at der er tinglyst endeligt skøde til køber Ejerlejligheden er ikke særskilt vurderet Der gælder ikke bopælspligt for Ejerlejligheden, men Slagelse Kommune er omfattet af lov om midlertidig regulering af boligforholdene Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport for Ejerlejligheden. 2. Indretning 2.1. Ejerlejligheden indrettes i henhold til "Brochure med plantegning og materialebeskrivelse", bilag Kravene til kvalitet og omfang af Ejerlejligheden fremgår af "Salgsopstilling", bilag 1.2 og "Foreløbig anmeldelse om opdeling i ejerlejligheder", bilag 1.3. Køber har endvidere fået udleveret materialet Boligkøb uden overraskelser, som beskriver processen fremadrettet, bilag Køber har adgang til at benytte de fælles parkeringspladser som nærmere reguleret i ejerforeningsvedtægten, bilag Uanset at det ikke fremgår af dokumenterne under pkt. 2.1, er Køber gjort bekendt med og accepterer, at der uden udgift for Køber kan udføres mindre ændringer i forhold til det anførte, at der i Ejerlejligheden kan forekomme de for forsyningen af naboejendomme nødvendige rørgennemføringer i inddækkede kanaler, at der skal nedgraves forsyningsledninger på Ejerforeningens grundarealer til brug for forsyning, herunder vedrørende Ejerforeningens fællesejendom, at der tinglyses fornødne deklarationer herom, og at enkelte lampesteder i fællesarealer indbygges i eller påmonteres enkelte Ejerlejligheder Køber er pligtig at tåle, at anlæg og færdiggørelse af fælles- og udenomsarealer i og omkring den ejendom, hvor Købers ejerlejlighed er beliggende, kan finde sted efter Købers

6 Page 6 indflytning i ejerlejligheden. Sælger er berettiget til at benytte en eller flere af ejerlejlighederne, herunder Købers ejerlejlighed, som prøvelejlighed til brug for salget af projektet Køber accepterer, at Sælger og Ejerforeningen har ret til at foretage nødvendige tilpasninger af parkerings- og tilkørselsforholdene til Ejerlejligheden og fællesejendom Sælger har via computervisualiseringer søgt at visualisere bebyggelsen. Der kan forekomme forskelle mellem computervisualiseringens indhold og det færdige byggeri. Køber anerkender derfor, at Sælgers computervisualiseringer ikke er en del af Købsaftalen, og at Sælger ikke er ansvarlig for eventuelle forskelle mellem computervisualiseringen og det færdige byggeri. 3. Overtagelsestidspunkt - aflevering 3.1. Ejerlejligheden overtages af Køber den fra hvilken dato, Ejerlejligheden henligger for Købers regning og risiko. Ved at give meddelelse herom senest 6 måneder før denne dag er Sælger dog berettiget til at udskyde eller fremrykke overtagelsestidspunktet med op til 2 måneder. Denne dag er herefter benævnt Overtagelsestidspunktet Såfremt Ejerlejligheden på Overtagelsestidspunktet er behæftet med væsentlige mangler, udskydes dette, indtil Ejerlejligheden kan afleveres uden væsentlige mangler, jf. ABT 93, 28, stk Manglende færdiggørelse af fællesarealer og fællesejendom betragtes ikke som væsentlige mangler. Færdiggørelse af fællesarealer og fællesejendom kan ske, efter at Køber har overtaget Ejerlejligheden, idet Sælger forpligter sig til, at færdiggørelsen udføres snarest afhængig af årstid og vejrlig. Fast belægning vedrørende adgangsveje til Ejerlejligheden og fællesejendom skal dog være udført på Overtagelsestidspunktet Ved udskydelse af Overtagelsestidspunktet som nævnt i pkt. 3.2, er Sælger forpligtet til at betale dagbod til Køber på 750 kr. pr. dag, som Overtagelsestidspunktet udskydes, medmindre Sælger har ret til tidsfristforlængelse, jf. pkt Erstatningskrav eller andre krav i anledning af forsinkelse kan ikke rejses udover den anførte dagbod Sælger har ret til tidsfristforlængelse ved forsinkelse, der er en følge af: Købers forhold Forhold, der opstår uden Sælgers skyld, og over hvilke Sælger ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentlig større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes Sælgers egne forhold.

7 Page At nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggeriets gennemførelse ikke foreligger senest 30 dage efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne Behandling af og håndtering vedrørende forurenet jord, ekstrafundering, hindringer i grunden og fortidsminder Betingelserne i pkt. 9.1 ikke er rettidigt opfyldt Sælger skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Anser Sælger sig berettiget til forlængelse af tidsfrist for Overtagelsestidspunktet, skal Køber snarest muligt underrettes skriftligt Såfremt Sælger forsinkes som anført ovenfor under punkt 3.5.1, har Sælger ret til erstatning af Køber for Sælgers tab som følge af Købers forsinkelse Sælger har ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler vedrørende Ejerlejligheden og har ansvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i ABT 93, samt med de fravigelser, der udtrykkeligt fremgår af Købsaftalen. Mangler tilstræbes afhjulpet inden 8 uger efter Overtagelsestidspunktet. Uddrag af ABT 93, samt 45, 46 og 47 er vedhæftet som bilag 3.8. ABT 93 er bortset fra de nævnte bestemmelser ikke en del af Købsaftalen. Ved bygherren henholdsvis entreprenøren i ABT 93 forstås henholdsvis Køber og Sælger Sælger giver Ejerforeningen transport i Sælgers krav over for Sælgers entreprenør ( Entreprenøren ). Denne transport gives ca. et år efter Overtagelsestidspunktet. Sælger underretter Entreprenøren om den nævnte transport. Efter at have fået transporteret disse rettigheder, kan Køber ikke længere gøre eventuelle mangelsbeføjelser gældende over for Sælger, men har ret til at gøre mangelsbeføjelser gældende via Ejerforeningen direkte over for Entreprenøren Der gennemføres afleveringsforretning på Overtagelsestidspunktet samt 1- og 5-års eftersyn i overensstemmelse med reglerne i ABT 93, og Sælger indkalder Køber til afleveringsforretning samt 1-års eftersyn. Sælger har ret til at indkalde repræsentanter for Ejerforeningen og til særskilt afleveringsforretning og eftersyn vedrørende fællesejendom. Køber accepterer, at repræsentanter for Ejerforeningen kan disponere vedrørende aflevering og eftersyn på Ejerforeningens vegne. Idet Ejerforeningen har fået transport i Sælgers rettigheder over for Entreprenøren, er det op til Ejerforeningen at indkalde til 5- års eftersyn. Køber og Sælger har ret og pligt til at deltage i 1-års eftersyn, mens Køber og Entreprenøren har ret og pligt til at deltage i 5-års eftersyn. Såfremt Køber ikke har sørget for, at Sælger og Entreprenøren har adgang til Ejerlejligheden i forbindelse med gennemførelse af 1- og 5-års eftersyn, kan Køber ikke gøre nogen form for misligholdelsesbeføjelser gældende vedrørende mangler, som kunne være gjort gældende under 1- og 5-års eftersynene Sælger forestår aflæsning af forbrugsmålere ved afleveringsforretningen, herunder forbrugsmåler vedrørende fællesejendom som anført i pkt. 4.

8 Page Køber har ikke ret til at disponere over Ejerlejligheden eller indsætte indbo i denne forud for Overtagelsestidspunktet Sælger sørger for, at Køber snarest efter Overtagelsestidspunktet modtager eventuelle drifts- og vedligeholdelsesvejledninger vedrørende Ejerlejligheden. Køber er forpligtet til at følge det i drifts- og vedligeholdelsesvejledningerne anførte. 4. Refusionsopgørelse m.v Med Overtagelsestidspunktet som skæringsdag udfærdiger Sælger sædvanlig refusionsopgørelse over Ejerlejlighedens indtægter og udgifter, hvis saldo afregnes kontant Ydelser, der vedrører tiden før eller på Overtagelsestidspunktet, betales af Sælger, mens ydelser, der vedrører tiden efter Overtagelsestidspunktet, betales af Køber. Ydelser vedrørende Ejerforeningen refunderes på grundlag af gældende fordelingstal i henhold til vedtægter for Ejerforeningen, jf. nedenfor i pkt Køber er pligtig at refundere Sælger ejendomsskatter, som Sælger måtte have betalt for perioden efter Overtagelsestidspunktet. Da Ejerlejligheden ikke er selvstændigt vurderet, vil denne refusion ske som refusion af en del af ejendommens samlede ejendomsskatter svarende til det gældende fordelingstal for Ejerlejligheden. Med virkning fra Overtagelsestidspunktet vil Ejerforeningen opkræve en tilsvarende del af ejendommens ejendomsskatter, indtil selvstændig vurdering finder sted Køber indtræder fra Overtagelsestidspunktet i Sælgers rettigheder og forpligtelser over for Ejerforeningen og herunder pligt til at betale fællesbidrag til denne samt i rettigheder og forpligtelser over for forsyningsselskaber og pligt til at betale ydelser til disse Med hensyn til aflæsning af forbrugsmålere gælder, at Sælger ved afleveringsforretningen sørger herfor og for underretning til forsyningsselskaber herom og om ejerskifte. Sælger medvirker om nødvendigt i forbindelse med aflæsning af forbrugsmålere for Ejerforeningens fællesejendom Sælger sørger for via Ejerforeningen at tegne sædvanlig forsikring, herunder brandforsikring vedrørende Ejerlejligheden. 5. Købesummen og dens betaling m.v Købesum udgør kr. skriver kroner Købesummen betales således: Ved Købsaftalens underskrift deponeres kontant kr. hos Amagerbanken, Erhvervsafdelingen, Amagerbrogade 25, 2300 København S, reg. nr. 5201, konto nr. på deponeringskonto i Sælgers navn Senest 14 dage efter Sælgers underskrift af Købsaftalen stiller Køber garanti for restkøbesummens betaling, kr.. Garantien skal stilles af anerkendt dansk pengeinstitut i

9 Page 9 henhold til de i bilag gengivne vilkår for garantistillelse vedrørende betaling af restkøbesummen. Køber er gjort bekendt med, at denne garanti indeholder fravigelser fra de sædvanlige vilkår, som fremgår af den af Advokatrådet m.fl. udarbejdede standardgaranti, jf. 13 i bkg. nr. 164/2007 om ansvar, garantistillelse mv Senest 30 dage før Overtagelsestidspunktet skal Køber deponere restkøbesummen i Amagerbanken på den i pkt anførte konto. Deponeres ikke rettidigt, forrentes den uberigtigede købesum fra Overtagelsestidspunktet i henhold til renteloven (Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 pct. p.a.) Købesum i alt kr Dokumentation for rettidig deponering og garantistillelse tilstilles advokat Hans-Peter Jørgensen, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, tlf , telefax og Projektbolig.dk, Koldinggade 16, st. th., 2100 København Ø Renter af det under pkt og deponerede beløb tilfalder Køber frem til Overtagelsestidspunktet Deponerede beløb og bankgaranti tjener til sikkerhed for opfyldelse af samtlige Købers forpligtelser ifølge købsaftalen Sælger er forpligtet til at aflyse evt. eksisterende pantehæftelser, idet Køber ikke overtager pantegæld vedrørende Ejerlejligheden Den anførte samlede købesum er af Sælger transporteret til Amagerbanken, hvorfor indbetaling af købesummen alene kan ske som anført ovenfor. Amagerbanken skal respektere Købers rettigheder i henhold til købsaftalen Den under pkt omtalte bankgaranti vil af Sælger blive transporteret til Amagerbanken, og transport sker ved særskilt transporterklæring Den samlede anførte købesum frigives over for Amagerbanken, når Sælger har afleveret Ejerlejligheden uden væsentlige mangler, og Køber har modtaget tinglyst endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst pr. Overtagelsestidspunktet Køber har ikke ret til at foretage tilbagehold, modregning eller lignende i købesummen eller refusionssaldoen til sikkerhed for Sælgers afhjælpning af mangler Hvis Sælger har afleveret Ejerlejligheden uden væsentlige mangler, er Amagerbanken berettiget til at få frigivet de under pkt og nævnte beløb med renter, hvis Sælger etablerer bankgaranti for, at det frigivne beløb tilbagebetales Køber, såfremt endeligt skøde på ejendommen ikke kan tinglyses uden præjudicerende retsanmærkninger.

10 Page Byggemodning jordbundsforhold - tilslutningsbidrag 6.1. Sælger afholder selv udgiften vedrørende fjernelse af eksisterende bygninger, byggemodning, ekstrafundering, pilotering, hindringer på grunden, fortidsminder samt forurening. Sælger foretager afværgeforanstaltninger således, at Ejerlejligheden lovligt kan anvendes til beboelse, ligesom eventuelle nedgravede olietanke fjernes eller afblændes i overensstemmelse med gældende regler. Oplysninger om kortlægning af jordforurening vedlægges som bilag Sælger erklærer, at samtlige forfaldne beløb til tilslutningsafgifter og anlægsarbejder, herunder vej, fortov, fællesanlæg, el, varme, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt pr. Overtagelsestidspunktet, og at der Sælger bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendelser vedrørende førnævnte for hvilke, udgifterne senere vil blive pålagt Ejerlejligheden. Eventuelle fremtidige udgifter vedrørende de anførte forhold er Sælger uvedkommende. 7. Ejerforeningen og servitutter 7.1. Køber har ret og pligt til at være medlem af ejerforeningen Slagelse Byboliger I. Vedtægter for ejerforeningen, bilag 7.1, er gjort Køber bekendt. Køber er ligeledes bekendt med, at vedtægterne foranlediges tinglyst på den enkelte ejerlejlighed senest samtidig med tinglysning af fortegnelse over ejerlejlighederne Budget for ejerforeningen, bilag 7.2, er Køber bekendt. Køber er ligeledes bekendt med, at budgettet i et vist omfang er baseret på Sælgers skøn og erfaring. Køber er bekendt med, at budgettet er udtryk for et skønnet budget Sælger påser, at Ejerforeningens aktiver og passiver via Ejerforeningen forsikres i sædvanligt omfang med virkning fra Overtagelsestidspunktet, herunder med hensyn til lovpligtig brandforsikring Som nærmere anført i vedtægten tinglyses Ejerforeningens vedtægter pantstiftende for kr. til sikkerhed for den til enhver tid værende ejers forpligtelser over for ejerforeningen. Tinglysningsafgift vedrørende den pantstiftende tinglysning af vedtægter betales af Sælger Køber er bekendt med og respekterer de servitutter, der er tinglyst på ejendommen, jf. foreløbig servituterklæring af den udarbejdet af landinspektør, bilag Servitutterne vedlægges Købsaftalen som bilag og bilag Køber respekterer endvidere forpligtelser over for forsyningsselskaber vedrørende Ejerlejligheden og hovedejendommen I forbindelse med ejerlejlighedsopdelingen udfærdiges endelig servituterklæring, hvoraf det vil fremgå hvilke servitutter, der efter ejerlejlighedsopdelingen vil være at tinglyse på Ejerlejligheden ud over de ved nærværende beskrevne servitutter Køber er endvidere bekendt med og respekterer lokalplan nr. 1009, bilag

11 Page Køber accepterer ved sin underskrift på Købsaftalen vedtægternes indhold, stiftelse af Ejerforeningen samt tinglysning af vedtægter som anført. Køber respekterer endvidere de offentlige og private sædvanlige servitutter og servitutter fra koncessionerede virksomheder, som er nødvendige at tinglyse på Ejerlejligheden og ejendommen i forbindelse med Sælgers opførelse af ejendommen og Ejerlejligheden og ejerlejlighedsopdelingen af Ejerlejligheden Køber meddeler ved sin underskrift på Købsaftalen Sælger uigenkaldelig fuldmagt til at underskrive respektpåtegninger, således at Købers adkomst til Ejerlejligheden respekterer servitutter beskrevet under pkt Tinglysningsafgifter og købesummens fordeling 8.1. Køber afholder tinglysningsafgifter forbundet med tinglysning af adkomst til Ejerlejligheden og pantstiftende tinglysning af ejerforenings-/ grundejerforeningsvedtægter for Ejerlejligheden. 9. Betingelser 9.1. Købsaftalen er fra Sælgers side betinget af, at samtlige følgende punkter er opfyldt: At alle nødvendige tilladelser, som er nødvendige til brug for opførelsen af ejendommen og Ejerlejligheden og ejerlejlighedsopdelingen, foreligger i endelig og upåankelig stand på de af Sælger ansøgte vilkår senest den At Sælger i byggeriets første etape senest den har indgået 7 købsaftaler om salg af ejerlejligheder i ejendommen, og de pågældende købere rettidigt har deponeret og stillet garanti for købesummernes rettidige betaling At Køber rettidigt betaler købesummen og stiller bankgaranti, jf. pkt Alene Sælger kan påberåbe sig de i pkt anførte betingelser. Såfremt vedkommende betingelse ikke er opfyldt rettidigt, har Sælger ret til at ophæve Købsaftalen. Sælger er i givet fald pligtig at medvirke til, at deponerede købesummer med tilskrevne renter fra deponeringskontoen tilgår Køber. I øvrigt kan ingen af parterne gøre krav gældende i mod hinanden i anledning af ophævelsen Såfremt betingelsen i pkt ikke opfyldes eller frafaldes, har Sælger ret til at ophæve Købsaftalen. Sælger har i givet fald krav på erstatning af Køber for sine tab i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler Købsaftalen er fra Købers side betinget af, at Ejerlejlighedens endelige tinglyste areal, jf. pkt. 1.3, ikke afviger fra det aftalte med mere end 5 m Alene Køber kan påberåbe sig den i pkt. 9.4 anførte betingelse. Såfremt betingelsen ikke er opfyldt rettidigt, har Køber ret til at ophæve Købsaftalen. I givet fald bortfalder Købsaftalen i sin helhed, uden at nogen af parterne kan gøre krav gældende over for hinanden,

12 Page 12 og Sælger skal medvirke til, at deponeret købesum med tilskrevne renter fra deponeringskontoen snarest tilgår Køber Ved arealafvigelse som anført i pkt. 9.4 er Sælger dog berettiget til at fastholde handlen, såfremt Ejerlejlighedens endelige tinglyste areal er større end 5 m 2, jf. pkt. 1.3, og Sælger alene forhøjer købesummen med et beløb svarende til en arealafvigelse på 5 m 2. I givet fald tilgår deponerede købesummer med tilskrevne renter på deponeringskontoen ikke Køber. 10. Energimærkning Sælger oplyser, at Ejerlejligheden er omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (energimærkeloven), og Sælger betaler og udfører energimærkning og energiplan, som leveres snarest muligt. 11. Omkostninger Køber betaler variabel og fast tinglysningsafgift, jf. pkt. 8. Tinglysningsafgifterne vedrørende skøde forfalder til betaling ved Købers underskrift af skøde, mens tinglysningsafgiften for pantstiftende tinglysning af vedtægterne forfalder 10 dage fra påkrav herom fra Sælger Køber bærer selv omkostningerne og risici ved en eventuel efterfølgende finansiering af handlen Hver part betaler honorar til egne rådgivere. Køber har ret til for egen regning at lade sig repræsentere ved egen advokat eller øvrige rådgivere, og Køber erklærer ved sin underskrift på Købsaftalen, at Køber af Sælger er opfordret til at bruge egne rådgivere Skøde i forbindelse med Købsaftalen udarbejdes af Sælgers advokat, Hans-Peter Jørgensen, Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V. Udgifterne til advokat Hans-Peter Jørgensen betales af Sælger. Skøde udfærdiges på grundlag af koncept hertil, bilag Køber er pligtig at tage endeligt skøde, når betingelserne i pkt. 9 er opfyldt eller frafaldet Der har medvirket ejendomsmægler i forbindelse med overdragelsen, og omkostninger hertil afholdes af Sælger. 12. Fortrydelsesret Køber er orienteret om, at Køber kan træde tilbage fra handlen i henhold til reglerne om fortrydelsesret i kapitel 3 i lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, og Køber har modtaget og underskrevet særskilt erklæring herom, bilag 12.1.

13 Page Bilag Undertegnede Køber og Sælger bekræfter ved underskrift på Købsaftalen at have modtaget og gennemgået følgende bilag, som udgør en integreret del af købsaftalen: 1.1 Selskabsrapport for K/S Slagelse Byhuse og Komplementarselskabet Slagelse Byhuse ApS 1.2 Salgsopstilling Foreløbig anmeldelse om opdeling i ejerlejligheder Tingbogsattest for matr. nr. 44ao, Slagelse Markjorder, Nørregade 13, 4200 Slagelse Kommunalt oplysningsskema Brochure med plantegning og materialebeskrivelse Boligkøb uden overraskelser 2.2 Oversigt over p-pladser 3.8 Uddrag af ABT Vilkår for garantistillelse vedrørende betaling af restkøbesummen 6.1 Oplysninger om kortlægning af jordforurening 7.1 Ejerforeningsvedtægter 7.2 Budget for ejerforeningen Servituterklæring Dok om bebyggelse, friarealer, veje, brugsret samt færdselsret Lokalplan nr Skødekoncept 12.1 Erklæring vedrørende fortrydelsesret 14. Tvister Tvister mellem Køber og Sælger vedrørende eventuelle forsinkelser og mangler, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres endeligt og bindende ved voldgift, jf. ABT og Underskrifter Købers Tilbud Ved sin underskrift bekræfter Køber at være bekendt med og accepterer, at der ikke er indgået nogen aftale, før Sælger ved sin underskrift nedenfor har accepteret Købers tilbud. Købers underskrivelse af Købsaftalen indebærer således blot, at der fra Køber gives et tilbud til Sælger, som Sælger frit kan vælge at afvise ved ikke at underskrive dette eller acceptere ved sin underskrift heraf. Hvis ikke Sælger har underskrevet Købsaftalen senest den, er Købers tilbud bortfaldet, og Sælger er forpligtet til at tilbagebetale indbetalt depositum med tilskrevne renter.

14 Page 14, den 2009, den 2009 Som Køber (1): Som Køber (2): Ved min/vores ovenstående underskrift bekræfter jeg/vi samtidig, at jeg/vi opfylder betingelserne for erhvervelse af fast ejendom i Danmark i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 566 om erhvervelse af fast ejendom. Hvis Køber ikke har haft fast bopæl i Danmark i mindst 5 år, er Køber forpligtet til at rette henvendelse til Sælgers advokat, Hans-Peter Jørgensen, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, tlf , idet skødet, jf. pkt. 11.4, efter omstændighederne i så fald vil skulle ændres. Købers pengeinstitut: Købers advokat: Navn: Navn: Adresse: Adresse: Tlf. Tlf. Telefax: Telefax: Underskrifter Sælgers Accept, den For K/S Slagelse Byhuse:

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE. Ejerlejlighed Øresund Tower. Amager Strandvej 100 A/S - CVR-nr. 33 23 94 75 Hollufgård Hollufgårds Allé 12 5220 Odense SØ

BETINGET KØBSAFTALE. Ejerlejlighed Øresund Tower. Amager Strandvej 100 A/S - CVR-nr. 33 23 94 75 Hollufgård Hollufgårds Allé 12 5220 Odense SØ BETINGET KØBSAFTALE Ejerlejlighed Øresund Tower Undertegnede herefter benævnt (køber) Navn Navn Adresse Adresse Postnr. & by Postnr. & by Tlf. privat Tlf. privat Tlf. arbejde Tlf. arbejde E-mail E.mail

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Del af matr. nr. 62 aø Frederiksværk Markjorder, Rådhuspladsen, 3300 Frederiksværk Ca. 750 m 2 1 Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Købsaftale Vindmølle på egen grund

Købsaftale Vindmølle på egen grund Købsaftale Vindmølle på egen grund Vedrørende ejendommen beliggende mr.nr. 155 Mellerup, Agerskov beliggende Bovvej, 6534 Agerskov. Dok. 14/20307-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købsaftale jordstykke

Købsaftale jordstykke Købsaftale jordstykke Vedrørende ejendommen beliggende Over Viskumvej 6, 8830 Tjele Dok. 13/102023-3 1/7 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget andelsbolig (Entreprenørstyret)

Standardgaranti ved køb af nybygget andelsbolig (Entreprenørstyret) 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget andelsbolig (Entreprenørstyret) Til sikkerhed for [andelsboligkøbers navn]s (køber) opfyldelse af tegningsaftale af [xx.xx.xxxx]

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Købsaftale erhvervsejendom

Købsaftale erhvervsejendom Købsaftale erhvervsejendom Vedrørende erhvervsejendommen beliggende Lundgårdvej 2A, 6600 Vejen. Dok. 14/08937-2 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrundene, Elkærholmparken 36, 38, 40, 42, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrundene, Elkærholmparken 36, 38, 40, 42, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrundene, Elkærholmparken 36, 38, 40, 42, Vester Nebel Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf: E.mail:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem J. NR.: 104395 SAMARBEJDSAFTALE Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion ( Samarbejdsaftalen ) Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi & Ejendomme Sct. Anna Gade 5a 3000 Helsingør CVR-nr. 64502018 (herefter

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Korsør Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV Grund, Kirkebakken 11, 7870 Roslev, matr.nr. 9au Roslev By, Roslev Skive Kommune udbyder en grund beliggende Kirkebakken 11, 7870 Roslev til salg i henhold til

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup.

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg.

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg. GIV ET BUD Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev Jordstykke på 1.005 m2 udbydes til salg. Violvej, Breum, 7870 Roslev. Skive Kommune udbyder matr. nr. 3m Breum by, Grinderslev beliggende på Violvej i Breum

Læs mere