BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I"

Transkript

1 BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse

2 Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden 8, 2A 3460 Birkerød CVR-nr ( Sælger ) Overdrager herved betinget til Køber (1): Køber (2): Navn: Cpr. nr.: Adresse: Navn: Cpr. nr.: Adresse: Tlf. Tlf. Samlet benævnt ( Køber ) den Sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejerlejlighed nr. af matr. nr. Slagelse Markjorder, beliggende, 4200 Slagelse, af areal ifølge tingbogen m 2 ( Ejerlejligheden ). Ejerlejligheden overdrages til Køber på de vilkår, som er anført i denne købsaftale med bilag ( Købsaftalen ).

3 Page 3 1. Ejerlejligheden Indretning Overtagelsestidspunkt - aflevering Refusionsopgørelse m.v Købesummen og dens betaling m.v Byggemodning jordbundsforhold - tilslutningsbidrag Ejerforeningen og servitutter Tinglysningsafgifter og købesummens fordeling Betingelser Energimærkning Omkostninger Fortrydelsesret Bilag Tvister Underskrifter Købers Tilbud Underskrifter Sælgers Accept... 14

4 Page 4 1. Ejerlejligheden 1.1. Sælger overdrager Ejerlejligheden til Køber betinget som anført nedenfor i pkt. 9. Selskabsrapport for K/S Slagelse Byhuse og Komplementarselskabet Slagelse Byhuse ApS vedlægges som bilag 1.1. Ejerlejligheden er under projektering og vil blive opført af Sælger for Sælgers regning og risiko inden Overtagelsestidspunktet. Sælger har ret til at opdele byggeriet i etaper. Ved opdeling af byggeriet opdeles den første etape i ejerlejligheder og efterhånden som de øvrige etaper færdiggøres opdeles også disse i ejerlejligheder og inddrages under den første ejerforening. Idet bebyggelsen af grunden kan ske i etaper, er køber forpligtet til at tåle, at der efter købers overtagelse af ejerlejligheden pågår byggeri i området. Køber og den til enhver tid værende ejer af Ejerlejligheden er pligtigt medlem af Ejerforeningen Slagelse Byboliger I ( Ejerforeningen ) jf. nærmere pkt Købsaftalen er indgået på grundlag af salgsopstilling udarbejdet af Projektbolig.dk dateret, samt budget for fællesudgifter udarbejdet af Sælger. Disse dokumenter er en del af den af Projektbolig.dk udarbejdede salgsopstilling, bilag Ejerlejligheden er angivet på foreløbig anmeldelse om opdeling i ejerlejligheder udarbejdet af landinspektør, bilag Bilag angiver Ejerlejligheden ved dennes forventede ejerlejlighedsnummer og matrikelnummer. Ejerlejlighedens forventede tinglyste areal udgør i henhold til bilag 1.3 m 2. Tingbogsattest for matr. nr. 44ao, Slagelse Markjorder, Nørregade 13, 4200 Slagelse vedlægges som bilag Det tinglyste areal er opgjort i henhold til cirkulære nr. 177 om ejerlejligheder og om boligfællesskaber. Kommunalt oplysningsskema vedlægges som bilag Sælger har ret til at ændre Ejerlejlighedens ejerlejlighedsnummer, adresse og - nummer Ændringer i forhold til Ejerlejlighedens forventede tinglyste areal efter cirkulære nr. 177 om ejerlejligheder og boligfællesskaber, jf. pkt. 1.3, medfører ikke ændringer i købesummen, såfremt afvigelsen er højst +/- 2 m 2 i forhold til det anførte forventede tinglyste areal. Såfremt det tinglyste areal afviger mere end 2 m 2, reguleres købesummen med en aftalt pris på kr. pr. m 2 for den del af arealafvigelsen, der overstiger 2 m 2. Såfremt Ejerlejlighedens endelige tinglyste areal afviger med over 5 m 2, har Køber ret til at træde tilbage fra Købsaftalen på vilkårene anført i pkt Køber betaler fra Overtagelsestidspunktet andel af Ejerforeningens udgifter, herunder fællesudgifter som nærmere angivet i Ejerforeningsvedtægten, bilag Ejerlejligheden overdrages med samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt Sælger med andel af de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder installationer, belysning, beplantninger og alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende, alt for så vidt dette tilhører Sælger Køber har pligt til at tåle, at der på grunden/ejerlejligheden/hoved-ejendommen tinglyses en deklaration, i henhold til hvilken de til enhver tid værende ejere af ejerlejligheder i ejendommen og disses panthavere er pligtige til at respektere den løbende udvidelse af

5 Page 5 ejerforeningen i forbindelse med den etapevise bebyggelse af grunden og uigenkaldeligt giver fuldmagt til sælger og dennes landinspektør til at underskrive, tiltræde og tinglyse nødvendige dokumenter i forbindelse hermed, alternativt forpligter sig til selv at underskrive og tiltræde alle nødvendige dokumenter i denne forbindelse. Køber og dennes panthavere er således pligtige til at tåle, at det ubebyggede fællesareal løbende bliver bebygget og den nye bebyggelse opdelt i ejerlejligheder, der inddrages under den nuværende ejerforening Køber er endvidere pligtig til at tåle de servitutter af såvel privatretlig som offentligretlig karakter med eller uden pant, som sælger eller det offentlige, herunder Vordingborg kommune og/eller koncessionerede selskaber, måtte forlange i forbindelse med grundens byggemodning og bebyggelse, hovedejendommens opdeling i ejerlejligheder samt den løbende udvidelse af ejerforeningen med yderligere ejerlejligheder i forbindelse med den etapevise bebyggelse af grunden, og som er nødvendige for byggeriet Køber bemyndiger uigenkaldeligt sælger til at underskrive og tinglyse servitutter på grunden/ejerlejligheden/hovedejendommen i henhold til det ovenfor anførte indtil 12 måneder efter, at der er tinglyst endeligt skøde til køber Ejerlejligheden er ikke særskilt vurderet Der gælder ikke bopælspligt for Ejerlejligheden, men Slagelse Kommune er omfattet af lov om midlertidig regulering af boligforholdene Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport for Ejerlejligheden. 2. Indretning 2.1. Ejerlejligheden indrettes i henhold til "Brochure med plantegning og materialebeskrivelse", bilag Kravene til kvalitet og omfang af Ejerlejligheden fremgår af "Salgsopstilling", bilag 1.2 og "Foreløbig anmeldelse om opdeling i ejerlejligheder", bilag 1.3. Køber har endvidere fået udleveret materialet Boligkøb uden overraskelser, som beskriver processen fremadrettet, bilag Køber har adgang til at benytte de fælles parkeringspladser som nærmere reguleret i ejerforeningsvedtægten, bilag Uanset at det ikke fremgår af dokumenterne under pkt. 2.1, er Køber gjort bekendt med og accepterer, at der uden udgift for Køber kan udføres mindre ændringer i forhold til det anførte, at der i Ejerlejligheden kan forekomme de for forsyningen af naboejendomme nødvendige rørgennemføringer i inddækkede kanaler, at der skal nedgraves forsyningsledninger på Ejerforeningens grundarealer til brug for forsyning, herunder vedrørende Ejerforeningens fællesejendom, at der tinglyses fornødne deklarationer herom, og at enkelte lampesteder i fællesarealer indbygges i eller påmonteres enkelte Ejerlejligheder Køber er pligtig at tåle, at anlæg og færdiggørelse af fælles- og udenomsarealer i og omkring den ejendom, hvor Købers ejerlejlighed er beliggende, kan finde sted efter Købers

6 Page 6 indflytning i ejerlejligheden. Sælger er berettiget til at benytte en eller flere af ejerlejlighederne, herunder Købers ejerlejlighed, som prøvelejlighed til brug for salget af projektet Køber accepterer, at Sælger og Ejerforeningen har ret til at foretage nødvendige tilpasninger af parkerings- og tilkørselsforholdene til Ejerlejligheden og fællesejendom Sælger har via computervisualiseringer søgt at visualisere bebyggelsen. Der kan forekomme forskelle mellem computervisualiseringens indhold og det færdige byggeri. Køber anerkender derfor, at Sælgers computervisualiseringer ikke er en del af Købsaftalen, og at Sælger ikke er ansvarlig for eventuelle forskelle mellem computervisualiseringen og det færdige byggeri. 3. Overtagelsestidspunkt - aflevering 3.1. Ejerlejligheden overtages af Køber den fra hvilken dato, Ejerlejligheden henligger for Købers regning og risiko. Ved at give meddelelse herom senest 6 måneder før denne dag er Sælger dog berettiget til at udskyde eller fremrykke overtagelsestidspunktet med op til 2 måneder. Denne dag er herefter benævnt Overtagelsestidspunktet Såfremt Ejerlejligheden på Overtagelsestidspunktet er behæftet med væsentlige mangler, udskydes dette, indtil Ejerlejligheden kan afleveres uden væsentlige mangler, jf. ABT 93, 28, stk Manglende færdiggørelse af fællesarealer og fællesejendom betragtes ikke som væsentlige mangler. Færdiggørelse af fællesarealer og fællesejendom kan ske, efter at Køber har overtaget Ejerlejligheden, idet Sælger forpligter sig til, at færdiggørelsen udføres snarest afhængig af årstid og vejrlig. Fast belægning vedrørende adgangsveje til Ejerlejligheden og fællesejendom skal dog være udført på Overtagelsestidspunktet Ved udskydelse af Overtagelsestidspunktet som nævnt i pkt. 3.2, er Sælger forpligtet til at betale dagbod til Køber på 750 kr. pr. dag, som Overtagelsestidspunktet udskydes, medmindre Sælger har ret til tidsfristforlængelse, jf. pkt Erstatningskrav eller andre krav i anledning af forsinkelse kan ikke rejses udover den anførte dagbod Sælger har ret til tidsfristforlængelse ved forsinkelse, der er en følge af: Købers forhold Forhold, der opstår uden Sælgers skyld, og over hvilke Sælger ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentlig større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes Sælgers egne forhold.

7 Page At nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggeriets gennemførelse ikke foreligger senest 30 dage efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne Behandling af og håndtering vedrørende forurenet jord, ekstrafundering, hindringer i grunden og fortidsminder Betingelserne i pkt. 9.1 ikke er rettidigt opfyldt Sælger skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Anser Sælger sig berettiget til forlængelse af tidsfrist for Overtagelsestidspunktet, skal Køber snarest muligt underrettes skriftligt Såfremt Sælger forsinkes som anført ovenfor under punkt 3.5.1, har Sælger ret til erstatning af Køber for Sælgers tab som følge af Købers forsinkelse Sælger har ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler vedrørende Ejerlejligheden og har ansvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i ABT 93, samt med de fravigelser, der udtrykkeligt fremgår af Købsaftalen. Mangler tilstræbes afhjulpet inden 8 uger efter Overtagelsestidspunktet. Uddrag af ABT 93, samt 45, 46 og 47 er vedhæftet som bilag 3.8. ABT 93 er bortset fra de nævnte bestemmelser ikke en del af Købsaftalen. Ved bygherren henholdsvis entreprenøren i ABT 93 forstås henholdsvis Køber og Sælger Sælger giver Ejerforeningen transport i Sælgers krav over for Sælgers entreprenør ( Entreprenøren ). Denne transport gives ca. et år efter Overtagelsestidspunktet. Sælger underretter Entreprenøren om den nævnte transport. Efter at have fået transporteret disse rettigheder, kan Køber ikke længere gøre eventuelle mangelsbeføjelser gældende over for Sælger, men har ret til at gøre mangelsbeføjelser gældende via Ejerforeningen direkte over for Entreprenøren Der gennemføres afleveringsforretning på Overtagelsestidspunktet samt 1- og 5-års eftersyn i overensstemmelse med reglerne i ABT 93, og Sælger indkalder Køber til afleveringsforretning samt 1-års eftersyn. Sælger har ret til at indkalde repræsentanter for Ejerforeningen og til særskilt afleveringsforretning og eftersyn vedrørende fællesejendom. Køber accepterer, at repræsentanter for Ejerforeningen kan disponere vedrørende aflevering og eftersyn på Ejerforeningens vegne. Idet Ejerforeningen har fået transport i Sælgers rettigheder over for Entreprenøren, er det op til Ejerforeningen at indkalde til 5- års eftersyn. Køber og Sælger har ret og pligt til at deltage i 1-års eftersyn, mens Køber og Entreprenøren har ret og pligt til at deltage i 5-års eftersyn. Såfremt Køber ikke har sørget for, at Sælger og Entreprenøren har adgang til Ejerlejligheden i forbindelse med gennemførelse af 1- og 5-års eftersyn, kan Køber ikke gøre nogen form for misligholdelsesbeføjelser gældende vedrørende mangler, som kunne være gjort gældende under 1- og 5-års eftersynene Sælger forestår aflæsning af forbrugsmålere ved afleveringsforretningen, herunder forbrugsmåler vedrørende fællesejendom som anført i pkt. 4.

8 Page Køber har ikke ret til at disponere over Ejerlejligheden eller indsætte indbo i denne forud for Overtagelsestidspunktet Sælger sørger for, at Køber snarest efter Overtagelsestidspunktet modtager eventuelle drifts- og vedligeholdelsesvejledninger vedrørende Ejerlejligheden. Køber er forpligtet til at følge det i drifts- og vedligeholdelsesvejledningerne anførte. 4. Refusionsopgørelse m.v Med Overtagelsestidspunktet som skæringsdag udfærdiger Sælger sædvanlig refusionsopgørelse over Ejerlejlighedens indtægter og udgifter, hvis saldo afregnes kontant Ydelser, der vedrører tiden før eller på Overtagelsestidspunktet, betales af Sælger, mens ydelser, der vedrører tiden efter Overtagelsestidspunktet, betales af Køber. Ydelser vedrørende Ejerforeningen refunderes på grundlag af gældende fordelingstal i henhold til vedtægter for Ejerforeningen, jf. nedenfor i pkt Køber er pligtig at refundere Sælger ejendomsskatter, som Sælger måtte have betalt for perioden efter Overtagelsestidspunktet. Da Ejerlejligheden ikke er selvstændigt vurderet, vil denne refusion ske som refusion af en del af ejendommens samlede ejendomsskatter svarende til det gældende fordelingstal for Ejerlejligheden. Med virkning fra Overtagelsestidspunktet vil Ejerforeningen opkræve en tilsvarende del af ejendommens ejendomsskatter, indtil selvstændig vurdering finder sted Køber indtræder fra Overtagelsestidspunktet i Sælgers rettigheder og forpligtelser over for Ejerforeningen og herunder pligt til at betale fællesbidrag til denne samt i rettigheder og forpligtelser over for forsyningsselskaber og pligt til at betale ydelser til disse Med hensyn til aflæsning af forbrugsmålere gælder, at Sælger ved afleveringsforretningen sørger herfor og for underretning til forsyningsselskaber herom og om ejerskifte. Sælger medvirker om nødvendigt i forbindelse med aflæsning af forbrugsmålere for Ejerforeningens fællesejendom Sælger sørger for via Ejerforeningen at tegne sædvanlig forsikring, herunder brandforsikring vedrørende Ejerlejligheden. 5. Købesummen og dens betaling m.v Købesum udgør kr. skriver kroner Købesummen betales således: Ved Købsaftalens underskrift deponeres kontant kr. hos Amagerbanken, Erhvervsafdelingen, Amagerbrogade 25, 2300 København S, reg. nr. 5201, konto nr. på deponeringskonto i Sælgers navn Senest 14 dage efter Sælgers underskrift af Købsaftalen stiller Køber garanti for restkøbesummens betaling, kr.. Garantien skal stilles af anerkendt dansk pengeinstitut i

9 Page 9 henhold til de i bilag gengivne vilkår for garantistillelse vedrørende betaling af restkøbesummen. Køber er gjort bekendt med, at denne garanti indeholder fravigelser fra de sædvanlige vilkår, som fremgår af den af Advokatrådet m.fl. udarbejdede standardgaranti, jf. 13 i bkg. nr. 164/2007 om ansvar, garantistillelse mv Senest 30 dage før Overtagelsestidspunktet skal Køber deponere restkøbesummen i Amagerbanken på den i pkt anførte konto. Deponeres ikke rettidigt, forrentes den uberigtigede købesum fra Overtagelsestidspunktet i henhold til renteloven (Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 pct. p.a.) Købesum i alt kr Dokumentation for rettidig deponering og garantistillelse tilstilles advokat Hans-Peter Jørgensen, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, tlf , telefax og Projektbolig.dk, Koldinggade 16, st. th., 2100 København Ø Renter af det under pkt og deponerede beløb tilfalder Køber frem til Overtagelsestidspunktet Deponerede beløb og bankgaranti tjener til sikkerhed for opfyldelse af samtlige Købers forpligtelser ifølge købsaftalen Sælger er forpligtet til at aflyse evt. eksisterende pantehæftelser, idet Køber ikke overtager pantegæld vedrørende Ejerlejligheden Den anførte samlede købesum er af Sælger transporteret til Amagerbanken, hvorfor indbetaling af købesummen alene kan ske som anført ovenfor. Amagerbanken skal respektere Købers rettigheder i henhold til købsaftalen Den under pkt omtalte bankgaranti vil af Sælger blive transporteret til Amagerbanken, og transport sker ved særskilt transporterklæring Den samlede anførte købesum frigives over for Amagerbanken, når Sælger har afleveret Ejerlejligheden uden væsentlige mangler, og Køber har modtaget tinglyst endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst pr. Overtagelsestidspunktet Køber har ikke ret til at foretage tilbagehold, modregning eller lignende i købesummen eller refusionssaldoen til sikkerhed for Sælgers afhjælpning af mangler Hvis Sælger har afleveret Ejerlejligheden uden væsentlige mangler, er Amagerbanken berettiget til at få frigivet de under pkt og nævnte beløb med renter, hvis Sælger etablerer bankgaranti for, at det frigivne beløb tilbagebetales Køber, såfremt endeligt skøde på ejendommen ikke kan tinglyses uden præjudicerende retsanmærkninger.

10 Page Byggemodning jordbundsforhold - tilslutningsbidrag 6.1. Sælger afholder selv udgiften vedrørende fjernelse af eksisterende bygninger, byggemodning, ekstrafundering, pilotering, hindringer på grunden, fortidsminder samt forurening. Sælger foretager afværgeforanstaltninger således, at Ejerlejligheden lovligt kan anvendes til beboelse, ligesom eventuelle nedgravede olietanke fjernes eller afblændes i overensstemmelse med gældende regler. Oplysninger om kortlægning af jordforurening vedlægges som bilag Sælger erklærer, at samtlige forfaldne beløb til tilslutningsafgifter og anlægsarbejder, herunder vej, fortov, fællesanlæg, el, varme, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt pr. Overtagelsestidspunktet, og at der Sælger bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendelser vedrørende førnævnte for hvilke, udgifterne senere vil blive pålagt Ejerlejligheden. Eventuelle fremtidige udgifter vedrørende de anførte forhold er Sælger uvedkommende. 7. Ejerforeningen og servitutter 7.1. Køber har ret og pligt til at være medlem af ejerforeningen Slagelse Byboliger I. Vedtægter for ejerforeningen, bilag 7.1, er gjort Køber bekendt. Køber er ligeledes bekendt med, at vedtægterne foranlediges tinglyst på den enkelte ejerlejlighed senest samtidig med tinglysning af fortegnelse over ejerlejlighederne Budget for ejerforeningen, bilag 7.2, er Køber bekendt. Køber er ligeledes bekendt med, at budgettet i et vist omfang er baseret på Sælgers skøn og erfaring. Køber er bekendt med, at budgettet er udtryk for et skønnet budget Sælger påser, at Ejerforeningens aktiver og passiver via Ejerforeningen forsikres i sædvanligt omfang med virkning fra Overtagelsestidspunktet, herunder med hensyn til lovpligtig brandforsikring Som nærmere anført i vedtægten tinglyses Ejerforeningens vedtægter pantstiftende for kr. til sikkerhed for den til enhver tid værende ejers forpligtelser over for ejerforeningen. Tinglysningsafgift vedrørende den pantstiftende tinglysning af vedtægter betales af Sælger Køber er bekendt med og respekterer de servitutter, der er tinglyst på ejendommen, jf. foreløbig servituterklæring af den udarbejdet af landinspektør, bilag Servitutterne vedlægges Købsaftalen som bilag og bilag Køber respekterer endvidere forpligtelser over for forsyningsselskaber vedrørende Ejerlejligheden og hovedejendommen I forbindelse med ejerlejlighedsopdelingen udfærdiges endelig servituterklæring, hvoraf det vil fremgå hvilke servitutter, der efter ejerlejlighedsopdelingen vil være at tinglyse på Ejerlejligheden ud over de ved nærværende beskrevne servitutter Køber er endvidere bekendt med og respekterer lokalplan nr. 1009, bilag

11 Page Køber accepterer ved sin underskrift på Købsaftalen vedtægternes indhold, stiftelse af Ejerforeningen samt tinglysning af vedtægter som anført. Køber respekterer endvidere de offentlige og private sædvanlige servitutter og servitutter fra koncessionerede virksomheder, som er nødvendige at tinglyse på Ejerlejligheden og ejendommen i forbindelse med Sælgers opførelse af ejendommen og Ejerlejligheden og ejerlejlighedsopdelingen af Ejerlejligheden Køber meddeler ved sin underskrift på Købsaftalen Sælger uigenkaldelig fuldmagt til at underskrive respektpåtegninger, således at Købers adkomst til Ejerlejligheden respekterer servitutter beskrevet under pkt Tinglysningsafgifter og købesummens fordeling 8.1. Køber afholder tinglysningsafgifter forbundet med tinglysning af adkomst til Ejerlejligheden og pantstiftende tinglysning af ejerforenings-/ grundejerforeningsvedtægter for Ejerlejligheden. 9. Betingelser 9.1. Købsaftalen er fra Sælgers side betinget af, at samtlige følgende punkter er opfyldt: At alle nødvendige tilladelser, som er nødvendige til brug for opførelsen af ejendommen og Ejerlejligheden og ejerlejlighedsopdelingen, foreligger i endelig og upåankelig stand på de af Sælger ansøgte vilkår senest den At Sælger i byggeriets første etape senest den har indgået 7 købsaftaler om salg af ejerlejligheder i ejendommen, og de pågældende købere rettidigt har deponeret og stillet garanti for købesummernes rettidige betaling At Køber rettidigt betaler købesummen og stiller bankgaranti, jf. pkt Alene Sælger kan påberåbe sig de i pkt anførte betingelser. Såfremt vedkommende betingelse ikke er opfyldt rettidigt, har Sælger ret til at ophæve Købsaftalen. Sælger er i givet fald pligtig at medvirke til, at deponerede købesummer med tilskrevne renter fra deponeringskontoen tilgår Køber. I øvrigt kan ingen af parterne gøre krav gældende i mod hinanden i anledning af ophævelsen Såfremt betingelsen i pkt ikke opfyldes eller frafaldes, har Sælger ret til at ophæve Købsaftalen. Sælger har i givet fald krav på erstatning af Køber for sine tab i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler Købsaftalen er fra Købers side betinget af, at Ejerlejlighedens endelige tinglyste areal, jf. pkt. 1.3, ikke afviger fra det aftalte med mere end 5 m Alene Køber kan påberåbe sig den i pkt. 9.4 anførte betingelse. Såfremt betingelsen ikke er opfyldt rettidigt, har Køber ret til at ophæve Købsaftalen. I givet fald bortfalder Købsaftalen i sin helhed, uden at nogen af parterne kan gøre krav gældende over for hinanden,

12 Page 12 og Sælger skal medvirke til, at deponeret købesum med tilskrevne renter fra deponeringskontoen snarest tilgår Køber Ved arealafvigelse som anført i pkt. 9.4 er Sælger dog berettiget til at fastholde handlen, såfremt Ejerlejlighedens endelige tinglyste areal er større end 5 m 2, jf. pkt. 1.3, og Sælger alene forhøjer købesummen med et beløb svarende til en arealafvigelse på 5 m 2. I givet fald tilgår deponerede købesummer med tilskrevne renter på deponeringskontoen ikke Køber. 10. Energimærkning Sælger oplyser, at Ejerlejligheden er omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (energimærkeloven), og Sælger betaler og udfører energimærkning og energiplan, som leveres snarest muligt. 11. Omkostninger Køber betaler variabel og fast tinglysningsafgift, jf. pkt. 8. Tinglysningsafgifterne vedrørende skøde forfalder til betaling ved Købers underskrift af skøde, mens tinglysningsafgiften for pantstiftende tinglysning af vedtægterne forfalder 10 dage fra påkrav herom fra Sælger Køber bærer selv omkostningerne og risici ved en eventuel efterfølgende finansiering af handlen Hver part betaler honorar til egne rådgivere. Køber har ret til for egen regning at lade sig repræsentere ved egen advokat eller øvrige rådgivere, og Køber erklærer ved sin underskrift på Købsaftalen, at Køber af Sælger er opfordret til at bruge egne rådgivere Skøde i forbindelse med Købsaftalen udarbejdes af Sælgers advokat, Hans-Peter Jørgensen, Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V. Udgifterne til advokat Hans-Peter Jørgensen betales af Sælger. Skøde udfærdiges på grundlag af koncept hertil, bilag Køber er pligtig at tage endeligt skøde, når betingelserne i pkt. 9 er opfyldt eller frafaldet Der har medvirket ejendomsmægler i forbindelse med overdragelsen, og omkostninger hertil afholdes af Sælger. 12. Fortrydelsesret Køber er orienteret om, at Køber kan træde tilbage fra handlen i henhold til reglerne om fortrydelsesret i kapitel 3 i lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, og Køber har modtaget og underskrevet særskilt erklæring herom, bilag 12.1.

13 Page Bilag Undertegnede Køber og Sælger bekræfter ved underskrift på Købsaftalen at have modtaget og gennemgået følgende bilag, som udgør en integreret del af købsaftalen: 1.1 Selskabsrapport for K/S Slagelse Byhuse og Komplementarselskabet Slagelse Byhuse ApS 1.2 Salgsopstilling Foreløbig anmeldelse om opdeling i ejerlejligheder Tingbogsattest for matr. nr. 44ao, Slagelse Markjorder, Nørregade 13, 4200 Slagelse Kommunalt oplysningsskema Brochure med plantegning og materialebeskrivelse Boligkøb uden overraskelser 2.2 Oversigt over p-pladser 3.8 Uddrag af ABT Vilkår for garantistillelse vedrørende betaling af restkøbesummen 6.1 Oplysninger om kortlægning af jordforurening 7.1 Ejerforeningsvedtægter 7.2 Budget for ejerforeningen Servituterklæring Dok om bebyggelse, friarealer, veje, brugsret samt færdselsret Lokalplan nr Skødekoncept 12.1 Erklæring vedrørende fortrydelsesret 14. Tvister Tvister mellem Køber og Sælger vedrørende eventuelle forsinkelser og mangler, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres endeligt og bindende ved voldgift, jf. ABT og Underskrifter Købers Tilbud Ved sin underskrift bekræfter Køber at være bekendt med og accepterer, at der ikke er indgået nogen aftale, før Sælger ved sin underskrift nedenfor har accepteret Købers tilbud. Købers underskrivelse af Købsaftalen indebærer således blot, at der fra Køber gives et tilbud til Sælger, som Sælger frit kan vælge at afvise ved ikke at underskrive dette eller acceptere ved sin underskrift heraf. Hvis ikke Sælger har underskrevet Købsaftalen senest den, er Købers tilbud bortfaldet, og Sælger er forpligtet til at tilbagebetale indbetalt depositum med tilskrevne renter.

14 Page 14, den 2009, den 2009 Som Køber (1): Som Køber (2): Ved min/vores ovenstående underskrift bekræfter jeg/vi samtidig, at jeg/vi opfylder betingelserne for erhvervelse af fast ejendom i Danmark i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 566 om erhvervelse af fast ejendom. Hvis Køber ikke har haft fast bopæl i Danmark i mindst 5 år, er Køber forpligtet til at rette henvendelse til Sælgers advokat, Hans-Peter Jørgensen, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, tlf , idet skødet, jf. pkt. 11.4, efter omstændighederne i så fald vil skulle ændres. Købers pengeinstitut: Købers advokat: Navn: Navn: Adresse: Adresse: Tlf. Tlf. Telefax: Telefax: Underskrifter Sælgers Accept, den For K/S Slagelse Byhuse:

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere