Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v."

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid m.v. ) I lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3. juli 2017, foretages følgende ændringer: , stk. 1, nr. 3 og 4, ophæves og i stedet indsættes: 3) Et erhvervsområde, som består af to eller flere flerfaglige projektforløb med fokus på virkelighedsnære problemstillinger, der giver eleverne indsigt i fagenes identitet og forskellighed og bidrager til opbygningen af skriftlige kompetencer og generelle studiekompetencer hos eleverne. Erhvervsområdet afsluttes med et skriftligt erhvervsområdeprojekt, i hvilket mindst skal indgå et gymnasialt fag på A- eller B-niveau i kombination med et eller flere fag fra erhvervsuddannelsen. 2. 3, stk. 2, affattes således: Stk , stk. 1 3, i lov om de gymnasiale uddannelser, finder tilsvarende anvendelse for euxforløb. Undervisningstiden i et eux-forløb for de fag m.v., der fremgår af stk. 1, er ca timer. Fordybelsestiden er for de fag m.v., der fremgår af stk. 1, mindst 350 timer i merkantile eux-forløb og mindst 450 timer i tekniske eux-forløb. Hovedparten af undervisningstiden er fordelt på de enkelte fag og undervisningsforløb, jf. stk. 1, herunder erhvervsområdeprojektet. I undervisningstiden indgår herudover en pulje for den enkelte elev på 80 timer, hvorfra skolen kan fordele timer til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleven vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer eller særlige talentindsatser. 3. 3, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte en afkortning af undervisningstiden, jf. stk. 2, 2. pkt., i et eux-forløb i forbindelse med en erhvervsuddannelse, hvor eleverne kan nå de faglige mål i de gymnasiale fag hurtigere på baggrund af kompetencer fra erhvervsuddannelsen tilrettelagt uden eux. Ministeren kan dog ikke afkorte den pulje på 80 timer, som er nævnt i stk I 4, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter eux-forløbet :, herunder om erhvervsområdet og erhvervsområdeprojektet, fordeling af undervisningstid mellem de enkelte fag m.v., og om skolens fordeling af fordybelsestiden. 5. 5, stk. 1, affattes således: En eksamen, der giver ret til eux-bevis, skal omfatte mindst seks prøver i fag på gymnasialt niveau, jf. 3, stk. 1, nr. 1 og 2, herunder en skriftlig prøve i dansk på A-niveau, og en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt, jf. 3, stk. 1, nr

2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for elever, der optages før den 1. august For disse elever finder de hidtil gældende regler anvendelse. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 3 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund 1.1. Indledning 1.2. Baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1. Nyt erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.2. Undervisningstid og fordybelsestid, løbende evaluering og studieplan Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.3. Obligatorisk skriftlig prøve i dansk på A-niveau Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning og baggrund 1.1. Indledning Med lovforslaget foreslås indført et erhvervsområde og et erhvervsområdeprojekt i eux-forløb. Endvidere foreslås begreberne undervisningstid og fordybelsestid indført for eux-forløb, ligesom det foreslås, at undervisningstiden øges til ca timer, og at der i undervisningstiden indgår en pulje på 80 timer for den enkelte elev. 3

4 Derudover foreslås det, at undervisningsministeren får mulighed for at fastsætte regler om skolernes løbende evaluering af elevernes faglige udbytte af undervisningen, og at skolerne skal udarbejde en studieplan for undervisningen i de gymnasiale fag m.v. Endelig foreslås det, at prøve i skriftlig dansk på A-niveau bliver obligatorisk. 1.2 Baggrund Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) blev indført i 2010 med lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Uddannelsen skiftede navn fra studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse til erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse ved reformen af de gymnasiale uddannelser, som blev implementeret ved lov nr af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser og 8 i lov nr af 27. december 2016 om ændring af institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. Baggrunden for at indføre og udbrede eux-forløb var et ønske om at sikre et højt erhvervsfagligt niveau på erhvervsuddannelserne, at give unge med en erhvervsuddannelse bedre muligheder for videreuddannelse og at tiltrække unge til erhvervsuddannelserne, der ellers ville have valgt en gymnasial uddannelse. Eux består af en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag m.v. og eksamen, og gennem eux-forløbet skal eleverne tilegne sig både erhvervskompetencer og generelle studiekompetencer på niveau med en toårig gymnasial uddannelse. Indholdet og varigheden af eux-forløb varierer fra erhvervsuddannelse til erhvervsuddannelse. Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen Metropol og Rambøll Management Consulting har i efteråret 2016 evalueret eux. Den endelige evaluering, som forelå i marts 2017, peger bl.a. på, at der er tegn på, at det er udfordrende at nå de faglige mål i de gymnasiale fag i eux-forløbene. Evalueringen peger på, at bl.a. følgende forhold har betydning for elevernes mulighed for at nå målene: afkortningen i uddannelsestid, strukturelle brud i løbet af eux-forløbet (opdeling af grundforløbet og vekslen mellem skole og praktik), manglende sammenhæng og progression i de gymnasiale dele af uddannelsen, og at den forudsatte synergi mellem erhvervsuddannelsesfag og gymnasiale fag ikke bliver realiseret. Med lov om de gymnasiale uddannelser blev der for de gymnasiale uddannelser indført begreberne undervisningstid og fordybelsestid som erstatning for de hidtil anvendte begreber uddannelsestid og elevtid. Af bemærkningerne til 8 i lov nr af 27. december 2016 (Folketingstidende, , tillæg A, L 59, som fremsat, side 19), som blev fremsat samtidig med forslag til lov om de gymnasiale uddannelser, fremgår det, at overvejelser om, hvorvidt begreberne undervisningstid og fordybelsestid også skal anvendes for eux-forløb, skal afvente evalueringen af eux og de efterfølgende politiske drøftelser. På baggrund af evalueringen har mulige justeringer af eux været drøftet blandt de politiske partier bag Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, ligesom de har været forelagt for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). Der er enighed blandt partierne om på nuværende tidspunkt at gennemføre de ændringer, som er indeholdt i dette lovforslag. Formålet med de foreslåede ændringer er bl.a. at øge sammenhæng og synergi i det enkelte eux-forløb mellem erhvervsfag og gymnasiale fag, samt at sikre eleverne øget undervisningstid med lærertilstedeværelse i de gymnasiale fag. Derudover er der enighed om at gennemføre en række ændringer, som ikke forudsætter lovændringer, herunder udarbejdelse af vejledninger om eux og igangsættelse af et udviklingsprojekt om nye tilrettelæggelses- og undervisningsformer i eux-forløb. Andre elementer i evalueringen er der politisk enighed om at drøfte nærmere med interessenterne på eux- 4

5 området, inden der tages stilling til eventuelle ændringer heraf, f.eks. krav om bestemte fag som faglig forudsætning for andre fag. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt Gældende ret Efter den gældende bestemmelse i 3, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., indgår der i uddannelsen en større skriftlig opgave. Efter samme bestemmelses nr. 4 indgår der endvidere et skriftligt eksamensprojekt, der udarbejdes i to eller flere fag. Fagene skal omfatte mindst et fag på mindst B-niveau og et fag fra erhvervsuddannelsen. I de nuværende eux-forløb indgår der i alt timer til gymnasiefaglige projektopgaver fordelt på henholdsvis timer til et eksamensprojekt (produktet er en synopsis for 2 fag), der afsluttes med mundtlig prøve, samt 25 timer til udarbejdelse af en større skriftlig opgave (kan være i 1-3 fag), hvor det skriftlige produkt danner grundlag for afgivelse af en karakter Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det fremgår af evalueringen af eux, at det kan være svært at tone de gymnasiale dele af eux-forløbet til erhvervsuddannelsens faglighed og samlet set realisere synergien i eux-forløbet. Der er således brug for et tættere samspil mellem erhvervsfagene og de gymnasiale fag. For at øge sammenhæng og synergi i det enkelte eux-forløb mellem erhvervsfag og gymnasiale fag, herunder for at give den enkelte elev en bedre oplevelse af faglig sammenhæng i det valgte eux-forløb, foreslås det, at de to eksisterende projekter "eksamensprojektet" og "større skriftlig opgave" erstattes af ét større, sammenhængende projekt. Det nye erhvervsområde kommer til at bestå af et antal flerfaglige projektforløb, der afsluttes med et skriftligt erhvervsområdeprojekt med mundtlig prøve, svarende til de nye regler for studieområde og studieområdeprojekt i uddannelserne til teknisk og merkantil studentereksamen. Med forslaget vil eleverne i løbet af eux-forløbet således skulle gennemføre et antal flerfaglige projektforløb med fokus på virkelighedsnære problemstillinger, der giver eleverne indsigt i fagenes identitet og forskellighed og bidrager til opbygningen af skriftlige kompetencer og generelle studiekompetencer hos eleverne. I forløbene vil skulle indgå humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, i tekniske eux-forløb i samspil med tekniske og naturvidenskabelige fag og i merkantile eux-forløb i samspil med merkantile fag. Det vil være et krav, at de flerfaglige projektforløb både skal omfatte gymnasiale fag og fag fra erhvervsuddannelsen af hensyn til at bidrage til sammenhæng og erhvervsrettet toning. De flerfaglige projektforløb afsluttes med et skriftligt erhvervsområdeprojekt med en mundtlig prøve, svarende til prøven i studieretningsprojektet (SRP) i uddannelsen til almen studentereksamen og studieområdeprojektet (SOP) i uddannelserne til teknisk og merkantil studentereksamen. Forud for den skriftlige opgave vil eleven i samråd med sine vejledere skulle vælge område og faglig problemstilling. Vejlederne vil skulle udarbejde den endelige opgaveformulering. For at sikre, at selve det afsluttende erhvervsområdeprojekt bidrager til en øget eux-toning samt et styrket samspil mellem eux-forløbets gymnasiale og erhvervsfaglige dele, skal der i erhvervsområdeprojektet mindst indgå et gymnasialt fag på mindst B-niveau i kombination med et eller flere fag fra erhvervsuddannelsen. Det er hensigten, at der vil blive fastsat regler om timeniveau til det nye projekt, jf. bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 4. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1, og bemærkningerne hertil. 5

6 2.2. Undervisningstid og fordybelsestid, løbende evaluering og studieplan Gældende ret Den gældende lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) indeholder i 3 bestemmelser om de overordnede krav til et eux-forløb. Det fremgår af stk. 1, at et euxforløb skal omfatte dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på C-niveau samt yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau, herunder løft af ovennævnte fag til et højere niveau. Det fremgår videre, at forløbet ud over de obligatoriske fag skal omfatte mindst to fag på mindst B-niveau, og at den enkelte elev selv skal kunne vælge mindst et af fagene i forløbet. Endelig fremgår det, at forløbet skal omfatte en større skriftlig opgave og et skriftligt eksamensprojekt, der udarbejdes i to eller tre fag. Af den gældende bestemmelses stk. 2 fremgår det, at den samlede uddannelsestid for de fag m.v., der fremgår af stk. 1, i omfang skal svare til ca timer, jf. dog stk. 4, hvoraf det fremgår, at uddannelsestiden, jf. stk. 2, for et eux-forløb kan afkortes på baggrund af de kompetencer, som eleven kan opnå fra undervisning i erhvervsuddannelsen. Udover uddannelsestid, som bl.a. omfatter undervisning og andre lærerstyrede aktiviteter, består de gymnasiale fag i eux-forløbet efter gældende ret af 400 timer elevtid i merkantile eux-forløb og 500 timer elevtid i tekniske eux-forløb, som bl.a. omfatter tid til elevens skriftlige arbejde. Af den gældende stk. 3 fremgår det, at et eux-forløb udformes i forhold til den enkelte erhvervsuddannelse, så de fag m.v. på gymnasialt niveau, der skal indgå i forløbet, sammen med den obligatoriske undervisning i erhvervsuddannelsen indgår i en hensigtsmæssig helhed i forhold til elevernes opnåelse af generel studiekompetence. Nærmere regler om det konkrete eux-forløb fastsættes i reglerne om den enkelte erhvervsuddannelse. Det følger af 19, stk. 1, i lov om de gymnasiale uddannelser, at undervisningstiden i uddannelserne til teknisk, merkantil og almen studentereksamen omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af institutionen til realisering af uddannelsens formål og de faglige mål i fagene m.v., herunder faglig og metodisk vejledning, interne prøver og evalueringer, fællestimer og andre tværgående undervisningsaktiviteter i overensstemmelse med uddannelsens formål. Det fremgår af bemærkningerne til 19, stk. 1, i lov om de gymnasiale uddannelser, at undervisningstiden efter den foreslåede bestemmelses stk. 1, vil omfatte den samlede lærerstyrede elevaktivitet, det vil sige den tid, hvor eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af institutionen til realisering af uddannelsernes formål og de faglige mål i fagene. Det omfatter bl.a. faglig metodisk vejledning, interne prøver og evalueringer, fællestimer og andre tværgående undervisningsaktiviteter i overensstemmelse med uddannelsens formål. Begrebet undervisningstid svarer til det hidtidige begreb uddannelsestid. Det følger af 19, stk. 2, i lov om de gymnasiale uddannelser, at omfanget af elevernes selvstændige skriftlige arbejde opgøres i fordybelsestid. Institutionens leder kan stille krav om elevernes tilstedeværelse ved afvikling af fordybelsestid, således at den bedst muligt kan understøtte aktiviteterne nævnt i stk. 1. Det fremgår af bemærkningerne til 19, stk. 2, i lov om de gymnasiale uddannelser, at omfanget af elevernes selvstændige skriftlige arbejde opgøres i fordybelsestid. Institutionens leder kan stille krav om elevernes tilstedeværelse ved afvikling af fordybelsestid, således at den bedst muligt kan understøtte de aktiviteter, som indgår i undervisningstiden. Fordybelsestiden vil ikke omfatte elevens egen tid til almindelig forberedelse ( lektielæsning ) m.v. Fordybelsestiden skal beregnes i forhold til en bestemt opgave som den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af opgaven. Begrebet fordybelsestid svarer til det hidtidige begreb elevtid. Det følger af 19, stk. 3, i lov om de gymnasiale uddannelser, at undervisningstid og fordybelsestid opgøres i timer a 60 minutter. 6

7 Det fremgår af bemærkningerne til 19, stk. 3 i lov om de gymnasiale uddannelser, at undervisningstiden og fordybelsestiden bliver opgjort i timer a 60 minutter, det vil sige klokketimer. Der er ikke i gældende regler fastsat specifikke krav om løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i gymnasiale fag eller krav om udarbejdelse af en studieplan for undervisningen i de gymnasiale fag Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Der blev med gymnasiereformen indført nye tilrettelæggelsesformer og krav til undervisningen til styrkelse af elevernes faglige udbytte i de gymnasiale uddannelser. Disse fornyelser er ikke slået fuldt igennem for den gymnasiale undervisning i eux-forløb, bl.a. fordi mulige ændringer vedrørende indførelse af begreberne undervisningstid og fordybelsestid har afventet evalueringen af eux og de efterfølgende politiske drøftelser. Samtidig viste evalueringen af eux bl.a., at lærerne mener, at undervisningen på gymnasialt niveau i grundforløbet ikke i tilstrækkelig grad forbereder eleverne til at nå A- og B-niveau, samt at det er vanskeligt at fastholde eleverne i en faglig progression i de gymnasiale niveauer, når de er i praktik. På den baggrund er eud-aftalekredsen blevet enige om at foretage visse ændringer for eux-forløb. Der er således enighed om, at begreberne undervisningstid og fordybelsestid, som blev indført for de gymnasiale uddannelser med lov om de gymnasiale uddannelser, skal finde tilsvarende anvendelse for eux-forløb. Undervisningstiden i de gymnasiale uddannelser omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, og svarer til det hidtidige begreb uddannelsestid. Elevernes selvstændige skriftlige arbejde opgøres i fordybelsestid. Begrebet fordybelsestid svarer til det hidtidige begreb elevtid. Det foreslås, at undervisningstiden i et eux-forløb inden afkortning skal være ca timer. Hovedparten af undervisningstiden i uddannelsen til erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) foreslås ligesom efter gældende ret at skulle fordeles på de enkelte fag og undervisningsforløb, herunder det nye erhvervsområdeprojekt. Det vil være skolen, der skal fordele fordybelsestiden under hensyntagen til den fordeling af fordybelsestiden mellem de forskellige gymnasiale fag og niveauer, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser, og under hensyntagen til elevernes reelle mulighed for at nå de faglige mål i de enkelte fag m.v. Også efter gældende ret skal skolen fordele elevtiden med passende inddragelse af de principper, som fremgår af reglerne om fordeling af fordybelsestid i de gymnasiale uddannelser. Med den foreslåede bestemmelse foreslås det endvidere, at de gymnasiale fag på eux-forløbet vil blive tilrettelagt, så der bliver mere undervisningstid (nu uddannelsestid) og mindre fordybelsestid (nu elevtid) end efter gældende ret, men det samlede timetal for uddannelsen vil være det samme som efter gældende ret. Det foreslås således, at undervisningstiden inden eventuel afkortning for den enkelte elev øges fra timer til ca timer. Som noget nyt indgår i de ca timer undervisningstid en individuel timepulje for den enkelte elev på 80 timer. Den øgede mængde undervisningstid til den individuelle timepulje tilvejebringes ved, at dele af den tidligere elevtid ændres til undervisningstid med det formål at sikre eleverne mere lærertilstedeværelse samt ved at den undervisningstid (nu uddannelsestid), der efter gældende ret anvendes til de gymnasiefaglige projektopgaver, omlægges, så den både omfatter undervisningstid og fordybelsestid, jf. den tilsvarende omlægning til undervisningstid og fordybelsestid i forbindelse med studieområdeprojektet på uddannelserne til teknisk og merkantil studentereksamen. Den individuelle timepulje omfatter den del af undervisningstiden, som institutionens leder skal fordele til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer for at nå faglige mål i bestemte fag eller mere overordnede mål for eux-forløbet, herunder specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer. Den individuelle timepulje skal først og fremmest anvendes til skriftlig træning, herunder skriftlig træning i de enkelte fag, men vil også mere generelt kunne anvendes til intensive kurser i bestemte fag og særlige talentaktiviteter. 7

8 Det foreslås, at fordybelsestiden i merkantile eux-forløb bliver mindst 350 timer og i tekniske eux-forløb mindst 450 timer. Med gymnasiereformen blev kravene til løbende evaluering af elevernes faglige udbytte af undervisningen i de gymnasiale uddannelser skærpet, bl.a. så der er blevet mere vægt på fremadrettet, formativ evaluering. Det er hensigten, at der med hjemmel i den foreslåede 4, stk. 2, vil blive fastsat regler om, at skolen løbende skal evaluere elevernes faglige udbytte af undervisningen. Kravene til den løbende evaluering forventes at indebære, at der lægges vægt på, at der sker fremadrettet, formativ evaluering af elevernes faglige udbytte af undervisningen, og at eleverne inddrages systematisk i denne evaluering. Det er endvidere hensigten at fastsætte regler om, at skolen skal udarbejde en studieplan for undervisningen i de gymnasiale fag m.v. Studieplanen, som er en plan for den enkelte klasse, skal sikre sammenhæng og kontinuitet for de enkeltfaglige undervisningsforløb og projektforløbene i erhvervsområdet samt variation og progression i undervisnings- og arbejdsformer, ligesom den skal sætte mål for elevernes faglige viden, kundskaber, færdigheder og kompetencer. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 2 og 4, og bemærkningerne hertil Obligatorisk skriftlig prøve i dansk på A-niveau Gældende ret Efter 5, stk. 1, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. skal en eksamen, der giver ret til eux-bevis, omfatte mindst seks prøver i fag på gymnasialt niveau, og derudover en større skriftlig opgave, og en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt. De seks prøver i gymnasiale fag, som indgår i eux-beviset, bliver centralt udtrukket i Undervisningsministeriet Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Med gymnasiereformen og lov om de gymnasiale uddannelser blev skriftlig prøve i dansk på A-niveau gjort obligatorisk i uddannelserne til teknisk, merkantil og almen studentereksamen. Baggrunden for at gøre prøven obligatorisk var bl.a., at danskkompetencer, herunder skriftlige kompetencer, er centralt på alle videregående uddannelser. Eux-bevis er studiekompetencegivende på linje med de gymnasiale eksaminer, og det vurderes på den baggrund, at det er relevant at gøre skriftlig prøve i dansk A obligatorisk i eux-forløb på samme måde, som det er blevet i de gymnasiale eksaminer. Den skriftlige prøve kan være med til generelt at styrke skriftligheden på eux. Den obligatoriske prøve vil indgå som én af de i alt seks prøver i gymnasiale fag i euxforløb. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 5, og bemærkningerne hertil. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Forslaget om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt har ikke økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner, da det er hensigten, at det samlede timetal afsat til erhvervsområdeprojektet kommer til at svare til det nuværende samlede timetal afsat til eksamensprojekt og større skriftlig opgave, samt at den kommende afsatte fordybelsestid vil indgå i fastsættelsen af antal skoleuger i eux-forløbet. Forslaget om undervisningstid og fordybelsestid, løbende evaluering og studieplan har ingen økonomiske konsekvenser, da lærernes samlede arbejdstid fastholdes uændret, men tilrettelægges anderledes. Forslaget om at indføre obligatorisk skriftlig prøve i dansk på A-niveau har ikke økonomiske konsekvenser. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget om erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8

9 Forslaget om undervisningstid og fordybelsestid, løbende evaluering og studieplan forventes ikke at medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget om at indføre obligatorisk skriftlig prøve i dansk på A-niveau har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslag har fra den XX august 2017 til den XX. september 2017 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: [..] 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Ingen Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for Ingen Ingen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Overimplementering af EU-retlige Ja minimumsforpligtelser (sæt X) Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Ingen Nej X Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter den gældende bestemmelse i 3, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., indgår der i uddannelsen en større skriftlig opgave. Efter samme bestemmelses nr. 4 indgår der endvidere et skriftligt eksamensprojekt, der udarbejdes i to eller flere fag. Fagene skal omfatte mindst et fag på mindst B-niveau og et fag fra erhvervsuddannelsen. 9

10 Med den foreslåede bestemmelse i 3, stk. 1, nr. 3 fastsættes, at der i uddannelsen til erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) skal indgå et erhvervsområde, som består af to eller flere flerfaglige projektforløb med fokus på virkelighedsnære problemstillinger, der giver eleverne indsigt i fagenes identitet og forskellighed og bidrager til opbygningen af skriftlige kompetencer og generelle studiekompetencer hos eleverne. Erhvervsområdet skal afsluttes med et skriftligt erhvervsområdeprojekt, i hvilket mindst skal indgå et gymnasialt fag på A- eller B-niveau i kombination med et eller flere fag fra erhvervsuddannelsen. Det er hensigten, at erhvervsområdet skal styrke den faglige sammenhæng mellem erhvervsfag og gymnasiale fag for eleverne i det valgte eux-forløb og give eleverne indsigt i fagenes identitet og forskellighed. Erhvervsområdets forskellige flerfaglige forløb skal desuden medvirke til at udvikle og skabe progression i opbygningen af skriftlige kompetencer og generelle studiekompetencer hos eleverne. For at styrke den faglige sammenhæng vil det blive et krav, at forløbene både skal omfatte erhvervsfag og gymnasiale fag i det enkelte eux-forløb. I de flerfaglige forløb vil endvidere så vidt muligt skulle indgå humanistiske og samfundsvidenskabelige fag i samspil med tekniske og naturvidenskabelige fag i tekniske eux-forløb og med merkantile fag i merkantile eux-forløb. I den nuværende uddannelse til erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) indgår både en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Disse foreslås afskaffet og i stedet foreslås indført et erhvervsområdeprojekt, der afslutter de flerfaglige projektforløb i erhvervsområdet. For at sikre, at erhvervsområdeprojektet bidrager til den faglige sammenhæng mellem erhvervsfag og gymnasiale fag i det valgte eux-forløb, vil der i erhvervsområdeprojektet skulle indgå mindst et gymnasialt fag på mindst B-niveau i kombination med et eller flere fag fra erhvervsuddannelsen. For at styrke en dybdeforståelse af de konkrete problemstillinger, der arbejdes med i erhvervsområdeprojektet, foreslås det, at erhvervsområdeprojektet afsluttes med både en skriftlig besvarelse og en tilhørende mundtlig prøve. Forud for udarbejdelsen af den skriftlige besvarelse vil eleverne i samråd med sine vejledere skulle vælge område og faglig problemstilling, hvorefter vejlederne vil skulle udarbejde den endelige opgaveformulering. Den mundtlige prøve vil være medvirkende til at dokumentere elevens egen selvstændige præstation i udarbejdelsen af erhvervsområdeprojektet. Forslaget om, at erhvervsområdet skal afsluttes med et erhvervsområdeprojekt, som omfatter en skriftlig besvarelse med en tilhørende mundtlig prøve, svarer til, at der med lov om de gymnasiale uddannelser blev indført et studieområde i uddannelserne til teknisk og merkantil studentereksamen. Studieområdet i disse uddannelser bliver afsluttet med et studieområdeprojekt, som også afsluttes med både en skriftlig besvarelse og en mundtlig prøve. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Den gældende lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) indeholder i 3 bestemmelser om de overordnede krav til et eux-forløb. Det fremgår bl.a., hvilke gymnasiale fag og niveauer, et eux-forløb skal omfatte, og at forløbet skal omfatte en større skriftlig opgave og et skriftligt eksamensprojekt, der udarbejdes i to eller tre fag. Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at den samlede uddannelsestid for de gymnasiale fag og forløb m.v., i omfang skal svare til ca timer. Der kan dog ske afkortning af uddannelsestiden på baggrund af de kompetencer, som eleven kan opnå fra undervisning i erhvervsuddannelsen. Udover uddannelsestid består de gymnasiale fag i eux-forløbet efter gældende ret af 400 timer elevtid i merkantile eux-forløb og 500 timer elevtid i tekniske eux-forløb. Eux-forløb udformes i forhold til den enkelte erhvervsuddannelse, så de fag m.v. på gymnasialt niveau, der skal indgå i forløbet, sammen med den obligatoriske undervisning i erhvervsuddannelsen indgår i en hensigtsmæssig helhed i forhold til elevernes 10

11 opnåelse af generel studiekompetence. Nærmere regler om det konkrete eux-forløb fastsættes i reglerne om den enkelte erhvervsuddannelse. Med den foreslåede bestemmelse foreslås det, at 19, stk. 1-3 i lov om de gymnasiale uddannelser om undervisningstid og fordybelsestid finder tilsvarende anvendelse for eux-forløb. Efter den foreslåede bestemmelse er undervisningstiden i et eux-forløb inden eventuel afkortning ca timer. Efter den foreslåede bestemmelse vil hovedparten af undervisningstiden i uddannelsen til erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. ligesom efter gældende ret være fordelt på de enkelte fag og undervisningsforløb, herunder det nye erhvervsområdeprojekt. Efter den foreslåede bestemmelse vil det være skolen, der fordeler fordybelsestiden (tidligere elevtiden) under hensyntagen til den fordeling af fordybelsestiden mellem de forskellige gymnasiale fag og niveauer, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser, og under hensyntagen til elevernes reelle mulighed for at nå de faglige mål i de enkelte fag m.v. Også efter gældende ret skal skolen fordele elevtiden med passende inddragelse af de principper, som fremgår af reglerne om fordeling af fordybelsestid i de gymnasiale uddannelser. Med den foreslåede bestemmelse foreslås det endvidere, at de gymnasiale fag på eux-forløbet vil blive tilrettelagt, så der bliver mere undervisningstid (nu uddannelsestid) og mindre fordybelsestid (nu elevtid) end i dag, jf. nedenfor om den individuelle timepulje, men det samlede timetal for uddannelsen vil være det samme som efter gældende ret. Det foreslås således, at undervisningstiden inden eventuel afkortning for den enkelte elev øges fra timer til ca timer. Som noget nyt indgår i de ca timer undervisningstid en individuel timepulje på 80 timer for den enkelte elev. Den øgede mængde undervisningstid til den individuelle timepulje tilvejebringes ved, at dele af den nuværende elevtid ændres til undervisningstid med det formål at sikre eleverne mere lærertilstedeværelse samt ved at den undervisningstid (nu uddannelsestid), der i dag anvendes til de gymnasiefaglige projektopgaver, omlægges, så den både omfatter undervisningstid og fordybelsestid, svarende til omlægning til undervisningstid og fordybelsestid i forbindelse med studieområdeprojektet på uddannelserne til teknisk og merkantil studentereksamen. Det foreslås, at fordybelsestiden i merkantile eux-forløb bliver mindst 350 timer og i tekniske eux-forløb mindst 450 timer. Den individuelle timepulje omfatter den del af undervisningstiden, som institutionens leder skal fordele til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer for at nå faglige mål i bestemte fag eller mere overordnede mål for eux-forløbet, herunder specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer. Den individuelle timepulje skal først og fremmest anvendes til skriftlig træning, herunder skriftlig træning i de enkelte fag, men vil også mere generelt kunne anvendes til intensive kurser i bestemte fag og særlige talentaktiviteter. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger. Til nr. 3 Efter den gældende bestemmelse i 3, stk. 4, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., kan uddannelsestiden i et eux-forløb afkortes på baggrund af de kompetencer, som eleven kan opnå fra undervisning i erhvervsuddannelsen. Muligheden for at afkorte undervisningstiden (efter gældende ret benævnt uddannelsestiden) foreslås opretholdt. Med den foreslåede bestemmelse kan undervisningsministeren fastsætte en afkortning af undervisningstiden i et eux-forløb i forbindelse med en erhvervsuddannelse, hvor eleverne kan nå de faglige mål i de gymnasiale fag hurtigere på baggrund af kompetencer fra erhvervsuddannelsen tilrettelagt uden eux. Ministeren kan dog ikke afkorte den pulje på 80 timer, som er nævnt i bestemmelsens stk

12 Muligheden for afkortning af undervisningstiden er begrundet i, at elever i et eux-forløb vil kunne nå de faglige mål i de gymnasiale fag hurtigere på baggrund af kompetencer fra erhvervsuddannelsen tilrettelagt uden eux. Afkortningen i det enkelte eux-forløb vil afhænge af det enkelte, gymnasiale fags sammenhæng og faglige overlap med den øvrige undervisning i erhvervsuddannelsen tilrettelagt uden eux. Med den foreslåede bestemmelse vil der dog ikke kunne ske afkortning af den individuelle timepulje på 80 timer, som foreslås indført med lovforslagets 1, nr. 2. Den individelle timepulje vil således være på 80 timer for den enkelte elev i et eux-forløb, uanset om der i øvrigt sker afkortning af undervisningstiden i det pågældende eux-forløb. Dette er begrundet i, at alle elever på uddannelsen dermed vil blive sikret mere undervisningstid, herunder særligt undervisningstid der anvendes til skriftlig træning. Til nr. 4 Efter den gældende bestemmelse i 4, stk. 2, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., kan undervisningsministeren efter inddragelse af det relevante faglige udvalg fastsætte nærmere regler om indhold og tilrettelæggelse af eux-forløbet. Der er bl.a. fastsat regler om fordeling af uddannelsestid mellem de enkelte gymnasiale fag i de forskellige eux-modeller i bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb. Der er bl.a. også i bekendtgørelserne for de enkelte eux-forløb fastsat regler om, at elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper, som fremgår af reglerne for fordeling af fordybelsestid i de gymnasiale uddannelser. Hjemlen til at undervisningsministeren efter inddragelse af det relevante faglige udvalg kan fastsætte regler om indhold og tilrettelæggelse af eux-forløbet præciseres, så det fremgår af bemyndigelsen, at ministeren bl.a. kan fastsætte regler om erhvervsområdet og erhvervsområdeprojektet, fordeling af undervisningstid mellem de enkelte fag m.v., og om skolens fordeling af fordybelsestiden. Det er bl.a. hensigten, at der som noget nyt vil blive fastsat regler om de flerfaglige projektforløb i erhvervsområdet og vejledning under elevernes udarbejdelse af erhvervsområdeprojektet samt regler om fastsættelse af et timetal for erhvervsområdeprojektet. Det forventes, at der vil blive fastsat regler om, at der til erhvervsområdeprojektet afsættes undervisningstid i et omfang på 20 timer og fordybelsestid i et omfang på 30 timer svarende til timetallene for studieområdeprojektet på uddannelsen til merkantil studentereksamen og uddannelsen til teknisk studentereksamen. Det er derudover hensigten, at der, som det også er tilfældet efter de gældende regler for så vidt angår uddannelsestid, vil blive fastsat regler om fordeling af undervisningstid mellem de enkelte fag m.v. i euxforløb. Reglerne vil fortsat skulle fastsættes efter inddragelse af det relevante faglige udvalg. Det forventes også, at der vil blive fastsat regler om skolens fordeling af fordybelsestid. Det er således hensigten at fastsætte regler om, at skolen skal fordele fordybelsestiden under hensyntagen til den fordeling af fordybelsestiden mellem de forskellige gymnasiale fag og niveauer, som fremgår af bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, og under hensyntagen til elevernes reelle mulighed for at nå de faglige mål i de enkelte fag m.v. Også efter gældende ret skal skolen fordele elevtiden med passende inddragelse af de principper, som fremgår af reglerne om fordeling af fordybelsestid i de gymnasiale uddannelser. Det er endvidere hensigten som noget nyt at fastsætte regler om, at skolen skal udarbejde en studieplan for undervisningen i de gymnasiale fag m.v. Studieplanen er en plan for den enkelte klasse, der skal sikre sammenhæng og kontinuitet for de enkeltfaglige undervisningsforløb og projektforløbene i erhvervsområdet samt variation og progression i undervisnings- og arbejdsformer, ligesom den skal sætte mål for elevernes faglige viden, kundskaber, færdigheder og kompetencer. Studieplanen vil skulle omfatte alle fag på gymnasialt niveau m.v. Studieplanen skal justeres løbende i dialog med eleverne og skal danne udgangspunkt for fælles planlægning mellem klassens lærere. Det er desuden hensigten som noget nyt at fastsætte regler om, at skolen løbende skal evaluere elevernes faglige udbytte af undervisningen. Kravene til den løbende evaluering forventes at indebære, at der lægges vægt på, at der sker fremadrettet, formativ evaluering af elevernes faglige udbytte af 12

13 undervisningen, og at eleverne inddrages systematisk i denne evaluering. Det kan f.eks. være i form af, at eleven ikke kun modtager en karakter som evaluering af en opgave, men også får klare anvisninger på, hvordan det er muligt at forbedre sig. Der henvises i øvrigt til pkt og i de almindelige bemærkninger. Til nr. 5 Efter den gældende bestemmelse i 5, stk. 1, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., skal en eksamen, der giver ret til eux-bevis, omfatte mindst seks prøver i fag på gymnasialt niveau, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 1 og 2, en større skriftlig opgave, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 3, og en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 4. Med den foreslåede bestemmelse vil en eksamen, der giver ret til eux-bevis, fortsat omfatte mindst seks prøver i fag på gymnasialt niveau, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 1 og 2. Det foreslås som noget nyt, at skriftlig prøve i dansk på A-niveau skal være obligatorisk. Den skriftlige prøve i dansk kan være med til generelt at styrke skriftligheden på eux, og den vil skulle indgå som én af de i alt mindst seks prøver i fag på gymnasialt niveau. Det foreslås endvidere som noget nyt, at eksamen skal indeholde en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt, jf. den foreslåede bestemmelse i 3, stk. 1, nr. 3. Der vil være tale om én samlet prøve. Den foreslåede mundtlige prøve med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt vil komme til at træde i stedet for den større skriftlige opgave og den mundtlige prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt, som indgår som en del af eksamen efter de gældende regler. Der henvises i øvrigt til pkt og i de almindelige bemærkninger. Til 2 I stk. 1 foreslås det, at loven skal træde i kraft den 1. august I stk. 2 foreslås det, at loven ikke skal finde anvendelse for de elever, som optages før den 1. august For disse elever finder de hidtil gældende regler anvendelse. Bestemmelsen indebærer, at elever, der er optaget den 1. august 2018 eller senere skal følge de nye regler, mens elever, der er optaget før den 1. august 2018 og dér har påbegyndt eux-forløbet, skal følge de hidtil gældende bestemmelser. Til 3 Det færøske hjemmestyre og det grønlandske selvstyre lovgiver om egne forhold i relation til undervisning i erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Det foreslås derfor, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland. 13

14 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag Gældende formulering Lovforslaget. 14

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017 FIP-kursus, studieområdet hhx Marts 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har nu fremsat lovforslag om de gymnasiale uddannelser med forventet vedtagelse ultimo december 2016.

Læs mere

Skoleudvikling i praksis

Skoleudvikling i praksis Skoleudvikling i praksis Egaa Gymnasium 21. marts 2017 22-03-2017 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Evaluering, feedback og skriftlighed i reformen Styrket faglighed Styrkelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til udformning af euxforløb

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til udformning af euxforløb BEK nr 1228 af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Konkrete bemærkninger:

Konkrete bemærkninger: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Departementet Vedrørende sags.nr.: 16/09939 Den 23. september 2016 Høring over udkast til lov om de gymnasiale uddannelser Ministeriet har med brev af

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser. Kapitel 1. Uddannelsernes formål

Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser. Kapitel 1. Uddannelsernes formål Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser Kapitel 1 Uddannelsernes formål 1. Formålet med uddannelserne omfattet af denne lov er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Produktionsgartner Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne

Læs mere

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser 2016/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 16/09695

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til naturtekniker Udstedelsesdato: 22. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om de gymnasiale uddannelser Kapitel 1 Uddannelserne

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux.

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Regeringen har indgået aftale med: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

GL s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)

GL s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) GL s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Undervisningsministeriet har bedt om GL s bemærkninger til udkast til uddannelsesbekendtgørelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

UDKAST 220113. Forslag

UDKAST 220113. Forslag Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST 220113 Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), lov om uddannelsen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, som ændret ved 13 i lov nr. 1746

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til 1 af 15 28-12-2009 10:33 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk (Lempelser for begyndersprog og naturvidenskabelige fag, færre timer i almen studieforberedelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag. Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Ny grundfagsbekendtgørelse - fremmedsprog

Ny grundfagsbekendtgørelse - fremmedsprog Ny grundfagsbekendtgørelse - fremmedsprog Ikrafttrædelse august 2004 fremmedsprog 1 Præmisser Anbefalinger i Fremtidens sprogfag Krav om beskrivelse af Formål beskrivelse af Kompetencemål erhvervsfaglig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere