Grenaa Havn A/S. Årsrapport CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grenaa Havn A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 25 13 77 36"

Transkript

1 Delitte Statsautriseret Revisinspårtnerselskab CVR-nr Arsgaarden, Abulevarden 31 Pstbks Aarhus C Telefn Telefax Grenaa Havn A/S CVR-nr Årsrapprt 2011 Medlem af Delcille Tuche Thmatsu Limited

2 Grenaa Havn A/S Indhldsfrtegnelse Side Selskabsplysninger Ledelsespåtegn in g 2 Den uafhængige revisrs påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatpgørelse fr 20 Il 15 Balance pr l l 16 Egenkapitalpgørelse fr 20 Il 18 Pengestrømspgørelse fr 20 Il 19 Nter 20

3 Grenaa Havn A/S Selskabsplysninger Selskab Grenaa Havn A/S Neptunvej l 8500 Grenaa CVR-nr.: Hjemstedskmmune: Nrddjurs Telefn: Telefax: Internet: Bestyrelse Kenny Jensby, frmand Jan Petersen, næstfrmand Gert Schu Lars Møller Ole Paaske Claus Wistft Hans Fisker Jensen Hans Erik Husum Pul Anker Li.ibker Direktin Henning Laursen Kirsten Hvid Schmidt Revisin Delitte Statsautriseret Revisinspartnerselskab Gdkendt på selskabets generalfrsamling, den Dirigent

4 Grenaa Havn A/S 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen g direktinen har dags dat behandlet g gdkendt årsrapptten fr regnskabsåret l. januar december 20 Il fr Grenaa Havn A/S. Arsrapprten aflægges i verensstemmelse med årsregnskabslven. Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter g pengestrømme fr regnskabsåret l. januar- 3 J. december Ledelsesberetningen indehlder efter vres pfattelse en retvisende redegørelse fr de frhld, beretningen mhandler. Arsrapprten indstilles til generalfrsamlingens gdkendelse. Grenaa, den 12. marts 2012 ~~ Lars Møller Hans Erik Husum ~-- Pul Anker Li.ibker

5 Grenaa Havn A/S 3 Den uafbængige revisrs påtegning Til aktinærerne i Grenaa Havn A/S Påtegning på kncernregnskab g årsregnskab Vi har revideret kncernregnskabet g årsregnskabet fr Grenaa Havn A/S fr regnskabsåret l. januar december 2011 mfattende anvendt regnskabspraksis, resultatpgørelse, balance, egenkapitalpgørelse g nter fr henhldsvis kncernen g selskabet samt pengestrømspgørelse fr kncernen. Kncernregnskabet g årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabs lven. Ledelsens ansvar fr kncernregnskabet g årsregnskabet Ledelsen har ansvaret fr at udarbejde g aflægge et kncernregnskab g et årsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med årsregnskabs lven. Dette ansvar mfatter udfrmning, implementering g prethldelse af interne kntrller, der er relevante fr at udarbejde g aflægge et kncernregnskab g et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejl infrmatin, uanset m fejlinfrmatinen skyldes besvigelser eller fej l, samt valg g anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis g udøvelse af regnskabsmæssige skøn, sm er rimelige efter mstændighederne. Revisrs ansvar g den udførte revisin Vres ansvar er at udtrykke en knklusin m kncernregnskabet g årsregnskabet på grundlag af vm es revisin. Vi har udført vres revisin i verensstemmelse med danske revisinsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever p til etiske krav samt planlægger g udfører revisinen med henblik på at pnå høj grad af sikkerhed fr, at kncernregnskabet g årsregnskabet ikke indehlder væsentlig fejlinfrmatin. En revisin mfatter handlinger fr at pnå revisinsbevis fr de beløb g plysninger, der er anført i kncernregnskabet g årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisrs vurdering, herunder vurderingen af risiken fr væsentlig fejlinfrmatin i kncernregnskabet g årsregnskabet, uanset m fejlinfrmatinen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr interne kntrller, der er relevante fr virksmhedens udarbejdelse g aflæggelse af et kncernregnskab g et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke med det fnnål at udtrykke en knklusin m effektiviteten af virksmhedens interne kntrl. En revisin mfatter endvidere stillingtagen til, m den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, m de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentatin af kncernregnskabet g årsregnskabet. Det er vres pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres knklusin. Revisinen har ikke givet anledning til frbehld. Knklusin Det er vres pfattelse, at kncernregnskabet g årsregnskabet giver et retvisende billede af kncernens g selskabets aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. december 20 Il samt af resultatet af kncernens g selskabets aktiviteter g kncernens pengestrømme fr regnskabsåret l. januar december 20 l l i verensstemmelse med årsregnskabslven. Udtalelse m ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret fr at udarbejde en ledelsesberetning, der indehlder en retvisende redegørelse i verensstemmelse med årsregnskabslven. Revisinen har ikke mfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhld til årsregnskabslven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke fretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revisin af kncernregnskabet g årsregnskabet.

6 Grenaa Havn A/S 4 Den uafhængige revisrs påtegning Det er på denne baggrund vres pfattelse, at plysningerne i ledelsesberetningen er i verensstemmelse med kneemregnskabet g årsregnskabet. Aarhus, den 12. marts Delitte Statsautriseret Revisinspartnerselskab t::j/('/%4 Mrten Gade Steinmetz statsautriseret revisr

7 Grenaa Havn A/S 5 Ledelsesberetning Kncernversigt Grenaa Havn A/S 50% 100% Kncernens hved- g nøgletal Hvedtal Nettmsætning Driftsresultat Årets resultat Egenkapital Balancesum t. kr. t. kr t. kr. t. kr. t.kr Nøgletal Afkast af investeret kapital inklusive gdwill(%) Egenkapitalens frrentning(%) Sliditetsgrad (%) Likviditetsandel 3,85 7,83 4,87 17,87 37,65 33,84 0,35 0,44 6, 18 4,24 5,16 12,81 1, , 18 31,73 30,38 0,31 0,52 0,49

8 Grenaa Havn A/S 6 Led els es beretning Årsrapprt 2011 ÅrsrappOtten dækker alle frretningsmråder fr Grenaa Havn A/S, der kan sammenfattes til: Skibs- g kajafgifter Udlejning af arealer g bygninger Andre indtægter Alle væsentlige plysninger til bedømmelse af havnens øknmiske stilling, årets resultat g den finansielle udvikling fremgår efter ledelsens pfattelse af årsrapprten samt denne beretning. Udviklingen i regnskabsåret Årets resultat blev et verskud på 5,8 mi. kr., hvilket ledelsen anser fr tilfredsstillende. Omsætningen i 2011 udgjrde 45,8 mi. kr. En stigning på 3,5 mi. kr. eller 8% i frhld til201 O. Egenkapitalen udgør pr Il i alt 122 mi. kr. svarende til en sliditetsgrad på 3 8%. Fkus på de primære frretningsmråder Den psitive udvikling i msætning g resultat skyldes øgede aktiviteter inden fr havnens primære frretningsmråder, bulk-gds Men derudver har Grenaa Havn gså udviklet sig til et naturligt centrum fr vindmølle- g ffshre-aktiviteter samt v irksmheder inden fr miljø- g energi-sektren. Et resultat af den strategi, havnen har arbejdet efter gennem de seneste år. Resultatet fr 20 Il markerer dermed gså, at det - trds planlagt frasalg af aktiver gennem en årrække -er lykkedes at øge indtjeningen baseret på kemefrretningen. 20 Il blev året, hvr anlægsarbejdet af Anhlt Havmøllepark blev igangsat med udgangspunkt i Grenaa Havn. De stre anlægsinvesteringer- ikke mindst den nye Nrdhavn -er nu taget i brug. Samtidig har de første, afledte g psitive virkninger i frm af øget aktivitet tilknytning ti l havmølle-prjektet sat sit præg på havnens resultat. Strategi - Masterplan - rammer fr fremtiden Grenaa Havn A/S' bestyrel se vedtg i 2011 en ny strategiplan. Planen blev ffentliggjmt i efteråret 2011 g danner nu et slidt fundament fr de kmmende års udvikling af havnen. Strategien sigter md en frtsat, psitiv udvikling af Grenaa Havn. Baseret på det nuværende kundegrundlag g primære ydelser g videreudvikling af frretningsmråder.

9 Grenaa Havn AJS 7 Ledelsesberetning I en naturlig frlængelse af aktiviteterne mkring havmølleparken, har bestyrelsen udpeget ffshre samt energi, sm nærliggende udviklingsmråder. Sm en integreret del af strategien g sm et helt særligt g unikt supplement til Grenaa Havns samt Djurslands erhvervsudvikling har Regin Midtjylland samt Nrddjurs Kmmune bevilget midler til en mfattende masterplan fr havn g pland. Arbejdet med masterplanen blev igangsat ved årsskiftet g skal være afsluttet inden fr 18 måneder. Målet er at få afdækket alle ptentielle erhvervsudviklingsmuligheder på g mkring Grenaa Havn g samtidig bidrage til det nødvendige planarbejde, sm kmmunen skal udføre i takt med, at havnen vkser. Sideløbende med det langsigtede g perspektivrige arbejde mkring masterplanen, har Grenaa Havn øget fkus på alle nuværende kunder. I 2. halvår 2011 udpegede en uvildig kundetilfredshedsundersøgelse, de udviklingsmråder, sm nuværende kunder gerne ser pririteret i nær fremtid. Kundetilfredshedsundersøgelsen bidrager nu til en øget g bedre service. Undersøgelsen dkumenterede desuden, at den generelle kundetilfredshed er øget siden seneste undersøgelse i Grenaa Havn A/S' ledelse g bestyrelse har gennem 20 Il igen arbejdet intenst på at synliggøre de helt åbenbare g nødvendige infrastrukturfrbedringer, sm i de kmmende år kan g skal bidrage til frtsat vækst. Adgangen til det jyske mtrvejsnet er en livsnerve fr udviklingen af ikke blt havnen, men hele Djursland. I nærmrådet betyder det, at den planlagte mfartsvej nrd m Grenaa skal anlægges. Og herefter, at vejnettet frem md E45 bliver udvidet. Den nære fremtid De mfattende anlægsaktiviteter i frbindelse med Anhlt Havmøllepark vil præge hverdagen i de næste par år på Grenaa Havn psitivt. Havnen er gearet til det høje aktivitetsniveau, ligesm det lkale erhvervsliv har frberedt sig på de følgepgaver, der uundgåeligt vil kmme. Det er pa denne baggrund ledelsens klare pfattelse, at der er grundlag fr at frvente en vækst i havnens aktiviteter i de kmmende år. Begivenheder efter regnskabets afslutning Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, sm vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapprten.

10 Grenaa Havn A/S 8 Anvendt regnskabspraksis Arsrapptten er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabs l\ ens bestemmelser fr regnskabsklasse C (mellem). Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis sm sidste år. Generelt m indregning g måling Aktiver indregnes i balancen, når det sm følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øknmiske frdele vi l tilflyde kncernen, g aktivets værdi kan måles pålideligt. Frpligtelser indregnes i balancen, når kncernen sm følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk frpligtelse, g det er sandsynligt, at fremtidige øknmiske frdele vil fragå kncernen, g frpligtelsens værdi kan måles palideligt Ved første indregning måles aktiver g frpligtelser til kstpris. Måling efter første indregning sker sm beskrevet fr hver enkelt regnskabspst nedenfr. Ved indregning g måling tages hensyn til frudsigelige risici g tab der fremkmmer, inden arsrapptten aflægges, g sm be- eller afkræfter frhld, der eksisterede på balancedagen. l resultatpgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens mkstninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. )(ncernregnskabet Kncernregnskabet mfatter Grenaa Havn A/S (mdervirksmheden) g de virksmheder (tilknyttede virksmheder), sm kntrlleres af mdervirksmheden, jf. kncernversigten side 5. Mdervirksmheden anses fr at have kntrl, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksmheder, hvri kncemen direkte eller indirekte besidder mellem 20% g 50% af stemmerettighederne g udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes sm asscierede virksmheder. Knslideringsprincipper Kncernregnska bet udarbejdes på grundlag af regnskaber fr Grenaa Havn A/S g dets dattervirksmheder. Udarbejdelse af kncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabspster af ensattet karakter. Ved knslideringen fretages eliminering af kncerninterne indtægter g mkstninger, interne mellemværender g udbytter samt frtjenester g tab ved transaktiner mellem de knsliderede virksmheder. De regnskaber, der anvendes til brug fr knslideringen, udarbejdes i verensstemmelse med kncernens regnskabspraksis.

11 Grenaa Havn A/S 9 Anvendtregnskabspraksb l kencemregnskabet indregnes dattervirksmhedemes regnskabspster l 00%. Minritetsinteressernes frhldsmæssige andel af resultatet g nettaktiverne præsenteres sm særskilte pster i henhldsvis resultatpgørelsen g balancen. Kapitalandele i dattervirksmheder udlignes med den frhldsmæssige andel af dattervirksmhedernes nettaktiver på vetiagel sestidspunktet pgjrt til dagsværd i. Omregning af fremmed valuta Transaktiner i fremmed valuta mregnes ved første indregning til transaktinsdagens kurs. Tilgdehavender, gældsfrpligtelser g andre mnetære pster i fremmed valuta, sm ikke er afregnet på balancedagen, mregnes til balancedagens valutakurs. Yalutakursdifferencer, der pstår mellem transaktinsdagens kurs g kursen på henhldsvis betalingsdagen g balancedagen, indregnes i resultatpgørelsen sm finansielle pster. Materielle g immaterielle anlægsaktiver, varebehldninger g andre ikke-mnetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, mregnes til histriske kurser. Resultatpgørelsen Nettmsætning Nettmsætning ved salg af handelsvarer g færdigvarer indregnes i resultatpgørelsen, når levering g risikvergang til køber har fundet sted. Nettmsætning indregnes eksklusive mms, afgifter g rabatter i fot bindelse med salget g måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag. Finansielle pster Finansielle indtægter g mkstninger indregnes i resultatpgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle pster mfatter renteindtægter g -mkstninger, finansielle mkstninger ved finansiel leasing, realiserede g urealiserede kursgevinster g -tab vedrørende værdipapirer, gæld g transaktiner i fremmed valuta. Andre eksterne mkstninger Andre eksterne mkstninger mfatter mkstninger til distributin, administratin, lkaler, tab på debitrer, peratinelle leasingmkstninger mv. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Erhvervet gdwill måles til kstpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Gdwill afskrives lineært ver den øknmiske brugsti d, der er vurderet til l O år.

12 Grenaa Havn A/S IO Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver Grunde g bygninger, bassiner, sejlløb, mler, blværk, veje g spr, prduktinsanlæg g maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel g inventar måles til kstpris med fradrag af akkumulerede af- g nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kstprisen mfatter anskaffelsesprisen, mkstninger direkte tilknyttet anskaffelsen g mkstninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvr aktivet er klar til at blive taget i brug. Fr egenfremstillede aktiver mfatter kstprisen direkte g indirekte mkstninger til materialer, kmpnenter, underleverandører g lønninger. Fr finansielt leasede aktiver udgør kstprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet g nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kstpris med fradrag af frventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der fretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivemes frventede brugstider: Bygninger Bassiner, sejlløb, mler, blværk, veje g spr Prduktinsanlæg g maskiner Andre anlæg, driftsmateriel g inventar l 0-25 år år 3-1 O år 3-1 O år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Aktiver med en kstpris under kr. pr. enhed indregnes sm mkstninger i resultatpgørelsen i anskaffelsesåret Frtjeneste g tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver pgøres sm frskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsmkstninger g den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet Frtjeneste eller tab indregnes i resultatpgørelsen sm krrektin til af- g nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det mfang salgsprisen verstiger den prindelige kstpris. Leasingkntrakter Leasingkntrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvr selskabet har alle væsentlige ri sici g frdele frbundet med ejendmsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen sm aktiver. Aktiveme måles ved første indregning til pgjtt kstpris, svarende til dagsværdien efter (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefd eller en tilnærmet værdi fr denne sm disknteringsfaktr. Finansielt leasede ak ti\ er afskrives sm øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

13 Gt enaa Havn A/S Il Anvendt regnskabspraksis Den kapitaliserede restleasingfrpligtelse indregnes i balancen sm en gæ ldsfrpligtelse, g leasingydelsens rentedel indregnes ver kntraktens løbetid i resultatpgørelsen sm en finansiel mkstning. Alle øvrige leasingkntrakter betragtes sm peratinel leasing. Y delser i frbindelse med peratinel leasing g øvrige lejeaftaler indregnes i resultatpgørelsen under andre eksterne mkstninger ver kntraktens løbetid. Selskabets samlede frpligtelse vedrørende peratinelle leasing- g lejeaftaler plyses under leasing- g lejefrpligtelser i nte 14. Kapitalandele i asscierede/tilknyttede virksmheder Kapitalandele i asscierede/tilknyttede virksmheder indregnes g måles efter den indre værdis metde (equity-metden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den frhldsmæssige andel af virksmhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af uafskrevet psitiv henhldsvis negativ kncerngdwill g med fradrag eller tillæg af urealiserede kncerninterne fm1j enester g tab. I resultatpgørelsen indregnes selskabets andel af virksmhedernes resultat under psten "Indtægter af kapitalandele i asscierede/tilknyttede virksmheder". Asscierede/tilknyttede virksmheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, g et eventuelt tilgdehavende hs disse virksmheder nedskrives med mderselskabets andel af den negative indre værdi, i det mfang det vurderes uerhldeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi verstiger tilgdehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte frpligtelser, i det mfang mdervirksmheden har en retlig eller faktisk frpligtelse til at dække den pågældende virksmheds frpligtelser. Nettpskrivning af kapitalandele i asscierede/tilknyttede virksmheder verføres til reserve fr nettpskrivning af kapitalandele, i det mfang den regnskabsmæssige værdi verstiger kstprisen. Kapitalandele i asscierede/tilknyttede virksmheder nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Andre værdipapirer g kapitalandele Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver mfatter børsnterede aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Tilgdehavender Tilgdehavender måles til amrtiseret kstpris, der sædvanligvis svarer til nminel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af frventede tab.

14 Grenaa Havn A/S 12 Anvendt regnskabspraksis Perideafgrænsningspster Perideafgrænsningspster indregnet under aktiver mfatter afhldte mkstninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Perideafgrænsningspster måles til kstpris. Udbytte Udbytte indregnes sm en gældsfrpligtelse på tidspunktet fr vedtagelse på generalfrsamlingen. Det freslåede udbytte fr regnskabsåret vises sm en særskilt pst i egenkapitalen. Andre hensatte frpligtelser Andre hensatte frpligtelser mfatter frventede mkstninger til garantifrpligtelser, returvarer, tab på igangværende arbejder fr fremmed regning, besluttede g ffentliggjmte mstruktureringer m\. Andre hensatte frpligtelser indregnes g måles sm det bedste skøn ver de mkstninger, der er nødvendige fr på balancedagen at afvikle frpligtelserne. Hensatte frpligtelser med frventet frfaldstid ud ver et år fra balancedagen måles til tilbagedisknteret værdi. Ved salg af varer med returret hensættes til dækning af avancen på de varer, der frventes returneret, samt eventuelle mkstninger frbundet med returneringerne. Garantifrpligtelser mfatter frpl igtelser til udbedring affej! g mangler inden fr garantiperiden. Når det er sandsynligt, at de ttale mkstninger vil verstige de ttale indtægter på et igangværende arbejde fr fremmed regning, hensættes til dækning af det samlede tab, der påregnes det pågældende arbejde. Priritetsgæld Priritetsgæld måles på tidspunktet fr lånptagelse til kstpris, svarende til det mdtagne prvenu efter fradrag af afhldte transaktinsmkstninger. Efterfølgende måles priritetsgæld til amrtiseret kstpris. Dette betyder, at frskellen mellem prvenuet ved lånptagelsen g den nminelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatpgørelsen ver laneperiden sm en finansiel mkstning ved anvendelse af den effektive rentes metde. Leasingfrpligtelser Leasingfrpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen sm gældsfrpligtelser g måles på tidspunktet fr indgåelse af kntrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingyde l ser. Efter første indregning måles leasingfrpligtelserne ti l amrtiseret kstpris. Frskellen mellem nutidsværdien g den nminelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatpgørelsen ver kntrakternes løbetid sm en finansiel mkstning.

15 Grenaa Havn A/S 13 Anvendt regnskabspraksis Leasingydelser vedrørende peratinelle leasingaftaler indregnes lineætt i resultatpgørelsen ver leasingperiden. Andre finansielle frpligtelser Andre finansielle frpligtelser måles til amrtiseret kstpris, der sædvanligvis svarer til nminel værdi. Pengestrømspgørelsen Pengestrømspgørelsen fr kncernen præsenteres efter den indirekte metde g viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer g finansiering samt kncemens likvider ved årets begyndelse g slutning. Der er ikke udarbejdet særskilt pengestrømspgørelse fr mderselskabet, da denne er indehldt i pengestrømspgørelsen fr kncemen. Likviditetsvirkningen af køb g salg af virksmheder vises separat under pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter. I pengestrømspgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksmheder fra anskaffelsestidspunktet, g pengestrømme vedrørende slgte virksmheder indregnes frem til salgstidspunktet Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter pgøres sm driftsresultatet, reguleret fr ikke-kntante driftspster, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter mfatter betalinger i frbindelse med køb g salg af virksmheder, aktiviteter g finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, frbedring g salg mv. af immaterielle g materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter mfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af mderselskabets aktiekapital g mkstninger frbundet hermed samt ptagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier samt betal in g af udbytte. Likvider mfatter likvide behldninger g kettfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisik med fradrag af krtfristet bankgæld.

16 Grenaa Havn A/S 14 Anvendt regnskabspraksis Hved- g nøgletal Hved- g nøgletal er defineret g beregnet i verensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerfrenings "Anbefalinger & Nøgletal 20 l 0". Nøgletal Beregningsfrmel Nøgletal udtrykker Afkast af investeret kapital inklusiye gdwill (%) Egenkapita lens frrentning(%) = Sliditetsgrad (%) = Likviditetsandel EBITA x 100 Gns. investeret kapital inkl. gdwill Årets resultat x l 00 Gns. egenkapital Egenkapital x l 00 Samlede aktiver Omsætningsaktiver Karifristede gældsfrpli gtelser Det afkast, sm virksmheden genererer af investrernes midler. Virksmhedens frrentning af den kapital, sm ejerne har inyesteret i virksmheden. Virksmhedens finansielle styrke. Virksmhedens finansielle styrke. EBITA (Earnings Befa re lnterest, Tax and Amrtisatin) er defineret sm driftsresultat tillagt årets af- g nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver inklusive gdw ill. Investeret kapital inklusive gdwill er defineret sm nettarbejdskapital tillagt den regnskabsmæssige værdi af materielle g immaterielle anlægsaktiver samt akkumulerede afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver inklusive gdwill g fratrukket andre hensatte frpligtelser g langfristede driftsmæssige frpligtelser. Akkumulerede nedskrivninger af gdwill er ikke tillagt. Nettarbejdskapital er defineret sm varebehldninger, tilgdehavender g øvrige driftsmæssige msætningsaktiver fratrukket leverandørgæld g andre karifristede driftsmæssige frpligtelser. Tilgdehavende g sky ldig selskabsskat samt likvide behldninger indgår ikke i nettarbejdskapitalen. Nettrentebærende gæld er defineret sm rentebærende frpligtelser, herunder skyldig selskabsskat, fratrukket rentebærende aktiver, herunder likvide behldninger g tilgdehavende selskabsskat.

17 Grenaa Havn A/S 15 Resultatpgørelse fr 2011 Mderselskab Kncern t. kr. kr. Nte kr. t. kr Nettmsætning (J ) ( ) Andre eksterne mkstninger ( ) (17.609) (9.471) ( ) Persnalemkstninger 2 ( l ) (9.945) Resultat før af- g nedskrivninger J ( ) Af- g nedskrivninger 3 ( ) Resultat af primær drift Indtægter af kapitalandele i tilknyttede g asscierede virksmheder 4 ( ) J Øvrige finansie lle indtægter (7.081) ( ) Finansielle mkstninger 6 ( ) (7. J 09) Resultat før skat Skat af årets resultat 7 (93.152) (85 ) Årets resultat Årets resultat Frslag til resultatdispnering O Udlddet ekstrardinæ t1 udbytte Dispnibelt resultat O Ordinæt1 udbytte fr regnskabsåret Henlagt til reserve fr nettpskrivning efter 3. J 16 indre værdis metde Overføt1 til næste år

18 Grenaa Havn A/S 16 Balance pr Mderselskab Kncern t. kr. kr. Nte kr. t.kr. Gdwill 8 Immaterielle anlægsaktiver Bygninger Prduktinsanlæg g maskiner Bassiner, sejlløb, mler, blværker, veje g spr Landarealer Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksmheder Kapitalandele i asscierede virksmheder Andre værdipapirer g kapitalandele lo Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgdehavender fra salg g tjenesteydelser Kapitalandele i asscierede virksmheder Udskudt skatteaktiv Tilgdehavender hs tilknyttede virksmheder Andre tilgdehavender Perideafgrænsningspster Tilgdehavender Likvide behldninger Omsætningsaktiver Aktiver

19 Grenaa Havn A/S 17 Balance pr Mderselskab t. kr. kr. Nte Kncern kr. t. kr Aktiekapital I l Reserve fr nettpskrivning efter indre værdis metde Overfølt resultat Freslået udbytte fr regnskabsåret Egenkapital l Udskud te skattefrpligtelser Andre hensatte frpligtelser Hensatte frpligtelser 35 l Realkreditinstitutter Leasingfrpligtelser Bankgæld Frudbetalte indtægter Langfristede gældsfrpligtelser K01tfristet del af langfri stede gældsfrpligtelser Anden bankgæld Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksmheder Frudbetaling fra kunder Selskabsskat Anden gæld Krtfristede gældsfrpligtelser Gældsfrpligtelser Passiver Pantsætninger g sikkerhedsstillelser Leasing- g lejefrpligtelser Aktinærfrhld

20 Grenaa Havn A/S 18 Egenkapitalpgørelse fr 2011 Kncern Nettp- Freslået skrivning udbytte Aktie- efter indre Ovea ført fr regnkapital værdis metde resultat skabsåret I alt kr. kr. kr. kr. kr. Egenkapital Udlddet rdinæ1t udbytte fr 20 l O Årets resultat Egenkapital Mderselskab Nettp- Freslået skrivning udbytte Aktie- efter indre Overført fr regnkapital værdis metde resultat skabsåret I alt kr. kr. kr. kr. kr. Egenkapital Udlddet rdinæ1t udbytte fr 20 l O Årets resultat Egenkapital

21 Grenaa Havn A/S 19 Pengestrømspgørelse fr t.kr. Kncern 2010 t. kr. Driftsresultat Af- g nedskriyninger Andre hensatte frpl igtelser (9) (l 0.936) (2 1) Ændring i driftskapital: Ændring i tilgdehavender g varebehldning Ændring i leverandører af varer g tjenesteydelser g anden gæld (7.409) Mdtagne finansielle indtægter Betalte finansielle mkstninger Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende drift 521 (6.580) (49) (7.1 09) Køb mv. af anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringer (11.766) (2.371) (32.318) (7.538) Afdrag på langfristede gældsfrpligtelser Optagelse af nye lån Betalt udbytte Pengestrømme vedrørende finansiering (4.817) ( ) (34.221) Ændring i likvider (27.048) Likvider O l Likvider (33.554) (6.506) (33.554) Likvider mfatter likvide behldninger g krtfristet bankgæld: Likvide behldninger Bankgæld Pengestrømme vedrørende finansiering (3.465) (48.032) (33.554)

22 Grenaa Havn A/S 20 Nter Mderselskab Kncern t.kr. kr. kr. t. kr. l. Nettmsætning Skibs- g gdsafgifter Udlejning af arealer Øvrige l Persnalemkstninger Løn g gager (3 17) ( ) Lønrefusin ( ) (3 17) Pensinsmkstninger Øvrige persnalemkstninger Andre sciale mkstninger Heraf samlet vederlag til: Direktin g bestyrelse Gennemsnitligt antal medarbejdere Af- g nedskrivninger 20 Gdwill 20 Bassiner, sejlløb, mler, blværker, veje g spr Bygninger Prduktinsanlæg g maskiner ( ) ( ) Frtjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver ( ) ( ) (11.051) ( )

23 Grenaa Havn A/S 21 Nter Mderselskab 2010 t. kr kr. 4. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede g asscierede virksmheder Andel af resultat efter skat 2011 kr. Kncern 2010 t. kj. S. Øvrige finansielle indtægter Renteindtægter af bankknti Finansielle indtægter fra tilknyttede 196 virksmheder 3 Udbytte g kursregulering af værdipapir Andre finansielle indtægter Finansielle mkstninger Renter af faste lån Finansie11e mkstninger fra tilknyttede virksmheder Renter af bankgæld Renter, finansiel leasing Kursregulering, værdipapirer Andre finansielle mkstninger ( )

24 Grenaa Havn A/S 22 Nter Mderselskab 2010 t. kr kr kr. Kncern 2010 t. kr. O O O Skat af årets resultat Aktuel skat Ændring af udskudt skat Regulering vedrørende tidligere år (8.353) (30.009) Immaterielle anlægsaktiver Kstpris O Il Afgang Kstpris Kncern g mderselskab Gdwill t.kr. 200 (200) Af- g nedskrivninger O Il Årets afskrivninger Afgang Af- g nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi (200) 200

25 Grenaa Havn A/S 23 Nter 9. Materielle anlægsaktiver Mderselskab Bassiner, P rd u k- sejlløb, ti ns- Anlægs- mler, anlæg aktiver blværker, Byg- g under Land- veje ni n ger maskiner udførelse arealer g spr t.kr. t.kr. t.kr. t. kr. t. kr. Kstpris O Il Tilgang Afgang (7.5 16) (6.126) (480) Kstpris Af- g nedskrivninger O Il (17.779) (45.741) (18.001) Årets afskrivninger (809) (5.913) (3.399) Tilbageførsel ved afgang Af- g nedskrivninger (15.734) (45.672) (21.400) Regnskabsmæssig værdi Heraf leasede aktiver Offentlig ejendmsvurdering

26 Grenaa Havn A/S 24 Nter 9. Materielle anlægsaktiver Kncern Bassiner, P rd u k- sejlløb, ti ns- Anlægs- mler, anlæg aktiver blværker, Byg- g under Land- veje ninger maskiner udførelse arealer g spr t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. Kstpris O J. O 1.20 l J Tilgang Afgang (7.516) (6.126) (480) Kstpris Af- g nedskrivninger (17.779) (45.837) (18.001) Årets afskrivninger (809) (6.103) (3.399) Tilbageførsel ved afgang Af- g nedskrivninger (15.734) (45.957) (21.400) Regnskabsmæssig værdi Heraf leasede aktiver Offentlig ejendmsvurdering

27 Grenaa Havn A/S 25 Nter Kapitalandele i tilknyttede virksmheder kr. Kncern g mderselskab Kapitalandele i asscierede virksmheder kr. Andre værdipapirer g kapitalandele kr. 10. Finansielle anlægsaktiver Kstpris O l l Tilgang Afgang Kstpris Nettpskrivninger Andel i årets resultat Overføtt til peridiseret avance Til-/afgang Nettpskrivninger Regnskabsmæssig værdi ( ) ( ) (15.774) (5.824) Kapitalandele i tilknyttet virksmhed mfatter: Anhlt Havn A/S, Grenaa, l 00% Kapitalandel i asscieret virksmhed mfatter: Vejerbden ApS i likvidatin, Grenaa, 50% Kncern g mderselskab kr. t.kr. 11. Aktiekapital Aktiekapitalen er pdelt således: 5 stk. A-aktier a t. kr. 100 stk. B-aktier a l t. kr. 9 stk. B-aktier a l 00 t. kr. 14 stk. B-aktier a l.000 t.kr l

28 Grenaa Havn A/S 26 Nter 12. Langfristede gældsfrpligtelser Langfristede gælds- Afdrag frpligtelser Restgæld I alt næste ar næste år efter s ar kr. kr. kr. kr. Gæld til realinstitutter l Kreditinstitutter i øvrigt l Leasingfrpligtelser Pantsætninger g sikkerhedsstillelser Til sikkerhed fr engagement med kreditinstitutter er der depneret ejerpantebreve på i alt t.kr. med sikkerhed i selskabets grunde g bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr udgør t.kr. Selskabet har sti llet kautin fr bankengagement i datterselskabet, Anhlt Havn A/S. Bankgælden udgør pr ialt kr. Selskabet har pr Il stillet en bankgaranti verfr en af selskabets samarbejdspartnere på 2 mi.kr. 14. Leasing- g lejefrpligtelser Selskabet har påtaget sig peratinelle leasingfrpligte Iser, hvr der pr. statusdagen resterer 38 måneder af leasingperiden. De samlede leasingfrpli gtelser i upsigeligbedsperiden udgør 150 t.kr., g den samlede månedlige leasingydelse udgør 7 t.kr. Selskabet har påtaget sig huslejefrpl igtelser, der på balancetidspunktet udgør i alt 191 t. kr. i upsigelighedsperiden, der udgør 6 måneder. Den samlede månedlige leje udgør 32 t.kr. 15. Aktinærfrhld Selskabet har registreret følgende aktinær med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Nrddjurs Kmmune, Grenaa, l 00% MGS/dfb AFD4102\ \2011\ rt001.dcx

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers CEWTfRHUSE(PERS I Ae Børnehjælp Århus PrieewaterliuseCpers Statsautriseret Revísinsaktieselskab Nbelparken Jens Clir. Skus Vej L 8000 Arlius C Telefn 89 32 00 00 Telefàx 89 32 00 L CVR nr. 11 72 44 93

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT

LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BOD Statsautriseret Sæbygårdvej 25 OK-9300 Sæby CVR-nr. 20222670 revisinsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapprten er fremlg gdkendt på selskabets rdinære

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

LÆSØ RENOVATION ÅRSRAPPORT

LÆSØ RENOVATION ÅRSRAPPORT Tlf.: 99891400 saeby@bd.dk www.bd.dk BOD Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 2022 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ RENOVATION APS ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapprten e fre selskabets rdi den I-t/,,_l(

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Nybrg Svgimmeklub Årsrapprt 2015 Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Indhld Bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisrs erklæring Ledelsesberetning Freningsplysninger

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

EGHOLM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013

EGHOLM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 EGHOLM ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Jørgen Sejling Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NYHEDSGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. august Kasper Christensen

NYHEDSGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. august Kasper Christensen Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NYHEDSGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere