Orientering om FFL2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om FFL2016"

Transkript

1 Orientering om FFL2016 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 29. september sit finanslovsforslag for 2016 (FFL2016). Forslaget har titlen: Stramme rammer klare prioriteter. Der er tale om et finanslovsforslag, som varsler en række nye besparelser, der også vil ramme Uddannelsesforbundets områder. Primært gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag, som rammer de fleste uddannelsesområder og institutioner (med undtagelse af erhvervsgrunduddannelsen (egu), frie grundskoler, danske kulturelle anliggender i Sydslesvig, tyske mindretalsskoler, tilskuddet til nationale mindretal og Europaskolerne). Besparelsen udgør 2 pct. i 2016 og yderligere 2 pct. årligt i 2017, 2018 og Også undervisning og uddannelse, som drives og finansieres af kommunerne, rammes af omprioriteringsbidraget, som på det kommunale område udgør 1 pct. årligt i årene Omprioriteringsbidraget Omprioriteringsbidraget erstatter den såkaldte omstillingsreserve, som også var på 2 pct. Omstillingsreserven er ikke udmøntet her i 2015; men det blev allerede med vedtagelsen af finansloven for i år varslet, at grønthøsterbesparelsen på 2pct. ville blive genoptaget fra Den væsentligste forskel på de to besparelser er, at omstillingsbidraget var til anvendelse inden det samme ministerområde, hvorimod det nye omprioriteringsbidrag kan anvendes på alle ministerielle områder. Omprioriteringsbidragets forventes anvendt uden for uddannelsesområderne, men det beror på udfaldet af finanslovsforhandlingerne. Hvis finanslovsforhandlingerne resulterer i, at uddannelsessektoren skal pålægges omprioriteringsbidraget, mener Uddannelsesforbundet at det ar nødvendigt, at midlerne reinvesteres i de uddannelser, der sætter samfundet i stand til at håndtere fremtidens udfordringer. Særligt tre felter står over for store udfordringer: 1. Erhvervsuddannelsesreformen, der bl.a. skal tiltrække flere unge, kan ikke føres ud i livet i de kommende år og med besparelserne på området. Den hænger ikke sammen. De bebudede besparelser i finanslovsforslaget på området betyder, at reformen af erhvervsuddannelserne bliver endnu sværere at realisere, fordi de politiske mål og de medfølgende ressourcer ikke hænger sammen. Der mangler helt enkelt så tilstrækkelige ressourcer, at lærerne kan levere en velforberedt undervisning af højkvalitet, ligesom der er behov for tilstrækkelige ressourcer til bl.a. øget faglig opkvalificering af lærerne; ny og tidsvarende teknologi (både teknologi der indholdsmæssigt skal undervises i brugen af, men også teknologi der kan understøtte undervisningen), indsamling af viden om og bidrager til spredning af erfaringer/god praksis om de nye elementer i reformen. 2. Omprioriteringsbidraget bør ligeledes reinvesteres i initiativer, som understøtter, at de unge, der ikke kan gå den lige vej gennem uddannelsessystemet, får adgang til uddannelsesforberedende eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Mange af disse unge har ud over faglige udfordringer også alvorlige sociale udfordringer, som samtidig skal adresseres. Derfor er det helt afgørende, at de undervisere de unge møder i de forskellige biveje ikke alene er fagligt kompetente, men også er pædagogisk 1

2 kompetente til at håndtere denne målgruppes ofte komplekse udfordringer. Derfor bør underviserne i bivejssystemet på samme måde som lærerne på EUD have et massivt pædagogisk uddannelsesløft. 3. Kortuddannede voksne har i forbindelse med reformerne af EUD og beskæftigelsesområdet fået nye muligheder for at bevæge sig fra ufaglært til faglært. Men samtidigt findes der fortsat er lang række kortuddannede, som ikke umiddelbart kan profitere af de nye muligheder og har brug for AMU i sin mere klassiske form. De taxameterbesparelser, der siden 2010 med få undtagelser stort set hvert år har ramt AMU, og som fortsætter med FFL2016. Selvom der kan være udsigt til forbedringer i forlængelse af eventuelle trepartsforhandlinger, er ikke mindst de selvstændige AMUudbrydere så pressede, at det haster med at få gjort taxametrene bæredygtige. Sideløbende med at AMU og efter- og videreuddannelsesområdet udsættes for. Med omprioriteringsbidraget på 2 pct., spares der yderligere på AMU 46 mio. kr. i 2016 og 60 mio. kr. årligt fra 2017 og frem bl.a. ved at nedsætte forbrugsrammen med 30 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Samtidig forhøjes deltagerbetalingen på kurserne i fælleskatalogerne. Dette sker for at fokusere på såkaldt fagrettede fag, mener regeringen. AMU har oplevet et markant fald i aktiviteten over de senere år. Det er en stor udfordring i forhold til at opretholde og udvikle arbejdsstyrkens kompetencer. En øget deltagerbetaling vil i høj grad bidrage til en endnu lavere aktivitet. Det er stærkt foruroligende, at de kortest uddannede, som AMU henvender sig til, nu sandsynligvis får endnu længere til en uddannelse.. Ny aftale med forligspartierne i forbindelse med aftale om bedre og mere attraktive Erhvervsuddannelser. I tilknytning til finanslovforslaget indgik regeringen og EUD-forligspartierne den 2. oktober en aftale, der indebærer, at EUD får tilført 241 mio. kr. over en periode. Pengene afsættes nemlig i en ny pulje til styrkelse af EUD i perioden Forligspartierne er enige om, at de ekstra midler til EUD skal findes ved at udmønte besparelsen på ungdomsuddannelsesområdet bredt i de kommende år. Disse besparelser bliver udmøntet gennem: Indførelse af et taxameter for fjernundervisning pr Nedskæring af tilskud til ordblinde-undervisning for voksne. Det indebærer en besparelse på tilskuddet, således at undervisningen gennemføres i hold med i gennemsnit 4,5 elever. Tilpasning af taxameter og bygningstilskud skal reduceres med forskellen mellem taxameter til STX og HHX. Dette indebærer en besparelse på taxametret til det almene gymnasium og en forhøjelse på taxameter til hhx. Taxametertilpasningen indbefatter endvidere en generel omlægning af taxametrene på alle selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner med en forhøjelse af basisgrundtilskuddet med 1. mio. årligt og en tilsvarende reduktion på de øvrige taxametre således at forhøjelsen af basisgrundtilskuddet er udgiftsneutralt. Det fremgår ikke af aftalen, hvilke konkrete konsekvenser forhøjelsen af basisgrundtilskuddet får for udviklingen i de øvrige taxametre. 2

3 Uddannelsesforbundet tager til efterretning, at aftalepartierne har fundet de udestående midler (ca. 430 mio.kr. årligt) til eud-reformen (der dog fortsat fremstår som underfinansieret) ved besparelser på det almene gymnasium, fjernundervisning på VUC og ordblindeundervisning af voksne på VUC. Det skal understreges, at det er et generelt problem at hele finansieringen skal findes inden for undervisningsministeriets eget område uden tilførsel af nye midler. Men ikke mindst er det ekstraordinært beklageligt, at det er nogle af de mest udsatte grupper, nemlig ordblinde, som pengene bliver taget fra. Det bliver sværere, for ikke at sige umuligt, at lave ene-undervisning målrettet de ordblinde, som har behov for det. Det er samlet set Uddannelsesforbundets opfattelse, 2 pct. besparelsen og de øvrige initiativer, at ungdomsuddannelserne står over for en fremtid med markant dårligere økonomiske forudsætninger for at løfte deres opgave. Det er stærkt bekymrende, fordi uddannelser af høj kvalitet sikrer de unges beskæftigelsesmuligheder og virksomhedernes konkurrenceevne. Den økonomiske nedprioritering af uddannelse svarer ikke til de høje politiske ambitioner for ungdomsuddannelserne, herunder at sikre flere dygtige faglærte til fremtidens arbejdsmarked. SVU Det er også en særlig udfordring, at undervisernes kompetenceudvikling bliver truet af nye begrænsninger i adgangen til SVU, som regeringen vil indføre fra juli Med finanslovsforslaget begrænses SVU til de videregående uddannelse på to måder: Dels skærpes kravet til højst fuldførte uddannelse, så personer med en kort videregående uddannelse ikke længere er berettiget til SVU til videregående uddannelse, og dels sænkes satsen for SVU til videregående uddannelse fra 80 pct. til 60 pct. af højeste dagpengesats. En tilsvarende nedsættelse af satsen er ikke foreslået for SVU til almene voksenuddannelser. Den yderligere begrænsning af SVU-målgruppen føjer sig til en lang række forringelser af efter- og videreuddannelsesmulighederne for personer, som har taget en videregående uddannelse. Der er i denne tid mere end nogensinde brug for at opkvalificere arbejdsstyrken, både dem med korte og dem med længerevarende uddannelser, sådan at medarbejdere både i den private og den offentlige sektor er ajourført fagligt og i stand til at arbejde effektivt og anvende ny teknologi og viden med høj kvalitet i ydelserne til følge. Den sænkede SVU-sats vil yderligere skabe vanskeligheder til finansiering af den helt nødvendige videreuddannelse af bl.a. undervisere på erhvervsskolerne. Besparelsen ved at forringe SVU til videregående uddannelse er i finanslovsforslaget opgjort til 28,3 mio. kr. i 2016, og 56,5 mio. kr. i de følgende budgetår. Samtidig budgetteres der med et samlet fald i udgifterne til SVU til videregående uddannelse på i alt 107 mio. kr. fra 2015 til 2016, så det er svært at vide, hvordan man skal forstå skønnet over provenuet af besparelsen. Yderligere besparelser Desuden bortfalder midler til partssamarbejde om kompetenceudvikling, hvilket påvirker undervisningstaksterne negativt med 0,5 pct. Også Undervisningsministeriets udviklingsmidler, der benyttes til analyser, forsøgs- og udviklingsarbejde med eksisterende og nye uddannelser, beskæres med 38 mio. kr. fra 2016 og frem. 3

4 Statens Indkøbsprogram fase 9 medfører reduktion af fællesudgiftstaxametrene med 0,2 pct. Endeligt skal det fremhæves at i forbindelse med regeringens reduktion af udviklingsbistanden til 0,7 pct. af BNI, bliver fagbevægelsens ulandssekretariat bl.a. beskåret med 26 % af rammen svarende til en reduktion på godt 14 mio. kr. årligt fra 45 millioner kr. til 30,9 mio. kr. i Denne drastiske besparelse vil i særlig grad indskrænke den danske fagbevægelses muligheder for at understøtte udvikling af fagbevægelsen i de forskellige samarbejdslande, og deres indsats for anstændige arbejdsvilkår og den samfundsopbyggende sociale dialog. Oversigt over specifikke områder nedenfor Produktionsskole Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (eud) TAMU AMU/erhvervsrettede voksenuddannelser VUC AVU, FVU og ordblindeundervisning Danskuddannelse Folkeoplysning Beskæftigelsesområdet 4

5 Produktionsskoleområdet Fra 2016 omfattes Produktionsskoleområdet af effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. Det betyder, at uddannelsesområdet som hidtil har været friholdt nu også omfattes af det statslige omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt, det vil sige 2 pct. i 2016, knap 4 pct. i 2017, knap 6 pct. i 2018 og knap 8 pct. i Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget. Driftstilskud pr. årselev FLL Antal årselever FLL2016 Under 18 år Over Se desuden ovenstående indledning s.1-4 5

6 Erhvervsuddannelserne For Erhvervsskolerne lægges der i FFL2016 og Aftalen om udmøntning af negativ budgetregulering vedr. aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra 2. oktober (herefter aftalen af 2. okt. ) op til følgende: - Reduktion af tilskud og taxametre som følge af omprioriteringsbidraget på 2 % årligt Forhøjelse af grundtilskuddet på 1 mio. til selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner - Yderligere reduktion i de aktivitetsafhængige taxametre: o Reduktion i de samlede aktivitetsafhængige taxametre svarende til den samlede udgift til forhøjet grundtilskud, således at forhøjelsen af grundtilskuddet er udgiftsneutralt. o Reduktion af fællestaxameter med 0,7 % som følge af udrulningen af 9. fase i den fælles indkøbsaftale med beregnet effektiviseringspotentiale på (11 mio.). Fase 10 forventes gennemført i 2016 og det endelige besparelsespotentiale er endnu ikke beregnet, men forventes udmøntet gennem dispositionsbegrænsninger i o Udløb af midlertidig taxameterforhøjelse til partssamarbejde i forlængelse af OK13/lov 409, svarende til 0,5 % af undervisningstaxameteret. - Oprettelse af ny Pulje til styrkelse af eud, bl.a. udstyrs-pulje og en fortsat solid institutionsstruktur, der skal anvendes inden for perioden på 241 mio. Heraf øremærkes hhv. 50 og 100 mio. i 2016 og 2017 til en særlig udstyrspulje, der skal udmøntes i forlængelse af beslutningen om udbudsrunden for erhvervsuddannelserne i Besparelser på den samlede pulje af forsøgs og udviklingsmidler med knap 40 mio. om året indtil Det er endnu ikke afgjort hvordan finansieringen af det forhøjede grundtilskud skal udmøntes konkret i reduktion af de forskellige taxametre, derfor indeholder dette notat ingen takstoversigter. De endelige takster for hhv. Undervisnings-, færdiggørelses-, fælles-, bygnings- og socialt taxameter kommer i takstkataloget når finansloven vedtages. Forventet aktivitet Generelt aktivitetstallene og færdiggørelsestallene på uddannelsesdelen af erhvervsuddannelsesområdet i FFL16 kendetegnet ved et fald i forhold til de foregående år, med en forventning om en svag stigning fremadrettet. Aktivitetstallene afspejler således forventningen om, at de nye optagelseskrav på kort sigt vil reducere aktiviteten, men at man allerede et år efter reformens ikrafttræden vil øge antallet af elever, der gennemfører grundforløbet. I modsætning her til forventes aktiviteten i praktikcentrene at øges i Aktivitet i uddannelsesdelen 6

7 Aktivitet i alt (årselever) Merkantile uddannelser Tekniske uddannelser Realkompetencevurderi ng GVU Færdige elever på grundforløb: Tekniske uddannelser Færdige elever på hovedforløb Tekniske uddannelser Aktiviteten i Skolepraktik tekniske Erhvervsuddannelser Elevtilgang i alt Aktivitet i alt (årselever) Aktivitet teknisk EUX Der forventes en stigning i antallet af årselever på tekniks EUX fra 70 årselever i 2015 til 172 årselever i 2019 svarende på en stigning på 145 % 7

8 Aktivitet (årselever) Det sociale taxameter De sociale taxameter opretholdes og er fortsat ens for samtlige uddannelsesdele, men udmøntes efter tre forskellige takster. Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede. Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for Kompetenceløft af lærerne Som en del af aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser blev det aftalt at gennemføre et strategisk kompetenceløft på erhvervsuddannelserne. Målet er, at alle ansatte lærere på erhvervsskolerne inden 2020 skal have de rette kompetencer til at kunne skabe motiverende undervisning for de forskellige elevgrupper på erhvervsuddannelserne. Kompetenceløftet skal også bidrage til at udmønte erhvervsskolereformens tiltag om mere og bedre undervisning med henblik på at nå reformens mål. Udmøntningen af midlerne vil tage afsæt i skolernes eksisterende indsats. Derfor er der gennemført en kortlægning af lærernes pædagogiske og faglige kompetenceniveau og deres deltagelse i efteruddannelse. Kortlægningen har dannet baggrund for hvilke temaer, kompetenceudviklingen skal tilrettelægges indenfor Strategisk kompetenceløft mio. kr. 144,3 59,3 63,9 Se desuden ovenstående indledning s.1-4 8

9 TAMU Fra 2016 omfattes TAMU af effektiviseringskrav på 2 pct. Årligt. Det betyder, at uddannelsesområdet som hidtil har været friholdt nu også omfattes af det statslige omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt, det vil sige 2 pct. i 2016, knap 4 pct. i 2017, knap 6 pct. i 2018 og knap 8 pct. i Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget. Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for Undervisningstakst pr. årselev Fællesudgiftstakst pr.årselev Bygningstakst pr.årselev Tillægstakst pr.årselev TAMU Grundstilskud Se desuden ovenstående indledning s.1-4 9

10 AMU/erhvervsrettede voksenuddannelser Fra 2016 omfattes AMU af effektiviseringskrav på 2 pct. Årligt. Det betyder, at uddannelsesområdet som hidtil har været friholdt nu også omfattes af det statslige omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt, det vil sige 2 pct. i 2016, knap 4 pct. i 2017, knap 6 pct. i 2018 og knap 8 pct. i Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget. Mere målrettet brug af AMU-kurser Ifm. regeringens prioriteringer på finanslovforslaget for 2016 er det besluttet at målrette midlerne på AMU-området. Det sker gennem to tiltag: Forbrugsrammen på AMU nedskrives med 30 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. En del af finansieringen af kurserne i fælleskatalogerne rykkes fra undervisningstaksten og over til deltagerbetalingen. Se nedenfor Sideløbende med at AMU og efter- og videreuddannelsesområdet udsættes for omprioriteringsbidraget på 2 pct, spares yderligere på AMU 46 mio. kr. i 2016 og 60 mio. kr. årligt fra 2017 og frem, bl.a. ved at nedsætte forbrugsrammen med 30 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Samtidig forhøjes deltagerbetalingen på kurserne i fælleskatalogerne. Dette sker for at fokusere på såkaldt fagrettede fag. Der er i den konkrete budgettering taget højde for den midlertidige takstforhøjelse for kurserne i takstgruppe 3, samt den midlertidige nedsættelse af deltagerbetalingen på tekniskfaglige og merkantile kurser, der stammer fra vækstpakke Tiltaget medfører følgende undervisningstakster og deltagerbetalingsniveauer for hhv. ordinær og virksomhedsforlagt aktivitet: Takst og deltagerbetaling for ordinær aktivitet Ordinær aktivitet, kr. pr. årselev Kurser med lav deltagerbetaling Deltagerbetaling Undervisningstakst

11 Kurser med høj deltagerbetaling Deltagerbetaling Undervisningstakst Tabel 2: Takst og deltagerbetaling for virksomhedsforlagt aktivitet Kurser med lav deltagerbetaling Deltagerbetaling Undervisningstakst Kurser med høj deltagerbetaling Deltagerbetaling Undervisningstakst De angivne takst- og deltagerbetalingsniveauer indeholder alle initiativer fra finanslovsforslaget for 2016, og udviklingen i dem er derfor ikke kun en konsekvens af fokuseringen af AMU-midler. Niveauerne er fra beregningerne for finanslovforslaget for 2016 og kan derfor ændre sig i

12 Bortfald af midler til partssamarbejde om kompetenceudvikling I forbindelse med OK13-lovindgrebet blev der på finansloven for 2014 afsat midler i 2014 og 2015 til partssamarbejde om kompetenceudvikling. Midlerne bortfalder i 2016, hvilket medfører, at undervisningstaxametrene reduceres med 0,5 pct. i Finanslovforslaget for 2016 er omfattet af niende fase af statens indkøbsprogram Som følge af niende fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntes der på finanslovforslaget for 2016 således et effektiviserings-potentiale på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse svarende til en reduktion af fællesudgiftstaksterne på i alt 0,2 pct. i 2016 og frem Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL16 Aftale om vækstpakke 2014 Aftale om en vækstpakke blev indgået i juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftalen indeholder ni initiativer på AMU-området, jf. også bilaget Initiativer på erhvervsrettet VEU VEU-Centre Der er i perioden afsat 48,0 mio. kr./år til VEU-centrene. Der skal i 2016 tages stilling til udmøntning af midlerne fra 2017 og frem. Derudover er der afsat 10,0 mio.kr. i 2015 og 2016 til bl.a. VEU-centrene. ifm. Aftale om vækstpakke fra Se desuden ovenstående indledning s

13 AVU, FVU og ordblindeundervisning Som nævnt i indledningen har regeringen og partierne bag erhvervsskolereformen indgået en aftale, der finder de økonomiske midler til eud-reformen, som de forpligtede hinanden på i ved indgåelse af aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Midlerne bliver bl.a. fundet ved indførelsen af et nyt taxameter på fjernundervisning, ved at sætte taxametret på ordblindeundervisningen ned og ved at tilpasse taxametrene på de tidligere amtslige institutioner, bl.a. VUC. Fjernundervisningstaxameter Der indføres et nyt taxameter for fjernundervisning, der ifølge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling tager højde for den faktiske tilrettelæggelse af undervisningen. Det indebærer et lavere tilskudsniveau for fjernundervisningen, da der ikke længere gives bygningstaxameter. Fjerundervisningstaxametret gælder alle institutionstyper, men rammer VUC markant, da VUC har en høj fjernundervisningsaktivitet. Aktivitet på fjernundervisningsområdet: Mio eud sosu Gymnasier VUC ialt Særskilt takster for fjernundervisning Det nye fjernundervisningstaxameter vurderes til generere 162 mio. kr./år fra Fjerundervisningstaxametret bliver indført fra 1. januar 2016, hvilket er en meget kort indslusningsfrist for institutioner i forhold til budgetter mm. Reduktion af taxametret på ordblindeundervisningen Taxametret på obu bliver reduceret til den realiserede holdstørrelse på gennemsnitlig 4,5 kursist frem for den nuværende holdstørrelse på 2,5 kursist, som taxametret blev fastsat efter i Det genererer et provenu på 67 mio. kr. i 2017, 65 mio. kr. i 2018, 64 mio. kr. i 2019 og 64 mio. kr. i Derudover igangsætter regeringen en analyse af organiseringen og kvaliteten i ordblindeundervisningen for voksne med.henblik på at overveje mulighederne for at styrke kvaliteten og målrette skolernes tilbud, så den enkelte voksne ordblinde får størst mulig udbytte af undervisningen resultaterne skal være færdige i juni Konkret vil undersøgelsen bl.a. se på, hvor mange gange den samme person kan deltage i et ordblindeundervisningsforløb, da der ikke findes regler for det i dag. Tilpasning af taxametertilskud Ministeriet har konstateret, at de tidligere amtslige institutioner (som sektor betragtet) i 13

14 perioden siden overgangen til statsligt selvstyre i 2007 har haft en overskud, der er højere end de øvrige sammenlignelige institutionsområder. Derfor er aftaleparterne bag eud-reformen blevet enige om at tilpasse taksterne på de tidligere amtslige institutioner med et samlet provenu på 280 mio. kr. i 2017, 271 mio. kr. i 2018, 267 mio. kr. i 2019 og 267 mio. kr. i Den konkret udmøntning af takstudvikling på AVU, FVU og ordblindeundervisningen bliver udsendt med takstkataloget for FL2016, når den vedtages. Aktivitet på AVU, FVU og ordblindeundervisningen Antal årselever AVU FVU Ordblindeundervisningen Der er et fald i antallet af årselever på ordblindeområdet fra , der er begrundet i et forventet lavere aktivitetsniveau, hvilket der har været tendens til i de senere år. Aktivitetsudviklingen på FVU afspejler ikke nogen nævneværdig forventning til en aktivitets stigning på området, hvilket kan undre, da mange voksne stadig har et stort behov for at få løftet deres læse/skrivekompetencer, jf. PIACC undersøgelsen fra Forsøgs- og udviklingsmidler mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse (med tilsagnsordning) Der er i perioden afsat 48,0 mio. kr./år til VEU-centrene. Der skal i 2016 tages stilling til udmøntning af midlerne fra 2017 og frem. Derudover er der afsat 10,0 mio.kr. i 2015 og 2016 til VEU-centrene. Ifm. Aftale om vækstpakke fra Derudover kan bevillingen anvendes til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU, forsøg med FVU vedrørende mundtlige færdigheder i dansk særligt tilrettelagt for tosprogede (FVU tr.0), støtte for læsesvage mv. Se desuden ovenstående indledning s

15 Danskuddannelse På grund af flygtningesituationen i Europa afspejler niveauet for 2016 et opdateret aktivitetsskøn, mens niveauet for er en teknisk videreførelse af niveauet på asylområdet i Finansministeren tilkendegav ved fremlæggelsen af finanslovsforslaget, at aktiviteten på området ville blive justeret i forbindelse med den endelige fremlæggelse af det endelige forslag til finanslov i i november måned. Danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet I forbindelse med aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra maj 2013 blev den ordinære danskuddannelse i det 3 årige introduktionsforløb erstattet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (introdansk) til udenlandske arbejdstagere, studerende og au pairs mv. Efter den arbejdsmarkedsrettet danskundervisning får kursisterne ret til at blive indplaceret på den 3 årige ordinære danskuddannelse med mulighed for at aflægge prøve. Som følge af aftalen mellem regeringen og enhedslisten forventes det, at den primære danskundervisning være arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, hvilket fremgår af nedenstående tabel: Mio.kr Arbejdsmarkedsrettet dansk Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet 115,8 187,7 220,0 220,9 220,9 212,5 134,9 103,3 102,8 101, Forventet antal kursister/helårspersoner til arbejdsmarkedsrettet dansk Gennemsnitlig enhedsomkostning/ helårsperson (kr.)

16 Danskuddannelse til udlændinge under introduktionsprogrammet Ifølge integrationsloven skal nyankomne flygtninge og familiesammenførte have tilbudt et integrationsprogram af højst 3 år. Programmet består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven. Ifølge Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten fra maj 2013 er uddannelsesretten/danskuddannelsen udvidet fra 3 til 5 år. Mio. kr Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet 420,5 574,6 717,4 753,8 725,9 Se desuden ovenstående indledning s

17 Folkeoplysning Med finanslovsforslaget omprioriterer den nye regering. Nogle områder får mere, andre betaler. I 2016 hører undervisnings, uddannelse og kultur, herunder folkeoplysning, til de områder der betaler. Konkret skal alle spare 2 procent om året i fire år. Det gælder f.eks. højskoler, efterskoler og produktionsskoler. Det gælder også den almene voksenundervisning, f.eks. FVU og ordblindeundervisning. Særligt hårdt rammes de frie fagskoler, som får skåret driftstaxameteret med 20 procent. Beskæftigelsesområdet Fokusering af arbejdsmarkedspolitikken mod virksomheder og job Regeringen frigør via tilpasninger et provenu på samlet ca. 0,5 mia. kr. i 2016, der kommer fra besparelser på et par områder: Effektivisering af den aktive indsats på kontanthjælpsområdet målrettet virksomhederne og mentorstøtte, målretning af SVU til fagnære fag, der er rettet mod konkrete jobfunktioner og jobområder Det er usikkert, hvorledes besparelserne via tilpasning og effektiviseringer præcist er fordelt, og hvad de enkelte initiativer konkret indeholder. Se desuden ovenstående indledning s

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 26. august sit finanslovsforslag for 2015 (FFL2015) Et stærkere fællesskab.

Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 26. august sit finanslovsforslag for 2015 (FFL2015) Et stærkere fællesskab. Orientering om FFL2015 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 26. august sit finanslovsforslag for 2015 (FFL2015) Et stærkere fællesskab. Der er tale om det første finanslovsforslag i mange år,

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Ver.2 Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015. På grund af valget kort før sommerferien var forslaget et teknisk finanslovsforslag,

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016 Udbydere af erhvervsuddannelser Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet

Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet Rapport om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske temaer samt fagpolitiske temaer i Uddannelsesforbundet Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikske temaer Undervisning i dansk som andetsprog sprogcentre

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Finanslovsforslag for 2017 - konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012 Private gymnasier og studenterkurser Økonomisk afdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Forslag til

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet

Private gymnasier og studenterkurser Departementet Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget for 2017

Læs mere

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8 24. august 2011/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2012 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2012 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Institutioner der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Bilag 1 - EUD og EUX og de forventede nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget 1

Bilag 1 - EUD og EUX og de forventede nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget 1 Bilag - EUD og EUX og de forventede nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget Strammere økonomien for EUD i 2 Det fremgår af FFL 2 at der forventes en samlet nedskæring på EUD på mere end mio.

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011

Private gymnasier og studenterkurser. 16. december 2010 Sags nr.: H.031. Orientering om Finanslov for finansåret 2011 Private gymnasier og studenterkurser Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031 Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Udbydere af almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Ver.2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2017 den 30. august 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lagt

Læs mere

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2010

Notat om finanslovsforslag 2010 Notat om finanslovsforslag 2010 I det følgende vil finanslovsforslag 2010 s konsekvenser for SOSU-skolerne blive beskrevet. Der startes med en tabel, der viser taxametre for 2009 og forslaget til taxametre

Læs mere

NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR Generelt

NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR Generelt 25. august 2010/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2011 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2011 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Ver.3 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2017 den 30. august 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lagt

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Initiativer på erhvervsrettet VEU

Initiativer på erhvervsrettet VEU Initiativer på erhvervsrettet VEU Regeringen har som målsætning, at flere ufaglærte voksne skal være faglærte, hvilket skal opnås via den netop vedtagne erhvervsuddannelsesreform. Der udbydes samtidig

Læs mere

FAKTA-notat: 15. september 2016 Besparelser vedr. omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne

FAKTA-notat: 15. september 2016 Besparelser vedr. omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne FAKTA-notat: 15. september 2016 Besparelser vedr. omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne 2016-2020 Dette notat har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser, som rammer erhvervsskolerne i forbindelse

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Besparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne

Besparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne Besparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne 216-221 Dette notat har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser, som rammer erhvervsskolerne i forbindelse med regeringens gennemførelse

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet. I. Indledning. Højskolerne

Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet. I. Indledning. Højskolerne Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet I. Indledning Efterskoleforeningens arbejdsgruppe om revision af tilskud skal iflg. kommissoriet udarbejde

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for 2014. Det er på mange måder en finanslov, der særligt

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Sagsnr.: 175.89M.541 UDKAST 20. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541 Skoler, der udbyder EVE Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Teknisk budgetmål for 2015 Økonomistyringsmodellen

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Økonomi... 2 2.1 BR2015... 2 2.2 Formueplejevurdering... 2 2.3 FL2016... 2 2.4 B2016... 4 3 Fagudbud... 4 3.1 Fagudbud i januar 2016... 4 3.2 Godkendelse af fagudbud...

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov.

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov. Institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et Faktaark o vokse-, efter- og videreuddaelsessysteet Disruptionrådets sekretariat Juni 217 Executive summary Danmark har et godt udgangspunkt for også i fremtiden at tilpasse sig til et arbejdsmarked i

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2018 Teknisk gennemgang

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2018 Teknisk gennemgang Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2018 Teknisk gennemgang Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2018 den 31. august 2017. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve og takstkatalog vedrørende

Læs mere

Notat vedrørende forslag til finanslov for 2018 En teknisk gennemgang - version 2

Notat vedrørende forslag til finanslov for 2018 En teknisk gennemgang - version 2 Notat vedrørende forslag til finanslov for 2018 En teknisk gennemgang - version 2 Regeringen fremlagde forslag til finanslov for 2018 (FFL18) den 31. august 2017. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve

Læs mere

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides:

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides: Oktober 2015 Produktionsskolernes forslag i forbindelse med finanslovsforhandlinger 2016: Der skal gives bedre mulighed for at unge der deltager i et målrettet forløb på produktionsskolen kan gå på produktionsskolen

Læs mere

Finanslovsforslag for 2018 med besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi

Finanslovsforslag for 2018 med besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi Finanslovsforslag for 2018 med besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi - Hele uddannelsesområdet skal ifølge regeringen skæres (med få undtagelser) - Regeringen foreslår, at de gymnasiale

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 377 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fælles samråd med Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

Taksteftersyn Resultater på AMU Undervisningsministeriet December 2016

Taksteftersyn Resultater på AMU Undervisningsministeriet December 2016 Taksteftersyn Resultater på AMU 2012-2015 Undervisningsministeriet December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Formål med taksteftersynet... 3 1.2 Sammenfatning af resultater

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen.

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen. 1. september 2017 Kære medlemsskole Torsdag d. 31. august blev regeringens forslag til finanslov for 2018 offentliggjort. Af forslaget til finansloven kan vi se regeringens tanker om det tilskud, der ydes

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Teknisk gennemgang af taxametersystemet

Teknisk gennemgang af taxametersystemet Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt Teknisk gennemgang af taxametersystemet - med særlig vægt på de gymnasiale uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Denne vejledning er tænkt som en hjælp, når kommunerne skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til

Læs mere

Indledning. Kort fortalt indeholder 2025-planen en række initiativer bl.a. på beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Indledning. Kort fortalt indeholder 2025-planen en række initiativer bl.a. på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Orientering om FFL2017 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 30. august sit finanslovsforslag for 2017 (FFL2017) - Velfærd, tryghed og ansvarlighed. Forslaget blev fremsat i umiddelbar forlængelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets takstfastsættelse og -regulering på AMU-området December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

FLERE TUSIND UFAGLÆRTE KAN LØFTES TIL FAGLÆRT NIVEAU FOR ÉN MILLIARD KRONER

FLERE TUSIND UFAGLÆRTE KAN LØFTES TIL FAGLÆRT NIVEAU FOR ÉN MILLIARD KRONER FLERE TUSIND UFAGLÆRTE KAN LØFTES TIL FAGLÆRT NIVEAU FOR ÉN MILLIARD KRONER ØKONOMISK ANALYSE 31. oktober 2017 Flere tusind ufaglærte kan løftes til faglært niveau for én milliard kroner Danmark kommer

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere