U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. udbud af lægemidler (Amgros Udbud b) N06BA04 Methylphenidat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. udbud af lægemidler (Amgros Udbud b) N06BA04 Methylphenidat"

Transkript

1 U D B U D S B E T I N G E L S E R for udbud af lægemidler (Amgros Udbud b) N06BA04 Methylphenidat

2 Indholdsfortegnelse 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED UDBUDDET Generelt udbud Udbudsmateriale Kontraktperiode Optioner VARELISTE, HERUNDER KRAV I RELATION TIL DE UDBUDTE VARER Generelt om varelisten Dispenseringsform Styrke Pakninger Enheder Forventet forbrug TILBUDDENES INDHOLD Afgivelse af tilbud Angivelse af pris for de tilbudte varer Oplysning om markedsføringstilladelse Erklæring om gæld til det offentlige ORDREGIVERS EVALUERING AF TILBUD I HENHOLD TIL TILDELINGSKRITERIET VALG AF FLERE TILBUD KØB UNDER PARALLELLE RAMMEKONTRAKTER RAMMEKONTRAKT - FORBEHOLD OG ALTERNATIVE TILBUD - FORMELLE KRAV UKLARHEDER VEDSTÅELSE BEHANDLING AF TILBUD M.V FORHANDLING OFFENTLIGGØRELSE AF PRISER - FORTROLIGHED TIDSPLAN FOR UDBUDSFORRETNINGEN Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 2 af 17

3 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Amgros I/S (herefter Amgros) Dampfærgevej København Ø Telefon: Telefax: UDBUDDET 2.1 Generelt udbud Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Lægemidlerne udbydes med henblik på, at Amgros kan indgå ramme kontrakter til at forsyne sygehusapotekerne i Amgros interessenter (regionerne) med lægemidler. Amgros tilrettelægger sine udbud med henblik på at indgå de rammekontrakter, der, henset til de enkelte lægemidlers karakter og anvendelse, skønnes at kunne dække sygehusapotekernes behov for lægemidler. Rammekontrakten er ikke eksklusiv for leverandøren. Sygehusapotekerne er ikke forpligtet til at benytte rammekontrakten, jf. pkt. 1 i rammekontrakten. Særlige forhold kan gøre sig gældende for lægemidler, og en lægefaglig vurdering og patientsikkerhedsmæssige hensyn kan derfor medføre, at der anvendes konkrete lægemidler eller konkrete produkter. Hvis et behov, betinget af sådanne særlige forhold, ikke vurderes at være af undtagelsesvis karakter og af beskedent omfang, tilstræber Amgros at indgå parallelle rammekontrakter med henblik på, at indkøb kan ske på grundlag af et udbud, jf. pkt. 6 og Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale for udbudsgruppe b består ud over nærværende udbudsbetingelser af følgende dele: Udbudsbekendtgørelsen b (afsendt den 14. august 2015 ). Rammekontrakt (Generelt Udbud b). Vareliste b. Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 3 af 17

4 Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Amgros' elektroniske udbudssystem på og tilbud skal afgives i udbudssystemet, jf. nærmere pkt Tilbud skal afgives i overensstemmelse med udbudsbetingelserne for den konkrete udbudsgruppe og de generelle retningslinjer for afgivelse af tilbud, der fremgår i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen. Brugervejledningen er en praktisk vejledning af generel karakter, og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem udbudsmaterialet, navnlig udbudsbetingelserne for den konkrete udbudsgruppe og brugervejledningen, har udbudsmaterialet forrang. 2.3 Kontraktperiode Kontraktperioden og eventuelle forlængelsesperioder hertil fremgår af rammekontraktens pkt Optioner Rammekontraktens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ -aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De to optioner kan anvendes på de i rammekontrakten beskrevne vilkår. Option på levering i præaftaleperioden kan alene anvendes, når der foreligger endelig markedsføringstilladelse gældende for Danmark, og lægemidlet fremgår af medicinpriser.dk. 3. VARELISTE, HERUNDER KRAV I RELATION TIL DE UDBUDTE VARER 3.1 Generelt om varelisten De udbudte lægemidler er på varelisten fortløbende nummereret med et udbudsnummer. Hvert udbudsnummer anses for et selvstændigt udbud (delaftale) af det anførte lægemiddel og udbydes uafhængigt af de øvrige udbudsnumre. Det betyder, at en leverandør kan give tilbud på et, flere eller alle udbudsnumre (delaftaler), og at tildeling af rammekontrakt vil ske separat for hvert udbudsnummer. Dog indgås der kun én rammekontrakt med hver leverandør pr. udbudsgruppe, som omfatter alle de udbudsnumre, som leverandøren tildeles under den pågældende udbudsgruppe. I varelisten er de udbudte lægemidler (under hvert udbudsnummer) specificeret ved angivelse af ATC-kode og generisk navn (det aktive indholdsstof), dispenseringsform, styrke og eventuelt krav om pakningsform og/eller om angivne pakningsstørrelser. Under enkelte udbudsnumre kan et lægemiddel være yderligere specificeret ved krav vedrørende bestemte indholdsstoffer eller farmaceutisk formulering. Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 4 af 17

5 Et udbudsnummer kan omfatte det aktive indholdsstof i forskellige former, eksempelvis forskellige dispenseringsformer/styrker/pakninger (angivet ved flere linjer under det pågældende udbudsnummer). Der er i sådanne tilfælde tale om forskellige varer, der skal leveres af samme leverandør, og det er således et krav, at leverandøren giver tilbud på lægemidlet i alle anførte former under det pågældende udbudsnummer. Det betyder, at leverandørens tilbud skal omfatte mindst én vare pr. linje under et udbudsnummer. Afhængig af varelistens udformning kan et tilbud omfatte flere varer under samme linje af et udbudsnummer, jf. i givet fald retningslinjerne herfor beskrevet nedenfor i pkt. 3.3 og/eller pkt Varelisten specificerer således de konkrete krav til den vare, der skal tilbydes under det enkelte udbudsnummer, jf. nærmere pkt Rammekontrakten omfatter som udgangspunkt kun de tilbudte varer (der med angivelse af varenummer specificeres i bil ag 1 til rammekontrakten). Amgros kan dog efter en konkret vurdering meddele samtykke til, at rammekontrakten i dennes løbetid kan omfatte andre varer i overensstemmelse med det i rammekontraktens pkt. 3 anførte. Hvis et tilbud omfatter flere varer under samme linje i et udbudsnummer, skal disse varer have samme varenavn (handelsnavn). Hvis varelisten er udformet således, at der er flere linjer i samme udbudsnummer, gælder kravet om samme varenavn (handelsnavn) for de varer, der tilbydes i alle linjerne i udbudsnummeret, så der kun tilbydes varer med ét varenavn (handelsnavn) under det pågældende udbudsnummer. 3.2 Dispenseringsform Krav om bestemt dispenseringsform for de udbudte lægemidler er angivet med den sædvanligt forekommende betegnelse for den pågældende dispenseringsform. Det bemærkes, at Amgros ved dispenseringsformerne: Tabletter forstår filmovertrukne, overtrukne og almindelige tabletter. 3.3 Styrke a. Intet krav om bestemt styrke For alle udbudsnumre i denne udbudsgruppe er der i varelisten fastsat krav i relation til styrke, jf. nedenfor. b. Styrke angivet ved interval Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 5 af 17

6 Hvis styrke for et lægemiddel under et udbudsnummer er angivet ved et interval, skal leverandøren give tilbud på lægemidlet i mindst én styrke inden for det angivne interval. Hvor styrke er angivet ved et interval, ser Amgros gerne, at leverandøren giver tilbud på flere styrker inden for intervallet, men det er ikke et ufravigeligt krav. Hvis leverandøren under et udbudsnummer vælger at give tilbud på læge midlet i flere styrker inden for det angivne interval (dvs. flere varer under samme linje af et udbudsnummer), gælder særlige krav vedrørende fastsættelse af priser for disse forskellige varer, jf. neden for pkt. 4.2.a. c. Krav om bestemt styrke Hvis der under et udbudsnummer er angivet krav i varelisten om bestemt styrke, skal leverandøren give tilbud på lægemidlet i den angivne styrke. 3.4 Pakninger a. Intet krav om bestemt pakningsstørrelse Hvis der under et udbudsnummer ikke er angivet krav om bestemt pakningsstørrelse, skal leverandøren give tilbud på lægemidlet i sædvanligt forekommende pakninger. Ved sædvanligt forekommende pakninger forstås pakninger, der er gængs i handlen med det pågældende lægemiddel, herunder samlepakninger med flere af den angivne pakningsstørrelse. Hvor der ikke er angivet krav om bestemt pakningsstørrelse, ser Amgros gerne, at leverandøren giver tilbud på flere pakningsstørrelser, men det er ikke et ufravigeligt krav. b. Pakningsstørrelser angivet ved interval Hvis pakningsstørrelse under et udbudsnummer er angivet ved et interval, skal leverandøren give tilbud på mindst én pakning inden for det angivne interval. Hvor pakningsstørrelse er angivet ved et interval, ser Amgros gerne, at leverandøren giver tilbud på flere pakninger inden for intervallet, men det er ikke et ufravigeligt krav. c. Krav om bestemt pakningsstørrelse Varelisten for denne udbudsgruppe indeholder ikke udbudsnumre, hvor der er fastsat krav om bestemt pakningsstørrelse, jf. ovenfor. d. Flere pakninger under et udbudsnummer Hvis leverandøren under et udbudsnummer i henhold til de ovenfor nævnte retningslinjer vælger at give tilbud på flere pakninger af et lægemiddel i én bestemt dispenseringsform og én bestemt styrke (dvs. flere varer under samme linje af et udbudsnummer), gælder særlige krav Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 6 af 17

7 vedrørende fastsættelse af priser for disse forskellige pakninger (samme pris pr. enhed), jf. nedenfor pkt. 4.2.a. e. Krav om stregkoder Det er et ufravigeligt krav, at den ydre og indre emballage er mærket med stregkoder som nærmere anført i rammekontraktens pkt Enheder For hvert udbudsnummer i varelisten er der angivet en enhed, som er en af Amgros fastsat enhed. Denne enhed kan svare til DDD (Defined Daily Dose fastsat af WHO) eller kan være en anden af Amgros fastsat enhed. Enheden anvendes af Amgros med henblik på at kunne sammenligne tilbudte priser under et udbudsnummer, jf. nedenfor pkt. 5. Den i varelisten angivne enhed anvendes således som grundlag for, at der for varer omfattet af samme udbudsnummer (f.eks. ved sammenligning af tilbudspriser for to forskellige pakningsstørrelser) sker en retvisende prissammenligning af de tilbudte pakningspriser ved anvendelse af pris pr. enhed som sammenligningsgrundlag. Den i varelisten anførte enhed for et lægemiddel er endvidere grundlag for beregning af samme pris pr. enhed ved prisfastsættelse af forskellige varer, hvor dette krav gælder, jf. nedenfor pkt. 4.2.a. 3.6 Forventet forbrug I varelisten har Amgros under betegnelsen "mængde i enhed" anført et forventet årligt forbrug af de udbudte lægemidler bl.a. på grundlag af forbruget i Det anførte forventede antal enheder pr. år anvendes i de tilfælde, hvor Amgros for at sammenligne priser under et udbudsnummer beregner en vægtet gennemsnitlig pris, jf. nedenfor pkt. 5. Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug er baseret på et historisk forbrug, og at sygehusenes behov for lægemidler og indkøb af forskellige lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder eventuelt ændret eller ny anvendelse af lægemidlerne i løbet af kontraktperioden. Der er derfor alene tale om et uforpligtende overslag, og leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en ramme kontrakt kan afvige væsentligt derfra. Ved indgåelse af rammekontrakter vil Amgros efter drøftelser med sygehusapotekerne udarbejde et fornyet estimat over det forventede indkøb af de forskellige lægemidler, som ligeledes Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 7 af 17

8 er et uforpligtende overslag, jf. rammekontrakt, pkt. 2. Amgros vil bestræbe sig på i rammekontraktens løbetid, herunder ved eventuel forlængelse af rammekontrakten, at give leverandøren meddelelse om eventuelle korrektioner i estimatet. For de lægemidler, hvor Amgros ved indgåelse af rammekontrakt angiver det forventede indkøb af den pågældende vare til at være 0 (angivet med 0 i Bilag 1 til rammekontrakten), indgås rammekontrakten uden leveringsforpligtelse for leverandøren, jf. rammekontraktens pkt. 2. Leverandøren kan for sådanne lægemidler vælge at acceptere en bestilling og levere lægemidlet i henhold til rammekontraktens vilkår. Vælger leverandøren ikke at acceptere en sådan bestilling, kan leverandøren ikke blive pålagt erstatningsansvar i henhold til rammekontraktens pkt TILBUDDENES INDHOLD 4.1 Afgivelse af tilbud a. Generelt Leverandørerne skal afgive tilbud via Amgros' elektroniske udbudssystem på inden den i pkt. 14 anførte tilbudsfrist. Tilbud skal afgives i overensstemmelse med udbudsbetingelserne for den konkrete udbudsgruppe og de generelle retningslinjer for afgivelse af tilbud, der fremgår i tilknytning til udbudssystemet, jf. pkt Afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre og angivelse af pris skal endvidere ske i henhold til det i pkt. 4.2 anførte. Leverandørens tilbud skal endvidere indeholde de i pkt. 4.3 til 4.4 anførte oplysninger. Tilbuddet skal være på dansk, svensk eller norsk. Markedsføringstilladelse, jf. pkt. 4.3, kan dog være på engelsk. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. 4.2 Angivelse af pris for de tilbudte varer Leverandørens tilbud skal angive, hvilke lægemidler (udbudsnumre) der afgives tilbud på, samt angive de i udbudssystemet efterspurgte oplysninger om de tilbudte varer, herunder prisen på de tilbudte varer. Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 8 af 17

9 Tilbud på varer under hvert af de enkelte udbudsnumre skal afgives i overensstemmelse med det i pkt. 3 anførte. Prisen skal angives som en fast nettopris pr. vare i danske kr. og som beskrevet nedenfor. a. Flere varer omfattet af et tilbud under et udbudsnummer Afhængig af varelistens udformning skal - eller kan - et tilbud omfatte flere varer under et udbudsnummer, jf. pkt. 3.1, 3.3 og 3.4. Leverandørens tilbud skal således omfatte mindst én vare pr. linje under et udbudsnummer og kan eventuelt omfatte flere forskellige varer under samme linje af udbudsnummeret. Hvis der under ét tilbud under et udbudsnummer gives tilbud på flere varer, gælder de nedenstående krav vedrørende afgivelse af pris. Endvidere gælder krav om samme varenavn (handelsnavn) for flere varer under samme udbudsnummer, jf. pkt Flere styrker angivet ved flere linjer under et udbudsnummer Hvis et udbudsnummer omfatter et lægemiddel i flere angivne styrker (angivet ved flere linjer i det pågældende udbudsnummer), er det ikke et krav, at leverandørens priser for de styrker er fastsat således, at pris pr. enhed er den samme for lægemidlet i de forskellige styrker. Flere styrker under samme linje af et udbudsnummer Hvis styrke under et udbudsnummer er angivet ved et interval, og leverandøren vælger at give tilbud på flere forskellige styrker inden for dette interval, (dvs. flere varer under samme linje af det pågældende udbudsnummer), jf. pkt. 3.3.b, er det et krav, at pris for disse forskellige styrker inden for det angivne interval er fastsat således, at pris pr. enhed er den samme for disse forskellige styrker. Flere pakninger under samme linje af et udbudsnummer Hvis leverandøren under et udbudsnummer vælger at afgive tilbud på flere forskellige pakninger af et lægemiddel i én bestemt dispenseri ngsform og i én bestemt styrke (under samme linje af det pågældende udbudsnummer, jf. retningslinjerne herfor i pkt. 3.4.a, b og c), er det et krav, at pris pr. pakning er fastsat således, at pris pr. enhed er den samme for disse forskellige pakninger. Eventuel korrektion af afgivne priser Hvis et tilbud under ét udbudsnummer omfatter flere varer, skal leverandøren således ved afgivelse af pris være opmærksom på, at prisen for visse af de forskellige varer skal fastsættes således, at prisen pr. enhed er den samme for disse varer, og at Amgros vil korrigere tilbudsprisen, hvis prisen pr. enhed ikke er den samme, jf. pkt. 5. Det gælder som beskrevet ovenfor i alle tilfælde, hvor der under et tilbud tilbydes flere varer under én linje af et udbudsnummer. Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 9 af 17

10 Hvis leverandøren fejlagtigt angiver priser for sådanne forskellige varer, hvor der ikke er den krævede overensstemmelse mellem de omregnede priser pr. enhed for disse varer, vil Amgros korrigere priserne med henblik på opfyldelse af kravet, jf. nedenfor pkt. 5. b. Fast nettopris Tilbuddet skal indeholde en fast nettopris i danske kr. ex. moms for hver af de tilbudte varer under det pågældende udbudsnummer. Den tilbudte pris må ikke gøres afhængig af omsætningen af lægemidlet eller baseres på Apotekernes Indkøbspris (AIP) offentliggjort af Sundhedsstyrelsen eller lignende. Den tilbudte pris må ikke være afhængig af eller baseres på tilbud om andre ydelser, l igesom de tilbudte priser under forskellige udbudsnumre ikke må være indbyrdes afhængige. 4.3 Oplysning om markedsføringstilladelse Endelig markedsføringstilladelse for det tilbudte lægemiddel gældende for Danmark skal foreligge senest ved tilbudsfristens udløb, jf. pkt. 14. Leverandøren skal ved afgivelse af tilbud dokumentere, at lægemidlet har markedsføringstilladelse. Hvis der for den tilbudte vare ved afgivelse af tilbuddet angives et af Dansk Lægemiddel Information tildelt varenummer, og den pågældende vare ved afgivelse af tilbuddet fremgår af Sundhedsstyrelsens fortegnelse medicinpriser.dk, er dette dokumentation for, at lægemidlet har markedsføringstilladelse. Hvis den pågældende vare ikke ved afgivelse af tilbuddet fremgår af medicinpriser.dk, skal leverandøren sende Amgros kopi af gyldig markedsføringstilladelse, således at denne er modtaget inden tilbudsfristens udløb. Hvis Amgros ikke senest ved tilbudsfristens udløb har modtaget oplysninger om markedsføringstilladelse som nævnt i foregående afsnit, er Amgros berettiget til at anse tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt. Anses tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt, vil rammekontrakt blive indgået med leverandøren af lægemidlet til laveste pris med markedsføringstilladelse. Det er endvidere et krav, at lægemidlet fremgår af Sundhedsstyrelsens fortegnelse medicinpriser.dk senest den i rammekontrakt pkt. 4 angivne dato, jf. tillige pkt Erklæring om gæld til det offentlige Tilbudsgiver skal med tilbuddet sende en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på mere end DKK, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres mulighed er for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Ved gæld til det offentlige forstås, at tilbudsgiver ikke har opfyldt sine Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 10 af 17

11 forpligtelser til at betale skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Erklæring afgives ved udfyldelse af erklæring i Amgros' udbudssystem og afsendes via udbudssystemet ved afsendelse af tilbuddet. 5. ORDREGIVERS EVALUERING AF TILBUD I HENHOLD TIL TILDELINGSKRITERIET For hvert udbudsnummer vil Amgros indgå flere rammekontrakter, jf. pkt. 6. Rammekontrakterne vil blive indgået med leverandørerne efter tildelingskriteriet "laveste pris" på grundlag af tilbudspris pr. enhed. Den tilbudte pris pr. pakning vil således af Amgros blive omregnet til en sammenlignelig enhedspris. Enhedsprisen beregnes som pris pr. enhed på grundlag af den enhed, der er anført i varelisten for det pågældende udbudsnummer. Hvis leverandøren under et udbudsnummer skal give tilbud på et lægemiddel i flere forskellige former, eksempelvis forskellige dispenseringsformer eller styrker (angivet ved flere linjer under det pågældende udbudsnummer), beregnes laveste pris som den vægt ede gennemsnitligt laveste pris pr. enhed. Den vægtede gennemsnitlige pris beregnes ud fra det angivne forventede forbrug af de forskellige former. Leverandøren af den vægtede gennemsnitligt laveste pris pr. enhed anses for at have givet den laveste pris. Som anført i pkt. 4.2.a, er det i visse tilfælde et krav, at pris for flere varer under samme udbudsnummer er fastsat således, at pris pr. enhed er den samme for disse varer. Hvis de tilbudte priser pr. vare i disse tilfælde indebærer, at der ikke er den krævede overensstemmelse mellem de omregnede priser pr. enhed for de pågældende varer, vil vurderingen af tilbuddet ske på grundlag af den laveste omregnede pris pr. enhed. Hvis rammekontrakt indgås med den pågældende leverandør, er Amgros berettiget til at købe de pågældende varer på grundlag af den laveste omregnede pris pr. enhed. Hvis der under et udbudsnummer er flere tilbud, der har (nøjagtig samme) laveste pris, vil valget mellem disse tilbud ske på baggrund af en lodtrækningsfunktionalitet i Amgro s' udbudssystem. 6. VALG AF FLERE TILBUD For hvert udbudsnummer vil Amgros, som anført i pkt. 5, indgå op til 5 parallelle rammekontrakter (dvs. aftaler med flere forskellige leverandører vedrørende levering af lægemidlet omfattet af det pågældende udbudsnummer) med henblik på at sikre de nedenfor anførte patientsikkerhedsmæssige hensyn. Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 11 af 17

12 Præparaterne anvendes til patienter med kroniske sygdomme der behandles med centralt stimulerende midler. Af patientsikkerhedsmæssige årsager skal igangværende behandling kunne forsættes med det hidtil anvendte produkt, hvis det efter lægefaglig vurdering anses for påkrævet. Patienterne benytter et præparat, der efter den pågældende patients individuelle forhold sikrer patienten den mest optimale behandling, og hvor den rette dosering af produktet er baseret på et længerevarende behandlingsforløb. For patienter, hvor det efter en lægefaglig vurdering anses muligt at skifte behandling til et andet produkt eller for nye patienter, vil sygehusene inden for et udbud snummer anvende det produkt, der har lavest pris, hvis dette sikrer den enkelt patient den optimale behandling, jævnfør pkt.7 nr. 2 Parallelle rammekontrakter indgås tillige med henblik på at sikre forsyningssikkerheden. Hvis en leverandør ikke kan levere i henhold til rammekontrakten, kan indkøb af lægemidlet således ske under enhver af de øvrige indgåede rammekontrakter i henhold til den pågældende rammekontrakts vilkår, herunder til den i henhold til kontrakten gældende pris. De indgåede rammekontrakter under hvert udbudsnummer prioriteres således, at ramme kontrakt 1 indgås med leverandøren af lægemidlet til laveste pris, rammekontrakt 2 med leverandøren af lægemidlet til næstlaveste pris osv. 7. KØB UNDER PARALLELLE RAMMEKONTRAKTER Ved anvendelse af Amgros' rammekontrakter skal sygehusene som udgangspunkt vælge lægemidlet (inden for det pågældende udbudsnummer) til laveste pris (rammekontrakt 1). Undtagelse til dette udgangspunkt kan ske, når et af følgende forhold gør sig gældende: 1. Patienter, der er i igangværende behandling med et andet lægemiddel, og fortsættelse af patientens behandling med det hidtil anvendte lægemiddel vurderes af patientsikkerhedsmæssige hensyn at være påkrævet. 2. Patienter, hvor optimal behandling som følge af forhold vedrørende farmakokinetik ikke kan ske med lægemiddel omfattet af rammeaftale 1. Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 12 af 17

13 3. Dækningskøb i tilfælde af en anden leverandørs manglende levering af lægemidlet, jf. pkt. 6. Hvis det hensyn, der begrunder køb under en anden parallel ram mekontrakt end rammekontrakt 1, kan opfyldes af flere af de øvrige parallelle rammekontrakter, skal sygehusene anvende den bedst prioriterede rammekontrakt. Vilkårene i de indgåede rammekontrakter - herunder pris - finder anvendelse på alle leverancer, der foretages via Amgros' Indkøbssystem, også hvor disse indkøb foretages i undtagelsestilfælde, hvor andre særlige lægefaglige og patientsikkerhedsmæssige forhold gør sig gældende. 8. RAMMEKONTRAKT - FORBEHOLD OG ALTERNATIVE TILBUD - FORMELLE KRAV Amgros har udarbejdet vedlagte rammekontrakt. Tilbudsgiver er i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte ikke be rettiget til at afgive alternative tilbud. Tilbudsgiver er heller ikke berettiget til at tage forbehold vedrørende bestemmelser i udkastet til rammekontrakt eller bestemmelser i bilag hertil. Tilbudsgiver kan endvidere ikke udforme sit tilbud således, at vilkårene i udbudsbetingelserne fraviges, medmindre dette specifikt er anført i disse udbudsbetingelser. For de formelle krav til tilbuddets indhold, der er fastsat i udbudsmaterialet, kan Amgros dog efter en konkret vurdering vælge ikke at afvise tilbuddet som følge af manglende opfyldelse af disse krav, men i stedet vælge at afhjælpe eller se bort fra fejlene/manglerne, i det omfang dette kan ske i overensstemmelse med de udbudsretlige regler. 9. UKLARHEDER Tilbudsgiveren kan afklare eventuelle uklarheder gennem anmodninger om yderligere oplysninger om udbudsbetingelserne (skriftlige spørgsmål), jf. pkt. 14. Skriftlige spørgsmål skal stilles på dansk, svensk eller norsk i udbudssystemet under den udbudsgruppe, spørgsmålet vedrører. Spørgsmål vil blive besvaret på dansk. Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf i anonymiseret form vil blive offentliggjort på Amgros' udbudssystem under den pågældende udbudsgruppe. Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 13 af 17

14 Amgros gør opmærksom på, at meddelelser ikke løbende vil blive sendt til de virksomheder, der har tilkendegivet interesse for et udbud. Det er således tilbudsgivers ansvar løbende at holde sig orienteret om yderligere oplysninger om udbuddet, som kan offentliggøres frem til 6 dage før tilbudsfristens udløb. Der henvises i øvrigt til beskrivelserne i udbudssystemet og vejledningen dertil. 10. VEDSTÅELSE Tilbudsgiveren har med afgivelsen af sit tilbud accepteret at vedstå tilbuddet indtil den i pkt. 14 anførte vedståelsesfrist. 11. BEHANDLING AF TILBUD M.V. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet på et nærmere fastlagt tidspunkt efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil samtidig med meddelelse om tilbudsvurd eringen modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud. Oversigten kan ikke rekvireres på et tidligere tidspunkt. Amgros er ikke forpligtet til at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiveren. Amgros anser ikke udbuddet for afsluttet, før rammekontrakt er underskrevet, og forbeholder sig adgang til, i overensstemmelse med udbudsreglerne, at aflyse udbuddet helt eller for enkelte udbudsnumre. Efter en konkret vurdering kan aflysning bl.a. ske, hvis Amgros på grundlag af de modtagne antal tilbud og de tilbudte priser vurderer, at der ikke har været en tilstrækkelig og effektiv konkurrence om ordren, herunder henset til markedsforholdene. Navnlig hvis Amgros alene modtager tilbud fra én leverandør, vil de tilbudte prisers niveau i forhold til den pågældende leverandørs AIP-pris indgå i vurderingen af, om konkurrencen har været tilstrækkelig effektiv. Endvidere kan vurderingen af tilstrækkelig og effektiv konkurrence bero på en konkret vurdering af de tilbudte prisers niveau i forhold til AIP -priser fra andre leverandører. Der kan efter omstændighederne være en sådan sammenhæng i relation t il anvendelsen af forskellige lægemidler omfattet af flere forskellige udbudsnumre, at Amgros efter en konkret vurdering kan vælge at aflyse flere udbudsnumre inden for samme terapiområde, hvis enkelte udbudsnumre må aflyses. Aflysning af et udbudsnummer kan således bero på, at et genudbud af det udbudte lægemiddel samtidig med genudbud af andre lægemidler konkret vurderes at stemme bedst med grundlæggende udbudsretlige principper. Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 14 af 17

15 Uanset om rammekontrakt tildeles en anden tilbudsgiver, er tilbudsgiveren b undet af sit tilbud, dog ikke længere end vedståelsesfristen i pkt. 10. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Amgros uvedkommende, herunder også hvis Amgros måtte aflyse udbuddet eller udbudsnumre uden kontraktindgåelse. 12. FORHANDLING Ved udarbejdelsen af tilbuddet bør tilbudsgiver være opmærksom på, at ordregiver ikke kan forhandle med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. Ordregiver vil således holde sig inden for de udbudsretlige rammer for forhandling, som bl.a. følger af udbudsdirektiverne. Der vil derfor ikke blive afholdt egentlige kontrakt- eller prisforhandlinger, hvorfor tilbudsgiverne bør sikre, at deres tilbud er udarbejdet, så kontrakten vil kunne indgås uden forudgående drøftelser mellem tilbudsgiver og Amgros. Det er derfor vigtigt, at tilbuddene er fyldestgørende og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder navnlig angiver samtlige priser, og at tilbud dene er præcise i enhver henseende. 13. OFFENTLIGGØRELSE AF PRISER - FORTROLIGHED Amgros anser ikke gældende aftalepriser for fortrolige. Ved afgivelse af tilbud meddeler tilbudsgiver samtykke til, at Amgros efter afslutning af udbuddet kan vælge at offentliggøre de priser, der vil være gældende som aftalepriser i henhold til de rammeko ntrakter, der indgås på grundlag af udbuddet. Det bemærkes, at Amgros er undergivet regler om aktindsigt, og Amgros er berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i dokumenter, herunder indkomne tilbud, i det omfang, som følger af lovgivningen. Det betyder, at konkurrenter m.fl. blandt andet kan anmode om aktindsigt i de tilbud, der afgives. Amgros kan alene undtage dokumenter eller oplysninger i det omfang, der fremgår af lovgivningen, herunder af hensyn til beskyttelse af oplysninger om andres for retningsforhold. Ovennævnte samtykke indebærer, at Amgros ikke undtager gældende aftalepriser fra adgang til aktindsigt efter Amgros' offentliggørelse heraf. For øvrige dokumenter eller oplysninger i tilbuddet kan leverandøren angive, om disse ønskes undtaget fra aktindsigt i det omfang, tilbudsgiveren vurderer, at indrømmelse af aktindsigt Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 15 af 17

16 efter et konkret skøn må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der - typisk af konkurrencemæssige grunde - påføres virksomheden skade, navnlig et økonomisk tab af væsentlig betydning. Amgros vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i øvrige dokumenter og oplysninger i det omfang, som følger af lovgivningen, men tilbudsgivers tilkendegivelser vil indgå i Amgros' vurdering af, om dokumenter eller oplysninger kan undtages. 14. TIDSPLAN FOR UDBUDSFORRETNINGEN 17/9/2015 Spørgsmål, jf. pkt. 9, der modtages inden dette tidspunkt, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. 30/9/2015 kl Tilbudsfrist. 30/9/2015 Frist for markedsføringstilladelse, jf. pkt Kl Ultimo oktober 2015 Forventet ordretildeling. Primo november 2015 Forventet kontraktindgåelse. Kontrakt kan først indgås efter udløb af en standstill -periode. Standstillperioden begynder dagen efter, at meddelelse om, hvem der har vundet udbuddet, er sendt til tilbudsgiverne, og udgør 10 dage ved elektronisk afsendelse af meddelelsen og 15 dage ved afsendelse pr. brev. Hvis standstill - perioden udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, vil udløbet af fristen blive skubbet til den førstkommende hverdag. Det vil fremgå af Amg ros meddelelse til tilbudsgiverne om resultatet af tilbudsvurderingen, hvornår standstill-perioden udløber. Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 16 af 17

17 31/1/2016 Vedståelsesfrist, jf. pkt /2/2016 Frist for offentliggørelse på medicinpriser.dk, jf. pkt. 4.3 samt rammekontrakt pkt. 4. 1/4/2016 Indkøbsperiodens start, jf. rammekontrakt pkt. 18. Amgros I/S udbud 2016 udbudsgruppe b Side 17 af 17

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for U D B U D S B E T I N G E L S E R for udbud af lægemidler 2012 (Amgros Udbud 2012 1.454.b) Antivirale lægemidler til systemisk brug primært til behandling af HIV-infektioner Indholdsfortegnelse 1. DEN

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Orienteringsmøde for hepatitis C udbud Den 19. juni Dagens program. Amgros Udbud a. Rabatmuligheder. Afgivelse af tilbud

Orienteringsmøde for hepatitis C udbud Den 19. juni Dagens program. Amgros Udbud a. Rabatmuligheder. Afgivelse af tilbud Orienteringsmøde for hepatitis C udbud Den 19. juni 2015 Amgros Udbud 2015 1.459.a Dagens program Rabatmuligheder Afgivelse af tilbud Evaluering af tilbud Tidsplan for udbuddet 1 1 Rabatmuligheder I dette

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. Introduktionsmøde for nye leverandører

Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. Introduktionsmøde for nye leverandører Amgros Udbud Grundlæggende information om udbud af lægemidler Indhold Grundlæggende om udbud Formål, principper og udbudspligt Udbudstyper Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Region Syddanmark Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Beskrivelse Juni 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA, REGION SYDDANMARK...

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

N O T AT 30. april 2014

N O T AT 30. april 2014 N O T AT 30. april 2014 Ref. malk Byggeri og energieffektivitet Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om uddannelse af energikonsulenter under EMO-ordningen og BedreBolig-rådgivere under

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Grundlæggende om udbud. Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne. Et udbudsår

Grundlæggende om udbud. Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne. Et udbudsår Amgros Udbud Grundlæggende information om udbud af lægemidler V. Bitten Abildtrup Indhold Grundlæggende om udbud Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne Et udbudsår Bagatelkøbsaftaler

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Udbudsbetingelser for begrænset udbud af rammekontrakt Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 096-171719. 12.05.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012.

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012. Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi Udbudsmateriale af 28. september 2012. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Side 2 1.1 Ordregivende myndighed... 3 1.2 Udbudsmaterialet...

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Offentligt udbud af rammeaftale om levering af Hepatitis A vacciner, voksen

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Offentligt udbud af rammeaftale om levering af Hepatitis A vacciner, voksen U D B U D S B E T I N G E L S E R for Offentligt udbud af rammeaftale om levering af Hepatitis A vacciner, voksen og barn 1 Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 2. UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE...

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest Udbud dsbetingelser Rammeaftalee 50.32 Kontormøbler Vest Rammeaftale 50.32 Kontormøbler - Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialets bestanddele...

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Brugervejledning - tilbudsgivning. Amgros I/S udbudssystem

Brugervejledning - tilbudsgivning. Amgros I/S udbudssystem Brugervejledning - tilbudsgivning Amgros I/S udbudssystem September 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tilbudsgivning... 4 2.1 Udbudsmateriale... 4 2.2 Spørgsmål og svar... 7 2.3 Opret

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

RAMMEKONTRAKT. mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej København Ø (herefter Amgros)... CVR-nr... (herefter leverandøren)

RAMMEKONTRAKT. mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej København Ø (herefter Amgros)... CVR-nr... (herefter leverandøren) Udbud 2013-2.513.b RAMMEKONTRAKT mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering af special peritonealdialysevæsker Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdet med læringsmålstyret undervisning med fokus på sproglig udvikling i fagene for tosprogede elever 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere