ell: Projekt Netværk om e-læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ell: Projekt Netværk om e-læring"

Transkript

1 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer og uddannelsesinstitutioner kan mødes til fælles viden- og erfaringsudveksling omkring e- læring i forskellige kontekster. Formålet er at bidrage til, at flere virksomheder og institutioner tager e-læring i brug samt at videreudvikle og kvalificere e-læringsmetoder. Endvidere er målet at påbegynde udviklingen af en videndelingsportal om e-læring. Projektet administreres af e-learning Lab Center for User Driven Innovation, Learning and Design, Aalborg Universitet, og skal bygge bro mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse. Formålet er at give virksomhederne mulighed for en tæt kontakt til den forskning og særlige kompetence indenfor e-læring, som forskningsinstitutionerne besidder. Denne kontakt vil ske på på flere niveauer: Ved fysiske møder i form af seminarer og workshops, der formidler de nyeste forskningsresultater på området, samtidig med at relevante og aktuelle problemstillinger i den praktiske erfaring med e- læring i virksomhederne tages op. Ved et virtuelt samarbejdsmiljø i form af netværksportalen med mulighed for diskussion, kommentarer, annonceringer og download/upload af filer. Ved formidling af kontakt mellem virksomhederne og studerende fra IKT-uddannelserne i forbindelse med praktikophold, projektarbejde, studiejob m.v. Ved nyhedsbreve, rapporter og weblog, der formidler erfaringerne fra forskningen og fra virksomhedsmiljøerne. Netværket skal fungere som et forpligtende peer-to-peer -netværk med en gruppe af kernevirksomheder og institutioner. Disse kernedeltagere er medfinansierende i projektet. I første omgang gennemføres netværkets arbejde gennem tre halvårlige forløb fra januar til og med juni Til hvert halvårligt forløb inviteres til to eller tre netværksmøder (seminarer/workshops), der har til formål at præsentere delresultater af netværkets arbejde, give mulighed for udveksling af konkrete erfaringer, og skabe kontakt mellem netværkets medlemmer. Netværkets medlemmer inviteres desuden til arrangementer, der organiseres af forskningsmiljøerne, og som kan have interesse for netværkets medlemmer. Projektet bygger videre på de gode erfaringer og kontakter, der er skabt gennem Netværket IKT og Læring (www.nil.aau.dk). Netværket IKT og Læring har over 100 medlemmer fra private virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.m. c. Præsentation af konsortium Konsortiet består af 22 partnere af stærke aktører indenfor e-læring. Der er dels brugere af e-læring, som anvender e-læring i forbindelse med kompetence- og organisationsudvikling i virksomheden eller i forbindelse med undervisning af studerende og elever. Dels udbydere af e-læring, som f.eks. tilbyder konsulentopgaver i forbindelse med kompetence- og organisationsudvikling eller udbyder e-læringsprodukter eller services. Endelig er der forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, og e-learning Lab Center for User Driven Innovation, Learning and Design med forskningsleder Lone Dirckinck-Holmfeld administrerer projektet. Endvidere er der tale om både meget store og globale virksomheder samt små og mindre virksomheder. Denne unikke sammensætning af konsortiet giver de bedste betingelser for virkelig at give e-læringsområdet et kvalitativt og kvantitativt løft. d. Rationale Viden er i dagens samfund en afgørende faktor ikke mindst for virksomhedernes muligheder for at kunne omstille sig og videreudvikle produktionen i forhold til den kontinuerlige teknologiske udvikling og ændrede brugerbehov på de nationale og internationale markeder. Derfor spiller områder som fleksibel efteruddannelse en stadig større rolle, således at virksomhedens organisering og medarbejdere på alle planer vil være

2 kompetencemæssigt på forkant. Dette betyder, at det i den daglige praksis skal være muligt at tilegne sig nyeste viden og bruge den aktivt. En vigtig metode hertil er e-læring. Teknologisk Instituts undersøgelse Borgernes ikt-færdigheder i Danmark (2007) 1 peger på, at der er store økonomiske gevinster at hente for det danske samfund, hvis borgerne kunne gøre bedre brug af IKT. De økonomiske gevinster kan hentes gennem tidsbesparelser og effektiviseringer i produktionen og gennem kvalitetsforbedringer. På baggrund af en undersøgelse blandt 445 virksomheder i 14 brancher kan der beregnes en samlet potentiel årlig gevinst for det danske samfund, hvis der blev gjort den bedst mulige brug af IKT i produktionen af såvel service som fysiske produkter. Den potentielle årlige økonomiske gevinst kan estimeres til ca. 79 mia. kr. Det svarer til ca. 5% af det danske bruttonationalprodukt. En effektiv måde at højne de digitale kompetencer i virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne er netop gennem en massiv satsning på e-læring. I rapporten Effekter af e-læring: Fem business cases (2005) 2 peges der på en række overordnede effekter ved brugen af e-læring. I forhold til private og offentlige virksomheder nævnes global agilitet, reduceret time-to-market, øget volumen og synkronisering i kompetenceudviklingen samt øget videndeling som de væsentligste nytteeffekter ved brugen af e-læring. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i 2007 fremlagt en national strategi for e-læring 3, hvor vigtigheden af større udbredelse af e-læring på mange forskellige niveauer i samfundet fremhæves. Ifølge rapporten bør e-læring blive et naturligt valg for flere danskere, både indenfor efter- og videreuddannelse og grund-, ungdoms- og videregående uddannelser. I forhold til private virksomheder er strategien at sikre udbydelse og udvikling af e-læringsforløb, der modsvarer virksomhedernes faktiske behov. Desuden efterspørger rapporten tværgående initiativer, som formidler erfaringerne med udvikling og gennemførelse af e-læring, samt dokumenterer effekterne af e-læring inden for udvalgte områder. På denne baggrund ser vi oprettelsen af et forpligtende netværk om e-læring som en både nyttig og nødvendig vej til at få mere og bedre e-læring udbredt i det danske samfund. Danske virksomheder og organisationer har brug for et sted, hvor de kan finde de oplysninger, de har brug for, for at kunne udnytte de nye teknologier i en læringsmæssig sammenhæng, og som førende læringsnation har vi brug for et sted, der samler og udveksler al den viden, vi indtil nu har erhvervet. Virksomheder og institutioner, der på forskellig vis arbejder med e-læring, har desuden en stor interesse i at samarbejde med forskningsmiljøer, hvor den nyeste viden om e-læring befinder sig. Omvendt har forskere i e-læring stor gavn af den tætte kontakt med virksomheder og institutioner, som har praktiske erfaringer med e-læring i det daglige. Denne kontakt vil både kvalificere forskningen i e-lærings betydning for lærings- og samarbejdspraksisser og vil give mulighed for at målrette udviklingen af e-læringsformer til de konkrete behov. Med andre ord er opbyggelsen af et videndelingsnetværk afgørende for at skabe en udvikling i både forskning i og anvendelsen af e-læring. e. Formål Projektets overordnede formål er med et formaliseret og forpligtende peer-to-peer netværk om e-læring at skabe en platform for videndeling og erfaringsudveksling mellem forskellige aktører, der arbejder med e- læring. Herigennem bidrages til, at flere virksomheder og institutioner tager e-læring i brug, samt at e- læringsmetoder videreudvikles og kvalificeres. Forskningsmiljøerne har stort udbytte af kendskabet til e- læringspraksis i erhvervslivet, da det kan hjælpe til at målrette forskning og uddannelse i e-læring til erhvervslivets behov, ligesom virksomhederne har interesse i at implementere forskningsbaseret viden om e- læring. Projektets konkrete mål er at skabe tæt kontakt mellem forskere, studerende og medarbejdere fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som har en interesse i e-læring. Denne kontakt foregår udover de fysiske netværksmøder bl.a. gennem matchmaking mellem studerende og virksomheder. Et andet konkret mål for projektet er at påbegynde udviklingen af en national e-læringsportal baseret på erfaringer og kontakter skabt gennem netværket. Portalen skal samle den nyeste, praktiske og teoretiske viden om e-læring og derved være det toneangivende site for e-læring i Danmark Arbejdet med portalen i forbin- 1 Borgernes ikt-færdigheder i Danmark (Teknologisk Institut, 2007). 2 Rambøll: Effekter af e-læring: Fem business cases (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2005). 3 National strategi for IKT-støttet læring (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2007).

3 delse med projektet vil være den del, der er beskrevet i proces- og tidsplanen i business casen som den første fase: Udvikling og lancering af portalen. Dette arbejde skal foregå sideløbende med netværksaktiviteterne og i konstant sparring med deltagerne i netværket. f. Målgruppe Netværket om e-læring henvender sig til alle, der har interesse i at bruge, udvikle eller forske i e-læring. Det vil sige ansatte indenfor erhvervsliv, HR, ledelse, det offentlige, forskning, uddannelse mv. samt studerende. Målgruppen er således bred. Især retter netværket sig dog mod den kvalitative og kvantitative udvikling af e- læring i private virksomheder og offentlige institutioner, og disse vil som deltagende kernemedlemmer af netværket få et direkte udbytte af aktiviteterne. g. Resultater Netværket om e-læring vil skabe følgende resultater: Kvantitativ udvikling: Mere e-læring i virksomheder og organisationer. Kvalitetsudvikling: Udvikle kompetencer indenfor e-læring i virksomheder og organisationer samt mere kvalificeret forskning i e-læring. Matchmaking mellem studerende og virksomheder i forbindelse med samarbejde om e-læring. Nye samarbejdsrelationer mellem virksomheder, og mellem virksomheder, offentlige organisationer og forskningsmiljøer. Påbegynde udviklingen af en landsdækkende portal om e-læring. Disse resultater udnyttes og fastholdes først og fremmest gennem en videreførsel af netværkskontakt og formidling via e-læringsportalen, der skal fungere som en formidlings- og kommunikationsplatform for både brugere, udviklere og forskere i e-læring. Gennem portalen får resultaterne af netværksarbejdet varig almennyttig værdi, og viden og erfaringer fra netværket formidles og spredes ligeledes via portalen. Af andre synergieffekter skal nævnes den tætte kontakt, som skabes gennem netværket mellem medarbejdere i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner, samt forskere og studerende. Denne kontakt giver mulighed for etablering af mange typer samarbejdsprojekter og forretningsaftaler, også på længere sigt. h. Aktiviteter Projektet forventes igangsat januar og løber over 18 måneder indtil juli Til hvert halvårlige forløb inviteres til seminarer, der har til formål at præsentere delresultater af netværkets arbejde, give mulighed for udveksling af konkrete erfaringer, og skabe kontakt mellem netværkets medlemmer. Netværkets medlemmer inviteres desuden til arrangementer der organiseres af forskningsmiljøerne og som kan have interesse for netværkets medlemmer. Endvidere etableres et virtuelt samarbejdsmiljø i form af netværksportalen med mulighed for diskussion, annonceringer og download/upload af filer. Projektet afsluttes med en national konference med omkring 100 deltagere, heriblandt også inviterede virksomheder, institutioner og brancheorganisationer, som ikke er blandt kernedeltagerne i netværket.

4 Tidsplan Tidsplanen er blot retningsgivende. Der kan derfor forekomme ændringer. Januarmarts April-juni Juli-sept. Okt.-dec. Januarmarts 2009 April-juni 2009 Startseminar Etablering af virtuelt miljø Portal: Afdækning af behov ved seminar Portal: Udarbejdelse og test af skabeloner Portal: Design Matchmaking-seminar for studerende og virksomheder Evaluerende seminar Portal: Indhold Portal: Lancering Artikel om netværkssamarbejdet National konference = milepæl. Projektets milepæle er som følger: 1) Startseminar. Her afdækkes deltagernes status på e-læringsområdet samt deres forventninger til netværkssamarbejdet. 2). Masterclass med inviterede forskere i e-læring og kompetenceudvikling, hvor deltagerne får mulighed for at præsentere deres situation. 3). Her formidles og diskuteres konkrete modeller for e-læringsbrug med udgangspunkt i deltagernes situation og med deltagelse af inviterede forskere og eksperter. 4) Matchmaking-seminar. Deltagerne får mulighed for at præsentere deres case overfor studerende fra humanistiske ikt-uddannelser, hvorefter der kan indgås aftaler om samarbejde om projektrapporter, praktikophold m.v. 5). Her præsenteres og diskuteres deltagernes erfaringer med e-læring i netværkssamarbejdets første år. Der udføres en workshop, hvor deltagerne arbejder med konkrete cases. 6) Portalen lanceres ved pressemeddelser og reception. 7) Projektet afsluttes med en stor, national konference med 100 deltagere.

5 3. Styregruppe Medlemmer: Lone Dirckinck-Holmfeld, professor, ph.d. e-learning Lab Center for User Driven Innovation, Learning and Design, Aalborg Universitet. Kontakt: Bo Fibiger, lektor, ph.d. Center for Ikt og Læring, Institut for Medie- og Informationsvidenskab, Aarhus Universitet. Kontakt: Lars Hvid, e-læringskonsulent, Bang & Olufsen. Kontakt: Lisa Bach Andersen, Learning Systems Project Manager, Danisco. Kontakt: Kalle Nielsen, e-bibliotekar, Randers Bibliotek. Kontakt: Nanna Skovrup, kontorchef for Kultur, turisme, oplevelsesøkonomi, uddannelse og IKT, Region Nordjylland. Kontakt: 4. Underskrift og stempel Projektansvarlig: Lone Dirckinck-Holmfeld, professor, e-learning Lab Center for User Driven Innovation, Learning and Design, Aalborg Universitet. Dato Underskrift

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE?

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? - udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere Udarbejdet af UCSJs forskningsenhed ved Ove Christensen,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen Ufaglærte og enlig mænds mødested der for samvær og sundhed s i landdistrikter Formål: Forsøgsprojektet vil afprøve og evaluere opbygning af

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

e-læring i AMU No. 20 e-learning Lab Publication Series Center for User-Driven Innovation, Learning & Design

e-læring i AMU No. 20 e-learning Lab Publication Series Center for User-Driven Innovation, Learning & Design e-læring i AMU No. 20 e-learning Lab Publication Series Center for User-Driven Innovation, Learning & Design Lone Dirckinck-Holmfeld, Søren Skøtt Andreasen, Jacob Davidsen Publikation: e-læring i AMU Forfattere:

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser

10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser 10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser Oktober 2010 Udgivet i fællesskab af: KL, FTF, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Regioner Ansvarshavende udgiver:

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere