Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 DK 6710 X DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk FI Asennus- ja käyttöohjeet ET Paigaldus- ja kasutusjuhend LT montavimo ir naudojimosi instrukcija LV ierīkošanas un izmantošanas instrukcija

2

3

4

5

6 DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brande forårsaget af apparatet, men afledt af manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning. Emhætten er beregnet til udsugning af røg og damp fra madlavning, og må kun benyttes til almindelig husholdning. Emhætten kan have et andet udseende i forhold til modellen på tegninerne i denne vejledning. Vejledningen til brug, vedligeholdelse og installering er dog uændret.! Det er vigtigt at opbevare denne vejledning, så man får mulighed for at læse den senere. Ved viseresalg, overdragelse eller flytning skal man sørge for, at vejledningen følger emhætten.! Læs instruktionerne omhyggeligt: der findes vigtige oplysninger om installering, brug og sikkerhed.! Der må ikke udføres elektriske eller mekaniske ændringer på emhætten eller på udslipsrørene. Bemærk: Komponenter mærket med symbolet (*) er ekstraudstyr, der kun leveres til visse modeller, eller er ikkeleverede komponenter, som således skal købes særskilt. Advarsler Pas på!: apparatet må ikke tilsluttes elnettet før installeringen er helt tilendebragt. Før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse, skal emhætten afbrydes fra elnettet ved at trække stikket ud, eller ved at afbryde hovedafbryderen i hjemmet. Ved alle installations- og vedligeholdelsesindgreb skal der bæres arbejdshandsker. Apparatet må ikke benyttes af børn, eller af personer med nedsatte sanseevner eller mentale færdigheder, eller uden den nødvendige erfaring og kendskab, med mindre brugen sker under opsyn eller vejledning fra en person der har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn, så de ikke får mulighed for at lege med emhætten. Emhætten må aldrig benyttes uden korrekt monteret rist! Emhætten må ALDRIG benyttes som støtteoverflade, med mindre dette er udtrykkeligt tilladt. Lokalet skal have tilstrækkelig ventilation, når køkkenemhætten anvendes samtidigt med andre apparater der forbrænder gas eller andre brændstoffer. Den opsugede luft må ikke ledes ind i rør, der anvendes til udledning af røg fra apparater med forbrænding af gas eller af andre brændstoffer. Det er strengt forbudt at flambere under emhætten. Brug af åben ild er farligt for filtrene og kan medføre brand, og skal derfor altid undgås. Friturestegning skal ske under opsyn for at forhindre, at den overopvarmede olie bryder i brand. De tilgængelige dele kan blive meget varme, når de benyttes sammen med apparater til madlavning. Hvad angår de nødvendige tekniske forholdsregler og sikkerhedskrav for udledning af røg, skal alle reglementer fra de lokale myndigheder overholdes uden undtagelse. Emhætten skal rengøres ofte, både indvendigt og udvendigt (MINDST EN GANG OM MÅNEDEN; overhold under alle omstændigheder angivelserne i kapitlet om vedligeholdelse i denne vejledning). Manglende overholdelse af kravene for rengøring af emhætten, og for udskiftning og rengøring af filtrene, medfører brandfare. Emhætten må hverken benyttes eller efterlades uden korrekt indsatte lyspærer pga. fare for elektrisk stød. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brand forårsaget af apparatet, men afledt af manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning. Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det Europæiske Direktiv 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Brug Emhætten leveres med en udgang foroven til bortledning af røg udenfor. Emhætten skal være forbundet til en perifer udsugningsenhed (ikke leveret) for at fungere korrekt. Lad forbindelsen udføre af en kvalificeret tekniker Udsugningsrøret skal have en diameter, der stemmer overens med den flange, der er monteret på emhættens udsugningshul. Installering Minimumsafstanden mellem kogegrejets støtteoverflade på komfuret og den nederste del af emhætten må ikke være under 50cm ved elektriske kogeplader, og ikke under 65cm ved gasblus eller komfurer med både gasblus og elektriske kogeplader. Hvis gaskomfurets vejledning angiver en større afstand, skal dette overholdes. 6

7 Elektrisk tilslutning Netspændingen skal svare til spændingen vist på typeskiltet internt i emhætten. Hvis emhætten er udstyret med et stik, skal emhætten tilsluttes en let tilgængelig stikkontakt, der er i overensstemmelse med de gældende standarder. Stikkontakten skal også være let tilgængelig efter installeringen. Hvis emhætten ikke er udstyret med et stik (direkte tilslutning til elnettet), eller hvis stikket ikke findes i et område, der også er let tilgængeligt efter installeringen, skal der monteres en topolet afbryderkontakt i overensstemmelse med standarderne, der sørger for fuld afbrydelse fra elnettet i tilfælde af forhold i overspændingskategori III, og i overensstemmelse med reglerne for elektriske installationer. Obs! Undersøg altid, at netkablet er blevet monteret rigtigt, før emhættens kredsløb tilsluttes forsyningsnettet og der udføres kontrol af korrekt funktion. aktuelle hastighed. Det betyder, at det er vigtigt at anvende det indledende justeringsdiagram for indledende justering, ellers vil resultatet blive forkert. Herunder findes en beskrivelse af, hvordan det indledende justeringsdiagram anvendes, og eksempel på brug af diagrammet. 1. Det påkrævede tryktab og flow findes i dimensioneringsdiagrammet. Således findes den påkrævede åbning (f.eks. kræves der 100Pa og 72m3/h, vil åbningen være lige under 17mm). 2. Det påkrævede flow og åbningen ses i det indledende justeringsdiagram, og således kan man finde frem til det indledende justeringstryk (her ca. 124Pa). 3. Serviceteknikeren indstiller spjældet til 17mm, og ved måling af trykforbindelseselementet ved 124Pa, er den indledende justering udført, og det faktiske tryktab er 100Pa. Montering Emhætten er udstyret med fastgørings-murplugs, der passer til de fleste vægge/lofter. Det er dog nødvendigt at rådspørge sig med en kvalificeret tekniker for at sikre, at materialerne er egnet og passer til vægtypen/lofttypen. Væggen/loftet skal være tilstrækkelig robust til at bære emhættens vægt. Indstilling af spjældet til korrekt udsugning Basisventilationen har 4 indstillingsmuligheder (G1-4), hvortil der findes 4 tilsvarende tvungne indstillinger (F1-4). Nedenstående oversigt viser det målte fald i trykket under emhætten. Trykfaldet måles ved hjælp af en sonde, der monteres på røret inden i ventilen. VÆR OPMÆRKSOM: Justeringen foretages med lukket ventil. Fjern fedtfilteret og løsn skruen (A), juster ventilen efter behov (se nedenstående oversigt). Kontroller, at de to plader (P1-P2) er parallelle, spænd skruen og sæt fedtfilteret på plads igen. Der er en betydelig forskel mellem det målte tryktab i de trykforbundne elementer og det faktiske tryktab målt ved den 7

8 8

9 9

10 10

11 Funktion Emhætten er udstyret med et betjeningspanel med mulighed for regulering af sugestyrken og lys til oplysning af kogeområdet. Benyt den højeste hastighed ved stor dampkoncentration i køkkenet. Det anbefales, at man tænder udsugningen 5 minutter før påbegyndelse af madlavning, og at udsugningen efterlades tændt i yderligere cirka 15 minutter efter afslutning af madlavningen. Vedligeholdelse Obs! Inden der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal emhætten afbrydes fra elnettet ved at fjerne stikket fra stikkontakten, eller ved at afbryde hjemmets hovedafbryder. Rengøring Emhætten skal rengøres jævnligt både på ydersiden og på indersiden (mindst med samme frekvens som for vedligeholdelse af fedtfiltrene). Ved rengøring skal man anvende en klud fugtet med neutrale, milde rengøringsmidler i flydende form. Undgå brug af produkter indeholdende slibemidler BENYT ALDRIG SPRIT! Pas på: Manglende overholdelse af vejledningen til rengøring af apparatet og udskiftning af filtrene medfører brandfare. Der henstilles således til, at instruktionerne følges. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuel beskadigelse af motoren, brande forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse af apparatet eller manglende overholdelse af ovenstående instruktioner. Fedtfilter Fig Tilbageholder de fedtpartikler, der dannes under tilberedning af mad. Fedtfilteret skal rengøres én gang om måneden med milde rengøringsmidler; filteret kan også vaskes i opvaskemaskine ved lav temperatur og på et kort opvaskeprogram. Ved vask i opvaskemaskinen kan metal-fedtfilteret blive misfarvet, men dette vil ikke have negativ indflydelse på dets filtrerende egenskaber. Træk i fjederhåndtaget for at afmontere fedtfilteret. Udskiftning af lyspærerne Fig. 22 Afbryd apparatet fra el-nettet. Pas på! Sørg for at pærerne er kolde før de berøres. 1. Træk skærmen ud ved at lirke med en lille skruetrækker eller lignende. 2. Udskift den beskadigede pære. Benyt kun halogenpærer på 12V -20W max - G4, og sørg for ikke at røre ved dem med hænderne. 3. Luk skærmen (snap-lås) Hvis belysningen ikke fungerer, skal man kontrollere, at lampen er korrekt indsat i fatningen, før der rettes henvendelse til et servicecenter. 11

12 SV - Monterings- och bruksanvisningar Följ noga instruktionerna i denna manual. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella funktionsfel, skador eller bränder som uppstår på apparaten på grund av att instruktionerna i denna manual inte har respekterats. Fläkten har tillverkats för utsugning av matos och ånga som bildas vid matlagning och är endast ämnad för privat bruk. Fläktens utseende kan skilja sig från illustrationen i ritningarna i denna handbok men alla anvisningar för användning, underhåll och installation förblir desamma.! Det ä r viktigt att spara denna instruktionsbok så att den när som helst är tillgänglig för framtida konsultationer. I händelse av försäljning, överlåtelse eller flytt skall instruktionsboken alltid följa med produkten.! Läs instruktionerna noga: dessa tillhandahåller viktig information beträffande installation, användning och säkerhet.! Utför inga elektriska eller mekaniska ändringar på produkten eller avledningskanalerna. OBS: Delar som är märkta med symbolen (*) är extra tillbehör som endast medlevereras med vissa modeller, eller icke medlevererade delar som skall införskaffas separat. Varningsföreskrifter Varning! Anslut inte apparaten till elnätet förrän installationen är helt slutförd. Gör alltid fläkten strömlös innan någon typ av underhållsarbete eller rengöring inleds genom att dra ur kontakten eller slå av bostadens huvudströmbrytare. Använd alltid skyddshandskar vid installation och underhåll. Apparaten får inte användas av barn eller personer med reducerad rörelseförmåga eller mental kapacitet, eller personer som saknar erfarenhet och kännedom om apparaten, såtillvida inte användandet övervakas eller instruktioner ges av erfaren person som ansvarar för säkerheten. Barn får inte lämnas utan uppsikt för att förhindra att de leker med apparaten. Fläkten får alridg användas utan att gallret är korrekt monterat! Fläkten får ALDRIG användas som avställningsyta om inte detta är uttryckligen angivet. Lokalen skall vara ordentligt ventilerad när köksfläkten används tillsammans med andra apparater vilka matas med gas och andra typer av bränsle. Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökångor som kommer från apparater vilka matas med gas eller andra typer av bränsle. Det är strängt förbjudet att flambera mat under fläkten. Öppna lågor skadar filtren och kan orsaka brand och skall därför undvikas i alla lägen. Frityrkokning skall ske under uppsikt för att undvika att överhettad olja fattar eld. Vid användning tillsammans med spisar och matlagningsutrustning kan tillgängliga delar hettas upp avsevärt. Vad beträffar de tekniska och säkerhetsåtgärder som skall vidtas för avledning av utblåsningsluften, skall de föreskrifter som utfärdats av lokala myndigheter noga efterlevas. Rengör fläkten ofta, såväl utvändigt som invändigt, (MINST EN GÅNG I MÅNADEN, och respektera under alla händelser samtliga underhållsinstruktioner i denna manual). Bristande rengöring av fläkten och filtren samt ett uteblivet byte av filtren medför brandfara. Använd eller lämna aldrig fläkten utan korrekt imonterade lampor för att undvika risken för elektriska stötar. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella problem eller bränder som orsakats av att instruktionerna i denna manual inte efterlevts. Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt. Symbolen på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades. Användning Fläkten är försedd med en öppning på baksidan genom vilken matoset leds ut ur lokalen. För att erhålla en korrekt funktion skall fläkten anslutas till en fristående utsugningsenhet (icke medlevererad). Kontakta en kvalificerad tekniker för att utföra anslutingen. Utloppsrörets skall ha samma diameter som flänsen som är monterad på fläktens utloppsöppning. Installation Minsta tillåtna avstånd mellan kokkärlens stödyta på spishällen och köksfläktes underkant är 50cm om det är frågan om en elektrisk spis och 65cm om det är frågan om gasspis eller kombinerad gashäll. Om spishällens instruktioner anger ett större avstånd skall detta respekteras. 12

13 Elektrisk anslutning Nätspänningen skall motsvara spänningen som anges på märkplåten som sitter inne i fläkten. Om fläkten är utrustad med stickkontakt skall denna anslutas till ett uttag som är lättillgängligt även efter installationen och som uppfyller gällande föreskrifter. I det fall fläkten saknar stickkontakt (direktanslutning till nätet), eller om uttaget är placerat på en svåråtkomlig plats skall en godkänd tvåpolig strömbrytare installeras som garanterar en fullkomlig frånkoppling från nätet i samband med överspänningsklass III, i enlighet med installationsbestämmelserna. Varning! kontrollera innan fläktens krets ansluts med nätspänningen att den fungerar korrekt och är korrekt monterad. Montering Fläkten är utrustad med fixeringspluggar som passar de flesta typer av väggar/tak. Det är under alla händelser nödvändigt att rådfråga en kvalificerad fackman för att förvissa sig om att materialen är lämpade för den aktuella typen av vägg/tak. Väggen/taket skall vara tillräckligt hållfast för att bära upp fläktens vikt. Det innebär att det är viktigt att använda initialjusteringsdiagrammet för de inledande justeringarna, i annat fall kan resultatet bli fel. Nedan beskrivs hur initialjusteringsdigrammet används samt ges ett exempel: 1. Nödvändigt tryckfall och -flöde anges i dimensioneringsdiagrammet. I detta läge har du hittat nödvändig öppning (t.ex. om 100 Pa och 72 m3/tim krävs ska öppningen vara precis under 17 mm). 2. Nödvändigt flöde och öppning visas i initialjusteringsdigrammet. I denna tabell kan du se initialjustertrycket (cirka 124 Pa). 3. Serviceteknikern ska ställa in skjutspjället på 17 mm och mäta upp 124 Pa på tryckanslutningsdelen. Den inledande justeringen är klar och det verkliga tryckfallet ligger på 100 Pa. Reglering av ventilen för en korrekt utsugning Grundventilationen kan regleras till 4 nivåer (G1-4) som motsvaras av de 4 forcerade inställningarna (F1-4). Diagrammen nedan indikerar tryckfall uppmätta ovanför kåpan. Tryckfallet mäts med en sond som monteras på röret som sitter inuti ventilen. OBSERVERA! Regleringen ska göras med stängd ventil. Ta bort fettfiltret och lossa på skruven (A). Reglera ventilen efter behov (ta hjälp av digrammen nedan). Kontrollera att de två plattorna (P1-P2) är parallella sinsemellan. Dra åt skruven och sätt tillbaka fettfiltret på sin plats. Det är en betydande skillnad mellan tryckfallet uppmätt i tryckanslutningsdelen och det verkliga tryckfallet uppmätt i utarbetad hastighetsprofil. 13

14 14

15 15

16 16

17 Funktion Fläkten är utrustad med en manöverpanel med en hastighetskontroll och en strömbrytare för spishällens belysning. Använd en högre hastighet om matoset är mycket koncentrerat. Vi rekommenderar att starta luftevakueringen 5 minuter innan matlagningen inleds och låta den fungera i cirka 15 minuter efter avslutad matlagning. Underhåll Varning! Gör alltid fläkten strömlös innan någon typ av underhållsarbete eller rengöring inleds genom att slå ifrån bostadens huvudströmbrytare. Rengöring Fläkten skall rengöras ofta, såväl invändigt som utvändigt (åtminstone med samma underhållsintervall som för fettfiltren). Använd en trasa fuktad med neutrala rengöringsmedel vid rengöring. Undvik produkter som innehåller slipmedel. ANVÄND INTE ALKOHOL! Varning: Observera att en bristande rengöring av apparaten och icke utförda filterbyten kan medföra brandrisk. Följ därför ovanstående instruktioner noga. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella motorskador, eldsvådor beroende på ett bristande underhåll eller att dessa instruktioner inte respekterats. Observera att en bristande rengöring av apparaten och filtren kan medföra brandrisk. Följ därför ovanstående instruktioner noga. Fettfilter Fig Detta suger upp fettpartiklar som bildas i samband med matlagningen. Filtret skall rengöras en gång i månaden, med ett milt rengöringsmedel, för hand eller i diskmaskin, med låg temperatur och kort program. Vi tvätt i diskmaskin kan fettfiltret av metall missfärgas utan att detta på något sätt påverkar filtrets uppsugningsförmåga. När filtret skall monteras ur drar man i handtaget som lossas med hjälp av en fjäder. Byte av Lampor Fig. 22 Koppla ur apparaten från elnätet. Varning! Kontrollera att lamporna har svalnat innan ni vidrör dem. 1. Ta bort skyddet med hjälp av en liten platt skruvmejsel eller liknande verktyg. 2. Ersätt den skadade lampan. Använd endast halogenlampor 12V -20W max - G4, och var noga med att inte vidröra lamporna. 3. Stäng plafonden igen (fixering genom intryckning). I det fall belysningen inte fungerar, kontrollera att lamporna är korrekt iskruvade i sitt säte innan ni kontaktar det tekniska servicekontoret. 17

18 NO - Instrukser for montering og bruk Instruksjonene i denne håndboken må følges nøye. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell, skader eller brann på apparatet som skyldes at bruksanvisningen i denne håndboken ikke har blitt overholdt. Ventilatoren er ment for avtrekk av røyk og damp fra matlaging og er kun til husholdningsbruk. Ventilatorhetten kan se annerledes ut enn det som vises på tegningene i denne håndboken. Bruksanvisningen, vedlikehold og installasjon forblir allikevel de samme.! Det er viktig å oppbevare denne håndboken for å kunne konsultere den i ethvert øyeblikk. Ved salg, overdragelse eller flytting av produktet, må man forsikre seg om at den følger med.! Les bruksanvisningen nøye: den inneholder viktige informasjoner om installasjon, bruk og sikkerhet.! Ikke utfør elektriske eller mekaniske endringer på produktet eller på avtrekksrørene. MERK: De delene som er merket med symbolet (*) er ekstrautstyr som kun leveres med noen modeller, eller er deler som ikke leveres, men må anskaffes separat. Advarsel Merk! Ikke koble apparatet til strømnettet før installasjonen er helt fullført. Før rengjøring eller vedlikehold av apparatet må ventilatoren kobles fra strømnettet ved å trekke ut støpselet eller skru ut sikringen i husets sikringsskap. Ved alle installasjonsprosedyrer og alt vedlikehold av ventilatoren må man bruke arbeidshansker Ventilatoren er ikke egnet til å brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske funksjoner, eller med manglende erfaring og kjennskap, med mindre disse ikke blir overvåket eller gitt instruksjoner om bruk av apparatet av en person som står ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må overvåkes for å kontrollere at de ikke leker med apparatet. Ventilatoren må aldri brukes uten at gitteret er korrekt montert! Ventilatoren må ALDRI brukes som anleggsflate, med mindre det er uttrykkelig angitt. Rommet må være godt ventilert når ventilatoren brukes samtidig med andre apparater som bruker gassforbrenning eller andre brennstoffer. Luften som suges opp må ikke føres ut i en avtrekkskanal for røyk som produseres av apparater som bruker gassforbrenning eller andre brennstoffer. Det er strengt forbudt å lage mat på åpen ild under ventilatorhetten. Bruk av åpen ild skader filtrene og kan fremkalle brann, derfor må det absolutt unngås. Steking må foregå under kontroll for å unngå at den overopphetede oljen tar fyr. De berørbare delene kan bli meget varme når de brukes sammen med kokeapparater. Når det gjelder de tekniske sikkerhetsforanstaltningene som må anvendes for røykutløp, må man forholde seg strengt til gjeldende lokale regelverk. Ventilatoren må rengjøres ofte både innvendig og utvendig (MINST EN GANG I MÅNEDEN; uansett må man følge instruksjonene som er uttrykkelig angitt i vedlikeholdsanvisningene i denne håndboken). Hvis man ikke overholder normene for rengjøring av ventilatoren og utskiftning og rengjøring av filtrene, vil dette medføre risiko for brann. Ventilatoren må alltid ha korrekt monterte lyspærer, både under bruk og i stand by, for å unngå risikoen for elektrisk støt. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell, skader eller brann på apparatet som skyldes at bruksanvisningen i denne håndboken ikke har blitt overholdt. Dette apparatet er merket i konformitet med EU-direktivet 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å forsikre seg om at dette produktet kasseres forskriftsmessig, bidrar brukeren med å forebygge mulige negative miljø- og helsekonsekvenser. Symbolet på produktet eller på papirer som følger med viser at dette produktet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men må leveres til et egnet gjenvinningssenter for elektrisk og elektronisk avfall. Produktet må kasseres i henhold til lokale normer for kassering av avfall. For videre informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet kan du kontakte egnet lokalt kontor, renovasjonskontoret for husholdningsavfall eller butikken hvor du kjøpte produktet. Bruksmåte Ventilatoren er utstyrt med et ventilasjonshull på oversiden for avtrekk av røyk og damp ut i friluft. Ventilatoren må kobles til en ekstern sugeenhet (ikke medlevert) for å fungere korrekt. Ta kontakt med en kvalifisert tekniker for tilkoblingen. Diameteren til ventilasjonskanalen skal være den samme som flensen som er montert på ventilasjonshullet på kjøkkenviften. Installasjon Minimumsavstanden mellom koketoppen og undersiden av kjøkkenventilatoren må ikke være på mindre enn 50cm når det gjelder elektriske kokeplater og 65cm når det gjelder gassbluss og kombinerte koketopper. Dersom bruksanvisningen for et gasskokeapparat opererer med en større avstand, må denne overholdes. 18

19 Elektrisk tilslutning Nettspenningen må være i samsvar med den elektriske spenningen som angis på typeskiltet inne i ventilatoren. Hvis det følger med støpsel, kobles ventilatoren til en lett tilgjengelig stikkontakt som er godkjent i henhold til gjeldende normer. Stikkontakten må være lett tilgjengelig også etter installasjonen. Hvis det ikke følger med støpsel (direkte kobling til strømnettet), eller stikkontakten selv etter installasjonen ikke er lett tilgjengelig, må man sette på en godkjent topolet bryter som garanterer fullstendig frakobling fra strømnettet i situasjonene som oppstår i kategorien overspenning III, i henhold til installasjonsreglene. Merk! Før man kobler ventilatorens strømkrets til strømnettet og fastslår at alt fungerer korrekt, må man alltid kontrollere at strømledningen er korrekt montert. bruke startjusteringsdiagrammet for startjustering, ellers vil resultatet bli feil. Nedenfor finnes en beskrivelse over hvordan startjusteringsdiagrammet brukes og et brukseksempel: 1. Nødvendig trykktap og strømning finnes i dimensjoneringsdiagrammet. Dermed finnes nødvendig åpning (dvs. 100Pa og 72m3/t er nødvendig, da vil åpningen bli akkurat i underkant av 17 mm). 2. Nødvendig strømning og åpningen som finnes ses i startjusteringsdiagrammet, dermed kan startjusteringstrykket overholdes (her ca. 124Pa). 3. Servicetekniker skal stille damperen til 17 mm, og ved måling ved trykktilkoplingsdelen ved 124Pa, har startjusteringen blitt oppnådd, og det virkelige trykktapet er 100Pa. Montering Ventilatorhetten er utstyrt med festeplugger som passer til de fleste vegger/tak. Allikevel er det nødvendig å la en kvalifisert tekniker kontrollere for å forsikre deg om at disse materialene egner seg til din vegg/ditt tak. Veggen/taket må være sterkt nok til å tåle ventilatorhettens vekt. Regulering av ventilen for korrekt oppsuging Utluftingen kan justeres på 4 nivåer (G1-4) som tilsvarer de 4 tvungne justeringene (F1-4). Grafikken nedenfor angir trykkfall som måles over avtrekksviften. Trykkfallet skal måles med en sonde som påføres slangen som befinner seg inne i ventilen. ADVARSEL. Justeringen skal utføres med lukket ventil. Fjern fettfilteret og løsne skruen (a). Justere ventilen alt etter behov (se grafikken nedenfor til dette). Kontrollere at de to platene (p1-p2) er parallelle seg i mellom. Stram skruen og sett fettfilteret på plass igjen. Det er en betydelig forskjell mellom trykktapet som måles i trykktilkoplingsdelen og det faktiske trykktapet som måles ved den utviklede hastighetsprofilen. Dette betyr at det er viktig å 19

20 20

21 21

22 22

23 Funksjon Viften er utstyrt med et kontrollpanel med viftehastighetsvalg og en lysbryter for å kontrollere kokeområdets lys. Bruk største hastighet ved høy dampkonsentrasjon på kjøkkenet. Vi anbefaler å slå på viften 5 minutter før du begynner å lage mat, og la den fortsette å virke i enda cirka 15 minutter etter du er ferdig med matlagingen. Vedlikehold Advarsel! Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold må ventilatorhetten frakobles strømnettet ved å dra ut ledningen eller slå av husets hovedstrømbryter. Rengjøring Ventilatoren må rengjøres jevnlig, både innvendig og utvendig (minst så ofte som man utfører vedlikehold av fettfiltrene). Til rengjøring benyttes en klut fuktet med et nøytralt rengjøringsmiddel. Unngå bruk av slipende eller etsende produkter. Advarsel: Hvis ikke reglene for rengjøring og utskifting av filtrene følges, kan det føre til brann. Det er derfor meget viktig å følge denne bruksanvisningen nøye. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på motoren, brann som skyldes manglende vedlikehold eller andre skader som skyldes at instruksene over ikke er blitt fulgt. Fettfilteret Fig Fanger kokefettpartikler. Fettfilteret må rengjøres en gang i måneden uten bruk av aggressive rengjøringsmidler, for hånd eller i oppvaskmaskin ved lav temperatur og med kort syklus. Ved vask i oppvaskmaskin kan fettfilteret i metall miste fargen, men dets filterkarakteristikker endres absolutt ikke. For å demontere fettfilteret må man dra i fjærhåndtaket. Utskifting av lyspærer Fig. 22 Koble ventilatoren fra strømnettet. Merk! Forsikre deg om at lyspæren er kald før du tar i den. 1. Dra ut beskyttelsesdekselet ved å presse med en liten skrutrekker eller lignende redskap. 2. Skift ut den ødelagte lyspæren. Bruk bare halogene lyspærer på maks 12V -20W - G4, og pass på å ikke røre dem med hendene. 3. Lukk beskyttelsesdekselet igjen (fjærfeste). Dersom belysningen ikke skulle virke, kontroller at lyspærene er satt korrekt på plass før du henvender deg til teknisk assistanse. 23

24 FI - Asennus- ja käyttöohjeet Noudata käyttöohjetta huolellisesti. Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen noudattamattajättämisestä aiheutuneista haitoista, vahingoista tai tulipaloista. Tuuletin imee savun ja höyryn ja se on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Tuuletin voi olla ulkonäöltään erilainen kuin käyttöohjeen kuvissa näkyvä malli. Käyttöohjeet, asennus ja huolto ovat kuitenkin muuttumattomat.! On tärkeää säilyttää ohjekirja tulevaa tarvetta varten. Mikäli laite myydään tai siirretään uudelle omistajalle tai jos laitteen käyttäjä muuttaa, on varmistettava että käyttöohje jää uuden käyttäjän saataville.! Lue käyttöohjeet huolellisesti: ne sisältävät tärkeää tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.! Älä tee muutoksia laitteen sähköliitäntöihin, mekaanisiin osiin tai poistoputkiin. Huom: Symbolilla (*) merkityt tarvikkeet ovat vain joissakin malleissa mukana olevia lisävarusteita tai tarvikkeita, jotka on ostettava erikseen. Turvallisuustietoa Huomio! Älä yhdistä laitetta sähköverkkoon ennenkuin asennus on täysin valmis. Irrota laite sähköverkosta aina ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä, ottamalla töpseli irti seinästä tai katkaisemalla virta huoneiston pääkytkimestä. Käytä asennus- ja huoltotöissä suojakäsineitä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joilta puuttuu laitteen käyttökokemus ja tieto, jollei henkilöiden turvallisuudesta vastuullinen henkilö anna heille ohjausta tai ohjeita laitteen käytöstä. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Älä koskaan käytä laitetta, jos sen ritilää ei ole asennettu oikealla tavalla! Tuuletinta ei saa KOSKAAN käyttää tukipintana, jollei niin ole erikseen mainittu. Jos liesituuletinta käytetään samaan aikaan kaasulieden kanssa, huoneeseen on tultava niin paljon korvausilmaa, ettei synny alipainetta, joka voi sammuttaa kaasuliekin. Poistoilmaa ei saa johtaa kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden savunpoistohormiin. Tuulettimen alla liekittäminen on ehdottomasti kielletty. Avotulen käyttö vahingoittaa suodattimia ja voi aiheuttaa tulipalon. Kosketuspinnat voivat kuumentua huomattavasti ruoanlaiton yhteydessä. Paistettaessa on valvottava paistoastiaa jatkuvasti. Ylikuumentunut öljy saattaa olla palovaarallinen. Noudata huolellisesti paikallisten viranomaisten antamia savunpoiston teknisiä ja turvatoimenpiteitä koskevia määräyksiä. Tuuletin on puhdistettava huolellisesti sekä sisä- että ulkopuolelta (VÄHINTÄÄN KERRAN KUUKAUDESSA, noudata kuitenkin tämän käyttöohjeen neuvoja). Tuulettimen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa ja puhdistusta koskevien määräysten noudattamattajättäminen voi aiheuttaa tulipalovaaran. Älä käytä tuuletinta, jos lamppuja ei ole asennettu oikein. Siitä voi aiheutua sähköiskun vaara. Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuneista haitoista, vahingoista tai tulipaloista. Tämä laite on valmistettu EU-direktiivin 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) mukaisesti.hävittämällä laitteen asianmukaisesti käyttäjä voi ehkäistä mahdolliset ympräristölle ja ihmisten terveydelle haitalliset seuraukset Tuotteesta tai tuoteasiakirjoista löytyvä merkki ilmoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä ja että se on toimitettava sähkö- ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Laite on hävitettävä paikallisten jätteenkäsittelysäännösten mukaisesti. Jos tarvitset lisätietoja laitteen käsittelystä, palautuksesta ja kierrätyksestä, ota yhteys paikalliseen viranomaiseen, jätehuoltoon tai liikkeeseen josta tuote on ostettu. Käyttö Liesituulettimen yläosassa on aukko, jonka kautta savu poistuu ulos. Toimiakseen oikein liesituuletin on yhdistettävä keskusimuriin (ei kuulu varustukseen). Laitteen asennusta varten ota yhteys tekniseen tukeen. Höyryjen poistoputken halkaisijan tulee olla yhtä suuri kuin laipan, joka on asennettu liesituulettimen tyhjennysaukkoon. Asennus Lieden keittotason tukipinnan ja keittiötuulettimen alimman osan välinen minimietäisyys on oltava vähintään 50cm sähköliesien osalta ja 65cm kaasu- ja sekaliesien osalta. Jos kaasulieden käyttöohjeissa vaaditaan suurempi etäisyys, on se otettava huomioon. Sähköliitäntä Verkon jännitteen on oltava sama kuin tuulettimen sisäpuolella olevassa tyyppikilvessä ilmoitettu jännite. Jos laitteessa on pistoke, liitä tuuletin voimassaolevien normien mukaiseen pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa paikassa, että siihen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen. Jos laitteessa ei ole pistoketta (suora liitos verkkoon) tai pistoke ei ole sellaisessa paikassa että siihen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen, käytä normien mukaista kaksinapaista katkaisijaa, jolla varmistetaan että laite saadaan kokonaan irti sähköverkosta, jos ylijännite kategoria on III, asennussääntöjen mukaisesti. Huomio! Tarkista aina, että verkkokaapeli on asennettu oikealla tavalla ennen kuin yhdistät tuulettimen sähköverkkoon ja tarkistat että se toimii oikein. 24

25 Asennus Tuulettimessa on useimpiin seinä- ja kattomalleihin sopivat kiinnitystulpat. On kuitenkin välttämätöntä kutsua asiantuntija tarkistamaan materiaalien sopivuus seinä- ja kattomalliin. Seinän/katon on oltava riittävän tukeva kestääkseen tuulettimen painon. 2. Löydetyt virtauksen ja aukon vaaditut arvot nähdään alustavasta säätökuviossa; sen vuoksi alustava paineen säätöarvo voidaan havaita (tässä tapauksessa 124Pa). 3. Huoltoinsinööri asettaa venttiilin arvoksi 17 mm ja mitattaessa painetta yhdistävässä osassa 124Pa, alustava säätöarvo on saavutettu ja todellinen painehäviö on 100Pa. Venttiilin säätö oikeaan imutehoon Perustuuletus voidaan säätää 4 tasolle (G1-4), joita vastaavat 4 koneellista säätöä (F1-4), alla olevat kuviot osoittavat painehäviöt, jotka on mitattu liesituulettimen yläpuolella. Painehäviö tulee mitata mittapäällä, joka asetetaan venttiilin sisällä olevaan pieneen putkiloon. VAROITUS. Säätö tulee suorittaa venttiili kiinni. Poista rasvasuodatin ja löystytä ruuvia (A); säädä venttiiliä tarpeen mukaan (sitä varten katso alla olevia kuvioita); tarkista, että kaksi levyä (P1-P2) ovat samansuuntaiset; kiinnitä ruuvi ja aseta rasvasuodatin takaisin paikalleen. Voidaan havaita huomattava ero painehäviössä mitattuna painetta yhdistävästä osasta ja todellisessa painehäviössä, joka on mitattu kehitetystä nopeusprofiilista. Tämä tarkoittaa sitä, että on tärkeää käyttää alustavaa säätökuviota alustavaa säätöä varten, muussa tapauksessa tulos on virheellinen. Alla on kuvaus siitä, kuinka alustavaa säätökuviota käytetään, sekä käyttöesimerkki: 1. Vaaditut painehäviön ja virtauksen arvot löydetään mitoituskuviosta. Täten löydetään vaadittu aukon arvo (esim. vaaditaan 100Pa ja 72m3/h, siten aukon tulee olla kooltaan juuri alle 17mm). 25

26 26

27 27

28 28

29 Toiminta Liesituuletin on varustettu ohjauspaneelilla, josta voidaan säätää imun nopeuksia ja kytkeä valo, joka valaisee keittotasoa. Käytä maksiminopeutta jos keittiössä on erityisen paljon höyryä. On suositeltavaa käynnistää tuuletus 5 minuuttia ennen ruoanlaiton aloittamista ja antaa sen toimia noin 15 minuuttia ruoanlaiton lopettamisesta. Huolto Huomio! Irroita laite aina virtalähteestä ennen puhdistustai huoltotoimenpiteitä, irrota virtajohdon pistoke verkkovirtapistorasiasta tai katkaise virta kodin sähköverkosta. Puhdistus Tuuletin on puhdistettava usein sekä sisä- etttä ulkopuolelta (vähintään yhtä usein kuin rasvasuodattimien huolto). Käytä puhdistukseen neutraalissa nestemäisessä pesuaineessa kostutettua kangasta. Vältä hankaavia pesuaineita. ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIPITOISIA PUHDISTUSAINEITA! Huomio: Laitteen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa koskevien määräysten noudattamattajättäminen voi aiheuttaa tulipalovaaran. On siis suositeltavaa noudattaa määräyksiä. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vääristä huoltotoimenpiteistä tai yllämainittujen normien noudattamattajättämisestä aiheutuvista moottorivioista tai tulipaloista. Rasvasuodatin Kuva 9-21 Se pidättää ruuanlaitosta syntyvät rasvahiukkaset. Rasvasuodatin on puhdistettava kerran kuukaudessa miedolla pesuaineella, käsin tai astianpesukoneessa alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä pesuohjelmalla. Metallinen rasvasuodatin voi haalistua astianpesukoneessa, mutta tämä ei vaikuta sen suodatustehoon millään tavallla. Rasvasuodatin irrotetaan vetämällä jousikahvasta. Lamppujen vaihto Kuva 22 Irrota laite sähköverkosta. Huomio! Tarkista että lamput eivät ole kuumia ennen kuin kosket niihin. 1. Irrota suojus nostamalla sitä pienen pienellä ruuvimeisselillä tai vastaavalla työkalulla. 2. Vaihda vioittunut lamppu. Käytä ainoastaan max 12V -20W G4 halogeenilamppuja ja varo koskemasta niitä käsin. 3. Sulje kansi (iskukiinnitys). Jos valaistus ei toimi, tarkista että lamput on asennettu oikein paikoilleen ennen kuin otat yhteyttä tekniseen tukeen. 29

30 ET - Paigaldus- ja kasutusjuhend Järgige täpselt käesolevas juhendis antud juhiseid. Seadme valmistaja keeldub igasugusest vastutusest seadmega seotud võimalike ebameeldivuste, rikete või tulekahjude eest, mis tulenevad selles juhendis antud juhiste eiramisest. Õhupuhasti on ette nähtud küpsetuslõhnade ja - aurude eemaldamiseks üksnes koduses majapidamises. Õhupuhasti kujundus võib olla teistsugune kui selles brošüüris toodud joonistel, kuid kasutus-, hooldus- ja paigaldusjuhendid on samad.! Hoidke juhendit alles, et saaksite seda igal hetkel uurida. Veenduge müügi, võõrandamise või kolimise korral, et juhend jääks toote juurde.! Lugege juhised tähelepanelikult läbi: siin on tähtsat teavet paigaldamise, kasutamise ja ohutuse kohta.! Ärge muutke toodet ega selle väljatõmbetorusid elektriliselt ega mehaaniliselt. Märkus. Sümboliga "(*)" tähistatud osad on lisaseadmed, mis kuuluvad ainult mõne mudeli juurde, või seadmed, mis ei kuulu komplekti ja tuleb eraldi osta. Ohuabinõud Tähelepanu! Ärge lülitage seadet elektrivõrku enne, kui paigaldamine on täiesti lõpetatud. Enne puhastus- või hooldustööd lülitage õhupuhasti vooluvõrgust välja, tõmmates selleks pistiku seinakontaktist või lülitades voolu pealülitist välja. Kasutage paigaldus- ja hooldustöödel kaitsekindaid. Lapsed, füüsilise, vaimse või meelepuudega inimesed ja isikud, kellel ei ole seadme kasutamise kogemust, võivad seadet kasutada ainult järelevalve all või siis, kui nende turvalisuse eest vastutav inimene on õpetanud neid seadet kasutama. Lastel ei tohi lubada seadmega mängida. Ärge kasutage õhupuhastit ilma õigesti paigaldatud võreta. Õhupuhasti peale ei tohi KUNAGI midagi toetada, kui seda ei ole eraldi märgitud. Kui õhupuhastit kasutatakse samaaegselt teiste, gaasil või muul kütusel töötavate seadmetega, peab ruum olema piisavalt ventileeritud. Seadme torustikku ei tohi ühendada ventilatsioonisüsteemiga, mida kasutatakse muul otstarbel, näiteks suitsugaaside eemaldamiseks seadmetest, milles kasutatakse majapidamisgaasi või muid kütuseid. Lahtise tulega toiduvalmistamine õhupuhasti all on rangelt keelatud. Lahtine tuli kahjustab filtreid ja võib põhjustada tulekahju ning seega tuleb seda igati vältida. Toidu praadimisel peab olema hoolikas, et vältida õli ülekuumenemist ja süttimist. Köögiseadmete kasutamisel võivad õhupuhasti kokkupuutepinnad märkimisväärselt soojeneda. Tuleb järgida eeskirju, mida ametiasutused on suitsuärastuse tehniliste ja ohutusmeetmete kohta kehtestanud. Õhupuhastit peab seest ja väljast regulaarselt (VÄHEMALT ÜKS KORD KUUS) puhastama, pidades kinni käesolevas juhendis toodud hooldusnõuetest. Kui käesolevas juhendis õhupuhasti ja filtrite puhastamise kohta sätestatud nõudeid ei täideta, võib tekkida tulekahju oht. Ärge kasutage õhupuhastit ega jätke seda seisma ilma korralikult paigaldatud lampideta, sest see põhjustab elektrilöögi ohu. Me ei võta vastutust seadme vigastuste ja kahjustuste eest, mis tekivad käesolevas juhendis sätestatud nõuete eriramise tagajärjel. Seade on märgistatud direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) kohaselt. Kui hoolitsete selle eest, et see toode kõrvaldatakse kasutusest õigesti, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja tervisele. Sümbol tootel või sellega kaasas olevates dokumentides näitab, et toodet ei tohi käidelda nagu olmejäätmeid, vaid see tuleb anda elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete vastuvõtupunkti, kust see läheb taasringlusse. Järgige kohalikke jäätmete kõrvaldamise alaseid õigusnorme. Lisateabe saamiseks selle toote käitlemise, taaskasutamise ja ringlussevõtu kohta võtke ühendust vastava kohaliku asutuse, olmejäätmete kogumise ettevõtte või selle firmaga, kelle käest te toote ostsite. Kasutamine Õhupuhastil on ülapoolel väljalaskeava, mille kaudu suits viiakse väliskeskkonda. Et see korralikult töötaks, peab see olema ühendatud välise tõmbesüsteemiga (tuleb eraldi osta). Ühendamiseks pöörduge kvalifitseeritud tehniku poole. Suitsu väljatõmbetoru peab olema sama diameetriga, mis õhupuhasti väljalaskeavale paigaldatud äärikul. Paigaldamine Minimaalne vahekaugus pliidi pinna ja köögi õhupuhasti alumise ääre vahel ei tohi elektripliidi puhul olla väiksem kui 50cm ning gaasi- või kombineeritud pliidi puhul väiksem kui 65cm. Kui gaasipliidi paigaldusjuhendis nõutakse suuremat vahekaugust, tuleb seda arvesse võtta. 30

31 Elektriühendus Võrgupinge peab vastama õhupuhasti sees asuval andmesildil toodud pingele. Kui õhupuhastil on pistik, ühendage see kehtivatele eeskirjadele vastavasse pistikupessa, mis asub ka pärast õhupuhasti paigaldamist ligipääsetavas kohas. Kui õhupuhastil pistikut ei ole (puhasti on otse võrku ühendatud) või kui pistik ei asu kohas, mis jääks ka pärast õhupuhasti paigaldamist ligipääsetavaks, paigaldage nõuetekohane kahepooluseline lüliti, mis kindlustaks vastavalt paigalduseeskirjadele III kategooria liigpinge korral täieliku eraldamise vooluvõrgust. Tähelepanu! Enne kui lülitate õhupuhasti uuesti elektrivõrku ja kontrollite, kas see töötab korralikult, kontrollige alati, kas võrgukaabel on korralikult monteeritud. Paigaldamine Õhupuhastiga on kaasas tüüblid, mis sobivad enamikule seintele/lagedele. Kui tahate kindel olla, et need seinte/lae materjaliga sobivad, tuleb siiski pöörduda kvalifitseeritud tehniku poole. Sein/lagi peab olema küllalt tugev, et õhupuhasti raskust kanda. saamiseks on äärmiselt oluline, et eelneval reguleerimisel rakendataks algset reguleerimisdiagrammi. Alltoodud kirjeldus selgitab, kuidas algset reguleerimisdiagrammi rakendada, ja esitab selle diagrammi kasutamise kohta ühe näite. 1. Rõhulanguse ja voolu vajalikud väärtused on antud dimensioneerimisdiagrammil. Nii tehakse kindlaks vajalik ava (näiteks kui on vaja saada 100 Pa ja 72 m3/h, on ava veidi alla 17 mm). 2. Vajaliku voolu ja ava saab kindlaks teha algse reguleerimisdiagrammi abil, mis võimaldab arvutada esialgse reguleerimisrõhu (antud juhul umbes 124 Pa). 3. Teeninduse tehnik reguleerib klapi 17 mm peale ning kui rõhuseadmega ühendatud detailis mõõdetakse 124 Pa, on algne reguleerimine tehtud ning tegelik rõhulangus on 100 Pa. Klapi reguleerimine, et tõmme oleks korralik Baasventilatsioonil on neli võimalikku reguleeringut (G1-4), millele vastab neli ettenähtud reguleerimispunkti (F1-4). Joonis näitab õhupuhasti all mõõdetud rõhulangust. Rõhulangust mõõdetakse klapi sees asuva toru külge paigaldatud sondiga. TÄHELEPANU! Reguleerimise ajal peab klapp olema kinni. Eemaldage rasvafilter ja keerake kruvi (A) lahti ning reguleerige klappi nagu vaja (vt joonis). Kontrollige, et kaks plaati (P1-P2) oleksid paralleelselt, keerake kruvi kinni ja pange rasvafilter tagasi. Rõhu all olevates ühendusdetailides mõõdetud rõhulanguse ja tegeliku kiiruse juures mõõdetud reaalse rõhulanguse vahel on märkimisväärne erinevus. See tähendab, et õige tulemuse 31

32 32

33 33

34 34

35 Töötamine Tulede ja tõmbemootori sisselülitamiseks kasutada õhupuhasti eesküljel olevaid lüliteid. Kui auru kontsentratsioon köögis on eriti suur, kasutage kõige suuremat kiirust. Soovitame väljatõmbe sisse lülitada 5 minutit enne söögitegemise algust ning jätta see pärast söögivalmistamise lõppu veel umbes 15 minutiks tööle. Hooldus Enne hooldustöid võtke õhupuhasti vooluvõrgust välja. Puhastamine Õhupuhastit tuleb sageli (vähemalt sama tihti, kui hooldatakse rasvafiltreid) nii seest kui ka väljast puhastada. Puhastamiseks kasutage neutraalse vedela puhastusvahendiga niisutatud lappi. Vältige abrasiivseid aineid sisaldavaid vahendeid. ÄRGE KASUTAGE PUHASTAMISEKS ALKOHOLI! Tähelepanu! Seadme puhastamise ja filtrite vahetamise eeskirjade mittejärgimisega kaasneb tulekahju oht. Seepärast on soovitatav järgida antud juhiseid. Me ei võta endale mingit vastutust ebaõigest käsitsemisest või eespool toodud ettevaatusabinõude eiramisest tingitud võimalike mootorikahjustuste ja tulekahjude eest. Rasvafilter Joonis 9-21 Püüab kinni toiduvalmistamisel tekkivad rasvaosakesed. Seda tuleb kord kuus mittesööbivate puhastusvahenditega puhastada kas käsitsi või nõudepesumasinas madala temperatuuri ja lühikese tsükliga. Nõudepesumasinas pesemisel võib metallist rasvafilter värvi muuta, aga tema filtreerimisomadusi ei muuda see vähimalgi määral. Rasvafiltri eemaldamiseks tõmmake hooba. Pirnide vahetamine Joonis 22 Võtke aparaat vooluvõrgust välja. Tähelepanu! Enne pirnide puudutamist veenduge, kas need on jahtunud. 1. Eemaldage kaitsekate väiksema kruvikeeraja või muu sarnase tööriista abil. 2. Vahetage kahjustunud pirn välja. Kasutage üksnes 20-vatise võimsusega (12 V) G4-pirne ning ärge neid käega puudutage. 3. Sulgege kaitsekate (klõpsatusega) uuesti. Kui valgustus ei hakka tööle, kontrollige enne tehnoabi kutsumist, kas pirn on korralikult pesas. 35

36 LT - montavimo ir naudojimosi instrukcija Griežtai laikykitės naudojimosi instrukcijų. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jei montuojant prietaisą buvo nesilaikoma naudojimosi instrukcijoje nurodytų taisyklių ir tokiu būdu prietaisas sugedo, buvo pažeistas ar užsidegė. Gartraukis skirtas dūmams ir garams, susidariusiems gaminant maistą, ištraukti. Jis skirtas naudoti tik namuose. Išoriškai gaubtas gali atrodyti kitaip, nei pavaizduota šioje brošiūroje, tačiau naudojimosi, priežiūros ir montavimo nurodymai lieka tokie patys.! Svarbu saugoti šias instrukcijas, kad galėtumėte jas bet kuriuo metu pasiskaityti. Jei gaminį parduotumėte, perleistumėte kitiems ar perkeltumėte į kitą vietą, įsitikinkite, kad instrukcijos liktų kartu su gaminiu.! Įdėmiai perskaitykite instrukcijas: jose pateikta svarbi informacija apie įdiegimą, naudojimą ir saugumą.! Nekeiskite elektrinių ar mechaninių gaminio ar iškrovimo vamzdžių savybių. Pastaba: Detalės, pažymėtos simboliu (*), yra pasirenkami priedai, esantys tik kai kurių modelių komplektacijoje, arba detalės, kurių komplekte nėra ir kurias reikia įsigyti atskirai. Saugos taisyklės Dėmesio! Nejunkite aparato į elektros tinklą tol, kol įdiegimas nėra visiškai užbaigtas. Prieš bet kokį priežiūros ar valymo veiksmą, reikia išjungti gaubtą iš elektros srovės šaltinio, ištraukiant kištuką iš rozetės arba išjungiant jungiklį. Įrenginiu nepatariama naudotis vaikams, žmonėms su fizine arba protine negalia be už juos atsakingo asmens priežiūros arba specialių nurodymų. Vaikams neturi būti leidžiama žaisti su įrenginiu. Nenaudokite gaubto, jei grotelės sumontuotos netaisyklingai. Gaubto niekada nenaudokite kaip atramos, nebent toks jo naudojimo būdas yra nurodytas kaip galimas. Patalpa turi būti gerai vėdinama, kai virtuvės gaubtas yra naudojamas kartu su kitais dujinių įrenginiais. Įsiurbiamas oras neturi būti nukreiptas į dūmtraukį, įtraukiantį garus, išeinančius iš dujinių bei kitų įrenginių. Griežtai draudžiama gaminti maistą ant ugnies po gaubtu. Atvira ugnis pažeidžia filtrus ir gali sukelti gaisrą, todėl jos reikia griežtai vengti. Kepant reikia prižiūrėti, kad įkaitęs aliejus neužsidegtų. Naudojant kartu su maisto gaminimo įranga kai kurios detalės gali stipriai įkaisti. Būtina laikytis vietos valdžios nustatytų dūmtraukio techninių bei saugos taisyklių. Gaubtą reikia valyti tiek iš išorės, tiek iš vidaus (bent vieną kartą per mėnesį arba taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijų knygelėje). Gaubto bei filtrų valymo ir keitimo instrukcijų nesilaikymas didina gaisro pavojaus riziką. Jei lempos neteisingai įmontuotos ar jų nėra, nenaudokite gaubto, gali įvykti elektros iškrova. Įmonė neatsako už įvairius nepatogumus, žalą arba gaisrą, kilusį nesilaikant įrenginio naudojimo instrukcijų, nurodytų šioje knygelėje. Šis prietaisas pažymėtas remiantis ES Direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, (EEĮ atliekų). Pasirūpindamas, kad šis gaminys būtų išmestas tinkamai, vartotojas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir sveikatai. Simbolis ant gaminio ar jo dokumentuose rodo, kad šis gaminys neturi būti priskiriamas buitinėms atliekoms, o turi būti pristatytas į tam tikrą atliekų surinkimo punktą elektrinių ir elektroninių aparatų pakartotiniam panaudojimui. Gaminį išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų šalinimo normų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio apdorojimą, rinkimą ir pakartotinį panaudojimą, kreipkitės į specialią vietinę įstaigą, buitinių atliekų rinkimo centrą ar parduotuvę, kurioje gaminys buvo pirktas. Naudojimas Gaubto viršutinėje dalyje yra išmetamoji anga dūmams išleisti į išorę. Siekiant užtikrinti tinkamą veikimą, prie šios angos turi būti prijungiamas periferinis išmetamasis blokas (netiekiamas). Susisiekite su kvalifikuotu techniku, kuris atliks sujungimus. Ventiliacijos vamzdžio skersmuo turi būti toks pat kaip ir flanšo, sumontuotos ant ventiliacijos angos, esančios gaubte. Įrengimas Jei viryklė elektrinė, mažiausias atstumas tarp viryklės kaitlentės paviršiaus ir žemiausios virtuvinio gaubto dalies turi būti 50cm, o jei viryklė dujinė ar kombinuota 65cmo jei viryklė dujinė ar kombinuota. Jei dujinės viryklės įrengimo instrukcijoje nurodomas didesnis atstumas, būtina į tai atsižvelgti. Prijungimas prie elektros tinklo Įtampa elektros tinkle turi atitikti įtampą, nurodytą etiketėje, priklijuotoje gaubto viduje. Jei yra kištukas, reikia įjungti gaubtą į rozetę, atitinkančią galiojančius nuostatus ir esančią prieinamoje vietoje net ir po gaubto įdiegimo. Jeigu kištuko (yra numatytas tiesioginis prijungimas prie elektros srovės) arba nėra rozetės prieinamoje vietoje net ir po gaubto įdiegimo, yra naudojamas dvipolis jungiklis, pagal visas įdiegimo taisykles užtikrinantis visišką atsijungimą nuo elektros tinklo per aukštos įtampos atveju. Dėmesio! Prieš vėl prijungdami gaubtą prie elektros maitinimo tinklo ir patikrindami, ar jis tinkamai veikia, visada įsitikinkite, ar tinklo kabelis tinkamai įmontuotas. Montavimas Jei prie gaubto yra tvirtinimo pleištai, pritaikyti daugumai sienų/lubų, vis tiek reikia iškviesti kvalifikuotą specialistą, kuris patikrintų, ar medžiagos pritaikytos tam sienų/lubų tipui. Sienos/lubos turi būti pakankamai storos, kad išlaikytų gaubto svorį. 36

37 Vožtuvo reguliavimas, siekiant užtikrinti tinkamą ištraukimą Yra numatytos 4 pagrindinės ventiliacijos reguliavimo galimybės (G1-4) ir atitinkamai 4 piverstinio reguliavimo įtaiso padėtys (F1-4). Žemiau pateiktame piešinyje yra pavaizduotas slėgio praradimas, nustatytas po gaubtu. Slėgio praradimą nustato zondas, įrengtas vožtuvo viduje esančiame vamzdyje. DĖMESIO: atliekant reguliavimą vožtuvas turi būti uždarytas. Išimkite riebalų filtrą ir atlaisvinkite varžtą (A), sureguliuokite vožtuvą pagal Jūsų poreikius (žiūrėkite žemiau pateiktą piešinį). Užtikrinkite, kad dvi plokštės (P1-P2) būtų lygiagrečios viena kitai, užsukite varžtą ir įdėkite riebalų filtrą. Yra didelis skirtumas tarp slėgio praradimo vertės, nustatytos slėginėje aplinkoje prijungtuose elementuose, ir tikro slėgio praradimo vertės, nustatytos esamu greičiu. Todėl labai svarbu, kad atliekant išankstinį reguliavimą būtų taikoma pradinio reguliavimo diagrama, siekiant išvengti klaidingų rezultatų. Žemiau yra aprašoma, kaip turi būti taikoma pradinio reguliavimo diagrama, ir pateikiamas šios diagramos naudojimo pavyzdys. 1. Slėgio praradimas ir reikiama srovė yra nurodyti parametrų nustatymo diagramoje. Šiuo būdu nustatomas tinkamas angos dydis (jeigu, pavyzdžiui, reikiamos vertės yra 100 Pa ir 72 m3/h, angos dydis turi būti šiek tiek mažesnis nei 17 mm). 2. Reikiamą srovę ir angos dydį galima nustatyti pagal pradinio reguliavimo diagramą, kuri suteikia galimybę apskaičiuoti iš anksto reguliuojamą slėgį (kuris šiuo atveju būtų apie 124 Pa). 3. Pagalbos tarnybos technikas nustato vožtuve 17 mm angą. Jeigu slėginėje aplinkoje prijungto elemento slėgio matavimo rezultatas yra 124 Pa, tai reiškia, kad atliekant pradinį reguliavimą nustatytas tikras slėgio praradimas yra lygus 100 Pa. 37

38 38

39 39

40 40

41 Veikimas Gaubte yra valdymo skydelis su ištraukimo greičio parinkimu ir šviesos jungikliu, kuriuo galima valdyti kepimo ploto šviesas. Virtuvėje susikaupus dideliam garų kiekiui, naudokite didžiausią greitį. Patartina įjungti ištraukimą prieš 5 minutes pradedant gaminti, o baigus gaminti palikti veikti dar apie 15 minučių. Priežiūra Dėmesio! Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo. Ištraukite kištuką iš rozetės arba išjunkite pagrindinį namų elektros jungiklį. Valymas Gaubtą reikia nuolat valyti (bent jau taip pat dažnai kaip ir prižiūrint riebalų filtrus), tiek iš vidaus, tiek ir iš išorės. Valymui naudoti šluostę, suvilgytą skystu neutraliu valikliu. Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių. NENAUDOKITE SPIRITO! Dėmesio: netinkamai valant prietaisą bei nesilaikant filtrų keitimo normų gali kilti gaisro pavojus. Todėl rekomenduojama laikytis pateiktų nurodymų. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už gaisrą bei galimus variklio gedimus, kilusius dėl netinkamos priežiūros arba dėl šių nurodymų nesilaikymo. Nuo riebalų saugantis filtras 9-21 pav. Sulaiko kepamų riebalų daleles. Turi būti valomas vieną kartą per mėnesį švelniais valikliais, rankiniu būdu ar indaplovėje atitinkamoje temperatūroje ir trumpuoju ciklu. Plaunant metalinį nuo riebalų saugantį filtrą indaplovėje, jis gali prarasti spalvą, bet jo filtravimo savybės išliks nepakitusios Norėdami išmontuoti riebalų filtrą, patraukite spyruoklinę atkabinimo rankeną. Lempų keitimas 22 pav. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Dėmesio! Prieš liesdami lempas, įsitikinkite, kad jos atvėsusios. 1. Ištraukite apsauginę plokštelę atkeldami ją mažu plokščiu atsuktuvu ar panašiu įrankiu. 2. Pakeiskite neveikiančią lempą. Naudokite tik halogenines 12V -20W (daugiausia) lempas G4, saugokitės, kad nepaliestumėte jų rankomis. 3. Įdėkite apsauginę plokštelę (pritvirtinus turi pasigirsti spragtelėjimas). Jei apšvietimas neveiks, prieš kviesdami techninę pagalbą, patikrinkite, ar lempas įstatėte teisinga pozicija. 41

42 LV - ierīkošanas un izmantošanas instrukcija Stingri sekot instrukcijām, kas atrodas šajā rokasgrāmatā. Netiek uzņemta jebkāda atbildība par iespējamām grūtībām, kaitējumiem vai ugunsgrēkiem, kas var notikt ierīcei šīs rokasgrāmatas instrukciju neievērošanas gadījumā. Gaisa nosūcējs tika izveidots, lai iesūktu ēdiena gatavošanas dūmus un tvaikus un ir domāts tikai izmantošanai mājās apstākļos. Gaisa nosūcējam var būt estētieskie defekti, nekā tas ir uzrādīts šīs gramatiņas attēlos, bet jebkurā gadījumā, lietošanas, tehniskās apkopes un instalācijas instrukcijas paliek tādas pašas.! Ir svarīgi saglabāt šo rokasgrāmatu, lai varētu ar to konsultēties jebkurā brīdī. Pārdošanas, nodošanas vai pārbraukšanas gadījumā, pārliecināties, ka paliek kopā ar produktu.! Uzmanīgi izlasīt instrukcijas: ir svarīga informācija par installēšanu, lietošanu un drošību.! Neveikt elektriskas vai mehāniskas izmaiņas uz produkta vai izlādes caurulēm. Piezīme: Īpašas detaļas ar simbolu (*) ir opcionāli piederumi, kuri tiek piegādāti tikai ar dažiem modeļiem, vai detaļas, kuras nav piegādātas un, kuras ir jāiegādājās. Drošības brīdinājumi Uzmanību! Nepieslēgt ierīci pie elektriskā tīkla, līdz ko ierīkošana nav pilnīgi pabeigta. Pirms jebkuras tīrīšanas vai tehniskās apkalpošanas operācijas, atslēgt gaisa nosūcēju no elektriskā tīkla, izņemot kontaktdakšu vai atslēdzot mājokļa kopējo slēdzi. Ierīce nav domāta, lai to izmantotu bērni vai cilvēki ar nepietiekamām fiziskām, sensoriālām vai mentālām spējām, vai ar nepietiekošām zināšanām un pieredzi, izņemot gadījumus, kad tos pieskata vai ierīces izmantošanu apmāca cilvēks, kurš ir atbildīgs par viņu drošību. Bērniem ir jābūt pieskatītiem, lai tie nespēlētos ar ierīci. Nekad neizmantot gaisa nosūcēju, ja režģis nav pareizi ierīkots! Gaisa nosūcējs nekad netiek izmantots, kā atbalsta konstrukcija, ja nu tikai tas ir skaidri norādīts. Telpā ir jābūt pietiekamai ventilācijai, kad gaisa nosūcējs tiek vienlaicīgi izmantots ar citām ierīcēm, kuras darbojas ar gāzi vai citām degvielām. Iesūktam gaisam nav jābūt vērstam caurulē, kura tiek izmantota gāzes vai citu degvielu ierīču dūmu izvadīšanai. Ir stingri aizliegts pagatavot ēdienus flambē veidā zem gaisa nosūcēja. Atlkātās uguns izmantošana ir kaitīga filtriem un var provocēt ugunsgrēkus, tādēļ no tās jebkurā gadījumā ir jāizvairās. Cepšana ir jāveic to uzraugot, lai izvairītos no pārkarsušās eļļas degšanas. Pieejamās daļas var ievērojami sasildīties, kad tiek izmantotas kopā ar ierīcēm ēdiena gatavošanai. Kas attiecas uz tehniskiem un drošības noteikumiem, lai izvadītu dūmus, tad ir nepieciešams stingri pieturēties pie vietējo kompetento autoritāšu noteikumiem. Gaisa nosūcējs ir bieži jātīr, gan no ārpuses, gan no iekšpuses (VISMAZ VIENU REIZI MĒNESĪ,jebkurā gadījumā,ņemot vērā to, kas ir skaidri rakstīts šīs rokasgrāmatas tehniskās apkalpošanas instrukcijās). Gaisa nosūcēja tīrīšanas, filtru nomainīšanas un tīrīšanas normu neieverošana provocē ugunsgrēka risku. Neizmantot vai neatstāt gaisa nosūcēju bez pareizi ierīkotām spuldzēm iespējamā elektriskā trieciena riska dēļ. Tiek noraidīta jebkura atbildība par iespējamiem kaitējumiem, neērtībām vai ugunsgrekiem, kurus provocēja ierīce, gadījumā kad netika ievērotas šīs rokasgrāmatas instrukcijas. Šī ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC, Waste Electrical And Electronic Equipment (WEEE). Pārliecinoties, vai šis produkts tiek izmests ārā pareizā veidā, izmantotājs veicina izvairīšanos no negatīvajām sekām apkārtējai videi un veselībai. Simbols uz produkta vai uz pievienotās dokumetācijas nozīmē, ka ar šo produktu nav jārīkojas, kā mājas atkritumam, bet tas ir jānogādā uz tam domātu savākšanas punktu, kur atkārtoti izlieto elektriskās un elektroniskās ierīces. Tas ir jāizmet, respektējot vietējos likumus, kas attiecas uz atkritumu aizvākšanu. Pēc papildus informācijas par produkta izmantošanu, apstrādi un atkārtotu izlietošanu, ir jāgriežas vietējā iestādē,kas nodarbojas ar attiecīgo jautājumu, atkritumu atkārtotās izlietošanas servisu, vai uz veikalu, kur produkts tika iegadāts. Izmantošana Gaisa nosūcējs ir aprīkots ar izeju, kura atrodas uz augšējās daļas, dūmu izvadīšanai uz ārpusi. Lai pariezu darbotos, tai ir jābūt pievienotai par perifēriskās iesūkšanas vienības (nav dota līdzi). Pievienošanai sazināties ar kvalificēto tehnisko darbinieku. Dūmu izvadīšanas caurulei ir jābūt tādam pašam diametram, kā atlokam, kurš ir montēts uz gaisa nosūcēja izlādes atvēruma. Ierīkošana Minimālam attālumam starp plīts virsmu, kur tiek novietoti tilpumi un viszemākās gaisa nosūcēja daļas nav jābūt mazākam par 50cm elektriskās plīts gadījumā un 65cm gāzes un kombinētas virtuves gadījumā. Gadījumā, ja ierīkošanas instrukcijās gāzes ierīcei tiek precizēts lielāks attālums, ir nepieciešams to ievērot. 42

43 Elektriskā pieslēgšana Tīkla spriegumam ir jāatbilst spriegumam, kurš ir atzīmēts uz īpašas etiķetes, kura atrodas gaisa nosūcēja iekšpusē. Ja nosūcējam ir kontaktdakša, pievienot to rozetei, kura atbilst pastāvošiem likumiem un atrodas pieejamā zonā arī pēc installēšanas. Ja gaisa nosūcējam nav kontaktdakšas (tieša pieslēgšana pie elektriskās sistēmas) vai arī kontaktdakša neatrodas pieejamā zonā, arī pēc installēšanas, pielietot normām atbilstošu bipolāru slēdzi, kurš nodrošina pilnu atslēgšanu no tīkla sprieguma, pārslodzes kategorijas III nosacījumos, saskaņā ar ierīkošanas likumiem. Uzmanību! pirms pieslēgt gaisa nosūcējau pie tīkla barošanas un pirms pārbaudīt tā pareizu darbošanos, vienmēr pārbaudīt ka tīkla kabelis ir ierīkots pareizi. Ierīkošana Gaisa nošūcējs ir aprīkots ar fiksēšanas korķiem, kas ir piemēroti sienu/griestu lielākai daļai. Jebkurā gadījumā, ir nepieciešams griezties pie kvalificēta tehniķa, lai pārliecinātos par materiālu derīgumu sienu/griestu veidam. Sienai/griestiem ir jābūt pietiekoši biezai/iem, lai noturētu gaisa nosūcēja svaru. nozīmē, ka ir ļoti svarīgi, lai sākuma regulēšanas diagramma tiktu pielietota sākotnējai regulēšanai, lai izvairītos no kļūdaina rezultāta. Zemāk uzrādītais apraksts paskaidro, kā pielietot sākuma regulēšanas diagrammu un uzrāda piemēru, kā izmantot šāda veida diagrammu. 1. Nepieciešamā spiediena un plūsmas zaudēšana ir uzrādīta dimensionēšanas diagrammā. Šādā veidā tiek noteikta nepieciešamā atvēršana (ja, piemēram, tiek pieprasīts 100Pa un 72m3/h, atvēršana būs nedaudz mazāk par 17mm). 2. Pieprasītā plūsma un atvēršana ir uzrādīta uz sākuma regulēšanas diagrammas, kas ļauj sākotnējās regulēšanas spiediena skaitļošanu (šajā gadījumā aptuveni 124Pa). 3. Tehniskās apkalpošanas servisa tehniskais darbinieks regulē vārstu uz 17mm, un mērot savienošanas elementu ar spiedienu 124Pa, sākuma regulēšana tiek veikta ar reālo spiediena zaudējumu 100Pa. Vārsta regulēšana pareizai darbībai Pamata ventilācijai ir 4 regulēšanas iespējas (G1-4) ar 4 regulēšanām (F1-4). Zemāk uzrādītais attēls uzrāda spiediena zaudēšanu, kas ir mērīta zem gaisa nosūcēja. Spiediena zaudēšana tiek mērīta ar sensora palīdzību, kurš ir montēts uz caurules vārsta iekšdaļā. UZMANĪBU: ir nepieciešams, lai regulēšanas laikā vārsts būtu ciet. Noņemt tauku filtru un nedaudz atlaist skrūvi (A), regulēt vārstu pēc nepieciešamības (skat. attēlu zemāk). Pārbaudīt, ka divas plāksnes (P1-P2) ir paralēlas, piestiprināt skrūves un novietot atpakaļ tauku filtru. Ir ļoti liela atšķirība starp spiediena zaudēšanu, kura ir mērīta elementos, kuri ir savienoti ar spiedienu un starp reālo spiediena zaudēšanu, kurs ir mērīts pašreizējā ātrumā. Tas 43

44 44

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk

Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk 1 2 DA - Bruger- og monteringsvejledning Se også tegningerne på de første sider med alfabetiske henvisninger i teksten. Overhold venligst alle instruktioner

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen ES

Læs mere

DA - Bruger- og monteringsvejledning

DA - Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brande forårsaget af apparatet, men

Læs mere

Decor 590 Dansk Svenska

Decor 590 Dansk Svenska Decor 590 Dansk Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DK - Bruger- og monteringsvejledning Se også tegningerne på de første sider med alfabetiske henvisninger i teksten. Overhold venligst alle instruktioner

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

FIRENZE / FIRENZE EM

FIRENZE / FIRENZE EM MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING FIRENZE / FIRENZE EM 2012v2 2 INDHOLD I. Råd og anvisninger II. Komponenter III. Tekniske data IV. Installation 1. Montering (indbygget motor) 2. Montering (ekstern motor)

Læs mere

QFV80620K QFV80620W. SV Användningshandbok 2 NO Bruksveiledning 6 FI Käyttöohjeet 10 DA Brugsvejledning 14 EN User manual 18

QFV80620K QFV80620W. SV Användningshandbok 2 NO Bruksveiledning 6 FI Käyttöohjeet 10 DA Brugsvejledning 14 EN User manual 18 QFV80620K QFV80620W SV Användningshandbok 2 NO Bruksveiledning 6 FI Käyttöohjeet 10 DA Brugsvejledning 14 EN User manual 18 2 SV Användningshandbok BÄSTA KUND FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION - Denna typ av fläkt skall monteras i skåp eller

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF

Læs mere

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje y modo de empleo FR

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje y modo de empleo FR IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften

Læs mere

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING S N INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Notering för installation: Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av fläkten får inte vara under 50 cm för elektriska plattor, och minst 65 cm för gasplattor, eller blandade

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING BARI I / BARI I EM 2012v3 2 INDHOLD I. Komponenter II. Råd og anvisninger III. Tekniske data IV. Virkemåde V. Installation 1. Montering af ophængsstativ 2. Montering

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

VÆGMONTERET CHCG MP 90 SS GL

VÆGMONTERET CHCG MP 90 SS GL DK VÆGMONTERET CHCG MP 90 SS GL K27.7.380.001 + 8028007036 2 3 4 5 VEJLEDNING FOR INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG GENERELLE OPLYSNINGER Gennemlæs instruktionerne omhyggeligt inden installation og/eller

Læs mere

4- Svenska Norsk %BOTL 1

4- Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 JETSLIM-SLN 1MOT JETSLIM-SLN 2MOT S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2 3 4 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

UDTRÆK TEL 60 SS DK N SV. Monterings- og brugsanvisning L12BAD

UDTRÆK TEL 60 SS DK N SV. Monterings- og brugsanvisning L12BAD DK N SV UDTRÆK TEL 60 SS L12BAD 2 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR Konsultera även bilderna i början av manualen med de bokstavshänvisningar som anges i den beskrivande texten. Följ noga instruktionerna

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Emhætte E601WH/E602WH

Emhætte E601WH/E602WH Emhætte E601WH/E602WH HN 10164/10165 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23 Standard Slim HA 60 ANVISNING Dansk 4-13 Svensk 14-23 VÆGMONTERET EMHÆTTE Standard Slim HA 60 Indholdsfortegnelse Teknisk information 5 Sikkerhed Læs dette først! 5 Beskrivelse af dele 6 Version med aftræk

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

EVOLUTION - EMFANG PLATINUM / WAVE. Monterings- og brugsanvisning Monterings- och bruksanvisningar DK SE

EVOLUTION - EMFANG PLATINUM / WAVE. Monterings- og brugsanvisning Monterings- och bruksanvisningar DK SE EVOLUTION - EMFANG PLATINUM / WAVE DK SE Monterings- og brugsanvisning Monterings- och bruksanvisningar 8 10 11 Instruktion til brug, vedligeholdelse og installation af emhætte Følg nøje tegningerne

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1 Fig.1 B 20.6 510-810 437-737 167.6 20.6 280 46 192 41.2 53.6 40 146 186 70 41.2 20.6 299 482 599-899 Fig.2 P G P L max 80 cm 2 3 OBSERVERA Läs innehållet i detta

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

DK Monterings- og betjeningsanvisning 4-9 NO Monterings- og bruksanvisning SV Montering- och användarmanual 16-21

DK Monterings- og betjeningsanvisning 4-9 NO Monterings- og bruksanvisning SV Montering- och användarmanual 16-21 Torino P 2 DK Monterings- og betjeningsanvisning 4-9 NO Monterings- og bruksanvisning 10-15 SV Montering- och användarmanual 16-21 3 VEJLEDNING FOR INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

DK Monterings- og betjeningsanvisning 4-9 NO Monterings- og bruksanvisning SV Montering- och användarmanual 16-21

DK Monterings- og betjeningsanvisning 4-9 NO Monterings- og bruksanvisning SV Montering- och användarmanual 16-21 Torino 2 P 2 DK Monterings- og betjeningsanvisning 4-9 NO Monterings- og bruksanvisning 10-15 SV Montering- och användarmanual 16-21 3 VEJLEDNING FOR INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

DK Monterings- og betjeningsanvisning 4-9 NO Monterings- og bruksanvisning SV Montering- och användarmanual 16-21

DK Monterings- og betjeningsanvisning 4-9 NO Monterings- og bruksanvisning SV Montering- och användarmanual 16-21 Torino 2 I 90 2 DK Monterings- og betjeningsanvisning 4-9 NO Monterings- og bruksanvisning 10-15 SV Montering- och användarmanual 16-21 3 VEJLEDNING FOR INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC900U i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere