Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals"

Transkript

1 Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Sendt til: Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. thobk 30. september 2015 UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 580-BA Tornby Nord og 580 BB Tornby Syd Tornby Mørtelværk ApS meddeles hermed tilladelse med eneret til indvinding af råstoffer i område 580-BA Tornby Nord og 580 BB Tornby Syd, beliggende ud for matr. nr. 77 Sdr. Tornby By, Tornby og 1 g Horne By, Hirtshals. Tilladelsen er meddelt i henhold til 20, stk. 2, nr. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 (herefter råstofloven). Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning af 18. maj 2015 fra firmaet Tornby Mørtelværk ApS om tilladelse til en årlig indvinding på m 3 strandsand årligt ud for matr. nr. 1 g Horne By, Hirtshals, og m 3 strandsand årligt ud for matr. nr. 77 Sdr. Tornby By, Tornby, bilagt Konsekvensvurdering Orbicon, 24. juli Tornby Mørtelværk ApS har vundet retten til området ved auktion d. 6. november Denne tilladelse gælder for en indvinding på op m 3 strandsand årligt ud for matr. nr. 1 g Horne By, Hirtshals, og m 3 strandsand årligt ud for matr. nr. 77 Sdr. Tornby By, Tornby i tilladelsesperioden. Tilladelsesindehaver har eneret til indvinding af op til samlet m³ strandsand i tilladelsesperioden. Vederlaget betales med udgangspunkt i en årlig indvinding på m³. Tilladelsen er gældende fra den xxx 2015 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest til den xxx Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

2 Tilladelsen til indvinding gælder for følgende afgrænsning langs stranden, søværts daglig højvandslinje: Afgrænsning langs stranden mellem nedennævnte koordinater (WGS 84) Område 580-BA Tornby Nord ud for matr. nr. 1 g Horne By, Hirtshals, Danmark Området 580 BB Tornby Syd ud for matr. nr. 77 Sdr. Tornby By, Tornby, Danmark Nordlig afgrænsning N. Bredde: N. Bredde: Sydlig afgrænsning N. Bredde: N. Bredde: Områdets afgrænsning er vist på bilag 1. Tornby Mørtelværk ApS har eneret til indvinding i området, indtil tilladelsen udløber. Det er en forudsætning for tilladelsen, at Naturstyrelsen har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens 8 om klitfredningen i relation til midlertidig deponering af opgravet sand på forstranden i forbindelse med Tornby Mørtelværks sandindvinding. Det er desuden en forudsætning for tilladelsen, at Kystdirektoratet har givet tilladelse til, at der må graves med kompenserende sandfordring for at kompensere for den mængde sand, der indvindes fra indvindingsområderne. Det er en forudsætning for tilladelsen, at vilkårene i disse tilladelser overholdes. 2

3 Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår. 1 Forudsætninger for indvinding 1.1 Kvalitetssikring Inden igangsættelsen skal Tornby mørtelværk ApS til Naturstyrelsen fremsende dokumentation for, at der er etableret en plan for kvalitetssikringen af de aktuelle arbejder. Tornby mørtelværk ApS skal kunne dokumentere, at arbejderne udføres i henhold til kvalitetssikringsplanen, og dermed, at de i tilladelsen stillede vilkår, overholdes. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr. 1 2 Arbejdets tilrettelæggelse 2.1 Indvindingsmetoder Indvindingen må kun foregå ved hjælp af gummiged og kun søværts daglig højvandslinje og kun ved afskrabning af et maksimalt 30 cm tykt lag sand. Strandsandet skal have et så lille indhold af sten og ral som muligt. Skrabespor skal udjævnes dagligt. Det indvundne sand må midlertidigt deponeres i dynger på op til 30 m 3 inde på forstranden i områder, hvor der ikke er vegetation, sten eller begyndende klitdannelse. Sanddyngerne skal køres til Tornby Mørtelværk samme dag, som de er deponeret på stranden. Transport af det afvandede sand fra stranden til Tornby Mørtelværk skal foregå ved hjælp lastbil eller traktor med vogn. Al færdsel i forbindelse med indvindingen skal ske langs med stranden fra nedkørslen ved Tornby Strandvej og så tæt ved havstokken som muligt. Maskiner, redskaber og lignende må ikke efterlades på stranden mellem kl og Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr. 1 og Indvindingsperiode Indvinding og andet arbejde på stranden må kun finde sted i perioden 1. september til 1. maj og kun mandag til fredag i tidsrummet til Der må ikke ske indvinding på helligdage, i skolernes efterårsferie, 24. december til og med 1. januar og i dagene mellem palmesøndag og skærtorsdag. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Støj I de tidsrum, hvor aktiviteter er tilladt, jf. vilkår 2.2. må den samlede støjbelastning fra aktiviteterne på stranden ikke overstige 40 db. Støjgrænsen gælder for det ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau ved de nærliggende sommerhusområder og støjfølsomme rekreative områder. Kildestyrken for alle maskiner, som skal arbejde i området, skal på forhånd være dokumenteret, så det kan dokumenteres, at tilladelsens vilkår om støj overholdes. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr. 1. 3

4 3 Overvågning 3.1 Registrering af indvundne råstoffer Der skal løbende ske registrering af indvundne råstoffer i området. For hver last skal mængde, position og råstoftype registreres, og der skal løbende føres kontrol med, at den tilladte årlige eller samlede mængde i indvindingsområdet ikke overskrides. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Marinarkæologiske genstande og vrag Det skal under arbejdets udførelse overvåges, om der påtræffes marinarkæologiske genstande samt vrag. Påtræffes sådanne genstande, skal anvisningerne i Kulturstyrelsens Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund følges. Instruksen er vedhæftet tilladelsen som bilag 2. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Slutkontrol 4.1 Efter endt indvinding Når indvindingen i tilladelsesområdet er endeligt afsluttet, gennemføres en samlet undersøgelse af indvindingens fysiske og miljømæssige effekter med særlig vægt på Natura-2000 område nr. 6. Ved vurderingen af indvindingens fysiske og miljømæssige effekter er sammenligningsgrundlaget områdets tilstand som dokumenteret i ansøgningen af 18. maj 2015 og Konsekvensvurdering Orbicon, 24. juli Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Eventuel gennemførelse af efterbehandling Såfremt kontrolopmålinger eller andre undersøgelser viser, at de stillede vilkår ikke er overholdt, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle afhjælpende foranstaltninger gennemføres for tilladelsesindehaverens regning. Program for efterbehandling skal godkendes af Naturstyrelsen. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Dokumentation og indberetninger I dette afsnit beskrives den dokumentation, som skal fremsendes til myndigheder m.fl. for at opfylde de i tilladelsen stillede vilkår. 5.1 Til Naturstyrelsen Før indvinding Plan for kvalitetssikring fremsendes, jf. vilkår Under indvinding Afvigelser fra planen for kvalitetssikring under arbejdets udførelse skal inden for 24 timer meddeles til Naturstyrelsen med oplysninger om, hvilke tiltag der er gjort for at afhjælpe afvigelserne, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 1. Der skal senest 2 uger efter udgangen af hvert kvartal ske indberetning til Naturstyrelsen om indvindingen, jf. 9 i bekendtgørelse nr af 3. oktober Indberetningen skal foretages elektronisk i det af Naturstyrelsen anvendte filformat. Hertil skal anvendes Naturstyrelsens program Lastregistrering. Ved indberetningen skal som indvindingsområde anføres 580-BA Tornby Nord og 580 BB Tornby Syd samt tilladelsesnummer

5 Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og skibsvrag uanset alder skal indberettes, jf. vilkår 3.2. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Efter endt indvinding Meddelelse om endeligt ophør af indvinding fremsendes hurtigst muligt. Undersøgelsesprogram, jf. vilkår 4.1, skal fremsendes til godkendelse hos Naturstyrelsen. Afsluttende resultater, jf. vilkår 4.1, skal fremsendes i elektronisk form senest 6 måneder efter indvindingens ophør. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Til Kulturstyrelsen Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og vrag uanset alder indberettes. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Myndighedstilsyn Naturstyrelsen fører tilsyn med indvindingen. Tornby mørtelværk ApS skal tåle de kontrolforanstaltninger, som politiet, toldvæsenet, søværnet, fiskerikontrollen eller andre offentlige myndigheder måtte foretage for at sikre overholdelsen af bestemmelserne for indvindingsvirksomheden. 7 Vederlag Der betales vederlag for indvindingen i henhold til bekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2012 om vederlag for indvinding af råstoffer fra havbunden (vederlagsbekendtgørelsen). Beregningen sker efter vederlagsbekendtgørelsens 2 og 3 om vederlag i eneretsområder udlagt efter auktion. Der skal årligt betales et arealvederlag på kr. pr. km² indvindingsareal. Indvindingsarealet er 2,3 km². Arealvederlaget betales forud. Der skal endvidere årligt betales et produktionsvederlag for indvundne mængder på 4,00 kr. pr. m³, dog minimum 50 % af den årlig mængde, der fremgår af denne tilladelse (9.000 m³ pr. år). Har Tornby mørtelværk ApS ikke i et enkelt år indvundet minimumsmængden, kan denne indvindes i de følgende år uden yderligere omkostninger. Mængderne opgøres på baggrund af tilladelsesindehavers kvartalsvise indberetning til Naturstyrelsen. Produktionsvederlaget betales årligt bagud. Opkrævning af vederlag sker en gang årligt, ved udløbet af det kvartal, hvori tilladelsen er meddelt. Vilkåret er stillet med hjemmel i råstoflovens 21, stk. 3. Supplerende oplysninger I det følgende er til orientering nævnt en række regler, som er relevante for råstofindvinding på havet. Opregningen er ikke udtømmende. Tilladelsesindehaveren skal selv være opmærksom på, hvilke andre regler der gælder, herunder om de nævnte regler bliver ændret i tilladelsesperioden. 5

6 Råstofafgift Der skal betales råstofafgift i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 1. april Tilbagekaldelse og ændring af tilladelsen Tilladelsen kan ændres eller tilbagekaldes efter reglerne i råstoflovens 24. Straffebestemmelser Overtrædelse af vilkår eller begrænsninger i tilladelsen kan straffes, jf. 44 i råstofloven. Sagens grundlag Tornby Mørtelværk vandt ved auktion den 6. november 2013 ret til at søge om tilladelse med eneret til efterforskning eller indvinding til indvindingsområdet 29-Stranden ved Horne By og Sdr. Tornby. Til grund for behandling af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer fra selskabet Tornby mørtelværk ApS af 18. maj 2015 har ligget ansøgningen om tilladelse til indvinding af m³ materiale pr. år i op til 10 år samt rapporten Tornby Mørtelværk, Konsekvensvurdering, Sandindvinding ved Natura område nr. 6 Orbicon 24. juli Det ansøgte indvindingsområde består af to strækninger på stranden. En strækning på ca. 580 meter ud for matr. nr. 1 g Horne By og en strækning på ca meter mod ud for matr. nr. 77 Sdr. Tornby By. Heraf grænser den sydligste strækning på ca meter umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å. Begge områder er samlet miljøvurderet til en indvinding på op til m³ i en tilladelsesperiode på 10 år med en intensitet på op m 3 strandsand årligt ud for matr. nr. 1 g Horne By, Hirtshals, og m 3 strandsand årligt ud for matr. nr. 77 Sdr. Tornby By, Tornby. Miljøkonsekvensvurderingen er foretaget for såvel selve indvindingsaktiviteten som for den afvanding af det afgravede materiale, som foregår ved placering af sandet i bunker på forstranden, samt den efterfølgende hjemtransport af materialet langs havstokken. Naturstyrelsen vurderede, at de krævede undersøgelser og vurderinger i forbindelse med en efterforskning er af en art, der ikke krævede en efterforskningstilladelse efter råstoflovens 20. I brev af 30. juni 2014 meddelte Naturstyrelsen Tornby Mørtelværk ApS, at der ikke skulle gennemføres en miljøundersøgelse i overensstemmelse med kravene i bilag 1, jf. 4, stk., 2, nr. 3, i ansøgningsbekendtgørelsen, men i overensstemmelse med krav, som er tilpasset det konkrete indvindingsområde. Ifølge bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ( 6) skal der, såfremt en aktivitet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, indgå en vurdering af aktivitetens virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Ansøgningen er bilagt en konsekvensvurdering af alle de aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000-område nr. 6 og de biologiske forhold i og omkring de ansøgte områder inklusive en miljøkonsekvensvurdering af en indvinding på op til m³ om året i den ansøgte 10-årige eneretsperiode. 6

7 Det vurderes i miljøkonsekvensvurderingen, at indvindingsaktiviteterne udelukkende kan have potentiel påvirkning af naturtype 2110 forklit, da de øvrige naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget, på grund af deres afstand til indvindingen, ikke vil påvirkes væsentligt af den konkrete aktivitet. Det vurderes, at færdsel med Tornby Mørtelværks maskinel ved havstokken ikke vil have indflydelse på begyndende klitdannelse længere inde på stranden, samt, at der ikke vil ske kumulation med den offentlige færdsel der måtte foregå tættere på klitfoden. Miljøkonsekvensvurderingen vurderer, at indvindingsaktiviteten, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil medfører en væsentligt påvirkning på det tilstødende Natura 2000-område og naturtype 2110 forstrand og begyndende klitdannelse samt, at andre værdifulde habitater heller ikke går tabt. Det vurderes desuden i miljøkonsekvensvurderingen, at indvindingsaktiviteten ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b. Indvindingsaktiviteterne vurderes ej heller at forårsage forsætlig forstyrrelse af arter eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for arter på naturbeskyttelsesloven bilag 3 eller væsentligt påvirkning af øvrige interesser i råstoflovens 3. I miljøkonsekvensvurderingen bemærkes det, at indvinding ikke finder sted i sommerperioden og i nationale ferier, og det vurderes derfor, at forstyrrelser af rekreative ophold på stranden vil være af meget begrænset omfang og uden nævneværdig betydning for områdets rekreative værdi. Det ansøgte område ligger ca. 39 km syd for det nærmeste indvindingsområde på havet, Fællesområde 580-AA, og i miljøkonsekvensvurderingen vurderes der derfor ikke at være kumulerede effekter mellem indvindingsaktiviteterne. I miljøkonsekvensvurderingen er angivet modellerede lydniveauer, som er mindre end den vejledende grænseværdi på 40 db (A) angivet i Miljøstyrelsens vejledning Miljømåling Ekstern støj, nr. 5 /1984. Det bemærkes samtidig i miljøkonsekvensvurderingen, at indvindingsarbejdet vil finde sted i dagtimerne uden for turist- og sommerhussæsonen hvorfor det vurderes, at støj fra indvindingsarbejdet ikke vil udgøre en væsentlig gene for brugere og beboere i området. Naturstyrelsen har i den tidligere tilladelsesperiode (2004 til 2014) modtaget henvendelser fra borgere, der er bekymret for støj- og trafikgener i nærområdet. Naturstyrelsen har ikke modtaget konkret dokumentation for, at indvindingsaktiviteten skaber støj- og trafikgener i nærområdet. Det vurderes i miljøkonsekvensvurderingen, at effekten af indvindingen på kystudviklingen på strækningen er relativ beskeden til sammenligning med den naturlige kystdynamik og i forhold til naturlig variation og stormhændelser. Desuden er der, i samråd med Kystdirektoratet, indgået aftale med et rederi om kompensation for den mængde sand, der indvindes. Der fodres således inden for 6 meter kurven, med en sandmængde, der omtrent svarer til den mængde sand der er indvundet. Endelig vurderes det i miljøkonsekvensvurderingen, at indvindingen kan gennemføres, uden at der i øvrigt sker væsentlig påvirkning af de interesser, der er nævnt i råstoflovens 3. Det konkluderes i miljøkonsekvensvurderingen, at den ansøgte indvinding ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på det tilstødende Natura 2000-område samt, at andre værdifulde habitater ikke vil gå tabt ved den ansøgte indvinding. 7

8 Tornby Mørtelværk ApS har redegjort for, hvordan råstofressourcen adskiller sig fra andre sandtyper ved sammenligning af sigteanalyser fra sand fra havneløbet til Hirtshals havn og en typisk støbesand (klasse E). I miljøkonsekvensvurderingen redegøres der for, at det sand, som oprenses fra havneindløbet til Hirtshals Havn har for høj en andel af finkornet melsand til at anvendes i pudsmørtelen og det er ikke muligt at sortere melsandet fra ved harpning. I miljøkonsekvensvurderingen redegøres der også for, at den mørtel, som kan produceres med sand fra et indvindingsområde på dybere vand, ikke egner sig til opmuring af sten på grund af dens mindre bæreevne. Mørtel til opmuring kræver mere grovkornet sand, som f.eks. det der kan hentes i en grusgrav, men denne type sand er ikke egnet til den finpudsning, som Tornby Mørtelværk ApS leverer mørtel til. Høringssvar m.m. Afventer Partshøring Afventer Afgørelse vedrørende VVM-pligt Som grundlag for afgørelsen har Naturstyrelsen i henhold til 1, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM) vurderet, om den ansøgte indvinding må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed underlægges krav om gennemførelse af en VVM redegørelse. Naturstyrelsen vurderer, at den ansøgte indvinding ikke kan antages at få væsentlig virkning på miljøet, og den ansøgte indvinding skal derfor ikke underlægges krav om en VVM-vurdering. Naturstyrelsen har lagt de følgende relevante kriterier i bekendtgørelsens bilag 2 til grund for vurderingen. Projektets karakteristika Ansøgningen omfatter indvinding af omkring m³ årligt i en 10-årig periode svarende til i alt m³ i en 10-årige periode. Da de direkte fysiske effekter af indvindingen er begrænset til havstokken, forstranden samt til- og frakørselsvejen, og da indvinding i nærliggende indvindingsområder ligeledes ikke påvirker omgivelserne, vurderer Naturstyrelsen, at indvindingen ikke vil medføre akkumulerede effekter med andre projekter. Da der indvindes i naturlige, juvenile råstofforekomster, produceres der ikke affald og frigøres eller produceres ingen forurenende stoffer ved indvindingen. Emissioner fra motorer vil være uden særlig betydning på grund af indvindingens begrænsede omfang. I forhold til forstyrrelser og slitage til hinder for naturlig udvikling af habitatnaturtype 2110 noteres det, at selve afskrabningen af sand foregår søværts af daglig højvandslinje. Det afgravede materiale placeres midlertidigt i bunker på forstranden et par timer, dog ikke i områder med begyndende klitdannelse, til det er afvandet. Ansøger har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 8 om klitfredningen for at kunne deponere det opgravede sand. Efter afvanding foregår transporten af sandet nede ved havstokken. Der vurderes ikke at være særlig risiko for ulykker, eksempelvis påkørsel, da al kørsel forgår nede ved havstokken. Projektets placering Indvindingsområdet består af to afbrudte strækninger på stranden. De er placeret ud for matr. nr. 1 g Horne By, Hirtshals, og ud for matr. nr. 77 Sdr. Tornby By, Tornby på den jyske vestkyst. 8

9 Mod nord udgør indvindingsområdet ca. 580 meter strandstrækning ud for Danland, syd for Hirtshals. Mod syd udgør indvindingsområdet en strandstrækning på i alt ca meter, fra Tornby Strand. Heraf grænser de sydligste ca meter umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å. Øvrige nærliggende Natura 2000-områder er Lønstrup Rødgrund, som ligger ca. 10 km syd for indvindingsområdet og Knudegrund som ligger ca. 3,5 km nord for indvindingsområdet. Begge Natura 2000-områder er udpeget på grund af stenrev. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning Den direkte miljøpåvirkning består dels af en afgravning af råstofressourcen i det ansøgte område (afskrabningen af sand) og dels af deponering af det afgravede materiale, som placeres midlertidigt i bunker på forstranden. I miljøkonsekvensvurderingen konkluderes det, at indvindingen af strandsand søværts daglig højvandslinje ud for matr. nr. 77 Sdr. Tornby by på Tornby Strand ikke medfører en væsentlig påvirkning på det tilstødende Natura 2000-område, og at værdifulde habitater ikke vil gå tabt. Naturstyrelsen vurderer, at det i det tilstødende Natura 2000-område kun er naturtypen Forklit, som potentielt vil kunne blive påvirket af indvindingen, da den ligger tættest på strandkanten og indvindingsområdet. De øvrige naturtyper ligger bagved forklitten. På grund af afstanden til indvindingsaktiviteten vurderer Naturstyrelsen, at naturtypen Forklit, heller ikke vil blive påvirket af indvindingsaktiviteten. Indvindingsområdet ligger ikke i nærheden af kendte eller udpegede kerneområder for marsvin og sæler, og den ansøgte indvinding vurderes derfor ikke at medføre forstyrrelser eller forringe fourageringsforholdene for marsvin og sæler i en grad, der influerer på artens antal eller fordeling i området. Indvindingsaktiviteterne medfører støj under selve indvindingen, og når materialet transporteres væk fra stranden. Støjniveauerne er dog mindre end den vejledende grænseværdi fra Vejledning fra miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1984, og indvinding finder ikke sted i sommerperioden, weekender, helligdage og i nationale ferier. Det vurderes derfor, at forstyrrelser af rekreative ophold på stranden og i området vil være af mindre betydning. Sammenfattende vurdering På baggrund af den fremsendte konsekvensvurdering har Naturstyrelsen vurderet, at indvindingen kan gennemføres, uden at der vil ske en væsentlig påvirkning af de naturtyper, arter og deres levesteder, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 6. Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å, og uden at værdifulde biologiske habitater går tabt i og omkring indvindingsområdet. Grundet afstanden til andre Natura 2000-områder vurderer Naturstyrelsen ligeledes, at indvindingsaktiviteten ikke vil påvirke andre Natura 2000-områder. Desuden har Naturstyrelsen vurderet, at forstyrrelser af rekreative ophold på stranden samt gene for brugere og beboere i området som følge af indvindingen vil være af mindre betydning. Naturstyrelsen har ligeledes vurderet, at den ansøgte indvinding ikke vil have en væsentlig negativ effekt på antallet og fordelingen af marsvin og sæler i området. Naturstyrelsen vurderer ligeledes, at indvindingsaktiviteten ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på de arter af havfugle, der er registreret i området. Naturstyrelsen vurderer således at den ansøgte aktivitet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og således ikke skal underlægges krav om en VVMredegørelse. 9

10 Begrundelse for afgørelse om tilladelse Naturstyrelsen har til grund for sagens afgørelse lagt vægt på ansøgning af 18. maj 2015 fra firmaet Tornby Mørtelværk ApS om tilladelse til en årlig indvinding på m 3 strandsand årligt ud for matr. nr. 1 g Horne By, Hirtshals, og m 3 strandsand årligt ud for matr. nr. 77 Sdr. Tornby By, Tornby., bilagt Konsekvensvurdering Orbicon, 24. juli Indvindingen kan potentielt påvirke rekreative interesser på stranden ved tilstedeværelsen af og støjen fra maskinerne. Naturstyrelsen har stillet vilkår om, at Tornby Mørtelværk kun må foretage indvinding og andet arbejde på stranden i perioden 1. september til 1. maj og kun mandag til fredag i tidsrummet til Der er desuden stillet vilkår om, at der ikke må ske indvinding på helligdage, i skolernes efterårsferie, 24. december til og med 1. januar og i dagene mellem palmesøndag og skærtorsdag. Der er stillet vilkår om, at al færdsel i forbindelse med indvindingen skal ske langs med stranden fra nedkørslen ved Tornby Strandvej så tæt ved havstokken som muligt. Desuden er der stillet vilkår om, at maskiner, redskaber og lignende ikke må efterlades på stranden mellem kl og I miljøkonsekvensvurderingen redegøres der for, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi i sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder på 40 db (A) ikke overskrides ved indvindingsaktiviteten. Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes. For at sikre, at virksomhedens samlede støjbidrag ikke overstiger grænseværdierne er der derfor nedsat støjvilkår i tilladelsen. Naturstyrelsen har på denne baggrund vurderet, at indvindingen kan finde sted uden at påvirke rekreative interesser på stranden væsentligt. Det nærmeste råstofindvindingsområde ligger ca. 39 km mod sydvest. Naturstyrelsen har grundet afstanden vurderet, at der ikke kan forekomme kumulation. Naturstyrelsen har også vurderet, at der ikke er kumulation mellem indvindingen og den almene motorfærdsel og øvrige færdsel på stranden, fordi der er stillet vilkår om, at al færdsel med maskiner fra Tornby Mørtelværks skal foregå ved havstokken, og fordi indvindingen er tids- og sæsonbegrænset. De nærmeste fuglebeskyttelsesområder ligger på kysten ca. 25 km nordøst for det ansøgte område. Der er ifølge miljøkonsekvensvurderingen flere sjældne rastende og trækkende fugle i Tornby Klitplantage samt ved Liver Ås udløb og Kærsgård Strand, men ikke ved Tornby Strand, hvor indvindingen foregår. Der er heller ikke observeret sjældne ynglende fugle i Natura 2000-området ifølge miljøkonsekvensvurderingen. De ynglende fugle er primært knyttet til Kærsgård Strand og Liver Å, som ligger syd for indvindingsområdet, samt Tornby Klit, og ikke til området, hvori aktiviteterne pågår, som ligger helt nede ved havstokken på Tornby Strand. Naturstyrelsen vurderer på den baggrund, at indvindingen ikke vil påvirke ynglende eller rastende fugle væsentligt i området. Det bemærkes i øvrigt, at der ikke er fugle på udpegningsgrundlaget i habitatområde nr. 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å. Bortset fra habitatområde nr. 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å er de nærmeste habitatområder Lønstrup Rødgrund som ligger ca. 10 km syd for indvindingsområdet, og Knudegrund som ligger ca. 3,5 km nord for indvindingsområdet. Begge er udpeget på grund af stenrev. Naturstyrelsen har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke de nærmeste habitatområder, fordi der ikke vil forekomme sedimentspredning i en afstand der vil påvirke habitatområderne. Den sydlige del af det sydlige indvindingsområde ligger langs den nordvestlige del af Natura 2000-område nr. 6. Naturstyrelsen har vurderet, at det kun er naturtypen Forklit, som er relevant i forbindelse konsekvensvurderingen, da det er denne naturtype der ligger tættest på indvindingsområdet. De øvrige naturtyper ligger ikke i umiddelbar nærhed af indvindingsområdet. Naturstyrelsen har derfor 10

11 vurderet, at de øvrige naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området nr. 6 ikke vil blive påvirket væsentligt af den konkrete aktivitet, på grund af deres afstand til indvindingsområdet. Ved en vurdering, af indvindingsaktiviteternes påvirkning på naturtypen Forklit vurderes det i miljøkonsekvensvurderingen, at den eneste aktivitet, der potentielt kan hæmme udviklingen af naturtypen er indvinding og dermed fjernelse af sand. I samråd med Kystdirektoratet har Tornby mørtelværk, indgået aftale med et rederi om kompensation for den mængde sand der indvindes fra indvindingsområderne således, at der udlægges en sandmængde, der omtrent svarer til den mængde sand, der er indvundet. Det er Naturstyrelsens vurdering, at naturtypen ikke vil blive påvirket når der kompenseres med sandfordring. I forhold til afvanding af det afgravede materiale, samt den efterfølgende hjemtransport af materialet vurderer Naturstyrelsen at det ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på naturtypen forklit (2110), fordi materialet placeres i bunker på forstranden langs havstokken, hvor der ikke er begyndende klitdannelse. Desuden vurderer Naturstyrelsen, at klitdannelsen ikke påvirkes af transporten, da der er stillet vilkår om at transporten skal foregå langs havstokken, hvor klitdannelsen ikke finder sted. Naturstyrelsen har på den baggrund vurderet, at naturtypen Forklit ikke vil blive påvirket væsentligt af indvindingen, og at de øvrige naturtyper ikke vil blive påvirket, da de ligger bagved naturtypen Forklit. Miljøkonsekvensvurderingen vurderer, at der ikke er nogle af de arter på udpegningsgrundlaget til Natura 2000-område nr. 6, der kan forekomme på naturtypen Forklit. Odder og Mygblomst er de eneste bilag IV arter, der er på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området. Miljøkonsekvensvurderingen vurderer, at Odder, Mygblomst og øvrige bilag IV arter ikke findes i umiddelbar nærhed af indvindingsområdet, og at indvindingen ikke vil have væsentlig betydning for øvrige bilag III og IV arter. Naturstyrelsen vurderer på denne baggrund, jf. 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), at indvindingen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og der er derfor ikke krav om en vurdering efter bekendtgørelsens 7, stk. 2. Naturstyrelsen vurderer ligeledes, jf. habitatbekendtgørelsens 11, stk. 1, at indvindingen ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b. Naturstyrelsen vurderer ligeledes, jf. naturbeskyttelseslovens 29 a, at indvindingen ikke vil indebære forsætlig forstyrrelse af arter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3, med skadelig virkning for arten eller bestanden eller beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven. Ifølge råstoflovens 20 a, stk. 2, kan tilladelse til indvinding efter 20 i råstofloven ikke gives i områder med en vanddybde på mindre end 6 m. Ifølge 20 a, stk. 3, kan der dog gøres undtagelse herfra, når en værdifuld råstofforekomst kan indvindes, uden at indvindingen er i konflikt med væsentlige kulturarvs- og naturmæssige værdier. Naturstyrelsen vurderer på baggrund af de oplysninger, som Tornby Mørtelværk har givet om råstoffernes kvalitet og anvendelse og de manglende muligheder for at erstatte råstofferne med andre materialer, at indvindingen er væsentlig for at kunne opretholde produktionen af de angivne særlige mørtelprodukter, og at der dermed er tale om en værdifuld råstofforekomst. Naturstyrelsen vurderer desuden, 11

12 at indvindingen ikke er i konflikt med væsentlige kulturarvs- og naturmæssige værdier, jf. ovenfor. Betingelserne i 20 a, stk. 3, er dermed opfyldt. Naturstyrelsen vurderer endelig, at indvindingen kan gennemføres, uden at der i øvrigt sker væsentlig påvirkning af de interesser, der er nævnt i lovens 3. Naturstyrelsen har på denne baggrund og ud fra en samlet afvejning, jf. råstoflovens 3, meddelt tilladelse til indvindingen. Ifølge 17 i bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2012 om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden fastsættes længden af en opnået eneret til indvinding på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelse, dog som udgangspunkt ikke over 5 år. Tornby Mørtelværk har ansøgt om en tilladelse i 10 år. Der er imidlertid ikke anført særlige forhold, som begrundelse for at fravige bekendtgørelsens udgangspunkt, og Naturstyrelsen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der kan gives tilladelse med eneret i mere end 5 år. Klagevejledning Naturstyrelsens afgørelse kan i henhold til råstoflovens 26, stk. 2, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø. Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende og lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, DI, Danmarks Rederiforening, Danske Råstoffer, Danmarks Fiskeriforening og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, jf. råstoflovens 26 a, stk. 1 og 2. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den xxx Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Der logges på eller som normalt, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal der betales et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens 43. Med venlig hilsen Thomas Behrendt Klinggaard

13 Bilag 1 Indvindingsområde 580-BA Tornby Nord og 580 BB Tornby Syd Område 580 BA Tornby Nord Område 580 BB Tornby Syd Tilladelsen til indvinding gælder for følgende afgrænsning langs stranden, søværts daglig højvandslinje: Afgrænsning langs stranden mellem nedennævnte koordinater (WGS 84) Område 580-BA Tornby Nord ud for matr. nr. 1 g Horne By, Hirtshals, Danmark Området 580 BB Tornby Syd ud for matr. nr. 77 Sdr. Tornby By, Tornby, Danmark Nordlig afgrænsning N. Bredde: N. Bredde: Sydlig afgrænsning N. Bredde: N. Bredde:

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Sendt til: normann@has.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01885 Ref. thobk 13. november 2015 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området.

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området. BG Stone A/S Natur J.nr. BLS-7322-00985 Ref. pen Den 3. november 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-OA Trelde Næs Nærværende tilladelse erstatter tilladelse af 6. december 2006 til

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes

Læs mere

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A DK- 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00246 Ref. sah Den 19. februar 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i to områder ved

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Gyldenbjergsvej 10 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00212 Ref. jhg Den 22. juli 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00157 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen,

Læs mere

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret.

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret. RN Shipping A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Naturområdet J.nr. BLS-7323-00012 Ref. sah Den 9. juli 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen Område 562-JA og 562-JB Jyske Rev RN Shipping

Læs mere

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Natur J.nr. BLS-7321-00154 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser

Læs mere

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge.

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge. NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc.: Christian Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01310 Ref. thobk Den 3. oktober 2014 Sendt til: soematerialer@ncc.dk UDKAST TIL

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171 Århus Havn Mindet 2 Postboks 130 8100 Aarhus C Natur J.nr. BLS-7321-00171 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther Mandø Byvej 26 6760 Ribe Landsplanområdet J.nr. SNS-7321-00034 Ref. pen Den 4. december 2006 Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther, Mandø, meddeles

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Natur J.nr. BLS-7322-01024 Ref. lho Den 12. oktober 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 526-JA Rønne Banke Øst Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Tak for jeres ansøgning om at deltage i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med et projekt til fremme af den lokale og regionale turisme.

Tak for jeres ansøgning om at deltage i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med et projekt til fremme af den lokale og regionale turisme. Til borgmesteren: Tak for jeres ansøgning om at deltage i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med et projekt til fremme af den lokale og regionale turisme. Tillykke! Som det fremgik af vores mail

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Naturstyrelsen - Kronjylland Vasevej 7 8900 Randers Att: Jan Grundtvig Højland, JGH@nst.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02686-6 Ref. Thomas Kristian Kjellerup 28-10-2016 Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens K. Kvist Olesen Baunevænget 6 8410 Rønde Pr. mail jkkvist@mail.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02447-13 Ref. Thomas Larsen 23-08-2016 Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Strandvejen 207, matr.nr.

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden UDKAST til Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden I medfør af 22, stk. 1, og 38, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 13. juni 2013,

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01474 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til indvinding

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Natur J.nr. BLS-7322-01487 Ref. sah Den 15. oktober 2010 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-GA, Nord for Hasmark Rohde

Læs mere

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3.

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3. Odense Havn Noatunvej 2 DK-5000 Odense C Mail: nk@odensehavn.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7321-00123 Ref. jimho/lisew Den 20. oktober 2015 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Sendt pr. mail til chp@aeroekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00496-15 Ref. Lotte Beck Olsen 09-06-2017 Tilladelse til renovering og mindre udbygning af servicekaj

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune cbw@guldborgsund.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03281-12 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Redegørelse for sagen

Redegørelse for sagen Hvam Arkitekter og Ingeniører Egon Løgsted Rydevej 15 7500 Holstebro Kystdirektoratet J.nr. 16/02000-3 Ref. Lena Kjær 11-08-2016 EL@arkitektkontor.dk Afslag på ansøgning om dispensation til efter nedrivning

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182 NCC Roads A/S Råstoffer Natur J.nr. BLS-7321-00182 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EFhabitatdirektivets

påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EFhabitatdirektivets 1 - Landzonetilladelse, hestebokse - Dalbyovervej 44, Hører til journalnummer: 01.03.03-P16-93-16 Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 19-07-2016

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor. EASTWIND WATERSPORTS ApS Nordre Fasanvej 137 2000 Frederiksberg Kystdirektoratet J.nr. 17/01221-10 Ref. Jacob Hansen Rye 14-06-2017 Tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer ved Balka Strand, Bornholm

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor. Anders Berggren Fabriksmestervej 10 1437 København K Pr. mail: ab@bukkenbruse.com Kystdirektoratet J.nr. 16/02497-24 Ref. Thomas Larsen 19-08-2016 Tilladelse til husbåd ud for Fabriksmestervej 10 Z, matr.

Læs mere

Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. Sendt til: kdi@kyst.

Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. Sendt til: kdi@kyst. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Sendt til: kdi@kyst.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AE Thyborøn

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere

John Dahl Knudsen Rørsangervej Odder

John Dahl Knudsen Rørsangervej Odder John Dahl Knudsen Rørsangervej 4 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Lovliggørende dispensation til byggeri indenfor åbeskyttelseslinjen Der meddeles hermed efterfølgende dispensation fra

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S MSE Grus ApS Flintholm Sten & Grus ApS Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00172/-00173/-

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyb0røn NordsøRal A/S Sydhavnsvej 21 7680 Thyborøn Cc Ole Askehave Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01866 Ref. thobk 10. juni 2014 Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vordingborg Spildevand A/S Brovejen 10, Masnedø 4760 Vordingborg Pr. mail: laha@vordingborgforsyning.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03474-15 Ref. Thomas Larsen 19-12-2016 Tilladelse til ny udløbsledning

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Pr. mail: heive@vejle.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/05070-4 Ref. Thomas Larsen 20-01-2017 Tilladelse til flydeponton og promenade ved Vejle Lystbådehavn ud for matr.nr.

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Københavns Lufthavne A/S Søren Herskind Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kystdirektoratet J.nr. 16/02453-18 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til s.herskind@cph.dk Tilladelse til

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt CBM Center for Byg og Miljø Poul og Annette Møller Kumlegård Hovedvejen 61 Øm 4000 Roskilde 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 17. november

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016.

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016. Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 21-04-2016 / 01.03.03-P16-115-15 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til etablering af

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 14. september 2015 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S har den

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Arne Kamp Hvidovre Strandvej 57A 2650 Hvidovre Kystdirektoratet J.nr. 16/00820-8 Ref. Martin Cenholt Kjeldgaard 02-06-2016 Dispensation til efter nedrivning at genopføre beboelsesejendom delvis inden for

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg. Kim Funder Solkær 17 Udsholt 3250 Gilleleje Sag: 2015/32772 012 Id: 012160 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 05-10-2016 / 01.03.03-P19-19-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 18. februar og 21. april 2016.

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 18. februar og 21. april 2016. JD BYG ENTREPRISE ApS Søndergade 27 8740 Brædstrup Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 19-04-2016 / 01.03.03-P16-31-16 Landzonetilladelse

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01473 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Kystdirektoratet J.nr. 14/00862-23 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 18-04-2016 Tilladelse og dispensation til højvandsbeskyttelse af p-plads ved Kobæk Strand, matr.

Læs mere

DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget Fårevejle. Den 22. oktober Natur, Miljø og Trafik

DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget Fårevejle. Den 22. oktober Natur, Miljø og Trafik DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Den 22. oktober 2015 Natur, Miljø og Trafik Afgørelse om VVM-screening af indvindingstilladelse Odsherred Kommune har på baggrund

Læs mere

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev NOTAT Naturbeskyttelse J.nr. SVANA--739-00004 Ref. EHP Den 26. oktober 2016 Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev 1. Definition af auktionsområdet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01563 Ref. sah Den 5. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-MB, Nordvest

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager.

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager. Lars Steenberg Nikolajsen Bjeragervej 75 Bjerager 8300 Odder Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til etablering af Bed and Breakfast

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Justyna S. Hansen Dir: +4579755698 Mob: e-mail: Justyna.Hansen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-19-16 25.5.2016 VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søværnets Skole, Center for Våben Gnibenvej 55 4583 Sjællands Odde Pr. mail til ssk-mynu-vbc@mil.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01382-19 Ref. Thomas Larsen 14-09-2016 Tilladelse til 10 fortøjningsarrangementer

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Fur Bryghus ApS Knudevej 3 7884 Fur Kystdirektoratet J.nr. 16/03324-4 Ref. Lærke Heimdal Holm 09-11-2016 Dispensation til udvidelse af køkken og serveringsfaciliteter og lovliggørende dispensation til

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Hanne Rungø Hilligsøe Berit Jensen Fynshovedvej Martofte

Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Hanne Rungø Hilligsøe Berit Jensen Fynshovedvej Martofte Berit Jensen Fynshovedvej 692 5390 Martofte Fremsendt pr. mail til: beritjensen1964@gmail.com Kystdirektoratet J.nr. 16/01683-9 Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 18-08-2016 Afslag på ansøgning om dispensation

Læs mere

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose Notat Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose behandler en ansøgning om regulering af Lilleå ved etablering af et vandingssted på matr. nr. 5hø, Hinnerup By, Grundfør. Høringsmaterialet

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo Teknik- og Miljøforvaltningen Niels Thiesson Wollesen Finsensvej 6A, 3. tv 2000 Frederiksberg 6. juni 2017 edoc: 2017-0206860 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

Anders Olsens grusværk & Entreprenørforretning.

Anders Olsens grusværk & Entreprenørforretning. Anders Olsens grusværk & Entreprenørforretning. V/ Anders Gjettermann Olsen, Grønnegade 18, 9690 Fjerritslev. Privat.: 98 21 12 19, Mobil.: 22 25 59 93 e-mail.: a-m@olsen.mail.dk 28-11-2011 Vedr.: Ejeraccept

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinjen i forbindelse med opførelse af overdækning af en del af drivingrange

Dispensation fra skovbyggelinjen i forbindelse med opførelse af overdækning af en del af drivingrange Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Kokkedal Golfklub Att: Ken Lauritsen gm@kokkedalgolf.dk kg@kokkedalgolf.dk Dato: 18.09.2017 Sagsnr: 2016-0396-1 Kontakt Pernille Johnsen Byggesagsbehandler

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre CBM Center for Byg og Miljø 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 25. januar 2017 J.nr.: 16/10815

Læs mere

Tilladelse til ændring i råstofindvindingstilladelse, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved.

Tilladelse til ændring i råstofindvindingstilladelse, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved. Tilladelse til ændring i råstofindvindingstilladelse, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved. Region Sjælland har den 18-05-2016 givet endelig tilladelse til ændring i råstofindvindingstilladelse på Svenstrupvej

Læs mere

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge,

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge, Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til indvinding af overfladevand,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO - 100 Thorshavn Natur J.nr. BLS 7322-00964 Ref. lho Den 14. maj 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-FA Gyldenløves Flak Syd Tilladelseshaveren,

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Sendt pr. mail til info@naestvedhavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00577-14 Ref. Lotte Beck Olsen 16-06-2017 Tilladelse til renovering af afviserværk ved Karrebæksmindebroen

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Ærø Kommune Statene 1 5970 Ærøskøbing Att.: Susanne Chemnitz Frederiksen Det åbne land J.nr. NST-4132-492-00078 Ref. tinsa Den 24. september 2015 Sendt pr. e-mail til: scf@aeroekommune.dk Dispensation

Læs mere