Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017"

Transkript

1 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse

2 INDHOLD 1. Indledning Økonomiudvalget Serviceudgifter Finansiering Finansforskydninger Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Oversigtstabel Besluttede tillægsbevillinger

3 1. Indledning Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab til på driftsområdet pr. 31. marts. 1.1 Forventet regnskab Overblik 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 31. marts. Den samlede 2. Økonomiske Redegørelse for hele Køge kommune viser, at der på en del udvalgsområder er store udfordringer med at holde budgettet for serviceudgifterne. Såfremt udvalgene ikke beslutter kompenserende forslag forventes der overskridelser af servicedriftsbudgettet på 62 mio. kr. i alt (punkt A). Overskridelserne er primært på Social- og Sundhedsudvalgets, Børneudvalgets, Skoleudvalgets, Økonomiudvalgets og Ejendoms- og Driftsudvalgets områder. Såfremt der ikke besluttes kompenserende forslag, vil indmeldingerne betyde varige merudgifter på servicedriftsområdet på 32 mio. kr. pr. år (punkt D). På indkomstoverførselsområdet forventes mindreudgifter på ca. 13 mio. kr. (punkt B). Hertil kommer eventuelt mindreforbrug for forsikrede ledige, som først kan opgøres endeligt efter økonomiaftalens indgåelse. Såfremt de indmeldte udfordringer kassefinansieres vil det betyde en overskridelse af Køge Kommunes serviceudgiftsloft med 61 mio. kr. (punkt C). Driftsområdet og finansieringsområdet 2. Økonomiske Redegørelse viser, at der er forventede netto udfordringer på 49,3 mio. kr. I tabel 1 er udfordringerne og mindreudgifterne angivet. Tabel 1: Oversigt udfordringer og mindreudgifter på driftsområdet A. Udfordringer serviceudgifter Udvalg Beløb Forsinkelse af serverrum ØU,8 Barselspuljen ØU,9 Tjenestemandspensioner ØU 2,1 Sparekrav Beredskabet ØU,6 Tilskud til private skoler SU 3,7 1. klasse Campus Køge SU,7 Tilbagebetaling vedr. madordning BU 5, Finansiering af madordning BU 1, Foranstaltninger (anbringelser og forebyggelser) BU 15, 2

4 Mindreindtægter udeservering TMU,1 Ekstraordinære stormflodsudgifter EDU 1,4 Indkøb af materiel til stormflod EDU 4, Energispareprojekter EDU -,3 Specialiserede- og Sundhedsområdet SSU 25,7 Ældre medicinsk patient SSU 1, OK-forlig døgnarbejdstidsområdet SSU,5 Udfordringer serviceudgifter i alt 62,1 B. Indkomstoverførsler Udvalg Beløb Kontanthjælpsområdet EAU -7,5 Boligstøtte SSU -4,3 Refusion og ældreboliger SSU -1, Nettoeffekt på kasse i alt -12,8 Netto drift og finansiering i alt 49,3 C. Status på serviceudgiftsloft Beløb Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune 2.567,7 Serviceudgifter incl. alle udfordringer under A 2.628,9 Overskridelse af serviceudgiftsloftet 61,1 D. Effekt på budget Udvalg Beløb Specialiserede- og Sundhedsområdet SSU 2 Tilskud til private skoler SU 3,7 1. klasse Campus Køge SU 1, Finansiering af madordning BU 1, Forebyggende foranstaltninger BU 5, Yderligere forsinkelse af serverrum ØU 1, Sparekrav Beredskabet ØU 1, Energispareprojekter EDU -,3 Varige effekt i alt 32,3 E. Forsikrede ledige - udskydes til 3. ØR Beløb 3

5 Forsikrede ledige -37,7 Midtvejsregulering?? Forsikrede ledige i alt?? Anm: - = Mindreudgifter/merindtægter, + = merudgifter/mindreindtægter Ad A. Udfordringer serviceudgifter Der er forventede netto udfordringer på serviceområdet på 62,1 mio. kr., hvoraf 32,3 mio. kr. forventes at have varig effekt, jf. afsnittet nedenfor. Under Økonomiudvalget forventes udfordringer på i alt 4,4 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. vedrører tjenestemandspensioner,,9 mio. kr. vedrører barselspuljen og,8 mio. kr. vedrører forsinkelse af hjemtagning af serverrum stigende til 1, mio. kr. i overslagsårene. Hertil kommer,6 mio. kr. vedrørende manglende realisering af sparekrav på udbud af brand-kontrakter under redningsberedskabet stigende til 1, mio. kr. i overslagsårene. Under Børneudvalget forventes udfordringer på i alt 21, mio. kr., hvoraf 15, mio. kr. med en varig udfordring på 5, mio. kr. vedrører flere anbringelser af unge på sikrede institutioner, plejefamilier, døgninstitutioner mv. samt forebyggende foranstaltninger. Herudover forventes merudgifter på forkert opkrævning af forældrebetaling for frokostordning på i alt 6, mio. kr., hvoraf 5, mio. kr. vedrører tilbagebetaling af forældrebetaling til madordninger og 1, mio. kr. vedrører den varige finansiering af ordningen. Under Skoleudvalget forventes udfordringer på i alt 4,4 mio. kr. hvoraf 3,7 mio. kr. i og overslagsår vedrører øget tilskud til statslige og private skoler som følge af øget antal elever. Hertil kommer en udfordring vedrørende 1. klasse Campus Køge på,7 mio. kr. i stigende til 1, mio. kr. i overslagsårene. Under Ejendoms- og Driftsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget forventes udfordringer på i alt 5,5 mio. kr., hvoraf 4, mio. kr. vedrører indkøb af materiel til fremtidig stormflodssikring, 1,4 mio. kr. vedrører ekstraordinære stormflodsudgifter til stormen i januar under Ejendoms- og Driftsudvalget. Hertil kommer mindreindtægter på,9 mio. kr. vedrørende udeservering på havnen under Teknik- og Miljøudvalget. Herudover er der mindreudgifter på,3 mio. kr. vedrørende besparelser som følge af energispareprojekter under Ejendoms- og Driftsudvalget. Under Social- og Sundhedsudvalget forventes merudgifter på i alt 27,2 mio. kr., hvoraf 25,7 mio. kr. vedrører udfordringer på det specialiserede socialområde samt på køb og salg af pladser under Sundhedsområdet. En betydelig del af merudgifterne skyldes overførsel af merudgifter på 8,4 mio. kr. fra 216 til. Det er dog Socialog Sundhedsforvaltningens forventning, at den varige udfordring af udgiftspresset på ovennævnte områder forsat vil udgøre 2, mio. kr. Endelig er der merudgifter på 1, mio. kr. vedr. ældre medicinske patienter samt,5 mio. kr. vedr. restregulering af konsekvenser af OK-forlig på døgnarbejdstidsområdet. 4

6 Ad B. Indkomstoverførsler Der forventes mindreudgifter på 12,8 mio. kr., hvoraf 7,5 mio. kr. vedrører fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herudover er der mindreudgifter på 4,3 mio. kr. til Boligstøtte samt merindtægter og mindreudgifter på i alt 1, mio. kr. vedrørende central refusion og ældreboliger under Social- og Sundhedsudvalget. Ad C. Status på serviceudgiftsloftet 2. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride serviceudgiftsloftet med ca. 61 mio. kr., hvis alle bevillinger under punkt A kassefinansieres. Konsekvensen ved overskridelse af serviceudgiftsloftet er, at Køge Kommune kan udsættes for en sanktion, som består af en individuel sanktion (6 pct.) og en kollektiv sanktion (4 pct.), som modregnes i bloktilskuddet, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke lever op til de aftale rammer. Ad D. Varige servicemerudgifter Udfordringerne beskrevet under punkt A i tabellen vil under forudsætning af, at de ikke håndteres ved kompenserende besparelser medfører en varig effekt i budget på ca. 32 mio. kr. I 2. Økonomiske Redegørelse indstilles kompenserende besparelsesforslag svarende til ovennævnte udfordring i budget Det er især udgiftspresset på det specialiserede Socialområde og Sundhedsområdet under Social- og Sundhedsudvalget, som har størst effekt på budget med 2 mio. kr. Hertil kommer en varig effekt på ca. 3,7 mio. kr. vedrørende tilskud til private skoler og 1, mio. kr. vedrørende 1. klasse Campus Køge under Skoleudvalget. Herudover er der 5, mio. kr. vedrørende forbyggende foranstaltninger og 1, mio. kr. angående finansiering af madordning under Børneudvalget samt 1, mio. kr. pga. forventet yderligere forsinkelse af serverrum under Økonomiudvalget. Endelig forventes den manglende realisering af sparekravet vedrørende udbud af brandkontrakter under redningsberedskabet at have en varig effekt på 1, mio. kr. under Økonomiudvalget. Ad E. Forsikrede ledige I 2. Økonomiske Redegørelse er der en forventning til mindreudgifter på 37,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, som først håndteres i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse, da mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de forventede mindreindtægter vedr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i forbindelse med Økonomiaftalen, hvorfor det anbefales at vente med at håndtere mindreugifterne til forsikrede ledige. 5

7 Anlægsområdet I forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse er der foretaget en ekstra opfølgning på anlægsområdet i forhold til status på hvorvidt Køge Kommune vil overholde anlægs- og servicerammerne i økonomiaftalen for. Anlægsopfølgningen viser, at Køge Kommune forventes at overskride anlægsloftet i med 7-9 mio. kr. Likviditet Likviditeten opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) udgjorde 333,5 mio. kr. pr. 31. marts 216. På de følgende sider gennemgås 2. Økonomiske Redegørelse for de enkelte udvalg. Bemærk tallene i tabellerne beskriver mindreudgifter ved minus og merudgifter ved plus. 6

8 2. Økonomiudvalget 2.1 Serviceudgifter Tabel 2.1 viser forventet driftsregnskab på serviceområdet fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1 Økonomiudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter Administrativ organisation Politisk organisation Redningsberedskab I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Økonomiudvalgets område forventes netto merudgifter på 4, mio. kr. Hvis der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg er der reelle udfordringer på 4,4 mio. kr. i med varig virkning på 2, mio. kr. i overslagsårene. Udfordringerne på 4,4 mio. kr. er sammensat af 2,1 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner,,9 mio. kr. vedrørende barselspuljen og,8 mio. kr. vedrørende forsinkelse af hjemtagning af serverrum stigende til 1, mio. kr. i overslagsårene. Hertil kommer,6 mio. kr. i stigende til 1, mio. kr. i overslagsårene vedrørende manglende realisering af sparekrav på udbud af brandkontrakter under redningsberedskabet. Herudover er der netto mindreudgifter på,5, som anbefales håndteret ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrører merudgifter til Udsatterådet på,5 mio. kr., som dækkes af en omplacering fra Social- og Sundhedsudvalget samt mindreudgifter på,3 mio. kr. vedr. midler til sårbare børn, som hører hjemme under Børneudvalget. Endelig er der mindreudgifter på,2 mio. kr. vedr. koordinatorfunktion for tryghed i Køge, hvor forbruget ligger under Skoleudvalget. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på,5 mio. kr. til IT- og Digitaliseringsafdelingen under Økonomiudvalget vedr. indtægter fra salg af ITudstyr. 7

9 2.2 Finansiering Tabel 2.2 viser forventet regnskab på finansieringsposterne. Tabel 2.2 Finansiering Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. 216 Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud og udligning Renter I alt ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Budgettet forventes at være i balance. 8

10 2.3 Finansforskydninger Tabel 2.3 viser forventet forbrug vedrørende finansforskydninger. Tabel 2.3 Afdrag og øvrige finansforskydninger Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. 216 Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Lånoptag - jordepot Øvrige lån - netto Indskud Køge kyst Landsbyggefonden Andre finansforskydninger I alt ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Der forventes mindreindtægter på 74,5 mio. kr. vedr. låneoptag til ældreboliger, som forventes overført til 218. Det lavere låneoptag til ældreboliger skal ses i sammenhæng med de forventede overførsler af mindreudgifter til ældreboliger under anlægsområdet på et tilsvarende beløb. 1

11 3. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 3.1 Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Social- og Sundhedsservice Socialområde i øvrigt Specialiseret socialområde Sundhedsområdet Takstfinansieret virksomheder Indkomstoverførsler Boligstøtte Førtidspension Andet Central refusionsordning Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Social- og Sundhedsudvalgets område forventes udfordringer på i alt 27,2 mio. kr. i, hvoraf 2, mio. kr. har varig effekt i overslagsårene. Serviceudgifter På serviceområdet forventes merudgifter på 27,1 mio. kr., hvoraf 25,7 mio. kr. vedrører udfordringer på det specialiserede socialområde samt Sundhedsområdet. Udfordringerne under det specialiserede socialområde er primært knyttet til botilbud, Hjemmevejledning og aktivitets- og samværstilbud, mens udfordringerne under Sundhedsområdet vedrører køb og salg af plejeboligpladser. Herudover er der merudgifter på 1, mio. kr. vedr. ældre medicinske patienter samt,5 mio. kr. vedr. restregulering af konsekvenser af OK-forlig på døgnarbejdstidsområdet. Endelig er der mindreudgifter på,1 mio. kr. som anbefales omplaceret til andre udvalg. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrører mindreudgifter på,6 mio. kr. vedrørende lejlighed i Bækgården, som anbefales omplaceret til Ejendoms- og Driftsudvalget, da ETK efter aftale med Velfærdsforvaltningen skal udføre driftsopgaverne ifm. Lejemålet. Herudover vedrører,5 mio. kr. midler knyttet til Udsatterådet, som anbefales omplaceres til Økonomiudvalget. Indkomstoverførsler På indkomstoverførsler forventes mindreudgifter på 4,3 mio. kr. vedrørende Boligstøtte. Andet Under Andet forventes mindreugifter på i alt 1, mio. kr. vedrørende hhv. central refusion samt Ældreboliger. 1

12 4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 4.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Andet Forsikrede ledige I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes mindreudgifter på 7,5 mio. kr. Der forventes desuden mindreudgifter på 37,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først håndteres senere på året. Serviceudgifter Budgettet forventes overholdt. Indkomstoverførsler På området for indkomstoverførsler forventes mindreudgifter på i alt 7,5 mio. kr. vedrørende det fortsat færre antal personer på kontanthjælp, som nu er på niveau med antallet i 21. Andet Herudover er der en forventning til mindreudgifter på 37,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først behandles senere på året, da mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de forventede mindreindtægter vedr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i forbindelse med Økonomiaftalen, hvorfor det anbefales at vente med at håndtere mindreudgifterne til forsikrede ledige til senere på året. 2

13 5. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1 Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Skattefinansierede ydelser Andet Takstfinansierede ydelser I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes merudgifter på,5 mio. kr., hvoraf,9 mio. kr. vedrører mindreindtægter på udeservering på havnen, som forvaltningen frem mod 3. Økonomiske Redegørelsen vil udarbejde finansieringsforslag til. Herudover er der merudgifter på,4 mio. kr. vedr. afledte driftsudgifter på Køge Kyst anlægsprojekter, som dækkes af en varig udgiftsneutral omplacering fra Ejendoms- og Driftsudvalget. Andet (Renovation) Budgettet forventes overholdt. 3

14 6. Børneudvalget Tabel 6.1 Børneudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse Serviceudgifter års området Foranstaltninger for Børn og Unge Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Central refusionsordning I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Børneudvalgets område forventes udfordringer på ca. 21 mio. kr. i, hvoraf 6, mio. kr. har varig effekt i overslagsårene. Serviceudgifter På Børneudvalgets område forventes netto merudgifter på 2,8 mio. kr., hvoraf ca. 21 mio. kr. vedrører forskellige udfordringer på Børneudvalgets område og mindreudgifter på netto,2 mio. kr. håndteres ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger. De forventede udfordringer på i alt 21, mio. kr. er sammensat af 15, mio. kr. med en varig effekt på 5, mio. kr. i overslagsårene vedrørende flere anbringelser af unge på sikrede institutioner, plejefamilier, døgninstitutioner mv. samt forebyggende foranstaltninger. Herudover forventes merudgifter på forkert opkrævning af forældrebetaling for frokostordning på i alt 6, mio. kr., hvoraf 5, 1 mio. kr. vedrører tilbagebetaling af forældrebetaling til madordninger og 1, mio. kr. vedrører den varige finansiering af ordningen. Herudover er der netto mindreudgifter på,2, som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Børneudvalget med i alt,2 mio. kr. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger er sammensat af merudgifter på,3 mio. kr. vedr. foranstaltninger for sårbare børn, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget, hvor midlerne blev placeret. Hertil kommer mindreudgifter på,3 mio. kr. vedrørende besparelse på oprettelse af rådgivningstjenesten under VISO, som omplaceres til Skoleudvalget, da besparelsen fordeles endelig med 1/3 på hver af Børne- og Ungeforvaltningens tre hovedaktivitetsområde. Endelig er der mindreudgifter på,1 mio. kr. vedrørende visitation af indsatsgrupper på Dagtilbudsområdet, som hører til under Skoleudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 1 Det bemærkes, at omfanget af tilbagebetalingsforpligtelsen aktuelt er under afklaring. Tilbagebetalingen kan derfor potentielt reduceres til 2,5 mio. kr. 4

15 7. Skoleudvalget Tabel 7.1 Skoleudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse Serviceudgifter Skole & SFO I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Skoleudvalgets område forventes merudgifter på 4,4 mio. kr. i stigende til 4,7 mio. kr. i overslagsårene. Serviceudgifter På Skoleudvalgets område forventes netto merudgifter på 5,2 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. vedrører udfordringer på Skoleudvalgets område og netto merudgifter på,8 mio. kr. håndteres ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Udfordringerne på 4,4 mio. kr. er sammensat af 3,7 mio. kr. i og overslagsår vedrørende øget tilskud til statslige og private skoler som følge af øget antal elever. Hertil kommer,7 mio. kr. i stigende til 1, mio. kr. i overslagsårene vedrørende 1. klasse Campus Køge. Herudover er der netto merudgifter på,8, som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Skoleudvalget med i alt,8 mio. kr. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger er sammensat af,3 mio. kr. vedrørende en del af besparelsen på oprettelse af rådgivningstjenesten under VISO, som omplaceres til Skoleudvalget, da besparelsen fordeles med 1/3 på hver af Børn- og Ungeforvaltningens tre hovedaktivitetsområde. Hertil kommer merudgifter på,2 mio. kr. på besparelsen af leje til Parkvej 124 (Ellemarkskolen), som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Ejendoms- og Driftsudvalget, da udgifterne afholdes under Skoleudvalget i. Herudover er der merudgifter på,2 mio. kr. vedrørende koordinatorfunktionen for tryghed i Køge, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget samt merudgifter på,1 mio. kr. vedrørende visitation af indsatsgrupper på Dagtilbudsområdet, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Børneudvalget. 5

16 8. Kultur- og Idrætsudvalget Tabel 8.1 Kultur- og Idrætsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Fritidsfaciliteter 14.4 Biblioteksområdet Kultur mv Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter Kultur- og Idrætsudvalgets budget forventes at være i. 6

17 9. Ejendoms- og Driftsudvalget Tabel 9.1 Ejendoms- og Driftsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Drift Ejendomsudvalg Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Ældreboliger I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Ejendoms- og Driftsudvalgets område forventes reelle udfordringer på 5,4 mio. kr. i, som forvaltningen frem mod 3. Økonomiske Redegørelse vil udarbejde forslag til finansiering til. Serviceudgifter Der forventes netto merudgifter på 4,5 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. vedrører udfordring på Ejendoms- og Driftsudvalgets område,,3 mio. kr. vedrører mindreudgifter til energispareprojekter og netto mindreudgifter på,5 mio. kr. håndteres ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Udfordringen på 5,4 mio. kr. er sammensat af forventede merudgifter på 4, mio. kr. vedrørende indkøb af materiel til fremtidig stormflodssikring og 1,4 mio. kr. vedrørende ekstraordinære stormflodsudgifter til stormen i januar. Det anbefales, at forvaltningen frem mod 3. Økonomiske Redegørelse udarbejder forslag til finansiering udfordringerne på 5,4 mio. kr. i Herudover er der mindreudgifter på,3 mio. kr. vedrørende energispareprojekter. Endelig er der netto mindreudgifter på,5, som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Ejendoms- og Driftsudvalget med i alt,5 mio. kr. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrører mindreudgifter på,4 mio. kr. vedr. afledte driftsudgifter på Køge Kyst anlægsprojekter, som omplaceres til Teknik- og Miljøudvalget. Hertil kommer mindreudgifter på,2 mio. kr. vedrørende besparelse af leje til Parkvej 124, som omplaceres til Skoleudvalget, hvor udgifterne afholdes i. Herudover er der merudgifter på,6 mio. kr. vedr. lejligheden Bækgården, hvor ETK efter aftale med Velfærdsforvaltningen skal udføre driftsopgaverne ifm. Lejemålet. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 7

18 1. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet tillægsbevillinger. Det dækker over 5 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Energispareprojekter Mindreudgifter på,3 mio. kr. i og overslagsår under Ejendoms- og Driftsudvalget vedrørende energispareprojekter. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 2. Kontanthjælpsområdet Mindreudgifter på 7,5 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende færre personer på kontanthjælp. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 3. Boligstøtte Mindreudgifter på 4,3 mio. kr. i under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende Boligstøtte. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 4. Central refusion Mindreudgifter på,6 mio. kr. i under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende central refusion. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 5. Ældreboliger Mindreudgifter på,4 mio. kr. i under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende ældreboliger. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 8

19 Tabel 1.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen i 1. kr. Energispareprojekter Kontanthjælpsområdet Boligstøtte Ældreboliger og refusion I alt 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget 2. Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Andet Social- og Sundhedsudvalget 4. Anlæg Skattefinansierede anlæg Jordforsynings indtægter Jordforsynings udgifter Jordepot Finansiering Finansiering og tilskud Finansiering og finansforskydninger I alt budget budget budget budget I alt budget I alt budget

20 11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor de samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 1 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Rådgivningstjeneste under VISO,3 mio. kr. omplaceres fra Børneudvalget til Skoleudvalget i og overslagsår vedrørende fordeling af besparelse på oprettelse af rådgivningstjeneste under VISO. 2. Visitation af indsatsgruppepladser på dagtilbudsområdet,1 mio. kr. omplaceres fra Børneudvalget til Skoleudvalget i og overslagsår vedrørende visitation af indsatsgruppepladser på dagtilbudsområdet. 3. Foranstaltninger for sårbare unge,3 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Børneudvalget i og overslagsår vedrørende foranstaltninger for sårbare unge, som er placeret under Økonomiudvalget. 4. Budget for parkvej 124 (Ellemarkskolen),2 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Skoleudvalget i vedrørende besparelse på lejen af parkvej 124, da udgifterne i ligger under Skoleudvalget. 5. Koordinatorfunktion for tryghed i Køge,2 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Skoleudvalget vedrørende koordinatorfunktion for tryghed i Køge i. 6. Udsatterådet,5 mio. kr. omplaceres fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget i vedrørende midler til Udsatterådet. 7. Afledte driftsudgifter til Køge Kyst anlægsprojekter,4 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget i og overslagsår vedr. afledte driftsudgifter til Køge Kyst anlægsprojekter. 8. Lejlighed i Bækgården,6 mio. kr. omplaceres fra Social- og Sundhedsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget i og overslagsår vedr. lejemålet Bækgården, da ETK skal udføre driftsopgaverne fremover. 9. I/U bevilling vedr. indtægter på salg af IT-udstyr Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på,5 mio. kr. til IT- og Digitaliseringsafdelingen under Økonomiudvalget vedr. indtægter fra salg af ITudstyr til brokerfirma. 1

21 i 1. kr. Rådgivningstjeneste under VISO Visitation af indsatsgruppepladser dagtilbudsområdet Familieafdelingens myndighedsfunktion Besparelse på udflytning af 1 kl. Ellemarkskolen til Campus Koordinatorfunktion for Tryghed i Køge Udsatterådet Afledte driftsudgifter Køge Kyst anlægsprojekter 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 3. Andet Social- og Sundhedsudvalget 4. Anlæg Lejlighed i Bækgården I alt Anlæg 5. Finansiering Finansiering og tilskud Finansforskydninger I alt budget 11

22 12. Oversigtstabel Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. 216 Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinger og Omplaceringer Tillægsbevillinger Forventet overførsel 218 Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D) (F) = (A)-(E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I)] 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget 1.2 Soc.- og Sundhedsudvalget 1.3 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.4 Ejendoms- og driftsudvalget 1.5 Teknik- og Miljøudvalget 1.6 Børneudvalget 1.6 Skoleudvalget 1.8 Kulturudvalget 2. Indkomstoverførsler Soc.- og Sundhedsudvalget 2.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 2.3 Ejendoms- og driftsudvalget 2.4 Børneudvalget 3. Andet Soc. - og Sundhedsudvalget 3.3 Ejendoms- og driftsudvalget 3.4 Teknik- og Miljøudvalget 3.5 Børneudvalget Nettodrift i alt (1+2+3)

23 4. Anlægsudgifter 2 Brutto anlægsrammen i alt 4.1 Skattefinansierede anlæg 4.2 Vedligeholdelsesudgifter 4.3 Jordforsyning udgifter 4.4 Energispareprojekter Øvrige anlægsramme i alt 4.4 Jordforsyning indtægter 4.5 Ældreboliger 4.2 Jorddepot Anlægsudgifter i alt (4) Finansiering og finansforskydninger 5.1 Finansiering og tilskud Finansforskydninger Finansiering mv. i alt (7) Samlet resultat ( )

24 13. Besluttede tillægsbevillinger Tekst 1. Serviceudgifter 2. Indkomstoverførsler 3. Andet 4. Anlæg 5. Finansiering Økonomiudvalget 1. Økonomiske Redegørelse Salg af arealer Salg af arealer Salg af arealer Salg af arealer Salg af arealer Salg af arealer -8. I alt Social- og Sundhedsudvalget 1. Økonomiske Redegørelse I alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Økonomiske Redegørelse I alt Teknik- og Miljøudvalget I alt Børneudvalget 1. Økonomiske Redegørelse I alt Skoleudvalget 1. Økonomiske Redegørelse I alt Kultur- og Idrætsudvalget Tilskud til Borup Kino Økonomiske Redegørelse Køge Idrætspark 4.. I alt Ejendoms- og Driftsudvalget Tilskud til Borup Kino Økonomiske Redegørelse I alt Skattefinansieret område i alt Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 213 Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Ejendomsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Skoleudvalget Børneudvalget Kulturudvalget I alt Skattefinansieret område

25 15

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf: NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) 331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Budgetkontrollen er inddelt i følgende seks afsnit: 1. Overordnet resultat

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og

Læs mere

Der er derfor primært fokuseret på det forventede årsregnskab for 2015 samt afvigelser i forhold til korrigeret

Der er derfor primært fokuseret på det forventede årsregnskab for 2015 samt afvigelser i forhold til korrigeret Indledning I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages to årlige budgetopfølgninger. Disse foretages pr. 31. marts og pr. 31. august. Efter behandling i de enkelte udvalg

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan

Læs mere

ØDC Økonomistyring

ØDC Økonomistyring NOTAT ØDC Økonomistyring 05-03-2015 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Med ansvarlig økonomisk styring har Høje-Taastrup Kommune sikret en robust økonomi. Det har betydet, at det i i høj grad har været

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget Bilag 1 - Resumé 2. finansielle orientering om budget 2015-2018 Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation på baggrund af økonomiaftalen, samt udviklingen fra Magistratens

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere