Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Budget 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Budget 2011"

Transkript

1 Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skoleog klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, samt fritidstilbud som SFO samt klub- og ungdomsskolevirksomhed. Endvidere inkluderer området formål relateret til undervisning som eksempelvis skolekørsel. Den samlede budgetramme for 2011 for skole- og klubområdet kan opgøres således: Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler. Jf. folkeskoleloven Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Teatre (børneteatre) Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. udd. inst Kommunal tandpleje Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud I alt Folkeskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Lønrammen Skoleområdets lønramme reguleres ved budgetlægningen med den forventede udvikling i pris- og lønudviklingen. Lønbudgettet reguleres ikke automatisk som følge af ændringer i elevtallet, jf. demografiafsnittet. Antallet af stillinger fordeles til skolerne i forbindelse med timetildelingen, der udarbejdes i foråret forud skoleårets start. Fordelingen foretages ud fra følgende principper: Timerne tildeles efter en elevtalsbaseret mode. Efterfølgende sker en sikring af, at alle skoler har mulighed for at tilbyde eleverne undervisning efter ministeriets vejledende timetal Skolerne tildeles timer til specialundervisning, timer til undervisning i dansk som andet sprog samt timer til forskellige forsøg og aftaler, som er indgået med skoleområdet. Herudover

2 tildeles timer til ledelse. Antallet af timer tildeles dels efter elevtal og dels efter de indgåede aftaler. Skolerne kan inden for rammen flytte rundt på timerne efter lokale behov med hensyntagen til at lovens bestemmelser om minimumstimetal, dels indenfor den enkelte faggruppe og dels for den enkelte klasse, skal være overholdt. Aktivitetsbestemte beløb Ud over stillingsbudgettet er der en ramme til øvrig drift, vedligeholdelse, rengøring m.v. Rammen til øvrig drift består af en fast del, som prisfremskrives samt en elevtalsafhængig del, som reguleres i forhold til elevtallet. Styringsprincip på skoleområdet Ændres elevtallet i løbet af året, sker der ikke nogen regulering af timetallet. Elevtalsafhængige bevillinger for så vidt angår øvrig drift reguleres årligt på baggrund af elevtallet 5. september. Demografiregulering - folkeskoler Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. elev og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal folkeskoleelever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal skoleelever Målgruppe årige - antal skoleelever Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. elev er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2010, men med 100% fra Skoler - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Enhedsudgiften pr. elev i demografireguleringen for skoleområdet er kr

3 Forudsætninger for budgetlægningen Lønrammen Lønbudgettet for skoleområdet tager udgangspunkt i ressourcefordelingen for skoleåret 2010/2011, hvor årsværksnormeringen for kommunen er fordelt på skolerne som følger: Ressourcefordelingen i årsværk, skoleåret 2010/2011 Skole Alm. normering Anbragte Enkelt integrerede Inkl. tillægsnorm Falkenborgskolen 32,3 1,3 1,6 35,2 Marienlystskolen 43,0 0,0 2,0 45,0 Oppe Sundby skole 35,8 0,0 1,5 37,3 Åbjergskolen 56,3 1,3 1,1 58,7 Græsebakkeby skole 24,1 0,0 1,8 25,9 Marbækskolen 42,7 1,6 0,0 44,3 Skuldelev Skole 10,9 0,0 0,0 10,9 Ferslev skole 10,2 2,7 0,6 13,5 Solbakkeskolen 21,2 0,0 0,9 22,1 Kingoskolen 30,6 0,0 1,5 32,1 Byvangskolen 24,6 0,0 1,6 26,2 Lindegårdskolen 36,7 0,0 1,6 38,3 Jægerspris Skole 68,3 0,5 1,1 69,9 Fælles ressourcer 0,9 0,0 0,0 0,9 I alt 437,6 7,4 15,3 460,3 Det fremgår at den totale ressource til almindelig normering udgør 437,6 årsværk. Tillægsnormeringen udgøres af henholdsvis 7,4 og 15,3 årsværk for anbragte og enkelt integrerede børn. Ressourcen til de anbragte og/ eller særligt støttekrævende børn, er finansieret ved indtægter fra andre kommuner og fra politikområdet Kvalitet og Særopgaver. Vikarudgifter Skolernes ressource til vikarudgifter til korterevarende sygdom, udgøres af en fast pulje som prisfremskrives fra et budgetår til andet, og for budget 2010 et beløb på kr. Beløbet er fordelt efter skolernes relative andel af tildeling af fagressourcen. Aktivitetsbestemte beløb Skolerne tildeles flere aktivitetsbestemte beløb til henholdsvis; elever, kurser og uddannelse, skolebestyrelse og administration. Rammen fordeles efter et elevafhængigt normtal der i dets vægtning forholder sig til klassetrins og elevers særlige behov. Det er således fordeling af elevantallet på skoler og på klassetrin, der danner nøglen i rammebeløbets fordeling blandt skolerne.

4 I 2011 budgetlægges med elever (eks. spu-elever) fordelt på 13 folkeskoler og klassetrin som følger: Elevantal fordelt på skoler og klassetrin, skoleåret 2010/2011 Skole/ klassetrin I alt Falkenborgskolen Marienlystskolen Oppe Sundby Skole Åbjergskolen Græse Bakkeby skole Marbækskolen Skuldelev Skole Ferslev Skole Solbakkeskolen Kingoskolen Byvangskolen Lindegårdskolen Jægerspris Skole I alt Elevbeløbet anvendes til dækning af udgifter til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventaranskaffelser herunder eks. bøger, lejrskoler, pc-udstyr, faglokaleudstyr o.s.v. Beløbet er vægtet som følger: Det normtalsvægtede elevbeløb Grundbeløb kl kl. 10. kl. To-sprogselev (tillæg) SPU-elev Vægtningstal 1 0,95 1,35 1,66 0,21 1,75 Normtal Faste grundbeløb Elevantal > 400 Administration Kursusbeløb Skolebestyrelse Beløbet til kurser og videreuddannelse af personale udgør kr pr. årsværk og dækker uddannelse til samtlige ansatte på den enkelte skole. Som det fremgår, er beløbet til skolebestyrelser uafhængigt af både elevantal og årsværksnormeringen. Skolebibliotekernes normbeløb Budgettet for 2011 til skolebiblioteker er på i alt kr mio. kr. som er fordelt på skolerne med et beløb svarende til 228 kr. per elev. inklusiv et fast beløb til bogopsættere på henholdsvis 7.000, og kr. afhængigt af skolernes størrelse. Fællesudgifter og indtægter for folkeskolen Folkeskolernes samlede budget omfatter endvidere midler til dækning af udgifter og indtægter, der henregnes til et fælles formål for området, og administreres centralt af skoleafdelingen: Herunder forefindes bl.a. : Vikarpulje til dækning af langtidssygdom og barsel. Demografipulje.

5 IT-pulje til afgifter vedr. TEA-Tabulex-skolesystem samt drift og vedligehold af IT-systemer. Fælles kursusvirksomhed/ temadage/ aktiviteter. Mellemkommunale betalinger vedr. undervisning af egne og andre kommuners elever. Teampulje-midler som eks. Undervisningsministeriets pulje til istandsættelse af naturvidenskabelige lokaler. Svømmeundervisning Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, udgøres af budget til Pædagogisk Center Frederikssund, som er en fællesordning for skolerne omkring biblioteks- og kursusvirksomhed med det formål, at yde skolerne en pædagogisk service i supplement til de lokale skolebiblioteker. Centret administreres af en styregruppe af skolebibliotekskonsulenter, der planlægger og implementerer aktiviteter, indkøb etc. og således forvalter budgettet der i 2011 er på kr og bl.a. anvendes til: Personaleomkostninger Fællessamlingen af læremidler dvs. klassesæt IT-baserede skole uv.-programmer og af andre materialer GPS ere, vejrstation mm. Kulturelle aktiviteter såsom tilbud om teater, forfatterbesøg, foredrag osv. til skoler Det fælles skolebiblioteksudlånssystem Koordinerende kursusfunktion Fællesnettet som kommunalt IT-forum Udvikling og afholdelse af kurser, konferencer og fyraftensmøder Syge- og hjemmeundervisning Dette område vedrører syge- og hjemmeundervisning af elever, der gennem længere tid, ikke kan undervises i skolen. Det kan være på grund af smittefare, eller af hensyn til deres sundhed og velfærd. Eleverne kan undervises i deres egne hjem, på den institution de opholder sig, eller hospital ved længerevarende indlæggelser. Undervisningen kan således indrettes på andre institutioner eller hospitaler, beliggende i kommunen/regionen, som modtager børn i alderen 6-18 år. I budget 2011 er afsat kr Disse midler bliver primært brugt til, at betale regninger fra sygehuse, hvor der er foretaget undervisning på grund af længerevarende indlæggelser Skolefritidsordninger (SFO) Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet.

6 Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Fleksnormering omfatter alle skolefritidsordninger og indebærer, at institutionerne tildeles budget ud fra principperne om pengene følger barnet. I praksis tildeles skolefritidsordningerne på forhånd en personalenormering, der svarer til det forventede gennemsnitlige antal indmeldte børn. Når det faktiske antal indmeldte børn kendes, korrigeres personalenormeringen for forskellen mellem det forventede børnetal og det faktiske børnetal. Den variable personalenormering er fastlagt ud fra, at skolefritidsordninger under 66 enheder bliver forholdsmæssigt tildelt flere ressourcer end skolefritidsordninger over 65 enheder. Alle aktivitetsafhængige konti, herunder forældrebetalingen, budgetteres på baggrund af gennemsnitsnormeringen i den enkelte institution, mens de faste udgifter fremskrives med prissatsen. Styringsprincip i skolefritidsordningen Budgettet tilrettes i december med det faktiske antal indskrevne børn. Der afregnes for timer, vikar, uddannelse samt de børnerelaterede konti. Demografiregulering kommunal SFO Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal kommunale SFO-elever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal SFO-børn Målgruppe årige - antal SFO-børn Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2010, men med 100% fra SFO - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader).

7 Forudsætninger for budgetlægningen Grundlag for budget 2011 er et totalt børnetal på 2.035, der er fordelt som anført i nedenstående tabel: SFO børnetal og stillingsnormering 2011 Børnetal Fuldtidsstillinger pr. år (incl. vikar) SFO Mini Mini- Børnetal SFO Heldag Eftermiddag Klub total Jægerspris 12,3 126,7 167,6 1, ,63 Solbakke 3,0 51,3 22,1 0,5 77 5,75 Falkenborg 7,5 51,2 59,1 1, ,08 6,70 pr. år svarende til 11,49 i perioden jan-juli Marienlyst 6,5 72,0 70,7 1,0 150 Oppesundby 8,0 66,6 111,3 1, ,60 Åbjerg 9,0 57,5 117,8 1, ,25 Åbjerg Sp. 0,3 17, ,56 Græse 8,3 90,3 103,5 0, ,79 Ferslev 1 2,2 34,1 40,6 0,3 77 5,36 Skuldelev 1 3,0 33,7 34,7 0,3 72 5,11 Skibbyssen 7,0 70,0 67,9 0, ,01 Lindegård 11,5 89,6 135,2 1, ,88 Byvang 7,5 76,2 72,9 0, ,95 Ferslev 2 (klubvilkår) 40,7 3,0 44 1,33 Skuldelev 2 (klubvilkår) 50,7 3,3 54 1,62 I alt ,61 For budgettet er endvidere regnet med følgende normtal: Kr. Heldag Eftermiddag Mini-SFO Uddannelse Normbeløb pr. år (pr. gennemsnitligt barn pr. måned) Pr. fuldtidsstilling pr. år Forældrebetaling pr. måned Ud over norm excl. vikar afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget. 2,5 % af lønbudget til en central pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. Gennemsnitslønninger er prisfremskrevet med 0,34% af lønniveauet ultimo 2010, der således for ledelse, fastansatte og vikarer udgør henholdsvis: kr., kr. og kr. Med baggrund i ovenstående er budgettet fordelt på de enkelte institutioner som følger:

8 SFO Fastansatte Vikarer Materiale Uddannelse I alt Jægerspris Solbakke Falkenborg Marienlyst Oppesundby Åbjerg Åbjerg Sp Græse Ferslev Skuldelev Skibbyssen Lindegård Byvang Ferslev 2 (klubvilkår) Skuldelev 2 (klubvilkår) I alt Lukkedage SFO-området har i 2011 følgende lukkedage uden behovspasning: 5. juni 24. december Og følgende lukkedage med behovspasning: Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og december Søskendetilskud Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af øvrige pladser. Der budgetteres med, at der gives søskendetilskud til 21% af forældrebetalingen svarende til andelen i Friplads Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn forældrenes økonomiske forhold. Ved indkomst under kr ydes fuld friplads. Ved indkomst på mindst kr ydes der ingen friplads. Der budgetteres med, at der gives fripladstilskud til 18% af forældrebetalingen svarende til andelen i 2010.

9 Forældrebetaling Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet kr. Mini-SFO Heldag Eftermiddag I alt Forældrebetaling før rabat og tilskud Søskenderabat Fripladstilskud Forældrebetaling efter rabat og tilskud Skolefritidsordninger specialskoler Forudsætninger for budgetlægningen Udgiften til SFO på specialskoler er takstbaserede, der er indregnet budget til nedenstående elever. Der sælges pladser til egne børn og udenbys børn. SFO på Specialskoler og opholdsteder Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved kæret Kølholmskolen Børn på andre kommuners og regionale SFO Børn på private opholdssteders SFO 3 3 I alt På grund af flere i elever er Skolen ved kærets SFO opjusteret fra 73 børn til 74 børn, Kølholmskolen SFO er på grund af faldende børnetal nedjusteret fra 45 børn til 39 børn, som svarer til et forventet gennemsnit af børn i 2011, Der afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget. 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. Takstberegning SFO på Specialskolerne Skolen ved Kæret og Kølholmskolen finansieres fuldt ud ved salg af pladser til egne og udenbys børn. Taksten er beregnet jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostnings baserede takster for kommunale tilbud. Der er i budget 2011 indlagt en besparelse på 5,5 % af takstberegningsgrundlagt pr. institution. Svarende til nedenstående budget besparelse samt en besparelse på køb af pladser. Besparelse på Specialskoler -SFO Køb af pladser i SFO Kølholmskolen - SFO Skolen ved kæret - SFO

10 Der er indregnet 5/12 del besparelse i budget 2011 som giver følgende takster: SFO på Specialskoler takst pr. år Skolen ved kæret Kølholmskolen Befordring af elever i grundskolen Funktionen vedrører transport af elever og omfatter skolebuskørsel, taxakørsel, transport ved specialundervisning, sygdom og udgifter til buskort samt forældrekompensation. For taxakørslen, som omfatter transport af elever til og fra deres hjem til specialundervisning i specialklasserække og heldagsskole, er der afsat budget til 63 elever i 200 skoledage til en gennemsnitspris af 200 kr. per dag. Der er samlet til befordring af elever i grundskolen efter folkeskoleloves 26 afsat kr i budget Kommunale specialskoler Forudsætninger for budgetlægningen Enkelt integrerede og læse tilbud ( 20 stk. 1) Der er til enkelt integrerede elever og læsetilbud i folkeskolen afsat 396,3 lektioner som fordeles til skolerne i timetildelingen for skoleåret 2009/2010, svarende til 18,01 årsværk. Lektioner er fordelt med 285,3 lektioner vedrørende enkelt integrerede elever 81 lektioner vedrørende læseklasse/ læsetilbud lokalt 30 lektioner til K2- klassen, Oppe Sundby Skole udgår for skole år Der udover er der afsat kr. til IT-udstyr bl.a. i 10 klasse. Der i budgetvedtagelsen 2011 indlagt en 5.5% besparelse svarende til kr., besparelse indregnes med 5/12 i 2011 svarende til kr, som skal ske som en nedjustering i ovenstående. Specialskoler Videnscenter for tale, læse og sprog ligger på Oppe Sundby skole. Centret er dannet på baggrund af de tidligere centerklasser for elever med svære tale-sprogproblemer på de yngste klassetrin og læseklasser for klasse. Der er fortsat taleklasser med ca. 19 elever og læseklasser med ca. 30 elever. De fleste elever er fra Frederikssund. Herudover har Videnscentret en udadgående rådgivningsfunktion i forhold til alle skoler i kommunen i forbindelse med at kvalificerer læseundervisningen mest muligt. Skolen ved Kæret er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Omkring halvdelen af eleverne kommer fra Frederikssund og resten fra nærliggende kommuner, der ikke selv har specialskole.

11 Gyldenstenskolen består af 4 afdelinger: Kølholmskolen har elever med ADHD/DAMP fra hele Nord Sjælland. Bakketoppen og Svinget er heldagsskoler for elever med behov for særlig hjælp i forbindelse med tilpasning til skolesituationen, eleverne er fra bh.klasse til 7.klasse, og det er både skole- og fritidstilbud. Hanghøj har samme målgruppe, men her er aldersgruppen klasse. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af 2 afdelinger Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever, som benyttes udelukkende af børn fra de 2 afdelinger. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. Der er i de takstbaserede specialskoler indregnet budget til nedenstående elever. Udgiften er dækket af salg af pladser til egne børn og udenbys børn samt budget til elever der bliver undervist på interne skoler på private opholdsteder. Specialskoler Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved Kæret Oppe Sundby Videncenter Kølholmskolen Slotsskolen Kong Frederik VII Elever på andre kommuners specialskoler og regionale specialskoler Undervisning på private opholdsteder og heldagsskoler I alt På grund af færre i elever er Skolen ved kæret nedjusteret fra 82 børn til 79 børn, Kølholmskolen er på grund af faldende børnetal nedjusteret fra 45 børn til 39 børn, som svarer til et forventet gennemsnit af børn i 2011, Der er i budgettet afsat kr. til kørsel til specialskoler og interne skoler på opholdsteder svarende til kørsel for 110 børn, kørsel til Heldagsskolen konteres på Der afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget. 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. Heldagsskole Der er oprettet følgende tilbud: 2 tilbud for bh.kl. 7 kl. med kapacitet til 50 elever 1 tilbud for 8-10 kl. med kapacitet til 20 elever Heldagsskole Bakketoppen Svinget Hanghøj antal elever

12 Takstberegning Specialskolerne Viden center Oppe Sundby skole, Skolen ved Kæret, Kølholmskolen samt Kong Frederik VII Slotsskolen finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Der er i budget 2011 indlagt en besparelse på 5,5 % af takstberegningsgrundlagt pr. institution. Svarende til nedenstående budget besparelse samt forventet besparelse på køb af pladser. Specialskoler - SFO besparelser Køb af pladser i specialskoler Videncenter Oppe Sundby skole Kølholmskolen Skolen ved kæret Slotsskolen Der er indregnet 5/12 del besparelse i budget 2011 som giver følgende takster: Specialskoler Takst pr. år Skolen ved kæret Oppe Sundby Videncenter Kølholmskolen Slotsskolen Der sælges pladser på Heldagsskolen taksten er ikke omfattet at socialministeriet bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster. Heldagsskole bh.kl. 7 kl. 8 kl. 10 kl. takst pr. år Sprogstimulering for børn i førskolealderen På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens 4a. Antal Personalegruppe Timer pr. kommentar uge 2 To-sprogsvejledere 74 Står også opført under PPR Der er til budgetvedtagelsen 2011 indregnet en 5,5% besparelsen årligt på kr., der er indregnet 5/12 dels besparelse i 2011 svarende til kr.

13 Bidrag til statslige og private skoler På denne funktion afholdes kommunens udgift til elever i friskoler og private grundskoler og budget 2011 udgør kr. Undervisningsministeriet udmelder det årlige bidrag pr. elev, som i 2010 udgør kr. per skoleelev og kr. per SFO-barn. Der er for 2011 afsat budget til 790 elever og til 288 SFObørn. Den nøjagtige takst for 2011 er ikke kendt ved udarbejdelsen af nærværende budgetbemærkningerne, da området er en del af forhandlingerne om finansloven for Demografiregulering privatskoler og privat SFO Fra 2010 er demografireguleringen af budgettet til privatskoler og privat SFO ophørt da det vurderes at demografimodellen ikke i tilstrækkelig grad kan forudsige udgiftsudviklingen på området Efterskoler og ungdomsskoler Budgettet dækker tilskud til elever på godkendte efterskoler og udgør i kr. Taksten per elev udgør for kr. per år. Der er således afsat budget til 198 elever for skoleåret 2010/2011. Demografiregulering efterskoler Fra 2010 er demografireguleringen af budgettet til efterskoler ophørt da det vurderes at demografimodellen ikke i tilstrækkelig grad kan forudsige udgiftsudviklingen på området Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning er et center for uddannelses- og karrierevejledning for unge under 25 år. Opgaven løses af UU-vest, som er et 60 selskab der betjener Egedal og Frederikssund kommuner. Frederikssund Kommunes bidrag for 2011 udgør 4,430 mio. kr. Budgettet for 2011 er for UU-Vest øget med 0,235 mio. kr. som følge af Ungepakken, som betyder vurdering af uddannelsesparathed for alle unge, opfølgning på uddannelsesplan med mulige økonomiske sanktioner samt øget vejledning ved overgang til ungdomsuddannelse. I 2012 er indarbejdet 0,176 mio. kr Produktionsskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Demografiregulering Se under forudsætninger for budgetlægningen. Forudsætninger for budgetlægningen (i 1000 kr.)

14 Produktionsskolen, er et tilbud til unge under 25 år. Skolen skal styrke de unges personlige, sociale og faglige udvikling og føre til uddannelse eller arbejde. Det pædagogiske udgangspunkt er praktisk arbejde og produktion med afsæt i forskellige værksteder. Kommunen betaler et bidrag på kr (2010 priser) hvert år. Derudover betales en takst for hver elev der går på Produktionsskoler. Taksten er for 2010: kr. pr. årselev under 18 år kr. pr. årselev over 18 år og derover Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Optagelse på en produktionsskole kræver godkendelse fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som skal vurdere at ansøgeren er i produktionsskolernes målgruppe. Antal (Forventede) Udgifter Indtægter Takstberegning Ingen takstberegning på dette område Erhvervsgrunduddannelser Frederikssund kommune opretter erhvervsgrunduddannelser (EGU) for unge, der har vanskeligt ved at tage en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Der er afsat budget til praktikløn og skoleydelse for 7 elever pr. år som for 2011 udgør et beløb på kr Ungdomsskolevirksomhed Frederikssund ungdomsskole og klub er et undervisningstilbud for alle unge mellem 13 og t.o.m. 25 år, og har fire afdelinger i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund, der alle tilbyder såvel undervisning, klub som SSP aktiviteter. Ungdomsskolens budget er rammestyret, og fra 2010 er man overgået til én samlet administration af budgetrammen. Budgettet er i 2011 på kr. Budgettet dækker drift af undervisning, klub, eftermiddagscafe, SSP (skole, social og politi samarbejde) og af Kingo Fritidscenter Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje omfatter: Børne- og ungetandpleje til 0-17-årige (til og med 17 år) Omsorgstandpleje (plejehjemsbeboere og lignende) Specialtandpleje (psykisk og fysisk handicappede) Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn.

15 Generelt er der er overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt der ikke er overførselsadgang. Demografiregulering Området demografireguleres ikke. Forudsætninger for budgetlægningen Der forventes ydet tandpleje til: børn (0-17 år): Individuel behandling efter behov 250 patienter i omsorgstandplejen 170 patienter i specialtandplejen incl. patienter fra andre kommuner Klinikken udfører alle former for tandbehandling: caries, kirurgi, tandregulering samt tandbehandling i narkose. Gruppen af børn indkaldes første gang, når de er 10 måneder. Derefter tilbydes individuel behandling. For børn med bedste tandstatus kan intervallet være op til 18 måneder. Der tilbydes ikke transport i forbindelse med tandbehandling. Takstberegning Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i omsorgstandplejen udgør 450 kr. i Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i specialtandplejen udgør kr. i Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Budget- og styringsprincipper: Fleksnormeringen omfatter alle klubberne og indebærer, at institutionerne tildeles budget ud fra principperne om pengene følger barnet. I praksis tildeles klubberne på forhånd en personalenormering, der svarer til det forventede gennemsnitlige antal indmeldte børn. Når det faktiske antal indmeldte børn kendes, korrigeres personalenormeringen for forskellen mellem det forventede børnetal og det faktiske børnetal. Normeringen beregnes med udgangspunkt i institutionernes ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Den variable personalenormering af fastlagt ud fra, at belastningsgraden er 29,55. Der er afsat 27,5 timer til ledelse i hver afdeling. Fra 2011 lægges Dyreklubben sammen med Klub Mix samt Klub Himmelblå lægges sammen med Klub Højen. Alle aktivitetsafhængige konti, herunder forældrebetalingen, budgetteres på baggrund af gennemsnitsnormeringen i den enkelte institution, mens de faste udgifter fremskrives med prissatsen. Styringsprincip i klubberne Klubber, der har et gennemsnitligt indskrevet børnetal, der varierer fra det forventede indskrevne børnetal, får tilrettet budgettet i december. Demografiregulering - klubber

16 Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. klub-bruger og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal klub-brugere som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår efterfølgende. Prognose for ændring i antal klub-brugere Målgruppe årige - antal klub-brugere Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2011, men med 100% fra Klubber - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Demografipuljen udmøntes ved at antallet af elever ændrer sig og at det kan konstateres at det kan tilskrives befolkningsudviklingen. Demografipuljerne på klub-området er revideret i forbindelse med den seneste revision af demografimodellen. Dækningsgraderne i modellen er blevet opdateret og enhedsudgifterne er ændret til foruden at omfatte øvrige driftsudgifter til også at indeholde lønudgifterne på klub-området. Enhedsudgiften pr. klub-bruger, der anvendes i modellen udgør kr Foruden ved revision af modellen, så revideres demografipuljerne ligeledes i forbindelse med ændringer i befolkningsprognosen. Forudsætninger for budgetlægningen: Fællesledelse: 37 timer Fælles administration: 18,5 timer Tidlig indskrivning af SFO børn: Antal enheder Belastningsgrad > 65 enheder 14,00 < 65 enheder 12,35 Normeringen beregnes med udgangspunkt i institutionernes ugentlige åbningstid = 26 timer pr. uge, børnetal samt belastningsgrad. Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund af følgende gennemsnitsløn kr.. KLUB Åbningstid Klub Børn SFO Børn KLUB Klub Højen 26 10, *Klub Himmerblå 26 2,00 62 Klub , Klub MIX 26 20, Klub Nord 26 9,00 154

17 **Dyreklubben Ørnereden 26 2,00 47 Klub Græse Bakkeby 26 8, Klub ,00 92 Klub Toppen 26 11, I alt 73, *Klub Himmelblå lægges under Klub Højen ** Dyreklubben Ørnereden lægges under Klub Mix Vikar: Udover grundnormeringen indeholder institutionernes ressourcetildeling vikartimer, svarende til 4,5% af det samlede personaletimetal. Vikar administreres af fællesleder. Vikarpulje til barsler og langtidssygdom: Hver institution yder et bidrag på 2,5% af det samlede personaletimetal til en fællespulje til dækning af vikar ved barsler og langtidssygdom. Uddannelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsstilling til uddannelse. Uddannelsen administreres af fællesleder. Normtal: Der er afsat kr pr. barn. Der er afsat en indtægt på kr. 190 pr. barn. Normtal dækker udgifter til inventar, sundhedmæssig foranstaltning, beskæftigelsesmaterialer og diverse udgifter vedr. børnene. Administration: Der er afsat kr. 340 pr. barn. Klubrådskurser: Der er afsat kr pr. afdeling. El og varme: 2010-Budgetter prisfremskrevet. Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Rengøring: til rengøring er fastsat efter en opmåling af institutionen. Alle institutioner benytter rengøringsfirma. Som der er lavet en central aftale med. Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. Udenomsarealer: Institutionerne fastholder deres i 2006 gældende praksis for vedligeholdelse af udenomsarealer. Lukkedage Klub-området har i 2011 følgende lukkedage uden behovspasning: 5. juni 24. december Og følgende lukkedage med behovspasning: Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag

18 Uge 29 og 30 På dagene mellem jul og nytår inkl Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 80%, og forældrenes egenbetaling udgør 20% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2011: Klub Kr. 351

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skoleog klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Den samlede budgetramme for 2008 for skole- og klubområdet kan opgøres således: Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 03.22.01 Folkeskoler 287.050-12.790 274.260 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens

Læs mere

Skole og klubområdet m.v

Skole og klubområdet m.v Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, samt fritidstilbud

Læs mere

Skole og klubområdet m.v

Skole og klubområdet m.v Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Skole og klubområdet m.v

Skole og klubområdet m.v Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler,

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger: Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Skole og klubområdet m.v.

Skole og klubområdet m.v. Skole og klubområdet m.v. Opgaver under området Skoleområdet omfatter budgetter til undervisning i kommunale folkeskoler, privatskoler, efterskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, specialskoler

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011 Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Endvidere omfatter området Sundhedsplejen,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder.

Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder. DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov

Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT BUDGET 2012-2015 Funktion 03.22 Udgifter: 359.533.000 kr. Aktivitet Folkeskolen m.m. (ekskl.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND: Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)...

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)... august 2013 sguide Vedr. visitation til supplerende undervisning og specialpædagogisk bistand på skoleområdet Indhold Formål med guiden... 2 Organisering... 2 sudvalgenes rolle... 2 af supplerende undervisning

Læs mere

Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange.

Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 2015-18 Præsentation Centeret står for drift af 0-6 års- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere