DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008"

Transkript

1 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdet) (ECB/2008/32) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information ( 1 ), særlig artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 4, (3) I overensstemmelse med EF-traktaten statutten for Det Europæiske System af Centralbanker Den Europæiske Centralbank (ESCB-statutten) skal ECB vedtage forordninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre ESCB's opgaver som defineret i ESCB-statutten i visse tilfælde fastsat i Rådets bestemmelser i henhold til traktatens artikel 107, stk. 6. under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23 november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver ( 2 ), særlig artikel 6, stk. 4, under henvisning til Europa-Parlamentets Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdet) ( 3 ), under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab ( 4 ) ud fra følgende betragtninger: (4) ECB skal ifølge ESCB-statuttens artikel 5.1 med støtte fra de nationale centralbanker indsamle den statistiske information, som er nødvendig for at udføre ESCB's opgaver, enten fra de kompetente nationale myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder. ESCB-statuttens artikel 5.2 foreskriver, at de nationale centralbanker i videst muligt omfang skal udføre de opgaver, der er beskrevet i artikel 5.1. (5) I henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2533/98 skal ECB specificere den faktiske rapporteringspopulation inden for referencerapporteringspopulationen kan helt eller delvist fritage nærmere angivne klasser af rapporteringsenheder fra dens statistiske rapporteringskrav. Ifølge artikel 6, stk. 4, kan ECB vedtage forordninger med nærmere angivelse af betingelserne for udøvelse af verifikationsretten eller retten til at foranstalte tvungen indsamling af statistisk information. (1) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 2423/ 2001 af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/ 2001/13) ( 5 ) er blevet ændret betydeligt flere gange. Da der nu er behov for yderligere ændringer af denne forordning, bør den af hensyn til klarhed gennemsigtighed omarbejdes. (2) Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) kræver til opfyldelse af sine opgaver, at MFI-sektoren udarbejder konsoliderede balancer. Hovedformålet er at forsyne Den Europæiske Centralbank (ECB) med et omfattende statistisk billede af den monetære udvikling i de deltagende medlemsstater, der betragtes som et samlet økonomisk område. Disse statistikker omfatter de aggregerede finansielle aktiver passiver med hensyn til beholdninger transaktioner med udgangspunkt i en fuldstændig homen pengesektor rapporteringspopulation udarbejdes regelmæssigt. Det er desuden nødvendigt med tilstrækkeligt detaljerede statistiske data for at sikre den fortsatte analytiske værdi af de beregnede monetære aggregater modparter på dette område. ( 1 ) EFT L 318 af , s. 8. ( 2 ) EFT L 318 af , s. 1. ( 3 ) EUT L 177 af , s. 1. ( 4 ) EFT L 310 af , s. 1. ( 5 ) EFT L 333 af , s. 1. (6) I henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 2533/98 skal medlemsstaterne organisere sig inden for statistikområdet samarbejde med ESCB i fuldt omfang med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i medfør af ESCB-statuttens artikel 5. (7) Det kan være hensigtsmæssigt for de nationale centralbanker at indsamle de statistiske oplysninger fra den faktiske rapporteringspopulation, der er nødvendige for at opfylde ECB's statistiske krav, inden for rammerne af en bredere statistisk indberetning, som de nationale centralbanker afstikker under eget ansvar i overensstemmelse med fællesskabsretten, national ret eller etableret praksis, som så tjener andre statistiske formål, så længe opfyldelsen af ECB's statistiske krav ikke bringes i fare. Dette vil så kunne begrænse indberetningsbyrden. Af hensyn til gennemsigtigheden er det i disse tilfælde passende at underrette rapporteringsenhederne om, at der er indsamlet data, som tjener andre statistiske formål. I særlige tilfælde kan ECB til opfyldelse af sine krav basere sig på statistiske oplysninger, der er indsamlet med disse andre formål for øje. (8) Disse statistiske krav har den største detaljeringsgrad for modparter, der indgår i den pengeholdende sektor. Der kræves detaljerede data om: a) indlån opdelt efter delsektor løbetid desuden klassificeret efter valuta med henblik på en nærmere analyse af udviklingen med hensyn til M3's

2 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/15 komponenter denomineret i udenlandsk valuta på undersøgelsen af graden af substituerbarhed mellem M3's komponenter denomineret i udenlandsk valuta komponenterne denomineret i euro; b) udlån opdelt efter delsektor, løbetid, formål, rentetilpasning valuta, da disse oplysninger betragtes som væsentlig for den monetære analyse; c) positioner over for andre MFI'er i det omfang, det er nødvendigt for at udligne beholdninger mellem MFI'erne indbyrdes eller for beregning af reservekravsgrundlaget; d) positioner over for residenter uden for euroområdet (resten af verden) med hensyn til»tidsindskud med en løbetid på over to år«,»indskud med opsigelsesvarsel på over to år«samt»genkøbsforretninger«med det formål at beregne reservekravsgrundlaget underlagt den positive reservekravskoefficient; e) positioner over for resten af verden for samlede indlån med det formål at lave en opstilling over eksterne modparter; f) indlån lån over for resten af verden opdelt på oprindelige løbetider på under over ét år af hensyn til betalingsbalance finansielle statuskonti. (9) Hvor dette kan lette indberetningsbyrden for kreditinstitutter støtte udviklingen af forbedrede statistikker, opfordres de nationale centralbanker til at fremme en indberetningsordning værdipapir-for-værdipapir til brug for indsamling af den statistiske information om MFI'ernes værdipapirporteføljer, som kræves i denne forordning. Med hensyn til pengemarkedsforeninger kan de nationale centralbanker tillade, at de indberetter i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks forordning/ef) nr. 958/ 2007 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver passiver (ECB/2007/8) ( 1 ) for at lette byrden for fondsforvaltere. (10) ECB beregner finansielle transaktioner som forskellen mellem positioner af beholdninger på indberetningsdatoerne ultimo måneden, hvor virkningen af ændringer, som opstår som følge af andre ikke-transaktionsmæssige påvirkninger, er fjernet. Kravene til rapporteringsenhederne omfatter ikke valutakursændringer, som beregnes af ECB ud fra beholdningsdata valuta-for-valuta, der tilvejebringes af rapporteringsenhederne, eller omklassifikationer, som de nationale centralbanker selv indsamler ved hjælp af diverse informationskilder, som de allerede råder over. der er underlagt ESCB's reservekravssystem, i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/ 2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) ( 2 ). (12) Det er nødvendigt at fastsætte særlige procedurer for fusioner spaltninger, der involverer kreditinstitutter, for at præcisere disse institutioners forpligtelser med hensyn til reservekrav. (13) ECB har behov for information om MFI'ernes aktivitet vedrørende securitisation for at kunne fortolke udviklingen i kredit långivning i euroområdet. Sådan information supplerer desuden data, der indberettes i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 24/2009 af 19. december 2008 om statistik over aktiver passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (ECB/2008/30) ( 3 ). (14) Selvom forordninger udstedt af ECB ikke medfører rettigheder eller forpligtelser for ikke-deltagende medlemsstater, finder ESCB-statuttens artikel 5 anvendelse både på deltagende ikke-deltagende medlemsstater. Forordning (EF) nr. 2533/98 minder om, at ESCB-statuttens artikel 5, sammen med traktatens artikel 10, indebærer en forpligtelse til, at de ikke-deltagende medlemsstater på nationalt niveau udformer gennemfører alle de foranstaltninger, som de finder passende for at gennemføre indsamlingen af de statistiske oplysninger, der er nødvendige for at opfylde ECB's statistiske indberetningskrav, de rettidige forberedelser på statistikområdet, for at de kan blive deltagende medlemsstater UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Definitioner (11) I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 2531/98 kan ECB vedtage forordninger eller beslutninger om fritagelse af institutioner for reservekrav, om specifikation af grundlaget for at udelade eller fratrække passiver, som en institution skylder en anden institution, fra reservekravsgrundlaget om opstilling af forskellige reservekravskoefficienter for særlige passivkategorier. Artikel 6 i forordning (EF) nr. 2531/98 giver ECB hjemmel til fra institutionerne at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for anvendelse af reservekravet, samt til at verificere nøjagtigheden kvaliteten af de oplysninger, som institutionerne fremsender, for at eftervise opfyldelsen af reservekravet. Med henblik på at nedbringe den samlede indberetningsbyrde er det ønskværdigt, at de statistiske oplysninger vedrørende den månedlige balance anvendes til regelmæssig beregning af reservekravsgrundlaget i kreditinstitutterne, ( 1 ) EUT L 211 af , s. 8. I denne forordning forstås ved:»monetær finansiel institution«(mfi): et resident kreditinstitut som defineret i fællesskabslovgivningen eller en anden resident finansiel institution, som modtager indlån /eller indlånslignende indskud fra enheder undtagen MFI'er, som for egen regning (i det mindste i økonomisk henseende) yder lån /eller foretager investeringer i værdipapirer. MFI-sektoren omfatter ( 4 ): a) centralbanker; ( 2 ) EFT L 250 af , s. 10. ( 3 ) Se side 1 i denne EUT. ( 4 ) I det nye europæiske national- regionalregnskabssystem (ENS 95) opdeles finansielle institutioner karakteriseret som MFI'er i to delsektorer, hhv.»centralbanker«(s.121)»andre MFI'er«(S.122).

3 L 15/16 DA Den Europæiske Unions Tidende b) kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, Europa- Parlamentets Rådets direktiv 2006/48/EF 0 (et foretagende, hvis virksomhed består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales ( 1 ), samt i at yde lån for egen regning, eller en udsteder af elektroniske penge som omhandlet i direktiv 2000/46/EF) af 18. september 2000 om adgang til at optage udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge tilsyn med en sådan virksomhed ( 2 ), c) andre MFI'er, dvs. andre residente finansielle institutioner, som opfylder definitionen på en MFI, uanset karakteren af deres virksomhed. Klassifikationen af disse institutioner bestemmes af graden af substituerbarhed mellem de instrumenter, de udsteder, indlån placeret i kreditinstitutter, forudsat at de opfylder MFI-definitionen i andre henseender. Investeringsforeninger, der er pengemarkedsforeninger, opfylder de aftalte likviditetskrav indgår derfor i MFI-sektoren (jf. så bilag I, del 1), erhverver, enten ved hjælp af overdragelse af ejendomsret eller ved undertransport»erhvervelse af lån«: overdragelse fra en ikke-mfi'er af et lån eller en gruppe lån til en rapporteringsenhed, enten ved hjælp af overdragelse af ejendomsret eller ved undertransport Artikel 2 Faktisk rapporteringspopulation 1. Den faktiske rapporteringspopulation omfatter de MFI'er, som har hjemsted i en deltagende medlemsstat.»deltagende medlemsstat«: en deltagende medlemsstat som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2533/98,»ikke-deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der ikke har indført euroen,»rapporteringsenhed«: en rapporteringsenhed som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2533/98,»residentmed hjemsted i«: en resident som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2533/98,»financial vehicle corporation«(fvc): et særligt selskab (FVC), som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 24/ 2009 (ECB/2008/30),»securitisation«: en transaktion som enten er a) en traditionel securitisation som defineret i artikel 4 i direktiv 2006/48/EF; /eller b) en securitisation som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 24/2009 (ECB/2008/30), som indebærer en afhændelse til en FVC af de securitiserede lån,»udsteder af elektroniske pengeelektroniske penge«: en udsteder af elektroniske penge elektroniske penge som defineret i artikel 1, stk. 3, i direktiv 2000/46/EF»nedskrivning«: den direkte reduktion af hovedstolen på et udlån på balancen på grund af dets misligholdelse»lånerer«: en MFI som rer de underliggende lån for en securitisation på dag-til-dag basis for så vidt angår opkrævning af hovedstol renter fra skyldnerne, derpå fremsender beløbene til investorerne i securitisationsordningen 2. MFI'er i den faktiske rapporteringspopulation er fuldt indberetningspligtige, medmindre en undtagelse i henhold til artikel 8 finder anvendelse. 3. Enheder, der opfylder MFI-definitionen, er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, selv om de ikke er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2006/48/EF. 4. Med henblik på indsamling af oplysninger om residens for indehavere af andele i pengemarkedsforeninger som angivet i bilag I, del 2, afsnit 5.5, består den faktiske rapporteringspopulation desuden af andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber pensionskasser (OFI'er), jf. artikel 2, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 2533/98, med forbehold af eventuel undtagelse. Artikel 3 MFI-liste til statistiske formål 1. ECB's Direktion opretter vedligeholder en liste over MFI'er i statistisk øjemed, under hensyntagen til kravene til hyppighed tidsfrister, som følger af brugen heraf i forbindelse med ESCB's reservekravssystem. Listen over MFI'er til statistiske formål skal omfatte en angivelse af, hvorvidt de er underlagt ECB's reservekravssystem. Listen over MFI'er skal være ajourført, korrekt, så konsekvent som muligt tilstrækkelig stabil til statistiske formål. 2. De nationale centralbanker ECB skal gøre listen over MFI'er til statistiske formål ajourføringerne heraf tilgængelige for rapporteringsenhederne på en passende måde, herunder ad elektronisk vej, via internettet eller, på anmodning fra rapporteringsenhederne, i papirbaseret form.»afhændelse af lån«: rapporteringsenhedens økonomiske overdragelse af et lån eller en gruppe lån til en ikke-mfi ( 1 ) Herunder provenu fra udstedelse af gældsinstrumenter til offentligheden. ( 2 ) EFT L 275 af , s Listen over MFI'er til statistiske formål skal kun være til orientering. I tilfælde af at den senest tilgængelige version af listen er fejlbehæftet, pålægger ECB d ikke en enhed sanktioner, hvis den ikke har opfyldt sin statistiske indberetningsforpligtelse korrekt, men handlede i god tro på grundlag af den fejlbehæftede liste.

4 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/17 Artikel 4 Statistiske indberetningskrav 1. Den faktiske rapporteringspopulation indberetter månedlige beholdninger vedrørende balancen ultimo måneden månedlige aggregerede tal for justeringer for værdiændringer til den nationale centralbank i den medlemsstat, hvor MFI'en er resident. De aggregerede tal for justeringer for værdiændringer indberettes med hensyn til af-/ nedskrivning af udlån svarende til udlån for rapporteringsenhederne, idet værdiændringer af værdipapirer er omfattet. Yderligere detaljer om visse balanceførte ikkebalanceførte poster indberettes kvartalsvist eller årligt. De krævede statistiske oplysninger er nærmere angivet i bilag I. 2. De nationale centralbanker kan indsamle den fornødne statistiske information om værdipapirer, der er udstedt indehaves af MFI'er, på værdipapir-for-værdipapir basis, for så vidt de i stk. 1 nævnte data kan udledes i overensstemmelse med mindstestandarderne i bilag IV. 3. MFI'erne indberetter i overensstemmelse med mindstekravene i bilag I, del 5, tabel 1A, månedlige justeringer for værdiændringer vedrørende hele det datasæt, som ECB kræver. De nationale centralbanker kan indsamle supplerende data, som ikke er omfattet af mindstekravene. Disse supplerende data kan angå opdelingerne, der er markeret i tabel 1A bortset fra»mindstekravene«. 4. Derudover kan ECB forlange uddybende information om justeringerne i posten»omklassifikationer andre reguleringer«, som indsamles af de nationale centralbanker. Artikel 5 Supplerende statistiske indberetningskrav vedrørende securitisationer af lån andre overdragelser af lån MFI indberetter følgende oplysninger i overensstemmelse med bilag I, del 6: 1) nettostrømme vedrørende securitisationer af lån andre overdragelser af lån, som er foretaget i indberetningsperioden 2) udestående beløb ultimo kvartalet vedrørende alle udlån, for hvilke MFI'en handler som lånerer i en securitisation 3) ved anvendelse af International Accounting Standard 39 (IAS 39) eller tilsvarende nationale regnskabsregler de udestående beløb ultimo perioden vedrørende udlån, der er afhændet ved hjælp af securitisation, der ikke er ophørt med at være indregnet. den nedenfor angivne tidsfrist, under hensyntagen til kravet til tidsfrister vedrørende ECB's reservekravssystem, hvis relevant, giver rapporteringsenhederne meddelelse herom. 2. De nationale centralbanker fremsender månedlige statistikker til ECB inden lukketid den 15. arbejdsdag efter udgangen af den måned, de vedrører. 3. De nationale centralbanker fremsender kvartalsstatistikker til ECB inden lukketid den 28. arbejdsdag efter udgangen af det kvartal, de vedrører. 4. De nationale centralbanker fremsender årsstatistikker til ECB i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i retningslinje ECB/ 2007/9 af 1. august 2007 om monetær statistik statistik over finansielle institutioner markeder (omarbejdet) ( 1 ). Artikel 7 Regnskabsregler til brug for statistisk indberetning 1. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, følger MFI'erne med henblik på indberetning efter denne forordning de regnskabsregler, som er fastsat i den nationale lovgivning, der gennemfører Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers andre penge- finansieringsinstitutters årsregnskaber konsoliderede regnskaber ( 2 ) samt alle andre gældende internationale standarder. 2. Indlån udlån indberettes som det udestående nominelle beløb ultimo måneden. Nedskrivninger som defineret i den gældende regnskabspraksis er ikke indeholdt i dette beløb. Indlån udlån skal ikke opgøres netto i forhold til andre aktiver passiver. 3. Uanset gældende bføringspraksis netting praksis i medlemsstaterne indberettes alle finansielle aktiver passiver på bruttobasis til statistiske formål. 4. De nationale centralbanker kan tillade indberetning af udlån, på hvilke der er foretaget hensættelser, uden hensættelser, indberetning af erhvervede udlån til den pris, der er betalt ved erhvervelsen, på den betingelse at denne indberetningspraksis anvendes af alle residente rapporteringsenheder er nødvendig for at sikre konsekvens i den statistiske værdiansættelse af udlån i forhold til de data, der er indberettet for perioder før januar Artikel 8 Undtagelser 1. Små MFI'er (haleinstitutter) kan undtages. Artikel 6 Tidsfrister 1. De nationale centralbanker bestemmer, hvornår de senest skal modtage data fra rapporteringsenhederne for at overholde a) De nationale centralbanker kan give små MFI'er undtagelse, såfremt deres samlede bidrag til den nationale MFI-balance for så vidt angår beholdninger ikke overstiger 5 %. ( 1 ) EUT L 341 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 372 af , s. 1.

5 L 15/18 DA Den Europæiske Unions Tidende b) For kreditinstitutter skal de under litra a) nævnte undtagelser føre til, at de kreditinstitutter, som er omfattet af undtagelserne, får en lettelse af indberetningskravene, uden at dette berører kravene om beregning af reservekravene, som angivet i bilag III. c) Med hensyn til små MFI'er, der ikke er kreditinstitutter, som er omfattet af undtagelse under litra a), indsamler de nationale centralbanker fortsat som minimum data, der vedrører den samlede balance, mindst årligt, således at størrelsen af de indberettende haleinstitutter kan overvåges. d) Uden at det berører litra a) kan de nationale centralbanker give undtagelse til kreditinstitutter, som ikke falder ind under den ordning, der er angivet under litra a) litra b), med den virkning, at deres indberetningskrav nedsættes svarende til dem, der er fastsat i bilag I, del 7, såfremt deres samlede andel af den nationale MFI-balance med hensyn til beholdninger hverken overstiger 10 % af den nationale MFI-balance eller 1 % af MFI-balancen i euroområdet. e) NCB'erne undersøger i god tid, at denne betingelserne som angivet under litra a) litra d) er overholdt, således at undtagelse om nødvendigt kan gives eller annulleres med virkning fra starten af hvert år. f) Små MFI'er kan vælge ikke at benytte sig af undtagelserne i stedet opfylde indberetningskravene fuldt ud. 2. Pengemarkedsforeninger kan undtages. De nationale centralbanker kan undtage pengemarkedsforeninger for de i artikel 4, stk. 1, angivne indberetningskrav, såfremt pengemarkedsforeningerne i stedet indberetter balancedata i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 958/2007 (ECB/2007/8), på følgende betingelser: pengemarkedsforeninger indberetter disse data månedligt i overensstemmelse med den»kombinerede metode«som angivet i bilag I i forordning (EF) nr. 958/2007 (ECB/2007/ 8) i overensstemmelse med de i dennes artikel 9 angivne tidsfrister, indehaverens/indehavernes identitet, eller som registreres uden oplysning om dennes/disses hjemsted. b) Såfremt registrerede andele eller ihændehaverandele udstedes for første gang, eller såfremt markedsudviklingen nødvendiggør et andet alternativ eller en anden kombination af alternativer, (som defineret i bilag I, del 2, afsnit 5.5), kan de nationale centralbanker give undtagelse i et år fra disse krav. c) De nationale centralbanker kan undtage rapporteringsenhederne vedrørende hjemsted for indehavere af andele i pengemarkedsforeninger, såfremt den krævede statistiske information er indhentet fra andre tilgængelige kilder i overensstemmelse med bilag I, del 2, afsnit 5.5. De nationale centralbanker undersøger i god tid, at denne betingelse er opfyldt, således at undtagelse om nødvendigt kan gives eller annulleres med virkning fra et års begyndelse efter aftale med ECB. Med henblik på denne forordning kan de nationale centralbanker oprette vedligeholde en liste over indberettende OFI'er i overensstemmelse med principperne i bilag I, del 2, afsnit Medmindre andet følger af stk. 1, kan der gives undtagelser til udstedere af elektroniske penge. a) Medmindre andet er fastsat i direktiv 2006/48/EF artikel 2 i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) med forbehold af litra b) kan de nationale centralbanker give undtagelser til en udsteder af elektroniske penge. De nationale centralbanker kontrollerer i god tid, at kravet i litra b) er overholdt, således at undtagelse om nødvendigt kan gives eller annulleres. En national centralbank, der giver en undtagelse, skal underrette ECB herom. b) De nationale centralbanker kan give en udsteder af elektroniske penge undtagelse, hvis mindst en af de følgende betingelser er opfyldt: i) de elektroniske penge, der udstedes af udstederen, anerkendes kun som betalingsmiddel af et begrænset antal foretagender, der klart kan identificeres ved: pengemarkedsforeninger skal indberette beholdninger ultimo måneden af andele i pengemarkedsforeninger i overensstemmelse med de i artikel 6, stk. 2, angivne tidsfrister. de er beliggende på samme lokalitet eller andet begrænset lokalt område /eller 3. Der kan gives undtagelse vedrørende indberetning af andele udstedt af pengemarkedsforeninger. a)»registrerede andele i pengemarkedsforeninger«: andele i pengemarkedsforeninger, som i henhold til national lovgivning optages i et register med oplysning om indehaverens/indehavernes identitet dennes/disses hjemsted.»ihændehaverandele i pengemarkedsforeninger«: andele i pengemarkedsforeninger, som i henhold til national lovgivning ikke optages i et register med oplysning om ii) de har en tæt finansiel eller forretningsmæssig forbindelse til udstederen, f.eks. en fælles ejer-, markedsførings- eller distributionsstruktur, selv om udstederen modtagere er etableret som separate juridiske enheder, eller mere end tre fjerdedele af deres samlede balance er uden forbindelse til udstedelsen eller administrationen af elektroniske penge, de forpligtelser, som er knyttet til udestående elektroniske pengebeløb, ikke overstiger 100 mio. EUR.

6 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/19 c) Såfremt en udsteder af elektroniske penge, som har fået undtagelse, ikke er undtaget fra reservekravene, skal den som minimum indberette de kvartalsdata, der er nødvendige til beregning af reservekravsgrundlaget som fastsat i bilag III. Udstederen kan vælge at indberette det begrænsede sæt data vedrørende reservekravsgrundlag hver måned. d) I alle tilfælde, hvor en udsteder af elektroniske penge har fået undtagelse, registrerer ECB til statistisk brug udstederen på MFI-listen som et ikke-finansielt selskab. Institutionen vil således blive behandlet som et ikke-finansielt selskab i de tilfælde, hvor den er modpart til en MFI. Institutionen vil fortsat blive behandlet som et kreditinstitut i relation til Eurosystemets reservekravssystem. 5. Der kan gives undtagelse vedrørende indberetning af justeringer for værdiændringer. a) Med forbehold af stk. 1 kan de nationale centralbanker undtage pengemarkedsforeninger fra indberetning af justeringer for værdiændringer ved at fritage pengemarkedsforeningerne fra ethvert krav om indberetning af justeringer for værdiændringer. b) De nationale centralbanker kan undtage fra kravet vedrørende indberetningshyppighed -frister, hvad angår værdiændringer af værdipapirer, kræve kvartalsvis indberetning med de samme frister som for kvartalsvis indberettede beholdningsdata under følgende betingelser: i) rapporteringsenheder, der anvender forskellige værdiansættelsesmetoder, forsyner de nationale centralbanker med relevante oplysninger om værdiansættelsespraksis, herunder kvantitative angivelser af de procentdele af deres beholdninger af disse instrumenter information oplysning om instrumentkategori, løbetid udsteder, som i det mindste er tilstrækkelig for udarbejdelse af de opdelinger, der er angivet som»mindstekrav«i bilag I, del Der kan gives undtagelse for statistisk indberetning af lån, som er afhændet ved hjælp af securitisation. MFI'er der anvender IAS 39 eller tilsvarende nationale regnskabsregler kan af deres nationale centralbank få tilladelse til at holde lån ude fra beholdninger som krævet i bilag I, del 2 3, hvor disse lån er afhændet ved hjælp af securitisation i henhold til national praksis, såfremt denne praksis finder anvendelse på alle residente MFI'er. 7. Der kan gives undtagelse for visse kvartalsvise beholdninger, som er relateret til medlemsstater uden for euroområdet. Såfremt tal, der er indsamlet på et højere aggregeringsniveau, viser, at positioner i forhold til residente modparter i en medlemsstat eller positioner i forhold til valutaen i en medlemsstat, som ikke har indført euroen, ikke er signifikante, kan en national centralbank beslutte ikke at kræve indberetning i forhold til denne medlemsstat. Den nationale centralbank skal underrette sine rapporteringsenheder om en sådan beslutning. Artikel 9 Mindstestandarder nationale indberetningssystemer 1. De krævede statistiske oplysninger indberettes i overensstemmelse med mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse revisioner som fastsat i bilag IV. ii) såfremt der er foretaget en væsentlig værdiændring, kan de nationale centralbanker anmode rapporteringsenhederne om at tilvejebringe yderligere oplysninger om den måned, hvor denne udvikling har fundet sted. 2. De nationale centralbanker definerer indfører de indberetningssystemer, som den faktiske rapporteringspopulation skal anvende i overensstemmelse med nationale karakteristika. De nationale centralbanker sikrer, at indberetningssystemerne tilvejebringer de krævede statistiske informationer giver mulighed for nøje at kontrollere overensstemmelsen med de mindstestandarder for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse revisioner, som er fastsat i bilag IV. c) De nationale centralbanker kan give undtagelse fra indberetning af værdiændringer af værdipapirer, herunder fuldstændig undtagelse fra indberetning for kreditinstitutter, som indberetter månedsvis værdipapirbeholdninger på værdipapir-for-værdipapir basis under følgende betingelser: Artikel 10 Fusioner, spaltninger reorganiseringer i) den indberettede information omfatter for alle værdipapirer den værdi, hvortil de er bført på balancen ii) med hensyn til værdipapirer uden offentlig tilgængelige identifikationskoder omfatter den indberettede I tilfælde af en fusion, spaltning eller anden reorganisering, som kan påvirke opfyldelsen af en rapporteringsenheds statistiske forpligtelser, skal den pågældende rapporteringsenhed, så snart planen om at gennemføre den pågældende ændring er offentliggjort, inden for en rimelig frist inden den får virkning, underrette den pågældende nationale centralbank om de procedurer, der er planlagt til at opfylde de i denne forordning fastsatte statistiske indberetningskrav.

7 L 15/20 DA Den Europæiske Unions Tidende Artikel 11 Anvendelse af de indberettede statistiske oplysninger med henblik på mindstereserver 1. De statistiske oplysninger, som et kreditinstitut indberetter i henhold til denne forordning, anvendes af kreditinstituttet til beregning af sit reservekravsgrundlag i henhold til forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9). Kreditinstituttet skal navnlig anvende disse oplysninger til at verificere overholdelsen af sit reservekrav i reservekravsperioden. 2. Dataene for mindre haleinstitutters reservekravsgrundlag for tre reservekravsperioder baseres på data fra ultimo kvartalet indsamlet af de nationale centralbanker inden for 28 arbejdsdage efter udgangen af det kvartal, som de vedrører. 3. I tilfælde af modstrid går de særlige regler om anvendelse af ESCB's reservekravssystem i bilag III forud for alle bestemmelser i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9). 4. For at lette ECB's kreditinstitutternes likviditetsstyring skal reservekravene bekræftes senest den første dag i reservekravsperioden. Der kan d under særlige omstændigheder opstå behov for, at kreditinstitutter indberetter revisioner af reservekravsgrundlaget eller af reservekrav, der er blevet bekræftet. Procedurerne for bekræftelse eller anerkendelse af reservekrav berører d ikke rapporteringsenhedernes forpligtelse til altid at indberette korrekte statistiske oplysninger til så hurtigt som muligt at revidere ukorrekte statistiske oplysninger, som de allerede har indberettet. Artikel 12 Verifikation tvungen indsamling De nationale centralbanker udøver retten til at verificere eller foretage indsamling af de oplysninger, som rapporteringsenhederne skal tilvejebringe i henhold til denne forordning, uden at det berører ECB's ret til selv at udøve denne ret. De nationale centralbanker udøver især denne ret, når en institution i den faktiske rapporteringspopulation ikke opfylder mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse revisioner som fastlagt i bilag IV. Artikel 13 Første indberetning 1. Den første indberetning i henhold til denne forordning skal begynde med data for juni 2010, herunder data tilbage til december 2009 alene for så vidt angår tabel Den første indberetning i henhold til denne forordning vedrørende felter svarende til syndikerede lån i bilag I, del 2, tabel 1, påbegyndes med data for december Den første indberetning i henhold til denne forordning vedrørende felter, der svarer til medlemsstater, som har indført euroen, i bilag I, del 3, tabel 3, påbegyndes med de første kvartalsvise data efter datoen for deres indførelse af euro. 4. Den første indberetning i henhold til denne forordning vedrørende felter, der svarer til medlemsstater, som ikke har indført euroen, i bilag I, del 3, tabel 3 4, påbegyndes med de første kvartalsdata efter datoen for deres tiltrædelse af EU. Hvis den pågældende nationale centralbank beslutter ikke at kræve, at den første indberetning af insignifikante data indledes med de første kvartalsdata efter datoen for vedkommende medlemsstats eller medlemsstaters tiltræden af EU, påbegyndes indberetningen 12 måneder efter, at den nationale centralbank har informeret rapporteringsenhederne om kravet om indberetning. Artikel 14 Ophævelse 1. Forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) ophæves med virkning fra den 1. juli Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til denne forordning læses efter sammenligningstabellen i bilag V. Artikel 15 Afsluttende bestemmelse Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Den er gældende fra den 1. juli Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. december For ECB's Styrelsesråd Jean-Claude TRICHET Formand for ECB

8 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/21 BILAG I MONETÆRE FINANSIELLE INSTITUTIONER OG STATISTISKE INDBERETNINGSKRAV Indledning Statistiksystemet for de deltagende medlemsstater, omfattende balancen for de monetære finansielle institutioner (MFI-sektoren), indeholder følgende hovedelementer: a) en liste over MFI er til statistisk brug (jf. del 1 vedrørende bestemmelse af visse MFI er pengemarkedsforeninger), b) en specifikation af den statistiske information, som disse MFI er indberetter månedlig, kvartalsvis eller årligt (jf. del 2, 3, 4, 5, 6 7). For at få fuldstændig information om MFI ernes balance er det desuden nødvendigt at pålægge andre finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber pensionskasser (OFI) visse indberetningsforpligtelser, når de deltager i finansielle aktiviteter, der angår andele i pengemarkedsforeninger. Denne statistiske information indsamles af de nationale centralbanker fra MFI erne OFI erne i overensstemmelse med del 2 i henhold til nationale ordninger, der er baseret på de i artikel 1 bilag II fastlagte harmoniserede definitioner klassifikationer. Pengemængden omfatter sedler mønt i omløb samt MFI ernes andre monetære forpligtelser (indlån andre indlånslignende indskud). Modposterne for pengemængden omfatter alle andre poster i MFI ernes balance. ECB opgør så finansielle transaktioner, der er udledt af beholdninger andre data, herunder data vedrørende justeringer for værdiændringer, som er indberettet af MFI er (jf. del 5). De statistiske oplysninger, som ECB har behov for, er opsummeret i del 8. DEL 1 Identifikation af visse MFI er Afsnit 1: Identifikation af visse MFI er på grundlag af principperne om substituerbarhed for indlån 1.1. Andre finansielle institutioner end kreditinstitutter, der udsteder finansielle instrumenter, som anses for nære substitutter for indlån, klassificeres som MFI er, såfremt de opfylder definitionen af MFI i andre henseender. Klassifikationen er baseret på kriteriet for substituerbarhed for indlån (dvs. hvorvidt passiver klassificeres som indlån), som bestemmes ud fra deres likviditet, der er en kombination af følgende karakteristika: transferabilitet, konvertibilitet, sikkerhed omsættelighed, i relevante tilfælde, deres løbetid. Kriterierne for substituerbarhed for indlån anvendes så til af fastslå, om passiver skal klassificeres som indlån, medmindre der findes en særlig kategori for sådanne passiver Med henblik på at afgøre substituerbarhed for indlån på klassifikation af passiver som indlån forstås ved:»transferabilitet«: muligheden for, at midler placeret i et finansielt instrument frigøres ved brug af betalingsformer som f.eks. checks, overførselsordrer, direkte debitering eller tilsvarende midler»konvertibilitet«: muligheden for omkostningerne ved at konvertere finansielle instrumenter til rede penge eller transferable indlån. Mistede skattefordele ved en sådan konvertering kan betragtes som en slags strafgebyr, der reducerer likviditetsgraden»sikkerhed«: præcis forhåndsviden om likvidationsværdien af et finansielt instrument i den nationale valuta, værdipapirer, der noteres handles regelmæssigt på et organiseret marked, betragtes som omsættelige. For andele i åbne investeringsforeninger er der ikke net marked i gængs forstand. Ikke desto mindre kender investorerne den daglige notering af andelene kan trække midler ud til den pågældende kurs.

9 L 15/22 DA Den Europæiske Unions Tidende Afsnit 2: Principper for identifikation af pengemarkedsforeninger 2.1. Pengemarkedsforeninger defineres som kollektive investeringsinstitutter, hvis andele likviditetsmæssigt er nære substitutter for indlån, som primært investerer i pengemarkedsinstrumenter /eller andele i pengemarkedsforeninger /eller i andre transferable gældsinstrumenter med en restløbetid på op til inklusive 1 år, /eller i bankindlån, /eller tilstræber en afkastgrad, som ligger tæt op ad renten på pengemarkedsinstrumenter. De kriterier, der anvendes til at identificere pengemarkedsforeninger, udledes af foreningernes prospekter, fondsregler, stiftelsesoverenskomster, vedtagne vedtægter, tegningsdokumenter eller investeringskontrakter, markedsføringsmateriale eller anden dokumentation med tilsvarende virkninger. Pengemarkedsforeningen eller dens retlige repræsentant sørger for, at der tilvejebringes den nødvendige information til opfyldelse af dens statistiske indberetningsforpligtelser. Hvis praktiske grunde gør det påkrævet, kan dataene stilles til rådighed af enhver af de enheder, som deltager i finansielle aktiviteter, der angår andele i pengemarkedsforeninger, bl.a. depotforvaltere Med henblik på definitionen af pengemarkedsforeninger forstås ved:»kollektivt investeringsinstitut«(ciu): et foretagende, hvis eneste formål er kollektiv investering med kapital fra offentligheden, hvis andele, på indehavers forlangende, tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte af foretagendets aktiver. Sådanne foretagender kan stiftes i henhold til lovgivning, det være sig aftaleret (som puljemidler, som forvaltes af administrationsselskaber), fondslovgivning (som»unit trust«) eller i henhold til selskabsret (som investeringsforeninger)»bankindlån«: kontantindlån i kreditinstitutter, der tilbagebetales på anfordring eller med et opsigelsesvarsel på op til tre måneder eller med aftalte løbetider på op til to år, inkl. beløb indbetalt til kreditinstitutter for overdragelse af værdipapirer under genkøbsforretninger eller værdipapirlån»nær substituerbarhed for indlån ud fra et likviditetssynspunkt«: muligheden for, at andele i kollektive investeringsforeninger, under normale markedsforhold, kan genkøbes, indløses eller overdrages, på indehavers forlangende, hvor andelene i likviditet kan sammenlignes med indlånsmidler»primært«: mindst 85 % af investeringsporteføljen»pengemarkedsinstrumenter«: de kategorier af transferable værdipapirer, som normalt handles på pengemarkedet (f.eks. indskudsbeviser, erhvervslån omsættelige veksler, skatkammerbeviser værdipapirer udstedt af lokale myndigheder), som er karakteriseret ved følgende: a) likviditet, hvor de kan genkøbes, indløses eller sælges med begrænsede omkostninger, dvs. lave provisioner, små marginaler mellem købs- salgskurser, med meget kort afviklingstid; b) markedsdybde, hvor de handles på et marked, som er i stand til at absorbere en stor mængde transaktioner, hvor handel for store beløb kun har begrænset effekt på deres kurs; c) værdifasthed, hvor deres værdi kan fastlægges med nøjagtighed til enhver tid eller i det mindste en gang om måneden; d) lav renterisiko, hvor de har en restløbetid på et år eller mindre, eller de er genstand for regelmæssige rentereguleringer afhængigt af forholdene på pengemarkedet mindst hver 12. måned; e) lav kreditrisiko, hvor disse instrumenter enten er: 1) officielt noteret på en børs eller handles på andre regulerede markeder, som opererer regelmæssigt, som er anerkendte åbne for offentligheden; eller 2) udstedt i henhold til bestemmelser til beskyttelse af investorer sparere; eller 3) udstedt af en statslig, regional eller lokal myndighed, en centralbank i en medlemsstat, EU, ECB, Den Europæiske Investeringsbank, en ikke-medlemsstat eller, såfremt denne er en forbundsstat, af en af medlemmerne i føderationen, eller af et internationalt offentligt organ, som en eller flere medlemsstater er medlem af eller

10 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/23 et foretagende, der er underlagt tilsyn i overensstemmelse med de i fællesskabslovgivningen definerede kriterier, eller et foretagende, som er underlagt tilsynsregler, som af de kompetente myndigheder anses for at være mindst lige så stramme som de regler, der er fastsat i fællesskabslovgivningen, eller garanteret af et sådant foretagende eller et foretagende, hvis værdipapirer er officielt noteret på en børs, eller som handles på et andet reguleret marked, der opererer regelmæssigt, som er anerkendt åbent for offentligheden. DEL 2 Balance (månedlige beholdninger) Med henblik på udarbejdelsen af de monetære aggregater modposterne for området bestående af de deltagende medlemsstater kræver ECB dataene i tabel 1 således: 1. Instrumentkategorier a) Passiver De relevante instrumentkategorier er: sedler mønt i omløb, indlån, udstedte andele i pengemarkedsforeninger, udstedte gældsinstrumenter, kapital reserver samt andre passiver. For at sondre mellem monetære ikke-monetære passiver inddeles indlån tillige i indlån på anfordring, tidsindskud, indskud med opsigelsesvarsel genkøbsforretninger. Jf. definitionerne i bilag II. b) Aktiver De relevante instrumentkategorier er: kontantbeholdning, udlån, værdipapirer undtagen aktier, andele i pengemarkedsforeninger, aktier andre kapitalandele, anlægsaktiver andre aktiver. Jf. definitionerne i bilag II. 2. Opdeling efter løbetid Inddeling efter den oprindelige løbetid kan anvendes i stedet for en klassificering efter instrumenter i de tilfælde, hvor de finansielle instrumenter ikke er fuldt sammenlignelige mellem de respektive markeder. a) Passiver Inddelingen efter løbetid (eller efter opsigelsesvarsel) er følgende: tidsindskud med løbetid på et år to år; for indskud med opsigelsesvarsel på tre måneder på to år. Genkøbsforretninger opdeles ikke efter løbetid, idet der normalt er tale om meget kortfristede instrumenter (sædvanligvis med mindre end tre måneders løbetid). Gældsinstrumenter udstedt af MFI er opdeles i perioder på et to år. Der kræves ingen løbetidsopdeling for andele udstedt af pengemarkedsforeninger. b) Aktiver Inddelingen efter løbetid er følgende: i kategorier på et fem år for MFI ers udlån til residenter (bortset fra MFI er offentlig ) i de deltagende medlemsstater, opdelt efter delsektor, ligeledes for udlån fra MFI er til husholdninger efter formål; i løbetidskategorier på et år for MFI ers beholdninger af gældsinstrumenter udstedt af andre MFI er med hjemsted i de deltagende medlemsstater, således at det bliver muligt at udligne MFI ernes indbyrdes beholdninger af dette instrument ved beregningen af de monetære aggregater. 3. Opdeling efter formål separat identificering af udlån til enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber Udlån til husholdninger non-profit institutioner rettet mod husholdninger er yderligere opdelt efter låneformål (forbrugskredit, udlån til boligkøb, udlån i øvrigt). Inden for kategorien»udlån i øvrigt«skal udlån til enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber fremgå separat (jf. definitioner af instrumentkategorier i bilag II, del 2, definitioner af sektorer i bilag II, del 3). De nationale centralbanker kan se bort fra kravet om, at lån til enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber skal fremgå separat, såfremt disse udlån udgør mindre end 5 % af medlemsstatens samlede udlån til husholdninger.

11 L 15/24 DA Den Europæiske Unions Tidende Opdeling efter valuta For balanceposter, som kan anvendes til beregning af monetære aggregater, skal saldi i euro fremgå separat, således at ECB kan vælge at definere monetære aggregater som saldi denomineret i alle valutaer under ét eller i euro alene. 5. Opdeling efter modparters sektor hjemsted 5.1. En opgørelse af monetære aggregater deres modparter omfattende de deltagende medlemsstater kræver en identifikation af de modparter i de deltagende medlemsstater, der udgør den pengeholdende sektor. Til dette formål inddeles ikke-mfi modparter efter ENS 95 (jf. bilag II, del 3) i sektoren offentlig (S.13), hvor sektoren statslig (S.1311) identificeres særskilt i samlede indlån, sektoren andre residente sektorer. For at kunne foretage en månedlig disaggregering på sektorer af de monetære aggregater kreditmodparter opdeles sektoren andre residente sektorer yderligere i følgende delsektorer: andre finansielle formidlere + finansielle hjælpeenheder (S S.124), forsikringsselskaber pensionskasser (S.125), ikke-finansielle selskaber (S.11) husholdninger + non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.14 + S.15). Vedrørende enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber jf. afsnit 3. For de samlede indlån indlånskategorierne»tidsindskud med en løbetid på over to år«,»indskud med opsigelsesvarsel på over to år«samt»genkøbsforretninger«foretages yderligere en opdeling mellem kreditinstitutter, andre MFI-modparter sektoren statslig i relation til ECB s reservekravssystem Med hensyn til samlede indlån, tidsindskud med en løbetid på op til to år samt aktivkategorien»værdipapirer undtagen aktier«foretages en yderligere opdeling for modparter, der er FVC er Visse indlån/udlån som fremkommer fra genkøbsforretninger/omvendte genkøbsforretninger eller lignende operationer med»andre finansielle formidlere (S. 123) + finansielle hjælpeenheder (S. 124)«kan have forbindelse med transaktioner med en central modpart. En central modpart er en enhed, som juridisk træder ind mellem parterne i kontrakter på finansielle markeder, bliver køber for alle sælgere sælger for alle købere. Da sådanne transaktioner ofte træder i stedet for bilaterale forretninger mellem MFI er, er der behov for en yderligere skelnen inden for indlånskategorien»genkøbsforretninger«for så vidt angår forretninger med sådanne modparter. På tilsvarende måde er der foretaget en skelnen inden for aktivkategorien»udlån«med hensyn til omvendte genkøbsforretninger med sådanne modparter Indenlandske modparter modparter i andre deltagende medlemsstater identificeres separat behandles på nøjagtig samme måde i alle statistiske opdelinger. Der kræves ikke gerafisk opdeling af modparter uden for de deltagende medlemsstaters område. Modparter inden for de deltagende medlemsstaters område identificeres i henhold til deres nationale sektoropdeling eller deres institutionelle klassifikation i MFI-listen til statistiske formål ECB s statistiske vejledning ( 1 ), som følger klassifikationsprincipper, der ligger så tæt op ad ENS 95 som muligt Hvad angår andele i pengemarkedsforeninger udstedt af MFI er i en deltagende medlemsstat, indberetter rapporteringsenhederne mindst data om hjemsted for indehaverne, opdelt efter henholdsvis indenlandsk/andre deltagende medlemsstater/resten af verden, således at beholdninger, som indehaves af ikke-residenter i de deltagende medlemsstater, kan udelades. Med hensyn til registrerede andele indberetter de udstedende pengemarkedsforeninger eller deres retlige repræsentanter data vedrørende opdeling efter hjemsted for indehavere af deres udstedte andele i den månedlige balance. For ihændehaverandele indberetter rapporteringsenhederne data med opdeling efter hjemsted for indehaveren af andele i pengemarkedsforeninger i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som er fastlagt af den pågældende nationale centralbank efter aftale med ECB. Dette krav er begrænset til én eller en kombination af følgende valgmuligheder, som vælges under hensyntagen til strukturen på de relevante markeder de nationale lovmæssige systemer i vedkommende medlemsstat. Den nationale centralbank vil regelmæssigt overvåge dette krav. a) Udstedende pengemarkedsforeninger: De udstedende pengemarkedsforeninger eller deres retlige repræsentanter indberetter data opdelt efter indehaverens hjemsted vedrørende de andele, de har udstedt. Denne information kan hidrøre fra mægleren, som formidler andelene eller fra en anden enhed, som er involveret i udstedelsen, tilbagekøbet eller overdragelsen af andelene. b) MFI er OFI er som depositarer for andele i pengemarkedsforeninger: Som rapporteringsenheder indberetter MFI er OFI er, der optræder som depotforvaltere for andele i pengemarkedsforeninger, data opdelt efter indehaverens hjemsted vedrørende andele udstedt af residente pengemarkedsforeninger, som de forvalter på vegne af indehaveren eller en anden formidler, der så fungerer ( 1 )»Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers«, March 2007, som ændret.

12 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/25 som depotforvalter. Denne mulighed består, såfremt i) depotforvalteren holder andele i pengemarkedsforeninger i depot på vegne af indehavere adskilt fra dem, der opbevares på vegne af andre depotforvaltere, ii) de fleste af andelene i pengemarkedsforeningerne opbevares i depot hos indenlandske institutioner, der er klassificeret som finansielle formidlere (MFI er eller OFI er). c) MFI er OFI er som indberettere af transaktioner mellem residenter ikke-residenter vedrørende andele i en resident pengemarkedsforening: Som rapporteringsenheder indberetter MFI er OFI er, der optræder som indberettere af transaktioner mellem residenter ikke-residenter, data om andele udstedt af residente pengemarkedsforeninger, opdelt efter indehaverens hjemsted, som de handler på vegne af indehaveren eller en anden formidler, der så deltager i transaktionen. Denne mulighed består, såfremt i) der er tale om omfattende dækning i indberetningen, dvs. at den stort set dækker alle transaktioner, som er udført af rapporteringsenhederne; ii) der indberettes nøjagtige data om køb salg i forhold til ikke-residenter i de deltagende medlemsstater; iii) der er ubetydelig forskel mellem udstedelses- indløsningsværdien, fratrukket gebyrer, af samme andele; iv) størrelsen af andele udstedt af residente pengemarkedsforeninger, der indehaves af ikke-residenter i de deltagende medlemsstater, er lille. d) Hvis mulighed a) til c) ikke finder anvendelse, indberetter rapporteringsenhederne, herunder MFI er OFI er, de relevante data på basis af den tilgængelige information.

13 Tabel 1 Månedelige beholdninger ( 1 ) BALANCEPOSTER A. Indenlandsk B. Andre deltagende medlemsstater C. Resten af verden D. Ikke MFI'er ( 3 ) Ikke-MFI er MFI'er ( 3 ) Ikke-MFI er I alt Banker Ikkebanker opdelt Kreditinstitutter Andre residente sektorer Kreditinstitutter Andre residente sektorer heraf: kreditinstitutter underlagt reservekrav, ECB nationale centralbanker Offentlig (S.13) Statslig (S.1311) Anden offentlig I alt Andre finansielle formidlere + hjælpeenheder (S.123+S.124) heraf: CCPer ( 4 ) heraf: FVC'er Forsikringsselskaber pensionskasser (S.125) Ikkefinansielle selskaber (S.11) Husholdninger nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (S.14 +S.15) heraf: kreditinstitutter underlagt reservekrav, ECB nationale centralbanker Offentlig (S.13) Statslig (S.1311) Anden offentlig I alt Andre finansielle formidlere + hjælpeenheder (S.123+S.124) a) b) c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) PASSIVER 8. Sedler mønt i omløb 9. Indlån * * * * * * * op til 1 år over 1 år heraf transferable indlån heraf op til 2 år heraf syndikerede lån 9e Euro * * * * 9.1e Anfordring * * * * Heraf transferable indlån 9.2e Tidsindskud op til 1 år * * * * over 1 år op til 2 år * * * * over 2 år * * * * * * * * * * * 9.3e Med opsigelsesvarsel op til 3 måneder * * * * over 3 måneder * * * * heraf over 2 år ( 2 ) * * * * * * * * * * * 9.4e Genkøbsforretninger * * * * * * * * * * * 9x Udenlandsk valuta 9.1x Anfordring * * * * 9.2x Tidsindskud op til 1 år * * * * over 1 år op til 2 år * * * * over 2 år * * * * * * * * * * * 9.3x Med opsigelsesvarsel op til 3 måneder * * * * over 3 måneder * * * * heraf over 2 år ( 2 ) * * * * * * * * * * * 9.4x Genkøbsforretninger * * * * * * * * * * * 10. Andele i pengemarkedsforeninger ( 3 ) 11. Udstedte gældsinstrumenter 11e Euro op til 1 år * heraf: CCP'er ( 4 ) heraf: FVC'er Forsikringsselskaber pensionskasser (S.125) Ikkefinansielle selskaber (S.11) Husholdninger nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (S.14 +S.15) L 15/26 DA Den Europæiske Unions Tidende

14 BALANCEPOSTER A. Indenlandsk B. Andre deltagende medlemsstater C. Resten af verden D. Ikke MFI'er ( 3 ) Ikke-MFI er MFI'er ( 3 ) Ikke-MFI er I alt Banker Ikkebanker opdelt Kreditinstitutter Andre residente sektorer Kreditinstitutter Andre residente sektorer heraf: kreditinstitutter underlagt reservekrav, ECB nationale centralbanker Offentlig (S.13) Statslig (S.1311) Anden offentlig I alt Andre finansielle formidlere + hjælpeenheder (S.123+S.124) heraf: CCPer ( 4 ) heraf: FVC'er Forsikringsselskaber pensionskasser (S.125) Ikkefinansielle selskaber (S.11) Husholdninger nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (S.14 +S.15) heraf: kreditinstitutter underlagt reservekrav, ECB nationale centralbanker Offentlig (S.13) Statslig (S.1311) Anden offentlig I alt Andre finansielle formidlere + hjælpeenheder (S.123+S.124) a) b) c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) over 1 år op til 2 år * Heraf op til 2 år nominel kapitalgaranti mindre end 100 % over 2 år * 11x Udenlandsk valuta op til 1 år * over 1 år op til 2 år * Heraf op til 2 år nominel kapitalgaranti mindre end 100 % over 2 år * 12. Kapital reserver 13. Andre passiver Tabel 1. Passiver heraf: CCP'er ( 4 ) heraf: FVC'er Forsikringsselskaber pensionskasser (S.125) Ikkefinansielle selskaber (S.11) Husholdninger nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (S.14 +S.15) DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/27

15 BALANCEPOSTER A. Indenlandsk B. Andre deltagende medlemsstater C. Resten MFI er ( 4 ) Ikke-MFI er MFI er Ikke-MFI er af verden AKTIVER 1. Kassebeholdning 1e heraf euro 2. Udlån op til 1 år over 1 år op til 5 år over 5 år heraf: syndikerede lån heraf: genkøbsforretninger 2e heraf euro heraf: revolvende lån overtræk heraf: rentefri kredit på kreditkort heraf: forlænget kredit på kreditkort 3. Værdipapirer undtagen aktier 3e Euro op til 1 år over 1 år op til 2 år over 2 år 3x Udenlandsk valuta op til 1 år over 1 år op til 2 år over 2 år 4. Andele i pengemarkedsforeninger 5. Aktier andre kapitalandele 6. Anlægsaktiver 7. Andre aktiver Offentlig (S.13) I alt (e) Andre finansielle formidlere + hjælpeenheder (S.123+S.124) (f) heraf: CCP'er ( 4 ) heraf: FVC'er Andre residente sektorer Forsikringsselskaber pensionskasser (S.125) Ikkefinansielle selskaber (S.11) Husholdninger non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) I alt Lån til boligkøb Udlån i øvrigt heraf: E/ I ( 5 ) Tabel 1. Aktiver Offentlig government (S.13) I alt (p) Andre finansielle formidlere + hjælpeenheder (S.123+S.124) (f) heraf: CCP'er ( 4 ) heraf: FVC'er Andre residente sektorer Forsikringsselskaber pensionskasser (S.125) Ikkefinansielle selskaber (S.11) Husholdninger non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) ( 1 ) Celler markeret med * anvendes til beregning af reservegrundlaget. For så vidt angår gældsinstrumenter fremlægger kreditinstitutterne enten dokumentation for passiver, som udelukkes fra reservekravsgrundlaget, eller anvender et standardfradrag på en fast procentdel, som fastsættes af ECB. Felter som ikke er i fed skrift indberettes kun af kreditinstitutter, der er underlagt reservekrav. Jf. så de særlige regler om anvendelse reservekrav i bilag III. ( 2 ) Indberetning af denne post er frivillig indtil andet er meddelt. ( 3 ) Data under denne post kan være genstand for forskellige statistiske indsamlingsmetoder, fastsat af de nationale centralbanker i henhold til reglerne i bilag I, del 2. ( 4 ) Centrale modparter (Central Counterparty Clearing Houses). ( 5 ) Enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber. I alt Forbrugerkredit Forbrugerkredit Lån til boligkøb Udlån i øvrigt heraf: E/ I ( 5 ) D. Ikke opdelt L 15/28 DA Den Europæiske Unions Tidende

16 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/29 DEL 3 Balance (kvartalsvise beholdninger) Med henblik på en nærmere analyse af den monetære udvikling opfyldelsen af andre statistiske formål har ECB behov for følgende oplysninger vedrørende de vigtigste poster: 1. Opdeling efter delsektor, løbetid sikkerhed i fast ejendom af kredit til ikke-mfi er i de deltagende medlemsstater (jf. tabel 2). Dette er påkrævet for at kunne overvåge hele delsektor- løbetidsstrukturen i MFI ernes samlede kreditgivning (udlån værdipapirer) over for den pengeholdende sektor. Med hensyn til ikke-finansielle selskaber husholdninger er»heraf«-opgørelser nødvendige for at kunne udskille udlån med sikkerhed i fast ejendom. Med hensyn til udlån denomineret i euro, med en oprindelig løbetid på over ét år over to år ydet til ikke-finansielle selskaber husholdninger er»heraf«-opgørelser nødvendige med henblik på visse resterende løbetider rentetilpasningperioder (jf. tabel 2). Ved rentetilpasning forstås en ændring af renten på et lån, som er forudset i den bestående låneaftale. Udlån som er undergivet rentepasning omfatter bl.a. udlån med renter, som revideres periodisk i overensstemmelse med udviklingen i et indeks (f.eks. Euribor), udlån med renter, som revideres løbende (flydende rente) udlån med renter, som kan revideres efter MFI ens skøn. 2. Delsektoropdeling af indlån hos MFI-sektoren foretaget af offentlig (undtagen statslig ) i de deltagende medlemsstater (jf. tabel 2). Dette kræves som supplerende oplysninger til månedsindberetningen. 3. Sektoropdeling af positioner over for modparter uden for de deltagende medlemsstater (ikke-deltagende medlemsstater resten af verden) (jf. tabel 2). Sektorklassificeringen i henhold til nationalregnskabssystemet SNA 93 finder anvendelse på områder, hvor ENS 95 ikke gælder. 4. Opdeling efter land (jf. tabel 3). Denne opdeling kræves til en videre monetær analyse samt af hensyn til overgangskravene datakvalitetskontrol. 5. Opdeling efter valuta (jf. tabel 4). Denne opdeling kræves for at kunne beregne transaktioner for monetære aggregater modparter, med justering for valutakursændringer, hvor disse aggregater omfatter alle valutaer under ét.

17 PASSIVER Tabel 2 Kvartalsbeholdninger (opdeling efter sektor) BALANCEPOSTER A. Indenlandsk B. Andre deltagende medlemsstater C. Resten af verden Ikke-MFI er Ikke-MFI er I alt Offentlig (S.13) Andre residente sektorer Offentlig (S.13) Andre residente sektorer Banker Ikke-banker I alt Statslig (S.1311 Anden offentlig I alt Offentlig Kommunal Sociale kasser fonde på del- (S.1314) statsni- (S. veau (S. 1313) 1312) I alt Andre Forsik- finansiellskaberingssel- formidlere + sions- pen- hjælkassepeenheder (S.125) (S.123 +S.124) Ikke-finansielle selskaber (S.11) Sikkerhed i fast ejendom Husholdninger non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) I alt Statslig Anden offentlig I alt Forbrugerkredit Lån til boligkøb Udlån i øvrigt (S.1311) I alt Offentlig Sikkerhed i fast ejendom Sikkerhed i fast ejendom Sikkerhed i fast ejendom på delstatsniveau (S Kommunal (S. 1313) Sociale kasser fonde (S.1314) I alt Andre Forsik- finansiellskaberingssel- formidlere + sions- pen- hjælkassepeenheder (S.125) (S.123 +S.124) Ikke-finansielle selskaber (S.11) Sikkerhed i fast ejendom Husholdninger non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) I alt Forbrugerkredit Lån til boligkøb Udlån i øvrigt Sikkerhed Sikker- Sikker- i hed i hed i fast fast fast ejendom ejendom ejendom 8. Sedler mønt i omløb 9. Indlån M M M 9.1. Anfordring M M M M M M M M M M M M 9.2. Tidsindskud M M M M M M M M M M M M 9.3. Med opsigelsesvarsel 9.4. Genkøbsforretninger 10. Andele i pengemarkedsforeninger 11. Udstedte gældsinstrumenter 12. Kapital reserver 13. Andre passiver AKTIVER M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 1. Kassebeholdning 2. Udlån M M M M M 2e op til 1 år M M M M M M M M over 1 år op til 5 år M M M M M M M M over 5 år M M M M M M M M Euro Udlån med oprindelig løbetid over 1 år Heraf: Udlån med en resterende løbetid på 1 år eller derunder Heraf: Udlån med en resterende løbetid på over 1 år med rentetilpasning inden for de næste 12 måneder Offentlig Andre sektorer residente L 15/30 DA Den Europæiske Unions Tidende

18 BALANCEPOSTER A. Indenlandsk B. Andre deltagende medlemsstater C. Resten af verden Ikke-MFI er Ikke-MFI er I alt Offentlig (S.13) Andre residente sektorer Offentlig (S.13) Andre residente sektorer Banker Ikke-banker Udlån med oprindelig løbetid over 2 år Heraf: Udlån med en resterende løbetid på 2 år eller derunder Heraf: Udlån med en resterende løbetid på over 2 år med rentetilpasning inden for de næste 24 måneder 3. Værdipapirer undtagen aktier op til 1 år over 1 år 4. Andele i pengemarkedsforeninger 5. Aktier andre kapitalandele 6. Anlægsaktiver 7. Andre aktiver I alt Statslig (S.1311 Anden offentlig I alt Offentlig Kommunal Sociale kasser fonde på del- (S.1314) statsni- (S. veau (S. 1313) 1312) I alt Andre Forsik- finansiellskaberingssel- formidlere + sions- pen- hjælkassepeenheder (S.125) (S.123 +S.124) Ikke-finansielle selskaber (S.11) Sikkerhed i fast ejendom Husholdninger non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) I alt Statslig Anden offentlig I alt Forbrugerkredit Lån til boligkøb Udlån i øvrigt (S.1311) I alt Offentlig Sikkerhed i fast ejendom Sikkerhed i fast ejendom Sikkerhed i fast ejendom på delstatsniveau (S Kommunal (S. 1313) Sociale kasser fonde (S.1314) I alt Andre Forsik- finansiellskaberingssel- formidlere + sions- pen- hjælkassepeenheder (S.125) (S.123 +S.124) Ikke-finansielle selskaber (S.11) Sikkerhed i fast ejendom Husholdninger non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) I alt Forbrugerkredit Lån til boligkøb Udlån i øvrigt Sikkerhed Sikker- Sikker- i hed i hed i fast fast fast ejendom ejendom ejendom M M M M M M Månedlige datakrav, jf. tabel 1. M M M Offentlig Andre sektorer residente DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/31

19 Tabel 3 Kvartalsbeholdninger (opdeling efter land) AKTIVPOSTER Enhver af de deltagende medlemsstater (dvs. ekskl. den indenlandske sektor) enhver EU-medlemsstat Resten af verden (ekskl. EU) Medlemsstat Medlemsstat Medlemsstat Medlemsstat PASSIVER 8. Sedler mønt i omløb 9. Indlån fra MFI'er fra ikke-mfi'er 10. Andele i pengemarkedsforeninger 11. Udstedte gældsinstrumenter 12. Kapital reserver 13. Andre passiver AKTIVER 1. Kassebeholdning 2. Udlån a. til MFI'er b. til ikke-mfi'er 3. Værdipapirer undtagen aktier udstedt af MFI er op til 1 år over 1 år op til 2 år over 2 år udstedt af ikke-mfi'er 4. Andele i pengemarkedsforeninger 5. Aktier andre kapitalandele 6. Anlægsaktiver 7. Andre aktiver L 15/32 DA Den Europæiske Unions Tidende

20 AKTIVPOSTER Alle valutaer tilsammen PASSIVER 9. Indlån A. Indenlandsk fra MFI'er M M fra ikke-mfi'er M B. Andre deltagende medlemsstater fra MFI'er M M fra ikke-mfi'er M C. Resten af verden op til 1 år M over 1 år M fra banker Q fra ikke-banker 10. Andele i pengemarkedsforeninger 11. Udstedte gældsinstrumenter M M 12. Kapital reserver M 13. Andre passiver M AKTIVER 2. Udlån A. Indenlandsk til MFI'er M til ikke-mfi'er M M B. Andre deltagende medlemsstater til MFI'er M til ikke-mfi'er M M C. Resten af verden op til 1 år M over 1 år M til banker Q til ikke-banker 3. Værdipapirer undtagen aktier A. Indenlandsk udstedt af MFI er M M udstedt af ikke-mfi'er M M B. Andre deltagende medlemsstater udstedt af MFI er M M udstedt af ikke-mfi'er M M C. Resten af verden udstedt af banker Q udstedt af ikke-banker 4. Andele i pengemarkedsforeninger A. Indenlandsk M B. Andre deltagende medlemsstater M C. Resten af verden M Andre aktiver M M Månedlige datakrav, jf. tabel 1. Q Kvartalsuise datakrav, jf. tabel 1. Tabel 4 Kvartalsbeholdninger (opdeling efter valuta) Euro EU-valutaer undtagen euro Valutaer undtagen andre EU-medlemsstaters valutaer tilsammen I alt EU-medlemsstats valuta EU medlemsstats valuta EU-medlemsstats valuta GBP I alt USD JPY CHF Ørige valutaer tilsammen DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/33

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2007 DEN ROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1489/2007 af 29. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 958/2007 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2007/8)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 334/24 DA 11.12.2002 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 21. november 2002 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(EUT L 305 af , s. 6) nr. side dato Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015

(EUT L 305 af , s. 6) nr. side dato Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015 2012R0024 DA 27.05.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) L 305/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.11.2012 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) STYRELSESRÅDET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 14/36 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/66 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) L 250/10 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 3.10.2008 C 251/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R1745 DA 18.01.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, L 14/30 21.1.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35)

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46. L 104/72 DA 8.4.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L 2001D0913 DA 01.01.2009 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 6. december 2001 om udstedelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 101/156 13.4.2017 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE DA L 2/34 Den Europæiske Unions Tidende 7.1.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 25. juli 2013 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise sektorkonti

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 123/94 Den Europæiske Unions Tidende 19.5.2009 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) 8.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 94/75 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 290/2009 af 31. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 394/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2015 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 21. juli 2015 om tilvejebringelse og indsamling

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5, L 222/24 17.8.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2016/1384 af 2. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/22)

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere