DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008"

Transkript

1 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdet) (ECB/2008/32) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information ( 1 ), særlig artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 4, (3) I overensstemmelse med EF-traktaten statutten for Det Europæiske System af Centralbanker Den Europæiske Centralbank (ESCB-statutten) skal ECB vedtage forordninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre ESCB's opgaver som defineret i ESCB-statutten i visse tilfælde fastsat i Rådets bestemmelser i henhold til traktatens artikel 107, stk. 6. under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23 november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver ( 2 ), særlig artikel 6, stk. 4, under henvisning til Europa-Parlamentets Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdet) ( 3 ), under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab ( 4 ) ud fra følgende betragtninger: (4) ECB skal ifølge ESCB-statuttens artikel 5.1 med støtte fra de nationale centralbanker indsamle den statistiske information, som er nødvendig for at udføre ESCB's opgaver, enten fra de kompetente nationale myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder. ESCB-statuttens artikel 5.2 foreskriver, at de nationale centralbanker i videst muligt omfang skal udføre de opgaver, der er beskrevet i artikel 5.1. (5) I henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2533/98 skal ECB specificere den faktiske rapporteringspopulation inden for referencerapporteringspopulationen kan helt eller delvist fritage nærmere angivne klasser af rapporteringsenheder fra dens statistiske rapporteringskrav. Ifølge artikel 6, stk. 4, kan ECB vedtage forordninger med nærmere angivelse af betingelserne for udøvelse af verifikationsretten eller retten til at foranstalte tvungen indsamling af statistisk information. (1) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 2423/ 2001 af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/ 2001/13) ( 5 ) er blevet ændret betydeligt flere gange. Da der nu er behov for yderligere ændringer af denne forordning, bør den af hensyn til klarhed gennemsigtighed omarbejdes. (2) Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) kræver til opfyldelse af sine opgaver, at MFI-sektoren udarbejder konsoliderede balancer. Hovedformålet er at forsyne Den Europæiske Centralbank (ECB) med et omfattende statistisk billede af den monetære udvikling i de deltagende medlemsstater, der betragtes som et samlet økonomisk område. Disse statistikker omfatter de aggregerede finansielle aktiver passiver med hensyn til beholdninger transaktioner med udgangspunkt i en fuldstændig homen pengesektor rapporteringspopulation udarbejdes regelmæssigt. Det er desuden nødvendigt med tilstrækkeligt detaljerede statistiske data for at sikre den fortsatte analytiske værdi af de beregnede monetære aggregater modparter på dette område. ( 1 ) EFT L 318 af , s. 8. ( 2 ) EFT L 318 af , s. 1. ( 3 ) EUT L 177 af , s. 1. ( 4 ) EFT L 310 af , s. 1. ( 5 ) EFT L 333 af , s. 1. (6) I henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 2533/98 skal medlemsstaterne organisere sig inden for statistikområdet samarbejde med ESCB i fuldt omfang med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i medfør af ESCB-statuttens artikel 5. (7) Det kan være hensigtsmæssigt for de nationale centralbanker at indsamle de statistiske oplysninger fra den faktiske rapporteringspopulation, der er nødvendige for at opfylde ECB's statistiske krav, inden for rammerne af en bredere statistisk indberetning, som de nationale centralbanker afstikker under eget ansvar i overensstemmelse med fællesskabsretten, national ret eller etableret praksis, som så tjener andre statistiske formål, så længe opfyldelsen af ECB's statistiske krav ikke bringes i fare. Dette vil så kunne begrænse indberetningsbyrden. Af hensyn til gennemsigtigheden er det i disse tilfælde passende at underrette rapporteringsenhederne om, at der er indsamlet data, som tjener andre statistiske formål. I særlige tilfælde kan ECB til opfyldelse af sine krav basere sig på statistiske oplysninger, der er indsamlet med disse andre formål for øje. (8) Disse statistiske krav har den største detaljeringsgrad for modparter, der indgår i den pengeholdende sektor. Der kræves detaljerede data om: a) indlån opdelt efter delsektor løbetid desuden klassificeret efter valuta med henblik på en nærmere analyse af udviklingen med hensyn til M3's

2 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/15 komponenter denomineret i udenlandsk valuta på undersøgelsen af graden af substituerbarhed mellem M3's komponenter denomineret i udenlandsk valuta komponenterne denomineret i euro; b) udlån opdelt efter delsektor, løbetid, formål, rentetilpasning valuta, da disse oplysninger betragtes som væsentlig for den monetære analyse; c) positioner over for andre MFI'er i det omfang, det er nødvendigt for at udligne beholdninger mellem MFI'erne indbyrdes eller for beregning af reservekravsgrundlaget; d) positioner over for residenter uden for euroområdet (resten af verden) med hensyn til»tidsindskud med en løbetid på over to år«,»indskud med opsigelsesvarsel på over to år«samt»genkøbsforretninger«med det formål at beregne reservekravsgrundlaget underlagt den positive reservekravskoefficient; e) positioner over for resten af verden for samlede indlån med det formål at lave en opstilling over eksterne modparter; f) indlån lån over for resten af verden opdelt på oprindelige løbetider på under over ét år af hensyn til betalingsbalance finansielle statuskonti. (9) Hvor dette kan lette indberetningsbyrden for kreditinstitutter støtte udviklingen af forbedrede statistikker, opfordres de nationale centralbanker til at fremme en indberetningsordning værdipapir-for-værdipapir til brug for indsamling af den statistiske information om MFI'ernes værdipapirporteføljer, som kræves i denne forordning. Med hensyn til pengemarkedsforeninger kan de nationale centralbanker tillade, at de indberetter i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks forordning/ef) nr. 958/ 2007 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver passiver (ECB/2007/8) ( 1 ) for at lette byrden for fondsforvaltere. (10) ECB beregner finansielle transaktioner som forskellen mellem positioner af beholdninger på indberetningsdatoerne ultimo måneden, hvor virkningen af ændringer, som opstår som følge af andre ikke-transaktionsmæssige påvirkninger, er fjernet. Kravene til rapporteringsenhederne omfatter ikke valutakursændringer, som beregnes af ECB ud fra beholdningsdata valuta-for-valuta, der tilvejebringes af rapporteringsenhederne, eller omklassifikationer, som de nationale centralbanker selv indsamler ved hjælp af diverse informationskilder, som de allerede råder over. der er underlagt ESCB's reservekravssystem, i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/ 2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) ( 2 ). (12) Det er nødvendigt at fastsætte særlige procedurer for fusioner spaltninger, der involverer kreditinstitutter, for at præcisere disse institutioners forpligtelser med hensyn til reservekrav. (13) ECB har behov for information om MFI'ernes aktivitet vedrørende securitisation for at kunne fortolke udviklingen i kredit långivning i euroområdet. Sådan information supplerer desuden data, der indberettes i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 24/2009 af 19. december 2008 om statistik over aktiver passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (ECB/2008/30) ( 3 ). (14) Selvom forordninger udstedt af ECB ikke medfører rettigheder eller forpligtelser for ikke-deltagende medlemsstater, finder ESCB-statuttens artikel 5 anvendelse både på deltagende ikke-deltagende medlemsstater. Forordning (EF) nr. 2533/98 minder om, at ESCB-statuttens artikel 5, sammen med traktatens artikel 10, indebærer en forpligtelse til, at de ikke-deltagende medlemsstater på nationalt niveau udformer gennemfører alle de foranstaltninger, som de finder passende for at gennemføre indsamlingen af de statistiske oplysninger, der er nødvendige for at opfylde ECB's statistiske indberetningskrav, de rettidige forberedelser på statistikområdet, for at de kan blive deltagende medlemsstater UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Definitioner (11) I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 2531/98 kan ECB vedtage forordninger eller beslutninger om fritagelse af institutioner for reservekrav, om specifikation af grundlaget for at udelade eller fratrække passiver, som en institution skylder en anden institution, fra reservekravsgrundlaget om opstilling af forskellige reservekravskoefficienter for særlige passivkategorier. Artikel 6 i forordning (EF) nr. 2531/98 giver ECB hjemmel til fra institutionerne at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for anvendelse af reservekravet, samt til at verificere nøjagtigheden kvaliteten af de oplysninger, som institutionerne fremsender, for at eftervise opfyldelsen af reservekravet. Med henblik på at nedbringe den samlede indberetningsbyrde er det ønskværdigt, at de statistiske oplysninger vedrørende den månedlige balance anvendes til regelmæssig beregning af reservekravsgrundlaget i kreditinstitutterne, ( 1 ) EUT L 211 af , s. 8. I denne forordning forstås ved:»monetær finansiel institution«(mfi): et resident kreditinstitut som defineret i fællesskabslovgivningen eller en anden resident finansiel institution, som modtager indlån /eller indlånslignende indskud fra enheder undtagen MFI'er, som for egen regning (i det mindste i økonomisk henseende) yder lån /eller foretager investeringer i værdipapirer. MFI-sektoren omfatter ( 4 ): a) centralbanker; ( 2 ) EFT L 250 af , s. 10. ( 3 ) Se side 1 i denne EUT. ( 4 ) I det nye europæiske national- regionalregnskabssystem (ENS 95) opdeles finansielle institutioner karakteriseret som MFI'er i to delsektorer, hhv.»centralbanker«(s.121)»andre MFI'er«(S.122).

3 L 15/16 DA Den Europæiske Unions Tidende b) kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, Europa- Parlamentets Rådets direktiv 2006/48/EF 0 (et foretagende, hvis virksomhed består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales ( 1 ), samt i at yde lån for egen regning, eller en udsteder af elektroniske penge som omhandlet i direktiv 2000/46/EF) af 18. september 2000 om adgang til at optage udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge tilsyn med en sådan virksomhed ( 2 ), c) andre MFI'er, dvs. andre residente finansielle institutioner, som opfylder definitionen på en MFI, uanset karakteren af deres virksomhed. Klassifikationen af disse institutioner bestemmes af graden af substituerbarhed mellem de instrumenter, de udsteder, indlån placeret i kreditinstitutter, forudsat at de opfylder MFI-definitionen i andre henseender. Investeringsforeninger, der er pengemarkedsforeninger, opfylder de aftalte likviditetskrav indgår derfor i MFI-sektoren (jf. så bilag I, del 1), erhverver, enten ved hjælp af overdragelse af ejendomsret eller ved undertransport»erhvervelse af lån«: overdragelse fra en ikke-mfi'er af et lån eller en gruppe lån til en rapporteringsenhed, enten ved hjælp af overdragelse af ejendomsret eller ved undertransport Artikel 2 Faktisk rapporteringspopulation 1. Den faktiske rapporteringspopulation omfatter de MFI'er, som har hjemsted i en deltagende medlemsstat.»deltagende medlemsstat«: en deltagende medlemsstat som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2533/98,»ikke-deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der ikke har indført euroen,»rapporteringsenhed«: en rapporteringsenhed som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2533/98,»residentmed hjemsted i«: en resident som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2533/98,»financial vehicle corporation«(fvc): et særligt selskab (FVC), som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 24/ 2009 (ECB/2008/30),»securitisation«: en transaktion som enten er a) en traditionel securitisation som defineret i artikel 4 i direktiv 2006/48/EF; /eller b) en securitisation som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 24/2009 (ECB/2008/30), som indebærer en afhændelse til en FVC af de securitiserede lån,»udsteder af elektroniske pengeelektroniske penge«: en udsteder af elektroniske penge elektroniske penge som defineret i artikel 1, stk. 3, i direktiv 2000/46/EF»nedskrivning«: den direkte reduktion af hovedstolen på et udlån på balancen på grund af dets misligholdelse»lånerer«: en MFI som rer de underliggende lån for en securitisation på dag-til-dag basis for så vidt angår opkrævning af hovedstol renter fra skyldnerne, derpå fremsender beløbene til investorerne i securitisationsordningen 2. MFI'er i den faktiske rapporteringspopulation er fuldt indberetningspligtige, medmindre en undtagelse i henhold til artikel 8 finder anvendelse. 3. Enheder, der opfylder MFI-definitionen, er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, selv om de ikke er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2006/48/EF. 4. Med henblik på indsamling af oplysninger om residens for indehavere af andele i pengemarkedsforeninger som angivet i bilag I, del 2, afsnit 5.5, består den faktiske rapporteringspopulation desuden af andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber pensionskasser (OFI'er), jf. artikel 2, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 2533/98, med forbehold af eventuel undtagelse. Artikel 3 MFI-liste til statistiske formål 1. ECB's Direktion opretter vedligeholder en liste over MFI'er i statistisk øjemed, under hensyntagen til kravene til hyppighed tidsfrister, som følger af brugen heraf i forbindelse med ESCB's reservekravssystem. Listen over MFI'er til statistiske formål skal omfatte en angivelse af, hvorvidt de er underlagt ECB's reservekravssystem. Listen over MFI'er skal være ajourført, korrekt, så konsekvent som muligt tilstrækkelig stabil til statistiske formål. 2. De nationale centralbanker ECB skal gøre listen over MFI'er til statistiske formål ajourføringerne heraf tilgængelige for rapporteringsenhederne på en passende måde, herunder ad elektronisk vej, via internettet eller, på anmodning fra rapporteringsenhederne, i papirbaseret form.»afhændelse af lån«: rapporteringsenhedens økonomiske overdragelse af et lån eller en gruppe lån til en ikke-mfi ( 1 ) Herunder provenu fra udstedelse af gældsinstrumenter til offentligheden. ( 2 ) EFT L 275 af , s Listen over MFI'er til statistiske formål skal kun være til orientering. I tilfælde af at den senest tilgængelige version af listen er fejlbehæftet, pålægger ECB d ikke en enhed sanktioner, hvis den ikke har opfyldt sin statistiske indberetningsforpligtelse korrekt, men handlede i god tro på grundlag af den fejlbehæftede liste.

4 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/17 Artikel 4 Statistiske indberetningskrav 1. Den faktiske rapporteringspopulation indberetter månedlige beholdninger vedrørende balancen ultimo måneden månedlige aggregerede tal for justeringer for værdiændringer til den nationale centralbank i den medlemsstat, hvor MFI'en er resident. De aggregerede tal for justeringer for værdiændringer indberettes med hensyn til af-/ nedskrivning af udlån svarende til udlån for rapporteringsenhederne, idet værdiændringer af værdipapirer er omfattet. Yderligere detaljer om visse balanceførte ikkebalanceførte poster indberettes kvartalsvist eller årligt. De krævede statistiske oplysninger er nærmere angivet i bilag I. 2. De nationale centralbanker kan indsamle den fornødne statistiske information om værdipapirer, der er udstedt indehaves af MFI'er, på værdipapir-for-værdipapir basis, for så vidt de i stk. 1 nævnte data kan udledes i overensstemmelse med mindstestandarderne i bilag IV. 3. MFI'erne indberetter i overensstemmelse med mindstekravene i bilag I, del 5, tabel 1A, månedlige justeringer for værdiændringer vedrørende hele det datasæt, som ECB kræver. De nationale centralbanker kan indsamle supplerende data, som ikke er omfattet af mindstekravene. Disse supplerende data kan angå opdelingerne, der er markeret i tabel 1A bortset fra»mindstekravene«. 4. Derudover kan ECB forlange uddybende information om justeringerne i posten»omklassifikationer andre reguleringer«, som indsamles af de nationale centralbanker. Artikel 5 Supplerende statistiske indberetningskrav vedrørende securitisationer af lån andre overdragelser af lån MFI indberetter følgende oplysninger i overensstemmelse med bilag I, del 6: 1) nettostrømme vedrørende securitisationer af lån andre overdragelser af lån, som er foretaget i indberetningsperioden 2) udestående beløb ultimo kvartalet vedrørende alle udlån, for hvilke MFI'en handler som lånerer i en securitisation 3) ved anvendelse af International Accounting Standard 39 (IAS 39) eller tilsvarende nationale regnskabsregler de udestående beløb ultimo perioden vedrørende udlån, der er afhændet ved hjælp af securitisation, der ikke er ophørt med at være indregnet. den nedenfor angivne tidsfrist, under hensyntagen til kravet til tidsfrister vedrørende ECB's reservekravssystem, hvis relevant, giver rapporteringsenhederne meddelelse herom. 2. De nationale centralbanker fremsender månedlige statistikker til ECB inden lukketid den 15. arbejdsdag efter udgangen af den måned, de vedrører. 3. De nationale centralbanker fremsender kvartalsstatistikker til ECB inden lukketid den 28. arbejdsdag efter udgangen af det kvartal, de vedrører. 4. De nationale centralbanker fremsender årsstatistikker til ECB i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i retningslinje ECB/ 2007/9 af 1. august 2007 om monetær statistik statistik over finansielle institutioner markeder (omarbejdet) ( 1 ). Artikel 7 Regnskabsregler til brug for statistisk indberetning 1. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, følger MFI'erne med henblik på indberetning efter denne forordning de regnskabsregler, som er fastsat i den nationale lovgivning, der gennemfører Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers andre penge- finansieringsinstitutters årsregnskaber konsoliderede regnskaber ( 2 ) samt alle andre gældende internationale standarder. 2. Indlån udlån indberettes som det udestående nominelle beløb ultimo måneden. Nedskrivninger som defineret i den gældende regnskabspraksis er ikke indeholdt i dette beløb. Indlån udlån skal ikke opgøres netto i forhold til andre aktiver passiver. 3. Uanset gældende bføringspraksis netting praksis i medlemsstaterne indberettes alle finansielle aktiver passiver på bruttobasis til statistiske formål. 4. De nationale centralbanker kan tillade indberetning af udlån, på hvilke der er foretaget hensættelser, uden hensættelser, indberetning af erhvervede udlån til den pris, der er betalt ved erhvervelsen, på den betingelse at denne indberetningspraksis anvendes af alle residente rapporteringsenheder er nødvendig for at sikre konsekvens i den statistiske værdiansættelse af udlån i forhold til de data, der er indberettet for perioder før januar Artikel 8 Undtagelser 1. Små MFI'er (haleinstitutter) kan undtages. Artikel 6 Tidsfrister 1. De nationale centralbanker bestemmer, hvornår de senest skal modtage data fra rapporteringsenhederne for at overholde a) De nationale centralbanker kan give små MFI'er undtagelse, såfremt deres samlede bidrag til den nationale MFI-balance for så vidt angår beholdninger ikke overstiger 5 %. ( 1 ) EUT L 341 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 372 af , s. 1.

5 L 15/18 DA Den Europæiske Unions Tidende b) For kreditinstitutter skal de under litra a) nævnte undtagelser føre til, at de kreditinstitutter, som er omfattet af undtagelserne, får en lettelse af indberetningskravene, uden at dette berører kravene om beregning af reservekravene, som angivet i bilag III. c) Med hensyn til små MFI'er, der ikke er kreditinstitutter, som er omfattet af undtagelse under litra a), indsamler de nationale centralbanker fortsat som minimum data, der vedrører den samlede balance, mindst årligt, således at størrelsen af de indberettende haleinstitutter kan overvåges. d) Uden at det berører litra a) kan de nationale centralbanker give undtagelse til kreditinstitutter, som ikke falder ind under den ordning, der er angivet under litra a) litra b), med den virkning, at deres indberetningskrav nedsættes svarende til dem, der er fastsat i bilag I, del 7, såfremt deres samlede andel af den nationale MFI-balance med hensyn til beholdninger hverken overstiger 10 % af den nationale MFI-balance eller 1 % af MFI-balancen i euroområdet. e) NCB'erne undersøger i god tid, at denne betingelserne som angivet under litra a) litra d) er overholdt, således at undtagelse om nødvendigt kan gives eller annulleres med virkning fra starten af hvert år. f) Små MFI'er kan vælge ikke at benytte sig af undtagelserne i stedet opfylde indberetningskravene fuldt ud. 2. Pengemarkedsforeninger kan undtages. De nationale centralbanker kan undtage pengemarkedsforeninger for de i artikel 4, stk. 1, angivne indberetningskrav, såfremt pengemarkedsforeningerne i stedet indberetter balancedata i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 958/2007 (ECB/2007/8), på følgende betingelser: pengemarkedsforeninger indberetter disse data månedligt i overensstemmelse med den»kombinerede metode«som angivet i bilag I i forordning (EF) nr. 958/2007 (ECB/2007/ 8) i overensstemmelse med de i dennes artikel 9 angivne tidsfrister, indehaverens/indehavernes identitet, eller som registreres uden oplysning om dennes/disses hjemsted. b) Såfremt registrerede andele eller ihændehaverandele udstedes for første gang, eller såfremt markedsudviklingen nødvendiggør et andet alternativ eller en anden kombination af alternativer, (som defineret i bilag I, del 2, afsnit 5.5), kan de nationale centralbanker give undtagelse i et år fra disse krav. c) De nationale centralbanker kan undtage rapporteringsenhederne vedrørende hjemsted for indehavere af andele i pengemarkedsforeninger, såfremt den krævede statistiske information er indhentet fra andre tilgængelige kilder i overensstemmelse med bilag I, del 2, afsnit 5.5. De nationale centralbanker undersøger i god tid, at denne betingelse er opfyldt, således at undtagelse om nødvendigt kan gives eller annulleres med virkning fra et års begyndelse efter aftale med ECB. Med henblik på denne forordning kan de nationale centralbanker oprette vedligeholde en liste over indberettende OFI'er i overensstemmelse med principperne i bilag I, del 2, afsnit Medmindre andet følger af stk. 1, kan der gives undtagelser til udstedere af elektroniske penge. a) Medmindre andet er fastsat i direktiv 2006/48/EF artikel 2 i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) med forbehold af litra b) kan de nationale centralbanker give undtagelser til en udsteder af elektroniske penge. De nationale centralbanker kontrollerer i god tid, at kravet i litra b) er overholdt, således at undtagelse om nødvendigt kan gives eller annulleres. En national centralbank, der giver en undtagelse, skal underrette ECB herom. b) De nationale centralbanker kan give en udsteder af elektroniske penge undtagelse, hvis mindst en af de følgende betingelser er opfyldt: i) de elektroniske penge, der udstedes af udstederen, anerkendes kun som betalingsmiddel af et begrænset antal foretagender, der klart kan identificeres ved: pengemarkedsforeninger skal indberette beholdninger ultimo måneden af andele i pengemarkedsforeninger i overensstemmelse med de i artikel 6, stk. 2, angivne tidsfrister. de er beliggende på samme lokalitet eller andet begrænset lokalt område /eller 3. Der kan gives undtagelse vedrørende indberetning af andele udstedt af pengemarkedsforeninger. a)»registrerede andele i pengemarkedsforeninger«: andele i pengemarkedsforeninger, som i henhold til national lovgivning optages i et register med oplysning om indehaverens/indehavernes identitet dennes/disses hjemsted.»ihændehaverandele i pengemarkedsforeninger«: andele i pengemarkedsforeninger, som i henhold til national lovgivning ikke optages i et register med oplysning om ii) de har en tæt finansiel eller forretningsmæssig forbindelse til udstederen, f.eks. en fælles ejer-, markedsførings- eller distributionsstruktur, selv om udstederen modtagere er etableret som separate juridiske enheder, eller mere end tre fjerdedele af deres samlede balance er uden forbindelse til udstedelsen eller administrationen af elektroniske penge, de forpligtelser, som er knyttet til udestående elektroniske pengebeløb, ikke overstiger 100 mio. EUR.

6 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/19 c) Såfremt en udsteder af elektroniske penge, som har fået undtagelse, ikke er undtaget fra reservekravene, skal den som minimum indberette de kvartalsdata, der er nødvendige til beregning af reservekravsgrundlaget som fastsat i bilag III. Udstederen kan vælge at indberette det begrænsede sæt data vedrørende reservekravsgrundlag hver måned. d) I alle tilfælde, hvor en udsteder af elektroniske penge har fået undtagelse, registrerer ECB til statistisk brug udstederen på MFI-listen som et ikke-finansielt selskab. Institutionen vil således blive behandlet som et ikke-finansielt selskab i de tilfælde, hvor den er modpart til en MFI. Institutionen vil fortsat blive behandlet som et kreditinstitut i relation til Eurosystemets reservekravssystem. 5. Der kan gives undtagelse vedrørende indberetning af justeringer for værdiændringer. a) Med forbehold af stk. 1 kan de nationale centralbanker undtage pengemarkedsforeninger fra indberetning af justeringer for værdiændringer ved at fritage pengemarkedsforeningerne fra ethvert krav om indberetning af justeringer for værdiændringer. b) De nationale centralbanker kan undtage fra kravet vedrørende indberetningshyppighed -frister, hvad angår værdiændringer af værdipapirer, kræve kvartalsvis indberetning med de samme frister som for kvartalsvis indberettede beholdningsdata under følgende betingelser: i) rapporteringsenheder, der anvender forskellige værdiansættelsesmetoder, forsyner de nationale centralbanker med relevante oplysninger om værdiansættelsespraksis, herunder kvantitative angivelser af de procentdele af deres beholdninger af disse instrumenter information oplysning om instrumentkategori, løbetid udsteder, som i det mindste er tilstrækkelig for udarbejdelse af de opdelinger, der er angivet som»mindstekrav«i bilag I, del Der kan gives undtagelse for statistisk indberetning af lån, som er afhændet ved hjælp af securitisation. MFI'er der anvender IAS 39 eller tilsvarende nationale regnskabsregler kan af deres nationale centralbank få tilladelse til at holde lån ude fra beholdninger som krævet i bilag I, del 2 3, hvor disse lån er afhændet ved hjælp af securitisation i henhold til national praksis, såfremt denne praksis finder anvendelse på alle residente MFI'er. 7. Der kan gives undtagelse for visse kvartalsvise beholdninger, som er relateret til medlemsstater uden for euroområdet. Såfremt tal, der er indsamlet på et højere aggregeringsniveau, viser, at positioner i forhold til residente modparter i en medlemsstat eller positioner i forhold til valutaen i en medlemsstat, som ikke har indført euroen, ikke er signifikante, kan en national centralbank beslutte ikke at kræve indberetning i forhold til denne medlemsstat. Den nationale centralbank skal underrette sine rapporteringsenheder om en sådan beslutning. Artikel 9 Mindstestandarder nationale indberetningssystemer 1. De krævede statistiske oplysninger indberettes i overensstemmelse med mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse revisioner som fastsat i bilag IV. ii) såfremt der er foretaget en væsentlig værdiændring, kan de nationale centralbanker anmode rapporteringsenhederne om at tilvejebringe yderligere oplysninger om den måned, hvor denne udvikling har fundet sted. 2. De nationale centralbanker definerer indfører de indberetningssystemer, som den faktiske rapporteringspopulation skal anvende i overensstemmelse med nationale karakteristika. De nationale centralbanker sikrer, at indberetningssystemerne tilvejebringer de krævede statistiske informationer giver mulighed for nøje at kontrollere overensstemmelsen med de mindstestandarder for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse revisioner, som er fastsat i bilag IV. c) De nationale centralbanker kan give undtagelse fra indberetning af værdiændringer af værdipapirer, herunder fuldstændig undtagelse fra indberetning for kreditinstitutter, som indberetter månedsvis værdipapirbeholdninger på værdipapir-for-værdipapir basis under følgende betingelser: Artikel 10 Fusioner, spaltninger reorganiseringer i) den indberettede information omfatter for alle værdipapirer den værdi, hvortil de er bført på balancen ii) med hensyn til værdipapirer uden offentlig tilgængelige identifikationskoder omfatter den indberettede I tilfælde af en fusion, spaltning eller anden reorganisering, som kan påvirke opfyldelsen af en rapporteringsenheds statistiske forpligtelser, skal den pågældende rapporteringsenhed, så snart planen om at gennemføre den pågældende ændring er offentliggjort, inden for en rimelig frist inden den får virkning, underrette den pågældende nationale centralbank om de procedurer, der er planlagt til at opfylde de i denne forordning fastsatte statistiske indberetningskrav.

7 L 15/20 DA Den Europæiske Unions Tidende Artikel 11 Anvendelse af de indberettede statistiske oplysninger med henblik på mindstereserver 1. De statistiske oplysninger, som et kreditinstitut indberetter i henhold til denne forordning, anvendes af kreditinstituttet til beregning af sit reservekravsgrundlag i henhold til forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9). Kreditinstituttet skal navnlig anvende disse oplysninger til at verificere overholdelsen af sit reservekrav i reservekravsperioden. 2. Dataene for mindre haleinstitutters reservekravsgrundlag for tre reservekravsperioder baseres på data fra ultimo kvartalet indsamlet af de nationale centralbanker inden for 28 arbejdsdage efter udgangen af det kvartal, som de vedrører. 3. I tilfælde af modstrid går de særlige regler om anvendelse af ESCB's reservekravssystem i bilag III forud for alle bestemmelser i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9). 4. For at lette ECB's kreditinstitutternes likviditetsstyring skal reservekravene bekræftes senest den første dag i reservekravsperioden. Der kan d under særlige omstændigheder opstå behov for, at kreditinstitutter indberetter revisioner af reservekravsgrundlaget eller af reservekrav, der er blevet bekræftet. Procedurerne for bekræftelse eller anerkendelse af reservekrav berører d ikke rapporteringsenhedernes forpligtelse til altid at indberette korrekte statistiske oplysninger til så hurtigt som muligt at revidere ukorrekte statistiske oplysninger, som de allerede har indberettet. Artikel 12 Verifikation tvungen indsamling De nationale centralbanker udøver retten til at verificere eller foretage indsamling af de oplysninger, som rapporteringsenhederne skal tilvejebringe i henhold til denne forordning, uden at det berører ECB's ret til selv at udøve denne ret. De nationale centralbanker udøver især denne ret, når en institution i den faktiske rapporteringspopulation ikke opfylder mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse revisioner som fastlagt i bilag IV. Artikel 13 Første indberetning 1. Den første indberetning i henhold til denne forordning skal begynde med data for juni 2010, herunder data tilbage til december 2009 alene for så vidt angår tabel Den første indberetning i henhold til denne forordning vedrørende felter svarende til syndikerede lån i bilag I, del 2, tabel 1, påbegyndes med data for december Den første indberetning i henhold til denne forordning vedrørende felter, der svarer til medlemsstater, som har indført euroen, i bilag I, del 3, tabel 3, påbegyndes med de første kvartalsvise data efter datoen for deres indførelse af euro. 4. Den første indberetning i henhold til denne forordning vedrørende felter, der svarer til medlemsstater, som ikke har indført euroen, i bilag I, del 3, tabel 3 4, påbegyndes med de første kvartalsdata efter datoen for deres tiltrædelse af EU. Hvis den pågældende nationale centralbank beslutter ikke at kræve, at den første indberetning af insignifikante data indledes med de første kvartalsdata efter datoen for vedkommende medlemsstats eller medlemsstaters tiltræden af EU, påbegyndes indberetningen 12 måneder efter, at den nationale centralbank har informeret rapporteringsenhederne om kravet om indberetning. Artikel 14 Ophævelse 1. Forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) ophæves med virkning fra den 1. juli Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til denne forordning læses efter sammenligningstabellen i bilag V. Artikel 15 Afsluttende bestemmelse Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Den er gældende fra den 1. juli Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. december For ECB's Styrelsesråd Jean-Claude TRICHET Formand for ECB

8 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/21 BILAG I MONETÆRE FINANSIELLE INSTITUTIONER OG STATISTISKE INDBERETNINGSKRAV Indledning Statistiksystemet for de deltagende medlemsstater, omfattende balancen for de monetære finansielle institutioner (MFI-sektoren), indeholder følgende hovedelementer: a) en liste over MFI er til statistisk brug (jf. del 1 vedrørende bestemmelse af visse MFI er pengemarkedsforeninger), b) en specifikation af den statistiske information, som disse MFI er indberetter månedlig, kvartalsvis eller årligt (jf. del 2, 3, 4, 5, 6 7). For at få fuldstændig information om MFI ernes balance er det desuden nødvendigt at pålægge andre finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber pensionskasser (OFI) visse indberetningsforpligtelser, når de deltager i finansielle aktiviteter, der angår andele i pengemarkedsforeninger. Denne statistiske information indsamles af de nationale centralbanker fra MFI erne OFI erne i overensstemmelse med del 2 i henhold til nationale ordninger, der er baseret på de i artikel 1 bilag II fastlagte harmoniserede definitioner klassifikationer. Pengemængden omfatter sedler mønt i omløb samt MFI ernes andre monetære forpligtelser (indlån andre indlånslignende indskud). Modposterne for pengemængden omfatter alle andre poster i MFI ernes balance. ECB opgør så finansielle transaktioner, der er udledt af beholdninger andre data, herunder data vedrørende justeringer for værdiændringer, som er indberettet af MFI er (jf. del 5). De statistiske oplysninger, som ECB har behov for, er opsummeret i del 8. DEL 1 Identifikation af visse MFI er Afsnit 1: Identifikation af visse MFI er på grundlag af principperne om substituerbarhed for indlån 1.1. Andre finansielle institutioner end kreditinstitutter, der udsteder finansielle instrumenter, som anses for nære substitutter for indlån, klassificeres som MFI er, såfremt de opfylder definitionen af MFI i andre henseender. Klassifikationen er baseret på kriteriet for substituerbarhed for indlån (dvs. hvorvidt passiver klassificeres som indlån), som bestemmes ud fra deres likviditet, der er en kombination af følgende karakteristika: transferabilitet, konvertibilitet, sikkerhed omsættelighed, i relevante tilfælde, deres løbetid. Kriterierne for substituerbarhed for indlån anvendes så til af fastslå, om passiver skal klassificeres som indlån, medmindre der findes en særlig kategori for sådanne passiver Med henblik på at afgøre substituerbarhed for indlån på klassifikation af passiver som indlån forstås ved:»transferabilitet«: muligheden for, at midler placeret i et finansielt instrument frigøres ved brug af betalingsformer som f.eks. checks, overførselsordrer, direkte debitering eller tilsvarende midler»konvertibilitet«: muligheden for omkostningerne ved at konvertere finansielle instrumenter til rede penge eller transferable indlån. Mistede skattefordele ved en sådan konvertering kan betragtes som en slags strafgebyr, der reducerer likviditetsgraden»sikkerhed«: præcis forhåndsviden om likvidationsværdien af et finansielt instrument i den nationale valuta, værdipapirer, der noteres handles regelmæssigt på et organiseret marked, betragtes som omsættelige. For andele i åbne investeringsforeninger er der ikke net marked i gængs forstand. Ikke desto mindre kender investorerne den daglige notering af andelene kan trække midler ud til den pågældende kurs.

9 L 15/22 DA Den Europæiske Unions Tidende Afsnit 2: Principper for identifikation af pengemarkedsforeninger 2.1. Pengemarkedsforeninger defineres som kollektive investeringsinstitutter, hvis andele likviditetsmæssigt er nære substitutter for indlån, som primært investerer i pengemarkedsinstrumenter /eller andele i pengemarkedsforeninger /eller i andre transferable gældsinstrumenter med en restløbetid på op til inklusive 1 år, /eller i bankindlån, /eller tilstræber en afkastgrad, som ligger tæt op ad renten på pengemarkedsinstrumenter. De kriterier, der anvendes til at identificere pengemarkedsforeninger, udledes af foreningernes prospekter, fondsregler, stiftelsesoverenskomster, vedtagne vedtægter, tegningsdokumenter eller investeringskontrakter, markedsføringsmateriale eller anden dokumentation med tilsvarende virkninger. Pengemarkedsforeningen eller dens retlige repræsentant sørger for, at der tilvejebringes den nødvendige information til opfyldelse af dens statistiske indberetningsforpligtelser. Hvis praktiske grunde gør det påkrævet, kan dataene stilles til rådighed af enhver af de enheder, som deltager i finansielle aktiviteter, der angår andele i pengemarkedsforeninger, bl.a. depotforvaltere Med henblik på definitionen af pengemarkedsforeninger forstås ved:»kollektivt investeringsinstitut«(ciu): et foretagende, hvis eneste formål er kollektiv investering med kapital fra offentligheden, hvis andele, på indehavers forlangende, tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte af foretagendets aktiver. Sådanne foretagender kan stiftes i henhold til lovgivning, det være sig aftaleret (som puljemidler, som forvaltes af administrationsselskaber), fondslovgivning (som»unit trust«) eller i henhold til selskabsret (som investeringsforeninger)»bankindlån«: kontantindlån i kreditinstitutter, der tilbagebetales på anfordring eller med et opsigelsesvarsel på op til tre måneder eller med aftalte løbetider på op til to år, inkl. beløb indbetalt til kreditinstitutter for overdragelse af værdipapirer under genkøbsforretninger eller værdipapirlån»nær substituerbarhed for indlån ud fra et likviditetssynspunkt«: muligheden for, at andele i kollektive investeringsforeninger, under normale markedsforhold, kan genkøbes, indløses eller overdrages, på indehavers forlangende, hvor andelene i likviditet kan sammenlignes med indlånsmidler»primært«: mindst 85 % af investeringsporteføljen»pengemarkedsinstrumenter«: de kategorier af transferable værdipapirer, som normalt handles på pengemarkedet (f.eks. indskudsbeviser, erhvervslån omsættelige veksler, skatkammerbeviser værdipapirer udstedt af lokale myndigheder), som er karakteriseret ved følgende: a) likviditet, hvor de kan genkøbes, indløses eller sælges med begrænsede omkostninger, dvs. lave provisioner, små marginaler mellem købs- salgskurser, med meget kort afviklingstid; b) markedsdybde, hvor de handles på et marked, som er i stand til at absorbere en stor mængde transaktioner, hvor handel for store beløb kun har begrænset effekt på deres kurs; c) værdifasthed, hvor deres værdi kan fastlægges med nøjagtighed til enhver tid eller i det mindste en gang om måneden; d) lav renterisiko, hvor de har en restløbetid på et år eller mindre, eller de er genstand for regelmæssige rentereguleringer afhængigt af forholdene på pengemarkedet mindst hver 12. måned; e) lav kreditrisiko, hvor disse instrumenter enten er: 1) officielt noteret på en børs eller handles på andre regulerede markeder, som opererer regelmæssigt, som er anerkendte åbne for offentligheden; eller 2) udstedt i henhold til bestemmelser til beskyttelse af investorer sparere; eller 3) udstedt af en statslig, regional eller lokal myndighed, en centralbank i en medlemsstat, EU, ECB, Den Europæiske Investeringsbank, en ikke-medlemsstat eller, såfremt denne er en forbundsstat, af en af medlemmerne i føderationen, eller af et internationalt offentligt organ, som en eller flere medlemsstater er medlem af eller

10 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/23 et foretagende, der er underlagt tilsyn i overensstemmelse med de i fællesskabslovgivningen definerede kriterier, eller et foretagende, som er underlagt tilsynsregler, som af de kompetente myndigheder anses for at være mindst lige så stramme som de regler, der er fastsat i fællesskabslovgivningen, eller garanteret af et sådant foretagende eller et foretagende, hvis værdipapirer er officielt noteret på en børs, eller som handles på et andet reguleret marked, der opererer regelmæssigt, som er anerkendt åbent for offentligheden. DEL 2 Balance (månedlige beholdninger) Med henblik på udarbejdelsen af de monetære aggregater modposterne for området bestående af de deltagende medlemsstater kræver ECB dataene i tabel 1 således: 1. Instrumentkategorier a) Passiver De relevante instrumentkategorier er: sedler mønt i omløb, indlån, udstedte andele i pengemarkedsforeninger, udstedte gældsinstrumenter, kapital reserver samt andre passiver. For at sondre mellem monetære ikke-monetære passiver inddeles indlån tillige i indlån på anfordring, tidsindskud, indskud med opsigelsesvarsel genkøbsforretninger. Jf. definitionerne i bilag II. b) Aktiver De relevante instrumentkategorier er: kontantbeholdning, udlån, værdipapirer undtagen aktier, andele i pengemarkedsforeninger, aktier andre kapitalandele, anlægsaktiver andre aktiver. Jf. definitionerne i bilag II. 2. Opdeling efter løbetid Inddeling efter den oprindelige løbetid kan anvendes i stedet for en klassificering efter instrumenter i de tilfælde, hvor de finansielle instrumenter ikke er fuldt sammenlignelige mellem de respektive markeder. a) Passiver Inddelingen efter løbetid (eller efter opsigelsesvarsel) er følgende: tidsindskud med løbetid på et år to år; for indskud med opsigelsesvarsel på tre måneder på to år. Genkøbsforretninger opdeles ikke efter løbetid, idet der normalt er tale om meget kortfristede instrumenter (sædvanligvis med mindre end tre måneders løbetid). Gældsinstrumenter udstedt af MFI er opdeles i perioder på et to år. Der kræves ingen løbetidsopdeling for andele udstedt af pengemarkedsforeninger. b) Aktiver Inddelingen efter løbetid er følgende: i kategorier på et fem år for MFI ers udlån til residenter (bortset fra MFI er offentlig ) i de deltagende medlemsstater, opdelt efter delsektor, ligeledes for udlån fra MFI er til husholdninger efter formål; i løbetidskategorier på et år for MFI ers beholdninger af gældsinstrumenter udstedt af andre MFI er med hjemsted i de deltagende medlemsstater, således at det bliver muligt at udligne MFI ernes indbyrdes beholdninger af dette instrument ved beregningen af de monetære aggregater. 3. Opdeling efter formål separat identificering af udlån til enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber Udlån til husholdninger non-profit institutioner rettet mod husholdninger er yderligere opdelt efter låneformål (forbrugskredit, udlån til boligkøb, udlån i øvrigt). Inden for kategorien»udlån i øvrigt«skal udlån til enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber fremgå separat (jf. definitioner af instrumentkategorier i bilag II, del 2, definitioner af sektorer i bilag II, del 3). De nationale centralbanker kan se bort fra kravet om, at lån til enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber skal fremgå separat, såfremt disse udlån udgør mindre end 5 % af medlemsstatens samlede udlån til husholdninger.

11 L 15/24 DA Den Europæiske Unions Tidende Opdeling efter valuta For balanceposter, som kan anvendes til beregning af monetære aggregater, skal saldi i euro fremgå separat, således at ECB kan vælge at definere monetære aggregater som saldi denomineret i alle valutaer under ét eller i euro alene. 5. Opdeling efter modparters sektor hjemsted 5.1. En opgørelse af monetære aggregater deres modparter omfattende de deltagende medlemsstater kræver en identifikation af de modparter i de deltagende medlemsstater, der udgør den pengeholdende sektor. Til dette formål inddeles ikke-mfi modparter efter ENS 95 (jf. bilag II, del 3) i sektoren offentlig (S.13), hvor sektoren statslig (S.1311) identificeres særskilt i samlede indlån, sektoren andre residente sektorer. For at kunne foretage en månedlig disaggregering på sektorer af de monetære aggregater kreditmodparter opdeles sektoren andre residente sektorer yderligere i følgende delsektorer: andre finansielle formidlere + finansielle hjælpeenheder (S S.124), forsikringsselskaber pensionskasser (S.125), ikke-finansielle selskaber (S.11) husholdninger + non-profit institutioner rettet mod husholdninger (S.14 + S.15). Vedrørende enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber jf. afsnit 3. For de samlede indlån indlånskategorierne»tidsindskud med en løbetid på over to år«,»indskud med opsigelsesvarsel på over to år«samt»genkøbsforretninger«foretages yderligere en opdeling mellem kreditinstitutter, andre MFI-modparter sektoren statslig i relation til ECB s reservekravssystem Med hensyn til samlede indlån, tidsindskud med en løbetid på op til to år samt aktivkategorien»værdipapirer undtagen aktier«foretages en yderligere opdeling for modparter, der er FVC er Visse indlån/udlån som fremkommer fra genkøbsforretninger/omvendte genkøbsforretninger eller lignende operationer med»andre finansielle formidlere (S. 123) + finansielle hjælpeenheder (S. 124)«kan have forbindelse med transaktioner med en central modpart. En central modpart er en enhed, som juridisk træder ind mellem parterne i kontrakter på finansielle markeder, bliver køber for alle sælgere sælger for alle købere. Da sådanne transaktioner ofte træder i stedet for bilaterale forretninger mellem MFI er, er der behov for en yderligere skelnen inden for indlånskategorien»genkøbsforretninger«for så vidt angår forretninger med sådanne modparter. På tilsvarende måde er der foretaget en skelnen inden for aktivkategorien»udlån«med hensyn til omvendte genkøbsforretninger med sådanne modparter Indenlandske modparter modparter i andre deltagende medlemsstater identificeres separat behandles på nøjagtig samme måde i alle statistiske opdelinger. Der kræves ikke gerafisk opdeling af modparter uden for de deltagende medlemsstaters område. Modparter inden for de deltagende medlemsstaters område identificeres i henhold til deres nationale sektoropdeling eller deres institutionelle klassifikation i MFI-listen til statistiske formål ECB s statistiske vejledning ( 1 ), som følger klassifikationsprincipper, der ligger så tæt op ad ENS 95 som muligt Hvad angår andele i pengemarkedsforeninger udstedt af MFI er i en deltagende medlemsstat, indberetter rapporteringsenhederne mindst data om hjemsted for indehaverne, opdelt efter henholdsvis indenlandsk/andre deltagende medlemsstater/resten af verden, således at beholdninger, som indehaves af ikke-residenter i de deltagende medlemsstater, kan udelades. Med hensyn til registrerede andele indberetter de udstedende pengemarkedsforeninger eller deres retlige repræsentanter data vedrørende opdeling efter hjemsted for indehavere af deres udstedte andele i den månedlige balance. For ihændehaverandele indberetter rapporteringsenhederne data med opdeling efter hjemsted for indehaveren af andele i pengemarkedsforeninger i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som er fastlagt af den pågældende nationale centralbank efter aftale med ECB. Dette krav er begrænset til én eller en kombination af følgende valgmuligheder, som vælges under hensyntagen til strukturen på de relevante markeder de nationale lovmæssige systemer i vedkommende medlemsstat. Den nationale centralbank vil regelmæssigt overvåge dette krav. a) Udstedende pengemarkedsforeninger: De udstedende pengemarkedsforeninger eller deres retlige repræsentanter indberetter data opdelt efter indehaverens hjemsted vedrørende de andele, de har udstedt. Denne information kan hidrøre fra mægleren, som formidler andelene eller fra en anden enhed, som er involveret i udstedelsen, tilbagekøbet eller overdragelsen af andelene. b) MFI er OFI er som depositarer for andele i pengemarkedsforeninger: Som rapporteringsenheder indberetter MFI er OFI er, der optræder som depotforvaltere for andele i pengemarkedsforeninger, data opdelt efter indehaverens hjemsted vedrørende andele udstedt af residente pengemarkedsforeninger, som de forvalter på vegne af indehaveren eller en anden formidler, der så fungerer ( 1 )»Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers«, March 2007, som ændret.

12 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/25 som depotforvalter. Denne mulighed består, såfremt i) depotforvalteren holder andele i pengemarkedsforeninger i depot på vegne af indehavere adskilt fra dem, der opbevares på vegne af andre depotforvaltere, ii) de fleste af andelene i pengemarkedsforeningerne opbevares i depot hos indenlandske institutioner, der er klassificeret som finansielle formidlere (MFI er eller OFI er). c) MFI er OFI er som indberettere af transaktioner mellem residenter ikke-residenter vedrørende andele i en resident pengemarkedsforening: Som rapporteringsenheder indberetter MFI er OFI er, der optræder som indberettere af transaktioner mellem residenter ikke-residenter, data om andele udstedt af residente pengemarkedsforeninger, opdelt efter indehaverens hjemsted, som de handler på vegne af indehaveren eller en anden formidler, der så deltager i transaktionen. Denne mulighed består, såfremt i) der er tale om omfattende dækning i indberetningen, dvs. at den stort set dækker alle transaktioner, som er udført af rapporteringsenhederne; ii) der indberettes nøjagtige data om køb salg i forhold til ikke-residenter i de deltagende medlemsstater; iii) der er ubetydelig forskel mellem udstedelses- indløsningsværdien, fratrukket gebyrer, af samme andele; iv) størrelsen af andele udstedt af residente pengemarkedsforeninger, der indehaves af ikke-residenter i de deltagende medlemsstater, er lille. d) Hvis mulighed a) til c) ikke finder anvendelse, indberetter rapporteringsenhederne, herunder MFI er OFI er, de relevante data på basis af den tilgængelige information.

13 Tabel 1 Månedelige beholdninger ( 1 ) BALANCEPOSTER A. Indenlandsk B. Andre deltagende medlemsstater C. Resten af verden D. Ikke MFI'er ( 3 ) Ikke-MFI er MFI'er ( 3 ) Ikke-MFI er I alt Banker Ikkebanker opdelt Kreditinstitutter Andre residente sektorer Kreditinstitutter Andre residente sektorer heraf: kreditinstitutter underlagt reservekrav, ECB nationale centralbanker Offentlig (S.13) Statslig (S.1311) Anden offentlig I alt Andre finansielle formidlere + hjælpeenheder (S.123+S.124) heraf: CCPer ( 4 ) heraf: FVC'er Forsikringsselskaber pensionskasser (S.125) Ikkefinansielle selskaber (S.11) Husholdninger nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (S.14 +S.15) heraf: kreditinstitutter underlagt reservekrav, ECB nationale centralbanker Offentlig (S.13) Statslig (S.1311) Anden offentlig I alt Andre finansielle formidlere + hjælpeenheder (S.123+S.124) a) b) c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) PASSIVER 8. Sedler mønt i omløb 9. Indlån * * * * * * * op til 1 år over 1 år heraf transferable indlån heraf op til 2 år heraf syndikerede lån 9e Euro * * * * 9.1e Anfordring * * * * Heraf transferable indlån 9.2e Tidsindskud op til 1 år * * * * over 1 år op til 2 år * * * * over 2 år * * * * * * * * * * * 9.3e Med opsigelsesvarsel op til 3 måneder * * * * over 3 måneder * * * * heraf over 2 år ( 2 ) * * * * * * * * * * * 9.4e Genkøbsforretninger * * * * * * * * * * * 9x Udenlandsk valuta 9.1x Anfordring * * * * 9.2x Tidsindskud op til 1 år * * * * over 1 år op til 2 år * * * * over 2 år * * * * * * * * * * * 9.3x Med opsigelsesvarsel op til 3 måneder * * * * over 3 måneder * * * * heraf over 2 år ( 2 ) * * * * * * * * * * * 9.4x Genkøbsforretninger * * * * * * * * * * * 10. Andele i pengemarkedsforeninger ( 3 ) 11. Udstedte gældsinstrumenter 11e Euro op til 1 år * heraf: CCP'er ( 4 ) heraf: FVC'er Forsikringsselskaber pensionskasser (S.125) Ikkefinansielle selskaber (S.11) Husholdninger nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (S.14 +S.15) L 15/26 DA Den Europæiske Unions Tidende

14 BALANCEPOSTER A. Indenlandsk B. Andre deltagende medlemsstater C. Resten af verden D. Ikke MFI'er ( 3 ) Ikke-MFI er MFI'er ( 3 ) Ikke-MFI er I alt Banker Ikkebanker opdelt Kreditinstitutter Andre residente sektorer Kreditinstitutter Andre residente sektorer heraf: kreditinstitutter underlagt reservekrav, ECB nationale centralbanker Offentlig (S.13) Statslig (S.1311) Anden offentlig I alt Andre finansielle formidlere + hjælpeenheder (S.123+S.124) heraf: CCPer ( 4 ) heraf: FVC'er Forsikringsselskaber pensionskasser (S.125) Ikkefinansielle selskaber (S.11) Husholdninger nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (S.14 +S.15) heraf: kreditinstitutter underlagt reservekrav, ECB nationale centralbanker Offentlig (S.13) Statslig (S.1311) Anden offentlig I alt Andre finansielle formidlere + hjælpeenheder (S.123+S.124) a) b) c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) over 1 år op til 2 år * Heraf op til 2 år nominel kapitalgaranti mindre end 100 % over 2 år * 11x Udenlandsk valuta op til 1 år * over 1 år op til 2 år * Heraf op til 2 år nominel kapitalgaranti mindre end 100 % over 2 år * 12. Kapital reserver 13. Andre passiver Tabel 1. Passiver heraf: CCP'er ( 4 ) heraf: FVC'er Forsikringsselskaber pensionskasser (S.125) Ikkefinansielle selskaber (S.11) Husholdninger nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (S.14 +S.15) DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/27

15 BALANCEPOSTER A. Indenlandsk B. Andre deltagende medlemsstater C. Resten MFI er ( 4 ) Ikke-MFI er MFI er Ikke-MFI er af verden AKTIVER 1. Kassebeholdning 1e heraf euro 2. Udlån op til 1 år over 1 år op til 5 år over 5 år heraf: syndikerede lån heraf: genkøbsforretninger 2e heraf euro heraf: revolvende lån overtræk heraf: rentefri kredit på kreditkort heraf: forlænget kredit på kreditkort 3. Værdipapirer undtagen aktier 3e Euro op til 1 år over 1 år op til 2 år over 2 år 3x Udenlandsk valuta op til 1 år over 1 år op til 2 år over 2 år 4. Andele i pengemarkedsforeninger 5. Aktier andre kapitalandele 6. Anlægsaktiver 7. Andre aktiver Offentlig (S.13) I alt (e) Andre finansielle formidlere + hjælpeenheder (S.123+S.124) (f) heraf: CCP'er ( 4 ) heraf: FVC'er Andre residente sektorer Forsikringsselskaber pensionskasser (S.125) Ikkefinansielle selskaber (S.11) Husholdninger non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) I alt Lån til boligkøb Udlån i øvrigt heraf: E/ I ( 5 ) Tabel 1. Aktiver Offentlig government (S.13) I alt (p) Andre finansielle formidlere + hjælpeenheder (S.123+S.124) (f) heraf: CCP'er ( 4 ) heraf: FVC'er Andre residente sektorer Forsikringsselskaber pensionskasser (S.125) Ikkefinansielle selskaber (S.11) Husholdninger non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) ( 1 ) Celler markeret med * anvendes til beregning af reservegrundlaget. For så vidt angår gældsinstrumenter fremlægger kreditinstitutterne enten dokumentation for passiver, som udelukkes fra reservekravsgrundlaget, eller anvender et standardfradrag på en fast procentdel, som fastsættes af ECB. Felter som ikke er i fed skrift indberettes kun af kreditinstitutter, der er underlagt reservekrav. Jf. så de særlige regler om anvendelse reservekrav i bilag III. ( 2 ) Indberetning af denne post er frivillig indtil andet er meddelt. ( 3 ) Data under denne post kan være genstand for forskellige statistiske indsamlingsmetoder, fastsat af de nationale centralbanker i henhold til reglerne i bilag I, del 2. ( 4 ) Centrale modparter (Central Counterparty Clearing Houses). ( 5 ) Enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber. I alt Forbrugerkredit Forbrugerkredit Lån til boligkøb Udlån i øvrigt heraf: E/ I ( 5 ) D. Ikke opdelt L 15/28 DA Den Europæiske Unions Tidende

16 DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/29 DEL 3 Balance (kvartalsvise beholdninger) Med henblik på en nærmere analyse af den monetære udvikling opfyldelsen af andre statistiske formål har ECB behov for følgende oplysninger vedrørende de vigtigste poster: 1. Opdeling efter delsektor, løbetid sikkerhed i fast ejendom af kredit til ikke-mfi er i de deltagende medlemsstater (jf. tabel 2). Dette er påkrævet for at kunne overvåge hele delsektor- løbetidsstrukturen i MFI ernes samlede kreditgivning (udlån værdipapirer) over for den pengeholdende sektor. Med hensyn til ikke-finansielle selskaber husholdninger er»heraf«-opgørelser nødvendige for at kunne udskille udlån med sikkerhed i fast ejendom. Med hensyn til udlån denomineret i euro, med en oprindelig løbetid på over ét år over to år ydet til ikke-finansielle selskaber husholdninger er»heraf«-opgørelser nødvendige med henblik på visse resterende løbetider rentetilpasningperioder (jf. tabel 2). Ved rentetilpasning forstås en ændring af renten på et lån, som er forudset i den bestående låneaftale. Udlån som er undergivet rentepasning omfatter bl.a. udlån med renter, som revideres periodisk i overensstemmelse med udviklingen i et indeks (f.eks. Euribor), udlån med renter, som revideres løbende (flydende rente) udlån med renter, som kan revideres efter MFI ens skøn. 2. Delsektoropdeling af indlån hos MFI-sektoren foretaget af offentlig (undtagen statslig ) i de deltagende medlemsstater (jf. tabel 2). Dette kræves som supplerende oplysninger til månedsindberetningen. 3. Sektoropdeling af positioner over for modparter uden for de deltagende medlemsstater (ikke-deltagende medlemsstater resten af verden) (jf. tabel 2). Sektorklassificeringen i henhold til nationalregnskabssystemet SNA 93 finder anvendelse på områder, hvor ENS 95 ikke gælder. 4. Opdeling efter land (jf. tabel 3). Denne opdeling kræves til en videre monetær analyse samt af hensyn til overgangskravene datakvalitetskontrol. 5. Opdeling efter valuta (jf. tabel 4). Denne opdeling kræves for at kunne beregne transaktioner for monetære aggregater modparter, med justering for valutakursændringer, hvor disse aggregater omfatter alle valutaer under ét.

17 PASSIVER Tabel 2 Kvartalsbeholdninger (opdeling efter sektor) BALANCEPOSTER A. Indenlandsk B. Andre deltagende medlemsstater C. Resten af verden Ikke-MFI er Ikke-MFI er I alt Offentlig (S.13) Andre residente sektorer Offentlig (S.13) Andre residente sektorer Banker Ikke-banker I alt Statslig (S.1311 Anden offentlig I alt Offentlig Kommunal Sociale kasser fonde på del- (S.1314) statsni- (S. veau (S. 1313) 1312) I alt Andre Forsik- finansiellskaberingssel- formidlere + sions- pen- hjælkassepeenheder (S.125) (S.123 +S.124) Ikke-finansielle selskaber (S.11) Sikkerhed i fast ejendom Husholdninger non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) I alt Statslig Anden offentlig I alt Forbrugerkredit Lån til boligkøb Udlån i øvrigt (S.1311) I alt Offentlig Sikkerhed i fast ejendom Sikkerhed i fast ejendom Sikkerhed i fast ejendom på delstatsniveau (S Kommunal (S. 1313) Sociale kasser fonde (S.1314) I alt Andre Forsik- finansiellskaberingssel- formidlere + sions- pen- hjælkassepeenheder (S.125) (S.123 +S.124) Ikke-finansielle selskaber (S.11) Sikkerhed i fast ejendom Husholdninger non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) I alt Forbrugerkredit Lån til boligkøb Udlån i øvrigt Sikkerhed Sikker- Sikker- i hed i hed i fast fast fast ejendom ejendom ejendom 8. Sedler mønt i omløb 9. Indlån M M M 9.1. Anfordring M M M M M M M M M M M M 9.2. Tidsindskud M M M M M M M M M M M M 9.3. Med opsigelsesvarsel 9.4. Genkøbsforretninger 10. Andele i pengemarkedsforeninger 11. Udstedte gældsinstrumenter 12. Kapital reserver 13. Andre passiver AKTIVER M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 1. Kassebeholdning 2. Udlån M M M M M 2e op til 1 år M M M M M M M M over 1 år op til 5 år M M M M M M M M over 5 år M M M M M M M M Euro Udlån med oprindelig løbetid over 1 år Heraf: Udlån med en resterende løbetid på 1 år eller derunder Heraf: Udlån med en resterende løbetid på over 1 år med rentetilpasning inden for de næste 12 måneder Offentlig Andre sektorer residente L 15/30 DA Den Europæiske Unions Tidende

18 BALANCEPOSTER A. Indenlandsk B. Andre deltagende medlemsstater C. Resten af verden Ikke-MFI er Ikke-MFI er I alt Offentlig (S.13) Andre residente sektorer Offentlig (S.13) Andre residente sektorer Banker Ikke-banker Udlån med oprindelig løbetid over 2 år Heraf: Udlån med en resterende løbetid på 2 år eller derunder Heraf: Udlån med en resterende løbetid på over 2 år med rentetilpasning inden for de næste 24 måneder 3. Værdipapirer undtagen aktier op til 1 år over 1 år 4. Andele i pengemarkedsforeninger 5. Aktier andre kapitalandele 6. Anlægsaktiver 7. Andre aktiver I alt Statslig (S.1311 Anden offentlig I alt Offentlig Kommunal Sociale kasser fonde på del- (S.1314) statsni- (S. veau (S. 1313) 1312) I alt Andre Forsik- finansiellskaberingssel- formidlere + sions- pen- hjælkassepeenheder (S.125) (S.123 +S.124) Ikke-finansielle selskaber (S.11) Sikkerhed i fast ejendom Husholdninger non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) I alt Statslig Anden offentlig I alt Forbrugerkredit Lån til boligkøb Udlån i øvrigt (S.1311) I alt Offentlig Sikkerhed i fast ejendom Sikkerhed i fast ejendom Sikkerhed i fast ejendom på delstatsniveau (S Kommunal (S. 1313) Sociale kasser fonde (S.1314) I alt Andre Forsik- finansiellskaberingssel- formidlere + sions- pen- hjælkassepeenheder (S.125) (S.123 +S.124) Ikke-finansielle selskaber (S.11) Sikkerhed i fast ejendom Husholdninger non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) I alt Forbrugerkredit Lån til boligkøb Udlån i øvrigt Sikkerhed Sikker- Sikker- i hed i hed i fast fast fast ejendom ejendom ejendom M M M M M M Månedlige datakrav, jf. tabel 1. M M M Offentlig Andre sektorer residente DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/31

19 Tabel 3 Kvartalsbeholdninger (opdeling efter land) AKTIVPOSTER Enhver af de deltagende medlemsstater (dvs. ekskl. den indenlandske sektor) enhver EU-medlemsstat Resten af verden (ekskl. EU) Medlemsstat Medlemsstat Medlemsstat Medlemsstat PASSIVER 8. Sedler mønt i omløb 9. Indlån fra MFI'er fra ikke-mfi'er 10. Andele i pengemarkedsforeninger 11. Udstedte gældsinstrumenter 12. Kapital reserver 13. Andre passiver AKTIVER 1. Kassebeholdning 2. Udlån a. til MFI'er b. til ikke-mfi'er 3. Værdipapirer undtagen aktier udstedt af MFI er op til 1 år over 1 år op til 2 år over 2 år udstedt af ikke-mfi'er 4. Andele i pengemarkedsforeninger 5. Aktier andre kapitalandele 6. Anlægsaktiver 7. Andre aktiver L 15/32 DA Den Europæiske Unions Tidende

20 AKTIVPOSTER Alle valutaer tilsammen PASSIVER 9. Indlån A. Indenlandsk fra MFI'er M M fra ikke-mfi'er M B. Andre deltagende medlemsstater fra MFI'er M M fra ikke-mfi'er M C. Resten af verden op til 1 år M over 1 år M fra banker Q fra ikke-banker 10. Andele i pengemarkedsforeninger 11. Udstedte gældsinstrumenter M M 12. Kapital reserver M 13. Andre passiver M AKTIVER 2. Udlån A. Indenlandsk til MFI'er M til ikke-mfi'er M M B. Andre deltagende medlemsstater til MFI'er M til ikke-mfi'er M M C. Resten af verden op til 1 år M over 1 år M til banker Q til ikke-banker 3. Værdipapirer undtagen aktier A. Indenlandsk udstedt af MFI er M M udstedt af ikke-mfi'er M M B. Andre deltagende medlemsstater udstedt af MFI er M M udstedt af ikke-mfi'er M M C. Resten af verden udstedt af banker Q udstedt af ikke-banker 4. Andele i pengemarkedsforeninger A. Indenlandsk M B. Andre deltagende medlemsstater M C. Resten af verden M Andre aktiver M M Månedlige datakrav, jf. tabel 1. Q Kvartalsuise datakrav, jf. tabel 1. Tabel 4 Kvartalsbeholdninger (opdeling efter valuta) Euro EU-valutaer undtagen euro Valutaer undtagen andre EU-medlemsstaters valutaer tilsammen I alt EU-medlemsstats valuta EU medlemsstats valuta EU-medlemsstats valuta GBP I alt USD JPY CHF Ørige valutaer tilsammen DA Den Europæiske Unions Tidende L 15/33

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46. L 104/72 DA 8.4.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) 8.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 94/75 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 290/2009 af 31. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN INDSAMLING AF DATA FRA KREDITINSTITUTTER OG ANDRE VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER KONTANTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER DE OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

GENNEMFØRELSEN AF PENGEPOLITIKKEN I EUROOMRÅDET

GENNEMFØRELSEN AF PENGEPOLITIKKEN I EUROOMRÅDET GENNEMFØRELSEN AF PENGEPOLITIKKEN I EUROOMRÅDET DOKUMENTATIONSGRUNDLAG FOR EUROSYSTEMETS PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER OG PROCEDURER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 Kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1409/2013 af 28. november 2013 om betalingsstatistik

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1409/2013 af 28. november 2013 om betalingsstatistik L 352/18 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1409/2013 af 28. november 2013 om betalingsstatistik (ECB/2013/43) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]*

Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]* DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 23. juni 2011 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1059060 Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]* Indhold Institutionelle enheder... 2 Kriterier for sektorplacering...

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011O0014 DA 03.01.2013 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 20. september 2011 om Eurosystemets

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til Lov om investeringsforeninger

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 26.9.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. juni 2014 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 86/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere