Finansiel sta bi li tet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel sta bi li tet"

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K

2 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens bygning, Havnegade 5 i København. Bygningen, der er opført i årene , er tegnet af arkitekt Arne Jacobsen ( ). Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. Finansiel stabilitet 2006 er tilgængelig på Nationalbankens websted: under publikationer. Finansiel stabilitet er oversat til engelsk. Finansiel stabilitet kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen, Havnegade 5, 1093 København K Telefon (direkte) eller Ekspeditionstider, mandag-fredag kl Redaktionen er afsluttet 10. maj Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end en halv af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme na. Tal foreligger ikke Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Datagraf Auning A/S ISSN ISSN (Online)

3 3 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 7 ANALYSE AF FINANSIEL STABILITET DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansielle institutioners betydning for finansiel stabilitet Nordiske koncerner og danske pengeinstitutter Risikofaktorer i danske pengeinstitutter Realkreditinstitutter Pensionsselskaber ERHVERV OG HUSHOLDNINGER Erhverv og husholdningers betydning for finansiel stabilitet Erhverv Husholdninger KAPITALMARKEDERNE Kapitalmarkeders betydning for finansiel stabilitet Aktiemarkederne Statsobligationsmarkederne Kreditspænd i Europa og USA Renteforventninger udledt fra optionspriser RAMMERNE FOR DET FINANSIELLE SYSTEM Rammerne for det finansielle system og finansiel stabilitet Det indre finansielle marked Kreditinstitutter Værdipapirmarkeder Betalings- og afviklingssystemer TEMAER I RELATION TIL FINANSIEL STABILITET ANVENDELSE AF AVANCEREDE METODER TIL BEREGNING AF KAPITALKRAV UNDER BASEL II Indførelsen af nye kapitaldækningsregler i Danmark Teoretisk baggrund for kreditinstitutters kapitalkrav... 80

4 4 Finansiel stabilitet Beregning af kapitalkravet med IRB-modeller Kvantificering PENGEINSTITUTTERS LIKVIDITET Indledning Pengeinstitutters likviditetsstyring Likviditetstilsyn Data for pengeinstitutternes likviditet SIKRING AF AFVIKLINGEN I DANSKE BETALINGS- OG AFVIKLINGSSYSTEMER Indledning Sikring af afviklingen i multilaterale nettingssystemer Sikring af afviklingen i Sumclearingen Pengeinstitutternes likviditetsreserver ORDLISTE OVER FINANSIELLE BEGREBER

5 5 Bokse Boks 1 Anvendte grupperinger Nye regnskabsregler Dekomponering af egenkapitalforrentning Lån til finansielle investeringer Beregning af pengeinstitutters kreditrisiko i udlånsporteføljen Makrostresstest af den danske banksektor Model til vurdering af virksomheders konkursrisiko Tab på erhvervsudlån Dansk landbrug Optioner og implicit volatilitet Et risikoindeks for aktiver denomineret i euro IRB-formel Datagrundlag Likviditetskravet i lov om finansiel virksomhed Baselkomiteens anbefalinger til likviditetsstyring i banker Multilaterale nettoafviklingssystemer Sikkerhedspools Fordele og ulemper ved afvikling af et konkursramt pengeinstituts detailbetalinger Metode til vurdering af pengeinstitutters likviditetsberedskab

6

7 7 Indledning og sammenfatning Nationalbanken har ansvaret for pengepolitikken i Danmark og har som en del af sine målsætninger at sikre kronens værdi og at bidrage til effektivitet og stabilitet i betalingssystemer og på de finansielle markeder. Ansvaret følger af nationalbankloven, som fastlægger, at det er Nationalbankens opgave at "opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning". Pengepolitik og finansiel stabilitet er gensidigt forbundne. På den ene side danner en troværdig pengepolitik med en fast kroneværdi ramme for finansiel stabilitet. På den anden side føres pengepolitikken gennem det finansielle system, og finansiel stabilitet er dermed afgørende for en effektiv gennemførelse af en markedsorienteret pengepolitik. Det finansielle system skal samtidig være så robust, at der er rum til at føre den nødvendige pengepolitik. I den årlige publikation Finansiel stabilitet vurderes den finansielle stabilitet i Danmark med fokus på finansielle institutioner, markeder og betalingssystemer. Her identificeres de væsentligste risici for det finansielle system. Det omfatter også situationer, der vil opstå med meget lille sandsynlighed, men som kan medføre store samfundsmæssige omkostninger. Det vurderes, hvorvidt det finansielle system som helhed er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer i sektoren ikke spreder sig og hindrer de finansielle markeder i at fungere som formidlere af kapital og finansielle tjenesteydelser. Det er Finanstilsynets opgave at påse, at det enkelte finansielle institut er tilstrækkeligt robust. Hensigten med publikationen er at skabe bevågenhed om forhold, der er vigtige for at bevare den finansielle stabilitet i Danmark. SAMMENFATNING Der er gode økonomiske forhold i Danmark i disse år. Dansk økonomi befinder sig i et opsving, som tog sin begyndelse for næsten tre år siden. Det smitter af på den finansielle sektor, og der var igen i 2005 rekordhøj indtjening i pengeinstitutterne. Samlet set vurderes de finansielle institutioner fortsat at være robuste, og der er ikke umiddelbart noget i horisonten, som ser ud til at kunne true den finansielle stabilitet i Danmark. Pengeinstitutterne har haft høj udlånsvækst i 2005 en vækst der ikke er set højere siden midten af 1980'erne, jf. figur 1. For enkelte institutter

8 8 Finansiel stabilitet UDLÅNSVÆKST, ALLE PENGEINSTITUTTER I DANMARK, Figur 1 Pct Årlig udlånsvækst Anm.: Alle pengeinstitutter i Danmark omfatter Finanstilsynets gruppe 1, 2 og 3. Der er ikke korrigeret for effekt af nye regnskabsstandarder, der trådte i kraft fra og med tal er skønnet. Kilde: Finanstilsynet. har der været tale om endog meget høj udlånsvækst. Udlånsvæksten har bl.a. været drevet af det fortsat lave renteniveau og stigende ejendomspriser. Der synes at være en vis tendens til, at de pengeinstitutter, der har haft høj udlånsvækst de seneste år, også har højere kreditrisiko i udlånsporteføljen, dog er der en stor spredning. I en situation med meget høj udlånsvækst er det vigtigt, at pengeinstitutterne er ekstra opmærksomme på eventuelle fald i kreditkvaliteten og tilpasser kapitalgrundlaget og dermed stødpuden mod stigende tab herefter. Overordnet fremstår pengeinstitutterne og de nordiske koncerner som robuste. Den høje udlånsvækst og et mindre fald i kapitaldækningen betyder dog, at modstandskraften over for stigende tab er reduceret lidt. Der er samtidig ikke en klar positiv sammenhæng mellem det enkelte pengeinstituts modstandskraft og sandsynligheden for, at instituttet vil få tab. Det er således ikke nødvendigvis de pengeinstitutter, der har den højeste kreditrisiko i udlånsporteføljen, dvs. højeste sandsynlighed for at få tab, der vil kunne klare de største tab. Kreditinstitutternes kapitalkrav vil under de nye Basel II-kapitaldækningsregler kunne beregnes med brug af interne kreditrisikomodeller, hvilket indebærer en række valgmuligheder med hensyn til data og metode, der kan påvirke størrelsen af det resulterende kapitalkrav. I temakapitlet om anvendelse af avancerede metoder til beregning af kapitalkrav under Basel II illustreres effekten af nogle af disse valg.

9 9 Reglerne vedr. pengeinstitutternes likviditet er et af de områder, der endnu ikke er harmoniseret inden for EU. I temakapitlet om pengeinstitutters likviditet beskrives pengeinstitutters likviditetsstyring og forskellige data for pengeinstitutternes likviditet. Danske pengeinstitutters likviditet er langt større end det lovmæssige krav, men overdækningen er aftaget noget de seneste år, i takt med at pengeinstitutternes udlån er vokset mere end indlån. Sikre og effektive betalingssystemer er en vigtig forudsætning for finansiel stabilitet, og i temakapitlet om sikring af afviklingen i de danske betalings- og afviklingssystemer ses der på, hvorledes afviklingen af detailbetalinger og værdipapirhandler er sikret i forhold til finansielle risici. På baggrund af Nationalbankens konkursmodel vurderes danske erhvervsvirksomheders konkurssandsynligheder generelt at være aftaget i De svageste virksomheder har dog fået det sværere. Det skyldes, at der etableres mange nye virksomheder i gode tider som disse. Nystartede virksomheder har alt andet lige relativt højere konkurssandsynligheder end ældre virksomheder. Udviklingen i konkurssandsynligheder for de forskellige brancher og fordelingen af udlån på brancher betyder, at pengeinstitutternes samlede tab fortsat forventes at være lave i den nærmeste fremtid. Husholdningernes økonomiske situation er forbedret. Realindkomsterne er steget, og indkomstsituationen er for mange blevet bedre, i takt med at ledigheden er faldet. Prisen på ejerboliger er steget markant i de senere år stigninger der er større end tidligere set og blandt de højeste i verden. Sammen med et lavt renteniveau har det bidraget til høj vækst i det private forbrug. De gode økonomiske forhold for husholdningerne afspejles i en stadig større gældsætning, og husholdningernes rentebelastning er øget. Boligejernes renteudgifter til realkreditlån vil i gennemsnit stige med 1,2 pct. af bruttoindkomsten ved en stigning i den korte rente med 1 procentpoint mod en tilsvarende stigning på 1 pct. af bruttoindkomsten sidste år. Der er dog stor spredning, og for nogle boligejere vil renteudgifterne stige med mere end 3 pct. af deres bruttoindkomst. Boligejernes øgede brug af rentetilpasningslån med indbygget loft over renten har en afdæmpende effekt på den gennemsnitlige stigning i rentebelastningen ved større rentestigninger, jf. figur 2. Den øgede brug af rentetilpasningslån over de seneste år gør boligejerne mere følsomme over for ændringer i den korte rente. Følsomheden er ekstra udtalt for husholdninger, der samtidig har optaget lån med afdragsfrihed, idet disse husholdninger allerede har benyttet den sikkerhedsventil, som muligheden for afdragsfrihed giver, medmindre afdragsfriheden er brugt til at tilbagebetale andre dyrere lån.

10 10 Finansiel stabilitet GENNEMSNITLIG ÆNDRING I RENTEBELASTNINGEN VED EN STIGNING I DEN KORTE RENTE PÅ HENHOLDSVIS 1, 2, 3 OG 4 PROCENTPOINT, FEBRUAR 2006 Figur 2 Procentpoint 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Bruttoindkomst, tusind kr. 1 procentpoint 2 procentpoint 3 procentpoint 4 procentpoint Anm.: Den korte rente er defineret som renten på et rentetilpasningslån uanset rentebindingsperiode. Renteudgifterne omfatter udelukkende rentebetalinger på realkreditgæld. Rentebelastning er renteudgifter i forhold til bruttoindkomsten. Kilde: Nykredit og egne beregninger. Husholdningernes gode økonomiske situation har bidraget betydeligt til den stærke økonomiske vækst. Der er udsatte grupper af husholdninger, men set under ét udgør udviklingen i boligejernes rentefølsomhed ikke en trussel mod det finansielle systems funktion og dermed den finansielle stabilitet. De gode konjunkturer kan danne baggrund for overdreven optimisme, hvor det kan være svært at få øje på risiciene. Kombineret med de fortsat lave renter, kan det medføre jagt på højere afkast og hurtige gevinster. Det kan være spekulation i fortsat stigende ejendomspriser eller lånefinansieret investering i eksotiske investeringsprodukter, som fx obligationer der følger prisudviklingen på råvarer eller udviklingen i rentekurven. Markedsføringen af lånefinansierede køb af værdipapirer er vokset i de senere år. Denne type lån er ikke i sig selv en trussel mod den finansielle stabilitet. De finansielle formidlere har som regel sikkerhed for en stor del af udlånet og tager en høj provision, som bidrager til den gode indtjening. Den enkelte investor skal imidlertid være opmærksom på, at der kun kan opnås et højere forventet afkast, hvis der samtidig løbes en større risiko, dvs. at der kan tabes store beløb. Samtidig kan der være en sammenhæng mellem de forskellige risici, der løbes. Det kan fx være stigende renter og dermed faldende obligationskurser samtidig med ejendomsprisfald, hvilket kan forstærke tabene for den enkelte investors samlede portefølje.

11 Analyse af finansiel stabilitet

12

13 13 Den finansielle sektor Der var igen i 2005 rekordhøj indtjening i pengeinstitutterne i Danmark og i de nordiske finansielle koncerner. Stigende forretningsomfang med en kraftig udlånsvækst, høj aktivitet på værdipapirmarkederne og konvertering af boliglån øgede gebyrindtægterne. Hertil kom endnu et år med historisk lave nedskrivninger på udlån som følge af fortsat gode konjunkturforhold og nye regnskabsregler. Endelig har der været pæne kursgevinster på pengeinstitutternes værdipapirbeholdninger. Overordnet fremstår pengeinstitutterne og de nordiske koncerner fortsat som robuste. Den høje udlånsvækst og et mindre fald i kapitaldækningen i de mellemstore og mindre pengeinstitutter betyder dog, at modstandskraften over for stigende tab er faldet lidt. Der er samtidig en vis tendens til, at institutter med høj udlånsvækst har en højere kreditrisiko i udlånsporteføljen. I de nordiske koncerner er modstandskraften over for tab ligeledes reduceret lidt som følge af høj udlånsvækst. Med den kraftige udlånsvækst er det vigtigt, at der i pengeinstitutternes risiko- og kapitalstyring tages højde for både direkte og indirekte effekter af en eventuel konjunkturvending, ligesom der skal tages højde for, at nedskrivninger på udlån efter de nye regnskabsregler ikke er baseret på et forsigtighedsprincip og derfor ikke vil kunne have karakter af stødpude. FINANSIELLE INSTITUTIONERS BETYDNING FOR FINANSIEL STABILITET Pengeinstitutter varetager en central rolle i den finansielle sektor som formidlere af kapital mellem indskydere og låntagere. Fokus i dette kapitel er på pengeinstitutternes indtjeningsevne, risici og modstandskraft. Realkreditinstitutter er formidlere af lån til finansiering af ejendomme og er i den forbindelse de største obligationsudstedere i Danmark. Udviklingen i realkreditinstitutterne kan påvirke pengeinstitutternes indtjening både direkte gennem ejerskab og indirekte som konkurrenter på markedet for boligfinansiering. Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (herefter pensionskasser) kan på samme måde påvirke pengeinstitutterne direkte gennem ejerskab og indirekte som konkurrenter på pensionsmarkedet. Branchen har samtidig stor indflydelse på de finansielle markeder gennem forvaltning af en betydelig formue.

14 14 Finansiel stabilitet ANVENDTE GRUPPERINGER Boks 1 Analyserne tager udgangspunkt i årsregnskaber fra 53 udvalgte bankkoncerner og pengeinstitutter opdelt i henholdsvis nordiske koncerner (gruppe A), større danske pengeinstitutter (gruppe B) og mindre danske pengeinstitutter (gruppe C). Pengeinstitutterne er udvalgt og inddelt i grupper på baggrund af status ultimo 2005, hvorefter de antages at befinde sig i de tilsvarende grupper bagud i tid. OVERSIGT OVER ANVENDTE GRUPPERINGER Danmarks Nationalbank Finanstilsynet Grupper A B C Handelsbanken... 1 Swedbank... 1 SEB... 1 DnB NOR... 1 Danske Bank Nordea Jyske Bank Sydbank Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på mellem 3 mia.kr. og 25 mia.kr Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på mellem 250 mio.kr. og 3 mia.kr Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på mindre end 250 mio.kr i k Antal koncerner/institutter i alt Balance ultimo 2005, mia.kr na. Anm.: I gruppe B og C er datagrundlaget baseret på regnskaber for moderselskaberne, mens datagrundlaget for gruppe A er baseret på koncernregnskaber. Koncernregnskaber i udenlandsk valuta er omregnet ved brug af årets gennemsnitskurs, for så vidt angår resultatopgørelse, og årets ultimokurs, for så vidt angår balance. Finanstilsynets gruppe 1 omfatter ud over de nævnte institutter FIH Erhvervsbank. Kilde: Årsregnskaber, Finanstilsynet (skønnet) og Danmarks Nationalbank. Nordiske koncerner inddrages som en selvstændig gruppe, da de største bankkoncerner i Norden i vid udstrækning er pan-nordisk orienterede, hvilket bl.a. giver sig udslag i deres eksponeringer. Derudover er de nordiske bankkoncerner sammenlignelige, for så vidt angår forretningsområder og størrelsesforhold. Hvor der i tekst eller i figurer er anført "danske pengeinstitutter", er der tale om en sum af gruppe B og C samt Danske Bank A/S og Nordea Bank Danmark A/S. Analyser på baggrund af danske pengeinstitutter er typisk foretaget, hvor informationen i de øvrige nordiske koncerners regnskaber ikke er tilstrækkelig. Endelig er der i enkelte analyser anvendt ad hoc-grupperinger på baggrund af tilgængelige data, hvilket fremgår af anmærkningerne til de respektive figurer og tabeller.

15 15 NORDISKE KONCERNER OG DANSKE PENGEINSTITUTTER Indtjening og egenkapitalforrentning Såvel de nordiske koncerner i gruppe A som de danske pengeinstitutter i gruppe B og C havde rekordhøje resultater i Grupperne er beskrevet i boks 1. Resultatet før skat udgjorde 86,3 mia.kr. i de nordiske koncerner svarende til en stigning på 23 pct. i forhold til 2004, og egenkapitalforrentningen efter skat steg til 18,5 pct. 1, jf. tabel 1. Indtjeningen i gruppe B og C er tilsvarende steget 35 og 29 pct., og egenkapitalforrentningen efter skat udgør henholdsvis 17,4 og 14,5 pct. Stigende forretningsomfang med kraftig udlånsvækst, øget værdipapirhandel og fortsat høj konverteringsaktivitet har bidraget positivt til nettorente- og gebyrindtægterne. Gebyrindtægter udgør en stigende andel af de samlede nettorente- og gebyrindtægter, godt 30 pct. Kursgevinster er mere end fordoblet i de nordiske koncerner og er steget henholdsvis 31 og 12 pct. i pengeinstitutterne i gruppe B og C. RESULTAT FØR SKAT, 2004 OG 2005 Tabel 1 Nordiske koncerner, gruppe A Danske pengeinstitutter, gruppe B Danske pengeinstitutter, gruppe C Mia.kr Indtægter Nettorenteindtægter... 98,6 94,7 10,9 10,2 2,4 2,2 Nettogebyrindtægter... 48,6 43,2 5,1 4,2 1,0 0,8 Kursregulering af værdipapirer mv ,1 6,9 3,1 2,3 0,6 0,5 Kursregulering af kapitalinteresser... 8,9 6,1 0,9 0,8 0,1 0,1 Andre ordinære indtægter... 7,7 10,0 0,3 0,3 0,0 0,1 Omkostninger Driftsomkostninger mv ,9 89,2 11,1 10,2 2,3 2,1 Nedskrivninger på udlån... -1,2 1,4 0,4 1,1 0,1 0,3 Resultat før skat... 86,3 70,4 8,8 6,5 1,7 1,3 Egenkapitalforrentning før skat, pct ,7 22,2 23,2 19,7 19,2 17,1 Egenkapitalforrentning efter skat, pct ,5 16,4 17,4 14,7 14,5 13,1 Markedsandel af udlån i Danmark, pct ,1 53,1 28,2 27,9 4,6 4,5 Anm.: Ved valutaomveksling af regnskabstal for de nordiske koncerner er anvendt et gennemsnit af årets valutakurser, for så vidt angår resultatopgørelsen. Ved omveksling af balancen er anvendt valutakurser ultimo året. Markedsandelen er målt som udlån til indenlandske residenter. For de nordiske koncerner er der korrigeret for realkreditudlån. Den samlede markedsandel i gruppe A, B og C udgør 85,9 pct. i De resterende markedsandele er fordelt på institutter, der falder uden for gruppe A, B eller C, herunder FIH Erhvervsbank og en række mindre institutter. Forsikringsaktiviteter indgår under kursregulering af kapitalinteresser. Kilde: Årsregnskaber og Danmarks Nationalbank. 1 Til sammenligning var egenkapitalforrentningen efter skat for banker i euroområdet 10,5 pct. i I de største banker i euroområdet udgjorde forrentningen 13,6 pct. i 2004, og foreløbige tal for de første seks måneder af 2005 viser en forrentning efter skat på 20,8 pct., jf. ECB, Financial Stability Review, december 2005.

16 16 Finansiel stabilitet Omkostningerne i de nordiske koncerner er steget 4 pct., bl.a. som følge af nyerhvervede forretningsområder. Omkostninger i pct. af indtjening er dog reduceret fra 55,4 i 2004 til 52,2 i For pengeinstitutterne i gruppe B og C er omkostningerne steget med henholdsvis 9 og 8 pct., men omkostningsprocenten er reduceret til knap 55. NYE REGNSKABSREGLER Boks 2 Fra og med regnskabsåret 2005 er årsregnskaberne i de nordiske koncerner og danske pengeinstitutter aflagt i henhold til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, eller de nye danske IFRS-forenelige regnskabsregler. Ikke alle sammenligningstal for 2004 er korrigeret, ligesom der endnu kan være nogen usikkerhed om tolkning af standarderne. I beregningerne er der så vidt muligt taget højde for ændringerne, hvilket vil fremgå af anmærkningerne til de respektive figurer og tabeller. Der tages følgende forbehold: Institutterne kan i forbindelse med indberetning til Finanstilsynet af regnskabstal for 1. kvartal 2006 endnu ændre åbningsbalancen for 2005, og det vides ikke, om det kan have effekter af betydning. Ændringer i værdien af udlån, herunder nedskrivninger på udlån, kan påvirke analyserne af egenkapitalforrentning, kapitalforhold, stresstest m.m. Egenkapitalforrentning er ikke fuldstændig sammenlignelig med tidligere år. Tab- og hensættelsesprocent for tidligere år er ikke direkte sammenlignelig med nedskrivningsprocent i Samlet set har ændringerne medført en forøgelse af den aggregerede egenkapital på 6 pct. for de danske pengeinstitutter, der indgår i gruppe B og C, samt Danske Bank A/S og Nordea Bank Danmark A/S. Værdiansættelse af udlån Udlån er hidtil værdiansat til nominel værdi med fradrag af hensættelser. Fremover værdiansættes udlån til amortiseret kostpris minus en eventuel værdiforringelse (nedskrivning), hvorved gebyrer og provision på udlån indregnes over lånets løbetid. Tidligere blev gebyrer og provision indtægtsført i forbindelse med kundens betaling, dvs. ofte ved etablering af lånet. Nedskrivninger af udlån Efter de nye regler skal der ikke længere foretages hensættelser på udlån på baggrund af en sandsynliggjort risiko for tab efter det såkaldte forsigtighedsprincip. I stedet skal der foretages nedskrivning af udlån i tilfælde af værdiforringelse efter et neutralitetsprincip. Det betyder, at der forud for nedskrivning skal være indtruffet en objektiv indikation af en værdiforringelse. Nedskrivninger sker således typisk på et senere tidspunkt, end der blev hensat under de tidligere regnskabsregler, og ofte med et lavere beløb. Der er ifølge Finanstilsynet tilbageført hensættelser i åbningsbalancerne 1. januar 2005 i størrelsesordenen 5,9 mia.kr. i pengeinstitutterne i gruppe 1-3.

17 17 FORRENTNING AF EGENKAPITAL FØR SKAT, Figur 3 Pct Gruppe A Gruppe B Gruppe C Forrentning af gennemsnitlig egenkapital før skat, inkl. avance ved salg af Totalkredit Forrentning af gennemsnitlig egenkapital før skat, ekskl. avance ved salg af Totalkredit Anm.: Egenkapitalforrentningen er beregnet på baggrund af et gennemsnit af egenkapitalen primo og ultimo året. I 2005 anvendes primo egenkapital fra nye åbningsbalancer. Kilde: Årsregnskaber. Årets nedskrivninger på udlån og garantier er reduceret i 2005 fra et i forvejen meget lavt niveau, og de nordiske koncerner har samlet kunnet indtægtsføre 1,2 mia.kr. i Nedskrivninger beregnes i 2005 på baggrund af nye regnskabsregler, jf. boks 2, og den historiske sammenligning er derfor vanskelig. Forrentning af egenkapitalen før skat er stigende i alle tre grupper, jf. figur 3. Enkelte institutter har en egenkapitalforrentning før skat på over DEKOMPONERING AF EGENKAPITALFORRENTNINGEN FØR SKAT, Tabel 2 Nordiske koncerner, gruppe A Danske pengeinstitutter, gruppe B Danske pengeinstitutter, gruppe C Nedskrivninger/ indtægter, pct ,7 0,9 1,8 6,5 3,4 8,4 Omkostningsgrad, pct ,2 55,4 54,8 58,9 54,6 58,4 Overskudsgrad, pct ,5 43,7 43,4 34,6 42,0 33,2 Risikojusterede indtægter, pct.... 4,3 4,3 5,2 5,3 6,1 6,6 Risikoniveau, pct ,5 49,3 74,2 71,9 109,4 102,6 Gearing, antal gange... 25,2 24,2 13,8 13,6 6,9 6,7 Egenkapitalforrentning, pct ,7 22,2 23,1 18,0 19,2 15,0 Anm.: Hvor nøgletal er beregnet på baggrund af balanceposter, er der anvendt et gennemsnit af saldo primo og ultimo. I 2005 anvendes, i det omfang det har været muligt, saldi fra nye åbningsbalancer. Overskudsgrad er overskud før skat/indtægter, risikojusterede indtægter er indtægter/risikovægtede poster, risikoniveau er risikovægtede poster/aktiver i alt, gearing er aktiver i alt/egenkapital. Korrigeret for gevinst ved salg af Totalkredit. Kilde: Årsregnskaber.

18 18 Finansiel stabilitet pct., og i næsten halvdelen af pengeinstitutterne i gruppe B og C ligger forrentningen på over 20 pct. Kun to af de repræsenterede pengeinstitutter har en forrentning på omkring 10 pct. De nordiske koncerner har alle en forrentning af egenkapitalen før skat på over 20 pct. Forrentning af egenkapitalen kan opdeles i en række nøgletal, jf. boks 3. De nordiske koncerner i gruppe A tilvejebringer den høje egenkapitalforrentning gennem omkostningseffektivitet og en høj gearing af egenkapitalen, jf. tabel 2. Den høje gearing afspejler koncernernes fokus på kapitalstrukturen med henblik på at skabe afkast til aktionærerne og reducere overkapitalisering. Koncernernes forholdsvis lave risikoniveau i forhold til pengeinstitutterne i gruppe B og C skyldes en høj andel af udlån, der er sikret ved pant i fast ejendom. Herudover tilbyder pengeinstitutterne i gruppe B DEKOMPONERING AF EGENKAPITALFORRENTNING Boks 3 Egenkapitalforrentning, EKF, før skat beregnes som: EKF før skat = Overskud før skat Egenkapital Ved at dekomponere brøken kan egenkapitalforrentningen udtrykkes som: EKF før skat = Overskudsgrad x Risikojusterede indtægter x Risikoniveau x Gearing idet EKF før skat = Overskud før skat x Indtægter Indtægter RWA x RWA Aktiver ialt x Aktiver ialt Egenkapital hvor RWA er risikovægtede poster. Overskudsgraden kan også skrives: Indtægter omkostninger årets nedskrivninger på udlån Overskudsgrad = Indtægter Omkostninger + årets nedskrivninger på udlån = 1 Indtægter Ved at opdele egenkapitalforrentningen i de fire nøgletal kan det analyseres, hvordan egenkapitalforrentningen er fremkommet. Stigende indtjening forstærkes af øget gearing og risiko. Set ud fra et finansiel stabilitets-synspunkt kan øget indtjening på basis af øget risiko og/eller øget gearing være udtryk for, at pengeinstitutternes sårbarhed øges.

19 19 og C realkreditlån gennem samarbejde med realkreditinstitutter, og pengeinstitutterne stiller i den forbindelse typisk en garanti mod tab over for realkreditinstituttet. Garantierne indgår ikke i balancesummen, men i de risikovægtede poster, og effekten af garantierne kommer særligt til udtryk i gruppe C, der i 2005 har et risikoniveau på 109 pct. Til gengæld er gearingen i gruppe C lav i forhold til institutterne i gruppe B og de nordiske koncerner. Overskudsgraden, dvs. overskud pr. indtægtskrone, i institutterne i gruppe B og C ligger stort set på samme niveau, men under de nordiske koncerner. Der har i de seneste år været en tendens til, at mange mindre og mellemstore pengeinstitutter har fokuseret på vækst frem for reduktion af omkostningerne. Af figur 4 fremgår det, hvordan stigningen i egenkapitalforrentningen over de seneste fire år er opnået. Ud af den samlede stigning på 2,5 procentpoint i egenkapitalforrentningen i de nordiske koncerner fra 2004 til 2005 har den øgede gearing eksempelvis haft en positiv effekt på 0,9 procentpoint, den forbedrede overskudsgrad har påvirket egenkapitalforrentningen positivt med 2,4 procentpoint, mens et fald i risikoniveauet har reduceret forrentningen med 0,9 procentpoint. BIDRAG TIL ÆNDRING AF EGENKAPITALFORRENTNINGEN FØR SKAT FORDELT PÅ UNDERLIGGENDE NØGLETAL, Figur 4 Procentpoint Gruppe A Gruppe B Gruppe C Overskudsgrad Risikojusterede indtægter Risikoniveau Gearing Ændring i alt Anm.: Der er korrigeret for gevinst ved salg af Totalkredit. Hvor nøgletal er beregnet på baggrund af balanceposter, er der anvendt et gennemsnit af saldo primo og ultimo. I 2005 anvendes, i det omfang det har været muligt, saldi fra nye åbningsbalancer. Kilde: Årsregnskaber.

20 20 Finansiel stabilitet SPECIFIKATION AF OVERSKUDSGRADENS EFFEKT PÅ EGENKAPITALFORRENTNINGEN FØR SKAT, Figur 5 Procentpoint Gruppe A Gruppe B Gruppe C Omkostninger/indtægter Nedskrivninger på udlån/indtægter Anm.: Korrigeret for gevinst ved salg af Totalkredit. Kilde: Årsregnskaber. Pengeinstitutterne i gruppe B og C har øget risikoniveauet de seneste år, særligt fra 2004 til 2005, samtidig med at de risikojusterede indtægter er faldet. Pengeinstitutterne får altså færre indtægter pr. "risikokrone", eller sagt på en anden måde tager institutterne sig lavere betalt for den øgede risiko. Alle tre grupper har haft en markant fremgang i overskudsgraden. En væsentlig årsag til indtjeningsfremgangen er de lave nedskrivninger på udlån, jf. figur 5. Effekten heraf slår særligt igennem blandt institutterne i gruppe B og C, men også blandt de nordiske koncerner. De lave nedskrivninger skyldes de gunstige konjunkturforhold og tilbageførsler af tidligere års hensættelser, hvilket sidste må antages at være en overgang i forbindelse med implementeringen af nye regnskabsregler. Andre indtægter såsom gebyrindtægter fra konverteringer og kursreguleringer kan også være af forbigående karakter. Samtidig kan et stigende omkostningsniveau, bl.a. som følge af filialetableringer eller forøgelse af medarbejderstaben, være med til at lægge en dæmper på overskuddet fremover, hvis indtægtsgrundlaget mindskes. Udvidelse af filialnettet kan derudover øge konkurrencen.

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 5

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 5 Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2005 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 5 FINANSIEL STABILITET 2005 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af erindringsmønten i anledning

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 FINANSIEL STABILITET 2007 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Finansiel stabilitet Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Introduktion Finansiel stabilitet: det finansielle system er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880

Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880 Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880 Tak for indbydelsen til at deltage i markeringen af 125-året for ikrafttræden

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Internationale stresstest

Internationale stresstest 147 Internationale stresstest INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den 23. juli 2010 offentliggjorde Det Europæiske Banktilsynsudvalg, CEBS, resultaterne af en stresstest af den europæiske banksektor. Testen omfattede

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Finansiel stabilitet 2004 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille rigsvåben, der i 2003 er nytegnet til bagsiden

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 6.

DANMARKS NATIONALBANK 6. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 6. JUNI 2017 NR. 9 Øget kapital i banker rammer ikke BNP-vækst Pengeinstitutterne har øget kapitalprocenten BNP-væksten er ikke blevet ramt af øget kapitalprocent Velkapitaliserede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL REGULERING OG DEN FINANSIELLE SEKTORS UDFORDRINGER Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Indlæg på PWC finanskonference Disposition Indtjeningen i danske kreditinstitutter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere