Finansiel sta bi li tet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel sta bi li tet"

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K

2 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens bygning, Havnegade 5 i København. Bygningen, der er opført i årene , er tegnet af arkitekt Arne Jacobsen ( ). Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. Finansiel stabilitet 2006 er tilgængelig på Nationalbankens websted: under publikationer. Finansiel stabilitet er oversat til engelsk. Finansiel stabilitet kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen, Havnegade 5, 1093 København K Telefon (direkte) eller Ekspeditionstider, mandag-fredag kl Redaktionen er afsluttet 10. maj Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end en halv af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme na. Tal foreligger ikke Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Datagraf Auning A/S ISSN ISSN (Online)

3 3 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 7 ANALYSE AF FINANSIEL STABILITET DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansielle institutioners betydning for finansiel stabilitet Nordiske koncerner og danske pengeinstitutter Risikofaktorer i danske pengeinstitutter Realkreditinstitutter Pensionsselskaber ERHVERV OG HUSHOLDNINGER Erhverv og husholdningers betydning for finansiel stabilitet Erhverv Husholdninger KAPITALMARKEDERNE Kapitalmarkeders betydning for finansiel stabilitet Aktiemarkederne Statsobligationsmarkederne Kreditspænd i Europa og USA Renteforventninger udledt fra optionspriser RAMMERNE FOR DET FINANSIELLE SYSTEM Rammerne for det finansielle system og finansiel stabilitet Det indre finansielle marked Kreditinstitutter Værdipapirmarkeder Betalings- og afviklingssystemer TEMAER I RELATION TIL FINANSIEL STABILITET ANVENDELSE AF AVANCEREDE METODER TIL BEREGNING AF KAPITALKRAV UNDER BASEL II Indførelsen af nye kapitaldækningsregler i Danmark Teoretisk baggrund for kreditinstitutters kapitalkrav... 80

4 4 Finansiel stabilitet Beregning af kapitalkravet med IRB-modeller Kvantificering PENGEINSTITUTTERS LIKVIDITET Indledning Pengeinstitutters likviditetsstyring Likviditetstilsyn Data for pengeinstitutternes likviditet SIKRING AF AFVIKLINGEN I DANSKE BETALINGS- OG AFVIKLINGSSYSTEMER Indledning Sikring af afviklingen i multilaterale nettingssystemer Sikring af afviklingen i Sumclearingen Pengeinstitutternes likviditetsreserver ORDLISTE OVER FINANSIELLE BEGREBER

5 5 Bokse Boks 1 Anvendte grupperinger Nye regnskabsregler Dekomponering af egenkapitalforrentning Lån til finansielle investeringer Beregning af pengeinstitutters kreditrisiko i udlånsporteføljen Makrostresstest af den danske banksektor Model til vurdering af virksomheders konkursrisiko Tab på erhvervsudlån Dansk landbrug Optioner og implicit volatilitet Et risikoindeks for aktiver denomineret i euro IRB-formel Datagrundlag Likviditetskravet i lov om finansiel virksomhed Baselkomiteens anbefalinger til likviditetsstyring i banker Multilaterale nettoafviklingssystemer Sikkerhedspools Fordele og ulemper ved afvikling af et konkursramt pengeinstituts detailbetalinger Metode til vurdering af pengeinstitutters likviditetsberedskab

6

7 7 Indledning og sammenfatning Nationalbanken har ansvaret for pengepolitikken i Danmark og har som en del af sine målsætninger at sikre kronens værdi og at bidrage til effektivitet og stabilitet i betalingssystemer og på de finansielle markeder. Ansvaret følger af nationalbankloven, som fastlægger, at det er Nationalbankens opgave at "opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning". Pengepolitik og finansiel stabilitet er gensidigt forbundne. På den ene side danner en troværdig pengepolitik med en fast kroneværdi ramme for finansiel stabilitet. På den anden side føres pengepolitikken gennem det finansielle system, og finansiel stabilitet er dermed afgørende for en effektiv gennemførelse af en markedsorienteret pengepolitik. Det finansielle system skal samtidig være så robust, at der er rum til at føre den nødvendige pengepolitik. I den årlige publikation Finansiel stabilitet vurderes den finansielle stabilitet i Danmark med fokus på finansielle institutioner, markeder og betalingssystemer. Her identificeres de væsentligste risici for det finansielle system. Det omfatter også situationer, der vil opstå med meget lille sandsynlighed, men som kan medføre store samfundsmæssige omkostninger. Det vurderes, hvorvidt det finansielle system som helhed er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer i sektoren ikke spreder sig og hindrer de finansielle markeder i at fungere som formidlere af kapital og finansielle tjenesteydelser. Det er Finanstilsynets opgave at påse, at det enkelte finansielle institut er tilstrækkeligt robust. Hensigten med publikationen er at skabe bevågenhed om forhold, der er vigtige for at bevare den finansielle stabilitet i Danmark. SAMMENFATNING Der er gode økonomiske forhold i Danmark i disse år. Dansk økonomi befinder sig i et opsving, som tog sin begyndelse for næsten tre år siden. Det smitter af på den finansielle sektor, og der var igen i 2005 rekordhøj indtjening i pengeinstitutterne. Samlet set vurderes de finansielle institutioner fortsat at være robuste, og der er ikke umiddelbart noget i horisonten, som ser ud til at kunne true den finansielle stabilitet i Danmark. Pengeinstitutterne har haft høj udlånsvækst i 2005 en vækst der ikke er set højere siden midten af 1980'erne, jf. figur 1. For enkelte institutter

8 8 Finansiel stabilitet UDLÅNSVÆKST, ALLE PENGEINSTITUTTER I DANMARK, Figur 1 Pct Årlig udlånsvækst Anm.: Alle pengeinstitutter i Danmark omfatter Finanstilsynets gruppe 1, 2 og 3. Der er ikke korrigeret for effekt af nye regnskabsstandarder, der trådte i kraft fra og med tal er skønnet. Kilde: Finanstilsynet. har der været tale om endog meget høj udlånsvækst. Udlånsvæksten har bl.a. været drevet af det fortsat lave renteniveau og stigende ejendomspriser. Der synes at være en vis tendens til, at de pengeinstitutter, der har haft høj udlånsvækst de seneste år, også har højere kreditrisiko i udlånsporteføljen, dog er der en stor spredning. I en situation med meget høj udlånsvækst er det vigtigt, at pengeinstitutterne er ekstra opmærksomme på eventuelle fald i kreditkvaliteten og tilpasser kapitalgrundlaget og dermed stødpuden mod stigende tab herefter. Overordnet fremstår pengeinstitutterne og de nordiske koncerner som robuste. Den høje udlånsvækst og et mindre fald i kapitaldækningen betyder dog, at modstandskraften over for stigende tab er reduceret lidt. Der er samtidig ikke en klar positiv sammenhæng mellem det enkelte pengeinstituts modstandskraft og sandsynligheden for, at instituttet vil få tab. Det er således ikke nødvendigvis de pengeinstitutter, der har den højeste kreditrisiko i udlånsporteføljen, dvs. højeste sandsynlighed for at få tab, der vil kunne klare de største tab. Kreditinstitutternes kapitalkrav vil under de nye Basel II-kapitaldækningsregler kunne beregnes med brug af interne kreditrisikomodeller, hvilket indebærer en række valgmuligheder med hensyn til data og metode, der kan påvirke størrelsen af det resulterende kapitalkrav. I temakapitlet om anvendelse af avancerede metoder til beregning af kapitalkrav under Basel II illustreres effekten af nogle af disse valg.

9 9 Reglerne vedr. pengeinstitutternes likviditet er et af de områder, der endnu ikke er harmoniseret inden for EU. I temakapitlet om pengeinstitutters likviditet beskrives pengeinstitutters likviditetsstyring og forskellige data for pengeinstitutternes likviditet. Danske pengeinstitutters likviditet er langt større end det lovmæssige krav, men overdækningen er aftaget noget de seneste år, i takt med at pengeinstitutternes udlån er vokset mere end indlån. Sikre og effektive betalingssystemer er en vigtig forudsætning for finansiel stabilitet, og i temakapitlet om sikring af afviklingen i de danske betalings- og afviklingssystemer ses der på, hvorledes afviklingen af detailbetalinger og værdipapirhandler er sikret i forhold til finansielle risici. På baggrund af Nationalbankens konkursmodel vurderes danske erhvervsvirksomheders konkurssandsynligheder generelt at være aftaget i De svageste virksomheder har dog fået det sværere. Det skyldes, at der etableres mange nye virksomheder i gode tider som disse. Nystartede virksomheder har alt andet lige relativt højere konkurssandsynligheder end ældre virksomheder. Udviklingen i konkurssandsynligheder for de forskellige brancher og fordelingen af udlån på brancher betyder, at pengeinstitutternes samlede tab fortsat forventes at være lave i den nærmeste fremtid. Husholdningernes økonomiske situation er forbedret. Realindkomsterne er steget, og indkomstsituationen er for mange blevet bedre, i takt med at ledigheden er faldet. Prisen på ejerboliger er steget markant i de senere år stigninger der er større end tidligere set og blandt de højeste i verden. Sammen med et lavt renteniveau har det bidraget til høj vækst i det private forbrug. De gode økonomiske forhold for husholdningerne afspejles i en stadig større gældsætning, og husholdningernes rentebelastning er øget. Boligejernes renteudgifter til realkreditlån vil i gennemsnit stige med 1,2 pct. af bruttoindkomsten ved en stigning i den korte rente med 1 procentpoint mod en tilsvarende stigning på 1 pct. af bruttoindkomsten sidste år. Der er dog stor spredning, og for nogle boligejere vil renteudgifterne stige med mere end 3 pct. af deres bruttoindkomst. Boligejernes øgede brug af rentetilpasningslån med indbygget loft over renten har en afdæmpende effekt på den gennemsnitlige stigning i rentebelastningen ved større rentestigninger, jf. figur 2. Den øgede brug af rentetilpasningslån over de seneste år gør boligejerne mere følsomme over for ændringer i den korte rente. Følsomheden er ekstra udtalt for husholdninger, der samtidig har optaget lån med afdragsfrihed, idet disse husholdninger allerede har benyttet den sikkerhedsventil, som muligheden for afdragsfrihed giver, medmindre afdragsfriheden er brugt til at tilbagebetale andre dyrere lån.

10 10 Finansiel stabilitet GENNEMSNITLIG ÆNDRING I RENTEBELASTNINGEN VED EN STIGNING I DEN KORTE RENTE PÅ HENHOLDSVIS 1, 2, 3 OG 4 PROCENTPOINT, FEBRUAR 2006 Figur 2 Procentpoint 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Bruttoindkomst, tusind kr. 1 procentpoint 2 procentpoint 3 procentpoint 4 procentpoint Anm.: Den korte rente er defineret som renten på et rentetilpasningslån uanset rentebindingsperiode. Renteudgifterne omfatter udelukkende rentebetalinger på realkreditgæld. Rentebelastning er renteudgifter i forhold til bruttoindkomsten. Kilde: Nykredit og egne beregninger. Husholdningernes gode økonomiske situation har bidraget betydeligt til den stærke økonomiske vækst. Der er udsatte grupper af husholdninger, men set under ét udgør udviklingen i boligejernes rentefølsomhed ikke en trussel mod det finansielle systems funktion og dermed den finansielle stabilitet. De gode konjunkturer kan danne baggrund for overdreven optimisme, hvor det kan være svært at få øje på risiciene. Kombineret med de fortsat lave renter, kan det medføre jagt på højere afkast og hurtige gevinster. Det kan være spekulation i fortsat stigende ejendomspriser eller lånefinansieret investering i eksotiske investeringsprodukter, som fx obligationer der følger prisudviklingen på råvarer eller udviklingen i rentekurven. Markedsføringen af lånefinansierede køb af værdipapirer er vokset i de senere år. Denne type lån er ikke i sig selv en trussel mod den finansielle stabilitet. De finansielle formidlere har som regel sikkerhed for en stor del af udlånet og tager en høj provision, som bidrager til den gode indtjening. Den enkelte investor skal imidlertid være opmærksom på, at der kun kan opnås et højere forventet afkast, hvis der samtidig løbes en større risiko, dvs. at der kan tabes store beløb. Samtidig kan der være en sammenhæng mellem de forskellige risici, der løbes. Det kan fx være stigende renter og dermed faldende obligationskurser samtidig med ejendomsprisfald, hvilket kan forstærke tabene for den enkelte investors samlede portefølje.

11 Analyse af finansiel stabilitet

12

13 13 Den finansielle sektor Der var igen i 2005 rekordhøj indtjening i pengeinstitutterne i Danmark og i de nordiske finansielle koncerner. Stigende forretningsomfang med en kraftig udlånsvækst, høj aktivitet på værdipapirmarkederne og konvertering af boliglån øgede gebyrindtægterne. Hertil kom endnu et år med historisk lave nedskrivninger på udlån som følge af fortsat gode konjunkturforhold og nye regnskabsregler. Endelig har der været pæne kursgevinster på pengeinstitutternes værdipapirbeholdninger. Overordnet fremstår pengeinstitutterne og de nordiske koncerner fortsat som robuste. Den høje udlånsvækst og et mindre fald i kapitaldækningen i de mellemstore og mindre pengeinstitutter betyder dog, at modstandskraften over for stigende tab er faldet lidt. Der er samtidig en vis tendens til, at institutter med høj udlånsvækst har en højere kreditrisiko i udlånsporteføljen. I de nordiske koncerner er modstandskraften over for tab ligeledes reduceret lidt som følge af høj udlånsvækst. Med den kraftige udlånsvækst er det vigtigt, at der i pengeinstitutternes risiko- og kapitalstyring tages højde for både direkte og indirekte effekter af en eventuel konjunkturvending, ligesom der skal tages højde for, at nedskrivninger på udlån efter de nye regnskabsregler ikke er baseret på et forsigtighedsprincip og derfor ikke vil kunne have karakter af stødpude. FINANSIELLE INSTITUTIONERS BETYDNING FOR FINANSIEL STABILITET Pengeinstitutter varetager en central rolle i den finansielle sektor som formidlere af kapital mellem indskydere og låntagere. Fokus i dette kapitel er på pengeinstitutternes indtjeningsevne, risici og modstandskraft. Realkreditinstitutter er formidlere af lån til finansiering af ejendomme og er i den forbindelse de største obligationsudstedere i Danmark. Udviklingen i realkreditinstitutterne kan påvirke pengeinstitutternes indtjening både direkte gennem ejerskab og indirekte som konkurrenter på markedet for boligfinansiering. Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (herefter pensionskasser) kan på samme måde påvirke pengeinstitutterne direkte gennem ejerskab og indirekte som konkurrenter på pensionsmarkedet. Branchen har samtidig stor indflydelse på de finansielle markeder gennem forvaltning af en betydelig formue.

14 14 Finansiel stabilitet ANVENDTE GRUPPERINGER Boks 1 Analyserne tager udgangspunkt i årsregnskaber fra 53 udvalgte bankkoncerner og pengeinstitutter opdelt i henholdsvis nordiske koncerner (gruppe A), større danske pengeinstitutter (gruppe B) og mindre danske pengeinstitutter (gruppe C). Pengeinstitutterne er udvalgt og inddelt i grupper på baggrund af status ultimo 2005, hvorefter de antages at befinde sig i de tilsvarende grupper bagud i tid. OVERSIGT OVER ANVENDTE GRUPPERINGER Danmarks Nationalbank Finanstilsynet Grupper A B C Handelsbanken... 1 Swedbank... 1 SEB... 1 DnB NOR... 1 Danske Bank Nordea Jyske Bank Sydbank Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på mellem 3 mia.kr. og 25 mia.kr Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på mellem 250 mio.kr. og 3 mia.kr Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på mindre end 250 mio.kr i k Antal koncerner/institutter i alt Balance ultimo 2005, mia.kr na. Anm.: I gruppe B og C er datagrundlaget baseret på regnskaber for moderselskaberne, mens datagrundlaget for gruppe A er baseret på koncernregnskaber. Koncernregnskaber i udenlandsk valuta er omregnet ved brug af årets gennemsnitskurs, for så vidt angår resultatopgørelse, og årets ultimokurs, for så vidt angår balance. Finanstilsynets gruppe 1 omfatter ud over de nævnte institutter FIH Erhvervsbank. Kilde: Årsregnskaber, Finanstilsynet (skønnet) og Danmarks Nationalbank. Nordiske koncerner inddrages som en selvstændig gruppe, da de største bankkoncerner i Norden i vid udstrækning er pan-nordisk orienterede, hvilket bl.a. giver sig udslag i deres eksponeringer. Derudover er de nordiske bankkoncerner sammenlignelige, for så vidt angår forretningsområder og størrelsesforhold. Hvor der i tekst eller i figurer er anført "danske pengeinstitutter", er der tale om en sum af gruppe B og C samt Danske Bank A/S og Nordea Bank Danmark A/S. Analyser på baggrund af danske pengeinstitutter er typisk foretaget, hvor informationen i de øvrige nordiske koncerners regnskaber ikke er tilstrækkelig. Endelig er der i enkelte analyser anvendt ad hoc-grupperinger på baggrund af tilgængelige data, hvilket fremgår af anmærkningerne til de respektive figurer og tabeller.

15 15 NORDISKE KONCERNER OG DANSKE PENGEINSTITUTTER Indtjening og egenkapitalforrentning Såvel de nordiske koncerner i gruppe A som de danske pengeinstitutter i gruppe B og C havde rekordhøje resultater i Grupperne er beskrevet i boks 1. Resultatet før skat udgjorde 86,3 mia.kr. i de nordiske koncerner svarende til en stigning på 23 pct. i forhold til 2004, og egenkapitalforrentningen efter skat steg til 18,5 pct. 1, jf. tabel 1. Indtjeningen i gruppe B og C er tilsvarende steget 35 og 29 pct., og egenkapitalforrentningen efter skat udgør henholdsvis 17,4 og 14,5 pct. Stigende forretningsomfang med kraftig udlånsvækst, øget værdipapirhandel og fortsat høj konverteringsaktivitet har bidraget positivt til nettorente- og gebyrindtægterne. Gebyrindtægter udgør en stigende andel af de samlede nettorente- og gebyrindtægter, godt 30 pct. Kursgevinster er mere end fordoblet i de nordiske koncerner og er steget henholdsvis 31 og 12 pct. i pengeinstitutterne i gruppe B og C. RESULTAT FØR SKAT, 2004 OG 2005 Tabel 1 Nordiske koncerner, gruppe A Danske pengeinstitutter, gruppe B Danske pengeinstitutter, gruppe C Mia.kr Indtægter Nettorenteindtægter... 98,6 94,7 10,9 10,2 2,4 2,2 Nettogebyrindtægter... 48,6 43,2 5,1 4,2 1,0 0,8 Kursregulering af værdipapirer mv ,1 6,9 3,1 2,3 0,6 0,5 Kursregulering af kapitalinteresser... 8,9 6,1 0,9 0,8 0,1 0,1 Andre ordinære indtægter... 7,7 10,0 0,3 0,3 0,0 0,1 Omkostninger Driftsomkostninger mv ,9 89,2 11,1 10,2 2,3 2,1 Nedskrivninger på udlån... -1,2 1,4 0,4 1,1 0,1 0,3 Resultat før skat... 86,3 70,4 8,8 6,5 1,7 1,3 Egenkapitalforrentning før skat, pct ,7 22,2 23,2 19,7 19,2 17,1 Egenkapitalforrentning efter skat, pct ,5 16,4 17,4 14,7 14,5 13,1 Markedsandel af udlån i Danmark, pct ,1 53,1 28,2 27,9 4,6 4,5 Anm.: Ved valutaomveksling af regnskabstal for de nordiske koncerner er anvendt et gennemsnit af årets valutakurser, for så vidt angår resultatopgørelsen. Ved omveksling af balancen er anvendt valutakurser ultimo året. Markedsandelen er målt som udlån til indenlandske residenter. For de nordiske koncerner er der korrigeret for realkreditudlån. Den samlede markedsandel i gruppe A, B og C udgør 85,9 pct. i De resterende markedsandele er fordelt på institutter, der falder uden for gruppe A, B eller C, herunder FIH Erhvervsbank og en række mindre institutter. Forsikringsaktiviteter indgår under kursregulering af kapitalinteresser. Kilde: Årsregnskaber og Danmarks Nationalbank. 1 Til sammenligning var egenkapitalforrentningen efter skat for banker i euroområdet 10,5 pct. i I de største banker i euroområdet udgjorde forrentningen 13,6 pct. i 2004, og foreløbige tal for de første seks måneder af 2005 viser en forrentning efter skat på 20,8 pct., jf. ECB, Financial Stability Review, december 2005.

16 16 Finansiel stabilitet Omkostningerne i de nordiske koncerner er steget 4 pct., bl.a. som følge af nyerhvervede forretningsområder. Omkostninger i pct. af indtjening er dog reduceret fra 55,4 i 2004 til 52,2 i For pengeinstitutterne i gruppe B og C er omkostningerne steget med henholdsvis 9 og 8 pct., men omkostningsprocenten er reduceret til knap 55. NYE REGNSKABSREGLER Boks 2 Fra og med regnskabsåret 2005 er årsregnskaberne i de nordiske koncerner og danske pengeinstitutter aflagt i henhold til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, eller de nye danske IFRS-forenelige regnskabsregler. Ikke alle sammenligningstal for 2004 er korrigeret, ligesom der endnu kan være nogen usikkerhed om tolkning af standarderne. I beregningerne er der så vidt muligt taget højde for ændringerne, hvilket vil fremgå af anmærkningerne til de respektive figurer og tabeller. Der tages følgende forbehold: Institutterne kan i forbindelse med indberetning til Finanstilsynet af regnskabstal for 1. kvartal 2006 endnu ændre åbningsbalancen for 2005, og det vides ikke, om det kan have effekter af betydning. Ændringer i værdien af udlån, herunder nedskrivninger på udlån, kan påvirke analyserne af egenkapitalforrentning, kapitalforhold, stresstest m.m. Egenkapitalforrentning er ikke fuldstændig sammenlignelig med tidligere år. Tab- og hensættelsesprocent for tidligere år er ikke direkte sammenlignelig med nedskrivningsprocent i Samlet set har ændringerne medført en forøgelse af den aggregerede egenkapital på 6 pct. for de danske pengeinstitutter, der indgår i gruppe B og C, samt Danske Bank A/S og Nordea Bank Danmark A/S. Værdiansættelse af udlån Udlån er hidtil værdiansat til nominel værdi med fradrag af hensættelser. Fremover værdiansættes udlån til amortiseret kostpris minus en eventuel værdiforringelse (nedskrivning), hvorved gebyrer og provision på udlån indregnes over lånets løbetid. Tidligere blev gebyrer og provision indtægtsført i forbindelse med kundens betaling, dvs. ofte ved etablering af lånet. Nedskrivninger af udlån Efter de nye regler skal der ikke længere foretages hensættelser på udlån på baggrund af en sandsynliggjort risiko for tab efter det såkaldte forsigtighedsprincip. I stedet skal der foretages nedskrivning af udlån i tilfælde af værdiforringelse efter et neutralitetsprincip. Det betyder, at der forud for nedskrivning skal være indtruffet en objektiv indikation af en værdiforringelse. Nedskrivninger sker således typisk på et senere tidspunkt, end der blev hensat under de tidligere regnskabsregler, og ofte med et lavere beløb. Der er ifølge Finanstilsynet tilbageført hensættelser i åbningsbalancerne 1. januar 2005 i størrelsesordenen 5,9 mia.kr. i pengeinstitutterne i gruppe 1-3.

17 17 FORRENTNING AF EGENKAPITAL FØR SKAT, Figur 3 Pct Gruppe A Gruppe B Gruppe C Forrentning af gennemsnitlig egenkapital før skat, inkl. avance ved salg af Totalkredit Forrentning af gennemsnitlig egenkapital før skat, ekskl. avance ved salg af Totalkredit Anm.: Egenkapitalforrentningen er beregnet på baggrund af et gennemsnit af egenkapitalen primo og ultimo året. I 2005 anvendes primo egenkapital fra nye åbningsbalancer. Kilde: Årsregnskaber. Årets nedskrivninger på udlån og garantier er reduceret i 2005 fra et i forvejen meget lavt niveau, og de nordiske koncerner har samlet kunnet indtægtsføre 1,2 mia.kr. i Nedskrivninger beregnes i 2005 på baggrund af nye regnskabsregler, jf. boks 2, og den historiske sammenligning er derfor vanskelig. Forrentning af egenkapitalen før skat er stigende i alle tre grupper, jf. figur 3. Enkelte institutter har en egenkapitalforrentning før skat på over DEKOMPONERING AF EGENKAPITALFORRENTNINGEN FØR SKAT, Tabel 2 Nordiske koncerner, gruppe A Danske pengeinstitutter, gruppe B Danske pengeinstitutter, gruppe C Nedskrivninger/ indtægter, pct ,7 0,9 1,8 6,5 3,4 8,4 Omkostningsgrad, pct ,2 55,4 54,8 58,9 54,6 58,4 Overskudsgrad, pct ,5 43,7 43,4 34,6 42,0 33,2 Risikojusterede indtægter, pct.... 4,3 4,3 5,2 5,3 6,1 6,6 Risikoniveau, pct ,5 49,3 74,2 71,9 109,4 102,6 Gearing, antal gange... 25,2 24,2 13,8 13,6 6,9 6,7 Egenkapitalforrentning, pct ,7 22,2 23,1 18,0 19,2 15,0 Anm.: Hvor nøgletal er beregnet på baggrund af balanceposter, er der anvendt et gennemsnit af saldo primo og ultimo. I 2005 anvendes, i det omfang det har været muligt, saldi fra nye åbningsbalancer. Overskudsgrad er overskud før skat/indtægter, risikojusterede indtægter er indtægter/risikovægtede poster, risikoniveau er risikovægtede poster/aktiver i alt, gearing er aktiver i alt/egenkapital. Korrigeret for gevinst ved salg af Totalkredit. Kilde: Årsregnskaber.

18 18 Finansiel stabilitet pct., og i næsten halvdelen af pengeinstitutterne i gruppe B og C ligger forrentningen på over 20 pct. Kun to af de repræsenterede pengeinstitutter har en forrentning på omkring 10 pct. De nordiske koncerner har alle en forrentning af egenkapitalen før skat på over 20 pct. Forrentning af egenkapitalen kan opdeles i en række nøgletal, jf. boks 3. De nordiske koncerner i gruppe A tilvejebringer den høje egenkapitalforrentning gennem omkostningseffektivitet og en høj gearing af egenkapitalen, jf. tabel 2. Den høje gearing afspejler koncernernes fokus på kapitalstrukturen med henblik på at skabe afkast til aktionærerne og reducere overkapitalisering. Koncernernes forholdsvis lave risikoniveau i forhold til pengeinstitutterne i gruppe B og C skyldes en høj andel af udlån, der er sikret ved pant i fast ejendom. Herudover tilbyder pengeinstitutterne i gruppe B DEKOMPONERING AF EGENKAPITALFORRENTNING Boks 3 Egenkapitalforrentning, EKF, før skat beregnes som: EKF før skat = Overskud før skat Egenkapital Ved at dekomponere brøken kan egenkapitalforrentningen udtrykkes som: EKF før skat = Overskudsgrad x Risikojusterede indtægter x Risikoniveau x Gearing idet EKF før skat = Overskud før skat x Indtægter Indtægter RWA x RWA Aktiver ialt x Aktiver ialt Egenkapital hvor RWA er risikovægtede poster. Overskudsgraden kan også skrives: Indtægter omkostninger årets nedskrivninger på udlån Overskudsgrad = Indtægter Omkostninger + årets nedskrivninger på udlån = 1 Indtægter Ved at opdele egenkapitalforrentningen i de fire nøgletal kan det analyseres, hvordan egenkapitalforrentningen er fremkommet. Stigende indtjening forstærkes af øget gearing og risiko. Set ud fra et finansiel stabilitets-synspunkt kan øget indtjening på basis af øget risiko og/eller øget gearing være udtryk for, at pengeinstitutternes sårbarhed øges.

19 19 og C realkreditlån gennem samarbejde med realkreditinstitutter, og pengeinstitutterne stiller i den forbindelse typisk en garanti mod tab over for realkreditinstituttet. Garantierne indgår ikke i balancesummen, men i de risikovægtede poster, og effekten af garantierne kommer særligt til udtryk i gruppe C, der i 2005 har et risikoniveau på 109 pct. Til gengæld er gearingen i gruppe C lav i forhold til institutterne i gruppe B og de nordiske koncerner. Overskudsgraden, dvs. overskud pr. indtægtskrone, i institutterne i gruppe B og C ligger stort set på samme niveau, men under de nordiske koncerner. Der har i de seneste år været en tendens til, at mange mindre og mellemstore pengeinstitutter har fokuseret på vækst frem for reduktion af omkostningerne. Af figur 4 fremgår det, hvordan stigningen i egenkapitalforrentningen over de seneste fire år er opnået. Ud af den samlede stigning på 2,5 procentpoint i egenkapitalforrentningen i de nordiske koncerner fra 2004 til 2005 har den øgede gearing eksempelvis haft en positiv effekt på 0,9 procentpoint, den forbedrede overskudsgrad har påvirket egenkapitalforrentningen positivt med 2,4 procentpoint, mens et fald i risikoniveauet har reduceret forrentningen med 0,9 procentpoint. BIDRAG TIL ÆNDRING AF EGENKAPITALFORRENTNINGEN FØR SKAT FORDELT PÅ UNDERLIGGENDE NØGLETAL, Figur 4 Procentpoint Gruppe A Gruppe B Gruppe C Overskudsgrad Risikojusterede indtægter Risikoniveau Gearing Ændring i alt Anm.: Der er korrigeret for gevinst ved salg af Totalkredit. Hvor nøgletal er beregnet på baggrund af balanceposter, er der anvendt et gennemsnit af saldo primo og ultimo. I 2005 anvendes, i det omfang det har været muligt, saldi fra nye åbningsbalancer. Kilde: Årsregnskaber.

20 20 Finansiel stabilitet SPECIFIKATION AF OVERSKUDSGRADENS EFFEKT PÅ EGENKAPITALFORRENTNINGEN FØR SKAT, Figur 5 Procentpoint Gruppe A Gruppe B Gruppe C Omkostninger/indtægter Nedskrivninger på udlån/indtægter Anm.: Korrigeret for gevinst ved salg af Totalkredit. Kilde: Årsregnskaber. Pengeinstitutterne i gruppe B og C har øget risikoniveauet de seneste år, særligt fra 2004 til 2005, samtidig med at de risikojusterede indtægter er faldet. Pengeinstitutterne får altså færre indtægter pr. "risikokrone", eller sagt på en anden måde tager institutterne sig lavere betalt for den øgede risiko. Alle tre grupper har haft en markant fremgang i overskudsgraden. En væsentlig årsag til indtjeningsfremgangen er de lave nedskrivninger på udlån, jf. figur 5. Effekten heraf slår særligt igennem blandt institutterne i gruppe B og C, men også blandt de nordiske koncerner. De lave nedskrivninger skyldes de gunstige konjunkturforhold og tilbageførsler af tidligere års hensættelser, hvilket sidste må antages at være en overgang i forbindelse med implementeringen af nye regnskabsregler. Andre indtægter såsom gebyrindtægter fra konverteringer og kursreguleringer kan også være af forbigående karakter. Samtidig kan et stigende omkostningsniveau, bl.a. som følge af filialetableringer eller forøgelse af medarbejderstaben, være med til at lægge en dæmper på overskuddet fremover, hvis indtægtsgrundlaget mindskes. Udvidelse af filialnettet kan derudover øge konkurrencen.

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 FINANSIEL STABILITET 2007 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880

Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880 Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880 Tak for indbydelsen til at deltage i markeringen af 125-året for ikrafttræden

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Finansiel stabilitet 2004 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille rigsvåben, der i 2003 er nytegnet til bagsiden

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 FINANSIEL STABILITET, 2011 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Ny og mere detaljeret

Ny og mere detaljeret Ny og mere detaljeret MFI-statistik Jens Uhrskov Hjarsbech og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Nationalbanken har offentliggjort en ny MFI-statistik, der bygger på nye,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Finansiel stabilitet 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af Århus rådhustårn, der er valgt som motiv for den første

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere