RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning"

Transkript

1 RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken Fordeling af trafikken 4 3 Trafik til og fra det nye område 6 4 Kapacitetsvurderinger Scenarie Scenarie Uheldsvurdering 12 1 Indledning Der foreligger tanker om at udvikle et område ved Islev i Rødovre Nord. Der er to mulige adgange til og fra det nye område. Der ønskes en vurdering af hvordan trafikken til og fra det nyudviklede område vil påvirke trafikafviklingen og trafiksikkerheden med de to forskellige adgange. Derfor har Rødovre Kommune har anmodet COWI om at vurdere trafikafviklingen og trafiksikkerheden ved de to muligheder. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 15. oktober 2013 UDARBEJDET PEFU KONTROLLERET BOWN GODKENDT PEFU

2 2/13 Projektområde Figur 1: Oversigtskort der viser projektområdets placering. Der er ønske om at udvikle etagemeter boliger og etagemeter service samt liberalt erhverv. Området forventes fuldt udbygget i 2020, hvorfor dette benyttes som prognoseår. Det antages at der ikke sker væsentlige ændringer, der vil påvirke trafikken markant frem til beregningsåret Grundtrafikken Rødovre Kommune har foretaget en række snittællinger af trafikken i området som vist på figur 2 på næste side.

3 3/ (2013) (2012) (2013) Figur 2: Trafikbelastning, udtrykt som ÅDT (pe) på udvalgte veje i området i Trafikken på Niels Frederiksens og Islevgård Allé er ikke talt. Der er foretaget en besigtigelse på stedet den 3. oktober I den forbindelse er der gennemført registreringer af de svingende trafik i en 30 min. periode i hvert kryds i en morgenspidstime Den registrerede trafik er opregnet til Årsdøgntrafik (ÅDT) vha. værdierne i Trafiktællinger Planlægning, udførelse og efterbehandling. Det er en rapport fra Vejdirektoratet der beskriver hvordan talt trafik kan opregnes til bl.a. ÅDT. Dette medfører at ÅDT 2013 på Niels Frederiksens og Islevgård Allé forventes at være: Niels Frederiksens Allé: ÅDT = 591 biler Islevgård Allé: ÅDT = 269 biler Det er ønsket at kapacitetsberegningen gennemføres pba. af trafikken i den 30. højeste time i beregningsåret. Ifølge Trafiktællinger Planlægning, udførelse og efterbehandling kan trafikken i den 30. højeste time i et år beregnes som 12% af i ÅDT, dette gælder i et snit for begge retninger. Tilsvarende kan trafikken i den 30. højeste time i en enkelt retning beregnes som 7% af ÅDT. Det er oplyst at trafikken på Slotsherrensvej er steget ca. 1,5% om året de seneste år. Derfor fremskrives trafikken på alle de strækninger der indgår i analysen

4 4/13 med 1,5% p.a. til prognoseåret Dette giver spidstimetrafikmængderne der er angivet i tabel 1. Strækning ÅDT Opregning Forventet Spidstimetrafik (pe) ÅDT 2020 Indkørende 2020 (pe) (pe) Slotsherrensvej % Islevgård Allé % Niels Frederiksens Allé % Islevdalvej ) +12,6 % Bjerringbrovej % Tabel 1: Trafik på strækninger i ) fra 2012 De i tabel 1 angivne forventede trafikmængder på strækningerne benyttes som grundtrafik i prognoseåret. 2.1 Fordeling af trafikken De aktuelle trafikstrømme i krydsene er bestemt på pba. registreringer på stedet og fremskrivninger. For at finde trafikkens fordeling på retninger er der foretaget registrering af den svingende trafik til og fra Slotsherrensvej ved besigtigelsen. Den registrerede svingende trafik er opregnet til en hel 30. højeste time for 2020, på samme måde som snittrafikmængderne, dvs. som 7% af de opregnede ÅDTer. Mht. Slotsherrensvej er retningen ind mod København størst i morgenspidstimen. Trafikken i begge retninger i morgenspidstimen er ifølge Trafiktællinger Planlægning, udførelse og efterbehandling 12%. Trafikken mod København beregnes derfor til 7% af ÅDT og trafikken den modsatte vej vurderes at være 5%. Den indkørende trafik fra København vil derfor være 965. Den ligeudkørende trafik i krydsene på Slotsherrensvej er så beregnet som 2020 spidstimetrafikken i et snit fratrukket den opregnede svingende trafik. Fordelingerne i morgenspidstimen i krydset Slotsherrensvej/ Islevgård Allé/ Bjerringbrovej er angivet i figur 3. På figur 4 er angivet fordelingen og den forventede trafik i krydset Slotsherrensvej/ Niels Frederiksens Allé/ Islevdalvej.

5 5/13 Islevgård Allé Slotsherrensvej vest Slotsherrensvej øst 23 0 Bjerringbrovej 57 Figur 3: 2020 Grundtrafik Slotsherrensvej/Islevgård Allé morgenspidstimen Niels Frederiksens Allé Slotsherrensvej vest Slotsherrensvej øst Islevdalvej 135 Figur 4: 2020 Grundtrafik Slotsherrensvej/Niels Frederiksens Allé - morgenspidstimen

6 6/13 3 Trafik til og fra det nye område Ifølge planerne etableres m² boliger i det nye område. Den gennemsnitlige boligstørrelse forventes at være 80 m². Det antages at der brutto medgår 100 m² pr bolig. Boligerne etableres som etagebyggeri, hvorfor der benyttes en turrate på 2,5 ture/døgn/bolig. Derudover etableres m² service og erhverv, det turraten for denne del forudsættes at svare til kontorer, dvs. 5,9 ture/100 m². Dette medfører antallet af ny genererede bilture angivet i tabel 2. Etagemeter Boliger Turrate Antal ture pr dag Beboelse ,5 ture/bolig 248 Service og erhverv ,9 ture/100 m² 195 I alt 443 Afrundet 450 Tabel 2: Nygenereret trafik 4 Kapacitetsvurderinger Der er regnet kapacitet med DanKap, som er et kapacitetsberegningsprogram, der er udviklet af Vejdirektoratet og benytter vejreglernes anbefalinger. Det er ikke muligt, at indregne ankomstfordelingen af bilerne i det prioriterede kryds ved Islevgård Allé. Trafikken på Slotsherrensvej kommer tidsmæssigt koncentreret da der er etableret to signalanlæg tæt på krydset ved Islevgårds Allé. Dette medfører at der jævnligt er huller i trafikken og dermed mulighed for afvikling fra sidevejene. Den reelle afvikling skønnes derfor bedre end den beregnede. I forbindelse med beregning af kølængder benyttes at en bil i kø fylder 6 m i længden ved en lastbilandel på <10%, som anført i rapport kapacitet og serviceniveau fra Vejdirektoratet. I prioriterede kryds beregnes alene belastningsgrader og serviceniveau for de vigepligtige strømme. Der er beregnet belastningsgrader for de enkelte tilfarter. Ved belastninger på over 0,80 0,85 på de enkelte retninger, kan beregningen af afviklingen af retningen være upålidelig. Det bør om muligt søges at optimere afviklingen. Specielt med belastningsgrader over 0,90 skal der små udsving i trafikken til at reducere trafikafviklingen markant. En måde at forbedre afviklingen i et signalkryds er at gøre signalgivningen trafikstyret og i et prioriteret kryds kan reguleringsformen ændres til signalreguleret. Derudover er der beregnet gennemsnitlige middelventetider i krydsene. Dette er med forudsætningen om at trafikken er jævnt fordelt over spidstimen, der må

7 7/13 således forventes perioder med kortere ventetider såvel som perioder med længere ventetider. Afslutningsvis er der angivet 95 % fraktilerne af kølængderne i krydsene. Dette er de kølængder der kun overskrides i 5 % af spidstimerne. Erfaringsmæssigt er trafikken mest koncentreret i morgenspidstimen, der er derfor gennemført kapacitetsberegninger for de forskellige scenarier i morgenspidstimer. Ifølge rapporten Trafiktællinger Planlægning, udførelse og efterbehandling afvikles 12 % af ÅDT i spidstimer i begge retninger. Dette medfører at der samlet afvikles 54 biler til og fra den nye bebyggelse i morgenspidstimer. Om morgenen vil trafikken fra boligerne primært køre mod væk fra området og trafikken til erhverv vil primært køre imod området. Det er i samarbejde med Rødovre kommune vurderet at retningsfordelingen til og fra i morgenspidstimen er 70 % fra og 30 % til, dvs. 38 biler køre fra og 16 biler køre til. Der arbejdes med to scenarier, et hvor der kun bliver adgang via Niels Frederiksens Allé og et hvor der både blive adgang via Niels Frederiksens Allé og Islevgård Allé. Fordelingen i mellem de to adgangsveje er afhængig af er afhængig af flere faktorer, bl.a. hvor kommer trafikanterne fra, hvor skal de hen og hvordan er afviklingen i de to kryds. En del af trafikanterne fra området vil have mål i København og dermed have en kortere rute i gennem krydset ved Islevgård Allé, men afviklingen i dette prioriterede kryds er ringere i spidstimen end i krydset ved Niels Frederiksens Allé. Der regnes derfor på at fordelingen i mellem de to kryds er ligelig, da det vurderes at være scenariet, hvor der reelt kommer til at køre flest biler i krydset ved Islevgård Allé. De to scenarier er: 1) Trafikken fordeles ligeligt i mellem Islevgård Allé og Niels Frederiksens Allé 2) Al trafikken kører via Niels Frederiksens Allé I de to kryds (Slotsherrensvej/Islevgård Allé og Slotsherrensvej/Niels Frederiksens Allé) retningsfordeles trafikken pba. registreringer på stedet og fremskrives med 1,5% årligt frem til Umiddelbart vurderes det at den ekstra trafik på henholdsvis 38 og 16 biler i morgenspidstimen ikke vil påvirke trafikafviklingen i de to kryds markant. Dog kan der opleves problemer i det prioriterede kryds ved Islevgård Allé da krydset allerede i dag problemer med trafikafviklingen. I signalanlæg kan der erfaringsmæssigt regnes med at trafikken afvikles selv med en belastningsgrad på 1,0. Ofte kan der afvikles mere trafik end teorien tillader, idet der oftest køres i mellemtiden når der er megen trafik. Hvis signalgivningen suppleres med trafikstyring vil udsving i trafikken kunne håndteres uden at der opstår unødvendig kø. Det er oplyst at en belastningsgrad på 0,8 anses for den øvre grænse og der ønskes beregnet en kapacitetsudnyttelse, som beregnes som

8 8/13 den beregnede belastningsgrad delt med den øvre belastningsgrad (0,8). Den beregnede belastningsgrad er angivet i procent i nedenstående skemaer. 4.1 Scenarie 1 Trafikken fordeles ligeligt i mellem Islevgård Allé og Niels Frederiksens Allé I prioriterede kryds beregnes alene belastningsgrader og serviceniveau for de vigepligtige strømme, da ikke vigepligtige strømme ikke bliver påvirket af den ekstra trafik. Kapacitetsberegningen for det prioriterede kryds Slotsherrensvej/Islevgård Allé/Bjerringbrovej fremgår at tabel 3. Morgen Trafik Belastning Kapacitets- Forsinkelse 95 % fraktil af udnyttelse kølængde antal længde Ligeud-Højre ,01 1% 3 sek. 1 bil 6 m Venstresving 1 0,00 0% 11 sek. 1 bil 6 m Ligeud-Højre 932 0,02 3% 3 sek. 1 bil 6 m Venstresving 42 0,21 26% 23 sek. 1 6 m Islevgård Alle Alle retninger 40 3,23 400% 4692 sek m Bjerringbrovej Alle retninger 80 2,86 358% 3664 sek. 27 biler 162 m Tabel 3: Resultat af kapacitetsberegning indkørslen fra Slotsherrensvej/Islevgård Allé - morgenspidstime 2020 Det fremgår af kapacitetsberegningen at ventetiden for bilisterne fra Islevgård Allé og Bjerringbrovej stiger til helt urealistiske niveauer. Lange ventetider vil medføre at bilister fra det nyudviklede område vil søge ud via Niels Frederiksens Allé i stedet. Kapacitetsberegningen for dette scenarie vurderes som urealistisk. De høje belastningsgrader skal dog ses i lyset af at en beregning på 2020 trafikken uden udbygning vil medføre belastningsgrader på 1,73 og 2,37 for henholdsvis Islevgård Allé og Bjerringbrovej, så afviklingen i krydset skal under alle omstændigheder forbedres. Det bemærkes at belastningsgraden for Bjerringbrovej med den 30. højeste time i 2013 er 1,29 (en kapacitetsudnyttelse på 161%). Det tyder på at krydset ifølge be-

9 9/13 regningerne bør signalreguleres for at opnå en tilfredsstillende afvikling allerede med den nuværende trafik. Ved kapacitetsberegningen for det signalregulerede kryds Slotsherrensvej/ Islevdalvej/ Niels Frederiksens Allé er benyttet signalprogrammet Myldretid uden busanmeldelse med en omløbstid på 80 sek. Resultaterne af kapacitetsberegningen fremgår af tabel 4. Morgen Trafik Belast- Kapacitets- Forsin- 95 % fraktil af ning udnyttelse kelse kølængde antal længde Højre 177 0,27 34% 11 sek. 5 biler 30 m Ligeud ,54 68% 14 sek. 15 biler 90 m Venstresving 9 0,03 4% 15 sek. 1 bil 6 m Højre 5 0,01 1% 9 sek. 1 bil 6 m Ligeud 826 0,38 48% 12 sek. 10 biler 60 m Venstresving 136 0,78 98% 58 sek. 9 bil 54 m Niels Frederiksens Allé Ligeud-Højre 45 0,11 14% 23 sek. 1 bil 6 m Niels Frederiksens Allé Venstre 21 0,09 11% 31 sek. 1 bil 6 m Islevdalvej Ligeud - Højre 149 0,43 54% 28 sek. 6 biler 36 m Islevdalvej Venstre 450 1,29 161% 579 sek. 118 biler 708 m Tabel 4: Resultat af kapacitetsberegning indkørslen fra Slotsherrensvej/Niels Frederiksens Allé - morgenspidstime 2020

10 10/13 I dette scenarie er middelventetiderne stort set de samme som for 2020 trafikken uden udbygning af det nye område. Kun retningen med de venstresvingende fra Niels Frederiksens Allé har en middelventetid der er 1 sek. længere. Retningen med de venstresvingende fra Islevdalvej er stadig overbelastet, med en belastningsgrad på 1,29 (i forhold til 1,25 i med 2020 trafikken uden udbygning af det nye område). De beregnede ventetider og kølængder er upålidelige, når belastningsgraden er så høj. Der vil i spidstimer ikke være magasinkapacitet i venstresvingssporet på Islevdalvej til at rumme de mange venstresvingende og de vil stuve tilbage og spærre for de ligeudkørende. Det må anbefales at signalgruppeplanerne gennemgås mhp. At give bedre forhold for de venstresvingende fra Islevdalvej. Der kan i dag være venstresvingspil (eftergrøn fase) for venstresvinget fra Slotsherrensvej fra øst. Med 136 biler/45 omløb giver det i gennemsnit 3 biler pr omløb, som bør kunne afvikles på 4 sek. minimumsgrønt. Det burde således ikke give problemer. Slotherrensvej V kan godt tåle at lukke lidt tidligere ned. Som løsningsforslag kan dt overvejes at indrette signalgivningen trafikstyret. Retningen fra Niels Frederiksens Allé kan lukkes ned tidligere og der kan indarbejdes en grøn venstresvingspil til Islevdalvej i længere tid (evt. sammen med de venstresvingende fra Niels Frederiksens Allé). Der kommer ifølge beregningerne 450 biler pr spidstime i venstresvinget fra Islevdalvej, med 45 omløb, dvs. 10 biler pr omløb, hvilket kræver 20 sek. grøn pil. Alternativt kan der tillades venstresving fra begge kørespor eller det bør overvejes at nedlægge det vestlige fodgængerfelt og eventuelt lade Niels Frederiksens Allé og Islevdalvej afvikle i hver deres fase. Denne løsning kræver en ændret signalopstilling. Begge løsninger kan medføre at afviklingen af de venstresvingende fra Islevdalvej bliver væsentlig forbedret. Det bemærkes at en kapacitetsberegning for 2013 trafikken giver en belastning for det venstresvingende fra Islevdalvej på 1,12 (en kapacitetsudnyttelse på 140%), så denne retning er ifølge beregningerne allerede i dag overbelastet i den 30. højeste time. Hvis der er trafikstyring vil udsving i trafikken kunne håndteres uden at der opstår unødvendig kø. 4.2 Scenarie 2 Al trafikken til og fra det nyudviklede område via Niels Frederiksens Allé. Resultaterne af kapacitetsberegningen fremgår af tabel 5.

11 11/13 Eftermiddag Trafik Belastning Kapacitetsudnyttelse Forsinkelse 95 % fraktil af kølængde antal længde Højre 177 0,27 34% 11 sek. 5 biler 30 m Ligeud ,54 68% 14 sek. 15 biler 90 m Venstresving 12 0,04 5% 15 sek. 1 bil 6 m Højre 6 0,01 1% 9 sek. 1 bil 6 m Ligeud 826 0,38 48% 12 sek. 6 biler 36 m Venstresving 136 0,78 98% 58 sek. 9 biler 54 m Niels Frederiksens Allé Ligeud-Højre 58 0,14 18% 23 sek. 1 bil 6 m Niels Frederiksens Allé Venstre 27 0,12 15% 31 sek. 1 bil 6 m Islevdalvej Ligeud - Højre 153 0,44 55% 29 sek. 7 biler 42 m Islevdalvej Venstre 450 1,34 168% 659 sek. 129 biler 774 m Tabel 5: Resultat af kapacitetsberegning Slotsherrensvej/Niels Frederiksens Allé - morgenspidstime 2020 Scenarie 2 Som det fremgår at resultatet af kapacitetsberegningen bryder retningen med de venstresvingende fra Islevdalvej sammen, da der kommer flere biler i gennemsnitlig morgenspidstime end der kan afvikles. Dette er lidt værre end i dag, hvor beregningen viser at der er en belastningsgrad på 1,25. De beregnede ventetider og kølængder er ikke pålidelige, når belastningsgraden er så høj. Men der vil i spidstimer ikke være magasinkapacitet i venstresvingssporet på Islevdalvej til at rumme de mange venstresvingende og de vil stuve tilbage og spærre for de ligeudkørende. Signalgruppeplanen for krydset bør ændres så trafikken kan afvikles, krydset kan evt. trafikstyres. Se evt. kommentarer til krydset som er anført i scenarie 1.

12 12/13 5 Uheldsvurdering Den forøgede trafik fra den nye bebyggelse kan medføre et øget antal uheld i de to kryds. Der er ikke registreret uheld i krydsende i den forudgående 5 års periode, hvorfor det ikke udarbejdes en uheldsanalyse. I stedet beregnes det forventede uheldstal vha. AP værdier, jf. AP-Parametre til uheldsmodeller fra Vejdirektoratet, dateret 12. oktober Denne model for kryds baserer sig på en sammenhæng mellem uheldstætheden (UHT) udtrykt som antal uheld pr. kryds pr. år ud fra summen af årsdøgntrafikken (ÅDT) ind i krydset i primær retningen og summen af årsdøgntrafikken ind i krydset i sekundærretningen. Sammenhængen er: UHT = a x ÅDT primær p1 x ÅDT sekundær p2 Hvor A, p1 og p2 bestemmes af krydstypen. Konstanterne i modellen kaldes også a- og p-værdier. Denne beregning af a- og p- værdier er baseret på uheldsdata for perioden og trafikdata for I forbindelse med uheldsberegningen efter AP-modellen benyttes kun en værdi for ÅDT for hver retning. Da ÅDT er noget forskellig på vejene på de to sider af Slotsherrensvej, lægges trafikken på de to retninger sammen og deles med to. F. eks. er trafikken på ÅDT Islevgård Alle 110 og på Bjerringbrovej er den 1.150, den samlede trafik for sekundærvejen er derfor 630. Krydset Slotsherrensvej/Islevgård Allé/Bjerringbrovej er firebenet prioriteret kryds med kanalisering i både primær- og sekundærvej, dvs. AP type 612 og dermed følgende værdier: UHT = 0, x ÅDT primær 0,51 x ÅDT sekundær 0,99 Krydset Slotsherrensvej/Niels Frederiksens Allé/Islevdalvej er firebenet signalreguleret, dvs. AP type 611 og dermed følgende værdier: UHT = 0, x ÅDT primær 0,72 x ÅDT sekundær 0,65 Der er beregnet UHT i de to kryds for det tre scenarier. 1) Ingen udbygning 2) Trafikken fordeler sig i mellem Islevgård Allé og Niels Frederiksens Allé 3) Al trafikken kører via Niels Frederiksens Allé og videre derfra Resultaterne er angivet i tabellen herunder:

13 13/13 Slotsherrensvej/Islevdalvej/Niels Frederiksens Allé Slotsherrensvej/Islevgård Allé/Bjerringbrovej Samlet Uden udbygning 8,8 2,1 10,8 1) Scenarie 1 8,9 2,3 11,2 Scenarie 2 9,0 2,1 11,1 Tabel 6: Resultat af uheldsberegning med AP-metoden 1) Pga. afrunding Som det fremgår at tabel 6 vil det forventede uheldstal stige når trafikken stiger. Hvis al trafikken ledes igennem det signalregulerede kryds ved Niels Frederiksens Allé stiger det beregnede uheldstal med 0,3 uheld pr år. Hvis trafikken deles i mellem det signalregulerede kryds og det prioriterede kryds stiger uheldstallet med 0,4 i forhold til uden udbygning. Dette skyldes at risikoen for uheld er større i det prioriterede kryds end i det signalregulerede kryds. Med andre ord viser uheldsberegningerne at det vil være en trafiksikkerhedsmæssigt fordel jo større andel af trafikken, der ledes i gennem det signalregulerede kryds ved Niels Frederiksens Allé.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Basis Basis morgen Resultater DanKap Ingerlevsgade vest V 0,18 Ingerlevsgade vest L 0,36 Ingerlevsgade vest H 0,43 Ingerlsevgade øst

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Notat Trafikken omkring Bella Center Rambøll Nyvig Oktober 2006 helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Side 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Eksisterende trafik 2005... 3 2.1 Hverdagsdøgntrafik 2005...

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat Dato: 09.05.2015 Projekt nr.: 1003907-001 T: +45 2540 0097 E: lau@moe.dk Projekt: Emne: Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat nr.:

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 UDEN FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger

NOTAT. Ishøj Kommune. 1 Indledning. Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR oktober 2007 ph/ps. 1.1 Forudsætninger NOTAT Ishøj Kommune Industribuen Trafikanalyse NOTAT REV. NR. 2 18. oktober 2007 ph/ps 1 Indledning Ishøj Kommune har bedt Via Trafik udarbejde en analyse af de trafikale konsekvenser af en ændret arealanvendelse

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.12.2016 Version: 8 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Ulla Merete Riel Fra: Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober 2007 09:32 Til: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Vedhæftede filer: Kollekollevej-Skolekrogen_tegning.pdf; Kollekollevej-Skolekrogen_notat.pdf

Læs mere

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT BROEN SHOPPING A/S Etablering af nyt biografcenter ved Shoppingcenter BROEN, Esbjerg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKVURDERING

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3 KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 4 INDHOLD 1 Resume

Læs mere

UDKAST. Glostrup Kommune. Glostrup Retail Park Trafikanalyse. NOTAT 28. april 2014 adn/mf/tvo

UDKAST. Glostrup Kommune. Glostrup Retail Park Trafikanalyse. NOTAT 28. april 2014 adn/mf/tvo UDKAST Glostrup Kommune Glostrup Retail Park Trafikanalyse NOTAT 28. april 2014 adn/mf/tvo 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Forudsætninger... 3 1.2 Ny trafik til/fra...

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Vej & Park, Københavns Kommune Trafikstyret programvalg er en overordnet signalstyring, der automatisk

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

NOTAT. 1. Trafikale forhold på Ishøj Strandvej

NOTAT. 1. Trafikale forhold på Ishøj Strandvej NOTAT Projekt Ishøj Strandvej: Trafikale forhold på strækningen ml. Stationsvej og byport syd for Ishøj Kunde Ishøj Kommune Notat nr. 03_A Dato 2010-05-06 Til Fra Leif Kronblad og Rune Kure Rambøll (JRO

Læs mere

Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik

Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik Vejdirektoratet Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik Trafikteknisk detailprojekt for 3 signalregulerede kryds på Udgivelsesdato : 18. november 2010 Projekt : 21.9090.01 Version

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

EVALUERING AF SØNDERSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 3. 2 Indledning 5

EVALUERING AF SØNDERSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 3. 2 Indledning 5 HOLBÆK KOMMUNE EVALUERING AF SØNDERSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 NOTAT 9. august 2012 1. Ansøgning Scandinavian Property Development (SPD) ønsker at opføre en Netto på A.C. Hansensvej mellem Lidl og rundkørslen.

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 12.09.2016 Version: 6 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013 Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2013 Notat vedrørende trafikforhold på Oddervej herunder

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato April 2010 KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Revision 3 Dato 2010-04-20 Udarbejdet af RL, HDJ Godkendt af HDJ Rambøll Bredevej

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Trafikanalyse for Rønnede Oktober 2012

Trafikanalyse for Rønnede Oktober 2012 Oktober 2012 Udarbejdet af Grontmij Side 1 Udgivelsesdato : Oktober 2012 Projekt : Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen & Bo Brassøe Kontrolleret : Irene Bro Brinkmeyer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Brug af uheldsmodeller i byområder

Brug af uheldsmodeller i byområder Brug af uheldsmodeller i byområder af Civilingeniør Poul Greibe Atkins Danmark poul.greibe@atkinsglobal.com Forskningsassistent Marlene Rishøj Kjær Danmarks TransportForskning mrk@dtf.dk Danmarks TransportForskning

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Til Høje Taastrup Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Revision 0 Dato 2014-05-02 Udarbejdet af AI Kontrolleret af CM Godkendt af Ref. 1100011559

Læs mere

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Baggrundsrapport til Udviklingsplan for Tommerup Assens Kommune, november 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af:

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Trafikforskningsgruppen Fibigerstræde 11 DK-9220 Aalborg Ø Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Opgave: Turproduktion for byudviklingsområde

Læs mere

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2014-09-17 Til Noreen Ilyas Din Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

Trafiknotat for Lokalplanen 161

Trafiknotat for Lokalplanen 161 Trafiknotat for Lokalplanen 161 Baggrund Hørsholm Kommune har undersøgt de trafikale konsekvenser ved fuldudnyttelse af arealet til særlig pladskrævende varegrupper. Trafikanalysen har til formål At redegøre

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere