& DATA METODE. Indhold i dette nummer: DDA Nyt nr Persondataloven regler og praksis for god databehandlingsskik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& DATA METODE. Indhold i dette nummer: DDA Nyt nr. 94 2008. Persondataloven regler og praksis for god databehandlingsskik"

Transkript

1 METODE & DATA Nr Dan s k Data Ar k i v DDA Nyt nr METODE & DATA Indhold i dette nummer: Persondataloven regler og praksis for god databehandlingsskik Att förena kvalitativa data och samhällsvetenskapliga analysmetoder Udvikling af modeller for boligejerskab Spørgeskemaundersøgelsen til debat Færdiganmeldelser Beretning for Dansk Data Arkiv 2007 English Summary

2 DANSK DATA ARKIV / DANISH DATA ARCHIVES Adresse/Address Islandsgade 10, DK-5000 Odense Tlf: Telefax Internet Udgiver Dansk Data Arkiv Redaktør Bodil Stenvig Produktion Erik Steenstrup Dyhr Tryk one2one Odense Oplag 1200 ISSN

3 Indhold Redaktionelt 3 Persondataloven regler og praksis for god databehandlingsskik 4 Att förena kvalitativa data och samhällsvetenskapliga analysmetoder exempel på tillämpningar av innehållsdesign 10 Udvikling af modeller for boligejerskab nogle metodeovervejelser 23 Spørgeskemaundersøgelsen til debat 35 Færdiganmeldelser Holdning til 18-års valgret, januar Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen Solidaritet i velfærdssamfundet, Befolkningens syn på velfærdssamfundet, Børn som respondenter i surveys, Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, Arbejdskraftens geografiske mobilitet, Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, Ud af hjemløshed? (2004) 48 Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, Indvandrere i uddannelse og job, 2006 Danskere i uddannelse og job, Transportvaner, Årsager til ophør af kontanthjælp, Det nordiske moralklima, Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, follow-up, Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 3. runde, Alderdommens aktive kvinder og mænd, Med eller uden arbejde i Danmark, Sonar projektet 54 Behov for fleksible pasningsordninger, Aalborg Kommune Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, Longitudinel ældreundersøgelse (UNICLAS), Ældres hjælp til forskellige opgavetyper, Holdning til flygtninges adgang til Danmark, juni Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), baseline, Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), 1 års follow-up, Beretning for Dansk Data Arkiv English Summary 63

4 Om Metode & Data Dansk Data Arkiv udgiver tidsskriftet Metode & Data én gang årligt. Tidsskriftet bringer dels artikler om aktuelle metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser indenfor samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og historie, dels artikler med resultater af empiriske studier inden for samme fagområder. Tidsskriftets ambition er at udfylde en niche med en faglig og videnskabelig diskussion af metoder, metodeanvendelse og dataanalyse indenfor samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og historie. Metode & Data udkom første gang i 1999 som en videreførelse af DDA-Nyt, og tidsskriftet rummer fortsat færdiganmeldelser af studier, der er oparbejdet i henhold til Dansk Data Arkiv sstandard (studiestatusklasse FOD) samt nyt fra Dansk Data Arkiv. Metode & Data modtager meget gerne manuskripter inden for de ovennævnte fagområder.

5 Redaktionelt Af Bo d i l St e n v i g, DDA Årets nummer af Metode & Data indeholder fire artikler, der byder på informationer om behandling og analyse af elektroniske data om personer og samfundsforhold. Læseren kan i dette nummer få indsigt i love og regler for forskning med personoplysninger, dataarkivers rolle og udviklingsmuligheder samt metodeovervejelser i relation til modeller for boligejerskab og spørgeskemaundersøgelser. En kort oversigt over de fire artikler viser i store træk deres fokuspunkter. I artiklen Persondataloven regler og praksis for god databehandlingsskik forklarer seniorkonsulent Camilla Daasnes fra Datatilsynet definitioner og begreber anvendt i persondataloven samt denne lovs regler for behandling af personoplysninger til videnskabelig og statistisk formål. Herunder vises de muligheder, den giver for deling af data og arkivering af videnskabelige data i Statens Arkiver og Dansk Data Arkiv. I forlængelse heraf bringer vi artiklen At förena kvalitativa data och samhällsvetenskabeliga analysemetoder exempler på tillämpning av inddhållsdesign af ph.d. Monica Langerth Zetterman, der er nyudnævnt direktør for Svensk National Datatjeneste(SND). Artiklen beskriver SND s opgaver, og via et eksempel på et forskningsprojekt peges der på de udviklingsperspektiver, der ligger i at bearbejde og kombinere forskellige data, databaser og metadata, så de skræddersys til brugbare løsninger for forskellige forskningsområder. Dernæst følger artiklen Udvikling af modeller for boligejerskab nogle metodeovervejelser af Jørgen Lauridsen, Niels Nannerup og Mortens Skak, alle forskere fra Syddansk Universitet. Artiklen omhandler estimering af affekter af bestemmende faktorer på boligejerskab. En række faktorer på boligmarkedet inkluderes i modeller for estimering af boligejerandelen, som testes. Forfatterne har særlig fokus på implikationer af spatielle påvirkningseffekter på boligejerandelen. Artiklens nøgleord er boligmarkedet, Seemingly Unrelated Regression (SUR), spatielle påvirkningseffekter og spatiel filtrering. Den sidste artikel Spørgeskemaundersøgelser til debat af Anne Sofie Fink Kjeldgaard, der er forskningsarkivar i DDA, diskuterer aspekter ved formulering og afrapportering af spørgeskemaundersøgelser. Forfatteren forholder sig specifikt til spørgeskemaundersøgelsen som en samfundsvidenskabelig metode, der i sig selv foretager distinkte italesættelser af emnet, der undersøges. Det faktum, at spørgeskemaundersøgelser kan forstås som et udtryk for tidsbundne meningskonstruktioner hos respondenterne, formuleres ofte som en kritik eller et problem, men det gør netop spørgeskemaet interessant for en indholdsanalyse, argumenterer forfatteren. Efter disse fire artikler præsenterer vi færdiganmeldelser for de datamaterialer i DDA, der er blevet gjort analyseklare siden sidste nummer af Metode & Data. Færdiganmeldelserne omfatter i alt 25 studier, der omfatter dokumentation af 75 datamaterialer. Dernæst bringer vi årsberetningen for DDA s virksomhed i Afslutningsvis bringer vi, som vanligt, et kortfattet engelsk resume. God læselyst! side 3 Metode & Data nr

6 Persondataloven regler og praksis for god databehandlingsskik Af Sp e c i a l k o n s u l e n t, m a g. a rt. Ca m i l l a Da a s n e s, Datat i l s y n e t Artiklen beskriver persondataloven 1 og dens definitioner, begreber og rækkevidde. Endvidere beskrives lovens grundlæggende principper om god databehandlingsskik og Datatilsynets rolle og opgaver. Endelig beskrives de regler for behandling af personoplysninger til videnskabelige eller statistiske formål, som loven foreskriver samt mulighederne for deling af data og arkivering af videnskabelige data i Statens Arkiver og Dansk Dataarkiv. Persondataloven Den danske persondatalov trådte i kraft den 1. juli 2000 som erstatning for de to gamle registerlove fra 1978 om offentlige myndigheders og private virksomheders registre. Loven implementerer EF direktivet om persondatabeskyttelse fra 1995 (Direktiv 95/46/EF), hvis hovedsigte er at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger, herunder især retten til privatlivets fred. Desuden er det direktivets mål at fjerne hindringerne for udveksling af personoplysninger inden for Fællesskabets område samt at sikre et højt niveau af datasikkerhed. Persondataloven er en rammelov, hvilket betyder, at anden dansk lovgivning skal tilpasses persondataloven og ikke være i strid med reglerne i denne lov. Hertil kommer, at det er Datatilsynet, som fastægger den konkrete praksis på lovens område. Datatilsynet Som tilsynsmyndighed fører Datatilsynet tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af persondataloven. Blandt Datatilsynets vigtigste opgaver og funktioner kan nævnes vejledning og rådgivning over for offentlige myndigheder og private; behandling af klagesager og sager, der rejses på tilsynets eget initiativ; behandling af anmeldelser og ansøgninger om tilladelse til at behandle personoplysninger; inspektionsvirksomhed; afgivelse af udtalelse om forskellige bekendtgørelser m.v., der har betydning for beskyttelsen af privatlivet samt løbende deltagelse i internationalt samarbejde om datasikkerhed. Datatilsynet består af et råd, Datarådet, og et sekretariat, der ledes af en direktør. Tilsynet har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, men hverken Justitsministeriet eller andre offentlige myndigheder har instruktionsbeføjelse over for Datatilsynet, der som offentlig myndighed udøver sine beføjelser i fuld uafhængighed. Datatilsynet afgørelser kan desuden ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. Lovens anvendelsesområde Persondataloven gælder for oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, herunder også for afdøde i det omfang, der eksisterer et beskyttelseshensyn. Den gælder også i et vist omfang for oplysninger om virksomheder, dog først og fremmest oplysninger, der behandles af kreditoplysningsbureauer ved bedømmelse af kreditværdighed. Først og fremmest gælder loven for al elektronisk behandling af personoplysninger. Det er uden betydning, om oplysningerne indgår i registre eller databaser eller lignende, idet loven gælder for alle former for elektronisk 1. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. Loven kan læses på Datatilsynets hjemmeside Metode & Data nr side 4

7 behandling. Den gælder altså også for personoplysninger i almindelige tekstbehandlingsdokumenter og for personoplysninger i regneark, tabeller, lyd- eller billedfiler eller i andet programmel, f.eks. PowerPoint præsentationer, som benyttes til behandling af personoplysninger. Som udgangspunkt gælder loven derfor også for personoplysninger på hjemmesider m.v., og den gælder, når personoplysninger sendes i eksterne eller interne net. Fordi loven gælder for al elektronisk behandling, gælder den i princippet for personoplysninger i alle digitale eller elektroniske medier. Loven gælder desuden for manuel behandling af personoplysninger, hvis de indgår i manuelle registre som papirkartoteker eller er systematiseret i ringbind eller fremgår af ordnede lister eller fortegnelser. Også biobanker, det vil sige samlinger af personidentificerbart humant væv, som blodprøver, biopsier, celler m.v., er omfattet af loven, da en biobank defineres som et manuelt register. For private virksomheder, organisationer m.v. gælder loven også for ikke-elektronisk systematisk behandling af følsomme eller fortrolige personoplysninger. Som eksempel på dette kan nævnes oplysninger, som indgår i (papir)akt- eller sagsmapper om kunder eller ansatte i et firma. Manuelle akt- eller sagsmapper i det offentlige, f.eks. hospitalsjournaler, som udelukkende findes i papirform, er derimod ikke omfattede af persondataloven. Undtagelser Helt undtaget fra loven er behandling af personoplysninger i forbindelse med aktiviteter af rent privat eller familiemæssig karakter såsom privat korrespondance, personlige kalendere, adressefortegnelser og lignende. Loven gælder heller ikke for journalistisk, kunstnerisk og litterær virksomhed samt massemediernes informationsdatabaser og manuelle arkiver med avisudklip, men loven har dog en begrænset gyldighed, idet bestemmelserne om sikkerhed gælder. Endelig gælder loven ikke, hvis den er til hinder for informations- og ytringsfriheden, der følger af Menneskerettighedskonventionens artikel 10. For eksempel skal loven ikke være til hinder for brugen af personoplysninger i læserbreve, debatindlæg, deltagelse i den offentlige debat på nettet og lignende aktiviteter. Loven gælder ikke for Folketinget og dets tilknyttede institutioner, herunder Folketingets Ombudsmand, Rigsrevisionen og Statsrevisorerne, og den gælder ikke for registreringer m.v., som foretages af politiets og forsvarets efterretningstjenester. Hvis databehandlingen foretages af domstolene, politiet eller anklagemyndigheden på det strafferetlige område, er flere af de registreredes rettigheder tilsidesat. Som eksempel kan nævnes, at den tiltalte ikke har ret til indsigt i de oplysninger, der indgår i politiets efterforskning af sagen. Endelig findes der situationer, hvor regler i anden særlovgivning erstatter eller begrænser persondatalovens regler. Et eksempel herpå er reglerne i sundhedsloven om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. fra patientjournaler. Geografisk område Som hovedregel gælder loven, når den dataansvarlige myndighed eller virksomhed er etableret i Danmark, og behandlingen finder sted inden for EU s område. Herudover gælder den i visse situationer for dataansvarlige i tredjelande (lande uden for EU og EØSområdet), hvis oplysningerne bliver indsamlet i Danmark eller bliver behandlet med hjælpemidler, der befinder sig i Danmark. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. I Grønland gælder fortsat de gamle registerlove fra 1978 med det danske datatilsyn som tilsynsmyndighed. Begreber og definitioner Når loven taler om behandling af personoplysninger, betyder det enhver form for behandling af oplysningerne, herunder også arkivering. Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Den dataansvarlige er den, der alene eller sammen med andre afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger. Det kan være en offentlig myndighed, en institution, en virksomhed, en forening eller en forsker, der gennemfører en videnskabelig undersøgelse. En databehandler er derimod i loven defineret som en person, myndighed, virksomhed m.v., der behandler oplysninger på side 5 Metode & Data nr

8 vegne af den dataansvarlige, eksempelvis en statistiker, et laboratorium eller et webhotel. Loven inddeler personoplysninger i 2 hovedtyper: Almindelige oplysninger og følsomme oplysninger. Følsomme oplysninger er først og fremmest oplysninger om rent private forhold, dvs. oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssig tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Til de følsomme oplysninger regnes desuden oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og lignende følsomme privatlivsoplysninger. Almindelige personoplysninger er oplysninger, som ikke vedrører forhold af rent privat karakter. Almindelige oplysninger er f.eks. navn, adresse, køn, nationalitet, uddannelse og erhverv. Også oplysninger om indkomstog formueforhold hører til denne kategori. I loven benyttes også betegnelsen oplysninger af fortrolig karakter, f.eks. betalingsoplysninger eller skatteoplysninger, oplysninger om ansættelsesforhold el. lign. Karakteristikken fortrolig skal i øvrigt forstås i overensstemmelse med straffelovens og forvaltningslovens definition af fortrolighed, det vil sige, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Ved begrebet identificerbar person (den registrerede) forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et identifikationsnummer, en kode eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. En anonym person, er i modsætning til en identificerbar person, en person, der ikke kan identificeres af nogen. Ved begrebet anonymiserede oplysninger forstås oplysninger, som er gjort anonyme på en sådan måde, at ingen længere kan identificere den person, oplysningerne vedrører. Anonymiserede oplysninger er ikke personoplysninger og derfor ikke omfattet af persondataloven. At anonymisere personoplysninger kræver imidlertid erfaring og stor omtanke. Ved afgørelsen af, om en person er identificerbar, skal der tages hensyn til alle hjælpemidler, der med rimelighed kan tænkes anvendt for at identificere den pågældende enten af den dataansvarlige eller af en anden person. Det er i denne sammenhæng uden betydning, om hjælpemidlerne fremskaffes ved ulovlige handlinger som tyveri, indbrud eller lignende. Generelt gælder det, at jo flere registrerede oplysninger om en person, desto sværere er det at anonymisere personen, ligesom få personer i en kohorte kan vanskeliggøre eller ligefrem umuliggøre en anonymisering. Ansvaret for en tilstrækkelig anonymisering påhviler i sidste ende den dataansvarlige. Oplysninger, der er anonyme for en eventuel modtager, men fortsat kan identificeres af afsenderen, f.eks. via en nøgle til et løbenummer, er fortsat personoplysninger i lovens forstand. Ligeledes er et krypteret personnummer også en personoplysning. God databehandlingsskik (persondatalovens 5) Ved behandling af personoplysninger er der nogle grundlæggende krav, som altid skal være opfyldt. Først og fremmest skal der altid udvises god databehandlingsskik. God databehandlingsskik betyder, at den dataansvarlige skal overholde lovens regler såvel i ånd som bogstav, ikke forsøge at omgå dem, og i øvrigt følge Datatilsynets praksis, henstillinger og vejledninger. Hertil kommer som et grundlæggende krav, at oplysningerne kun må indsamles og anvendes til udtrykkeligt angivne, saglige formål og aldrig senere anvendes til formål, der er i strid med det oprindelige formål. Om det senere formål er i strid med det første, vil dog ofte komme an på en konkret vurdering, med mindre det senere formål direkte skader eller modarbejder det oprindelige formål. Det er også et grundlæggende krav, at der kun indsamles relevante og tilstrækkelige oplysninger og ikke flere end nødvendigt formålet taget i betragtning. Hertil kommer kravet om, at der skal foretages den fornødne kontrol af oplysningerne, og urigtige eller vildledende oplysninger skal snarest muligt slettes eller berigtiges. Herved skal det bl.a. sikres, at der ikke træffes beslutninger på forkert datagrundlag. Og endeligt fastslås, at indsamlede oplysninger ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne Metode & Data nr side 6

9 behandles. I praksis betyder dette, at alle personoplysninger skal slettes/destrueres eller anonymiseres, når de ikke længere skal benyttes til det angivne formål. Der er imidlertid en væsentlig modifikation til kravet om, at senere behandling ikke må være i strid med det oprindelige formål, idet det tilføjes, at senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, ikke anses for uforenelige med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet (jf. 5, stk. 2). Endelig er der yderligere en bestemmelse, som muliggør en fortsat opbevaring af oplysninger efter endt brug, idet oplysningerne kan overføres til arkiv efter reglerne i arkivloven (jf. 14). Hvis oplysningerne overføres til arkivering i Statens Arkiver, anses lovens krav om sletning som opfyldt. Behandling af følsomme personoplysninger til videnskabelige eller statistiske formål Lovens udgangspunkt er, at der ikke må behandles følsomme oplysninger, medmindre en af lovens undtagelsesbestemmelser er opfyldt. Oplysningerne kan blandt andet behandles, når den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, eller hvis det er nødvendigt i forbindelse med f.eks. sygepleje eller patientbehandling. Desuden kan det ske, hvis det er nødvendigt for at sikre eller opfylde et retskrav, eller når det er nødvendigt for en myndigheds opgaver på det strafferetlige område. Offentlige myndigheder må kun behandle følsomme oplysninger, hvis det i øvrigt er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver. Der er dog et ubetinget forbud mod, at offentlige myndigheder fører edb-registre med oplysninger om enkeltpersoners politiske forhold, medmindre disse oplysninger er offentligt tilgængelige. På disse betingelser ville det være umuligt at gennemføre meget af den forskning, som der er tradition for i Danmark. Registerforskning og herunder store dele af den samfundsvidenskabelige og epidemiologiske forskning ville eksempelvis have svære kår, og de mange registre med data om en velbeskrevet og gennemreguleret befolkning ville i praksis være utilgængelige for den frie forskning. Takket være en særlig bestemmelse i den danske persondatalov har forskningen imidlertid fortsat gode vilkår. Med denne bestemmelse åbnes der for, at der uden samtykke fra de registrerede må behandles følsomme personoplysninger, hvis dette alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning (jf. 10, stk. 1). En sådan dispensation gives selvfølgelig ikke uden betingelser. Som udgangspunkt skal det være nødvendigt for undersøgelsen, at oplysningerne er personhenførbare. Oplysningerne må endvidere ikke senere anvendes til formål, der ikke er videnskabelige eller statistiske. Og under ingen omstændigheder må videnskabelige resultater offentliggøres på en måde, som gør det muligt at identificere personer, der indgår i undersøgelsen. Endelig må oplysningerne ikke videregives til tredjemand, f.eks. en anden forsker, uden en forudgående tilladelse fra Datatilsynet (jf. 10, stk. 3). Også i dette tilfælde gælder selvfølgelig kravet om, at oplysninger i videnskabelige undersøgelser skal slettes/destrueres eller anonymiseres efter endt brug, det vil sige, når undersøgelsen er afsluttet. Den danske særregel for forskning forudsætter herudover, at Datatilsynet opstiller nogle særlige garantier på forskningsområdet til beskyttelse af de registreredes privatliv. Videnskabelige undersøgelser med følsomme oplysninger skal altid anmeldes til Datatilsynet, som i den forbindelse udsteder en tilladelse (til private forskere) eller afgiver en udtalelse (til offentlige myndigheder). Datatilsynets tilladelser udstedes altid på en række nærmere fastsatte vilkår om datasikkerhed m.v., ligesom de offentlige myndigheder henvises til de relevante regler og bestemmelser i persondataloven samt til Justitsministeriets sikkerhedsbekendtgørelse, 2 der skal overholdes af alle myndigheder. 2. Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (BEK nr 528 af 15/06/2000). Bekendtgørelsen kan læses på datatilsynets hjemmeside. side 7 Metode & Data nr

10 Datatilsynets tilladelse er desuden tidsbegrænset, og forskeren gøres opmærksom på, at en fortsat behandling, herunder opbevaring, af oplysningerne uden Datatilsynets tilladelse er en overtrædelse af persondataloven og desuden strafsanktioneret. Hertil kommer, at Datatilsynet løbende foretager inspektioner af videnskabelige projekter for at sikre, at vilkårene overholdes, og at der i projektet generelt udvises god databehandlingsskik. Det skal for god ordens skyld understreges, at de regler og vilkår, der er fastsat til beskyttelse af de registreredes privatliv i forskningssammenhæng, ikke kun gælder for de følsomme oplysninger, men for alle oplysningstyper. Endelig skal det bemærkes, at forbuddet mod, at offentlige myndigheder fører edb-registre med oplysninger om politiske forhold, også gælder registrering af politiske forhold i videnskabelige eller statistiske undersøgelser, der gennemføres af eller for en offentlig myndighed. Datatilsynet er forpligtet til at føre en offentlig tilgængelig fortegnelse over alle anmeldte behandlinger, herunder også alle anmeldte videnskabelige undersøgelser. Fortegnelsen findes på tilsynets hjemmeside. Deling og genbrug af data Som udgangspunkt må oplysninger i en videnskabelig undersøgelse kun benyttes af den dataansvarlige selv, en nærmere defineret projektgruppe, eller personer, der handler på den dataansvarliges vegne. Imidlertid er der et voksende behov for at dele videnskabelige data, således at de kan benyttes til flere videnskabelige formål og af flere forskere. Årsagerne hertil er mange og kan være politisk eller økonomisk begrundet. Mange forskere deltager desuden i nationale eller multinationale samarbejdsprojekter, der kan medføre krav om deling af data eller fælles rettigheder til data. Persondataloven åbner også for, at forskningsdata kan deles, genanvendes eller efterprøves. Imidlertid kræver det en konkret tilladelse fra Datatilsynet, hvis en dataansvarlig ønsker at dele sine data med en eller flere andre forskere. En forudsætning for, at Datatilsynet kan give tilladelse hertil, er, at modtageren skal anvende oplysningerne til et konkret videnskabeligt formål. Endvidere forudsættes, at modtageren har Datatilsynets tilladelse til sin egen undersøgelse, eller at oplysningerne (undersøgelsen) vil være omfattet af et andet EU-lands databeskyttelseslovgivning. Der er ingen formelle krav til ansøgningen, men tilladelsen skal være opnået inden, oplysningerne kan videregives. At samle og bevare forskningsdata fra forskellige projekter i forskningsbanker til fælles og måske senere anvendelse kan sikkert virke både hensigtsmæssigt og økonomisk; det er imidlertid ikke lovligt og må derfor ikke finde sted. Ligeledes skal man som forsker tage sig i agt for at indgå aftaler eller følge praksis uden først at sikre sig, at disse ikke er i strid med persondataloven. Er man i tvivl, bør man rådføre sig med Datatilsynet. Det må være i alles interesse at følge persondataloven og sikre gennemsigtige og lovlige forhold. Arkivering af data Som nævnt ovenfor må personoplysninger, der indgår i videnskabelige eller statistiske undersøgelser, gerne overføres til Statens Arkiver, herunder Dansk Dataarkiv, og her opbevares efter reglerne i arkivlovgivningen. Denne overførsel af oplysningerne til arkiv sidestilles med persondatalovens krav om sletning/destruktion eller anonymisering af oplysningerne. Overførslen kræver ingen tilladelse fra Datatilsynet, ligesom der ikke stilles krav om, at de registrerede personer skal informeres. Hvis oplysningerne senere ønskes udleveret i personhenførbar form til brug i en ny videnskabelig undersøgelse, skal der foretages en ny anmeldelse til Datatilsynet, ligesom Statens Arkiver skal indhente en tilladelse fra Datatilsynet til udleveringen. Udlevering og anvendelse af helt anonymiserede datasæt er ikke omfattet af persondataloven. Som udgangspunkt skal de videnskabelige data slettes eller anonymiseres efter endt brug, således som det fremgår af persondataloven og af Datatilsynet vilkår. Hvis man med henblik på en eventuel senere videnskabelig anvendelse ønsker at undgå dette, kan man benytter sig af muligheden for at arkivere sine data. Kan data ikke arkiveres, skal de slettes eller anonymiseres. Årsagen hertil er, at de videnskabelige data under ingen omstændigheder må benyttes til andre formål. Og som Metode & Data nr side 8

11 forsker må man heller ikke have data liggende, som ikke bliver benyttet til igangværende videnskabelige undersøgelser. At arkivere forskningsdata i Statens Arkiver er sund fornuft og god skik, og her må de godt gemmes, også når de ikke bliver brugt. side 9 Metode & Data nr

12 Att förena kvalitativa data och samhällsvetenskapliga analysmetoder exempel på tillämpningar av innehållsdesign Av Mo n i c a La n g e rt h Ze t t e r m a n, FD o c h f ö r e s t å n d a r e v i d Sv e n s k Nat i o n e l l Dat at j ä n s t, Gö t e b o r g s u n i v e r s i t e t 1 Svensk Nationell Datatjänst (SND) har i uppdrag att vara en nationell operativ resurs för kvalificerad samordning av existerande och nya forskningsdatabaser inom samhällsvetenskap, humaniora och socialmedicin/epidemiologi i Sverige. I SND:s uppdrag ingår även att samla in och sprida information om olika datatyper, metoder och verktyg för dokumentation, metadata och filformat samt att medverka till teknisk utveckling av standarder, metoder och verktyg för dokumentation och tillgängliggörande av dessa data. En viktig uppgift är att ge stöd och rådgivning till forskare om dokumentationsfrågor och tillgång till olika slags data samt att stödja och uppmuntra till sekundäranalyser av data. Syftet med denna artikel är att visa exempel på hur man kan kombinera innehåll, metoder och verktyg från samhällsvetenskap och humaniora för att dokumentera, lagra och använda forskningsmaterial. Genom att använda filformatet XML kan forskare och andra ges möjligheter att försöka bortse från specifika användningsområden vid iordningställandet av ett material. I stället skall innehållet, det vill säga data, databaser och metadata, kunna användas som byggstenar för skräddarsydda lösningar för brukare inom olika forskningsområden. Svensk Nationell Datatjänst Svensk Nationell Datatjänst (SND) har via Database Infra-Structure Committee (DISC) vid Vetenskapsrådet fått i uppdrag att vara en nationell operativ resurs för kvalificerad samordning av existerande och nya forskningsdatabaser inom samhällsvetenskap, humaniora och socialmedicin/epidemiologi i Sverige. I uppdraget ingår att SND skall erbjuda stöd för svensk forskning genom att underlätta och utveckla forskares tillgång till data inom och utom landet samt erbjuda stöd för forskning under hela forskningsprocessen. En viktig del i SND:s uppdrag är att skaffa en mycket god överblick över befintliga forskningsdatabaser samt att sträva efter full kännedom om framtida databaser. Den huvudsakliga uppgiften blir alltså att på en nationell nivå inventera databaser av relevans för forskning samt stödja arkivering, användning och återanvändning av databaser och relaterade forskningsmaterial inom SND:s ansvarsområden; samhällsvetenskap, humaniora och socialmedicin/epidemiologi. Ett övergripande syfte är att kvalitetssäkra alla delar av verksamheten samt förse forskarsamhället med stöd och tjänster för att bevara, arkivera, organisera, underhålla och förmedla datamaterial för forskning inom samhällsvetenskap, humaniora och socialmedicin/epidemiologi. SND skall därtill kartlägga, samla in och förmedla information av data inom ansvarsområdet i andra format än textformatet till exempel bilder, audio, video etcetera. Uppgiften består även i att samla in och sprida information om olika databaser och materialsamlingar samt datatyper, metadata och filformat och att medverka till teknisk utveckling av standarder, metoder och verktyg för dokumentation och tillgänglig- 1. Korrespondens: Monica Langerth Zetterman, Svensk Nationell Datatjänst, Gegerfeldtska villan, Box 300, Göteborg, web: Metode & Data nr side 10

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Side 1 af 6 DATATILSYNET Borgergade 28, 5. 1300 København K Telefon 3319 3200 Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning 1.Dataansvarlig

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET Udfyld venligst formular på skærmen og send den til Dátueftirlitið ved at trykke på knappen Submit form. 1. DATAANSVARLIG Offentlig institution

Læs mere

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500 Persondataloven 1 Persondataloven - er den centrale lov for, hvornår og hvordan persondata må behandles. Loven gælder både for offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger m.v. Frie skoler

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Big Data i fremtidens persondataret

Big Data i fremtidens persondataret Big Data i fremtidens persondataret Charlotte Bagger Tranberg, persondataspecialist, ph.d. Den 2. oktober 2013 2 Udnyttelse af Big Data i den offentlige sektor Den offentlige sektor har adgang til store

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Anvendelse af billeder, video og digitale medier

Anvendelse af billeder, video og digitale medier Anvendelse af billeder, video og digitale medier Dagtilbud og skoler, Varde Kommune Indhold Fotos og videoer defineres som personoplysninger...3 Er det et situationsbillede eller portrætbillede?...3 Skriftligt

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger

Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger VEJ nr 125 af 10/07/2000 Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger (Til den offentlige forvaltning) 1. Indledning Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet. Cloud og persondataloven Forskningsnetkonferencen 2011 Klarskovgaard Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Sten Hansen IT-chef

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S Customer Managed Hvorfor vælger man som kunde Cloud? Customer Customer No cloud (On-Premise)

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

INFORMATION PÅ INTERNETTET

INFORMATION PÅ INTERNETTET INFORMATION PÅ INTERNETTET Hvad må offentliggøres på internettet? Hvordan skal der reageres på utilsigtet offentliggørelse af informationer på internettet? Hvordan undgår man utilsigtet offentliggørelse

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Retten til at blive glemt - og medierne Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Agenda Begrebet Retten til at blive glemt EU-Domstolens dom i Googlesagen og rækkevidden

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer

Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer v/ partner Anne Buhl Bjelke & Den offentlige uddannelsesdag 2014 persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg Persondataretlige aspekter Personoplysninger kun

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere MAJ 2008 INDHOLD HR-området er reguleret af persondataloven 1 Persondatalovens begreber

Læs mere

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat Nyt om persondata Birgitte Toxværd, advokat 1 C-468-10 ASNEF og C-469/10 FECEMD 2 Oplysningskategorier Personnummer 11 Racemæssig el. etnisk baggrund, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening,

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Lever din myndighed op til persondatalovens krav?

Lever din myndighed op til persondatalovens krav? Lever din myndighed op til persondatalovens krav? COMPLIANCE-TJEK Persondataloven har gennem de seneste år fået større betydning, og antallet af sager ved Datatilsynet stiger. Alene fra 2012 til 2013 steg

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

Datasikkerhedspolitik

Datasikkerhedspolitik Datasikkerhedspolitik Godkendt i Byrådet den 10.november 2008 1 Datasikkerhedspolitik Indhold 1. Indledning 2. Organisation og ansvarsfordeling 2.1 Ansvarsorganisation for datasikkerhed 2.2 Øverste og

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere