ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015

2 2 Indledning kort præsentation af retten Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg og Hedensted Kommuner. Retten er normeret med en præsident, 7 dommere og 8 øvrige jurister, svarende til 14,4 årsværk. Det samlede administrative personale udgjorde i ,3 årsværk. Den samlede lønsum var på 24,1 mio. kr. Retten i Horsens er således en af landets mindre retskredse. Retten i Horsens havde ved årets start ikke overbeholdning af sager, hvorfor hovedsigtet i 2014 som i de tidligere år var at opretholde en høj produktivitet, således at Domstolenes overordnede målsætninger så vidt muligt holdes, samtidig med, at der fastholdes og udvikles højeste kvalitet. Der er endvidere lagt vægt på, at det daglige arbejde for den enkelte skal indeholde faglige udfordringer og at der skal være tid til kollegialt og socialt samspil. Produktiviteten i 2014 har været faldende. Hovedårsagen anses at være den omstændighed, at der i året har været et betydeligt fald i antallet af modtagne sager, og at den deraf følgende reduktion af antallet af årsværk, som udgangspunkt skal ske gradvist ved naturlig afgang. Af i alt tre ledige kontorfunktionærstillinger i 2014 er kun en en afdelingslederstilling genbesat. Denne gradvise tilpasning til mængden af modtagne sager, sammenholdt med en større strukturel omlægning, iværksat fra januar 2014 anses som hovedårsagerne til den faldende produktivitet. Personale Den ene af rettens syv faste dommere flyttede til et andet embede og stillingen blev genbesat efter to måneders vakance. En ledig stilling som funktionschef er genbesat, og to funktionschefer har skiftet afdeling. Det samlede årsværkforbrug for kontorfunktionærer er reduceret som følge af reduktion af antallet af modtagne sager og deraf faldende lønsumstildeling. Retten har som tidligere år 3 medarbejdere ansat i fleksjob. Resultater i 2014 Embedsregnskabet består af to dele. Første del er et Excel regneark, med nøgletal, udarbejdet af Domstolsstyrelsen, hvori man kan læse årets resultater og sammenholde disse med gennemsnittet for samtlige byretter. Regnearket giver også mulighed for at sammenligne med 5. bedste ret og med en vilkårligt valgt anden byret. Anden del af embedsregnskabet består af en beretning og med udvalgte nøgletal. Embedsregnskabets tal er for så vidt angår aktivitet og produktivitet en kombination af udtræk fra sagsbehandlingssystemerne over modtagne og afsluttede sager, sammenholdt med medarbejdernes indberetninger om deres tidsforbrug på de enkelte årsværk. Statistikken for 2014 er tilgængelig på domstol.dk under punktet Tal og fakta. Aktivitet:

3 3 Modtagne sager, udvalgte sagskategorier: Alle straffesager heraf domsmandssager heraf nævningesager Civile sager heraf småsager Forældreansvar Fogedsager Betalingspåkrav Antallet af straffesager er faldet med ca. 14 %. Det mest markante fald er sket på sager uden domsmænd(typisk færdselssager) og tilståelsessager. Der er fortsat i 2014 modtaget forholdsmæssigt mange efterforskningskridt, embedets størrelse taget i betragtning, og tendensen var stigende i Årsagen til den faldende sagstilgang på straffesagerne har løbende været drøftet med anklagemyndigheden hos Sydøstjyllands Politi. For det meste af 2014 har meldingen fra anklagemyndigheden lydt, at der ikke var ressourcer til at færdigbehandle store bunker af blandt andet færdselssager, så de kunne sendes i retten. Det er derfor vanskeligt at sige, om der reelt er færre sager til behandling i retskredsen. Antallet af domsmandssager svarer til niveauet i Antallet af nævningesager er stabilt. De ovennævnte tal udgør den numeriske opgørelse af modtagne sager. Domstolsstyrelsen foretager også en optælling af såkaldt vægtede sager. Ved vægtede sager forstås antallet af de enkelte sagstyper, hvor der i opgørelsen er indlagt en faktor, der er fastsat under hensyn til, hvor sagsbehandlingsmæssigt belastende den enkelte sag har været. Vægtningen er ikke nødvendigvis den samme for juristerne og for kontorfunktionærerne. Ret Samlet straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager SAMLET BYRETTERNE ,0 % -1,0% -5,1% -4,8% -4,1% Retten i Horsens ,6 % -10,9% -9,4% -10,5% +2,1% På landsbasis faldt sagstilgangen for samtlige sagstyper vægtede sager med 3 %. Det tilsvarende tal for Horsens er 7,6 %. Der er et markant fald i alle sagstyper, bortset fra skiftesagerne. Produktivitet: Måles som antal vægtede sluttede sager pr. årsværk. Tallet er interessant, fordi det viser, om retten holder et konstant flow af sager, der færdiggøres, og dermed hindrer, at sager hobes op. Det giver derfor et godt ledelsesværktøj til om nødvendigt at ændre på ressourcernes fordeling. I domstols-

4 4 styrelsens tal er der taget udgangspunkt i gennemsnittet for byretterne i 2011, der således svarer til indeks 100. Retten i Horsens som helhed: Ret Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 5. BEDSTE RET 103,0 103,1 105,6 102,6 111,8 107,1 103,2 95,9 103,5 111,4 123,8 131,2 SAMLET BYRETTERNE 99,4 98,4 98,9 97,1 103,2 101,5 90,4 87,5 97,2 96,7 109,3 113,3 Retten i Horsens 96,3 89,7 100,3 88,4 125,1 104,3 81,4 75,1 82,8 78,0 101,2 112,9 Ser man alene på juristerne er tallene således: Ret Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 5. BEDSTE RET 101,2 99,5 102,4 98,1 110,9 103,9 102,4 92,1 114,9 120,5 138,0 138,1 SAMLET BYRETTERNE 95,9 93,1 95,9 91,8 100,9 96,4 87,3 82,9 93,0 96,4 104,7 113,7 Retten i Horsens 91,0 81,0 95,6 78,4 110,9 90,2 82,4 68,4 79,1 87,1 78,9 95,5 De tilsvarende tal for kontorpersonalet ser således ud: Ret Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 5. BEDSTE RET 110,8 111,3 111,9 108,5 122,0 123,7 108,7 101,0 114,1 107,3 120,3 127,2 SAMLET BYRETTERNE 103,0 104,0 102,7 103,3 104,7 106,5 95,9 94,0 98,1 94,6 110,8 110,2 Retten i Horsens 103,1 100,8 107,8 109,7 156,1 134,1 77,7 89,0 83,6 73,0 121,8 128,5 Fra tallene kan uddrages følgende: Rettens samlede produktivitet ligger nu under landsgennemsnittet. De med rødt markerede tal viser, på hvilke sagsområder produktivitetstallene er faldet til under gennemsnittet. De største fald for juristerne ses på straffesagerne og på de civile sager, men der er også fald på fogedsagerne og på skiftesagerne. De største fald for kontorfunktionærerne ses på fogedsagerne, men der er også fald på de civile sager. Straffesagerne, der fortsat scorer højt på produktiviteten, har lidt lavere tal end i Indikationen for, at ressourcerne på kontorsiden er i underkanten, er fortsat til stede, hvilket kan have direkte sammenhæng med juristernes produktivitet i disse sager. Der vil derfor også fremover være fokus på kvaliteten i kontorpersonalets arbejde med straffesagerne og på snitfladen mellem juristers og kontormedarbejdernes arbejdsopgaver.

5 5 For skifteretten kan det konstateres, at der har været en særdeles høj produktivitet. Produktiviteten ligger således blandt de 5 bedste på landsbasis. Målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid: Retten i Horsens lægger stor energi i opfyldelse af Domstolenes mål for sagsbehandlingstid. Der er til stadighed fokus på emnet og målrapporten, blinklysene, har derfor stor bevågenhed, når den offentliggøres. Straffesager Målopfyldelse i procent: Ret Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd <4 MDR. <6 MDR. <3 MDR. <6 MDR. <2 MDR. <6 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 55,4 44,2 69,7 79,2 60,6 57,6 83,4 83,4 84,9 86,7 95,3 96,2 5. BEDSTE RET 100,0 85,7 100,0 100,0 69,8 74,3 88,7 90,5 89,1 89,5 98,1 98,5 Retten i Horsens 60,0 66,7 100,0 100,0 73,8 59,8 86,6 86,4 86,6 82,8 96,9 95,9 Ret Tilståelsessager Voldssager Voldtægtssager <2 MDR. <6 MDR. <37 DG. <2 MDR. <37 DG. <2 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 56,9 55,8 90,5 91,7 52,7 47,7 66,0 61,3 42,2 35,4 57,8 49,0 5. BEDSTE RET 72,7 73,3 96,3 98,1 70,0 63,8 82,4 75,7 100,0 66, ,7 Retten i Horsens 63,8 47,8 96,3 91,3 47,1 40,0 64,7 56,0 0,0 50, ,0 Som det ses har retten i 2013 opfyldt målene i 5 ud af 12 sagskategorier. I 2013 var målene opfyldt i 8 ud af de 12 kategorier. I 2012 var målene opfyldt i 7 ud af de 12 kategorier. Det bemærkes, at tallene dækker over behandlingen af 3 nævningesager og 2 voldtægtssager. Der er i 2014 gennemført i alt 92 voldssager, hvoraf 38 er afgjort indenfor 37 dage og 55 er afgjort indenfor 2 måneder. I de 23 voldssager, hvor der blev idømt en ubetinget frihedsstraf blev 8 af sagerne afgjort inden for 37 dage. Årsagen til den manglende målopfyldelse i de resterende 15 personsager er forskellig. I 10 af sagerne skyldtes det forsvarerens forhold, i 1 af sagerne skyldtes det anklagemyndighedens forhold. I de 4 resterende sager havde tiltalte lovligt forfald til første retsmøde eller sagen måtte udsættes på personundersøgelse.

6 6 Der er fortsat et betydeligt fokus på berammelsen af voldssagerne indenfor 37 dage. Det sker blandt andet ved, at en erfaren sekretær alene har ansvaret for berammelsen. Som det ses af tallene, er tiltaltes ret til en bestemt forsvarer en væsentlig del af årsagen til den manglende målopfyldelse. I sagsbehandlingen er der derfor til stadighed fokus på Den særlige Klagerets praksis på dette område. Gennemsnitlig sagsbehandling i dage: Ret Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd Tilståelsessag er BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Horsens For straffesagerne gælder, at der i foråret 2014 på ønske fra Sydøstjyllands Politi blev indgået en berammelsesaftale, der i praksis har medført en ikke ubetydelig begrænsning i muligheden for at fylde juristernes kalendere op med straffesager. Endvidere har den ujævne tilgang af sagsbehandlingstunge efterforskningskridt betydet, at den rullende grundlovsvagt i 2014 blev afløst af faste vagtdage for dommere og funktionschefer. Hvorvidt dette skal fastholdes bør i lyset af ovennævnte tal revurderes. Civile sager For så vidt angår de civile sager har Retten i Horsens også i 2014 lagt mange kræfter i at behandle de civile sager hurtigt og effektivt. Opfyldelse af domstolenes målsætning på dette område viser, at det er lykkedes. Retten arbejder konsekvent i overensstemmelse med den civile vejledning. Det er i de civile sager lykkedes at digitalisere meget store dele af kommunikationen mellem advokatkontorerne og retten, alt under hensyn til reglerne for beskyttelse af personoplysninger. Retten i Horsens lægger fortsat mange kræfter i behandlingen af småsagerne i overensstemmelse med lovens intentioner. Det er ressourcekrævende og et område, hvor vi arbejder med at revidere de valgte arbejdsgange. Samtidig har retten til stadighed haft en meget fin gennemløbstid for disse sager. Retten i Horsens lægger stor vægt på en kort samlet behandlingstid for hovedforhandlede almindelige civile sager og forældreansvarssager. En af parametrene for dette er antallet af afgjorte sager pr. dommer ved embedet, sammenholdt med embedets dommernormering. Ved Retten i Horsens blev der i 2014 sluttet 164 almindelige sager og boligretssager med dom eller forlig efter hovedforhandling, svarende til 20,5 sager pr. normeret dommer. Det tilsvarende tal i 2013 var knapt 22 sager. Antallet af afgjorte tunge sager, efter hovedforhandling, d.v.s. sager med en sagsgenstand over 1 mio. kr., sager med kollegial behandling og forvaltningssager var 27, mod 30 i Der blev i 2014 sluttet 82 forældreansvarssager efter retsmøde/retsmægling, svarende til godt 10 sager pr. normeret dommer. Det tilsvarende tal i 2013 var 12,5 sager. En forventet nedgang i disse sager som følge af en lovændring fra efteråret 2012 er således kun delvist slået igennem.

7 7 Målopfyldelse i procent: Ret "Tunge" almindelige sager Øvrige almindelige sager Alle almindelige civile sager <15 MDR. <18 MDR. <12 MDR. <15 MDR. <6 MDR. <12 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 46,1 50,1 58,5 60,4 55,1 59,3 67,9 72,2 66,5 67,4 84,8 85,9 5. BEDSTE RET 55,0 62,5 69,2 70,6 68,4 69,0 79,5 80,3 73,4 73,5 88,8 90,3 Retten i Horsens 80,0 48,2 93,3 59,3 65,5 65,9 77,2 81,3 67,7 63,9 88,6 86,7 Ret Ægteskabssager Forældreansvarssager <4 MDR. <6 MDR. <6 MDR. <8 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 56,0 63,0 79,2 85,5 65,8 69,8 80,6 83,0 5. BEDSTE RET 74,4 85,2 90,5 97,6 81,4 86,7 92,1 92,5 Retten i Horsens 76,2 95,5 90,5 100,0 81,4 75,5 89,9 91,5 Retten i Horsens opfylder således i 8 af 10 kategorier de opstillede måltal, hvilket må siges at være tilfredsstillende. I 2013 var målene opfyldt i 9 ud af 10 kategorier. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage: Ret Hovedforhandle de almindelige sager Hovedforhandle de boligretssager Hovedforhandle de småsager Alle civile sager m. forhandlingsmaksi me Alle ægteskabssag er Alle forældreansvarssag er 5. BEDSTE RET SAMLET BYRETTER NE Retten i Horsens Retten i Horsens ligger i 5 ud af 6 kategorier over landsgennemsnittet og i et kategori (alle ægteskabssager) helt i top. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid belyser på udmærket vis, at sagsflowet fortsat er tilfredsstillende og at der lægges mange kræfter i at sikre, at civile sager ikke forhales unødigt. Dette kræver daglig bevågenhed og en håndfast praksis omkring eksempelvis

8 8 forlængelse af frister og omberammelse af sager. Køreplanerne er løbende justeret for at forhindre ufrugtbar liggetid, eksempelvis for sagsomkostningsafgørelser. Særligt for forældreansvarssagerne bemærkes, at disse behandles straks i afdelingen og at opståede ledige tider i juristernes kalendere anvendes til disse sager. Fogedsager Målopfyldelse i procent: Ret Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 71,1 68,7 91,8 91,4 83,4 83,9 96,6 96,8 68,2 67,8 91,6 91,9 5. BEDSTE RET 82,0 82,0 96,0 96,1 89,6 90,9 97,8 98,3 82,3 81,3 96,3 96,4 Retten i Horsens 74,4 79,1 95,6 95,7 81,9 79,4 97,2 97,0 78,6 73,0 95,6 95,2 Retten i Horsens opfylder således 5 ud af 6 kategorier af de opstillede måltal, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage: Ret Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav Tvangsauktioner BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Horsens Som det ses ligger Retten i Horsens fint i forhold til landsgennemsnittet, men kan arbejde med en målsætning om at nå op blandt landets 5 bedste. Skiftesager Arbejdet i afdelingen var i foråret 2014 udfordret af, at afdelingslederen efter en længere periode meddelte, at hun ikke længere ønskede at være en del af ledelsen. Stillingen blev i august 2014 genbesat med en ekstern kandidat, der tidligere har arbejdet ved domstolene. Dødsboerne blev afviklet stort set i overensstemmelse med de vejledende mål. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for dødsboerne i dage var således: Ret Boudlæg Uskiftet bo Privat skifte Forenklet privat skifte BEDSTE RET

9 9 SAMLET BYRETTERNE Retten i Horsens Det blev i løbet af 214 klart, at der var behov for en mere koncentreret indsats til revision af selve sagsgangene, særligt for dødsboerne. Et ønske om Lean blev imødekommet og er sat i værk fra december Det kan allerede nu konstateres, at omlægningen af arbejdsgangene har givet et langt bedre flow og også et betydeligt bedre arbejdsklima. Faglig kvalitet Det er også i 2014 tilstræbt, at plenar- og juristmøder har et fagligt relevant indhold, og både dommere og øvrige jurister deltager i vidt omfang i erfa-grupper. Øvrige jurister har i årets løb deltaget i behandlingen af kollegiale sager. Den daglige kvalitet i retsarbejdet søges fremmet ved ugentlige frokostmøder i dommerkollegiet til drøftelse af aktuelle sager. Der er afholdt seminar for embedets jurister med fokus på digital behandling af straffesager, samfundstjeneste og produktiviteten. Retten har ca. 8 gange i årets løb haft møde med chefanklageren/en advokaturchef for Sydøstjyllands Politi med henblik på en praktisk tilrettelæggelse af arbejdet og på udveksling af informationer om organisationernes aktuelle udfordringer. En indgået berammelsesaftale er omtalt andetsteds. I juni 2014 blev der som introduktion til ændringerne i den civile retspleje afholdt et fællesmøde med kredsens advokater med oplæg fra rettens jurister om diverse emner i relation til forberedelsen og afviklingen af de civile sager. Rettens præsident har deltaget i arbejdet med den civile vejledning, og vil også deltage i opfølgningen af denne. Der er endvidere brugt en del ressourcer på gennemførelsen af de nye regler om digital modtagelse og telefonforkyndelse. En af rettens dommere deltager i den arbejdsgruppe, der skal forberede det nye digitale sagsbehandlingssystem, der i første omgang alene omfatter behandlingen af civile sager. Retten i Horsens skal være pilotembede. Digitalisering Retten i Horsens var i 2012 udset til at være pilotembede på JFS 0.6, digital modtagelse og oprettelse, og havde i den anledning i årets løb forsøgt at sprede viden om projektet ud i organisationen, så vi var klar til modtagelsen. Efter at Domstolsstyrelsen bestemte, at JFS 0.6 i den foreliggende form ikke var klar til udrulning ved embederne, blev det besluttet, at selve JFS-platformen skulle afprøves gennem et begrænset forløb i efteråret Afprøvningen omfattede civile sagers behandling fra modtagelse til dom. Retten i Horsens var sammen med Vestre Landsret valgt som testembede, og testen fandt sted under et særdeles intensivt forløb i november/december Testforløbet førte til, at Domstolsstyrelsen i januar 2014 besluttede at arbejde videre med JFSplatformen som det kommende, fuldt digitale, grundlag for sagsbehandlingssystemerne ved Danmarks

10 10 Domstole. Retten i Horsens skal være pilotembede på de civile sager, som er første del af projektet. Pilotprojektet forventes igangsat 1. kvartal Retten i Horsens har i en lang periode forsøgt at digitalisere arbejdsgangene indenfor den givne lovgivning og gjorde en ekstra indsats for dette i 2012 og Samtlige medarbejdere har i 2014 gennemgået kurserne i Klar parat digital. Retten har i 2014 fået nævningeretssalen fuldt udstyret til gennemførelse af en ren digital straffesag. Udstyret har endnu ikke været afprøvet i praksis, hvilket beror på anklagemyndigheden. Samtlige dommere og øvrige jurister er udstyret med ipads og bruger disse til blandt andet litteratursøgning i sagsbehandlingen. Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal Retten i Horsens kunne i sommeren 2014 nyde godt af et nyt klimaanlæg, der skulle sikre frisk luft og fornuftige temperaturer. En gennemført APV i efteråret 2014 viste, at klimaanlægget fungerede optimalt under den meget varme sommer. Retten i Horsens var i juni 2014 en af de 4 byretter, der deltog i Domstolenes repræsentation på Folkemødet på Bornholm. Fra retten deltog to medarbejdere i forskellige arrangementer med relation til domstolenes daglige arbejde, herunder et debatmøde om hvorfor vi straffer. Sygefraværet Retten i Horsens har løbende haft fokus på sygefraværet, og udarbejdede i 2012 som led i Domstolsstyrelsens indsats for nedbringelse af sygefraværet, en ny sygefraværspolitik. Sygefraværspolitikken tager sit udgangspunkt i, at det for alle parter er bedst, hvis der følges hurtigt op på sygemeldinger og at det tilstræbes, at arbejdet hurtig genoptages på de vilkår, som den sygdomsramte kan magte. Et blandt flere tiltag i sygefraværspolitikken har været fokussamtalen, der finder sted, hvis en medarbejder har haft mere end 3 sygeperioder indenfor de seneste 6 måneder. Fokussamtalen skal afdække, om det er arbejdsrelaterede forhold, der ligger til grund for sygefraværet og om arbejdspladsen kan gøre noget for at løse problemerne for den enkelte. Ved lang tids sygefravær søger retten ligeledes ved sygefraværssamtaler at sikre kontakt til arbejdspladsen samt iværksættelse af eventuelle tiltag, som kan lette og fremskynde en raskmelding. Det samlede gennemsnitlige fravær pr. medarbejder ved Retten i Horsens var 7,7 dage hvilket ligger pænt under landsgennemsnittet på 8,9. I 2013 var tallet 5,3. Sygefraværet i 2014 var påvirket af to medarbejderes langvarige sygeperioder. Hyppigt sygefravær har i 2014 kun givet anledning til 1 fokussamtale. Det vurderes, at den øgede opmærksomhed og fokussamtalerne har været medvirkende til at fastholde et lavt sygefravær ved Retten i Horsens, hvor målsætningen til stadighed har været at ligge under gennemsnittet ved retterne og under gennemsnittet ved staten. Udviklingsaktiviteter i 2015 Den vigende sagstilgang og den lave produktivitet har givet ledelsesgruppen anledning til forskellige tiltag. Der er blandt andet planlagt møder til gennemgang af køreplaner med henblik på opstramning

11 11 af arbejdsgange, og der er planlagt individuelle samtaler med medarbejderne for at få afstemt forventningerne til produktion og fleksibilitet. Der vil endvidere være øget fokus på at få straffesagerne berammet indenfor de opstillede målsætninger. Retten i Horsens, den 4. maj 2015 Ingrid Thorsboe, byretspræsident

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Indledning Retten i

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Frederiksberg er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Frederiksberg kommune samt visse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet er det et særdeles tilfredsstillende

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Statistik for Danmarks Domstole 2013

Statistik for Danmarks Domstole 2013 Statistik for Danmarks Domstole 2013 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 2013 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Statistik for 1. halvår 2010

Statistik for 1. halvår 2010 Statistik for 1. halvår 2010 1 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 1. halvår 2010 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten er en af Danmarks 24 byretter.

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet (produktivitet)... 8 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 12 4. Produktivitet... 14 5. Sagsbehandlingstider... 17 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led i dette projekt er der med Danmarks Domstole for ret og retfærdighed

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

(bemærkninger til nøgletal)

(bemærkninger til nøgletal) ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til nøgletal) Retten på Bornholm - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Bornholm er

Læs mere

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet og produktivitet

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

I - Byrettens organisation

I - Byrettens organisation Overordnet handlingsplan for Københavns Byret 2013 Handlingsplanen for Danmarks Domstole opregner den overordnede målsætning for retterne i perioden 2013 til 2018. Målsætningerne er: Korte sagsbehandlingstider

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen.

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen. Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6. Udvalgte HR-data og

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Effektivitet (produktivitet)... 11 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 Sag 13/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Martin Simonsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 27. april

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

Årsberetning 2016 Københavns Byret

Årsberetning 2016 Københavns Byret Årsberetning 2016 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger emærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Resultater i 2013 produktivitet og aktivitet...

Læs mere

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft.

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft. Nye mål for Danmarks Domstole Mål for domstolsreformen (sagsbehandlingstider, kvalitet og service mv.) Januar 2008 2 1. Indledning Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2009, herunder særligt vægtning af sager og årsværk.

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2007 Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6.

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Årsberetning 2014 Københavns Byret

Årsberetning 2014 Københavns Byret Årsberetning 2014 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7 Maj 2008 Statistik og Controlling 2 1. Indledning Neden for vises en række nøgletal fra byretternes embedsregnskaber for 2007. Embedsregnskaberne

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2007. Retten i Hillerød

EMBEDSREGNSKAB 2007. Retten i Hillerød EMBEDSREGNSKAB 2007 Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15

Læs mere