ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013

2 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig ejendomsfinansiering, kompetent rådgivning, sikre obligationer. INDHOLD 2 Kort om BRFkredit-koncernen 3 Hoved- og nøgletal for BRFkredit 4 Ledelsens beretning 6 BRFkredits resultat Resultat i forhold til forventning 10 Realkreditmarkedet Forretningsområder 14 Obligationsudstedelse 18 Risikostyring 24 Medarbejdere 25 Datterselskaber 26 Samfundsansvar (CSR Corporate Social Responsibility ) 27 Selskabsledelse (Corporate Governance) 30 Bestyrelsens ledelseshverv 34 Direktionens ledelseshverv 35 Erklæring vedrørende Koncernrevisionsudvalget 36 Ledelsespåtegning 37 Intern revisions erklæringer 38 Den uafhængige revisors erklæringer 39 Resultatopgørelse 39 Totalindkomst 40 Balance 42 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noteoversigt 82 Serieregnskaber 84 Ordforklaring * BRFkredit-koncernen omtales som BRFkredit i det følgende. 2 Årsrapport for BRFkredit-koncernen 2013

3 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT Beløb i millioner kroner BASIS-/BEHOLDNINGSINDTJENING SAMT ÅRETS RESULTAT Basisindtægter fra udlånsvirksomhed m.v Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening før kapitalomkostninger Hybrid kernekapital Senior Secured Bonds Seniorgæld Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat (- er en indtægt) Resultat efter skat BALANCE I SAMMENDRAG Udlån Obligationer og aktier m.v Øvrige aktiver Aktiver i alt Udstedte obligationer 1) Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt ) Udstedte obligationer er i 2013 og 2012 modregnet med beholdningen af egne realkreditobligationer for henholdsvis 61 mia. kr. og 78 mia. kr. UDVALGTE NØGLETAL Indtjening pr. omkostningskrone 1,28 1,18 1,09 1,02 0,72 Driftsomkostninger og afskrivninger i pct. af gns. udlånsportefølje 0,48 0,46 0,44 0,38 0,41 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 4,0 2,5 1,3 0,2-8,5 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 3,0 1,9 1,0 0,1-6,2 Solvensprocent 16,6 15,2 16,0 13,5 13,0 Kernekapitalprocent 16,6 15,2 16,0 13,5 13,0 Basiskapital, mio. kr Årsrapport for BRFkredit-koncernen

4 LEDELSENS BERETNING Bestyrelsen har den 24. februar 2014 godkendt BRFkredits årsrapport for Basisindtjeningen blev forbedret med 254 mio. kr. fra et underskud på 169 mio. kr. til et overskud på 85 mio. kr. i BRFkredits resultat før skat blev et overskud på 413 mio. kr. i 2013 mod et overskud på 252 mio. kr. i Efter skat viste resultatet et overskud på 302 mio. kr., mod et overskud på 185 mio. kr. i RESUMÉ Basisindtægterne udgjorde mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i Basisindtægter fra udlånsvirksomhed steg fra mio. kr. i 2012 til mio. kr. i Stigningen skyldes primært stigende bidragsindtægter. Basisindtægter fra Fonds faldt som følge af en lavere risikofri rente i 2013 sammenlignet med Omkostningerne steg med 4,3 pct. og udgjorde 949 mio. kr. i 2013 mod 910 mio. kr. i Driftsvirkningen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er stort set uændret i forhold til 2012 og udgjorde 505 mio. kr. i 2013, svarende til en nedskrivningsprocent på 0,2. Nedskrivningsniveauet er fortsat højt, primært som følge af reguleringer på sager, hvorpå der tidligere er foretaget nedskrivninger. BRFkredits samlede markedsandel af bruttonyudlånet er steget i løbet af 2013 og udgjorde 8,3 pct i mod 6,4 pct. i BRFkredits portefølje er i løbet af 2013 steget med 4,1 mia. kr. og udgjorde 200,5 mia. kr. ultimo 2013 mod 196,4 ultimo Porteføljen af overtagne ejendomme faldt som følge af frasalg med 169 mio. kr. til 301 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod 470 mio. kr. pr. 31. december Kapitalomkostninger til afdækning af blandt andet SDO- og ratingkrav faldt med 96 mio. kr. og udgjorde (netto) 250 mio. kr. i 2013 mod 346 mio. kr. i Faldet skyldes indfrielse af hybrid kernekapital ultimo Omvendt har der været øgede omkostninger til Seniorgæld som følge af øgede udstedelser og en lavere genplaceringsrente. Det samlede fondsafkast blev i 2013 en indtægt på 395 mio. kr. mod en indtægt på 625 mio. kr. i Faldet i afkastet skyldes primært det lavere renteniveau og et lavere afkast på beholdningen af realkreditobligationer i forhold til Trods faldet anses fondsafkastet for tilfredsstillende. Efter indregning af årets resultat udgjorde solvens- og kernekapitalprocenten 16,6 ultimo Solvensbehovet er opgjort til 10,5 pct. INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER EGENKAPITAL OG SOLVENSPROCENT PORTEFØLJEUDVIKLINGEN Mio. kr Mio. kr Mia. kr 12 Pct. 18 Mia. kr. 120 Mia. kr Egenkapital (venstre akse) Solvensprocent (højre akse) Kernekapitalprocent (højre akse) Indtægter (venstre akse) Omkostninger (venstre akse) Tab- og nedskrivninger (højre akse) Erhverv Privat Alment Byggeri I alt (højre akse) 4 Årsrapport for BRFkredit-koncernen 2013

5 For 2014 forventes en fortsat forbedring af basisindtjeningen. Det samlede resultat vil især være afhængigt af udviklingen i tab og nedskrivninger og i fondsafkastet. BESTYRELSEN UDTALER BRFkredit fik i 2013 et overskud før skat på 413 mio. kr. Udviklingen i resultatet er tilfredsstillende. Resultatet præges af en positiv udvikling i basisindtjeningen i forhold til 2012, et fortsat højt nedskrivningsniveau, høje kapitalomkostninger samt et fald i fondsafkastet. Udlånsaktiviteten er øget i forretningsområde Privat, Erhverv og Alment Byggeri. Navnlig inden for det almene byggeri har aktiviteten været høj. BRFkredits andel af bruttonyudlånet er steget inden for alle forretningsområder og porteføljen er igen stigende. Året har endvidere været præget af implementering af nye it-systemer primært til understøttelse af BRFkredits egen distribution, og til understøttelse af partnerne i fælles funding samarbejdet. BRFkredit basiskapital og overdækning udgjorde ved udgangen af 2013 henholdsvis 9,8 mia. kr. og 3,0 mia. kr. Det er vurderingen, at BRFkredits egenkapital er tilstrækkelig til at opfylde kommende kapitaldækningsregler, der implementeres frem mod BEGIVENHEDER INDTRUFFET EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der ændrer ved årsregnskabets resultat eller balance. Årsrapport for BRFkredit-koncernen

6 BRFKREDITS RESULTAT 2013 BRFKREDITS SEGMENTER BRFkredit består af moderselskabet BRFkredit a/s, BRFkredit Bank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S samt Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 2800 Lyngby A/S. BRFkredits forretningsaktiviteter er opdelt i to segmenter: 1) Realkredit m.v. 2) Fondsforvaltning REALKREDIT M.V. Realkredit m.v. omfatter finansielle aktiviteter inden for forretningsområderne Privat, Erhverv, Alment Byggeri samt aktiviteterne i BRFkredit Bank. Segmentet omfatter endvidere et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt indtægter fra fælles funding. Basisindtægter fra udlånsvirksomhed består af bidragsindtægter, kurtage- og gebyrindtægter fra realkreditvirksomheden samt indtægter fra bankudlån og udgjorde mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i Bidragsindtægterne udgjorde mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i Stigningen skyldes hovedsageligt en højere bidragssats. Kurtage- og gebyrer udgjorde netto en indtægt på 137 mio. kr. i 2013 mod 117 mio. kr. i Basisindtægter fra Fonds, der primært består af et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt af posten Øvrige renteindtægter m.v., udgjorde 56 mio. kr. i 2013 mod 69 mio. kr. i Faldet i basisindtægterne fra Fonds skyldes en lavere risikofri rente i 2013 sammenlignet med Driftsomkostninger inklusive afskrivninger steg med 4,3 pct. og udgjorde 949 mio. kr. i 2013 mod 910 mio. kr. i Stigningen i omkostningerne skyldes primært nyansættelser som følge af et stigende aktivitetsniveau i forbindelse med realisering af distributionsstrategien på Privatområdet. Basisindtjeningen før nedskrivninger steg fra 671 mio. kr. i 2012 til 839 mio. kr. i Driftsvirkningen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er stort set uændret i forhold til 2012 og udgjorde 505 mio. kr. i 2013, svarende til en nedskrivningsprocent på 0,2. Nedskrivningsniveauet er fortsat højt, primært som følge af reguleringer på sager, hvorpå der tidligere er foretaget nedskrivninger. I forhold til det samlede udlån udgjorde driftsvirkningen af nedskrivningerne 0,2 pct. i 2013, hvilket er uændret i forhold til Af den samlede driftsvirkning vedrører 415 mio. kr. BRFkredit a/s, og 90 mio. kr. vedrører BRFkredit Bank a/s. Driftsvirkningen er fordelt med en udgift på 293 mio. kr. vedrørende privatkunder og en udgift på 212 mio. kr. vedrørende erhvervskunder. Den samlede saldo på nedskrivningskontoen udgjorde i alt mio. kr. ultimo december 2013 svarende til 0,9 pct. af det samlede udlån. Heraf udgjorde gruppevise nedskrivninger 499 mio. kr. BRFkredit har i mange år ikke ydet lån til landbrug, skovbrug og gartneri. De individuelle nedskrivninger er begrænsede og udgjorde 0 mio. kr. på dette lånesegment. Den samlede portefølje af lån til landbrug m.v., udgjorde 53 mio. kr. ultimo 2013 (2012: 63 mio.kr.) Restanceprocenterne udviste et fald sammenholdt med samme perioder i dages restancen efter september-terminen 2013 udgjorde 0,5 pct. mod 0,6 pct. i 2012, og 15-dages restancen udgjorde 1,4 pct. efter december-terminen 2013 mod 1,7 pct. i BRFkredit overtog i 2013 færre ejendomme på tvangsauktion sammenlignet med BRFkredits beholdning af overtagne aktiver udgjorde 301 mio. kr. ultimo 2013 mod 470 mio. kr. ultimo Midlertidigt overtagne aktiver er i regnskabet maksimalt optaget BRFKREDITS SEGMENTREGNSKAB Mio. kr. Realkredit m.v. I alt Realkredit m.v. Basisindtægter fra udlånsvirksomhed m.v Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Fondsforvaltning Fondsforvaltning I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening før kapitalomkostninger Hybrid kernekapital Senior Secured Bonds Seniorgæld Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Resultat efter skat Årsrapport for BRFkredit-koncernen 2013

7 RESTANCEPROCENTER Termin december 2013 september 2013 juni 2013 marts 2013 december 2012 september 2012 Restanceprocent efter 105 dage - 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 Restanceprocent efter 15 dage 1,4 1,9 1,5 1,9 1,7 2,3 til markedsværdien, jf. anvendt regnskabspraksis. Basisindtjening før kapitalomkostninger blev i 2013 et overskud på 335 mio. kr. mod et overskud på 177 mio. kr. i Kapitalomkostninger til afdækning af blandt andet SDO- og ratingkrav faldt med 96 mio. kr. og udgjorde (netto) 250 mio. kr. i 2013 mod 346 mio. kr. i Faldet skyldes indfrielse af hybrid kernekapital ultimo Omvendt har der været øgede omkostninger til Seniorgæld som følge af øgede udstedelser og en lavere genplaceringsrente. Omkostninger til Senior Secured Bonds udgjorde 113 mio. kr. i 2013 og er faldet med 2 mio. kr. i forhold til Omkostningerne til Seniorgæld er øget med 99 mio. kr. i 2013 og udgjorde 137 mio. kr. i 2013 mod 38 mio. kr. i Samlet blev basisindtjeningen forbedret med 254 mio. kr. fra et underskud på 169 mio. kr. i 2012 til et overskud på 85 mio. kr. i FONDSFORVALTNING BRFkredit har i 2013 haft en forsigtig investeringsstrategi med en begrænset renterisiko og med en fondsbeholdning, som overvejende bestod af rentebærende instrumenter, hovedsageligt placeret i realkreditobligationer, samt finansielle instrumenter til risikoafdækning. Det samlede fondsafkast blev i 2013 en indtægt på 395 mio. kr. mod en indtægt på 625 mio. kr. i Faldet i afkastet skyldes primært det lavere renteniveau og et lavere afkast på beholdningen af realkreditobligationer i forhold til Trods faldet anses fondsafkastet for tilfredsstillende. BRFkredit opgør en basisindtjening og en beholdningsindtjening af fondsforvaltningen. Basisindtjeningen opgøres som det risikofrie afkast af egenbeholdningen. Det risikofrie afkast fastsættes ud fra en kort markedsrente og udgjorde 20 mio. kr. i Det risikofrie afkast er lavere i 2013 i forhold til sidste år som følge af de faldende korte renter. Beholdningsindtjeningen i 2013 kan herefter opgøres som det samlede fondsafkast (395 mio. kr.) fratrukket det risikofrie afkast på 20 mio. kr., der overføres til basisindtjeningen, samt 48 mio. kr. der vedrører risikofrit afkast af provenu fra udstedelse af lånekapital, og som modregnes i kapitalomkostninger. Beholdningsindtjeningen udgjorde herefter i alt en indtægt på 328 mio. kr. i 2013 mod en indtægt på 421 mio. kr. i SKAT Resultat før skat udgjorde 413 mio. kr. i Koncernens samlede skat er opgjort til 110 mio. kr., hvorefter resultat efter skat blev på 302 mio. kr. Koncernens effektive skatteprocent var 26,8 pct. (2012: 26,3 pct.) BRFkredits samlede omkostninger til selskabsskat, lønsumsafgift og moms har i 2013 udgjort 159 mio. kr. (2012: 108 mio. kr.) BRFkredits andel af den finansielle sektors omkostninger til driften af Finanstilsynet udgjorde i ,8 mio. kr. (2012: 1,7 mio. kr.) FONDSFORVALTNING BALANCE BRFkredits balance udgjorde 233,8 mia. kr. ultimo 2013 mod 229,2 mia. kr. ultimo BRFkredits realkreditudlån (inklusive fælles fundede realkreditudlån) udgjorde i 2013 nominelt 200,5 mia. kr. BRFkredits samlede udlån opgjort til regnskabsmæssig værdi udgjorde 209,0 mia. kr. ultimo Egenkapitalen blev forøget med årets resultat efter skat på 302 mio. kr., samt med 12 mio. kr., der er indregnet i anden totalindkomst. Egenkapitalen udgjorde herefter mio. kr. ultimo SOLVENS OG EGENKAPITAL Solvens- og kernekapitalprocenten er defineret som henholdsvis basis-/kernekapitalen efter fradrag set i forhold til risikovægtede aktiver. Solvens- og kernekapitalprocenten steg i 2013 og udgjorde 16,6 (2012: 15,2 pct.) Ændringen skyldes primært en stigning i basiskapitalen på 0,5 mia. kr. og et fald i de risikovægtede aktiver på 1,8 mia. kr., hvoraf 0,9 mia. kr. vedrører et fald i markedsrisikoen på fondsbeholdningen. Opgørelse af kapitalkravet for kreditrisiko beregnes på baggrund af den avancerede IRB-metode, idet der dog er taget hensyn til minimumskravene i lovgivningens overgangsregler. IRB-metoden skulle oprindeligt være fuldt implementeret i Over- Mio. kr Fondsafkast Afkast rentebærende instrumenter Afkast aktier 2 - Fondsafkast i alt Risikofrit afkast Risikofrit afkast af lånekapital Beholdningsindtjening Årsrapport for BRFkredit-koncernen

8 gangsreglerne er løbende forlænget og forventes nu at gælde til og med Den fulde effekt af IRB-metoden er således ikke opnået, jf. størrelserne af kapitalkravet med og uden hensyntagen til overgangsreglerne. Det individuelle solvensbehov er ledelsens vurdering af BRFkredits samlede risici, herunder ledelsens vurdering af den fremtidige indtjening og risiko for tab. Det individuelle solvensbehov er opgjort som den kapital, der er vurderet til at være tilstrækkelig til at dække BRFkredits risici i en stresssituation, i pct. af de risikovægtede poster. For BRFkredit a/s er der afsat en kapitalreservation på 4,5 mia. kr. til det almindelige kapitalkrav og 1,1 mia. kr. til øvrige risici, der ikke kapitalmæssigt er dækket af det almindelige kapitalkrav. Den tilstrækkelige basiskapital er opgjort til 5,6 mia. kr. (2012: 5,7 mia. kr.) for BRFkredit a/s svarende til et solvensbehov på 9,9 pct. (2012: 9,8 pct.). For BRFkredit-koncernen udgjorde den tilstrækkelige basiskapital 6,2 mia. kr. (2012: 6,3 mia. kr.), hvilket svarer til et solvensbehov på 10,5 pct. (2012: 10,3 pct.). KRAV TIL BASISKAPITAL OG OVERDÆKNING 31. december 2013 Kapitalkrav (uden overgangsregel) Kapitalkrav (med overgangsregel) Tilstrækkelig basiskapital (individuelt solvensbehov) UDVIKLING I EGENKAPITAL Krav til basiskapital, mia. kr. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen Krav til basiskapital, pct. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen Overdækning, mia. kr. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen 4,5 4,7 8,0 8,0 5,4 5,1 6,7 6,9 11,8 11,6 3,2 3,0 5,6 6,2 9,9 10,5 4,3 3,6 Mio. kr Egenkapital primo Poster indregnet i anden totalindkomst 12 4 Henlagt af årets resultat Egenkapital ultimo SOLVENS- OG KERNEKAPITAL 31. december december 2012 Kernekapital mio. kr Basiskapital mio. kr Risikovægtede aktiver mio. kr Solvensprocent 16,6 15,2 SIFI-, LCR- OG NSFR-FORHOLD Kernekapitalprocent 16,6 15,2 NY REGULERING BRFkredit forventes at blive udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark. Det indebærer en række skærpede krav til bl.a. kapital og tilsyn. Som SIFI forventes BRFkredit at få et ekstra kapitalkrav på 1 pct. af de risikovægtede aktiver. Kravet kommer oven i de kommende krav til en kapitalbevaringsbuffer og en modcyklisk kapitalbuffer på henholdsvis 2,5 og 0-2,5 pct. af de risikovægtede aktiver. De forøgede kapitalkrav implementeres gradvist frem mod BRFkredit omfattes af et kortsigtet likviditetskrav (LCR, Liquidity Coverage Ratio) fra Med kravet skal institutternes likvide aktiver (ekskl. egne obligationer) mindst svare til et beregnet 30-dages netto cash outflow. Der er fortsat en række udeståender i relation til kravet, herunder især hvorvidt realkreditobligationer kan medregnes fuldt ud i opgørelsen af likvide aktiver på linje med statsobligationer. Dette ventes afklaret medio 2014 og har betydning for sammensætningen af BRFkredits likviditetsbeholdning. På længere sigt kan BRFkredit blive omfattet af et krav til Net Stable Funding Ratio (NSFR). Ud fra aktivsammensætningen stiller NSFR krav til mængden af finansiering, der må forventes at være stabil vurderet over en 1-årig tidshorisont. I EU-regi er NSFR indtil videre udelukkende et rapporteringskrav med det formål, at EU-kommissionen og den europæiske bankmyndighed (EBA) kan vurdere, hvordan en regulering af denne type kan implementeres. Beregninger foretaget på baggrund af de foreløbige regelsæt viser, at BRFkredit overholder alle nye krav. 8 Årsrapport for BRFkredit-koncernen 2013

9 RESULTAT I FORHOLD TIL FORVENTNING Ved offentliggørelsen af årsregnskabet for 2012 forventede BRFkredit et positivt resultat for 2013, der dog på grund af lavere placeringsrente og dermed et lavere fondsafkast måtte påregnes at være lavere end resultatet for Ud over fondsafkastet ville resultatet være afhængigt af den generelle økonomiske udvikling, herunder ikke mindst udviklingen i tab og nedskrivninger. Basisindtjeningen før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender blev 839 mio. kr. for 2013, hvilket var en forøgelse på 168 mio. kr. i forhold til Driftsvirkningen af nedskrivninger mv. var på niveau med 2012 og udgjorde 505 mio. kr. Kapitalomkostninger blev reduceret med 96 mio. kr. til 250 mio. kr. blandt andet som følge af indfrielse af hybrid kernekapital ultimo Beholdningsindtjeningen faldt fra 421 mio. kr. i 2012 til 328 mio. kr. i Det faktiske resultat blev herefter et overskud før skat på 413 mio. kr. mod 252 mio. kr. i Trods et faldende fondsafkast, blev resultatet for 2013 således bedre end forventet i 2012, hvilket ikke mindst skyldes den positive udvikling i basisindtjeningen samt faldende kapitalomkostninger. FORVENTNINGER TIL 2014 For 2014 forventes en fortsat forbedring af basisindtjeningen. Det samlede resultat vil især være afhængigt af udviklingen i tab og nedskrivninger og i fondsafkastet. Årsrapport for BRFkredit-koncernen

10 REALKREDITMARKEDET 2013 BEGRÆNSET VÆKST I DANSK ØKONOMI Den begrænsede økonomiske vækst i Danmark har i 2013 primært været drevet af eksport og lagerinvesteringer, mens privatforbruget og investeringslysten i erhvervslivet har været begrænset. Antallet af arbejdspladser er fortsat lavere end før den økonomiske krise. Ledigheden har dog generelt været faldende, idet flere har forladt arbejdsmarkedet grundet de svage konjunkturer. Alt i alt har den økonomiske udvikling bevirket, at det forsat er forsigtighed og konsolidering der har præget de centrale aktører fra husholdninger til erhvervslivet. Den lave investeringslyst er afspejlet i en lav udlånsvækst. RENTE 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% årig rente 30-årig rente RENTERNE ER FORTSAT LAVE De svage konjunkturer er også afspejlet i renteudviklingen. Både den korte og den lange rente faldt som følge af den aktive pengepolitik, der er ført i de vestlige lande. De lave renter har igennem året gjort det gunstigt at omlægge fastforrentede lån til lån med lavere pålydende rente. Mange låntagere med rentetilpasningslån har endvidere valgt at tilpasse til lån med 3- og 5-årig rentetilpasning. den økonomiske tilbagegang. Det ændrer dog ikke ved, at udlånsvæksten i 2013 er den svageste udlånsvækst i mere end 10 år. Over sommeren gav renteudviklingen grundlag for en vis konverteringsaktivitet til fastforrentede lån med kun 3 pct. i pålydende rente på de 30-årige lån. Konverteringsaktiviteten var primært drevet af omlægninger fra et fastforrentet lån til et andet fastforrentet lån og i mindre grad fra rentetilpasningslån til fastforrentede lån. UDVIKLINGEN I BNP Mia. kr REALKREDITUDLÅNET ER KONJUNKTURAFHÆNGIGT Udlånsvæksten på det samlede realkreditmarked har været positiv igennem hele Historisk er der en sammenhæng mellem den aktuelle konjunktursituation og udlånsaktiviteten. I lavkonjunkturer er der en tendens til konsolidering både for låntager og långiver. Det har bl.a. bevirket at markedet SAMMENHÆNG MELLEM NETTOUDLÅN OG LEDIGHED AKU ledighed i tusinde personer y = -0,0057x R² = 0, Nettoudlån i mio. kr. 10 Årsrapport for BRFkredit-koncernen 2013

11 BRFKREDITS BRUTTONYUDLÅN OG NETTOUDLÅN Mio. kr Bruttonyudlån Nettoudlån for tillægslån har været begrænset i Den begrænsede udlånsvækst har således primært været drevet af en stigende aktivitet på boligmarkedet, der dog er langt fra niveauet før krisen. BOLIGMARKEDET Priserne på boligmarkedet har været stigende i Udviklingen er tydeligst for ejerlejligheder, hvor priserne generelt er steget med mere end 8 pct. For parcelhusene har stigningen været godt 2 pct. Sommerhuse falder stadigvæk i pris. Vendingen på boligmarkedet er fortsat skrøbelig, og i årets sidste måneder har der været prisfald på parcelhuse, og aftagende prisvækst på ejerlejligheder. En vis sæsoneffekt kan dog ikke udelukkes. Udviklingen på boligmarkedet dækker over store regionale forskelle, hvor de kraftigste prisstigninger særligt ses omkring Hovedstaden. Aktiviteten på boligmarkedet har ligeledes været stigende. Opgørelsen af handelsaktiviteten viser, at antallet af handler er 6 pct. højere end i Realkreditrådets statistik viser endvidere mindre prisnedslag og kortere liggetider sammenlignet med UDVIKLINGEN I MARKEDSANDELE BRFkredits andel af bruttonyudlånet har været stigende i Bruttonyudlånet udgør således 8,3 pct. for BRFkredit mod 6,4 pct. i fjor. BOLIGPRISER Kr./kvm Parcel-/rækkehuse Ejerlejligheder Fritidshuse Årsrapport for BRFkredit-koncernen

12 FORRETNINGSOMRÅDER BRFkredit er organiseret i tre forretningsområder Privat, Erhverv og Alment Byggeri. BRFkredit Bank tilbyder ind- og udlånsprodukter samt services til privatkunder, andelsboliger og kunder inden for alment byggeri, herunder i forbindelse med ejendomshandler samt ved omlægning af bestående ejendomsfinansiering. PRIVAT Privatområdet omfatter udlån til ejerboliger og fritidshuse og er det største forretningsområde i BRFkredit. Privatområdets bruttonyudlån udgjorde 12,8 mia. kr. i 2013 mod 14,6 mia. kr. i Faldet udgjorde 12 pct. mod et samlet fald på privatmarkedet på 43 pct. er faldet, og flere kunder har valgt at konverterer til 20-årige fastforrentede lån. Privatområdet tilbyder services gennem en række distributionskanaler: internettet, BRFkredits kundecentre BRFkredits mobile rådgiverkorps En række uafhængige ejendomsmæglere Pengeinstitutter Andre aktører på ejendomsmarkedet, fx energi, tilbygning/forbedring BRFkredits mobile rådgiverkorps blev etableret i slutningen af Korpset har oplevet stigende aktivitet igennem 2013, hvor de ca. 60 senior kunderådgivere har afholdt godt kundemøder, heraf hovedparten i kundernes hjem. Antal LÅNETILBUD OG EJERSKIFTESAGER Lånetilbud i alt Ejerskiftesager fra en Køberrådgiver fra BRFkredit. Der har været stor interesse for køberrådgivningsydelsen, og resultaterne samt tilbagemeldingerne fra kunderne, der har benyttet Køberrådgivning er meget positive. Det er især førstegangskøbere der har taget godt imod konceptet. Den samlede indsats i forretningsområdet har resulteret i lånetilbud for ca. 22,8 mia. kr. fordelt på knap tilbud. Tilbudsaktiviteten har været lav i 2013 sammenlignet med 2012, der blandt andet var præget af en betydelig konverteringsaktivitet. Det er imidlertid positivt, at der ses en vækst i antallet af ejerskiftesager. Danske boligejere har i 2013 haft fokus på rentefølsomheden, hvilket blandt andet har betydet, at flere kunder har optaget lån med rentebinding i 3 år, mens udbetalinger i rentetilpasningslån med rentebinding i 1 år Privatområdet har i 2013 videreudviklet sit net af partnere, som henviser kunder med et aktuelt finansieringsbehov til BRFkredit. Privatområdet har mere end 500 registrerede partnerskaber med virksomheder indenfor både tillægslån og ejerskiftelån. Privatområdet vil i 2014 fortsætte med at styrke distributionen gennem videreudvikling af samarbejdet med henvisningspartnerne. BRFkredit introducerede i 2013 BRF Køberrådgivning. BRF Køberrådgivning har til formål at sikre, at kunderne kommer trygt og let igennem deres boligkøb med hjælp En anden ny service til potentielle boligkøbere er boligsøgeagenten på BRF.dk, der ud over data om boliger til salg også giver et overblik over, fx støj, afstand til skoler og institutioner m.v. FÆLLES FUNDING BRFkredit offentliggjorde de første fælles funding aftaler den 7. februar 2012, efter at fælles funding modellen var blevet godkendt af Finanstilsynet. Med fælles funding kan pengeinstitutterne mod betaling til BRFkredit finansiere BOLIGEJERENES VALG AF LÅN Mio. kr RTL 1 RTL 3 RTL 5 20-årige Årsrapport for BRFkredit-koncernen 2013

13 den del af deres udlån til privatkunder med tinglyst pant i ejerboliger og fritidshuse, der opfylder kravene i realkreditlovgivningen. Fundinggrundlaget er BRFkredits AAAratede Særligt Dækkede Obligationer (SDO) og giver pengeinstitutterne en konkurrencedygtig fundingmulighed, samtidig med at kunderelationen forbliver i pengeinstituttet. Fælles funding styrker BRFkredits forretningsmodel gennem en øget indtjening og en større geografisk diversifikation og volumen i BRFkredits samlede udlånsportefølje. Udgangspunktet er BRFkredits eksisterende realkreditprodukter og processer, således at der samlet opnås en styrkelse af BRFkredits realkreditmodel uden at introducere nye risici. Risikoen på fælles fundede lån er begrænset. Lånene lever op til kravene i realkreditlovgivningen, herunder balanceprincip og kravene til værdiansættelse af ejendomme, lånegrænser og lånenes amortisering. BRFkredit har pantsikkerhed for lånet, da lån og pantebrev overdrages til eje i BRFkredit og indgår på BRFkredits balance efter overdragelsen. Pengeinstitutterne stiller herudover garanti for den del af udlånet, der ligger ud over en belåningsprocent på 50. Porteføljen af fælles fundede lån med variabel rente udgjorde 5,4 mia. kr. ved udgangen af Baseret på tilgangen det seneste år og en vurdering af det fremtidige potentiale er der forretningsmæssigt grundlag for yderligere investeringer i modellen. Produktudbuddet udvides bl.a. med fast forrentede konverterbare lån, således at partnerbankerne fremover tilbydes fælles funding af både variabelt og fast forrentede lån med pant i ejerboliger og fritidshuse. Dermed får pengeinstitutterne mulighed for at tilbyde boliglån til deres kunder, der er sammenlignelige og konkurrencedygtige med realkreditinstitutternes lån og eventuelt videreudviklet med f.eks. attraktive indlånsvilkår, som det bl.a. kendes fra bankernes prioritetslån. På systemsiden tilbydes pengeinstitutterne en forbedret systemintegration og webservices i tilknytning til fælles funding. Derved kan partnerbankerne optimere en række processer ved at integrere fælles funding funktionaliteten direkte i egne salgssystemer via datacentralerne. Med de nye systemmuligheder gør BRFkredit det endnu nemmere for partnerbankerne at tilbyde deres kunder attraktive boliglån. ERHVERV Erhvervsudlånet i BRFkredit er koncentreret inden for områderne kontor og forretningsejendomme, boligudlejningsejendomme samt til andelsboligforeninger, hvortil der leveres pakkeløsninger med BRFkredit Bank. Kunderne serviceres af erhvervschefer fra BRFkredits hovedkontor i Kgs. Lyngby og fra kontoret i Aarhus samt fra lokalt placerede hjemmekontorer har var præget af et lavere antal handler sammenlignet med Efterspørgslen er fortsat koncentreret om erhvervsejendomme i de større byer, hvor priserne er stabile med en lille opadgående tendens. Baggrunden er en forventning om en øget befolkningsvækst i de regionale metropoler og i særlig grad i København og Aarhus. Til forretningsejendomme med absolut gode beliggenheder i København og i Aarhus er der også fortsat god efterspørgsel. Kontorejendomsmarkedet er fortsat præget af krisen, og det er kun de allerbedste beliggenheder med arealeffektive og energirigtige løsninger som udviser stabile lejeniveauer og afkastkrav. Det er forsat institutionelle investorer, herunder store udenlandske fonde, samt ejendomskoncerner, der er de væsentligste aktører på markedet. Udlånsaktiviteten er på niveau med aktiviteten sidste år. Der investeres i mindre Antal ANTAL UDBETALINGER ERHVERV grad i ejendommene udover de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, og selvom renteniveauet fortsat er meget lavt, er langt hovedparten af de potentielle konverteringer allerede gennemført. ALMENT BYGGERI Kunderne i Alment Byggeri, der primært består af de større boligselskaber, serviceres af boligkundechefer fra BRFkredits hovedkontor i Kgs. Lyngby og fra kontoret i Aarhus samt fra lokalt placerede hjemmekontorer. Udlånsaktiviteten til Alment Byggeri har i 2013 været højere end nogensinde tidligere. Det skyldes, at mange af de større renoveringsopgaver (helhedsplaner) som staten har igangsat de senere år inden for sektoren, nu kommer til udbetaling. Investeringerne giver et kvalitetsløft både til de enkelte boliger, men også til de områder som boligerne er beliggende i, og samtidig investeres der i energi og miljøforbedringer. Alment Byggeris portefølje voksede i 2013 med 3,6 mia. kr., så den i alt udgør 39 mia. kr. Målt på bruttonyudlånet svarer det til en markedsandel på 33,5 pct. Årsrapport for BRFkredit-koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 15/2014 24. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE for BRFkredit-koncernen 2013 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-KONCERNEN * Beløb

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

årsrapport for BRFkredit-koncernen 2012

årsrapport for BRFkredit-koncernen 2012 årsrapport for BRFkredit-koncernen 2012 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. VIsion Konkurrencedygtig

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv årsrapport 2011 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. Vision at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 Den positive udvikling fortsætter Fremgang i BRFkredit Resultat før skat blev isoleret set på 909 mio. kr. for 2015. Det svarer til

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 17/2013 25. februar 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE for BRFkredit-koncernen 2012 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-koncernen * Beløb

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 21 Side 1 af 17 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Rapporten bør ses

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 5. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2003 1/11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 2013 2 Aktivitet og udlån 3 Kapital 4 Økonomi

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014 DLR Kredit A/S En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise December 214 2af 17 UDVIKLING I OVERTAGNE EJENDOMME OG TVANGSAUKTIONER Fra 21 til 212 oplevede DLR en forøgelse i antallet

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Side 1 af 14 Indledning Investorrapporten har til hensigt at belyse de væsentligste forhold i relation til BRFkredits kapitalmæssige og risikomæssige eksponeringer.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

6 Kompetenceudvikling. 16 elever i brfkredit

6 Kompetenceudvikling. 16 elever i brfkredit > Årsrapport 2007 < ÅRSRAPPORT 2007 Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2007 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 7 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 12 Obligationsudstedelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 212 Nykredit Realkredit-koncernen 23. august 212 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 212 2 Strategiske rammer og udvikling 3 Makro 4

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004)

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. november Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011)

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. maj 2011 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening før nedskrivninger blev 245 mio. kr. mod 265

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Side 1 af 20 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere