ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013

2 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig ejendomsfinansiering, kompetent rådgivning, sikre obligationer. INDHOLD 2 Kort om BRFkredit-koncernen 3 Hoved- og nøgletal for BRFkredit 4 Ledelsens beretning 6 BRFkredits resultat Resultat i forhold til forventning 10 Realkreditmarkedet Forretningsområder 14 Obligationsudstedelse 18 Risikostyring 24 Medarbejdere 25 Datterselskaber 26 Samfundsansvar (CSR Corporate Social Responsibility ) 27 Selskabsledelse (Corporate Governance) 30 Bestyrelsens ledelseshverv 34 Direktionens ledelseshverv 35 Erklæring vedrørende Koncernrevisionsudvalget 36 Ledelsespåtegning 37 Intern revisions erklæringer 38 Den uafhængige revisors erklæringer 39 Resultatopgørelse 39 Totalindkomst 40 Balance 42 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noteoversigt 82 Serieregnskaber 84 Ordforklaring * BRFkredit-koncernen omtales som BRFkredit i det følgende. 2 Årsrapport for BRFkredit-koncernen 2013

3 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT Beløb i millioner kroner BASIS-/BEHOLDNINGSINDTJENING SAMT ÅRETS RESULTAT Basisindtægter fra udlånsvirksomhed m.v Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening før kapitalomkostninger Hybrid kernekapital Senior Secured Bonds Seniorgæld Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat (- er en indtægt) Resultat efter skat BALANCE I SAMMENDRAG Udlån Obligationer og aktier m.v Øvrige aktiver Aktiver i alt Udstedte obligationer 1) Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt ) Udstedte obligationer er i 2013 og 2012 modregnet med beholdningen af egne realkreditobligationer for henholdsvis 61 mia. kr. og 78 mia. kr. UDVALGTE NØGLETAL Indtjening pr. omkostningskrone 1,28 1,18 1,09 1,02 0,72 Driftsomkostninger og afskrivninger i pct. af gns. udlånsportefølje 0,48 0,46 0,44 0,38 0,41 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 4,0 2,5 1,3 0,2-8,5 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 3,0 1,9 1,0 0,1-6,2 Solvensprocent 16,6 15,2 16,0 13,5 13,0 Kernekapitalprocent 16,6 15,2 16,0 13,5 13,0 Basiskapital, mio. kr Årsrapport for BRFkredit-koncernen

4 LEDELSENS BERETNING Bestyrelsen har den 24. februar 2014 godkendt BRFkredits årsrapport for Basisindtjeningen blev forbedret med 254 mio. kr. fra et underskud på 169 mio. kr. til et overskud på 85 mio. kr. i BRFkredits resultat før skat blev et overskud på 413 mio. kr. i 2013 mod et overskud på 252 mio. kr. i Efter skat viste resultatet et overskud på 302 mio. kr., mod et overskud på 185 mio. kr. i RESUMÉ Basisindtægterne udgjorde mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i Basisindtægter fra udlånsvirksomhed steg fra mio. kr. i 2012 til mio. kr. i Stigningen skyldes primært stigende bidragsindtægter. Basisindtægter fra Fonds faldt som følge af en lavere risikofri rente i 2013 sammenlignet med Omkostningerne steg med 4,3 pct. og udgjorde 949 mio. kr. i 2013 mod 910 mio. kr. i Driftsvirkningen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er stort set uændret i forhold til 2012 og udgjorde 505 mio. kr. i 2013, svarende til en nedskrivningsprocent på 0,2. Nedskrivningsniveauet er fortsat højt, primært som følge af reguleringer på sager, hvorpå der tidligere er foretaget nedskrivninger. BRFkredits samlede markedsandel af bruttonyudlånet er steget i løbet af 2013 og udgjorde 8,3 pct i mod 6,4 pct. i BRFkredits portefølje er i løbet af 2013 steget med 4,1 mia. kr. og udgjorde 200,5 mia. kr. ultimo 2013 mod 196,4 ultimo Porteføljen af overtagne ejendomme faldt som følge af frasalg med 169 mio. kr. til 301 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod 470 mio. kr. pr. 31. december Kapitalomkostninger til afdækning af blandt andet SDO- og ratingkrav faldt med 96 mio. kr. og udgjorde (netto) 250 mio. kr. i 2013 mod 346 mio. kr. i Faldet skyldes indfrielse af hybrid kernekapital ultimo Omvendt har der været øgede omkostninger til Seniorgæld som følge af øgede udstedelser og en lavere genplaceringsrente. Det samlede fondsafkast blev i 2013 en indtægt på 395 mio. kr. mod en indtægt på 625 mio. kr. i Faldet i afkastet skyldes primært det lavere renteniveau og et lavere afkast på beholdningen af realkreditobligationer i forhold til Trods faldet anses fondsafkastet for tilfredsstillende. Efter indregning af årets resultat udgjorde solvens- og kernekapitalprocenten 16,6 ultimo Solvensbehovet er opgjort til 10,5 pct. INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER EGENKAPITAL OG SOLVENSPROCENT PORTEFØLJEUDVIKLINGEN Mio. kr Mio. kr Mia. kr 12 Pct. 18 Mia. kr. 120 Mia. kr Egenkapital (venstre akse) Solvensprocent (højre akse) Kernekapitalprocent (højre akse) Indtægter (venstre akse) Omkostninger (venstre akse) Tab- og nedskrivninger (højre akse) Erhverv Privat Alment Byggeri I alt (højre akse) 4 Årsrapport for BRFkredit-koncernen 2013

5 For 2014 forventes en fortsat forbedring af basisindtjeningen. Det samlede resultat vil især være afhængigt af udviklingen i tab og nedskrivninger og i fondsafkastet. BESTYRELSEN UDTALER BRFkredit fik i 2013 et overskud før skat på 413 mio. kr. Udviklingen i resultatet er tilfredsstillende. Resultatet præges af en positiv udvikling i basisindtjeningen i forhold til 2012, et fortsat højt nedskrivningsniveau, høje kapitalomkostninger samt et fald i fondsafkastet. Udlånsaktiviteten er øget i forretningsområde Privat, Erhverv og Alment Byggeri. Navnlig inden for det almene byggeri har aktiviteten været høj. BRFkredits andel af bruttonyudlånet er steget inden for alle forretningsområder og porteføljen er igen stigende. Året har endvidere været præget af implementering af nye it-systemer primært til understøttelse af BRFkredits egen distribution, og til understøttelse af partnerne i fælles funding samarbejdet. BRFkredit basiskapital og overdækning udgjorde ved udgangen af 2013 henholdsvis 9,8 mia. kr. og 3,0 mia. kr. Det er vurderingen, at BRFkredits egenkapital er tilstrækkelig til at opfylde kommende kapitaldækningsregler, der implementeres frem mod BEGIVENHEDER INDTRUFFET EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der ændrer ved årsregnskabets resultat eller balance. Årsrapport for BRFkredit-koncernen

6 BRFKREDITS RESULTAT 2013 BRFKREDITS SEGMENTER BRFkredit består af moderselskabet BRFkredit a/s, BRFkredit Bank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S samt Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 2800 Lyngby A/S. BRFkredits forretningsaktiviteter er opdelt i to segmenter: 1) Realkredit m.v. 2) Fondsforvaltning REALKREDIT M.V. Realkredit m.v. omfatter finansielle aktiviteter inden for forretningsområderne Privat, Erhverv, Alment Byggeri samt aktiviteterne i BRFkredit Bank. Segmentet omfatter endvidere et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt indtægter fra fælles funding. Basisindtægter fra udlånsvirksomhed består af bidragsindtægter, kurtage- og gebyrindtægter fra realkreditvirksomheden samt indtægter fra bankudlån og udgjorde mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i Bidragsindtægterne udgjorde mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i Stigningen skyldes hovedsageligt en højere bidragssats. Kurtage- og gebyrer udgjorde netto en indtægt på 137 mio. kr. i 2013 mod 117 mio. kr. i Basisindtægter fra Fonds, der primært består af et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt af posten Øvrige renteindtægter m.v., udgjorde 56 mio. kr. i 2013 mod 69 mio. kr. i Faldet i basisindtægterne fra Fonds skyldes en lavere risikofri rente i 2013 sammenlignet med Driftsomkostninger inklusive afskrivninger steg med 4,3 pct. og udgjorde 949 mio. kr. i 2013 mod 910 mio. kr. i Stigningen i omkostningerne skyldes primært nyansættelser som følge af et stigende aktivitetsniveau i forbindelse med realisering af distributionsstrategien på Privatområdet. Basisindtjeningen før nedskrivninger steg fra 671 mio. kr. i 2012 til 839 mio. kr. i Driftsvirkningen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er stort set uændret i forhold til 2012 og udgjorde 505 mio. kr. i 2013, svarende til en nedskrivningsprocent på 0,2. Nedskrivningsniveauet er fortsat højt, primært som følge af reguleringer på sager, hvorpå der tidligere er foretaget nedskrivninger. I forhold til det samlede udlån udgjorde driftsvirkningen af nedskrivningerne 0,2 pct. i 2013, hvilket er uændret i forhold til Af den samlede driftsvirkning vedrører 415 mio. kr. BRFkredit a/s, og 90 mio. kr. vedrører BRFkredit Bank a/s. Driftsvirkningen er fordelt med en udgift på 293 mio. kr. vedrørende privatkunder og en udgift på 212 mio. kr. vedrørende erhvervskunder. Den samlede saldo på nedskrivningskontoen udgjorde i alt mio. kr. ultimo december 2013 svarende til 0,9 pct. af det samlede udlån. Heraf udgjorde gruppevise nedskrivninger 499 mio. kr. BRFkredit har i mange år ikke ydet lån til landbrug, skovbrug og gartneri. De individuelle nedskrivninger er begrænsede og udgjorde 0 mio. kr. på dette lånesegment. Den samlede portefølje af lån til landbrug m.v., udgjorde 53 mio. kr. ultimo 2013 (2012: 63 mio.kr.) Restanceprocenterne udviste et fald sammenholdt med samme perioder i dages restancen efter september-terminen 2013 udgjorde 0,5 pct. mod 0,6 pct. i 2012, og 15-dages restancen udgjorde 1,4 pct. efter december-terminen 2013 mod 1,7 pct. i BRFkredit overtog i 2013 færre ejendomme på tvangsauktion sammenlignet med BRFkredits beholdning af overtagne aktiver udgjorde 301 mio. kr. ultimo 2013 mod 470 mio. kr. ultimo Midlertidigt overtagne aktiver er i regnskabet maksimalt optaget BRFKREDITS SEGMENTREGNSKAB Mio. kr. Realkredit m.v. I alt Realkredit m.v. Basisindtægter fra udlånsvirksomhed m.v Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Fondsforvaltning Fondsforvaltning I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening før kapitalomkostninger Hybrid kernekapital Senior Secured Bonds Seniorgæld Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Resultat efter skat Årsrapport for BRFkredit-koncernen 2013

7 RESTANCEPROCENTER Termin december 2013 september 2013 juni 2013 marts 2013 december 2012 september 2012 Restanceprocent efter 105 dage - 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 Restanceprocent efter 15 dage 1,4 1,9 1,5 1,9 1,7 2,3 til markedsværdien, jf. anvendt regnskabspraksis. Basisindtjening før kapitalomkostninger blev i 2013 et overskud på 335 mio. kr. mod et overskud på 177 mio. kr. i Kapitalomkostninger til afdækning af blandt andet SDO- og ratingkrav faldt med 96 mio. kr. og udgjorde (netto) 250 mio. kr. i 2013 mod 346 mio. kr. i Faldet skyldes indfrielse af hybrid kernekapital ultimo Omvendt har der været øgede omkostninger til Seniorgæld som følge af øgede udstedelser og en lavere genplaceringsrente. Omkostninger til Senior Secured Bonds udgjorde 113 mio. kr. i 2013 og er faldet med 2 mio. kr. i forhold til Omkostningerne til Seniorgæld er øget med 99 mio. kr. i 2013 og udgjorde 137 mio. kr. i 2013 mod 38 mio. kr. i Samlet blev basisindtjeningen forbedret med 254 mio. kr. fra et underskud på 169 mio. kr. i 2012 til et overskud på 85 mio. kr. i FONDSFORVALTNING BRFkredit har i 2013 haft en forsigtig investeringsstrategi med en begrænset renterisiko og med en fondsbeholdning, som overvejende bestod af rentebærende instrumenter, hovedsageligt placeret i realkreditobligationer, samt finansielle instrumenter til risikoafdækning. Det samlede fondsafkast blev i 2013 en indtægt på 395 mio. kr. mod en indtægt på 625 mio. kr. i Faldet i afkastet skyldes primært det lavere renteniveau og et lavere afkast på beholdningen af realkreditobligationer i forhold til Trods faldet anses fondsafkastet for tilfredsstillende. BRFkredit opgør en basisindtjening og en beholdningsindtjening af fondsforvaltningen. Basisindtjeningen opgøres som det risikofrie afkast af egenbeholdningen. Det risikofrie afkast fastsættes ud fra en kort markedsrente og udgjorde 20 mio. kr. i Det risikofrie afkast er lavere i 2013 i forhold til sidste år som følge af de faldende korte renter. Beholdningsindtjeningen i 2013 kan herefter opgøres som det samlede fondsafkast (395 mio. kr.) fratrukket det risikofrie afkast på 20 mio. kr., der overføres til basisindtjeningen, samt 48 mio. kr. der vedrører risikofrit afkast af provenu fra udstedelse af lånekapital, og som modregnes i kapitalomkostninger. Beholdningsindtjeningen udgjorde herefter i alt en indtægt på 328 mio. kr. i 2013 mod en indtægt på 421 mio. kr. i SKAT Resultat før skat udgjorde 413 mio. kr. i Koncernens samlede skat er opgjort til 110 mio. kr., hvorefter resultat efter skat blev på 302 mio. kr. Koncernens effektive skatteprocent var 26,8 pct. (2012: 26,3 pct.) BRFkredits samlede omkostninger til selskabsskat, lønsumsafgift og moms har i 2013 udgjort 159 mio. kr. (2012: 108 mio. kr.) BRFkredits andel af den finansielle sektors omkostninger til driften af Finanstilsynet udgjorde i ,8 mio. kr. (2012: 1,7 mio. kr.) FONDSFORVALTNING BALANCE BRFkredits balance udgjorde 233,8 mia. kr. ultimo 2013 mod 229,2 mia. kr. ultimo BRFkredits realkreditudlån (inklusive fælles fundede realkreditudlån) udgjorde i 2013 nominelt 200,5 mia. kr. BRFkredits samlede udlån opgjort til regnskabsmæssig værdi udgjorde 209,0 mia. kr. ultimo Egenkapitalen blev forøget med årets resultat efter skat på 302 mio. kr., samt med 12 mio. kr., der er indregnet i anden totalindkomst. Egenkapitalen udgjorde herefter mio. kr. ultimo SOLVENS OG EGENKAPITAL Solvens- og kernekapitalprocenten er defineret som henholdsvis basis-/kernekapitalen efter fradrag set i forhold til risikovægtede aktiver. Solvens- og kernekapitalprocenten steg i 2013 og udgjorde 16,6 (2012: 15,2 pct.) Ændringen skyldes primært en stigning i basiskapitalen på 0,5 mia. kr. og et fald i de risikovægtede aktiver på 1,8 mia. kr., hvoraf 0,9 mia. kr. vedrører et fald i markedsrisikoen på fondsbeholdningen. Opgørelse af kapitalkravet for kreditrisiko beregnes på baggrund af den avancerede IRB-metode, idet der dog er taget hensyn til minimumskravene i lovgivningens overgangsregler. IRB-metoden skulle oprindeligt være fuldt implementeret i Over- Mio. kr Fondsafkast Afkast rentebærende instrumenter Afkast aktier 2 - Fondsafkast i alt Risikofrit afkast Risikofrit afkast af lånekapital Beholdningsindtjening Årsrapport for BRFkredit-koncernen

8 gangsreglerne er løbende forlænget og forventes nu at gælde til og med Den fulde effekt af IRB-metoden er således ikke opnået, jf. størrelserne af kapitalkravet med og uden hensyntagen til overgangsreglerne. Det individuelle solvensbehov er ledelsens vurdering af BRFkredits samlede risici, herunder ledelsens vurdering af den fremtidige indtjening og risiko for tab. Det individuelle solvensbehov er opgjort som den kapital, der er vurderet til at være tilstrækkelig til at dække BRFkredits risici i en stresssituation, i pct. af de risikovægtede poster. For BRFkredit a/s er der afsat en kapitalreservation på 4,5 mia. kr. til det almindelige kapitalkrav og 1,1 mia. kr. til øvrige risici, der ikke kapitalmæssigt er dækket af det almindelige kapitalkrav. Den tilstrækkelige basiskapital er opgjort til 5,6 mia. kr. (2012: 5,7 mia. kr.) for BRFkredit a/s svarende til et solvensbehov på 9,9 pct. (2012: 9,8 pct.). For BRFkredit-koncernen udgjorde den tilstrækkelige basiskapital 6,2 mia. kr. (2012: 6,3 mia. kr.), hvilket svarer til et solvensbehov på 10,5 pct. (2012: 10,3 pct.). KRAV TIL BASISKAPITAL OG OVERDÆKNING 31. december 2013 Kapitalkrav (uden overgangsregel) Kapitalkrav (med overgangsregel) Tilstrækkelig basiskapital (individuelt solvensbehov) UDVIKLING I EGENKAPITAL Krav til basiskapital, mia. kr. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen Krav til basiskapital, pct. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen Overdækning, mia. kr. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen 4,5 4,7 8,0 8,0 5,4 5,1 6,7 6,9 11,8 11,6 3,2 3,0 5,6 6,2 9,9 10,5 4,3 3,6 Mio. kr Egenkapital primo Poster indregnet i anden totalindkomst 12 4 Henlagt af årets resultat Egenkapital ultimo SOLVENS- OG KERNEKAPITAL 31. december december 2012 Kernekapital mio. kr Basiskapital mio. kr Risikovægtede aktiver mio. kr Solvensprocent 16,6 15,2 SIFI-, LCR- OG NSFR-FORHOLD Kernekapitalprocent 16,6 15,2 NY REGULERING BRFkredit forventes at blive udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark. Det indebærer en række skærpede krav til bl.a. kapital og tilsyn. Som SIFI forventes BRFkredit at få et ekstra kapitalkrav på 1 pct. af de risikovægtede aktiver. Kravet kommer oven i de kommende krav til en kapitalbevaringsbuffer og en modcyklisk kapitalbuffer på henholdsvis 2,5 og 0-2,5 pct. af de risikovægtede aktiver. De forøgede kapitalkrav implementeres gradvist frem mod BRFkredit omfattes af et kortsigtet likviditetskrav (LCR, Liquidity Coverage Ratio) fra Med kravet skal institutternes likvide aktiver (ekskl. egne obligationer) mindst svare til et beregnet 30-dages netto cash outflow. Der er fortsat en række udeståender i relation til kravet, herunder især hvorvidt realkreditobligationer kan medregnes fuldt ud i opgørelsen af likvide aktiver på linje med statsobligationer. Dette ventes afklaret medio 2014 og har betydning for sammensætningen af BRFkredits likviditetsbeholdning. På længere sigt kan BRFkredit blive omfattet af et krav til Net Stable Funding Ratio (NSFR). Ud fra aktivsammensætningen stiller NSFR krav til mængden af finansiering, der må forventes at være stabil vurderet over en 1-årig tidshorisont. I EU-regi er NSFR indtil videre udelukkende et rapporteringskrav med det formål, at EU-kommissionen og den europæiske bankmyndighed (EBA) kan vurdere, hvordan en regulering af denne type kan implementeres. Beregninger foretaget på baggrund af de foreløbige regelsæt viser, at BRFkredit overholder alle nye krav. 8 Årsrapport for BRFkredit-koncernen 2013

9 RESULTAT I FORHOLD TIL FORVENTNING Ved offentliggørelsen af årsregnskabet for 2012 forventede BRFkredit et positivt resultat for 2013, der dog på grund af lavere placeringsrente og dermed et lavere fondsafkast måtte påregnes at være lavere end resultatet for Ud over fondsafkastet ville resultatet være afhængigt af den generelle økonomiske udvikling, herunder ikke mindst udviklingen i tab og nedskrivninger. Basisindtjeningen før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender blev 839 mio. kr. for 2013, hvilket var en forøgelse på 168 mio. kr. i forhold til Driftsvirkningen af nedskrivninger mv. var på niveau med 2012 og udgjorde 505 mio. kr. Kapitalomkostninger blev reduceret med 96 mio. kr. til 250 mio. kr. blandt andet som følge af indfrielse af hybrid kernekapital ultimo Beholdningsindtjeningen faldt fra 421 mio. kr. i 2012 til 328 mio. kr. i Det faktiske resultat blev herefter et overskud før skat på 413 mio. kr. mod 252 mio. kr. i Trods et faldende fondsafkast, blev resultatet for 2013 således bedre end forventet i 2012, hvilket ikke mindst skyldes den positive udvikling i basisindtjeningen samt faldende kapitalomkostninger. FORVENTNINGER TIL 2014 For 2014 forventes en fortsat forbedring af basisindtjeningen. Det samlede resultat vil især være afhængigt af udviklingen i tab og nedskrivninger og i fondsafkastet. Årsrapport for BRFkredit-koncernen

10 REALKREDITMARKEDET 2013 BEGRÆNSET VÆKST I DANSK ØKONOMI Den begrænsede økonomiske vækst i Danmark har i 2013 primært været drevet af eksport og lagerinvesteringer, mens privatforbruget og investeringslysten i erhvervslivet har været begrænset. Antallet af arbejdspladser er fortsat lavere end før den økonomiske krise. Ledigheden har dog generelt været faldende, idet flere har forladt arbejdsmarkedet grundet de svage konjunkturer. Alt i alt har den økonomiske udvikling bevirket, at det forsat er forsigtighed og konsolidering der har præget de centrale aktører fra husholdninger til erhvervslivet. Den lave investeringslyst er afspejlet i en lav udlånsvækst. RENTE 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% årig rente 30-årig rente RENTERNE ER FORTSAT LAVE De svage konjunkturer er også afspejlet i renteudviklingen. Både den korte og den lange rente faldt som følge af den aktive pengepolitik, der er ført i de vestlige lande. De lave renter har igennem året gjort det gunstigt at omlægge fastforrentede lån til lån med lavere pålydende rente. Mange låntagere med rentetilpasningslån har endvidere valgt at tilpasse til lån med 3- og 5-årig rentetilpasning. den økonomiske tilbagegang. Det ændrer dog ikke ved, at udlånsvæksten i 2013 er den svageste udlånsvækst i mere end 10 år. Over sommeren gav renteudviklingen grundlag for en vis konverteringsaktivitet til fastforrentede lån med kun 3 pct. i pålydende rente på de 30-årige lån. Konverteringsaktiviteten var primært drevet af omlægninger fra et fastforrentet lån til et andet fastforrentet lån og i mindre grad fra rentetilpasningslån til fastforrentede lån. UDVIKLINGEN I BNP Mia. kr REALKREDITUDLÅNET ER KONJUNKTURAFHÆNGIGT Udlånsvæksten på det samlede realkreditmarked har været positiv igennem hele Historisk er der en sammenhæng mellem den aktuelle konjunktursituation og udlånsaktiviteten. I lavkonjunkturer er der en tendens til konsolidering både for låntager og långiver. Det har bl.a. bevirket at markedet SAMMENHÆNG MELLEM NETTOUDLÅN OG LEDIGHED AKU ledighed i tusinde personer y = -0,0057x R² = 0, Nettoudlån i mio. kr. 10 Årsrapport for BRFkredit-koncernen 2013

11 BRFKREDITS BRUTTONYUDLÅN OG NETTOUDLÅN Mio. kr Bruttonyudlån Nettoudlån for tillægslån har været begrænset i Den begrænsede udlånsvækst har således primært været drevet af en stigende aktivitet på boligmarkedet, der dog er langt fra niveauet før krisen. BOLIGMARKEDET Priserne på boligmarkedet har været stigende i Udviklingen er tydeligst for ejerlejligheder, hvor priserne generelt er steget med mere end 8 pct. For parcelhusene har stigningen været godt 2 pct. Sommerhuse falder stadigvæk i pris. Vendingen på boligmarkedet er fortsat skrøbelig, og i årets sidste måneder har der været prisfald på parcelhuse, og aftagende prisvækst på ejerlejligheder. En vis sæsoneffekt kan dog ikke udelukkes. Udviklingen på boligmarkedet dækker over store regionale forskelle, hvor de kraftigste prisstigninger særligt ses omkring Hovedstaden. Aktiviteten på boligmarkedet har ligeledes været stigende. Opgørelsen af handelsaktiviteten viser, at antallet af handler er 6 pct. højere end i Realkreditrådets statistik viser endvidere mindre prisnedslag og kortere liggetider sammenlignet med UDVIKLINGEN I MARKEDSANDELE BRFkredits andel af bruttonyudlånet har været stigende i Bruttonyudlånet udgør således 8,3 pct. for BRFkredit mod 6,4 pct. i fjor. BOLIGPRISER Kr./kvm Parcel-/rækkehuse Ejerlejligheder Fritidshuse Årsrapport for BRFkredit-koncernen

12 FORRETNINGSOMRÅDER BRFkredit er organiseret i tre forretningsområder Privat, Erhverv og Alment Byggeri. BRFkredit Bank tilbyder ind- og udlånsprodukter samt services til privatkunder, andelsboliger og kunder inden for alment byggeri, herunder i forbindelse med ejendomshandler samt ved omlægning af bestående ejendomsfinansiering. PRIVAT Privatområdet omfatter udlån til ejerboliger og fritidshuse og er det største forretningsområde i BRFkredit. Privatområdets bruttonyudlån udgjorde 12,8 mia. kr. i 2013 mod 14,6 mia. kr. i Faldet udgjorde 12 pct. mod et samlet fald på privatmarkedet på 43 pct. er faldet, og flere kunder har valgt at konverterer til 20-årige fastforrentede lån. Privatområdet tilbyder services gennem en række distributionskanaler: internettet, BRFkredits kundecentre BRFkredits mobile rådgiverkorps En række uafhængige ejendomsmæglere Pengeinstitutter Andre aktører på ejendomsmarkedet, fx energi, tilbygning/forbedring BRFkredits mobile rådgiverkorps blev etableret i slutningen af Korpset har oplevet stigende aktivitet igennem 2013, hvor de ca. 60 senior kunderådgivere har afholdt godt kundemøder, heraf hovedparten i kundernes hjem. Antal LÅNETILBUD OG EJERSKIFTESAGER Lånetilbud i alt Ejerskiftesager fra en Køberrådgiver fra BRFkredit. Der har været stor interesse for køberrådgivningsydelsen, og resultaterne samt tilbagemeldingerne fra kunderne, der har benyttet Køberrådgivning er meget positive. Det er især førstegangskøbere der har taget godt imod konceptet. Den samlede indsats i forretningsområdet har resulteret i lånetilbud for ca. 22,8 mia. kr. fordelt på knap tilbud. Tilbudsaktiviteten har været lav i 2013 sammenlignet med 2012, der blandt andet var præget af en betydelig konverteringsaktivitet. Det er imidlertid positivt, at der ses en vækst i antallet af ejerskiftesager. Danske boligejere har i 2013 haft fokus på rentefølsomheden, hvilket blandt andet har betydet, at flere kunder har optaget lån med rentebinding i 3 år, mens udbetalinger i rentetilpasningslån med rentebinding i 1 år Privatområdet har i 2013 videreudviklet sit net af partnere, som henviser kunder med et aktuelt finansieringsbehov til BRFkredit. Privatområdet har mere end 500 registrerede partnerskaber med virksomheder indenfor både tillægslån og ejerskiftelån. Privatområdet vil i 2014 fortsætte med at styrke distributionen gennem videreudvikling af samarbejdet med henvisningspartnerne. BRFkredit introducerede i 2013 BRF Køberrådgivning. BRF Køberrådgivning har til formål at sikre, at kunderne kommer trygt og let igennem deres boligkøb med hjælp En anden ny service til potentielle boligkøbere er boligsøgeagenten på BRF.dk, der ud over data om boliger til salg også giver et overblik over, fx støj, afstand til skoler og institutioner m.v. FÆLLES FUNDING BRFkredit offentliggjorde de første fælles funding aftaler den 7. februar 2012, efter at fælles funding modellen var blevet godkendt af Finanstilsynet. Med fælles funding kan pengeinstitutterne mod betaling til BRFkredit finansiere BOLIGEJERENES VALG AF LÅN Mio. kr RTL 1 RTL 3 RTL 5 20-årige Årsrapport for BRFkredit-koncernen 2013

13 den del af deres udlån til privatkunder med tinglyst pant i ejerboliger og fritidshuse, der opfylder kravene i realkreditlovgivningen. Fundinggrundlaget er BRFkredits AAAratede Særligt Dækkede Obligationer (SDO) og giver pengeinstitutterne en konkurrencedygtig fundingmulighed, samtidig med at kunderelationen forbliver i pengeinstituttet. Fælles funding styrker BRFkredits forretningsmodel gennem en øget indtjening og en større geografisk diversifikation og volumen i BRFkredits samlede udlånsportefølje. Udgangspunktet er BRFkredits eksisterende realkreditprodukter og processer, således at der samlet opnås en styrkelse af BRFkredits realkreditmodel uden at introducere nye risici. Risikoen på fælles fundede lån er begrænset. Lånene lever op til kravene i realkreditlovgivningen, herunder balanceprincip og kravene til værdiansættelse af ejendomme, lånegrænser og lånenes amortisering. BRFkredit har pantsikkerhed for lånet, da lån og pantebrev overdrages til eje i BRFkredit og indgår på BRFkredits balance efter overdragelsen. Pengeinstitutterne stiller herudover garanti for den del af udlånet, der ligger ud over en belåningsprocent på 50. Porteføljen af fælles fundede lån med variabel rente udgjorde 5,4 mia. kr. ved udgangen af Baseret på tilgangen det seneste år og en vurdering af det fremtidige potentiale er der forretningsmæssigt grundlag for yderligere investeringer i modellen. Produktudbuddet udvides bl.a. med fast forrentede konverterbare lån, således at partnerbankerne fremover tilbydes fælles funding af både variabelt og fast forrentede lån med pant i ejerboliger og fritidshuse. Dermed får pengeinstitutterne mulighed for at tilbyde boliglån til deres kunder, der er sammenlignelige og konkurrencedygtige med realkreditinstitutternes lån og eventuelt videreudviklet med f.eks. attraktive indlånsvilkår, som det bl.a. kendes fra bankernes prioritetslån. På systemsiden tilbydes pengeinstitutterne en forbedret systemintegration og webservices i tilknytning til fælles funding. Derved kan partnerbankerne optimere en række processer ved at integrere fælles funding funktionaliteten direkte i egne salgssystemer via datacentralerne. Med de nye systemmuligheder gør BRFkredit det endnu nemmere for partnerbankerne at tilbyde deres kunder attraktive boliglån. ERHVERV Erhvervsudlånet i BRFkredit er koncentreret inden for områderne kontor og forretningsejendomme, boligudlejningsejendomme samt til andelsboligforeninger, hvortil der leveres pakkeløsninger med BRFkredit Bank. Kunderne serviceres af erhvervschefer fra BRFkredits hovedkontor i Kgs. Lyngby og fra kontoret i Aarhus samt fra lokalt placerede hjemmekontorer har var præget af et lavere antal handler sammenlignet med Efterspørgslen er fortsat koncentreret om erhvervsejendomme i de større byer, hvor priserne er stabile med en lille opadgående tendens. Baggrunden er en forventning om en øget befolkningsvækst i de regionale metropoler og i særlig grad i København og Aarhus. Til forretningsejendomme med absolut gode beliggenheder i København og i Aarhus er der også fortsat god efterspørgsel. Kontorejendomsmarkedet er fortsat præget af krisen, og det er kun de allerbedste beliggenheder med arealeffektive og energirigtige løsninger som udviser stabile lejeniveauer og afkastkrav. Det er forsat institutionelle investorer, herunder store udenlandske fonde, samt ejendomskoncerner, der er de væsentligste aktører på markedet. Udlånsaktiviteten er på niveau med aktiviteten sidste år. Der investeres i mindre Antal ANTAL UDBETALINGER ERHVERV grad i ejendommene udover de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, og selvom renteniveauet fortsat er meget lavt, er langt hovedparten af de potentielle konverteringer allerede gennemført. ALMENT BYGGERI Kunderne i Alment Byggeri, der primært består af de større boligselskaber, serviceres af boligkundechefer fra BRFkredits hovedkontor i Kgs. Lyngby og fra kontoret i Aarhus samt fra lokalt placerede hjemmekontorer. Udlånsaktiviteten til Alment Byggeri har i 2013 været højere end nogensinde tidligere. Det skyldes, at mange af de større renoveringsopgaver (helhedsplaner) som staten har igangsat de senere år inden for sektoren, nu kommer til udbetaling. Investeringerne giver et kvalitetsløft både til de enkelte boliger, men også til de områder som boligerne er beliggende i, og samtidig investeres der i energi og miljøforbedringer. Alment Byggeris portefølje voksede i 2013 med 3,6 mia. kr., så den i alt udgør 39 mia. kr. Målt på bruttonyudlånet svarer det til en markedsandel på 33,5 pct. Årsrapport for BRFkredit-koncernen

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere