Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben Jensen (L) Helle Plougmann (Løsgænger) Hans Erik Husum (V) John Saaby Jensen (A) Hans Fisker Jensen (A) Fraværende: Helle Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune

2 Erhvervsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Kattegatcentret Budgetopfølgning pr. ultimo juli 2014 for erhvervsudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni erhvervsudvalget Budget 2015 og overslagsårene på erhvervsudvalgets område Orientering om vejledte iværksættere og virksomheder i Norddjurs Orientering om inspirationstur for VækstNorddjurs Huslejetilskud til drift af Grenaa Turistkontor Videreførsel af fokuseret erhvervsservice - Havets Muligheder Orientering om projektet "Energirenovering - kompetenceudvikling" Orientering om kortlægning af iværksættertilbud Regional vækst og udviklingsstrategi Arbejdsplan Meddelelser...28 Bilagsoversigt...29 Norddjurs Kommune

3 Erhvervsudvalget Dialogmøde med Kattegatcentret A00 13/22593 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Til efterretning. Erhvervsudvalgets møde indledes med dialog med Kattegatcentret v. direktør Bjarne Klausen. 1. Status for Kattegatcentret som turistattraktion og mulighederne for at styrke Norddjurs erhvervsliv v. Bjarne Klausen. 2. Strategiske overvejelser over Havets Hus v. Bjarne Klausen. 3. Dialog med erhvervsudvalget. 4. Konklusion det fremtidige samarbejde. Dialogmødet er berammet til 45 minutter. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Udvalget drøftede Kattegatcentrets samarbejde med skoleområdet og besluttede at have en yderligere dialog om dette. 1

4 Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo juli 2014 for erhvervsudvalget S00 14/2820 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. juli viser, at der ikke forventes afvigelse, når der ses bort fra de overførte midler. For de overførte driftsmidler på 0,5 mio. kr. forventes et forbrug på 0,1 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede forbrug på overførte midler på 0,1 mio. kr. skyldes hovedsagelig udgifter til igangværende projekter under turisme og erhverv. Opmærksomhedspunkter: Udmøntning fra erhvervsudviklingspuljen vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. 2

5 Erhvervsudvalget Ved gennemførelse af projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års budget. Budgetflytninger mellem udvalg: Der skal foretages budgetflytning i 2014 på 0,32 mio. kr. fra erhvervsudvalgets konto for erhvervsudviklingsaktiviteter over til økonomiudvalgets konto for administration, kultur- og udvikling. Budgetbeløbet skal anvendes til ansat erhvervsudviklingskonsulent. Økonomiske konsekvenser (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Forventet tillægsbevillingsbehov Drift ekskl. overførte midler 7,7 7,7 0,0 0,0 Overførte driftsmidler 0,5 0,1-0,4 0,0 Drift i alt 8,2 7,8-0,4 0,0 Anlæg 5,0 5,0 0,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at der omplaceres 0,32 mio. kr. i 2014 fra erhvervsudvalgets konto for erhvervsudviklingsaktiviteter til økonomiudvalgets konto for administration, kulturog udvikling vedrørende lønmæssig budgetdækning for ansat erhvervs-udviklingskonsulent. Bilag: 1 Åben EU bilag juli 2014 budgetopfølgning.pdf /14 2 Åben Anlæg ult juni 2014.pdf /14 3

6 Erhvervsudvalget Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt. 4

7 Erhvervsudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni erhvervsudvalget S00 14/2820 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov 45a og 57, skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. juni viser, at der ikke forventes afvigelse, når der ses bort fra de overførte midler. For de overførte driftsmidler på 0,5 mio. kr. forventes et forbrug på 0,1 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede forbrug på overførte midler på 0,1 mio. kr. skyldes hovedsagelig udgifter til igangværende projekter under turisme og erhverv. 5

8 Erhvervsudvalget Opmærksomhedspunkter: Udmøntning fra erhvervsudviklingspuljen vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Ved gennemførelse af projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års budget. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 7,7 7,7 0,0 Overførte driftsmidler 0,5 0,1-0,4 Drift i alt 8,2 7,8-0,4 Anlæg 5,0 5,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for erhvervsudvalget godkendes. Bilag: 1 Åben Note 8 Erhvervsudvalget halvårsregnskab 2014.pdf /14 2 Åben Anlæg ult juni 2014.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 6

9 Erhvervsudvalget Budget 2015 og overslagsårene på erhvervsudvalgets område Ø00 14/10637 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Ifølge budgetprocedure for budgetåret 2015 og overslagsårene skal fagudvalgene på ekstraordinære udvalgsmøder i august 2014 orienteres om det tekniske budget godkendt af økonomiudvalget den 12. august 2014, samt behandle budgetbemærkninger for eget udvalg. Endvidere skal erhvervsudvalget drøfte de politiske forslag på eget udvalg, der blev gennemgået på temadagen om budget den 14. august Økonomiske konsekvenser Det tekniske budget 2015 for erhvervsudvalget er fremkommet således: Teknisk budget (i mio. kr.) 2015 P/L fremskrevet budget 8,7 Mængdeudvikling 0 Tekniske korrektioner 0,1 Lov- og cirkulæreprogrammet 0 Teknisk budget 8,8 Beskrivelser af tekniske korrektioner, mængdeudviklingsforslag samt lov- og cirkulæreprogrammet er vedlagt som bilag. I overensstemmelse med budgetproceduren har administrationen udarbejdet erhvervsudvalgets budgetbemærkninger til det tekniske budget Budgetbemærkningerne er vedlagt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. orienteringen om det tekniske budget for erhvervsudvalget tages til efterretning, 2. erhvervsudvalget behandler de foreløbige budgetbemærkninger, 7

10 Erhvervsudvalget politiske forslag indenfor erhvervsudvalgets område drøftes. Bilag: 1 Åben EU budgetbemærkninger docx.pdf /14 2 Åben Tekniske korrektioner EU.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Ad 1. Til efterretning. Ad 2. Til efterretning. Ad 3. Drøftet. 8

11 Erhvervsudvalget Orientering om vejledte iværksættere og virksomheder i Norddjurs A00 14/11459 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Effekterne af den lokale erhvervsservice overvåges af Væksthus Midtjylland og der er foretaget en effektmåling kaldet profilanalyse. I Norddjurs Kommune udføres den lokale erhvervsservice under navnet StartVækst Norddjurs, som er udliciteret til Væksthus Midtjylland.. Effektmålingen beskriver før-startere, iværksættere og virksomheders brug af den lokale erhvervsservice. Målingen rummer tre hovedområder: Sammenligning af udviklingen indenfor hver af de tre målgrupper med relevante kontrolgrupper Sammenligning af udviklingen på tværs af kommunerne i Region Midtjylland Forholder resultatet til udgifter til lokal erhvervsservice I 2013 brugte Norddjurs Kommune ca. 38 kroner pr. indbygger på lokal erhvervsservice. I dette beløb indgår midlerne til lokal erhvervsservice, Business Region Aarhus, Djurs WindPower og erhvervsservice under turismeindsatsen. Dermed placerer Norddjurs sig blandt den halvdel af de danske kommuner, som prioriterer flest midler til lokal erhvervsfremme. Dog ligger udgifterne pr. indbygger i Norddjurs under det samlede gennemsnit for Region Midtjylland (51 kr. pr. indbygger) og lidt under gennemsnittet for hele landet (47 kr. pr. indbygger). Det største beløb en kommune bruger er 178 kr. pr. indbygger. Profilanalysen tegner overordnet et positivt billede af den lokale erhvervsserviceindsats i Norddjurs Kommune. Der er i Norddjurs en række erhvervsservicetilbud, som når bredt ud til kommunens iværksættere, og som også i betydeligt omfang benyttes af kommunens etablerede virksomheder. 9

12 Erhvervsudvalget Forvaltningen har samlet de væsentligste konklusioner i bilag til sagen. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om en god effektmåling, men at der er forbedringspunkter med hensyn til at: få unge eller yngre til at starte virksomhed nå virksomhedsstørrelsen på 5-25 ansatte, hvor vækstvirksomheder som oftest befinder sig andre brancher end bygge/anlæg ligger lavt i anvendelsen af lokal erhvervsservice, og dermed er understøttelsen af brancher, som befinder sig i Norddjurs Kommunes erhvervspotentialer inden for turisme, fødevarer, energi/miljø og transport ikke godt nok udnyttet. for få virksomheder i Norddjurs er vækstvirksomheder. Operatøropgaven på den lokale erhvervsservice skal udbydes i efteråret I den forbindelse kan det være en mulighed at bygge særlige initiativer på udbuddet med henblik på at arbejde med at imødegå Norddjurs Kommunes udfordringer i forhold til erhvervsservicetilbuddet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Bilag: 1 Åben notat om lokal erhvervsservice i Norddjurs - Norddjurs profilanalyse 98738/ docx 2 Åben Profilanalyse af vejledte i lokal erhvervsservice Profilanalyse 88808/14 10

13 Erhvervsudvalget pdf 3 Åben Hovedkonklusioner profilanalyse /14 4 Åben Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune 2014.docx - Overblik /14 over den lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune 2014.docx Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 11

14 Erhvervsudvalget Orientering om inspirationstur for VækstNorddjurs A00 14/477 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til program for VækstNorddjurs inspirationstur til Ikast-Brande Kommune på baggrund af erhvervsudvalgets beslutning den 21. maj Datoen for inspirationsturen er sat til torsdag den 25. september Borgmester i Ikast-Brande Kommune Carsten Kissmeyer og kommunaldirektør Henning Hansen har givet tilsagn om at modtage VækstNordjurs. Jens Bjerg fra Iris Group holder oplæg om profilanalysen, som Iris Group har lavet for samtlige erhvervsserviceenheder i Danmark. Der er udsendt invitation til samtlige medlemmer af VækstNorddjurs. Der gives en status på mødet. Program: Tid Sted Aktivitet Fra Grenaa Rådhus via Auning til Ikast Rådhus Kørsel (opsamling i Auning kl. 7.30). Der vil være rundstykker og kaffe på bussen. Introduktion til VækstNorddjurs af borgmester Jan Petersen. Oplæg i bussen af IRIS group (Jens Bjerg) profilanalyse, samtlige erhvervsserviceenheder i Danmark. Ift. prisen for erhvervsservice i Norddjurs, hvad får man så for pengene ift. Ikast- Brande? Lære hinanden at kende i dialogforummet Ikast Rådhus Velkomst af borgmester i Ikast-Brande Kommune, Carsten Kissmeyer. Oplæg fra erhvervsaktører f.eks.: Erhvervsrådet Herning & Ikast Brande, erhvervsafdelingen (organisering, økonomi, strategi, rammebetingelser - infrastruktur, erhvervsservice etc.,) Ikast Rådhus Pause Ikast Rådhus Fortsættelse af oplæg Fra Ikast Rådhus Kørsel til erhvervspark Erhvervsparken Virksomhedsbesøg. Evt. Siemens Wind Power A/S, 12

15 Erhvervsudvalget Fra Ikast via Auning til Grenaa med oplæg. Kørsel (afstigning i Auning 14.00) Frokost i bussen. Debat: Hvad kan vi lære af Ikast-Brande Kommune? Økonomiske konsekvenser Alle udgifter til inspirationsturen er indeholdt i erhvervsudvalgets driftsbudget jf. beslutning i erhvervsudvalget den 20. februar Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til program for inspirationsturen til Ikast-Brande Kommune godkendes. Bilag: 1 Åben Udpegede medlemmer til VækstNorddjurs ( ).pdf 88361/14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt med den tilføjelse, at udvalget ønsker at besøge KK-Electronics. 13

16 Erhvervsudvalget Huslejetilskud til drift af Grenaa Turistkontor Ø40 14/13110 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling I starten af 2012 blev Det Gamle Rådhus, Torvet 1 i Grenaa vandskadet, og turistkontoret måtte flytte ud af de lokaler, som kontoret havde haft til huse i uden at skulle betale husleje i den kommunalt ejede bygning. Kultur- og udviklingsudvalget traf beslutning om at genhuse turistkontoret i tidligere forretningslokale, Torvet 6 på udvalgets møde den 21. maj Huslejen på 0,1 mio. kr. blev bevilget fra udvalgets udviklingspulje, og beløbet administreret af Destination Djursland, som har ansvaret for turistservice på Djursland. I 2013 blev midlerne til husleje bevilget på kultur- og udviklingsudvalgets driftsbudget af overførte midler fra 2012 og restmidler fra forskellige projektkonti i udviklingsområdet, som en midlertidig løsning. I 2014 og frem er der ikke blevet bevilget midler til at dække huslejen. I første halvår 2014 er Det Gamle Rådhus blevet renoveret. Der er for tiden ikke planer om at flytte turistkontoret tilbage i Det Gamle Rådhus, da bygningen indgår i områdefornyelsesprogrammet for Grenaa, som en bygning, der kan huse funktioner, der understøtter omdannelsen af midtbyen og hele torvepladsen. Derfor anvendes de ledige lokaler i stueetagen som udstillings- og arbejdskontor for områdefornyelsen en eftermiddag ugentligt fra september 2014 og indtil årets udgang, hvor der er åben udstilling og mulighed for at holde møder eller træffe medarbejdere for en dialog om områdefornyelsen. Forvaltningen gør opmærksom på, at der indtil anden beslutning træffes, er behov for at fastholde turistkontorets placering i midtbyen, og dermed en finansiering af et tilskud til Destination Djursland, der kan finansiere af erhvervsudvalgets udviklingspulje. Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med budget 2015 og overslagsårene indregnes en teknisk korrektion på husleje til turistkontor i Grenaa. Økonomiske konsekvenser 14

17 Erhvervsudvalget Det kan oplyses, at erhvervsudviklingspuljens uforbrugte budgetbeløb i 2014 udgør 0,393 mio. kr. Til dette møde i erhvervsudvalget er der desuden en sag angående medfinansiering af fokuseret erhvervsservice Havets Muligheder med en finansiering fra erhvervsudviklingspuljen i 2014 på 0,175 mio. kr. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der ydes et ekstraordinært tilskud til finansiering af husleje af Torvet 6 på 0,1 mio. kr. til Destination Djursland i 2014, 2. tilskuddet finansieres af erhvervsudvalgets udviklingspulje, 3. forvaltningen foreslår at der indregnes en teknisk korrektion i forbindelse med budget 2015 og overslagsår på 0,100 mio. kr. årligt som husleje til turistkontor i Grenaa. Beslutning i Erhvervsudvalget den Ad 1. Godkendt. Ad 2. Godkendt. Ad 3. Tages ud. 15

18 Erhvervsudvalget Videreførsel af fokuseret erhvervsservice - Havets Muligheder A00 14/11521 Åben sag Sagsgang: EU, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har i 2012, 2013 og første halvår af 2014 arbejdet med erhvervsserviceindsats i forhold til havets muligheder med tilskud fra Væksthus Midtjyllands erhvervsprogram fokuseret erhvervsindsats. Norddjurs Kommunes indsats har opnået 3 overordnede resultater: 1. Indsatsen har bidraget til, at en lang række iværksættere og virksomheder har fået bistand til forretningsudvikling, sådan at de enten har startet produktioner eller servicevirksomhed eller har udviklet eksisterende virksomhed. Eksempel på forløb kan ses i bilag. Den nyligt afholdte virksomhedscamp, hvor virksomheder mødte ressourcepersoner fra store virksomheder og fik sparring af disse, har åbnet op for forståelsen af potentialet for virksomhedsudvikling, når virksomheder og iværksættere kobles sammen. 2. Det seneste initiativ med konference om den strategiske udvikling af Havets Hus og virksomhedscamp har skabt en ny åbning for en bedre sammenhæng mellem Havets Hus og erhvervsudvikling, som bør udnyttes. 3. Processen og initiativerne i forbindelse med erhvervsindsatsen har endvidere vist, at potentialerne i havets muligheder er mangfoldige. Da der ikke er andre kommuner i Region Midtjylland eller i Danmark, der har anlagt det bredspektrede syn på mulighederne samtidig med en fastholdelse af havet som omdrejningspunkt, vil Norddjurs Kommune kunne konsolidere denne position regionalt, hvis indsatsen fortsættes og skærpes. Potentialerne for at tiltrække viden og kompetencer inden for feltet øges, hvis den fokuserede indsats på havets muligheder fastholdes og markedsføres som Norddjurs Kommunes særlige regionale kendetegn og styrke. 16

19 Erhvervsudvalget Forvaltningen foreslår, at Norddjurs Kommune fastholder fokus på erhvervspotentialerne i havets muligheder, og at der søges om en fortsættelse af indsatsen i to projekter. Et hvor Havets Hus som et regionalt fyrtårn er omdrejningspunkt og med medfinansiering herfra arbejder videre med iværksættere og unge virksomheder, og ét hvor der parallelt med ansøgning til væksthuset, søges om medfinansiering af Business Region Aarhus udviklingspulje med henblik på inddragelse af virksomheder. Formålet er, at der dannes virksomhedssamarbejde eller virksomhedsklynge med virksomheder i Norddjurs. Projekt 1 fokuseret erhvervsudvikling i forhold til iværksætteri Havets Hus og havets muligheder. I samarbejde med Havets Hus arbejdes der videre med modellen fra virksomhedscampen, hvor den enkelte iværksætter mandsopdækkes sådan, at der sikres konkret afprøvning af idéer til forretningsudvikling, at relevante kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere inddrages, og at iværksætteren får hands-on erfaring med anvendelse af metoder og værktøjer, som er opbygget i de tidligere forløb. Aktiviteter under den hidtidige indsats er under evaluering og vil blive forlagt Erhvervsudvalget på næste kommende møde. Resultaterne fra evalueringen og læringen herfra vil blive inddraget i den fremtidige indsats, ligeledes vil Havets Hus og andre relevante videninstitutioner inddrages i forretningsudviklingsprocesser, hvor konkrete forretningskoncepter skal afprøves. Finansiering: 0,100 mio. kr. fra Havets Hus har givet tilsagn. 0,175 mio. kr. fra erhvervsudvalgets udviklingspulje i ,275 mio. kr. fra Væksthus Midtjyllands virksomhedsprogram for fokuseret erhvervsindsats. Væksthus Midtjylland har tilkendegivet, at være positivt indstillet. I alt 0,550 mio. kr. Virksomhedsaktiviteterne vil løbe i perioden august 2014 december

20 Erhvervsudvalget Projekt 2 - fokuseret erhvervsudvikling i forhold til Norddjurs Kommune som regionalt center for erhvervsudvikling baseret på havets muligheder. Forvaltningen ser et stort potentiale i at udbrede Havets Hus som centrum for erhvervsudvikling på havet til Business Region Aarhus (BRA), regionalt og nationalt. Derfor vil et samarbejdsprojekt for iværksættere og spin-out virksomheder i hele BRA med konkrete erhvervsudviklingsforløb for virksomheder i netværk styrke både Havets Hus og Norddjurs Kommune lokaliteten, hvor viden og erhvervsudvikling omkring havet finder sted. Finansiering: 0,150 mio. kr. fra Business Region Aarhus skal ansøges 0,125 mio. kr. fra erhvervsudvalgets udviklingspulje i ,275 mio. kr. fra Væksthus Midtjyllands virksomhedsprogram for fokuseret erhvervsindsats. Væksthus Midtjylland har tilkendegivet, at være positivt indstillet. I alt 0,550 mio. kr. Virksomhedsaktiviteterne vil løbe i perioden oktober 2014 marts Ved at afsætte 0,300 mio. kr. fra Norddjurs Kommunes erhvervsudviklingspuljen til indsatsen, vil virksomheder i Norddjurs Kommune få del i aktiviteter for i alt 1,1 mio. kr., ligesom Havets Hus bliver udbredt som fyrtårn for erhvervsudvikling på havet. Da den fokuserede indsats i regi af Væksthus Midtjylland stopper i marts 2015, er det sidste mulighed for at ansøge om midler til virksomhedsrettede aktiviteter i denne ordning. Derfor er det nødvendigt, at der træffes beslutning om fortsættelse af indsatsen, således at ansøgninger kan afsendes til Væksthus Midtjylland i umiddelbar forlængelse af erhvervsudvalgsmødet onsdag den 20. august Økonomiske konsekvenser Det kan oplyses, at erhvervsudviklingspuljens uforbrugte budgetbeløb i 2014 udgør 0,393 mio. kr. og i budgetgrundlaget for 2015 udgør puljen 1,0 mio. kr. Finansiering fra puljen på 0,125 mio. kr. i 2015 er under forudsætning af, at puljen vedtages i forbindelse med budgetlægning af Til dette møde i erhvervsudvalget er der desuden en sag angående 18

21 Erhvervsudvalget huslejetilskud på 0,1 mio. kr. til drift af Grenaa Turistkontor finansieret af erhvervsudviklingspuljen for Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der til projekt 1 fokuseret erhvervsudvikling i forhold til iværksætteri Havets Hus og havets muligheder i 2014 bevilges et udgiftsbudget på 0,550 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,375 mio. kr., med en restfinansiering fra erhvervsudviklingspuljen på 0,175 mio. kr. under forudsætning af, at Havets Hus medfinansierer med 0,1 mio. kr. 2. der til projekt 2 fokuseret erhvervsudvikling i forhold til Norddjurs Kommune som regionalt center for erhvervsudvikling baseret på havets muligheder i 2014 bevilges et udgiftsbudget på 0,425 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,425 mio. kr. samt et udgiftsbudget i 2015 på 0,125 mio. kr., finansieret af erhvervsudviklingspuljens budgetgrundlag for år 2015 på 0,125 mio. kr. under forudsætning af, at Business Region Aarhus medfinansierer projektet med 0,150 mio. kr. Bilag: 1 Åben Status og resultater på Havets Muligheder.docx /14 2 Åben Ansøgning Fokuseret Erhvervsservice Norddjurs Kommune /14 Ansøgning Fokuseret Erhvervsservice Norddjurs Kommune.pdf 3 Åben Notat Salg i vandkanten.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Ad 1. Godkendt. Ad 2. Godkendt. 19

22 Erhvervsudvalget Orientering om projektet "Energirenovering - kompetenceudvikling" A00 13/20253 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget godkendte på møde den 25. november 2013 en ansøgning fra DJURS Wind Power om tilskud på 0,3 mio. kr. til udvikling og etablering af byggenetværk med særligt fokus på energirenovering. Det primære indhold i initiativet har været kompetenceudvikling for virksomheder i tæt samarbejde med VidenDjurs. Kompetenceudviklingen har haft til formål at klæde virksomheder indenfor bygge-anlægsbranchen bedre på til at blive en del af et bygge-netværk, der arbejder med energirenovering og -optimering. Målet har været, at netværkets virksomheder vil medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i Norddjurs Kommune samt at initiativet som minimum skulle have deltagelse af 15 relevante virksomheder i Norddjurs Kommune. Forløbet har haft deltagelse af 18 virksomheder med 21 deltagere samt 2 finansieringsinstitutter, primært fra Norddjurs Kommune. Virksomhederne har over 4 seminardage arbejdet med 3 segmenter inden for energirenovering: Landbrug Parcel- og sommerhuse fra 70 erne Det offentlige Forløbet er afsluttet medio juni og som bilag er rapport indeholdende en deltagerliste, en kort gennemgang og evaluering af forløbet samt anbefalinger til den videre indsats. 20

23 Erhvervsudvalget Viden Djurs har i forløbet identificeret to allerede eksisterende netværk: Energihåndværkerne Djursland (www.ehdjursland.dk) og Energirenovering-Djursland (http://energirenoveringdjursland.dk/). Netværket Energihåndværkerne Djursland er forankret i seks håndværksvirksomheder fra Djursland, der alle er uddannede energivejledere og med en ansat professional netværkskoordinator. Netværket Energirenovering-Djursland består af 5 virksomheder, der arbejder i et uforpligtende underleverandørnetværk, hvor der henvises opgaver blandt netværksmedlemmerne og hvor også energi. 4 af de 5 deltagende virksomheder i netværket står ligeledes også bag samarbejdet omkring Albohus A/S. De to allerede eksisterende netværk arbejder således i formelle såvel som uformelle samarbejder og klynger, da det faglige felt indenfor energirenovering spreder sig over en lang række fagfelter og brancher. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at afrapporteringen af projektet tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Afrapportering vedr. byggenetværk - rapp inc deltagerliste.docx - Afrapportering vedr. byggenetværk - rapp inc deltagerliste.docx 99065/14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 21

24 Erhvervsudvalget Orientering om kortlægning af iværksættertilbud A50 14/11219 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Forvaltningen har i foråret 2014 foretaget en kortlægning af private tilbud til iværksættere ift. faciliteter. Med faciliteter menes de fysiske ressourcer, som iværksættere kan gøre brug af i arbejdet med deres virksomhed, som f.eks. kontor- og mødelokale, værksted, lager etc.. Baggrunden for kortlægningen bunder i et behov fra forvaltningens side for at få et bedre overblik over, hvad der udbydes af faciliteter i Norddjurs Kommune, så forvaltningen bedre kan vejlede iværksættere, som henvender sig til kommunen om ledige faciliteter. Forvaltningen har indhentet oplysninger om faciliteter i kommunen og samlet dem i en oversigt, som er vedhæftet som bilag. Som sidste fase i kortlægningen har forvaltningen informeret om den indsamlede information. Dette er bl.a. gjort ved at forvaltningen har skrevet en artikel om iværksætter og handskemager Dorthe Flarup Mikkelsens erfaring med at leje sig ind hos læderimportøren CAMO Leathers i Auning. Denne artikel blev sendt ud med pressemeddelelse og blev bl.a. taget op af Lokalavisen Norddjurs. Artiklen blev også publiceret på Norddjurs Kommunes hjemmeside og spredt på facebook-siden Iværksættere i Norddjurs, som forvaltningen administrerer. Forvaltningen vil løbende indhente oplysninger om udbudte faciliteter og opdatere oversigten over faciliteter. Ligeledes vil forvaltningen informere om, hvilke muligheder iværksættere har for at finde frem til private virksomheder i Norddjurs Kommune, som udbyder et stort antal ledige faciliteter med favorable priser for iværksættere, og at der er en række fordele for iværksættere, som lejer sig ind hos virksomheder i stedet for f.eks. at arbejde hjemmefra. Disse fordele er bl.a., at den enkelte iværksætter kan få adgang til: 22

25 Erhvervsudvalget specielle maskiner/arbejdsredskaber, som iværksætteren ikke selv behøver at investere i virksomhedens opstart adgang til kontor, mødelokaler, kontorfællesskab, printer, IT-netværk, kantine etc. socialt samvær i hverdagen Desuden kan der være store fordele for både iværksættere og værtsvirksomheder, hvis der kan laves decideret forretningsudvikling, f.eks. udvikling af produkter sammen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Artikel - Læderleverandør + handskemager = gevinst.pdf 86840/14 2 Åben Iværksættertilbud (kortlægning)- artikel.pdf 86845/14 3 Åben Overblik over iværksættertilbud.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 23

26 Erhvervsudvalget Regional vækst og udviklingsstrategi A00 14/7849 Åben sag Sagsgang: EU, KUU Sagsfremstilling Onsdag den 21. maj 2014 blev erhvervsudvalget introduceret til en ny regional vækst- og udviklingsstrategi (VUS), med baggrund i en ny vedtagen lov. Formålet med VUS er at skabe en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i Region Midtjylland, og skal redegøre for den fremtidige udvikling for regionen, og belyse regionens vækst- og udviklingsvilkår på en række områder: Infrastruktur Erhvervsudvikling, herunder turisme Uddannelse og beskæftigelse Udvikling i byerne, landdistrikterne og yderområderne Natur og miljø, herunder rekreative formål Kultur Samarbejder med tilgrænsende landes myndigheder om udviklingsmæssige emner På baggrund heraf har Kommunernes Kontaktråd (KKR) Midtjylland udsendt en skrivelse, hvori Region Midtjyllands kommuner opfordres til at komme med input til KKR Midtjylland om kommunens egne strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme vækst og udvikling, da VUS en samler erhvervsfremme og fysisk planlægning for Region Midtjylland til en fælles strategi, og vedtages i Regionsrådet. KKR Midtjylland har i opfordringen til de midtjyske kommuner opstillet 3 konkrete spørgsmål, der kan danne grundlag for kommunernes høringssvar. 24

27 Erhvervsudvalget Hvad ser kommunen som styrkepositioner for vækst og udvikling i den midtjyske region? Hvad er de vigtigste fremmere for væksten i den midtjyske region? Hvad er de væsentligste hæmmere for væksten i den midtjyske region? På baggrund heraf, har forvaltningen udarbejdet et udkast til høringssvar, som vil blive sendt til KKR Midtjylland. Høringssvaret beskriver Norddjurs Kommunes styrkepositioner, samt hvordan der overordnet arbejdes med disse. På baggrund af de indkomne høringssvar, vil KKR fortsat drøfte VUS en på møde den 12. september 2014, herunder om der kan tages fælles initiativer på tværs af de 19 midtjyske kommuner i denne sammenhæng, samt drøfte hvilke temaer kommunerne lægger vægt på som en del af VUS en, som skal udarbejdes af regionsrådet inden udgangen af Høringssvaret og den videre dialog er en del af den formelle og politiske proces frem mod den endelige vedtagelse af VUS en. Sideløbende hermed vil der løbende være kontakt mellem kommunerne og Region Midtjylland i forhold til de lokalt forankrede konkrete projekter og initiativer. For Norddjurs Kommune kunne dette eksempelvis være turismeprojekter, erhvervsinitiativer eller lignende. På baggrund af samtaler med Region Midtjylland, forventes det at der vil køre arbejdsgrupper på ovenstående områder, hvor kommunerne og andre aktører aktivt kan deltage efter ønske og behov. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til høringssvar til Kommunernes Kontaktråd godkendes. 25

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere