Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben Jensen (L) Helle Plougmann (Løsgænger) Hans Erik Husum (V) John Saaby Jensen (A) Hans Fisker Jensen (A) Fraværende: Helle Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune

2 Erhvervsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Kattegatcentret Budgetopfølgning pr. ultimo juli 2014 for erhvervsudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni erhvervsudvalget Budget 2015 og overslagsårene på erhvervsudvalgets område Orientering om vejledte iværksættere og virksomheder i Norddjurs Orientering om inspirationstur for VækstNorddjurs Huslejetilskud til drift af Grenaa Turistkontor Videreførsel af fokuseret erhvervsservice - Havets Muligheder Orientering om projektet "Energirenovering - kompetenceudvikling" Orientering om kortlægning af iværksættertilbud Regional vækst og udviklingsstrategi Arbejdsplan Meddelelser...28 Bilagsoversigt...29 Norddjurs Kommune

3 Erhvervsudvalget Dialogmøde med Kattegatcentret A00 13/22593 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Til efterretning. Erhvervsudvalgets møde indledes med dialog med Kattegatcentret v. direktør Bjarne Klausen. 1. Status for Kattegatcentret som turistattraktion og mulighederne for at styrke Norddjurs erhvervsliv v. Bjarne Klausen. 2. Strategiske overvejelser over Havets Hus v. Bjarne Klausen. 3. Dialog med erhvervsudvalget. 4. Konklusion det fremtidige samarbejde. Dialogmødet er berammet til 45 minutter. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Udvalget drøftede Kattegatcentrets samarbejde med skoleområdet og besluttede at have en yderligere dialog om dette. 1

4 Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo juli 2014 for erhvervsudvalget S00 14/2820 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. juli viser, at der ikke forventes afvigelse, når der ses bort fra de overførte midler. For de overførte driftsmidler på 0,5 mio. kr. forventes et forbrug på 0,1 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede forbrug på overførte midler på 0,1 mio. kr. skyldes hovedsagelig udgifter til igangværende projekter under turisme og erhverv. Opmærksomhedspunkter: Udmøntning fra erhvervsudviklingspuljen vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. 2

5 Erhvervsudvalget Ved gennemførelse af projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års budget. Budgetflytninger mellem udvalg: Der skal foretages budgetflytning i 2014 på 0,32 mio. kr. fra erhvervsudvalgets konto for erhvervsudviklingsaktiviteter over til økonomiudvalgets konto for administration, kultur- og udvikling. Budgetbeløbet skal anvendes til ansat erhvervsudviklingskonsulent. Økonomiske konsekvenser (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Forventet tillægsbevillingsbehov Drift ekskl. overførte midler 7,7 7,7 0,0 0,0 Overførte driftsmidler 0,5 0,1-0,4 0,0 Drift i alt 8,2 7,8-0,4 0,0 Anlæg 5,0 5,0 0,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at der omplaceres 0,32 mio. kr. i 2014 fra erhvervsudvalgets konto for erhvervsudviklingsaktiviteter til økonomiudvalgets konto for administration, kulturog udvikling vedrørende lønmæssig budgetdækning for ansat erhvervs-udviklingskonsulent. Bilag: 1 Åben EU bilag juli 2014 budgetopfølgning.pdf /14 2 Åben Anlæg ult juni 2014.pdf /14 3

6 Erhvervsudvalget Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt. 4

7 Erhvervsudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni erhvervsudvalget S00 14/2820 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov 45a og 57, skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. juni viser, at der ikke forventes afvigelse, når der ses bort fra de overførte midler. For de overførte driftsmidler på 0,5 mio. kr. forventes et forbrug på 0,1 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede forbrug på overførte midler på 0,1 mio. kr. skyldes hovedsagelig udgifter til igangværende projekter under turisme og erhverv. 5

8 Erhvervsudvalget Opmærksomhedspunkter: Udmøntning fra erhvervsudviklingspuljen vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Ved gennemførelse af projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års budget. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 7,7 7,7 0,0 Overførte driftsmidler 0,5 0,1-0,4 Drift i alt 8,2 7,8-0,4 Anlæg 5,0 5,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for erhvervsudvalget godkendes. Bilag: 1 Åben Note 8 Erhvervsudvalget halvårsregnskab 2014.pdf /14 2 Åben Anlæg ult juni 2014.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 6

9 Erhvervsudvalget Budget 2015 og overslagsårene på erhvervsudvalgets område Ø00 14/10637 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Ifølge budgetprocedure for budgetåret 2015 og overslagsårene skal fagudvalgene på ekstraordinære udvalgsmøder i august 2014 orienteres om det tekniske budget godkendt af økonomiudvalget den 12. august 2014, samt behandle budgetbemærkninger for eget udvalg. Endvidere skal erhvervsudvalget drøfte de politiske forslag på eget udvalg, der blev gennemgået på temadagen om budget den 14. august Økonomiske konsekvenser Det tekniske budget 2015 for erhvervsudvalget er fremkommet således: Teknisk budget (i mio. kr.) 2015 P/L fremskrevet budget 8,7 Mængdeudvikling 0 Tekniske korrektioner 0,1 Lov- og cirkulæreprogrammet 0 Teknisk budget 8,8 Beskrivelser af tekniske korrektioner, mængdeudviklingsforslag samt lov- og cirkulæreprogrammet er vedlagt som bilag. I overensstemmelse med budgetproceduren har administrationen udarbejdet erhvervsudvalgets budgetbemærkninger til det tekniske budget Budgetbemærkningerne er vedlagt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. orienteringen om det tekniske budget for erhvervsudvalget tages til efterretning, 2. erhvervsudvalget behandler de foreløbige budgetbemærkninger, 7

10 Erhvervsudvalget politiske forslag indenfor erhvervsudvalgets område drøftes. Bilag: 1 Åben EU budgetbemærkninger docx.pdf /14 2 Åben Tekniske korrektioner EU.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Ad 1. Til efterretning. Ad 2. Til efterretning. Ad 3. Drøftet. 8

11 Erhvervsudvalget Orientering om vejledte iværksættere og virksomheder i Norddjurs A00 14/11459 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Effekterne af den lokale erhvervsservice overvåges af Væksthus Midtjylland og der er foretaget en effektmåling kaldet profilanalyse. I Norddjurs Kommune udføres den lokale erhvervsservice under navnet StartVækst Norddjurs, som er udliciteret til Væksthus Midtjylland.. Effektmålingen beskriver før-startere, iværksættere og virksomheders brug af den lokale erhvervsservice. Målingen rummer tre hovedområder: Sammenligning af udviklingen indenfor hver af de tre målgrupper med relevante kontrolgrupper Sammenligning af udviklingen på tværs af kommunerne i Region Midtjylland Forholder resultatet til udgifter til lokal erhvervsservice I 2013 brugte Norddjurs Kommune ca. 38 kroner pr. indbygger på lokal erhvervsservice. I dette beløb indgår midlerne til lokal erhvervsservice, Business Region Aarhus, Djurs WindPower og erhvervsservice under turismeindsatsen. Dermed placerer Norddjurs sig blandt den halvdel af de danske kommuner, som prioriterer flest midler til lokal erhvervsfremme. Dog ligger udgifterne pr. indbygger i Norddjurs under det samlede gennemsnit for Region Midtjylland (51 kr. pr. indbygger) og lidt under gennemsnittet for hele landet (47 kr. pr. indbygger). Det største beløb en kommune bruger er 178 kr. pr. indbygger. Profilanalysen tegner overordnet et positivt billede af den lokale erhvervsserviceindsats i Norddjurs Kommune. Der er i Norddjurs en række erhvervsservicetilbud, som når bredt ud til kommunens iværksættere, og som også i betydeligt omfang benyttes af kommunens etablerede virksomheder. 9

12 Erhvervsudvalget Forvaltningen har samlet de væsentligste konklusioner i bilag til sagen. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om en god effektmåling, men at der er forbedringspunkter med hensyn til at: få unge eller yngre til at starte virksomhed nå virksomhedsstørrelsen på 5-25 ansatte, hvor vækstvirksomheder som oftest befinder sig andre brancher end bygge/anlæg ligger lavt i anvendelsen af lokal erhvervsservice, og dermed er understøttelsen af brancher, som befinder sig i Norddjurs Kommunes erhvervspotentialer inden for turisme, fødevarer, energi/miljø og transport ikke godt nok udnyttet. for få virksomheder i Norddjurs er vækstvirksomheder. Operatøropgaven på den lokale erhvervsservice skal udbydes i efteråret I den forbindelse kan det være en mulighed at bygge særlige initiativer på udbuddet med henblik på at arbejde med at imødegå Norddjurs Kommunes udfordringer i forhold til erhvervsservicetilbuddet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Bilag: 1 Åben notat om lokal erhvervsservice i Norddjurs - Norddjurs profilanalyse 98738/ docx 2 Åben Profilanalyse af vejledte i lokal erhvervsservice Profilanalyse 88808/14 10

13 Erhvervsudvalget pdf 3 Åben Hovedkonklusioner profilanalyse /14 4 Åben Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune 2014.docx - Overblik /14 over den lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune 2014.docx Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 11

14 Erhvervsudvalget Orientering om inspirationstur for VækstNorddjurs A00 14/477 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til program for VækstNorddjurs inspirationstur til Ikast-Brande Kommune på baggrund af erhvervsudvalgets beslutning den 21. maj Datoen for inspirationsturen er sat til torsdag den 25. september Borgmester i Ikast-Brande Kommune Carsten Kissmeyer og kommunaldirektør Henning Hansen har givet tilsagn om at modtage VækstNordjurs. Jens Bjerg fra Iris Group holder oplæg om profilanalysen, som Iris Group har lavet for samtlige erhvervsserviceenheder i Danmark. Der er udsendt invitation til samtlige medlemmer af VækstNorddjurs. Der gives en status på mødet. Program: Tid Sted Aktivitet Fra Grenaa Rådhus via Auning til Ikast Rådhus Kørsel (opsamling i Auning kl. 7.30). Der vil være rundstykker og kaffe på bussen. Introduktion til VækstNorddjurs af borgmester Jan Petersen. Oplæg i bussen af IRIS group (Jens Bjerg) profilanalyse, samtlige erhvervsserviceenheder i Danmark. Ift. prisen for erhvervsservice i Norddjurs, hvad får man så for pengene ift. Ikast- Brande? Lære hinanden at kende i dialogforummet Ikast Rådhus Velkomst af borgmester i Ikast-Brande Kommune, Carsten Kissmeyer. Oplæg fra erhvervsaktører f.eks.: Erhvervsrådet Herning & Ikast Brande, erhvervsafdelingen (organisering, økonomi, strategi, rammebetingelser - infrastruktur, erhvervsservice etc.,) Ikast Rådhus Pause Ikast Rådhus Fortsættelse af oplæg Fra Ikast Rådhus Kørsel til erhvervspark Erhvervsparken Virksomhedsbesøg. Evt. Siemens Wind Power A/S, 12

15 Erhvervsudvalget Fra Ikast via Auning til Grenaa med oplæg. Kørsel (afstigning i Auning 14.00) Frokost i bussen. Debat: Hvad kan vi lære af Ikast-Brande Kommune? Økonomiske konsekvenser Alle udgifter til inspirationsturen er indeholdt i erhvervsudvalgets driftsbudget jf. beslutning i erhvervsudvalget den 20. februar Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til program for inspirationsturen til Ikast-Brande Kommune godkendes. Bilag: 1 Åben Udpegede medlemmer til VækstNorddjurs ( ).pdf 88361/14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt med den tilføjelse, at udvalget ønsker at besøge KK-Electronics. 13

16 Erhvervsudvalget Huslejetilskud til drift af Grenaa Turistkontor Ø40 14/13110 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling I starten af 2012 blev Det Gamle Rådhus, Torvet 1 i Grenaa vandskadet, og turistkontoret måtte flytte ud af de lokaler, som kontoret havde haft til huse i uden at skulle betale husleje i den kommunalt ejede bygning. Kultur- og udviklingsudvalget traf beslutning om at genhuse turistkontoret i tidligere forretningslokale, Torvet 6 på udvalgets møde den 21. maj Huslejen på 0,1 mio. kr. blev bevilget fra udvalgets udviklingspulje, og beløbet administreret af Destination Djursland, som har ansvaret for turistservice på Djursland. I 2013 blev midlerne til husleje bevilget på kultur- og udviklingsudvalgets driftsbudget af overførte midler fra 2012 og restmidler fra forskellige projektkonti i udviklingsområdet, som en midlertidig løsning. I 2014 og frem er der ikke blevet bevilget midler til at dække huslejen. I første halvår 2014 er Det Gamle Rådhus blevet renoveret. Der er for tiden ikke planer om at flytte turistkontoret tilbage i Det Gamle Rådhus, da bygningen indgår i områdefornyelsesprogrammet for Grenaa, som en bygning, der kan huse funktioner, der understøtter omdannelsen af midtbyen og hele torvepladsen. Derfor anvendes de ledige lokaler i stueetagen som udstillings- og arbejdskontor for områdefornyelsen en eftermiddag ugentligt fra september 2014 og indtil årets udgang, hvor der er åben udstilling og mulighed for at holde møder eller træffe medarbejdere for en dialog om områdefornyelsen. Forvaltningen gør opmærksom på, at der indtil anden beslutning træffes, er behov for at fastholde turistkontorets placering i midtbyen, og dermed en finansiering af et tilskud til Destination Djursland, der kan finansiere af erhvervsudvalgets udviklingspulje. Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med budget 2015 og overslagsårene indregnes en teknisk korrektion på husleje til turistkontor i Grenaa. Økonomiske konsekvenser 14

17 Erhvervsudvalget Det kan oplyses, at erhvervsudviklingspuljens uforbrugte budgetbeløb i 2014 udgør 0,393 mio. kr. Til dette møde i erhvervsudvalget er der desuden en sag angående medfinansiering af fokuseret erhvervsservice Havets Muligheder med en finansiering fra erhvervsudviklingspuljen i 2014 på 0,175 mio. kr. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der ydes et ekstraordinært tilskud til finansiering af husleje af Torvet 6 på 0,1 mio. kr. til Destination Djursland i 2014, 2. tilskuddet finansieres af erhvervsudvalgets udviklingspulje, 3. forvaltningen foreslår at der indregnes en teknisk korrektion i forbindelse med budget 2015 og overslagsår på 0,100 mio. kr. årligt som husleje til turistkontor i Grenaa. Beslutning i Erhvervsudvalget den Ad 1. Godkendt. Ad 2. Godkendt. Ad 3. Tages ud. 15

18 Erhvervsudvalget Videreførsel af fokuseret erhvervsservice - Havets Muligheder A00 14/11521 Åben sag Sagsgang: EU, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har i 2012, 2013 og første halvår af 2014 arbejdet med erhvervsserviceindsats i forhold til havets muligheder med tilskud fra Væksthus Midtjyllands erhvervsprogram fokuseret erhvervsindsats. Norddjurs Kommunes indsats har opnået 3 overordnede resultater: 1. Indsatsen har bidraget til, at en lang række iværksættere og virksomheder har fået bistand til forretningsudvikling, sådan at de enten har startet produktioner eller servicevirksomhed eller har udviklet eksisterende virksomhed. Eksempel på forløb kan ses i bilag. Den nyligt afholdte virksomhedscamp, hvor virksomheder mødte ressourcepersoner fra store virksomheder og fik sparring af disse, har åbnet op for forståelsen af potentialet for virksomhedsudvikling, når virksomheder og iværksættere kobles sammen. 2. Det seneste initiativ med konference om den strategiske udvikling af Havets Hus og virksomhedscamp har skabt en ny åbning for en bedre sammenhæng mellem Havets Hus og erhvervsudvikling, som bør udnyttes. 3. Processen og initiativerne i forbindelse med erhvervsindsatsen har endvidere vist, at potentialerne i havets muligheder er mangfoldige. Da der ikke er andre kommuner i Region Midtjylland eller i Danmark, der har anlagt det bredspektrede syn på mulighederne samtidig med en fastholdelse af havet som omdrejningspunkt, vil Norddjurs Kommune kunne konsolidere denne position regionalt, hvis indsatsen fortsættes og skærpes. Potentialerne for at tiltrække viden og kompetencer inden for feltet øges, hvis den fokuserede indsats på havets muligheder fastholdes og markedsføres som Norddjurs Kommunes særlige regionale kendetegn og styrke. 16

19 Erhvervsudvalget Forvaltningen foreslår, at Norddjurs Kommune fastholder fokus på erhvervspotentialerne i havets muligheder, og at der søges om en fortsættelse af indsatsen i to projekter. Et hvor Havets Hus som et regionalt fyrtårn er omdrejningspunkt og med medfinansiering herfra arbejder videre med iværksættere og unge virksomheder, og ét hvor der parallelt med ansøgning til væksthuset, søges om medfinansiering af Business Region Aarhus udviklingspulje med henblik på inddragelse af virksomheder. Formålet er, at der dannes virksomhedssamarbejde eller virksomhedsklynge med virksomheder i Norddjurs. Projekt 1 fokuseret erhvervsudvikling i forhold til iværksætteri Havets Hus og havets muligheder. I samarbejde med Havets Hus arbejdes der videre med modellen fra virksomhedscampen, hvor den enkelte iværksætter mandsopdækkes sådan, at der sikres konkret afprøvning af idéer til forretningsudvikling, at relevante kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere inddrages, og at iværksætteren får hands-on erfaring med anvendelse af metoder og værktøjer, som er opbygget i de tidligere forløb. Aktiviteter under den hidtidige indsats er under evaluering og vil blive forlagt Erhvervsudvalget på næste kommende møde. Resultaterne fra evalueringen og læringen herfra vil blive inddraget i den fremtidige indsats, ligeledes vil Havets Hus og andre relevante videninstitutioner inddrages i forretningsudviklingsprocesser, hvor konkrete forretningskoncepter skal afprøves. Finansiering: 0,100 mio. kr. fra Havets Hus har givet tilsagn. 0,175 mio. kr. fra erhvervsudvalgets udviklingspulje i ,275 mio. kr. fra Væksthus Midtjyllands virksomhedsprogram for fokuseret erhvervsindsats. Væksthus Midtjylland har tilkendegivet, at være positivt indstillet. I alt 0,550 mio. kr. Virksomhedsaktiviteterne vil løbe i perioden august 2014 december

20 Erhvervsudvalget Projekt 2 - fokuseret erhvervsudvikling i forhold til Norddjurs Kommune som regionalt center for erhvervsudvikling baseret på havets muligheder. Forvaltningen ser et stort potentiale i at udbrede Havets Hus som centrum for erhvervsudvikling på havet til Business Region Aarhus (BRA), regionalt og nationalt. Derfor vil et samarbejdsprojekt for iværksættere og spin-out virksomheder i hele BRA med konkrete erhvervsudviklingsforløb for virksomheder i netværk styrke både Havets Hus og Norddjurs Kommune lokaliteten, hvor viden og erhvervsudvikling omkring havet finder sted. Finansiering: 0,150 mio. kr. fra Business Region Aarhus skal ansøges 0,125 mio. kr. fra erhvervsudvalgets udviklingspulje i ,275 mio. kr. fra Væksthus Midtjyllands virksomhedsprogram for fokuseret erhvervsindsats. Væksthus Midtjylland har tilkendegivet, at være positivt indstillet. I alt 0,550 mio. kr. Virksomhedsaktiviteterne vil løbe i perioden oktober 2014 marts Ved at afsætte 0,300 mio. kr. fra Norddjurs Kommunes erhvervsudviklingspuljen til indsatsen, vil virksomheder i Norddjurs Kommune få del i aktiviteter for i alt 1,1 mio. kr., ligesom Havets Hus bliver udbredt som fyrtårn for erhvervsudvikling på havet. Da den fokuserede indsats i regi af Væksthus Midtjylland stopper i marts 2015, er det sidste mulighed for at ansøge om midler til virksomhedsrettede aktiviteter i denne ordning. Derfor er det nødvendigt, at der træffes beslutning om fortsættelse af indsatsen, således at ansøgninger kan afsendes til Væksthus Midtjylland i umiddelbar forlængelse af erhvervsudvalgsmødet onsdag den 20. august Økonomiske konsekvenser Det kan oplyses, at erhvervsudviklingspuljens uforbrugte budgetbeløb i 2014 udgør 0,393 mio. kr. og i budgetgrundlaget for 2015 udgør puljen 1,0 mio. kr. Finansiering fra puljen på 0,125 mio. kr. i 2015 er under forudsætning af, at puljen vedtages i forbindelse med budgetlægning af Til dette møde i erhvervsudvalget er der desuden en sag angående 18

21 Erhvervsudvalget huslejetilskud på 0,1 mio. kr. til drift af Grenaa Turistkontor finansieret af erhvervsudviklingspuljen for Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der til projekt 1 fokuseret erhvervsudvikling i forhold til iværksætteri Havets Hus og havets muligheder i 2014 bevilges et udgiftsbudget på 0,550 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,375 mio. kr., med en restfinansiering fra erhvervsudviklingspuljen på 0,175 mio. kr. under forudsætning af, at Havets Hus medfinansierer med 0,1 mio. kr. 2. der til projekt 2 fokuseret erhvervsudvikling i forhold til Norddjurs Kommune som regionalt center for erhvervsudvikling baseret på havets muligheder i 2014 bevilges et udgiftsbudget på 0,425 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,425 mio. kr. samt et udgiftsbudget i 2015 på 0,125 mio. kr., finansieret af erhvervsudviklingspuljens budgetgrundlag for år 2015 på 0,125 mio. kr. under forudsætning af, at Business Region Aarhus medfinansierer projektet med 0,150 mio. kr. Bilag: 1 Åben Status og resultater på Havets Muligheder.docx /14 2 Åben Ansøgning Fokuseret Erhvervsservice Norddjurs Kommune /14 Ansøgning Fokuseret Erhvervsservice Norddjurs Kommune.pdf 3 Åben Notat Salg i vandkanten.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Ad 1. Godkendt. Ad 2. Godkendt. 19

22 Erhvervsudvalget Orientering om projektet "Energirenovering - kompetenceudvikling" A00 13/20253 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget godkendte på møde den 25. november 2013 en ansøgning fra DJURS Wind Power om tilskud på 0,3 mio. kr. til udvikling og etablering af byggenetværk med særligt fokus på energirenovering. Det primære indhold i initiativet har været kompetenceudvikling for virksomheder i tæt samarbejde med VidenDjurs. Kompetenceudviklingen har haft til formål at klæde virksomheder indenfor bygge-anlægsbranchen bedre på til at blive en del af et bygge-netværk, der arbejder med energirenovering og -optimering. Målet har været, at netværkets virksomheder vil medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i Norddjurs Kommune samt at initiativet som minimum skulle have deltagelse af 15 relevante virksomheder i Norddjurs Kommune. Forløbet har haft deltagelse af 18 virksomheder med 21 deltagere samt 2 finansieringsinstitutter, primært fra Norddjurs Kommune. Virksomhederne har over 4 seminardage arbejdet med 3 segmenter inden for energirenovering: Landbrug Parcel- og sommerhuse fra 70 erne Det offentlige Forløbet er afsluttet medio juni og som bilag er rapport indeholdende en deltagerliste, en kort gennemgang og evaluering af forløbet samt anbefalinger til den videre indsats. 20

23 Erhvervsudvalget Viden Djurs har i forløbet identificeret to allerede eksisterende netværk: Energihåndværkerne Djursland (www.ehdjursland.dk) og Energirenovering-Djursland (http://energirenoveringdjursland.dk/). Netværket Energihåndværkerne Djursland er forankret i seks håndværksvirksomheder fra Djursland, der alle er uddannede energivejledere og med en ansat professional netværkskoordinator. Netværket Energirenovering-Djursland består af 5 virksomheder, der arbejder i et uforpligtende underleverandørnetværk, hvor der henvises opgaver blandt netværksmedlemmerne og hvor også energi. 4 af de 5 deltagende virksomheder i netværket står ligeledes også bag samarbejdet omkring Albohus A/S. De to allerede eksisterende netværk arbejder således i formelle såvel som uformelle samarbejder og klynger, da det faglige felt indenfor energirenovering spreder sig over en lang række fagfelter og brancher. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at afrapporteringen af projektet tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Afrapportering vedr. byggenetværk - rapp inc deltagerliste.docx - Afrapportering vedr. byggenetværk - rapp inc deltagerliste.docx 99065/14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 21

24 Erhvervsudvalget Orientering om kortlægning af iværksættertilbud A50 14/11219 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Forvaltningen har i foråret 2014 foretaget en kortlægning af private tilbud til iværksættere ift. faciliteter. Med faciliteter menes de fysiske ressourcer, som iværksættere kan gøre brug af i arbejdet med deres virksomhed, som f.eks. kontor- og mødelokale, værksted, lager etc.. Baggrunden for kortlægningen bunder i et behov fra forvaltningens side for at få et bedre overblik over, hvad der udbydes af faciliteter i Norddjurs Kommune, så forvaltningen bedre kan vejlede iværksættere, som henvender sig til kommunen om ledige faciliteter. Forvaltningen har indhentet oplysninger om faciliteter i kommunen og samlet dem i en oversigt, som er vedhæftet som bilag. Som sidste fase i kortlægningen har forvaltningen informeret om den indsamlede information. Dette er bl.a. gjort ved at forvaltningen har skrevet en artikel om iværksætter og handskemager Dorthe Flarup Mikkelsens erfaring med at leje sig ind hos læderimportøren CAMO Leathers i Auning. Denne artikel blev sendt ud med pressemeddelelse og blev bl.a. taget op af Lokalavisen Norddjurs. Artiklen blev også publiceret på Norddjurs Kommunes hjemmeside og spredt på facebook-siden Iværksættere i Norddjurs, som forvaltningen administrerer. Forvaltningen vil løbende indhente oplysninger om udbudte faciliteter og opdatere oversigten over faciliteter. Ligeledes vil forvaltningen informere om, hvilke muligheder iværksættere har for at finde frem til private virksomheder i Norddjurs Kommune, som udbyder et stort antal ledige faciliteter med favorable priser for iværksættere, og at der er en række fordele for iværksættere, som lejer sig ind hos virksomheder i stedet for f.eks. at arbejde hjemmefra. Disse fordele er bl.a., at den enkelte iværksætter kan få adgang til: 22

25 Erhvervsudvalget specielle maskiner/arbejdsredskaber, som iværksætteren ikke selv behøver at investere i virksomhedens opstart adgang til kontor, mødelokaler, kontorfællesskab, printer, IT-netværk, kantine etc. socialt samvær i hverdagen Desuden kan der være store fordele for både iværksættere og værtsvirksomheder, hvis der kan laves decideret forretningsudvikling, f.eks. udvikling af produkter sammen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Artikel - Læderleverandør + handskemager = gevinst.pdf 86840/14 2 Åben Iværksættertilbud (kortlægning)- artikel.pdf 86845/14 3 Åben Overblik over iværksættertilbud.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 23

26 Erhvervsudvalget Regional vækst og udviklingsstrategi A00 14/7849 Åben sag Sagsgang: EU, KUU Sagsfremstilling Onsdag den 21. maj 2014 blev erhvervsudvalget introduceret til en ny regional vækst- og udviklingsstrategi (VUS), med baggrund i en ny vedtagen lov. Formålet med VUS er at skabe en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i Region Midtjylland, og skal redegøre for den fremtidige udvikling for regionen, og belyse regionens vækst- og udviklingsvilkår på en række områder: Infrastruktur Erhvervsudvikling, herunder turisme Uddannelse og beskæftigelse Udvikling i byerne, landdistrikterne og yderområderne Natur og miljø, herunder rekreative formål Kultur Samarbejder med tilgrænsende landes myndigheder om udviklingsmæssige emner På baggrund heraf har Kommunernes Kontaktråd (KKR) Midtjylland udsendt en skrivelse, hvori Region Midtjyllands kommuner opfordres til at komme med input til KKR Midtjylland om kommunens egne strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme vækst og udvikling, da VUS en samler erhvervsfremme og fysisk planlægning for Region Midtjylland til en fælles strategi, og vedtages i Regionsrådet. KKR Midtjylland har i opfordringen til de midtjyske kommuner opstillet 3 konkrete spørgsmål, der kan danne grundlag for kommunernes høringssvar. 24

27 Erhvervsudvalget Hvad ser kommunen som styrkepositioner for vækst og udvikling i den midtjyske region? Hvad er de vigtigste fremmere for væksten i den midtjyske region? Hvad er de væsentligste hæmmere for væksten i den midtjyske region? På baggrund heraf, har forvaltningen udarbejdet et udkast til høringssvar, som vil blive sendt til KKR Midtjylland. Høringssvaret beskriver Norddjurs Kommunes styrkepositioner, samt hvordan der overordnet arbejdes med disse. På baggrund af de indkomne høringssvar, vil KKR fortsat drøfte VUS en på møde den 12. september 2014, herunder om der kan tages fælles initiativer på tværs af de 19 midtjyske kommuner i denne sammenhæng, samt drøfte hvilke temaer kommunerne lægger vægt på som en del af VUS en, som skal udarbejdes af regionsrådet inden udgangen af Høringssvaret og den videre dialog er en del af den formelle og politiske proces frem mod den endelige vedtagelse af VUS en. Sideløbende hermed vil der løbende være kontakt mellem kommunerne og Region Midtjylland i forhold til de lokalt forankrede konkrete projekter og initiativer. For Norddjurs Kommune kunne dette eksempelvis være turismeprojekter, erhvervsinitiativer eller lignende. På baggrund af samtaler med Region Midtjylland, forventes det at der vil køre arbejdsgrupper på ovenstående områder, hvor kommunerne og andre aktører aktivt kan deltage efter ønske og behov. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til høringssvar til Kommunernes Kontaktråd godkendes. 25

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, Grenaa - i "klubsekretariatet" v. Sportscafeen. Dato: Mandag den 24. februar 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:15

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 14, Allingåbro Dato: Mandag den 23. september 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte Dalgaard (F) Bente Hedegaard

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Revision 2015 1. version 15. februar 2015 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Samarbejdet

Læs mere

Norddjurs Kommune har en sund økonomi, som muliggør et ekstraordinært højt anlægsniveau og mulighed for at skabe forbedringer på en række områder.

Norddjurs Kommune har en sund økonomi, som muliggør et ekstraordinært højt anlægsniveau og mulighed for at skabe forbedringer på en række områder. Budget 2014-2017 E-mail: norddjurs@norddjurs.dk Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk Hjemmeside: www.norddjurs.dk Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 89 59 10 00 Fax: 89 59 10 10 Forord I Norddjurs

Læs mere

Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet 2014-2017

Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet 2014-2017 Beskrivelse af 2. behandlingsbudgettet 2014-2017 Generelle beskrivelser Socialdemokraterne, Venstre, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige muligheder,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Mødelokale 3 - Rådhuset i Grenaa Dato : 11. november 2008 Start kl. : 11.45 Slut kl. : 15.00 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 20:10 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 27. maj 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere