Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag"

Transkript

1 Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag August 2017

2 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen 6 Fem modeller for et budget i balance 7 Demografi og administrative budgetændringer 10 Risikofaktorer 13 Bilag 1. Hovedoversigt Bilag 2. Bemærkninger til administrative budgetændringer i hovedoversigten Bilag 3. Investeringsoversigt Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Rammevilkår Servicerammen og den faseopdelte budgetproces Administrativt budget vedr. skattefinansierede driftsu dgifter specificeret på udvalg, udgiftsrammer og aktivitetsområder Bilag 7. Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og befolkningstal for 2018 Bilag 8. Statsgarantifolketal anvendt i statusnotat 4 Bilag 9. Aktuel økonomi pr. ultimo juli 2017 Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 1

3 Indledning Det administrative budgetgrundlag for er baseret på sidste års vedtagne budget. Budgettet er korrigeret for de beslutninger, der efterfølgende er truffet af byrådet samt administrative budgetændringer foretaget i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper. Nedenfor redegøres i afsnit 2 først for, hvordan det nuværende budget ser ud med de foretagne budgetændringer. Herefter fremgår Forvaltningens vurdering af budgetgrundlaget i afsnit 3 efterfulgt af en likviditetsprognose for perioden i afsnit 4. I afsnit 5 opstilles en række forskellige modeller, der kan anvendes som afsæt for den videre politiske budgetproces. Modellerne viser, hvordan forskellige politiske prioriteringer vil afspejle sig i, hvilket råderum der vil være til nye politiske initiativer, og hvilke andre beslutninger dette samtidig vil forudsætte. Modellerne ligger, så vidt muligt, indenfor byrådets nuværende økonomiske målsætninger. Statusnotatet afsluttes med et afsnit 6, hvor der gives et overblik over demografi og administrative budgetændringer og endeligt afsnit 7 med en oversigt over budgettets væsentligste kendte risikofaktorer. Bilagene indeholder en nærmere redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget, og der er indsat henvisninger til de relevante bilag under de enkelte afsnit i statusnotatet. Det administrative budgetgrundlag Det administrative budgetgrundlag består af det nuværende budget, der blev vedtaget sidste år for overslagsårene korrigeret for administrative budgetændringer, og de beslutninger der i mellemtiden er truffet af byrådet. Det samlede resultat viser et overskud på 0,4 mio. kr. i Der var oprindeligt budgetteret med et træk på kassebeholdningen i 2018 på 24,6 mio. kr. Samlet set er budgettet for 2018 således forbedret med 25,0 mio. kr., siden oktober sidste år, hvor det nuværende budget for 2018 blev besluttet af byrådet. Tabel 1: Det administrative budgetgrundlag Mio. kr Overskud på drift inkl. besparelser -63,5-73,9-92,8-100,7-331,0 - heraf besparelser der skal udmøntes -17,5-35,5-53,5-53,5-160,0 Anlæg 54,2 9,6 9,8 32,0 105,6 Lånoptagelse, afdrag mv. 8,8 14,4 14,8 15,2 53,3 Resultat (Ændring af likvide aktiver) -0,4-50,0-68,2-53,5-172,1 Kassebeholdning ultimo året 94,6 100,2 155,8 219,3 Anlægsbudgettet udgøres i af de konkrete anlægsprojekter, som byrådet tidligere har truffet beslutning om at gennemføre. Disse udgør i alt 73,6 mio. kr., hvoraf de 54,2 mio. kr. ligger i 2018, 9,6 mio. kr. i 2019 og 9,8 mio. kr. i I 2021 er der teknisk sat en anlægssum ind på 32 mio. kr., der Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 2

4 dog endnu ikke er udmøntet i konkrete anlægsprojekter. Den gældende investeringsoversigt kan ses i sin helhed i bilag 3. Lånoptagelse, afdrag mv. udgør typisk ca. 15 mio. kr. årligt, der primært modsvarer nettobetalingen på kommunens langfristede gæld, som pr. 1. januar 2018 er på ca. 240 mio. kr. I 2018 udgør denne post samlet dog kun 8,8 mio. kr. Det nuværende budget indeholder besparelser på 1,3% alle år på nær i Da budgettet blev vedtaget sidste år i oktober, var det forventningen, at der var behov for nye driftsbesparelser i på 1,3%. Det svarer til 17,5 mio. kr. årligt i , hvilket i alt giver 53,5 mio. kr. i Teknisk er dette ikke indarbejdet i Det administrative budgetgrundlag forudsætter således, at de besparelser, der sidste år blev budgetteret med på 17,5 mio. kr., faktisk udmøntes i konkrete ændringer i kommunens driftsudgifter, hvilket de ikke er på nuværende tidspunkt. Udmøntningen vil i givet fald skulle indgå i budgetforhandlingerne. Overskuddet på driften forudsætter således, at de budgetterede besparelser udmøntes. Overskuddet på driften vil da være 63,5 mio. kr. i 2018, 73,9 mio. kr. i 2019, voksende til 100,7 mio. kr. i Det nuværende budget, forudsat at besparelserne faktisk udmøntes, viser samlet over perioden et overskud på 172,1 mio. kr. Der vil endvidere være en kasseopbygning til i alt 219,3 mio. kr. med udgangen af Den samlede hovedoversigt for det administrative budgetgrundlag fremgår af bilag 1, og i bilag 2 er der redegjort nærmere for budgettets forudsætninger og de administrative budgetændringer. Forvaltningens vurdering af budgettet Allerød Kommunes økonomiske situation er forbedret siden sidste år, da det nuværende budget blev vedtaget af byrådet. Som det administrative budgetgrundlag ser ud nu, vil overskuddet på driftsbudgettet vokse fra 63,5 til 100,7 mio. kr. årligt over perioden, og kassebeholdningen vil stige til 219,3 mio. kr. med udgangen af Rammevilkårene for budgetlægningen er dermed også anderledes, end de var sidste år, da det nuværende budget blev vedtaget af byrådet. Det nuværende budget indeholder blandt andet årlige driftsbesparelser på 1,3% frem til 2020 og et anlægsprogram på i alt 105,6 mio. kr., hvoraf de 32 mio. kr. endnu ikke er udmøntet i konkrete anlægsprojekter. Som følge af at rammevilkårene for budgettet har ændret sig, vil dette være naturlige elementer i de kommende politiske budgetforhandlinger. Det vil fx være en politisk prioritering, hvor stort et anlægsprogram der samlet set er behov for og ønske om vægtet overfor hvilket tempo, der skal være i den økonomiske opbremsning i perioden. Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 3

5 Samlet set er der fortsat behov for en vis økonomisk opbremsning over perioden, hvis der skal være et råderum til nye anlæg i årene , og kassebeholdningen fortsat skal være over 70 mio. kr. I 2020 og frem vil råderummet til nye anlæg samlet set svare til under det halve af, hvad andre kommuner gennemsnitligt anvender, hvis der ikke sker en vis økonomisk opbremsning i driftsudgifterne. Behovet for økonomisk opbremsning skyldes især, at de statslige tilskud og udligningen hvert år fører til et lavere budget, og at der skal findes finansiering til den pleje og omsorg, som et stigende antal ældre har behov for. Forbedringen af kommunens økonomiske situation, kan ikke henføres til én bestemt årsag eller byrådsbeslutning. Det er summen af en lang række ændrede forudsætninger, rammevilkår og beslutninger, hvoraf nogle er gunstige for økonomien, mens andre er ugunstige. Byrådets effektiviseringsstrategi har fx medført en forbedring af kommunens økonomiske situation med varige mindreudgifter til drift på ca. 16 mio. kr. om året. Et andet eksempel er den boligudbygning, der blev igangsat med Planstrategien i 2013, som har medvirket til at skabe en befolkningsvækst på ca. 1 årligt lige siden. Isoleret set indebærer en stigning på 100 borgere en merindtægt fra staten på ca. 4 mio. kr. Selv om flere indbyggere naturligvis også indebærer øgede udgifter på flere områder, er boligudbygningen en klar gevinst for kommunens økonomi. Modsat er det statslige moderniserings- og effektiviseringsprogram et eksempel på noget, der er ugunstigt for kommunens økonomi, da det årligt indebærer, at tilskuddet fra staten sænkes med ½%. De øgede udgifter på det specialiserede voksenområde er et andet eksempel på noget, der er ugunstigt for kommunens økonomi. I bilag 4 findes et kort notat om kommunens overordnede rammevilkår, svarende til det der forelå ved byrådets vedtagelse af budgetstrategien i december 2016 opdateret med de forhold, der har ændret sig i mellemtiden. Servicerammen, som er det statslige loft for kommunens serviceudgifter, er ikke umiddelbart en udfordring i 2018 i det administrative budgetgrundlag. Serviceudgifterne ligger 2,4 mio. kr. under servicerammen i Der er dog den problematik på længere sigt, at serviceudgifterne forventes at komme til at overstige den statslige serviceramme fra 2019 med det nuværende administrative budgetgrundlag. Årsagen er dels, at staten forventes at sænke servicerammen med 0,5% hvert år, og når der samtidig er budgetlagt med den hjælp, et stigende antal ældre har brug for, så vil servicerammen være et opmærksomhedspunkt på længere sigt. Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes en budgetreserve i 2018, som teknisk svarer til, at der budgetteres op til servicerammen, uanset om budgetreserven er udmøntet i konkrete formål eller ej. Se bilag 5 for nærmere herom. Strategisk set er kommunens økonomi robust på kort sigt dog med begrænset råderum til nye initiativer uden omprioriteringer. På længere sigt handler det strategisk om, hvilken strukturel balance i budgettet byrådet ønsker og dermed også råderummet til nye initiativer. Endelig er den statslige serviceramme et opmærksomhedspunkt i 2020 og frem med de usikkerheder, der knytter sig hertil. Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 4

6 I det følgende afsnit er der opstillet fem forskellige modeller for, hvordan de politiske prioriteringer eksempelvis kan være i budgetforhandlingerne. Det er fælles for alle modellerne, at de så vidt muligt lever op til byrådets økonomiske målsætning om, at kassebeholdningen skal være over 70 mio. kr., at der arbejdes balanceret med den økonomiske opbremsning fra år til år, og at budgettet så vidt muligt skal være i strukturel balance mellem løbende indtægter og udgifter. Endvidere er kommunens låntagning, afdrag på langfristet gæld og den kommunale skatteudskrivning holdt udenfor modellerne. Endeligt er det fælles for alle modellerne, at de budgetterede besparelser på 1,3% i og anlægssummen på 32 mio. kr. i 2021 ikke er indregnet, da de ikke er udmøntet på nuværende tidspunkt. Kort opsummeret indebærer de fem modeller: Strukturel balance Når overskuddet på driftsbudgettet dækker udgifterne til anlæg og gæld, siges budgettet at være i strukturel balance. Hvis byrådet ønsker et anlægsbudget på gennemsnitligt 45 mio. kr., og der er udgifter til gæld mv. på 15 mio. kr. årligt, skal der være et overskud på driftsbudgettet på 60 mio. kr., for at budgettet er i strukturel balance. Model A: Hvis der skal være råderum til nye anlæg på 120 mio. kr. over perioden , skal der budgetteres med 0,5% i økonomisk opbremsning årligt. Model B: Hvis der skal være råderum til nye anlæg på 85 mio. kr. over perioden , skal der budgetteres med 0,3% i økonomisk opbremsning årligt. Model C: Hvis der ikke budgetteres med økonomisk opbremsning, vil der ikke være råderum til nye anlæg i og kun i begrænset omfang et råderum til nye anlæg i Model D: Hvis der budgetteres efter servicerammen, skal driftsbudgettet udvides med 2,4 mio. kr. i Der skal gennemføres besparelser for ikke at overskride servicerammen i Der vil ikke være råderum til nye anlæg i men et råderum på 120 mio. kr. til anlæg i Model E: Hvis der budgetteres med 1,3% i besparelser årligt, vil der være et råderum til nye anlæg på 120 mio. kr. over perioden og et råderum til ny drift på op til 43,7 mio. kr. frem mod Begrebet økonomisk opbremsning bruges som et andet ord for besparelser, som enten kan være i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter. Det gælder for alle modellerne, at der også vil være mulighed for politiske omprioriteringer indenfor både driftsbudgettet og anlægsbudgettet. Så længe disse omprioriteringer går lige op økonomisk indenfor driftsbudgettet og anlægsbudgettet, har det ikke betydning for modellernes strukturelle balance og overholdelsen af byrådets økonomiske målsætninger. Modellerne er beregnet ud fra, at kassebeholdningen ligger over, men tæt på, byrådets målsætning om minimum 70 mio. kr. Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 5

7 Det skal tilføjes, at budgettet naturligvis også hviler på en lang række andre forudsætninger, som fx niveauet for låntagning og afdrag på kommunens langfristede gæld, forventninger til kommende økonomiaftaler mellem regeringen og KL, at de administrative korrektioner fastholdes mv. Disse forudsætninger vil også kunne indgå i de politiske budgetforhandlinger. Kassebeholdningen Den aktuelle kassebeholdning pr. 31. juli 2017 er 130,0 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit over de sidste 12 måneder, jf. bilag 9. Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen frem til ultimo 2021 vil afhænge af, hvordan budgettet lægges. I nedenstående figur fremgår prognosen for kassebeholdningen i de fem fremlagt modeller. Byrådet har fastsat en målsætning om, at kassebeholdningen minimum skal være 70 mio. kr. Som figuren viser, overholder alle fem modeller i hovedtræk byrådets målsætning for kassebeholdningen. Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 6

8 Fem modeller for et budget i balance I det følgende opstilles fem forskellige modeller for, hvordan budgettet eksempelvis kan lægges for perioden som udtryk for, at der kan foretages forskellige politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne. Det skal understreges, at der naturligvis findes uendeligt mange kombinationsmuligheder her imellem, og at modellerne derfor alene er tænkt som eksempler. Model A: Budget med råderum til nye anlæg på 120 mio. kr. og økonomisk opbremsning på 0,5% årligt Hvis der skal være råderum til nye anlæg på 120 mio. kr. over perioden , skal der budgetteres med 0,5% i økonomisk opbremsning årligt. Model A: Budget med råderum til nye anlæg på 120 mio. kr. til anlæg og økonomisk opbremsning på 0,5% årligt Mio. kr Besparelser på 0,5% årligt (netto) -6,8-13,7-20,5-27,3-68,3 Råderum til nye anlæg 0,0 20,0 40,0 60,0 120,0 Overskud på drift inkl. besparelser -52,8-52,1-59,8-74,5-239,3 Anlægsbudget i alt 54,2 29,6 49,8 60,0 193,6 Lånoptagelse, afdrag mv. 8,8 14,4 14,8 15,2 53,3 Resultat (Ændring af likvide aktiver) 10,3-8,1 4,8 0,7 7,6 Kassebeholdning ultimo året 90,1 71,9 72,7 71,2 Rammerne for budgetforhandlingerne vil med model A være: At der skal anvises besparelser i 2018 på 6,8 mio. kr., og at omprioriteringerne herudover skal være udgiftsneutrale. At der budgetteres med besparelser på 0,5% årligt fra 2019 enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter. At der vil være et råderum til nye anlæg på i alt 120 mio. kr. fordelt på årene Strukturelt vil der på længere sigt være finansiering til et årligt anlægsbudget på ca. 60 mio. kr., da overskuddet på driftsbudgettet vil være på ca. 74,5 mio. kr. i Modellen forudsætter, at kommunen på længere sigt får mulighed for at udvide servicerammen i 2020 og frem (se bilag 5 herom). Model B: Budget med råderum til nye anlæg på 85 mio. kr. og økonomisk opbremsning på 0,3% årligt Hvis der skal være råderum til nye anlæg på 85 mio. kr. over perioden , skal der budgetteres med 0,3% i økonomisk opbremsning årligt. Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 7

9 Model B: Budget med råderum til nye anlæg på 85 mio. kr. til anlæg og økonomisk opbremsning på 0,3% årligt Mio. kr Besparelser på 0,3% årligt (netto) -4,1-8,2-12,3-16,4-41,0 Råderum til nye anlæg 0,0 10,0 30,0 45,0 85,0 Overskud på drift inkl. besparelser -50,1-46,7-51,6-63,6-211,9 Anlægsbudget i alt 54,2 19,6 39,8 45,0 158,6 Lånoptagelse, afdrag mv. 8,8 14,4 14,8 15,2 53,3 Resultat (Ændring af likvide aktiver) 13,0-12,7 3,0-3,4-0,1 Kassebeholdning ultimo året 88,9 71,2 75,2 76,5 Rammerne for budgetforhandlingerne vil med model B være: At der skal anvises besparelser i 2018 på 4,1 mio. kr., og at omprioriteringerne herudover skal være udgiftsneutrale. At der budgetteres med besparelser på 0,3% årligt fra 2019 enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter At der vil være et råderum til nye anlæg på i alt 85 mio. kr. fordelt på årene Strukturelt vil der på længere sigt være finansiering til et årligt anlægsbudget på ca. 45 mio. kr., da overskuddet på driftsbudgettet vil være på ca. 63,6 mio. kr. i Modellen forudsætter, at kommunen på længere sigt får mulighed for at udvide servicerammen i 2020 og frem (se bilag 5 herom). Model C: Budget uden økonomisk opbremsning Model C er beregnet ud fra, at der ikke gennemføres en økonomisk opbremsning i perioden, og dermed netto ikke gennemføres besparelser. Råderummet til nye anlæg er beregnet ud fra, hvad der så vil være finansiering til. Model C: Budget uden økonomisk opbremsning Mio. kr Besparelser (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Råderum til nye anlæg 0,0 0,0 20,0 30,0 50,0 Overskud på drift inkl. besparelser -46,0-38,5-39,3-47,2-171,0 Anlægsbudget i alt 54,2 9,6 29,8 30,0 123,6 Lånoptagelse, afdrag mv. 8,8 14,4 14,8 15,2 53,3 Resultat (Ændring af likvide aktiver) 17,1-14,5 5,3-2,0 5,9 Kassebeholdning ultimo året 87,2 67,8 72,0 71,3 Rammerne for budgetforhandlingerne vil med model C være: At der ikke gennemføres besparelser i At der ikke budgetteres med besparelser fra 2019 i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter. Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 8

10 At der vil være et råderum til nye anlæg på 20 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr. i 2021, men at der ikke vil være et råderum til nye anlæg i 2018 og Strukturelt vil der på længere sigt være finansiering til et årligt anlægsbudget på ca. 30 mio. kr., da overskuddet på driftsbudgettet vil være på ca. 47,2 mio. kr. i Modellen forudsætter, at kommunen fra 2019 og frem får mulighed for at udvide servicerammen (se bilag 5 herom). Det bemærkes, at kassebeholdningen vil være ca. 2,2 mio. kr. under byrådets målsætning med udgangen af Model D: Budgettering efter servicerammen Model D er beregnet ud fra, at der budgetteres præcist på servicerammen i hele perioden. Råderummet til nye anlæg er beregnet ud fra, hvad der så vil være finansiering til. Model D: Budgettering efter servicerammen Mio. kr Besparelser (netto) 2,4-4,3-27,3-48,3-77,6 Råderum til nye anlæg 0,0 0,0 40,0 80,0 120,0 Overskud på drift inkl. besparelser -43,6-42,8-66,6-95,5-248,5 Anlægsbudget i alt 54,2 9,6 49,8 80,0 193,6 Lånoptagelse, afdrag mv. 8,8 14,4 14,8 15,2 53,3 Resultat (Ændring af likvide aktiver) 19,4-18,8-2,0-0,3-1,7 Kassebeholdning ultimo året 86,2 67,3 77,0 79,9 Rammerne for budgetforhandlingerne vil med model D være: At der vil være råderum til nye serviceudgifter på 2,4 mio. kr. i At der budgetteres med besparelser på 4,3 mio. kr. i 2019, 27,2 mio. kr. i 2020 og 48,3 mio. kr. i 2021 enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter. At der vil være et råderum til nye anlæg på ca. 40 mio. kr. i 2020 og 80 mio. kr. i Strukturelt vil der på længere sigt være finansiering til et årligt anlægsbudget på ca. 80 mio. kr., da overskuddet på driftsbudgettet vil være på ca. 95,5 mio. kr. i Hvis den økonomiske opbremsning skal gennemføres jævnt over perioden, svarer det til ca. 0,8% årligt. Det bemærkes, at kassebeholdningen vil være ca. 2,7 mio. kr. under byrådets målsætning med udgangen af Model E: Budget med besparelser 1,3% årligt, råderum til nye anlæg på 120 mio. kr. og råderum til ny drift på op til 0,8% frem til 2021 Model E er baseret på, at der gennemføres besparelser på 1,3% i hele perioden, hvilket skaber et råderum til ny drift på 0,8% med et råderum til nye anlæg på i alt 120 mio. kr. Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 9

11 Model E: Budget med besparelser 1,3% årligt, råderum til nye anlæg på 120 mio. kr. og råderum til ny drift på op til 0,8% frem til 2021 Mio. kr Besparelser på 1,3% årligt (brutto) -17,7-35,5-53,2-71,0-177,5 Råderum til ny drift på 0,8% 10,9 21,8 32,8 43,7 109,2 Råderum til nye anlæg 0,0 20,0 40,0 60,0 120,0 Overskud på drift inkl. besparelser og ny drift. -52,8-52,1-59,8-74,5-239,3 Anlægsbudget i alt 54,2 29,6 49,8 60,0 193,6 Lånoptagelse, afdrag mv. 8,8 14,4 14,8 15,2 53,3 Resultat (Ændring af likvide aktiver) 10,3-8,1 4,8 0,7 7,6 Kassebeholdning ultimo året 90,1 71,9 72,7 71,2 Rammerne for budgetforhandlingerne vil med model E være: At der vil være råderum til ny drift på 0,8% årligt svarende til ca. 10,9 mio. kr. i At der skal anvises besparelser i 2018 på 17,7 mio. kr. At der budgetteres med besparelser på 1,3% årligt fra 2019 enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter. At der vil være et råderum til nye anlæg på i alt 120 mio. kr. fordelt på årene Strukturelt vil der på længere sigt være finansiering til et årligt anlægsbudget på ca. 60 mio. kr., da overskuddet på driftsbudgettet vil være på ca. 74,5 mio. kr. i Modellen forudsætter, at kommunen på længere sigt får mulighed for at udvide servicerammen i 2020 og frem (se bilag 5 herom). Demografi og administrative budgetændringer Det administrative budgetgrundlag er for er baseret på sidste års vedtagne budget, korrigeret for beslutninger, der efterfølgende er truffet af byrådet, samt administrative budgetændringer. De administrative budgetændringer er udtryk for nødvendige budgetreguleringer for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Alle administrative budgetændringer skyldes således ændringer i en eller flere af følgende forhold og ikke i serviceniveauet: KL s skøn for skatter, udligning og pris- og lønfremskrivninger, byrådsbeslutninger, demografi, lovændringer og fejl. Herudover indeholder de administrative budgetændringer også enkelte tilpasninger, som adskiller fra de rent tekniske, men udtrykker Forvaltningens anbefalinger til budgetlægningen. Disse er derfor fremhævet nedenfor og vil, på lige fod med alle andre budgetforudsætninger, kunne ændres og indgå i de politiske budgetforhandlinger. De administrative budgetændringer fordeler sig i hovedoversigtens poster som vist nedenfor i tabel 2. Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 10

12 Tabel 2. Administrative budgetændringer i budget 2018 Område Beløb Skatter -2,2 Tilskud og udligning -21,5 Driftsudgifter 16,9 Renter -0,4 Anlæg 0,0 Brugerfinansieret 0,6 Finansielle poster 0,2 I alt -6,4 I bilag 2 findes en detaljeret gennemgang af alle de administrative budgetændringer fordelt på aktivitetsområder og med dertilhørende uddybninger. Som tabel 2 viser, vedrører de største administrative budgetændringer skatter, tilskud og udligning samt driftsudgifterne. Nedenfor fremgår en kort opsummering af de administrative budgetændringer på disse tre områder. Skatter, tilskud og udligning Det administrative budgetgrundlag er baseret på statsgarantien, som i 2018 samlet set indebærer indtægter vedr. skatter på 1.645,8 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 2,2 mio. kr. Den samlede nettoudgift vedr. tilskud og udligning udgør 236,1 mio. kr., hvilket udgør en mindreudgift på 21,5 mio. kr. i forhold til hidtidige budget. Statsgarantifolketallet blev personer i 2018, mens der var skønnet borgere sidste år svarende til en forskel på 15 personer. Driftsudgifter I 2018 forventes kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område at udgøre 1.347,7 mio. kr. Den administrative budgetlægningsproces har resulteret i, at der i budget 2018 er indarbejdet administrative budgetændringer til de skattefinansierede driftsudgifter på netto 16,9 mio. kr. De væsentligste ændringer i driftsbudgettet er: På beskæftigelsesområdet forventes netto øgede udgifter på 3,4 mio. kr. Det skyldes primært stigende udgifter til revalidering og løntilskud, hvor der er flere borgere i målgruppen for fleksjob end forventet. Sekundært skyldes det merudgifter til sygedagpenge. Der forventes samme udgift til sygedagpenge som i 2017, men budgettet i 2018 dækker ikke dette niveau. Der arbejdes målrettet med at nedbringe den gennemsnitlige varighed i sygedagpengesagerne. Udgiftsstigningen modsvares i nogen grad af de øgede indtægter fra tilskud og udligningen. I modsat retning forventes mindreudgifter på 2,1 mio. kr. vedr. forsikrede ledige som følge af faldende arbejdsløshed. Forventede merudgifter på dagtilbudsområdet på 2,9 mio. kr. Den forventede merudgift skyldes primært færre forældreindtægter, stigende udgifter til specialdagtilbud samt øget antal børn i klubber. Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 11

13 Færre udgifter til døgnforanstaltninger til børn og unge på 2,9 mio. kr. De færre forventede udgifter skyldes et fald i antallet af anbringelser på opholdssteder, samt at flere unge er overgået til billigere udslusningsophold. Der forventes øgede udgifter på 2,6 mio. kr. til hjemmehjælp. Niveauet i 2017 har hidtil ligget over forventningerne, hvilket fører til et højere udgangspunkt i Forventede merudgifter til medfinansiering af sygehusene på 2,1 mio. kr. primært som følge af ny aldersdifferentieret model. Øgede udgifter til byggesagsbehandling på 1,4 mio. kr. Indtægterne fra byggesagsbehandling vurderes at være fastlagt på et urealistisk grundlag. Indtægtsbudgettet nedsættes med 1,4 mio. kr. Ud over ovenstående administrative budgetændringer til driftsbudgettet, skal følgende endvidere fremhæves, da de ligeledes er indarbejdet i det administrative budgetgrundlag: Implementering af elektronisk omsorgsjournalsystem på ældreområdet: Samlet over perioden en bruttogevinst på 5,1 mio. kr., med en investering i 2018 på 4,9 mio. kr. Der er i 2018 forudsat en finansiering fra digitaliseringspuljen på 2 mio. kr. overført fra I det administrative budget er derfor indarbejdet en merudgift på 2,9 mio. kr. i 2018 samt en årlig gevinst fra 2019 på 1,7 mio. kr. Implementeringen omfatter både anskaffelse af mobile enheder, uddannelse, ansættelse af intern udviklingskonsulent mv. Visitation på ældreområdet: Merudgift på 0,6 mio. kr. til ansættelse af en visitator i Forvaltningen som følge af den demografiske udvikling med et stigende antal ældre. Implementering af planstrategi og byggesagsbehandling: Merudgift på 0,6 mio. kr. til ansættelse af en planmedarbejder i Forvaltningen. Afledt drift varmtvandsbassin: På investeringsoversigten i 2017 er afsat 10 mio. kr. til varmvandsbassin. Der er indarbejdet merudgift til bygningsdrift på 0,5 mio. kr., så der er bevillingsmæssig dækning, såfremt lejeindtægterne ikke fuldt ud opvejes af lejeindtægter. Anlægsstyring: Der ansættes en medarbejder i Forvaltningen til anlægsstyring, hvilket forventes at kunne finansieres af de enkelte anlægsprojekterne i investeringsoversigten. Netto er ændringen udgiftsneutral. Demografi De større serviceområder reguleres med den forventede demografiske udvikling, således at serviceniveauet kan holdes uændret i perioden. Som følge heraf demografireguleres budgetterne på områderne børn, skole og ældre. Reguleringen sker på baggrund af forskellen mellem sidste års prognose og den seneste prognose for den kommende befolkningsudvikling. I statusnotat 2 fremgår de demografisk afledte budgetkorrektioner som vist i nedenstående tabel. Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 12

14 Tabel 3. Demografiregulering Mio. kr I alt Skatter og tilskud -1,5-1,5-1,5-1,5-6,0 Børn -0,5-0,7-0,5 2,0 0,3 Skole 0,9-1,8-2,1-2,7-5,7 Ældre 0,4 1,1 0,3 3,1 4,9 Demografiregulering i alt -0,7-2,9-3,8 0,9-6,5 Note. "+" er en merudgift/ "-" er mindreudgift. Det skal bemærkes, at justeringen af budgettet på fx ældreområdet ikke er udtryk den samlede stigning i udgifterne men alene ændringen i forhold til det, der allerede ligger i budgettet. Demografireguleringen på alle tre driftsområder medfører en samlet merudgift på 0,7 mio. kr. i budget 2018 og 6,5 mio. kr. i mindreudgift over hele budgetperioden. Demografireguleringen er indeholdt i de administrative budgetændringer på driftsudgifterne. Samtidig indebærer den demografiske udvikling en merindtægt vedr. skatter og udligning på ca. 1,5 mio. kr. årligt. Risikofaktorer Budgettet indeholder en række væsentlige risikofaktorer, som kan ændre budgettets forudsætninger og dermed finansieringsbehovet såvel positivt som negativt. På baggrund af regnskab 2016, forventet regnskab 2017 samt udviklingen i budgetforudsætningerne, har Forvaltningen nedenfor ajourført budgettets væsentligste risikofaktorer. Tilskud og udligning Finansieringstilskud: Økonomiaftalen for 2018 indebærer, at finansieringstilskuddet videreføres 100% i 2018, hvilket er en forbedring på ca. 3,2 mio. kr. Finansieringstilskuddet er ifølge økonomiaftalen alene gældende i 2018 men har alligevel indgået i økonomiaftalen de seneste seks år. For er forudsat, at 50% af finansieringstilskuddet vil blive videreført til kommunerne i de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Forvaltningen vurderer, at risikoen er høj. Udligning: Regeringen har samtidig nedsat et embedsmandsudvalg, som har til formål at evaluere udligningssystemet. Evalueringen forventes at være afsluttet ved udgangen af året, hvorefter der bliver taget stilling til en forenkling og ændring af systemet for udligning. Allerød Kommune bidrager i 2017 med 290,7 mio. kr. til udligningssystemet, og kommunen kan både tabe og vinde ved en omlægning af udligningssystemet. Derfor må hele udligningsspørgsmålet anses som en betydelig risikofaktor for kommunens økonomi de kommende år. Det er usikkert, hvad kommunen fremadrettet skal bidrage med til udligningsordningen, hvilket kan påvirke finansieringsbehovet både negativt og positivt. Forvaltningen vurderer, at risikoen er høj. Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 13

15 Driftsudgifter Medfinansiering af sundhedsvæsnet/sygehuse: Medfinansieringsudgifterne er forbundet med stor usikkerhed, og indførelse af ny IT-platform på regionens sygehuse indebærer, at usikkerheden i disse år er ekstraordinært stor. Forvaltningen vurderer, at risikoen er høj. Den demografiske udvikling: Kapacitetsbehovet på serviceområderne er afhængig af den faktiske demografiske udvikling herunder til- og fraflytning til kommunen. Boligudbygningen giver en forventning om et stigende antal børn, og samtidig forventes stigende udgifter som følge af et stigende antal ældre. Forvaltningen vurderer, at risikoen er mellem. Beskæftigelse: Efter omfattende reformer på området fra 2017, ses stigende udgifter til særligt borgere i løntilskud og på sygedagpenge. Der er iværksat målrettede indsatser på at holde udgiftsniveauet nede, og den forventede effekt heraf er indarbejdet i det administrative budgetgrundlag. Forvaltningen vurderer, at risikoen er høj. Flygtninge: Udgiften til flygtninge påvirkes af antallet og sammensætning af flygtninge, samt effekten af kommunens integrationsindsats. Flygtningekvoten er nedjusteret signifikant. Forvaltningen vurderer, at risikoen er mellem. Udgifter på det specialiserede socialområde: De seneste år har kommunerne samlet set oplevet en udgiftsvækst på det specialiserede socialområde primært som følge af et stigende antal borgere i målgruppen. Kommunen har ligeledes oplevet en udgiftsvækst og forventer fortsat stigende udgifter på voksenhandicapområdet, hvilket er indarbejdet i budgettet. Forvaltningen vurderer, at risikoen er høj. Statusnotat nr. 4 vedr. budget Side 14

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo maj 2017 Dato: 6. juni 2017 1. Indledning Sagsbehandler:

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 2017 Dato: 5. april 2017 1. Indledning Sagsbehandler:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

SMARTE mål for. 1. At målene i den økonomiske politik efterleves.

SMARTE mål for. 1. At målene i den økonomiske politik efterleves. SMARTE mål for budgetproces 1. At målene i den økonomiske politik efterleves. Afrapportering Årsresultat i balance: Årsresultatet er ikke i balance, da der forudsættes kassetræk på 13 mio. kr. Kassetrækket

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere