Den almene boligsektors fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den almene boligsektors fremtid"

Transkript

1 b o l i g Den almene boligsektors fremtid

2 Den almene boligsektors fremtid Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor Socialministeriet 2006

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Sammenfatning Indledning Den almene sektors formål Beskrivelse af den almene sektors boligbestand, husleje, beboersammensætning og konkurrenceevne Den fremtidige anvendelse af sektorens midler Finansiering og husleje som elementer i en mere selvbærende sektor Ændrede styreformer Kapitel 3. Den almene sektors formål og målgruppe Den boligsociale opgaves historik målgruppe Hovedkarakteristika og samspil med det øvrige boligmarked Målgruppe og opgaver i dag Kapitel 4. Beskrivelse af den almene sektors boliger og husleje primo Indledning Den almene sektors boliger primo Huslejen i almene og private udlejningsboliger Sammenfatning Bilag 4. a. Datagrundlag og metode Bilag 4. b. Fordeling af almene boliger på kommuner Bilag 4. c. Huslejefastsættelsen i lejelovgivningen Kapitel 5. Beboersammensætningen i den almene sektor Indledning Husstande og beboere Fordeling på husstandstyper Børn fordelt efter antal forsørgere Beboernes aldersfordeling i almene boliger Etnisk sammensætning af beboerne Etnisk sammensætning og aldersfordeling Socioøkonomisk fordeling Beboernes indkomstforhold Modtagere af indkomsterstattende ydelser Pensionister fordelt efter alder Variationerne i beboersammensætningen i sektoren Ghettoer udviklingstræk siden Sammenfatning Bilag Kapitel 6. Den almene sektors konkurrenceevne Indledning Hvad bestemmer boligefterspørgslen Ledige almene boliger Udvikling i boligbestand og nybyggeri af almene boliger Udvikling i anskaffelsesudgifter, huslejeudvikling og struktur i almene boliger Priser på ejerboliger Det aktuelle konkurrenceforhold mellem almene boliger og ejerboliger Den økonomiske balance mellem boligformerne Sammenfatning Kapitel 7. Sektorens indtægter og fremtidige råderum Indledning Landsbyggefonden Boligorganisationernes egne midler Boligorganisationernes kapitalgrundlag

5 7.5. Sammenfatning Kapitel 8. Fremtidigt behov for alment nybyggeri Indledning Definitioner Den fremtidige potentielle boligefterspørgsel Ændringer i boligforbruget som ikke er demografisk betinget Ændringer af den eksisterende boligmasse Det fremtidige behov for nybyggeri Det fremtidige behov for almene boliger Sammenfatning Bilag 8.1. Metode Kapitel 9. Det fremtidige behov for ekstern finansiering af renovering, tilgængelighed og ghettoindsats i eksisterende alment byggeri Indledning Den sociale og forebyggende indsats Den hidtidige indsats for renovering af almene boliger Det fremtidige renoveringsbehov Scenarier for Landsbyggefondens fremtidige investeringsramme Sammenfatning Bilag Kapitel 10. Scenarier for den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler Indledning Scenariernes elementer Scenarier Sammenfatning Kapitel 11. Den almene sektors finansiering og selvfinansieringsgrad Indledning Finansiering og støtte til alment byggeri siden boligforliget i Finansiering og støtte med rente- og ydelsessikring Finansierings- og støttemodeller med indekslån Fleksibel finansiering - finansiering og støtte for alment nybyggeri siden Sammenfatning Kapitel 12. Huslejestruktur i den almene sektor og finansiering af nybyggeri Indledning Udgangspunkter for overvejelser af ændringer i huslejefastsættelsen Balanceleje lejefastsættelse i almene boliger Individuel boligstøtte Beboerbetalingen kapitalafkast i husleje En tilpasset finansierings- og støttemodel Overvejelser om yderligere ændringer af finansierings- og støttemodellen Eksisterende modeller for kvalitetsbaseret husleje Model for huslejeudligning i den almene sektor Sammenfatning Kapitel 13. Udenlandske erfaringer Indledning Holland England Sverige Kapitel 14. Styring af det almene byggeri Indledning Styring og bagvedliggende hensyn på en række delområder

6 14.3. Sammenfatning Kapitel 15. Ændrede styreformer Indledning Modeller for styring af den almene boligsektor Model 1 - en regelstyret almen sektor Model 2 - en frisat almen sektor Model 3 - en mål- og aftalestyret almen sektor Sammenfatning og oplæg til overvejelser om valg af styreform

7

8 Kapitel 1. Indledning Som led i boligaftalen af 4. november 2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering blev det aftalt, at der skal gennemføres et udredningsarbejde med henblik på at skabe et grundlag for fastlæggelsen af den fremtidige anvendelse og styring af den almene sektors midler. Af aftalen fremgår, at formålet med udredningsarbejdet er at analysere mulighederne for fortsat at øge den almene sektors selvfinansiering, herunder at analysere mulighederne for at føre den almene sektor helt eller delvist over i en mere økonomisk selvbærende konstruktion. Endvidere skal udredningsarbejdet skabe et grundlag for en principiel fastlæggelse af de fremtidige styreformer på området. Det indgik endvidere i aftalen, at der skulle etableres en følgegruppe med repræsentanter for boligorganisationerne, kommunerne, lejerne og faglig ekspertise, som løbende inddrages i arbejdsgruppens arbejde. På den baggrund nedsattes i januar 2006 en arbejdsgruppe vedr. fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor. Arbejdsgruppen fik følgende kommissorium: Som led i boligaftalen af 4. november 2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering er det aftalt, at der skal gennemføres et udredningsarbejde med henblik på at skabe et grundlag for fastlæggelsen af den fremtidige anvendelse og styring af den almene sektors midler. Formålet med udredningsarbejdet er at analysere mulighederne for fortsat at øge den almene sektors selvfinansiering, herunder at analysere mulighederne for at føre den almene sektor helt eller delvist over i en økonomisk mere selvbærende konstruktion. I udredningsarbejdet skal udenlandske, herunder svenske og hollandske, erfaringer inddrages og den fremtidige balance mellem anvendelsen af sektorens midler til nybyggeri, renovering og andre indsatser i det eksisterende byggeri skal belyses. Analysearbejdet vil blandt andet skulle omfatte følgende elementer: Analysere udviklingen i beboersammensætningen i den almene sektor. Analyse af det aktuelle og det fremtidige økonomiske råderum i den almene sektor lokalt og centralt, herunder fordelingen af midler i dispositionsfondene på tværs af boligorganisationer. Analysere det fremtidige behov for nybyggeri, renovering og sociale foranstaltninger mv. samt udgifterne hertil. 7

9 Opstille modeller for en økonomisk mere selvbærende almen sektor, herunder forskellige modeller for finansiering og huslejefastsættelse i det almene nybyggeri. Opstille modeller hvor beboerbetalingen på de bagvedliggende lån i nybyggeriet i højere grad kan påvirkes af ændringer i renteniveauet. Overveje behovet og mulighederne for en målretning af det støttede byggeri. Overveje forenkling af pengestrømmene i den almene sektor. Analysere de økonomiske konsekvenser af de opstillede modeller mv. Udvalget skal skitsere modeller for en modernisering af den almene sektor som blandt andet understøtter gennemsigtighed i og forenkling af pengestrømmene i sektoren. Et hovedformål er at fremme tilgængeligheden og styrke muligheden for en øget andel af ressourcestærke lejere. Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Socialministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Formandskab og sekretariat varetages af Socialministeriet. Udvalget aflægger rapport inden den 1. juli Der etableres en følgegruppe med repræsentanter for boligorganisationerne, kommunerne, lejerne og faglig ekspertise. Følgegruppen inddrages løbende i udvalgets arbejde. Udvalget gennemfører en ekstern høring før færdiggørelse af den endelige rapport. Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Afdelingschef Frank Bundgaard, Socialministeriet (formand) Chefkonsulent Søren Lindemann Aagesen, Finansministeriet Fuldmægtig Mickey Jan Petersen, Økonomi- og Erhvervsministeriet Specialkonsulent Henrik Thorning, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontorchef Lise Nielsen, Socialministeriet Kontorchef Pia Mørch, Socialministeriet, indtil 1. maj 2006 Kontorchef Mikael Lynnerup Kristensen, Socialministeriet, efter 1. maj 2006 Sekretariat: Boligpolitisk koordinator Per Larsen, Socialministeriet Specialkonsulent Karsten Gullach, Socialministeriet Specialkonsulent Klaus Lundsager, Socialministeriet Fuldmægtig Birgitte Fæster, Socialministeriet Fuldmægtig Jacob Østlund Jacobsen, Socialministeriet Herudover har følgende bidraget til rapporten: Specialkonsulent Ole Kjærgaard, Socialministeriet Fuldmægtig Allis Ougaard, Socialministeriet Fuldmægtig Ejnar Andersen, Socialministeriet Fuldmægtig Anders Valdbjørn Rasmussen, Socialministeriet Afdelingsleder Michael Kaadtmann, Socialministeriet Overassistent Katarina Saczek, Socialministeriet 8

10 Afsnittet om Holland i kapitel 13 er affattet af seniorforsker Lars A. Engberg, SBi. Arbejdsgruppen har afholdt 7 møder. Følgegruppen fik følgende sammensætning: Direktør Gert Nielsen, Boligselskabernes Landsforening Vicedirektør Bent Madsen, Boligselskabernes Landsforening Økonom Jesper Larsen, Lejernes LO Landsformand Bodil Kjærum, Danmarks Lejerforeninger Kontorchef Eske Groes, Kommunernes Landsforening Chefkonsulent Maj Green, Kommunernes Landsforening Lektor Lotte Jensen Professor Nils Groes Følgegruppen har afholdt 3 møder. 9

11

12 Kapitel 2. Sammenfatning 2.1. Indledning Som det fremgår af kommissoriet for arbejdsgruppen, er formålet med udredningsarbejdet for det første at skabe grundlag for fastlæggelsen af den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler, for det andet analysere mulighederne for fortsat at øge den almene sektors selvfinansiering, herunder at analysere mulighederne for at føre den almene sektor helt eller delvist over i en økonomisk mere selvbærende konstruktion, og endelig for det tredje at levere et grundlag for en principiel diskussion af sektorens fremtidige styringsformer. I overensstemmelse hermed har arbejdsgruppen bestræbt sig på at beskrive grundlaget for eventuelle beslutninger om de forhold, der er nævnt i kommissoriet og i forlængelse heraf skitsere mulige initiativer til nærmere overvejelse. Det forudsættes generelt, at de initiativer, der foreslås overvejet i rapporten, kan implementeres på en sådan måde, at det ikke indebærer øgede udgifter for det offentlige samt at beboerne gennemsnitligt set bliver holdt skadesløse, bortset fra når der er tale om initiativer, der som led i en renoveringsindsats resulterer i forbedringer af boligerne. Nedenfor gives en sammenfattende gennemgang af rapportens enkelte kapitler. Rapporten falder i fem afsnit. Første del er et indledende afsnit, der omhandler den almene sektors formål (kapitel 3). Andet afsnit beskriver den almene sektors boligbestand, husleje, beboersammensætning og konkurrenceevne (kapitel 4-6). Dernæst følger tre centrale hovedafsnit, som på baggrund af belysningen af sektorens formål og aktuelle situation lægger op til overvejelser om ændringer i sektorens fremtidige rammer og vilkår. Det drejer sig om et afsnit vedrørende den fremtidige anvendelse af sektorens midler (kapitel 7-10), et afsnit om finansiering og husleje som elementer i en mere selvbærende sektor (kapitel 11-12) og endelig et afsnit om ændrede styreformer (kapitel 13-15) Den almene sektors formål Det er en grundlæggende forudsætning for udredningsarbejdet, at den almene sektor forsat skal være i stand til at leve op til sit formål og dermed fortsat være i stand til at løse et bredt spektrum af boligsociale opgaver. I kapitel 3 gives derfor en beskrivelse af den boligsociale opgave og den almene sektors formål og målgruppe, hvoraf det fremgår, at den almene sektors boligsociale opgaver både skal ses snævert i relation til grupper med særlige behov, og bredt som led i et varieret og afbalanceret boligmarked. 11

13 Den almene sektor løser således boligsociale opgaver for den mindre ressourcestærke del af befolkningen, som har et akut boligbehov, og for boligsøgende med særlige behov, f.eks. unge uddannelsessøgende, ældre eller handicappede. For at undgå, at der i løsningen af denne opgave sker en social (og etnisk) ghettodannelse, der isolerer de svageste, herunder ikke mindst den opvoksende generation, fra kontakt med det øvrige samfundsliv, er det samtidig vigtigt, at beboersammensætningen i den enkelte bebyggelse bliver blandet og dermed også omfatter mere ressourcestærke husstande. Modvirkning af tendenser til segregering og ghettoisering er dermed også en væsentlig del af den boligsociale opgave. Hertil kommer, at sektorens boligsociale hovedformål også må ses som en del af et varieret boligmarked i sammenhæng med de øvrige boligformer. Den almene bolig har en selvstændig rolle på boligmarkedet som et tilbud til boligsøgende, hvis behov og økonomiske situation ikke matcher de øvrige boligtyper. Herudover ligger der det væsentlige hensyn, at et lejeboligmarked med rimelig husleje skal understøtte mobiliteten på arbejdsmarkedet. Endelig bør det nævnes, at nybyggeri af den almene sektor gennem årene har spillet en vigtig rolle i udviklingen af byggeriet såvel som i reguleringen af konjunkturen i bygge- og anlægssektoren. Staten har således som et led i tilsagnsgivningen kunnet stille krav om f.eks. kvalitetssikring, logistikplanlægning, totaløkonomi, tilgængelighed og handicapvenlighed mv. Med henblik på at kunne løse denne brede boligsociale opgave, skal betingelserne for den almene sektor jf. kapitel 15 lægges til rette, således at det sikres: at der i passende omfang opføres nybyggeri, som er målrettet ressourcesvage befolkningsgrupper og som kan medvirke til en integration af de forskellige befolkningsgrupper. at tendenser til social og etnisk ghettoisering i det eksisterende byggeri modvirkes ved at forbedre de udsatte boligområder fysisk, økonomisk og socialt. at lejen er tilpasset et boligsocialt niveau, og at lejen er sikret mod pludselige stigninger. Dette hindrer ikke, at der kan ske en udligning af konstaterede huslejespænd inden for sektoren. at udlejningen er gennemskuelig, objektiv og tilgodeser grupper med særligt behov for de pågældende boliger. at der sker en forsvarlig, effektiv og moderne drift med henblik på at muliggøre et højt serviceniveau for alle grupper til en rimelig udgift. Boligerne skal løbende vedligeholdes, renoveres og forbedres, således at de fortsat matcher nutidige krav til boligen og dermed er attraktive for de boligsøgende. 12

14 at beboerne inddrages i driften i så høj grad som muligt, herunder især på områder, der direkte berører dem. at konkurrenceforvridning over for andre sektorer undgås, og at konkurrencen inden for sektoren bliver styrket for at sikre optimal opgavevaretagelse, samt at boligorganisationerne på passende og fleksibel måde kan indgå i et samspil med det omgivende samfund Beskrivelse af den almene sektors boligbestand, husleje, beboersammensætning og konkurrenceevne Boligbestand og husleje I kapitel 4 beskrives den almene sektors boligbestand og husleje primo Den almene sektor består af 771 boligorganisationer, fordelt på afdelinger med i alt boliger. Størrelsesmæssigt er der stor spredning imellem boligorganisationerne. Således repræsenterer 1 / 5 af organisationerne over halvdelen af afdelingerne og 70 pct. af boligerne. Den almene sektor udgør over 1 / 5 af den samlede boligbestand. De almene boliger er relativ nye, idet under 2 pct. af boligerne er opført før Størrelsesmæssigt er der tale om en lille spredning mellem sektorens boliger, idet 2 / 3 af boligerne er mellem m² og kun 4 pct. af boligerne er over 110 m². Geografisk er sektoren kraftigt overrepræsenteret i de sydlige forstadskommuner til København og underrepræsenteret i de mindre kommuner i provinsen, jf. figur

15 Figur 2.1. Andelen af almene boliger i pct. af boligmassen fordelt på kommuner primo 2005 før kommunalreform Hirtshals Skagen Bornholm Hjørring Sindal Frederikshavn Løkken-Vrå Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Hanstholm Fjerritslev Brovst Aabybro Dronninglund Hals Aalborg Thisted Nibe Løgstør Sejlflod Støvring Morsø Aars Skørping Sydthy Farsø Hadsund Sallingsund Nørager Arden Sundsøre Aalestrup Thyholm Mariager Thyborøn-Harboøre Hobro Spøttrup Møldrup Skive Nørhald Purhus Tjele Rougsø Lemvig Randers Nørre-Djurs Struer Vinderup Fjends Viborg Sønderhald Bjerringbro Langå Midt-Djurs Grenaa Holstebro Hvorslev Rosenholm Karup Hadsten Aulum-Haderup Rønde Ulfborg-Vemb Kjellerup Hinnerup Hammel Gjern Trehøje Silkeborg Ebeltoft Ikast Århus Galten Ringkøbing Herning Ry Hørning Videbæk Them Holmsland Blaabjerg Blåvandshuk Varde Esbjerg Fanø Skjern Egvad Ølgod Helle Bramming Ribe Skærbæk Bredebro Højer Aaskov Grindsted Rødding Gram Nørre-Rangstrup Løgumkloster Tønder Brande Billund Holsted Brørup Give Fredericia Vejen Kolding Lunderskov Middelfart Vojens Tinglev Nørre-Snede Egtved Jelling Vamdrup Christiansfeld Rødekro Aabenraa Brædstrup Tørring-Uldum Vejle Børkop Haderslev Skanderborg Gedved Horsens Hedensted Juelsminde Nørre Aaby Nordborg Odder Bogense Søndersø Faaborg Otterup Munkebo Kerteminde Ejby Vissenbjerg Langeskov Aarup Odense Ullerslev Nyborg Assens Tommerup Årslev Glamsbjerg Ringe Ørbæk Broby Haarby Ryslinge Sundeved Lundtoft Augustenborg Sønderborg Gråsten Sydals Ærøskøbing Broager Bov Samsø Gudme Egebjerg Svendborg Tranekær Marstal Rudkøbing Sydlangeland Græsted-Gilleleje Helsinge Helsingør Frederiksværk Hundested Fredensborg-Humlebæk Nykøbing-Rørvig Hillerød Skævinge Karlebo Trundholm Hørsholm Slangerup Allerød Jægerspris Birkerød Frederikssund Farum Ølstykke Dragsholm Skibby Stenløse Gundsø Svinninge Holbæk Kalundborg Bjergsted Bramsnæs Jernløse Roskilde Hvidebæk Tornved Lejre Hvalsø Greve Tølløse Ramsø Gørlev Stenlille Solrød Dianalund Høng Skovbo Ringsted Køge Slagelse Sorø Vallø Korsør Hashøj Suså Haslev Stevns Fuglebjerg Rønnede Nakskov Ravnsborg Rudbjerg Skælskør Højreby Maribo Holmegaard Næstved Fladså Vordingborg Præstø Fakse Langebæk Nørre-Alslev Stubbekøbing Sakskøbing Nykøbing Falster Møn Rødby Holeby Nysted Sydfalster ANDEL - 5 pct pct pct pct pct. 40 pct. + Primo 2005 var den årlige gennemsnitsleje for almene boliger 595 kr. pr. m², svarende til en årlig husleje på i gennemsnit kr. pr. bolig. Det er knap 3 pct. lavere end den gennemsnitlige m²-leje i private udlejningsboliger. For både almene og private udlejningsboliger gælder, at huslejen afhænger af boligernes opførelsesår. Således var huslejen i det almene nybyggeri (2005) i gennemsnit 46 pct. højere end lejen i 1960 er-byggeriet, jf. figur

16 Figur 2.2. Huslejeprofilen for almene boliger fordelt på Hovedstadsregionen og øvrige land, samt opførelsesår, Hovedstadsregionen Øvrige land Kr./m² pr. år Kr./m² pr. år 0 0 Fø r Huslejerne varierer ligeledes geografisk: Den gennemsnitlige husleje i almene boliger i Hovedstadsregionen var således 65 kr. pr. m² højere end i det øvrige land. Dette skyldes blandt andet større udgifter til ejendomsskatter og vandafgifter. De store forskelle i den årgangsbestemte huslejestruktur beror især på forskelle i beboernes udgifter til renter og afdrag på optagne lån ved byggeriets finansiering Beboersammensætning I forlængelse af beskrivelsen af boligbestand og husleje følger i kapitel 5 en gennemgang af beboersammensætningen i den almene sektor. Der er over en årrække sket en stigende social og etnisk opdeling af det danske samfund, som særligt har medført en koncentration af ressourcesvage personer med sociale problemer og personer med anden etnisk baggrund end dansk i den almene sektor. I 1970 havde den almene sektor en beboersammensætning, der med hensyn til beboernes arbejdsmarkedstilknytning svarede til de øvrige sektorer på boligmarkedet. Dette mønster er siden ændret markant. I perioden er andelen af husstande uden for arbejdsmarkedet således steget fra 20 til 51 pct. Andelen i privat udlejningsbyggeri er samtidig steget fra 28 pct. til 41 pct., mens andelen i ejerboliger er steget fra 18 pct. til 21 pct. Det er således den almene sektor, der i særlig grad har opsuget den generelle stigning i andelen af husstande uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er en betydelig spredning i afdelingernes andele af beboere uden arbejdsmarkedstilknytning. Andelen af beboerne, der er uden for arbejdsmarkedet (ekskl. efterlønsmodtagere og folkepensionister), varierer således fra 13 pct. i den tiendedel, der har den laveste andel, til 54 pct. i den tiendedel, der har den højeste andel. 15

17 I 2004 er næsten 2 / 3 af de i alt husstande i den almene sektor enlige. 54 pct. af husstandene er enlige uden børn og knap 11 pct. er enlige med børn. På landsplan er det ca. 43 pct. af husstandene, der er enlige m/u børn. Andelen af indvandrere og efterkommere i landet som helhed er fra 1981 til 2004 steget fra 3 pct. til 8 pct. I den almene sektor er andelen i samme periode steget fra 5 pct. til 23 pct. Denne gruppe er således overrepræsenteret i den almene sektor med ca. 180 pct. 47 pct. af alle indvandrere og efterkommere i Danmark (inklusive indvandrere fra vestlige lande) bor i den almene sektor. 2 / 3 af samtlige børn af indvandrere og efterkommere bor i sektoren. Også med hensyn til andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kan der konstateres en betydelig spredning mellem afdelingerne. I den tiendedel af afdelingerne, der har den laveste andel, udgør denne gruppe 2 pct. I den tiendedel af afdelinger, der har den højeste andel, er 63 pct. af beboerne indvandrere eller efterkommere heraf, jf. figur 2.3. Figur 2.3. Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande fordelt på deciler (2005) Procent dec. 2. dec. 3. dec. 4. dec. 5. dec. 6. dec. 7. dec. 8. dec. 9. dec. 10. dec. Anm.: I figuren er de almene boliger opdelt i 10 lige store deciler efter andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Første decil angiver de afdelinger, der tilsammen repræsenterer de 10 pct. af sektorens boliger, der har den laveste andel af indvandrere mv. Andet decil angiver de følgende 10 pct. af sektorens boliger efter andel af indvandrere mv., osv. Søjlernes højde angiver den gennemsnitlige andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i de enkelte deciler. Der er ghettoområder i København, Københavns forstadskommuner, i alle de 8 største bykommuner i provinsen samt i flere mindre bykommuner i provinsen. Derudover er der ghettolignende afdelinger i stort set alle øvrige bykommuner i provinsen. Disse områder er karakteriseret både af en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet og en høj andel af indvandrere og efterkommere fra 16

18 ikke-vestlige lande. Andelen af beboere, der modtager midlertidige indkomsterstattende ydelser, er stort set uændret i disse områder siden Til gengæld er der sket en betydelig stigning i andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Der er dog store forskelle på udviklingen i de enkelte ghettoområder. Beboerne i den almene sektor har en lavere gennemsnitsindkomst end beboerne i de øvrige 3 hovedsegmenter på boligmarkedet og afstanden mellem de højeste og de laveste indkomster er mindre end i de øvrige sektorer. 39 pct. af de voksne beboere i sektoren er modtagere af førtidspension, efterløn eller folkepension. Godt 30 pct. af de voksne har modtaget midlertidige indkomsterstattende ydelser (a-dagpenge, syge- og barselsdagpenge, kontanthjælp mv.) i løbet af opgørelsesåret. Netto er ca. 70 pct. af beboerne modtagere af varige eller midlertidige indkomsterstattende ydelser. På landsplan er det tilsvarende tal 52 pct. Samlet fremgår det, at den almene sektor i overensstemmelse med sit boligsociale formål stiller boliger til rådighed for socialt og/eller økonomisk vanskeligt stillede grupper, især grupper uden for arbejdsmarkedet eller med en løs tilknytning til arbejdsmarkedet og grupper med anden etnisk baggrund end dansk. Samtidig må det konstateres, at den brede beboersammensætning, som prægede sektoren for 30 år siden, og som er nødvendig, hvis den sociale og etniske integration af ressourcesvage og indvandrere skal lykkes, er blevet mere skæv, og at nogle afdelinger har en meget kraftig underrepræsentation af personer med en regulær og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet Konkurrenceevne Udviklingen i beboersammensætningen afspejler den almene sektors konkurrencesituation. I kapitel 6 analyseres derfor den almene sektors konkurrenceevne. De senere år har været kendetegnet ved en meget lav rente, fortsat kraftigt stigende ejerboligpriser og et voksende antal ledige almene boliger. Der er ingen tvivl om, at den lave rente i kombination med indførslen af rentetilpasningslån og afdragsfrie lån har styrket ejerboligens konkurrenceevne. Det må imidlertid vurderes at være tale om en effekt, som vil aftage i takt med den rentestigning, der nu er sat ind, samt en forventet stabilisering af andelen af afdragsfrie lån. I modsætning til situationen i 1970 erne og 1980 erne er realrenten efter skat positiv, men dog forholdsvis lav. Da boligtagernes valg af boligform normalt sker indenfor et større eller mindre lokalt marked, er det grundlæggende ikke meningsfuldt at tale i helt generelle vendinger om den almene sektors konkurrenceevne på landsplan. Vurderingen må tage højde for geografiske forskelle. Tilsvarende er der selvfølgelig forskel på konkurrencesituationen for eksisterende og nybyggede almene boliger. Endelig må det antages, at der løbende sker en udvikling i konkurrenceevnen for 17

19 en given bolig, således at der vil være forskel på konkurrenceevnen på kort henholdsvist langt sigt. Geografiske forskelle Pris-lejeforholdet 1 peger umiddelbart på, at der geografisk er meget store forskelle i den almene sektors konkurrenceevne overfor ejerboliger. På den ene side synes konkurrenceevnen lav i store dele af Jylland, og på den anden side synes den at være relativ god i Hovedstadsregionen. Der er dog en række forhold, der nuancerer dette billede. Hvis man blot tager udgangspunkt i geografiske forskelle i førsteårsboligudgifter eller forskelle i pris-lejeforhold, ville der være grund til at forvente, at antallet af ledige boliger var langt højere i det meste af Jylland og i visse andre udkantsområder, end det faktisk er. Sammenlignes antallet af det aktuelle antal ledige almene boliger med niveauet i tidligere ledighedsperioder ses f.eks., at antallet aktuelt kun udgør 1 / 3 af antallet af ledige boliger i midten af 1970 erne, jf. figur 2.4, og at den samlede almene boligbestand dengang var langt mindre. Endvidere er boligledigheden i dag i høj grad koncentreret til udkantsområder i Jylland og rammer også lidt ældre boliger. Der kan således være tale om et konkurrenceevneproblem for almene boliger i disse områder, men boligledighedsomfanget tyder ikke umiddelbart på, at der generelt er tale om et stort konkurrenceevneproblem. Figur 2.4. Ledige almene boliger fordelt på landsdele ( ) Antal ledige boliger Andel ledige almene boliger (højre akse) Hovedstadsregionen Jylland Hele landet De øvrige øer Anm.: En almen bolig betragtes som ledig, hvis den påfører en boligafdeling økonomisk tab. Lejligheder, der midlertidig står tomme, fordi de er under istandsættelse eller hvis lejen dækkes af fraflytter, anses ikke for ledig. Kilde: Landsbyggefonden og Socialministeriets beregninger 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Pct.-vis andel af ledige boliger 1 Pris-lejeforholdet er defineret som forholdet mellem kontantprisen pr. m 2 for enfamiliehuse (1. halvår 2005) og m 2 -lejen for almene boliger opført efter

20 Til yderligere belysning af konkurrencesituationen er foretaget en opgørelse af boligomkostningerne i forskellige boligtyper. Opgørelserne tegner et billede af en generelt skarp konkurrencesituation mellem ejerboligen og den almene bolig. Endvidere fremgår det, at den potentielle købers forventninger til udviklingen i priserne på ejerboliger spiller en væsentlig rolle. Alt andet lige udsættes den almene bolig således for en endnu større konkurrence, hvis ejeren forventer at opnå reale kapitalgevinster i forbindelse med salg, og mindre konkurrence, hvis ejeren forventer at lide et tab ved salget af ejendommen. Dette indikerer, at de almene boligers konkurrencesituation ikke er helt så vanskelig i udkantsområder, som den statistiske analyse af pris-lejeforholdet umiddelbart peger på. Det kan nemlig netop være i områder med relativt lavt prisleje-forhold, at der kan være forventninger om stagnerende eller faldende ejerboligpriser. Alt andet lige vil dette virke dæmpende på efterspørgslen efter ejerboliger og kan dermed være med til at forklare, at antallet af ledige almene boliger i disse områder trods en svagere konkurrencesituation er forholdsvis begrænset. Den faldende efterspørgsel efter almene familieboliger i udkantsområder i Jylland kan derfor ikke alene fortolkes som et konkurrenceevneproblem i forhold til ejerboliger, men er antagelig også udtryk for en generel faldende boligefterspørgsel, som er normal for stagnationsområder, og som derfor også rammer ejerboligerne. Den meget afdæmpede prisudvikling i disse områder synes at bekræfte dette, jf. tabel 6.7 og figur Omvendt indikerer inddragelse af forventninger til prisudviklingen på ejerboliger, at almene boligers konkurrencesituation aktuelt ikke er helt så gunstig i vækstområder, især Hovedstadsregionen, som den statistiske analyse umiddelbart tilsiger, fordi der netop her kan være forventninger om kraftigt stigende ejerboligpriser. I Økonomi- og Erhvervsministeriets rapport Prisstigninger på boligmarkedet (august 2005) er der foretaget en analyse af stigningen i boligpriserne. Analysen peger på, at dette er/har været tilfældet. Der er imidlertid ikke tvivl om, at de almene familieboligers konkurrencesituation i disse områder alt andet lige er gunstig, også fordi flere fra mellemgruppen i den nuværende situation ikke har råd til at købe en ejerbolig, og at der derfor reelt ikke findes ledige almene boliger her. Nybyggeri og eksisterende byggeri Nybyggeriets konkurrenceevne overfor eksisterende ejerboliger synes i udkantsområder i Jylland at være svag, mens den for nybyggeriet i Hovedstadsregionen er forholdsvis gunstig - dog ikke så gunstig som for de eksisterende familieboliger generelt. Tilsagnsgivningen i den forløbne del af 2006 tyder på, at kommunerne allerede har taget højde for denne udvikling. Der forventes således givet et meget lavt antal tilsagn til familieboliger i Heraf forventes godt 25 pct. givet i Jylland, ekskl. Århus Amt, hvilket er en lav andel i forhold til de foregående år. Som nævnt peger opgørelsen af boligomkostningerne på, at der generelt er en skarp konkurrencesituation mellem en nybygget ejerbolig og en nybygget al- 19

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk Taburetten 4/2001 12/09/01 9:38 Side 3 aburetten NR. 5. SEPTEMBER 2001 Hykleriet om Israels ambassadør 3 Kulturnat i København Det vælter med tilbud. Besøg Venstre på Christiansborg, eller besøg VU i Nørrevoldgade.

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Kapitel 13. Udenlandske erfaringer

Kapitel 13. Udenlandske erfaringer Kapitel 13. Udenlandske erfaringer 13.1. Indledning Spørgsmålet om den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler hænger i en vis udstrækning sammen med, hvordan sektoren og dens midler styres.

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel

Fra udsat boligområde til hel bydel Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 PROGRAMBESTYRELSEN for dialog og balance i udsatte boligområder Programbestyrelsen for dialog og balance

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning.

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Titel Forskningsbehov på boligområder Undertitel Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere