Vejledning om import af mælk og mejeriprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om import af mælk og mejeriprodukter"

Transkript

1 Vejledning om import af mælk og mejeriprodukter November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

2 Kolofon Vejledning om import af mælk og mejeriprodukter November 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret i 2009 Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) Forord Vejledningen er opdateret med de ændringer, der følger af Kommissionens forordning (EF) nr. 1013/2009 af 26. oktober 2009 Ændringerne indebærer, at kontrollen af tørstofindhold og fedtindhold i tørstoffet ved import af oste bortfalder. Kontrollen bortfalder for de varer, hvor afslutningen af toldbehandlingen sker fra den 30. oktober 2009 og fremefter.

3 Indholdsfortegnelse Import af mælk og mejeriprodukter Forhåndsgodkendelse Dokumentationskrav Tidsfrister Ansøgning om licens Licenser som søges i faste ansøgningsterminer Licenser som kan søges løbende IMA 1-certifikat Udfyldelse af ansøgning om licens Udstedelse af licens Licenser med faste ansøgningsterminer Licenser som kan søges løbende Anvendelse af licens Tolerance Varernes overgang til fri omsætning Overdragelse af licens Returnering af licens Kontaktpersoner Regelgrundlag... 8 Bilag 1A Toldkontingenter ikke opdelt efter oprindelsesland... 9 Bilag 1B Toldkontingent ifølge aftale med Tyrkiet Bilag 1C Toldkontingent ifølge aftale med Schweiz Bilag 1D Toldkontingent ifølge aftale med Norge Bilag 1E Toldkontingenter ifølge aftale med Island Bilag 1F Toldkontingent ifølge aftale med Moldova Bilag 2A Nedsat told ifølge aftale med Tyrkiet Bilag 2B Nedsat told ifølge aftale med Sydafrika Bilag 2C Nedsat told ifølge aftale med Schweiz Bilag 3A Kontingent ifølge aftale med Chile til fuld toldfritagelse Bilag 3B Kontingent ifølge aftale med Israel til fuld toldfritagelse Bilag 3C Toldkontingent ifølge aftale med Sydafrika Bilag 4 Kontingenter ifølge GATT/WTO-aftale opdelt efter oprindelsesland Bilag 5A Tro- og loveerklæring Bilag 5B Fuldmagt til ansøgning og/eller overdragelse Bilag 5C IMA 1-certifikat

4 Import af mælk og mejeriprodukter (1291/2000, art. 5 og bilag 3; 1255/1999, art 1) I denne vejledning kan du læse om reglerne for import af mælk og mejeriprodukter fra tredjelande til EU. Import uden licens Der kræves ikke licens ved import til fuld told. Der kræves heller ikke licens ved import på præferenceordningen for ost fra Schweiz, samt ved import på toldkontingenterne i bilag 3A til 3C (varer fra Chile, Israel og Sydafrika). Disse kontingenter administreres af SKAT efter først til mølle princippet. Import med licens Der skal fremlægges licens ved import af varer under de toldkontingenter eller præferenceordninger, der er nævnt i bilag 1A til 1F og i afsnit 2.2. De overordnede regler for ansøgning om importlicens og brugen af licens fremgår af den generelle importvejledning, som findes på vores hjemmeside under: ferv.fvm.dk>virksomheder>import>importlicenser>vejledning og skema Genvej til siden med den generelle importvejledning Regler for import af smør fra New Zealand under kontingentordning er beskrevet i en særlig vejledning, som findes på vores hjemmeside under: ferv.fvm.dk>virksomheder>import>importlicenser>vejledning og skema>animalske varer Genvej til siden med vejledning om import af smør fra New Zealand 1. Forhåndsgodkendelse (2535/2001, art. 5, 6 og 7) Ønsker en dansk importør at importere mælk og mejeriprodukter til nedsat told eller ingen told inden for en række kontingenter med faste ansøgningsterminer, kræves en forhåndsgodkendelse fra FødevareErhverv. Import under følgende kontingenter kræver forhåndsgodkendelse: Kontingenter ikke opdelt på oprindelsesland (Bilag 1A) Kontingent ifølge aftale med Tyrkiet (Bilag 1B) Kontingenter ifølge aftale med Schweiz (Bilag 1C) Kontingenter ifølge aftale med Norge (Bilag 1D) Kontingenter ifølge aftale med Island (Bilag 1E) Kontingent ifølge aftale med Moldova (Bilag 1F) Kontingenter opdelt på oprindelsesland New Zealand-smør (Se særlig vejledning) 2

5 De årlige kontingenter, den anvendte told samt de årlige og eventuelt halvårlige maksimale importmængder fremgår af bilag 1A til 1F. En importør, som er forhåndsgodkendt og har fået tildelt et godkendelsesnummer, kan søge om licens på alle de nævnte kontingenter. En ansøgning om forhåndsgodkendelse skal ikke specificeres på de enkelte kontingenter, idet ansøgningen omfatter virksomhedens opfyldelse af dokumentationskravene. 1.1 Dokumentationskrav (2535/2001, art. 8, 9 og 10; 1301/2006, art. 3, 4, 5 og 6) For at blive forhåndsgodkendt skal en virksomhed hvert år dokumentere, at den er momsregistreret og hjemmehørende i Danmark. Dokumentationen kan indsendes i form af en tro- og loveerklæring. Se eksempel herpå i bilag 5A. Importøren skal derudover indsende bevis for at have importeret eller eksporteret mindst 25 tons mælk og mejeriprodukter til eller fra EU i hvert af de to foregående kalenderår. Ved ansøgning om forhåndsgodkendelse for perioden 1. juli juni det følgende år vil en importør, der er blevet forhåndsgodkendt for indeværende periode, ikke blive afkrævet bevis for handel (import eller eksport) for det seneste af de to kalenderår, idet FødevareErhverv i forvejen er i besiddelse af beviserne fra forrige ansøgningsrunde. Bevis for importørens handel med tredjelande føres i form af de tolddokumenter, som er anvendt ved eksporten eller importen. Dokumenterne skal være behørigt påtegnet af de myndigheder, der har antaget udførsels- eller importangivelsen med henblik på udgang af EU eller overgang til fri omsætning i EU. Hvis importøren anvender kopier af udførsels- eller importangivelserne, skal kopien være bekræftet ved fysisk stempling og underskrift af de myndigheder, der har antaget angivelsen. I de tilfælde hvor der forelægges udførsels- eller importangivelser udskrevet fra et online fortoldnings system, skal udskrifterne også være bekræftet af de myndigheder, der har antaget angivelsen. Efter aftale med FødevareErhverv er det dog muligt at fremlægge ikke bekræftede udskrifter af online import-/udførselsangivelser fra bestemte lande, som er udstedt efter bestemte retningslinjer. En importør kan i forbindelse med ansøgning om forhåndsgodkendelse give andre forhåndsgodkendte importører fuldmagt til efterfølgende at bruge den forventede godkendelse til at søge og overdrage licenser. Se eksempel på en fuldmagt i bilag 5B. Importøren kan bestemme, om fuldmagten skal omfatte alle eller kun nogle bestemte kontingenter. Indeholder de fremlagte dokumenter ukorrekte oplysninger, bliver importøren udelukket fra at kunne importere i den pågældende årlige kontingentperiode og udelukket fra at kunne søge om godkendelse som importør i den følgende kontingentperiode. Dette gælder dog ikke, hvis det kan godtgøres, at der er tale om en åbenlys fejl eller force majeure. Er der med forsæt fremlagt ukorrekt dokumentation, vil importøren blive udelukket fra importordningen de to næstfølgende kontingentperioder. 3

6 1.2 Tidsfrister (2535/2001, art. 8, stk. 1 og art. 9) Ansøgninger om forhåndsgodkendelse skal indsendes én gang årligt og skal være modtaget i FødevareErhverv inden den 1. april. Inden den 1. maj meddeler vi importøren resultatet af godkendelsesproceduren. En godkendt importør får tildelt et godkendelsesnummer. Ved fuldmagt indeholder godkendelsen navn og adresse samt godkendelsesnummer på den forhåndsgodkendte importør, der har fået fuldmagt, samt den periode fuldmagten omfatter. Forhåndsgodkendelsen er gyldig fra den 1. juli til den 30. juni det følgende år. De fleste kontingenter følger juli-året, men enkelte følger kalenderåret, jf. oplysningerne om de enkelte kontingenter i bilag 1A til 1F. 2. Ansøgning om licens De generelle regler for ansøgning om licens fremgår af kapitel 1 i den generelle importørvejledning. Vær opmærksom på, at den sædvanlige bagatelgrænse på 150 kg for krav om licens ikke gælder for disse licenser. Det indebærer, at der skal fremlægges licens for alle varemængder. Ved ansøgning om licens skelnes mellem ordninger med faste ansøgningsterminer og ordninger med løbende ansøgninger. 2.1 Licenser som søges i faste ansøgningsterminer (2535/2001, art. 3, stk. 2, art. 11, 13 og 14, 1301/2006, art. 6 og art. 7, stk. 4) For de ordninger, som kræver forhåndsgodkendelse af importøren, jf. afsnit 1, kan licenser kun søges i faste halvårlige terminer. Ansøgningstidspunktet bestemmes af licensens gyldighedsperiode. Ansøgning om licens, der er gyldig fra 1. januar til 30. juni, må kun indsendes i perioden november året før Ansøgning om licens, der er gyldig fra 1. juli til 31. december, må kun indsendes i perioden juni. Ansøgning om licens skal være modtaget i FødevareErhverv senest kl på ansøgningsperiodens sidste dag. Falder den sidste dag i ansøgningsperioden på en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag udløber ansøgningsperioden den sidste arbejdsdag kl før denne dato. Licenser skal søges i det land, hvor virksomheden har opnået forhåndsgodkendelse. Ved ansøgning om licens skal ansøgeren stille en sikkerhed på 35 EUR pr. 100 kg nettovægt. Importøren kan kun indsende én licensansøgning på hvert kontingentnummer pr. halvår. Omfatter kontingentet flere KN-koder, jf. bilag 1A til 1F, kan ansøgeren i samme ansøgning opdele den ansøgte mængde på de KN-koder, som kontingentet omfatter. Det gøres ved at skrive mængden ud for de enkelte KN-koder i ansøgningens rubrik 16. Der udstedes en licens pr. 4

7 KN-kode. Licensen er dog gyldig for alle KN-koder under kontingentet, hvis den anvendte importtold er identisk. En licensansøgning skal være på mindst 10 tons og højst 10 % af den mængde, der er fastsat for kontingenterne i bilag 1A. En licensansøgning for kontingenterne i bilag 1B til 1F skal være på mindst 10 tons og højst hele halvårets kontingentmængde. Den mængde, som er fastsat for kontingentnummeret pr. halvår, forhøjes i andet halvår med ubrugte mængder fra første halvår af kontingentåret. Ved ansøgningen om licens skal importøren erklære, at der for det pågældende halvår ikke er indsendt og ikke vil blive indsendt andre ansøgninger på samme kontingent. Indsender en importør mere end en ansøgning, afvises alle importørens ansøgninger. 2.2 Licenser som kan søges løbende (2535/2001, art. 1, art. 3, 20 og 24; 562/2005, art. 7, litra 4) Når ansøgning om licens ikke forudsætter en forhåndsgodkendelse af importøren, kan licenser ansøges løbende. Dette gælder for følgende ordninger: Nedsat told ifølge aftale med Tyrkiet (Bilag 2A) Nedsat told ifølge aftale med Sydafrika (Bilag 2B) Nedsat told ifølge aftale med Schweiz (Bilag 2C) Toldfrit ifølge aftaler med en række af AVS-landene Toldfrit ifølge aftale med Libanon Toldfrit ifølge aftale med Jordan Toldfrit ifølge aftale med Albanien, Bosnien-Herzegovina, Serbien og Montenegro samt Kosovo som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr af 10. juni 1999 samt Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Kontingenter opdelt efter oprindelsesland til nedsat told (New Zealand, Australien og Canada, jf. bilag 4) Bemærk at disse kontingenter kræver IMA 1-certifikat. Se afsnit 2.3. Samtidig med ansøgning om licens skal ansøgeren stille en sikkerhed på 10 EUR pr. 100 kg nettovægt. 2.3 IMA 1-certifikat (2535/2001, art. 25, 26 og 29 33) Ved ansøgning om licens for ost på kontingenterne i bilag 4 (New Zealand, Australien og Canada), skal ansøgeren også forelægge et originalt IMA 1-certifikat (Inward Monitoring Arrangements) for den ansøgte nettomængde. IMA 1-certifikatet udstedes af myndighederne i eksportlandet. Se eksempel på IMA 1-certifikat i bilag 5C. Licensen udstedes på den mængde og varekode, der er angivet i IMA 1-certifikatet. Licenser til import fra New Zealand, Australien og Canada udstedes først efter, at certifikatet har været forelagt for EU-Kommissionen. FødevareErhverv opbevarer det originale IMA 1-certifikat. 5

8 Certifikatet er kun gyldigt, hvis det er korrekt udfyldt og behørigt påtegnet af en af de udstedende myndigheder, der fremgår af bilag XII til Kommissionens forordning nr. 2535/2001. Et IMA 1-certifikat er gyldigt fra udstedelsesdatoen og otte måneder frem. Det kan dog ikke gælde længere end den tilsvarende importlicens. Reglerne for, hvornår et IMA 1 certifikat kan annulleres, ændres, erstattes eller korrigeres, findes i bilag VIII i Kommissionens forordning nr. 2535/ Udfyldelse af ansøgning om licens (2535/2001, art. 3, 14, 18, 21 og 28, 1301/2006, art. 7, stk. 4 samt art. 9) Ansøgningen om licens udfyldes, som beskrevet i afsnit 1.3 i den generelle importvejledning. Vejledningen og skema til ansøgning om licens findes på vores hjemmeside under: ferv.fvm.dk>virksomheder>import>importlicenser>vejledning og skema Genvej til siden med den generelle importvejledning og ansøgningsskema Rubrikkerne 7, 8, 15, 16 og 20 udfyldes således: Rubrik 7 Udfyldes ved import på kontingenter eller præferenceordninger opdelt efter oprindelsesland. Rubrik 8 Udfyldes ved import på kontingenter eller præferenceordninger opdelt efter oprindelsesland. Licensen forpligter til at importere varer med oprindelse i det pågældende land. Rubrik 15 For varerne i bilag 1A til 1F, bilag 2A (Tyrkiet), bilag 2B (Sydafrika), bilag 2C (Schweiz) og bilag 3 (Australien, Canada og New Zealand med IMA 1-certifikater) skrives den varebeskrivelse, som fremgår af bilagene. Rubrik 16 Ansøgning om licens under kontingent- og præferenceordninger forudsætter overensstemmelse med KN-koderne for de pågældende ordninger. Rubrik 20 For varerne i bilag 1A til 1F skrives Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5, kontingentets løbenummer samt nummeret på forhåndsgodkendelsen. For varerne i bilag 2A (Tyrkiet), bilag 2B (Sydafrika) og bilag 2C (Schweiz) skrives Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 20. For varer i bilag 4 (IMA 1-certifikat) skrives certifikatets løbenummer og udstedelsesdato på følgende måde: Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat, nr.., udstedt den. samt kontingentets løbenummer. 4. Udstedelse af licens Tidspunktet for udstedelsen af licensen bestemmes af, om det drejer sig om ordninger med faste ansøgningsterminer eller om ordninger, hvor licens kan søges løbende. 6

9 4.1 Licenser med faste ansøgningsterminer (2535/2001, art. 16, 1301/2006, art. 7) Europa-Kommissionen træffer efter den halvårlige ansøgningsrunde afgørelse om, i hvilket omfang ansøgningerne om licens kan imødekommes. Hvis den samlede mængde i ansøgningerne er mindre end den halvårlige mængde, der er til rådighed, overføres restmængden til den anden ansøgningsperiode. Er den ansøgte mængde større end mængden, der er til rådighed, fastsættes en fordelingskoefficient. FødevareErhverv udsteder licenserne på de tildelte mængder for den pågældende periode senest fem arbejdsdage efter offentliggørelsen af fordelingskoefficienten i EU-tidende. Vi frigiver den del af licenssikkerheden, der svarer til forskellen mellem den ansøgte og den tildelte mængde. Den mængde, der bliver resultatet af fordelingskoefficienten rundes ned til den nærmeste enhed. Det er ikke muligt at give afkald på en licensansøgning, hvis anvendelse af en fordelingskoefficient medfører, at licensen skal udstedes for en mindre mængde, end der er ansøgt om. 4.2 Licenser som kan søges løbende (2535/2001, art. 3 og 25) Licensen udstedes senest den første arbejdsdag efter ansøgningen er modtaget i FødevareErhverv. For kontingenterne i bilag 4 (Australien, Canada og New Zealand) imødekommes licensansøgninger i det omfang, der stadig er ubenyttede mængder på det pågældende kontingent. Licenser udstedes først fire arbejdsdage efter ansøgningsdagen, medmindre Europa-Kommissionen træffer særlige foranstaltninger i mellemtiden. 5. Anvendelse af licens (2535/2001, art. 3, stk. 3, art. 16, stk. 3, art. 18, stk. 3; 1301/2006, art. 8) Licenser med faste ansøgningsterminer er gyldige til den sidste dag i hver af de halvårlige ansøgningsrunder. Licenser kan dog ikke være gyldige efter den sidste dag i kontingentperioden, jf. afsnit 1.5 i den generelle importørvejledning. Licenser, som kan søges løbende, er gyldige fra den faktiske udstedelsesdag til udgangen af den derpå følgende tredje måned. Disse licenser er ikke gyldige efter den sidste dag i kontingentperioden, jf. afsnit 1.5 i den generelle importørvejledning. 5.1 Tolerance (2535/2001, art. 17, 27) For licenser med faste ansøgningsterminer, jf. bilag 1A til 1F og licenser for varer i bilag 4 (Australien, Canada og New Zealand med IMA 1-certifikat) kan der kun importeres til 0-told eller til nedsat told for den varemængde, som fremgår licensens rubrik 17 og 18. Licensens rubrik 19 er derfor udfyldt med 0. For øvrige licenser er der en tolerance på 5 %. 5.2 Varernes overgang til fri omsætning (2535/2001, art. 19, 19a, 22 og 32) Overgang til fri omsætning forudsætter fremlæggelse af importlicens, importangivelse og/eller bevis for varernes oprindelse i henhold til aftalen om det pågældende kontingent eller præferenceaftale. Oprindelsesbevis kræves ikke ved import under kontingenter, som ikke er opdelt på oprindelsesland, jf. bilag 1A. 7

10 For ordningerne i bilag 4 (Australien, Canada og New Zealand med IMA 1-certifikat) fremlægges en kopi af certifikatet sammen med importlicensen for toldmyndighederne ved varens overgår til fri omsætning. Certifikatets nummer skal være det samme, som fremgår af licensens rubrik Overdragelse af licens (2535/2001, art. 16, stk. 4) Reglerne for overdragelse af licenser fremgår af afsnit 1.6 i den generelle importørvejledning. Licenser med faste ansøgningsterminer, jf. bilag 1A til 1F, kan kun overdrages til en anden forhåndsgodkendt virksomhed. Vi henstiller, at ønsker om overdragelse af licens, så vidt muligt sker samtidig med licensansøgningen. Det gælder især for licensansøgninger med faste terminer, idet den store mængde licenser, der skal udstedes, gør det vanskeligt tidsmæssigt også at behandle anmodninger om overdragelse. 5.4 Returnering af licens (1301/2006, art. 10, art ; 1984/2006, art. 2) Licenser, som er udstedt for kontingenterne i bilag 1A til 1F og i bilag 4, skal returneres til FødevareErhverv. Licensen skal være modtaget her senest 45 dage efter udløbsdagen. Øvrige licenser skal ligeledes returneres til FødevareErhverv og skal være modtaget her senest 2 måneder efter udløbsdagen. Der henvises til reglerne for frigivelse af sikkerhedsstillelse i afsnit 1.9 i den generelle importørvejledning. 6. Kontaktpersoner Eventuelle spørgsmål kan rettes til Allan Falensteen, og Olaf Højgaard Pedersen, Regelgrundlag Denne vejledning er udarbejdet på grundlag af følgende EU-forordninger: Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter De nævnte forordninger skal sammenholdes med forordninger, der ændrer/supplerer de oprindelige bestemmelser. 8

11 Bilag 1A Toldkontingenter ikke opdelt efter oprindelsesland Kontingent nr. KN-kode Varebeskrivelse (1) Oprindelsesland Toldsats ved import (EUR pr. 100 kg nettovægt) Kontingent fra 1. juli til 30. juni (tons) Årlig Halvårlig Skummetmælkspulver Alle tredjelande 47, , *) *) Smør og andre mælkefedtstoffer Alle tredjelande 94, i smørækvivalenter ex ex Ost til pizza, frosset, udskåret i stykker, der hver ikke vejer over 1 gram, i beholdere med et nettoindhold på 5 kg og derover, med et vandindhold på 52 vægtprocent og derover og et fedtindhold i tørstoffet på 38 vægtprocent og derover Alle tredjelande 13, ex Smelteost af Emmentaler Alle tredjelande 71, Emmentaler 85, ex Smelteost af Gruyère Alle tredjelande 71, Gruyère og Sbrinz 85, , Ost til forarbejdning (2) Alle tredjelande 83, , Cheddar Alle tredjelande 21, ,5 9

12 Kontingent nr. KN-kode Varebeskrivelse (1) Oprindelsesland Toldsats ved import (EUR pr. 100 kg nettovægt) Kontingent fra 1. juli til 30. juni (tons) Årlig Halvårlig ex ex Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse bortset fra ost til pizza, jf. nr Alle tredjelande 92,60 106, Andre oste, revet eller i pulverform 94, Andre smelteoste 69, , , Blåskimmelost og andre oste, der indeholder skimmel frembragt af Penicillium roqueforti 70, Bergkäse og Appenzell 85, , Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d Or og Tête de Moine 75, Edam Tilsit Butterkäse Kashkaval Feta Kefalo-Tyri Finlandia Jarlsberg Ost af fåremælk eller bøffelmælk ex Pecorino Andre varer 94,10 Fortsætter på næste side 10

13 Kontingent nr. KN-kode Varebeskrivelse (1) Oprindelsesland Toldsats ved import (EUR pr. 100 kg nettovægt) Kontingent fra 1. juli til 30. juni (tons) Årlig Halvårlig (fortsat) ex ex ex ex Provolone Alle tredjelande 75, Caciocavallo Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo og Samsø Gouda Esrom, Italico, Kernhem og Saint-Paulin Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby og Monterey Camembert Brie Vandindhold i den fedtfri ostemasse på over 47 vægtprocent, men højst 52 vægtprocent Vandindhold i den fedtfri ostemasse på over 52 vægtprocent, men højst 62 vægtprocent Vandindhold i den fedtfri ostemasse på over 62 vægtprocent, men højst 72 vægtprocent Vandindhold i den fedtfri ostemasse på over 72 vægtprocent 92,60 *) 1 kg produkt = 1,22 kg smør Andre varer 106,40 (1) Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med ordningen i dette bilag. Hvor der er anvendt ex foran KN-koden, bestemmes ordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilhørende beskrivelse. (2) De pågældende oste anses for forarbejdede, når de er blevet forarbejdet til produkter i KN-kode Bestemmelserne i artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 finder anvendelse. 11

14 Bilag 1B Toldkontingent ifølge aftale med Tyrkiet Kontingent nr. KN-kode Varebeskrivelse (1) Toldsats ved import (EUR pr. 100 kg nettovægt) Årligt kontingent fra 1. januar til 31. december (tons) Kashkaval ex Feta af fåre- eller bøffelmælk i beholdere indeholdende saltlage eller i beholdere af fåre- eller gedeskind Anden ost af fåre- eller bøffelmælk i beholdere indeholdende saltlage eller i beholdere af fåre- eller gedeskind ex ex ex Tulum Peyniri af fåre- eller bøffelmælk i plastbeholdere eller andre beholdere med indhold af under 10 kg (1) Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med ordningen i dette bilag. Hvor der er anvendt ex foran KN-koden, bestemmes ordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilhørende beskrivelse. Bilag 1C Toldkontingent ifølge aftale med Schweiz Kontingent nr. KN-kode Varebeskrivelse Toldsats Årlig mængde 01/07 til 30/06 (mængde i tons) ex Fløde med et fedtindhold på over 6 vægtprocent Fritagelse Yoghurt 12

15 Bilag 1D Toldkontingent ifølge aftale med Norge Kontingent nr. KN-kode Varebeskrivelse (1) Told Kontingent fra 1/7 til 30/6 (tons) Årligt Halvårligt ex ex Frisk ost Norsk Edam Jarlsberg Norsk Gouda Anden ost Fritagelse (1) Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koderne er afgørende for anvendelsen af ordningen i dette bilag. Hvor der er anvendt ex foran KN-koden, bestemmes præferenceordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilhørende beskrivelse. Bilag 1E Toldkontingenter ifølge aftale med Island Kontingent nr. KN-kode Varebeskrivelse (1) Told (% af MFN) Mængder (tons) Årlig mængde Halvårlig mængde Naturligt smør Fritagelse ex (2) Skyr Fritagelse (1) Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med præferenceordningerne i dette bilag. Hvor der er anvendt ex foran KN-koden, bestemmes præferenceordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilhørende beskrivelse. (2) Denne KN-kode vil kunne blive ændret indtil bekræftelse af tariferingen af produktet. 13

16 Bilag 1F Toldkontingent ifølge aftale med Moldova Kontingent nr. KN-kode Varebeskrivelse (1) Toldsats ved import (EUR pr. 100 kg nettovægt) Importår Årlig mængde fra tons) Årlig mængde Halvårlig mængde til 0406 Mælk og mejeriprodukter (1) Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med præferenceordningerne i dette bilag. Hvor der er anvendt ex foran KN-koden, bestemmes præferenceordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilhørende beskrivelse. Bilag 2A Nedsat told ifølge aftale med Tyrkiet Løbenr. KN-kode Varebeskrivelse Toldsats ved import (EUR pr. 100 kg netto, medmindre andet er angivet) Kashkaval 67,19 2 ex ex Feta af fåre- eller bøffelmælk i beholdere indeholdende saltlage eller i beholdere af fåre- eller gedeskind Anden ost af fåre- eller bøffelmælk i beholdere indeholdende saltlage eller i beholdere af fåre- eller gedeskind 67,19 3 ex ex ex Tulum Peyniri, af fåre- eller bøffelmælk, i plastbeholdere eller andre beholdere med indhold af under 10 kg 67,19 14

17 Bilag 2B Løbenr. Nedsat told ifølge aftale med Sydafrika KN-kode Varebeskrivelse (1) Importtoldsats i % af basistold År (1.1 til 31.12) Mælk og fløde Yoghurt Mælk og fløde i anden form Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, fermenteret eller syrnet mælk og fløde m.v. Valleprodukter Frisk ost, herunder valleost og ostemasse og fremefter Ost, revet eller i pulverform Smelteost Anden blåskimmelost Anden ost til forarbejdning Cheddar Ost af fåre- eller gedmælk Andre varer Fortsætter på næste side 15

18 Løbe nr. KN-kode Varebeskrivelse (1) Importtoldsats i % af basistold År (1.1 til 31.12) og fremefter 14 (fortsat) Gouda Anden ost med vandindhold i fedtfri ostemasse på over 47 vægtprocent Lactose og lactosesirup Tilberedte næringsmidler Hunde- og kattefoder i detailsalgsemballage Andet dyrefoder (1) Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med præferenceordningen i dette bilag. Hvor der er anvendt ex foran KN-koden, bestemmes præferenceordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilsvarende beskrivelse. Bilag 2C Nedsat told ifølge aftale med Schweiz KN-kode Varebeskrivelse Toldsats (EUR/100 kg netto) ex Specialmælk til børn (1) i hermetisk lukkede beholdere, med et nettoindhold på 500 g og derunder, med et fedtindhold på over 10 vægtprocent. 43,80 (1) Som specialmælk til børn forstås produkter, der ikke indeholder patogene kim, og som indeholder under aerobe bakterier og under 2 koliforme bakterier pr. g. 16

19 Bilag 3A Kontingent ifølge aftale med Chile til fuld toldfritagelse Kontingent nr. KN-kode Varebeskrivelse Den toldsats, der skal anvendes (% af MNF-satsen) Årlig mængde (tons) 2009 (1.1 til 31.12) Årlig forøgelse fra 2010 (tons) Ost og ostemasse Toldfritagelse Bilag 3B Kontingent ifølge aftale med Israel til fuld toldfritagelse Kontingent nr. KN-kode Varebeskrivelse (1) Gældende toldsats Årlige mængder (tons) (grundlag = kalenderår) Valle og modificeret valle Toldfritagelse 896 (1) Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun be tragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med præferenceordningerne i dette bilag. 17

20 Bilag 3C Toldkontingent ifølge aftale med Sydafrika Kontingent nr. KN-kode Varebeskrivelse (1) Importår Toldsats ved import (EUR) pr. 100 kg nettovægt) Årligt kontingent fra 1. januar til 31. december (mængde i tons) Årlig Halvårlig Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost og ostemasse Ost af enhver art, revet eller i pulverform undtagen grøn alpeost Smelteost ikke revet eller i pulverform Anden blåskimmelost Anden ost til forarbejdning Cheddar Ost af fåremælk eller bøffelmælk i beholdere indeholdende saltlage eller i beholdere af fåre- eller gedeskind Ubegrænset Ubegrænset Andre varer Gouda Anden ost Anden ost Anden ost Over 72 vægtprocent I andre tilfælde (1) Varebeskrivelsen skal uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur kun betragtes som vejledende, idet KN-koden anvendes i forbindelse med ordningen i dette bilag. 18

21 Bilag 4 Kontingenter ifølge GATT/WTO-aftale opdelt efter oprindelsesland Kontingent nr. KN-kode Varebeskrivelse Oprindelsesland Oste til forarbejdning (1) New Zealand ex Cheddar, hele standardoste (konventionel flad cylindrisk form af nettovægt fra og med 33 kg til og med 44 kg og kubiske blokke eller blokke, der har form som et parallelepidedum af nettovægt på mindst 10 kg), med et fedtindhold i tørstoffet på mindst 50 vægtprocent, lagret i mindst tre måneder ex Cheddar, hele standardoste (konventionel flad cylindrisk form af nettovægt fra og med 33 kg til og med 44 kg og kubiske blokke eller blokke, der har form som et parallelepidedum af nettovægt på mindst 10 kg), med et fedtindhold i tørstoffet på mindst 50 vægtprocent, lagret i mindst tre måneder ex Cheddar, fremstillet af ikke pasteuriseret mælk, med et fedtindhold i tørstoffet på mindst 50 vægtprocent, lagret i mindst ni måneder, af værdi franko grænse (2) pr. 100 kg nettovægt lig med eller derover: 334,20 EUR for hele standardoste 354,83 EUR for oste af nettovægt på 500 g og derover 368,58 EUR for oste af nettovægt på under 500 g Ved hele standardoste forstås: hele oste af konventionel flad cylendrisk form af nettovægt fra og med 33 kg til og med 44 kg Kubiske blokke eller blokke, der har form som et parallelepidedum af nettovægt på 10 kg og derover New Zealand Oste til forarbejdning (1) Australien Australien Årligt kontingent fra 1. januar til 31. december (tons) Toldsats ved import (EUR pr. 100 kg nettovægt) Regler for udfærdigelse af IMA 1- certifikater ,06 Jf. bilag XI, punkt C og D i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/ ,06 Jf. bilag XI, punkt C og D i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/ ,06 Jf. bilag XI, punkt B i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/ ,06 Jf. bilag XI, punkt B i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 Canada ,75 Bilag XI, art. A i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 (1) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker på grundlag af EF-bestemmelserne på området. De pågældende oste anses for forarbejdede, når de er blevet forarbejdet til produkter i KN-kode Bestemmelserne i artikel 291 til 300 i forordning (EØF) nr. 2454/93 finder anvendelse. (2) Ved udtrykket værdi franko grænse forstås udførselslandets pris franko grænse eller fob med tillæg af et beløb, der svarer til transport- og forsikringsomkostningerne til Fællesskabets toldområde. 19

22 Bilag 5A Tro- og loveerklæring Jeg erklærer herved, at virksomheden NN Er momsregistreret med SE/CVR-nr. i Danmark: Er hjemmehørende i Danmark med følgende adresse: Underskrift og dato 20

23 Bilag 5B Fuldmagt til ansøgning og/eller overdragelse FødevareErhverv Nyropsgade København V Undertegnede, som er en forhåndsgodkendt virksomhed etableret i Danmark, giver hermed (navn, adresse, SE-nr.) der er forhåndsgodkendt i Danmark fuldmagt til på vore vegne at søge om importlicens på mejeriprodukter for perioden fra 1. januar til (dato) i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december Undertegnede som er en forhåndsgodkendt virksomhed etableret i Danmark giver hermed (navn, adresse, SE-nr.) der er forhåndsgodkendt i Danmark fuldmagt til på vore vegne at overdrage rettighederne i henhold til licensen 1 Undertegnede erklærer, at der ikke er eller vil blive afgivet andre ansøgninger om licens under importordning nr. 2535/2001 for samme produkt pr. KN-kode indenfor Fællesskabet. Fuldmagtsgiver (navn, adresse, SE-nr.) Ansøgning om licens skal indgives i den medlemsstat, hvor fuldmagtsgiveren er godkendt. Originaleksemplar vedlægges ansøgning om licens/overdragelse. 1 Udfyldes kun hvis licensindehaver ved fuldmagt ønsker at overdrage retten til at disponere i henhold til licensen. 21

24 Bilag 5C IMA 1-certifikat 1. Sælger 2. Udstedelsesnummer ORIGINAL CERTIFIKAT 3. Køber Vedrørende henførsel af visse mejeriprodukter under bestemte positioner eller underpositioner i den kombinerede nomenklatur 4. Fakturanummer og dato 5. Oprindelsesland 6. Bestemmelsesmedlemsstat VIGTIGT A. Der udfærdiges et certifikat for hver præsentationsform af hvert enkelt produkt B. Certifikatet udfærdiges på et af Det Europæiske Fællesskabs officielle sprog; det kan derudover indeholde en oversættelse til udførselslandets eller et af udførselslandets officielle sprog C. Certifikatet udfærdiges i overensstemmelse med de gældende fællesskabsbestemmelser D. Originaleksemplaret og efter omstændighederne en kopi af certifikatet returneres til toldstedet i Fællesskabet ved produktets overgang til fri omsætning 7. Antal kolli, og disses art, mærke og numre, detaljeret beskrivelse og angivelse af præsentationsform 10. Anvendt råvare 11. Fedtindhold i tørstoffet i vægtprocent 12. Vandindhold i den fedtfri ostemasse i vægtprocent 13. Fedtindhold i vægtprocent 14. Lagringsfrist 15. Pris franko Fælleskabets grænse pr. 100 kg netto (EUR) lig med eller derover: 16. Bemærkninger: A) toldkontingent ( 1 ) B) bestemt til forarbejdning ( 1 ) 8. Bruttovægt (kg) 9 Nettovægt (kg) 17. DET BEKRÆFTES, - at ovenstående oplysninger er korrekte og i overensstemmelse med de gældende fællesskabsbestemmelser - at der for de ovenfor angivne produkter hverken er eller vil blive ydet køberen nogen godtgørelse eller præmie eller anden form for dekort, som kunne føre til en lavere værdi end den mindsteværdi, der er fastsat for indførelsen af det pågældende produkt ( 2 ) 18. Udstedende myndighed Sted den År/måned/dag (Den udstedende myndigheds underskrift og stempel) ( 1 ) Det ikke relevante overstreges. ( 2 ) Denne oplysning overstreges for ost af fåre- eller bøffelmælk, Glaris, Tilsit og Butterkäse oste og for specialmælk til børn. 22

25 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om import af sukker

Vejledning om import af sukker Vejledning om import af sukker Ikke til raffinering og til raffinering August 2010 Kolofon Vejledning om import af sukker Ikke til raffinering og til raffinering Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning Import af ris August 2015

Vejledning Import af ris August 2015 Vejledning Import af ris August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet i 2015 Foto: Colourbox Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning. November 2012

Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning. November 2012 Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning November 2012 Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning November 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af Sukker uden for kvote September 2016 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø-

Læs mere

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Kolofon Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Kapitel 04 Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet Bestemmelser

Kapitel 04 Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet Bestemmelser Kapitel 04 Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet Bestemmelser Bestemmelser 1. Ved»mælk«forstås sødmælk samt helt eller

Læs mere

Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter

Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Denne

Læs mere

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet. Juli 2013

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet. Juli 2013 Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Juli 2013 Kolofon Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Juli 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 August 2000 STØTTE TIL FLØDE, SMØR OG KONCENTRERET SMØR Journal nr. Intv. 0617-81-00 August 2000 Støtte til fløde, smør

Læs mere

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav Indledning Oprindelseskrav Opnåelse af restitution for uafskallet ris og afskallet ris er betinget af, at varen har oprin- delse i EU. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under den

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

Online-ansøgning om eksportlicens

Online-ansøgning om eksportlicens Online-ansøgning om eksportlicens Sådan søger du online 8. maj 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Online-ansøgning om eksportlicens Sådan søger

Læs mere

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland.

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. 12. februar 2015 Til importører Meddelelse nr. 02/2015 /stechr EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. ERHVERVSSTYRELSEN Baggrund Ifølge aftale mellem EU og Rusland har der med

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Oktober 2017 Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet, oktober 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Foto:

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012.

Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012. Til importører Meddelelse nr. 06/2012 29. august 2012 /STC Åbning af EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1207/2001 for

Læs mere

Vejledning i "Søg en sats"

Vejledning i Søg en sats Vejledning i "Søg en sats" Find satser for restitution (tilskud) ved eksport af landbrugsvarer på dffe.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Denne vejledning

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Den generelle importvejledning Vejledning om generelle regler for importlicenser

Den generelle importvejledning Vejledning om generelle regler for importlicenser Den generelle importvejledning Vejledning om generelle regler for importlicenser Juli 2017 Den generelle importvejledning - juli 2017 Vejledning om generelle regler for importlicenser Denne vejledning

Læs mere

Toldkonference 18.9.2013

Toldkonference 18.9.2013 Toldkonference 18.9.2013 Hvad er kravene til dokumentationen? Hvorfor og i hvilke tilfælde er der behov for alternativ dokumentation? Forsendelsesreglerne giver mulighed for alligevel at få afsluttet en

Læs mere

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder.

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder. 23.1. DA Den Europæiske Unions Tidende C 22/3 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter 31. 12. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING NR. 3717 / 83 / EKSF af 23. december 1983 om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen Til importører 9. januar 2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER 1. Oversigt over tekstil- og beklædningskategorier med oprindelse i tredjelande, hvor importen til EU i 2009 er underlagt fællesskabsrestriktioner

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

HVIDERUSLAND Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118

HVIDERUSLAND Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118 Til importører Meddelelse nr. 06/2010 15. december 2010 Orientering om gældende regler for import af tekstil og beklædning i 2011 Hviderusland og Nordkorea EU fortsætter i 2011 de ensidige (autonome) kvoter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) DEN EUROPÆISKE UNION I.1. Afsender BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) I.2. CED-reference nr. DPE Det fælles importdokument (CED) I.3. Modtager I.4. Den person, der har ansvaret for sendingen Del

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

Hviderusland Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118

Hviderusland Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118 Til importører Meddelelse nr. 02/2013 tekstil og beklædning 4. januar 2013 Orientering om regler for import af tekstil og beklædning i 2013 Hviderusland og Nordkorea EU fortsætter i 2013 de ensidige (autonome)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 14. marts 2007 Sagsnr.:./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0031 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 31 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

I dette kapitel beskrives fremstillingen af konsummælk, surmælksprodukter og oste. Smør beskrives i kapitlet om fedtstoffer.

I dette kapitel beskrives fremstillingen af konsummælk, surmælksprodukter og oste. Smør beskrives i kapitlet om fedtstoffer. Mejeriprodukter Mejeriprodukter Mejeriprodukter er samlebetegnelsen for en række produkter, der er fremstillet af mælk. I Danmark er de fleste mejeriprodukter lavet af komælk. Mejeriprodukter inddeles

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.03.2004 KOM(2004)213 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere