Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier"

Transkript

1 Havnegade 29 DK-1058 T: W: husenadvokater.dk Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Dansk Selskab for Boligret den 27. august 2014 v/advokat Katja Paludan Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1

2 Indhold 1. Markedslejeregulering 2. Varslingshindringer 3. Bevis for markedsleje a) Syn og skøn b) Sammenligningslejemål c) Andre former for bevis 4. Sammenligningstidspunktet 5. Sammenligningskriterier a) Vilkår b) Beliggenhed c) Anvendelse d) Størrelse e) Kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand f) Forbedringer g) Andet Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 2

3 Markedslejeregulering, jf. ELL 13, stk. 1 Hver part i lejeforholdet kan i lejeperioden forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen. Ved markedslejen forstås den leje, som en kyndig lejer og en kyndig udlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejeforhold, blandt andet under hensyntagen til vilkår, lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Ved tvister om størrelsen af den fremtidige leje finder reglen i retsplejelovens 344 om rettens fri bevisbedømmelse anvendelse. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 3

4 Varslingshindringer Væsentlighed, jf. ELL 13, stk. 1, 1. pkt %, jf. U H (T:BB , GD 2011/33) Fredningsperiode, jf. ELL 13, stk. 2 og 3 Uopsigelighed, jf. ELL 13, stk. 5 Aftaler om anden regulering ELL 4 GD 2010/31 Ø Omsætningsbestemt leje T:BB V Refusion af omkostninger U V (T:BB ): Omk. leje Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 4

5 Varslingshindringer fortsat Aftaler om anden regulering fortsat U H (T:BB , GD 2012/20) : LK fra 2002 nævnte regulering efter ELL og pristal. Ikke hjemmel i aftalen til at regulere efter ELL 13. U H (T:BB , GD 2014/10): LK fra Pristalsregulering og aftalt fredningsperiode fra DLV i 12 år. Udtrykkelighedskravet, jf. ERL 9, stk. 4, opfyldt. U H(T:BB , GD 2012/101): LK med pristalsregulering indgået på typeformularen fra U havde ikke givet afkald på regulering efter ELL 13. U /2 H (T:BB , GD 2012/41): LK fra I tillæg fra 1978 aftaltes pristalsregulering. U havde ikke givet afkald på regulering efter ELL 13. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 5

6 Bevis for markedslejen Syn og skøn RPL 344 rettens fri bevisbedømmelse RPL 341 overflødig bevisførelse T:BB Ø: 15 sammenligningslejemål fremlagt. Syn og skøn tilladt. Krav til skønsrapporten U H (T:BB , GD 2011/33): Skønserkæringen ikke underbygget. T:BB V: Ikke påvist fejl i grundlaget for skønserklæringen eller i udøvelsen af skønnet. Nyt syn og skøn, jf. RPL 209 Skønsrapport afgørende bevis ved unikke lejemål Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 6

7 Bevis for markedslejen fortsat Sammenligningslejemål GD 2014/06 Ø: BRL 5, stk. 2 sag. LL 47, stk. 2 ikke til hinder for at lejeaftaler indgået efter omtvistede, lejemål der ikke er besigtiget, lejemål hvor lejens størrelse ikke er prøvet, og lejemål beliggende i samme ejendom som det omtvistede, kan indgå i sammenligningsgrundlaget. Forskellig bevisvægt. Se også T:BB V (GD 2013/11). Hvor mange sammenligningslejemål kræves? Afhænger af sammenligneligheden Ét er typisk ikke nok, jf. GD 1996/29 Ø, og U Ø (GD 1998/53). Skønserklæringer vedrørende andre lejemål Ensidigt indhentede erklæringer U H (T:BB , GD 2011/64) Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 7

8 Sammenligningstidspunktet Gældende leje på varslingstidspunktet T:BB B (GD 2012/72) (Randers) Forarbejderne til ELL 10 12, afsnit 4: Det foreslås i 10, stk. 3, at en skatte og afgiftsstigning skal fordeles i forhold til den leje, der faktisk betales på varslingstidspunktet. Lejeforhøjelser, der er varslet inden varslingen af skatte og afgiftsforhøjelsen, men som endnu ikke er trådt i kraft endnu, skal således ikke medtages ved fastsættelsen af fordelingsgrundlaget. Hvis ikke der er aftalt nogen leje mellem parterne, fordeles lejeforhøjelsen i forhold til den leje, der svarer til markedslejen GD 1996/44 B (Odense): Varslet markedslejeforhøjelse endnu ikke fuldt ikrafttrådt. Der skulle sammenlignes med markedslejen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 8

9 Sammenligningskriterier Vilkår Beliggenhed Anvendelse Størrelse Kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand Forbedringer M.v. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 9

10 Vilkårene for lejeforholdet Afståelsesret og genindtrædelsesret T:BB Ø: Fradrag på 6,25 % pga. manglende afståelsesret. Tillæg på %: U H og U Ø. Lokalplanlægning m.v. Nettoprisindeksregulering T:BB Ø: Aftalt 6 %. 3 % sædvanligt. Uopsigelighed Brugsret til parkeringspladser, varegård, reklamepladser m.v. Vedligeholdelses og renholdelsespligt Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 10

11 Vilkårene for lejeforholdet fortsat Driftsudgifter (centerforening, ejendomsregnskab m.v.) Forbrugsudgifter (el, vand og varme) Lejerabatter m.v. Utrykt dom retten i Roskilde af 28. november 2013, BS 10A 2495/2010: Hensyn til lejerabat + indretningstilskud Utrykt dom retten i Odense af 4. januar 2010, BS /2008: Ikke hensyn til udløbet markedsføringstilskud. Utrykt dom Københavns Byret af 18. september 2013, BS 6C 13142/2013: Ikke hensyn til trappeleje da fuld pristalsregulering med tilbagevirkende kraft. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 11

12 Beliggenhed Geografisk placering GD 2003/22 B (København): Forskellige dele af strøget. GD 1996/32 B (København): Sidegader til Strøget. Særligt for større lejemål Utrykt dom fra retten i Odense af i BS /2008: Regionalcenter på Fyn sammenlignet med tilsvarende i Taastrup og København. U Ø (T:BB , GD 2010/30): Detailhandel i Roskilde. Besigtigelse i Helsingør, Hillerød, Herlev og Køge tilladt. Placeringen i selve ejendommen Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 12

13 Anvendelse Sammenligning på tværs af brancher T:BB Ø (GD 2011/25): Supermarked med detail. T:BB V (GD 2010/76): Restauration med detail. Utrykt dom Københavns Byret af 2. november 2009 i BS 25A 1042/2008: Bank med detail. GD 2005/54 V: Fitnesscenter med kontor. Aftalt eller faktisk anvendelse? Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 13

14 Størrelse Store og små lejemål U /2 Ø: Lejemål på over 1000m2 med lejemål på 500m2 og derover. GD 2003/22 B (København): Der kan ikke helt ses bort fra væsentlig mindre lejemål. Lejemål på 1.564m2 med lejemål på m2. Utrykt dom fra Odense af 4. januar 2010 i BS /2008: Supermarked på m2 med samme på hhv m2 og m2. Hvilket areal skal der tages udgangspunkt i? T:BB Ø (GD 2011/06): Arealet aftalt endeligt angivet, og ikke reguleret efter senere opmåling. GD 2010/65 V: Areal bindende foretaget af U, og area bkg. fandt ikke anvendelse. Syn og skøn om arealet ikke godkendt. GD 2007/11 B (Lyngby): Beboelseslejemål med fri leje. Ikke nedsættelse for arealfravigelse. T:BB Ø (GD 2004/48): Arealfravigelse i erhvervslejeaftale ikke mangel efter ELL 18. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 14

15 Sammenligningsskema et eksempel Beliggenhed Årsleje (dato) Areal Lejemålets start Pristal Afståelsesret Uopsigelighed Andre bemærkninger Det omhandlede lejemål Restaurant X Skindergade 12, st. tv Kbh. K Bilag x x Gældende: , ( ) Varslet: , ( ) Gældende: Stue: 187,5 m2 ákr , pr. m2 Kælder: 100 m2 á kr. 250, pr. m2 Varslet: Stue: 187,5 m2 á kr ,33 pr. m2 Kælder: 100 m2 á kr. 500, pr. m Ja, Min. 3 % Ja, til anden branche UL til Ltil Vand inkl. i lejen. Al vedligehold påhviler UL. Genindtrædelsesret. Sammenligningslejemål Restaurant Y Skindergade Kbh. K Bilag x , ( ) Stue: 100 m2 á kr , pr. m2 Kælder: 100m2 á kr. 500, pr. m Ja, Min. 4 % Ja, jf. ELL 55 ULtil L til Vand efter individuelle målere. L har indvendig vedligehold. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 15

16 Kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand Kvalitet Facadebredde, dybde, loftshøjde, materialevalg m.v. Udstyr Vare og/eller kundeelevator, ventilationsanlæg m.v. Vedligeholdelsestilstand Hvem påhviler vedligeholdelsespligten? Se bort fra den del der påhviler lejer Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 16

17 Forbedringer lejers Der skal ses bort fra: HR: Forbedringer bekostet af lejer og gennemført med udlejers samtykke, jf. ELL 13, stk. 6, nr. 1 U: Forbedringerne er afskrevet Varige forbedringer afskrives ikke, jf. U H (T:BB , GD 2011/33) Det er lejers bevisbyrde, at der er tale om forbedringer, der skal ses bort fra, jf. U V (T:BB , GD 2012/34). Se U Ø (T:BB ) om syn og skøn. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 17

18 Forbedringer Udlejers Der skal ses bort fra: Forbedringer udført af udlejer mod et aftalt tillæg til lejen, jf. ELL 13, stk. 6, nr. 6 Forbedringer varslet efter ELL medtages således i vurderingen Forbedringsforhøjelser efter skiftende lovgivning om sanering og byfornyelse Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 18

19 Andre elementer Nøglepenge Hvis engangsbetaling for forbedringer, da omfattet af ELL 13, stk. 6, nr. 1 Forkøbsret Sale og lease back T:BB V Kun lejebærende rettigheder? T:BB V (GD 2013/17): Opstilling af varer på fællesareal i centerlejemål. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 19

20 Husen Advokater Havnegade 29 DK 1058 København K T: W: husenadvokater.dk Advokat (H) (L) Finn Katja Hasselriis Paludan Partner i i Husen Advokater E: E: Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 20

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere