Global handel og eksportmarkedsvækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global handel og eksportmarkedsvækst"

Transkript

1 Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng mellem globalt BNP og verdenshandel er i høj grad knyttet til, at en række meget handelsintensive lande især i Europa som udgør relativt mere af verdenshandlen end globalt BNP, har haft svag vækst. Samtidig har en ændret sammensætning af den globale efterspørgsel trukket ned i handelsintensiteten. I det lys forekommer den træge udvikling i den internationale handel i højere grad at være konjunkturelt betinget end udtryk for et strukturelt skifte i retning af svagere samhandelsbånd mellem landene. Nye beregninger i denne analyse viser, at sammenhængene mellem udviklingen i BNP og udviklingen i importefterspørgslen hos Danmarks primære samhandelspartnere ikke er svag i en historisk kontekst. Det peger på, at de historiske sammenhænge mellem BNP-vækst og import hos de primære samhandelspartnere fortsat er et solidt udgangspunkt for at estimere eksportpotentialet for dansk økonomi. Svækket sammenhæng mellem global vækst og verdenshandel siden 8 Verdenshandlen er i årtier vokset væsentligt hurtigere end global produktion, målt ved BNP. I perioden frem til 7 steg verdenshandlen med ¾ pct. til pct., når globalt BNP voksede med pct. Den lange periode med hastig vækst i verdenshandlen hænger sammen med fremskridt inden for transport og kommunikation, samtidig med at handelsliberaliseringer har åbnet nye markeder. Tilsammen har det medført stigende international arbejdsdeling og stigende importindhold i produktion, investeringer og privatforbrug. Siden det internationale tilbageslag i 8-9 er sammenhængen mellem global vækst og verdenshandel imidlertid svækket. Verdenshandlen er således vokset omtrent svarende til global produktion i perioden 8 til, jf. figur og figur. Økonomisk Analyse November

2 Figur Verdenshandel og globalt BNP Figur Gennemsnitlig årlig vækst i verdenshandel og globalt BNP Indeks (99=) Indeks (99=) Globalt BNP Verdenshandel Globalt BNP Verdenshandel Kilde: OECD, Reuters Ecowin og egne beregninger. I denne analyse undersøges mulige årsager til den svækkede sammenhæng mellem global vækst og verdenshandel. Det undersøges, om der i de senere år er sket et skifte i sammenhængen mellem BNP og importefterspørgslen på de vigtigste danske eksportmarkeder. Et sådan skifte vil potentielt have betydning for eksportprognosen i Økonomisk Redegørelse, som er baseret på forventninger til væksten i BNP i udlandet og historiske sammenhænge mellem BNP og import i de enkelte, primære samhandelslande (eksportmarkedsvæksten) samt en vurdering af udviklingen i markedsandele. Konjunkturforhold er en væsentlig forklaring på den svækkede verdenshandel Den svækkede sammenhæng mellem global vækst og verdenshandel siden 8 kan både have strukturelle og konjunkturelle årsager. På den strukturelle side tæller blandt andet, at der på globalt plan er gennemført knap 7 handelshæmmende tiltag mod godt handelsfremmende tiltag siden oktober 8, jf. EU-Kommissionen, Tenth Report on potentially trade-restrictive measures. Det er primært Argentina, Brasilien, Indien, Indonesien, Sydafrika, Kina og Rusland, som har gennemført handelshæmmende tiltag, mens fx det indre marked sikrer mod tilsvarende tiltag i EU. Samtidig kan en potentielt aftagende gevinst ved fortsat international arbejdsdeling påvirke den globale handelsintensitet. Denne effekt vil dog påvirke sammenhængen gradvist over tid og vurderes ikke at være årsag til den aktuelt træge sammenhæng mellem verdenshandlen og globalt BNP. På den konjunkturelle side tæller, at der siden 8 både er sket et betydeligt skifte i sammensætningen af den globale vækst og et skifte i efterspørgselssammensætningen. Sammensætningen af den globale vækst har ændret sig siden 8. En række meget handelsintensive lande især i Europa har haft svag vækst, hvorimod væksten har været højere i lande, hvor importen udgør en betydeligt mindre del af økonomien, jf. figur. Dette skifte i Økonomisk Analyse November

3 den globale vækstsammensætning har isoleret set trukket ned i den globale handelsintensitet. Lande med højere handelsintensitet udgør nemlig mere af verdenshandlen end af globalt BNP relativt til mindre handelsintensive lande. Siden er den globale handelsintensitet målt ved verdenshandlen som andel af globalt BNP steget med 7 pct.-point, jf. figur. Frem til krisen bidrog Europa i høj grad til den stigende handelsintensitet, mens den træge økonomiske vækst de seneste år har trykket bidraget herfra ned. EU-landene står således for knap pct. af verdenshandlen, men kun knap pct. af det samlede globale BNP. En svag vækst i Europa har således en større påvirkning af verdenshandlen end af globalt BNP. Bidraget til handelsintensiteten fra resten af verden er til gengæld fortsat steget. Figur Gennemsnitlig årlig vækst i BNP og handelsintensitet Figur Udviklingen i handelsintensiteten siden -point relativt til -point relativt til Frankrig Italien Indien Rusland Brasilien USA Kina Vækst BNP (9-) Belgien Holland Tyskland UK Spanien Import/BNP (h. akse) Bidrag Europa Bidrag resten af verden Verdenshandel/Globalt BNP (h.akse) Kilde: Reuters Ecowin og egne beregninger. Den globale efterspørgselssammensætning har samtidig ændret sig, hvor især efterspørgslen efter kapitalgoder investeringsudstyr og dele af varige forbrugsgoder er faldet siden 8. Det illustreres blandt andet ved, at investeringskvoterne investeringer i forhold til BNP faldt kraftigt, jf. figur. Traditionelt følger investeringskvoten konjunkturudsvingene, og investeringerne har derfor været træge de seneste år. Importindholdet i investeringer er traditionelt højt. Tilbageslaget i 8-9 og gældskrisen i - medførte således en større opbremsning i de dele af den økonomiske aktivitet, som i særlig høj grad forudsætter international handel. Handlede varer er tilmed præget af et stort importindhold, og en opbremsning i handlen har dermed store afledte effekter i samhandlen (accelerationseffekter). Der er også generelt relativt større udsving i væksten i verdenshandlen end i væksten i globalt BNP. Når væksten i globalt BNP enten tiltager eller aftager, vil effekten på verdenshandlen således være større end den gennemsnitlige sammenhæng på ¾- pct., jf. figur. Erfaringsmæssigt falder væksten i verdenshandlen med ca. pct.-point, når væksten i globalt BNP aftager med pct.-point. Det fremgår også af den estimerede sammenhæng i figuren. Økonomisk Analyse November

4 På denne baggrund var det forventeligt, at der skete et voldsomt dyk i verdenshandlen i kølvandet på finanskrisen, hvor væksten i globalt BNP faldt fra pct. i 7 til - pct. i 9. Figur Investeringskvote Figur Verdenshandel og globalt BNP Indeks (8k=) Indeks (8k=) Ændring i væksten i verdenshandel (pct.-point) y =,x -, R² =, Euroområdet USA Ændring i globalt BNP vækst (vækst tid t - vækst tid t-) Kilde: Reuters Ecowin, IMF, World Economic Outlook, april Den svækkede sammenhæng mellem global vækst og verdenshandlen siden 8 kan som anført ovenfor have såvel strukturelle som konjunkturelle årsager. Samlet set synes der dog at være klart belæg for, at konjunkturelle forhold har spillet en betydelig rolle i opbremsningen i verdenshandlen siden 8. Importens indkomstelasticitet på de største danske eksportmarkeder I dette afsnit estimeres sammenhængen mellem BNP og vareimporten i form af en indkomstelasticitet - hos de største danske samhandelspartnere. Der tages udgangspunkt i kvartalsdata for hele vareimporten. Hvis denne sammenhæng er blevet svagere, kan det have betydning for hastigheden af genopretningen af dansk økonomi. Beregningerne af vareimportens indkomstelasticitet er foretaget for Danmarks største samhandelspartnere, og sammenhængen er beregnet over de seneste henholdsvis og kvartaler rullende over tid. Hermed undersøges, om perioden efter finanskrisen har været præget af svag import relativt til BNP, samt om der er systematiske nedadgående trends i vareimportens indkomstelasticitet. Det vurderes, at der som minimum skal observationer til for at beregne en brugbar sammenhæng. Der er således beregnet en sammenhæng på henholdsvis og kvartaler mellem vareimporten og BNP for Danmarks samhandelspartnere glidende over tid. Den beregnede kvartalers elasticitet i. kvartal afspejler eksempelvis sammenhængen beregnet i perioden. kvartal til. kvartal. Med kvartaler opnås et mere robust resultat og generelt mindre volatilitet i estimationen. Enkelte observationer kan dog indebære store udsving i de beregnede elasticiteter, også når der estimeres på kvartaler. Benyttes en kortere tidsperiode (fx - kvartaler), bliver der væsentligt større udsving i de estimerede elasticiteter, og både i og i den seneste periode vil elasticiteterne være mindre, men også mere usikre. Der forekom ikke data for Kina, som derfor ikke indgår. Økonomisk Analyse November

5 Resultaterne for de tolv største danske eksportmarkeder fremgår af figur 7. Vareimportens indkomstelasticitet vil naturligt fluktuere, og der kan i perioder endda være betydelige udsving. Det ses i eksempelvis Tyskland, som i midten af erne havde meget svag vækst og stor importfremgang. Det slår ud i betydelige udsving i de beregnede indkomstelasticiteter, som dog normaliserer sig igen efterfølgende. Ser man på sammenhængen mellem væksten i BNP og vareimporten over en længere periode, er der på tværs af landene ikke noget, som tyder på en generel faldende trend, eller at den nuværende sammenhæng er specielt svag sammenlignet med tidligere perioder, til trods for at investeringerne har ligget på et lavt niveau de seneste år. Dette understøtter, at den aktuelle svækkelse af væksten i verdenshandlen fortrinsvis skyldes konjunkturbestemte sammensætningseffekter, jf. forudgående afsnit. For Tyskland gælder, at elasticiteten estimeret over den seneste periode er lavere end beregnet over hele perioden. Det skyldes, at den høje import relativt til BNP i midten af erne trækker elasticiteten for hele perioden op, det vil sige at den historisk unormale periode er årene i midten af erne. Den nuværende sammenhæng er samtidig ikke svag i en historisk kontekst. Til Økonomisk Redegørelse benyttes en mindre elasticitet på godt pct. Økonomisk Analyse November

6 Figur 7 Vareimportens indkomstelasticitet hos Danmarks primære samhandelspartnere, kvartalstal a) Tyskland b) Sverige kvt kvt Hele perioden kvt kvt Hele perioden c) Norge d) Storbritannien kvt kvt Hele perioden kvt kvt Hele perioden e) USA f) Holland kvt kvt Hele perioden kvt kvt Hele perioden Økonomisk Analyse November

7 Figur 7 fortsat Vareimportens indkomstelasticitet hos Danmarks primære samhandelspartnere, kvartalstal g) Frankrig h) Italien kvt kvt Hele perioden kvt kvt Hele perioden i) Polen j) Finland kvt kvt Hele perioden kvt kvt Hele perioden k) Spanien l) Japan kvt kvt Hele perioden kvt kvt Hele perioden Anm.: Der er lavet simple estimationer mellem log-lineariseret vareimport og BNP fra nationalregnskabet i mængder over tid, dvs. på niveauer. Real valutakurs var ikke signifikant i estimationerne, men ændringer i konkurrenceevne kan blive fanget i elasticiteternes udsving. Kilde: Reuters Ecowin og egne beregninger. Økonomisk Analyse November 7

8 Sammenvejet indkomstelasticitet på danske eksportmarkeder Vareimportens indkomstelasticitet på de største danske eksportmarkeder, som blev estimeret i forudgående afsnit, kan vejes sammen som et udtryk for den forventede efterspørgselsvækst på danske eksportmarkeder, når BNP stiger med pct. hos alle Danmarks samhandelspartnere. Dette er gjort i figur 8 nedenfor. Den sammenvejede indkomstelasticitet på de danske eksportmarkeder har naturlige fluktuationer fx genses stigningen i midten af erne fra den tyske vareimports indkomstelasticitet men der er grundlæggende tale om en stabil relation omkring en indkomstelasticitet på cirka ½ pct. Der synes heller ikke at være en klar tendens til faldende indkomstelasticitet i de senere år. Den sammenvejede elasticitet i, baseret på de seneste kvartaler, er således ikke mindre, end den var i - og 9-, jf. figur 8. Samtidig er sammenhængen på niveau med den beregnede for hele perioden (99-). Figur 8 Det danske (vare)eksportmarkeds indkomstelasticitet,,,,,,,,,,, Seneste kvt Seneste kvt 99- Antagelse til Økonomisk Redegørelse, Anm: De og kvartalers estimationer er beregnet på niveau. Den stiplede linje angiver det danske eksportmarkeds indkomstelasticitet (for industrivarer), som ligger til grund for beregningen af eksportmarkedsvæksten, dvs. hvis alle Danmarks samhandelspartneres økonomi vokser med pct., så vokser det danske eksportmarked med, pct. De løbende estimationer er beregnet på Danmarks største samhandelslandes vareimport og BNP, ekskl. Kina og Rusland pga. manglende data. Kilde: Reuters Ecowin, Danmarks Statistik og egne beregninger. Hvis man inkluderer endnu kvartaler, falder elasticiteten dog en anelse. Det skal formentlig ses i lyset af de træge investeringer hos mange af Danmarks primære samhandelspartnere de seneste år. Samtidig er faldet forholdsvis beskedent i forhold til nedgangen på globalt plan. Den sammenvejede elasticitet er således forholdsvis stabil over tid og svarer til den, som benyttes til at beregne eksportmarkedsvæksten for industrivarer i forbindelse med Økonomisk Redegørelse (ØR). Den stiplede gule linje i figur 8 angiver, hvad der antages om væksten i det danske eksportmarked for industrivarer, når BNP stiger med pct. hos alle Danmarks 8 Økonomisk Analyse November

9 samhandelspartnere. Den er beregnet på baggrund af historiske tal på årsniveauer for industriimporten siden 97. Umiddelbart er sammenhængen de seneste kvartaler, beregnet på vareimporten, ikke lavere end antagelserne bag beregningerne af eksportmarkedsvæksten til ØR. Ved estimation over de seneste kvartaler er sammenhængen dog lidt lavere, men ikke mere end det kan forklares ved de historiske udsving i de estimerede elasticiteter. Fx var elasticiteten også lav i -, men steg meget kraftigt de efterfølgende år. Sammenhængen mellem industriimport og BNP hos Danmarks samhandelspartnere Sammenhængen mellem udviklingen i BNP og udviklingen i vareimport hos Danmarks vigtigste handelspartnere synes således forholdsvis stabil - også efter tilbageslaget i 8. For at undersøge om der har været en trend i sammenhængene over en endnu længere tidsperiode tilbage, er det nødvendigt at gøre brug af årsdata, da vareimportdata på kvartaler kun kan fås fra midten af 9 erne. Industriens eksportmarkedsvækst, som benyttes i ØR, er beregnet på årsdata for Danmarks samhandelspartneres import af industrivarer tilbage fra 97 for beregningen af eksportmarkedsvæksten, jf. bilag. Disse data for industrihandlen benyttes netop, fremfor den samlede varehandel, for at kunne relatere konklusionerne direkte til industriens eksportmarkedsvækst benyttet i ØR. En rullende estimation af sammenhængen mellem BNP og industriimport over de seneste år viser generelt en stabil sammenhæng uden hverken nedadgående eller opadgående tendenser, jf. figur 9. Indtrykket fra forudgående afsnit om stabile sammenhænge mellem BNP og import bliver således understøttet af de længere tidsserier for industriimporten, hvor de beregnede elasticiteter generelt har været stationære over tid. Økonomisk Analyse November 9

10 Figur 9 Industriimportens indkomstelasticitet hos Danmarks primære samhandelspartnere, årsdata a) Tyskland b) Sverige,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, , c) Norge d) Storbritannien,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, , e) USA f) Holland,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, Økonomisk Analyse November

11 Figur 9 fortsat Industriimportens indkomstelasticitet hos Danmarks sekundære samhandelspartnere, årsdata g) Frankrig h) Italien,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, , i) * j) Finland,,,,,,,,,,, , k) Spanien l) Japan,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, Anm: Beregnet over de foregående år. Industriimporten stammer fra OECD s handelsdata. *Industriimporten er ikke tilgængelig for Polen. Kilde: Danmarks Statistik og OECD. Økonomisk Analyse November

12 Bilag Niveau Ændring Ændring og anden ordens effekter Vægte Elasticitet Elasticitet Elasticitet Anden ordens koefficient Australien,,9,, -,* Canada,,7,,,** Schweiz,9,8,7,7,7 Kina,9,,9,9,8* Tyskland 8,,,8,8,* Spanien,8,9,77,77,** Finland,,,7,7,* Frankrig,,87,88,88,9** UK,8,,8,8 -, Irland,,,8,8,8 Island,,,8,8, Italien,8,,8,8,** Japan,,,,,7 Holland,,,,,89* Norge 7,8,,8,8 -, New Zealand,,,7,7, Portugal,7,9,9,9, Sverige,,,7,7 -, USA 7,,,,,* Belgien,8,8,, -, Brasilien,89,,8,8, Tjekkiet,9,,,, Hong Kong,7,8,9,9, Ungarn,,,8,8,8 Indien,,,,,8 Sydkorea,7,,,,8** Polen,,,,, Rusland,,,, -,87 Tyrkiet,7,8,79,79,8** Anm.: Ved estimationerne på ændringer er de anden afledte også medtaget, jf. argumenterne bag figur. Markeringen med * og ** angiver signifikansniveau på henholdsvis pct. og pct. Til Økonomisk Redegørelse benyttes elasticiteterne beregnet på ændringer og anden ordens koefficienter signifikante på et -pct. niveau. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Økonomisk Analyse November

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som Henrik Dissing DI Udsigt til underskud på de offentlige finanser de næste 40 år Den offentlige gæld kommer til at udgøre knap halvdelen af BNP Offentlig

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb Økonomisk Analyse Produktivitet over et konjunkturforløb NR. 5 3. juni 11 Produktivitetsudviklingen over et konjunkturforløb Der har været en kraftig konjunkturmæssig stigning i produktivitetsvæksten i

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Det går godt for Danmark

Det går godt for Danmark NOTAT XX-XXXX - POUL - 07.10.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Det går godt for Danmark Når lønudvikling i de enkelte lande vægtes med de pågældende landes betydning i samhandlen

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

GLOBALE VÆRDIKÆDER INDLEDNING OG SAMMENFATNING DIREKTE OG INDIREKTE EKSPORT

GLOBALE VÆRDIKÆDER INDLEDNING OG SAMMENFATNING DIREKTE OG INDIREKTE EKSPORT GLOBALE VÆRDIKÆDER Peter Beck Nellemann og Karoline Garm Nissen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Et endeligt produkt skabes via en række aktiviteter, som fx kan omfatte design, produktion,

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af markedsandel og konkurrenceevne

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af markedsandel og konkurrenceevne Brugerhåndbog Del IX Formodel til beregning af markedsandel og konkurrenceevne September 1999 Formodel til markedsandel og konkurrenceevne 3 Modulet MAKE: Markedsandel og konkurrenceevne. 1. Indledning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Værdien af en prognose er knyttet til dens præcision og der har prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR) ikke noget at skamme sig over i sammenligning

Læs mere