Ordinært møde. Dato 18. marts Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten Sørensen (DF) Ole Rørbæk Jensen (A) Jens Ole Jensen (V) Ida Skov (Ø)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetrammer for budgetlægningen Forslag til lokalplan for et bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej i Skagen Forslag til lokalplan og Kommuneplantillæg "Boligområde ved Tuenvej", Elling, Frederikshavn Endelig vedtagelse af lokalplan - Boliger på Hoffmannsvej 8, Frederikshavn Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2015 og klimatilpasningsplan Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for et centerområde med trafikterminal, Frederikshavn Evaluering af delegation af beslutningskompetence for lokalplaner Tillægsbevilling til klimasikring Orientering om Det Maritime BrancheUdviklingsCenter Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden MARCOD Vedtagelse af Boligpolitik Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport om tilladelse til udstedelse af pantebreve i forbindelse med låneomlægning i boligforeningens afdeling 1, 4 og Ansøgning om kommunegaranti - Præstbro Kraftvarmeværk Ansøgning om kommunegaranti - Hørby Varmeværk A.m.b.a Økonomiorientering Ændring af budget 2015 som følge af ændret pris- og lønfremskrivning fra 2014 til Afrapportering for Finansiel Strategi Overførte anlægsbevillinger samt ekstra anlægsarbejder til budget 2015 og Prioritering af rådighedsbeløb til anlægsprojekter til Bæredygtigt Børneområde Kommunal selvskyldnerkaution for låneoptagelse i Frederikshavn Havn Sygefraværsstatistik for Frederikshavn Kommune...47 Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 2 af 54

3 22. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Frigivelse af puljemidler - "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere" Ansøgning om Zulu Sommerbio i Frederikshavn Oversigt over forventet udbud af ejendomme i Handel med Volstrup Skole Eventuelt salg af ejendommen Hirtshalsvej 524, Ålbæk Aftale om ommærkning af ældreboliger...57 Underskrifter: Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 3 af 54

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben Direktionens indstilling til rammeændringer til budget /15 Åben Finansieringsoversigt pdf /15 Åben Resultatopgørelse pdf /15 Åben Budgetrammer - budget pdf /15 Åben Nøgletal ECO sammenligning 19 udgiftsområder /15 Åben Lokalplan SKA.BF _Bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej_ pdf /14 Åben Referat, PMU /15 Åben Lokalplanforslag /15 Åben - Lp. FRE.B (PMU ).pdf /15 Åben - KPT (PMU ).pdf /15 Åben Indsigelsesnotat, lp sae.b pdf /15 Åben Brev fra advokat Lars Fogh - Andersen vedr. Hoffmannsvej, Frederikshavn.pdf /15 Åben Indsigelsesnotat /15 Åben Sammenfattende redegørelse /15 Åben Aftalenotat - Notat om aftalte ændringer og suppleringer - Frederikshavn Kommune.pdf /15 Åben LP.FRE.OC Centerområde med trafikterminal pdf /15 Åben Kommuneplantillæg 09.69_ pdf /15 Åben Indsigelsesnotat forslag til lokalplan FRE.OC _Kpl.tillæg 09.69_ pdf /15 Åben Bilag- gennemgang af lokalplaner.pdf /15 Åben Svar på ansøgning fra Frederikshavn Kommune vedr le5nedispensation til klimatilpasningsinvesteringer.pdf /15 Åben Boligpolitik marts 2015 endelig web.pdf /15 Åben Kommunegaranti - låne ansøgning fra Præstbro Kraftvarmeværk.docx /15 Åben Ansøgning fra Hørby Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti.pdf /15 Åben Beregnet P/Lvirkning på udvalg /15 Åben Afrapportering for /15 Åben HovedMED Sygefraværsstatistik_4 kvartal 2014.pdf /15 Åben Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune /15 Åben Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-idanmark.pdf /15 Åben Dagsordenpunkt: "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere - Punkt_23119_Klippekort - Øget livskvalit_ PDF /15 Åben præsentationsmateriale - Frederikshavn & Zulu Sommerbio. Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 4 af 54

5 1. Budgetrammer for budgetlægningen Sagsfremstilling Hermed fremsendes de teknisk, administrativt udarbejdede budgetrammer for Åben sag Sagsnr: 14/21235 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget Direktionen har behandlet og indstillet en række korrektioner i henhold til at overholde de politiske vedtage målsætninger. Der er vedhæftet et bilag, der beskriver de enkelte ændringer. Vedhæftet er også rammedokumentet. Ud over ovennævnte ændringer indeholder dette også de budgetmæssige konsekvenser af de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetvedtagelsen og indtil dato. Her er der på driften besluttet en samlet udgiftsreduktion på kr. for 2016 og på anlæg er der besluttet en udgiftsforøgelse på kr. Resultatet af de samlede ændringer fremgår af bilagene resultatopgørelse og finansieringsoversigt. De ovennævnte budgetrammer er angivet i 2015 prisniveau. Pris- og lønfremskrivningen indregnes i budgetrammerne inden de udsendes til udvalgsområderne. Det indstilles at pris- og lønfremskrivningen bliver foretaget på baggrund af KL s anbefalede pris- og lønfremskrivningsprocenter for 2016 og overslagsårene. Udvalgene skal fremstille et budgetforslag inden for de udmeldte rammer. Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at 1. budgetrammerne for godkendes som de fremgår af rammebilag og indgår i den videre budgetbehandling 2. forinden budgetrammerne udsendes til udvalgene, fremskrives de med KL s anbefalede pris- og lønfremskrivningsprocenter. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Godkendt. Fraværende: Bjarne Kvist Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 5 af 54

6 Bilag Direktionens indstilling til rammeændringer til budget 2016 (dok.nr.42500/15) Finansieringsoversigt pdf (dok.nr.48151/15) Resultatopgørelse pdf (dok.nr.43294/15) Budgetrammer - budget pdf (dok.nr.43282/15) Nøgletal ECO sammenligning 19 udgiftsområder (dok.nr.39582/15) Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 6 af 54

7 2. Forslag til lokalplan for et bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej i Skagen Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede den 12. februar 2014 at igangsætte en udviklings- og salgsproces for Hedeboskolen i Skagen. Målet er så høj en værdiskabelse som muligt for både Kommune og lokalsamfund. Åben sag Sagsnr: 14/19838 Forvaltning: CTM Sbh: FIRA Besl. komp: PMU/ØU/BR På den baggrund fremlægger Center for Teknik og Miljø forslag til lokalplan, der skal skabe mulighed for at anvende eksisterende bygninger og friarealer til andet end skoleformål. Lokalplanen følges af tillæg nr til kommuneplanen, der udvider områdets hovedanvendelse fra offentlige formål til også at omfatte ferie- og fritidsformål samt boligformål. Lokalplanen fastlægger i overensstemmelse med kommuneplantillægget områdets anvendelse til f.eks. hotel, motel eller ferieboliger med tilhørende fællesfaciliteter f.eks. indendørs svømme- eller bowlinghal, udendørs bade- eller legeland, cafeteria, restaurant samt boliger og skoleformål. Planen skaber mulighed for, at eksisterende bygninger enten kan nedrives, og der kan opføres et helt nyt byggeri, eller dele af bygningerne kan nedrives og de tilbageværende kan ombygges og suppleres med nyt byggeri. Nyt byggeri kan opføres i op til 8,5 m - 2 etager. Enkelte bygninger kan opføres i indtil samme højde som eksisterende højeste bygning gymnastiksalen 14 m. Der kan alene etableres vejadgang til området fra Nordsøvej eller eksisterende rundkørsel på Frederikshavnsvej. Eksisterende cykel- og gangsti gennem området, der forbinder Østbankekvarteret med området øst for, skal i princippet opretholdes. En overvejende del af den eksisterende beplantning, der afgrænser lokalplanområdet mod Frederikshavnsvej og Nordsøvej og formidler overgangen til de omkringliggende områder, skal bevares. Lokalplanen er en rammelokalplan, det vil sige, at ved større bygge- eller anlægsarbejder skal planen følges op af yderligere lokalplan(er) der dels fastlægger den mere præcise anvendelse og detaljerede indretning af området dels fastlægger udformningen af det byggeri, rammelokalplanen skaber mulighed for. Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA. BF samt forslag til kommuneplantillæg nr udsendes som forslag til offentlig debat. Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 7 af 54

8 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Anbefales. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Bilag Lokalplan SKA.BF _Bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej_ pdf (dok.nr.20243/15) Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 8 af 54

9 3. Forslag til lokalplan og Kommuneplantillæg "Boligområde ved Tuenvej", Elling, Frederikshavn Sagsfremstilling,I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 6. marts 2012 om at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et nyt boligområde mellem Tuenvej og Elling å i Elling er der udarbejdet forslag til lokalplan FRE.B og kommuneplantillæg nr. 09/74 for projektet. Åben sag Sagsnr: 11/4918 Forvaltning: CTM Sbh: laen Besl. komp: PMU/ØU Planforslagene muliggør, at der kan udstykkes 13 parceller i området til opførelse af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse. Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder, og derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. I kommuneplantillægget udlægges således et nyt boligområde på ca. 2,5 ha, men der udtages samtidig et areal på ca. 5, 8 ha, der er pålagt fredskovspligt og derfor ikke kan bebygges. Arealerne var i uge 42 i 2014 udsat for oversvømmelser i forbindelse med store vandmængder i Elling å efter kraftige regnskyl. For at sikre bygningerne mod skader, som følge af oversvømmelser, er der i planforslaget fastsat en mindste sokkelkote på 5 meter. Det vurderes dermed, at boligerne i området vil være sikret imod skader som følge af oversvømmelser i situationer med ekstreme regnmængder. Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og det er i denne forbindelse vurderet, at planforslagene ikke er omfattet af lovens krav om at der skal udarbejdes miljøvurdering. Dette begrundes med, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive påvirket væsentligt af planforslagene og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene. Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan FRE.B og kommuneplantillæg nr. 09/74 udsendes i offentlig debat. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Frode Thule Jensen. Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 9 af 54

10 Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Et flertal godkender indstillingen. Ida Skov kan ikke tiltræde. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Bilag Referat, PMU (dok.nr /14) Lokalplanforslag (dok.nr.30939/15) Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 10 af 54

11 4. Endelig vedtagelse af lokalplan - Boliger på Hoffmannsvej 8, Frederikshavn Sagsfremstilling Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 30. september 2014, og af Økonomiudvalget den 22. oktober Åben sag Sagsnr: 14/8553 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU Forslag til lokalplan FRE.B for boliger på Hoffmannsvej 8 i Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 10. november 2014 til den 12. januar Formålet med lokalplanen er blandt andet. at åbne mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form at enten tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Der kan maksimalt opføres 6 boliger inden for lokalplanområdet. Center for Teknik og Miljø har modtaget 2 indsigelser til de fremlagte planer. Indsigelserne fremgår af vedlagte indsigelsesnotat, hvoraf også fagcenterets bemærkninger hertil fremgår. Det er ikke fagcenterets vurdering, at indsigelserne bør medføre ændringer i planerne i forhold til de fremlagte planforslag. Indstilling Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at lokalplan FRE.B for boliger på Hoffmannsvej 8 i Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr vedtages endeligt uden ændringer i forhold til de fremlagte planforslag. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Frode Thule Jensen. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Et flertal godkender indstillingen. Ida Skov kan ikke tiltræde. Økonomiudvalgets medlemmer har modtaget et brev fra advokat Lars Fogh- Andersen på vegne af 7 grundejere. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 11 af 54

12 Bilag - Lp. FRE.B (PMU ).pdf (dok.nr.30731/15) - KPT (PMU ).pdf (dok.nr.30733/15) Indsigelsesnotat, lp sae.b pdf (dok.nr.35031/15) Brev fra advokat Lars Fogh - Andersen vedr. Hoffmannsvej, Frederikshavn.pdf (dok.nr.51426/15) Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 12 af 54

13 5. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2015 og klimatilpasningsplan Sagsfremstilling Forslag til Kommuneplan 2014 (fremover benævnt Kommuneplan 2015) og forslag til Klimatilpasningsplan har været fremlagt i offentlig høring. Se kommuneplanforslaget på: Åben sag Sagsnr: 12/9098 Forvaltning: UE Sbh: MAEL Besl. komp: PMU/ØU/BR Forslaget til Kommuneplan 2015 tager udgangspunkt i at udvikle potentialerne inden for de fire vækstspor og i at styrke fokusområdet By- og Boligudvikling. Forslaget indeholder de overordnede mål for, hvordan kommunen ønsker at benytte og udvikle byer, landområder og naturressourcer. Der har været fokus på at revidere de overordnede målsætninger og retningslinjer, så de understøtter de politiske ønsker til udvikling af kommunen. Den offentlige høring har givet anledning til i alt 42 indsigelser og bemærkninger til kommuneplanforslaget samt enkelte underskriftindsamlinger. Naturstyrelsen er en af indsigerne og har nedlagt veto mod forslaget, fordi styrelsen ønsker en uddybende drøftelse af en række forhold med kommunen. Som det blev præsenteret for Plan- og Miljøudvalget på møde den 13. januar 2015 drejer det sig bl.a. om anvendelse af eksisterende boligområder i Skagen til boligformål fremfor helårsboligformål, skærpede krav til opgørelse af det maksimale antal m 2 til butiksformål samt tilbageførsel af uudnyttede, ikke lokalplanlagte byzonearealer til landzone. Disse spørgsmål er efterfølgende blevet forhandlet og afklaret med Naturstyrelsen og har ført til en række mindre ændringer af kommuneplanforslaget, som fremgår af vedlagte aftalenotat. Det er administrationens opfattelse, at ændringerne er af mindre betydning for det samlede politiske budskab og indhold i Kommuneplan Fra foreninger og borgere er der indkommet 25 indsigelser og godt 1100 underskrifter mod udlæg af en del af Skagen Sønderstrand som strandpark. Derudover er der fremsendt kommentarer, der berører et bredt udsnit af kommuneplanens øvrige emner. Det drejer sig bl.a. om: Et forslag om at udlægge et nyt område til værdifuldt kulturmiljø ved Hulsig. Området vurderes at være Danmarks nordligste landbrugsstruktur. Udlægget forudsætter fornyet offentlig høring. Et ønske fra Elling Tømmerhandel om at udvide det makimale butiksareal til særligt pladskrævende varegrupper fra til m 2 inden for detailhandelsområdet, hvor butikken er beliggende. Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 13 af 54

14 Alle indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret i vedlagte indsigelsesnotat. På baggrund af de indkomne indsigelser er det administrationens opfattelse, at: det udlagte område til strandpark ved Skagen Sønderstrand skal fastholdes, men at det præciseres, at aktiviteter og opstilling af anlæg forudsætter dispensation af fredningsnævnet, de udlagte perspektivområder i byzone revurderes inden eller i forbindelse med næste kommuneplanrevision der efter vedtagelse af Kommuneplan 2015 udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger et nyt område til værdifuldt kulturmiljø ved Hulsig der gives mulighed for at udvide Elling Tømmerhandel med op til m 2 Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet, at Kommuneplan 2015 og Klimatilpasningsplan vedtages endeligt med de forslag til ændringer, som fremgår af vedlagte indsigelsesnotat og aftalenotatet med Naturstyrelsen. Supplerende sagsfremstilling Efter Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen den har Plan- og Miljøudvalget den haft en principiel drøftelse af solenergianlæg. På baggrund heraf ændres retningslinje 19.2 vedr. solenergianlæg på terræn, så der ikke kan etableres enkeltanlæg på terræn i byzone og sommerhusområder. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015 Indstillingen tiltrædes, idet det udpegede biogasanlægs-område ved Øster Vrå tages ud af planen. Udvalget vedtog desuden at iværksætte udarbejdelse af en natur- og friluftsstrategi, jf. forslaget fra Friluftsrådet (indsigelse nr. 9) i samarbejde med Det Grønne Råd. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Bilag Indsigelsesnotat (dok.nr.23783/15) Sammenfattende redegørelse (dok.nr.22865/15) Aftalenotat - Notat om aftalte ændringer og suppleringer - Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.29699/15) Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 14 af 54

15 6. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for et centerområde med trafikterminal, Frederikshavn Sagsfremstilling Forslag til lokalplan FRE.OC og det tilhørende tillæg til kommuneplanen, der skal skabe mulighed for opførelse af en ny trafikterminal samt en dagligvarebutik ved Skippergade-Havnepladsen i Frederikshavn, har i perioden fra den 24. september til den 19. november 2014 været fremlagt til offentlig debat. Åben sag Sagsnr: 14/1171 Forvaltning: CTM Sbh: FIRA Besl. komp: PMU/ØU De 5 indsigelser/bemærkninger der er indkommet mod planforslagene er refereret og kommenteret i indsigelsesnotatet, der er vedlagt dagsordenen. Naturstyrelsen er forelagt Centrets bemærkninger til Styrelsens indsigelse samt Centrets indstilling til beslutning. Styrelsen har endnu ikke skriftligt frafaldet indsigelsen, men har telefonisk meddelt, at tiltrædes/besluttes Centrets indstilling vil Styrelsen skriftligt frafalde indsigelsen. Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at lokalplan FRE.OC samt tillæg til kommuneplanen vedtages med de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotatet. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Godkendt. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Bilag LP.FRE.OC Centerområde med trafikterminal pdf (dok.nr.17172/15) Kommuneplantillæg 09.69_ pdf (dok.nr.17175/15) Indsigelsesnotat forslag til lokalplan FRE.OC _Kpl.tillæg 09.69_ pdf (dok.nr.20783/15) Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 15 af 54

16 7. Evaluering af delegation af beslutningskompetence for lokalplaner Sagsfremstilling Den 26. marts 2014 besluttede Frederikshavn Byråd, efter indstilling fra Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, at uddelegere beslutningskompetencen for vedtagelse af lokalplaner. Åben sag Sagsnr: 15/7043 Forvaltning: CTM Sbh: tihj Besl. komp: PMU/ØU/BR Beslutningen gik på, at beslutningskompetencen for lokalplaner der er i fuld overensstemmelse med kommuneplanens rammer uddelegeres til Plan- og Miljøudvalget, mens beslutningskompetencen for lokalplaner der medfører udarbejdelse af et kommuneplantillæg uden foroffentlighedsfase uddelegeres til Økonomiudvalget. For alle øvrige planer forbliver beslutningskompetencen hos Byrådet. Det blev desuden besluttet at delegationen skulle evalueres senest et år efter beslutningen. Delegationen medfører at beslutningsprocessen forkortes med ca. 2 uger hvis Økonomiudvalget har beslutningskompetencen og med 6 uger hvis Plan- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen. Siden delegationen trådte i kraft, er der blevet behandlet 21 lokalplaner som enten forslag eller endelig vedtagelse. Beslutningskompetencen har for 3 planers vedkommende ligget hos Plan- og Miljøudvalget, 12 hos Økonomiudvalget og 6 hos Byrådet. Nærmere beskrivelse af lokalplanerne kan ses i vedhæftede bilag. Indstilling Teknik- og Miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at delegationen af beslutningskompetencen for lokalplaner fortsætter uændret. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Frode Thule Jensen. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Et flertal anbefaler indstillingen. Ida Skov kan ikke tiltræde. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 16 af 54

17 Bilag Bilag- gennemgang af lokalplaner.pdf (dok.nr.29917/15) Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 17 af 54

18 8. Tillægsbevilling til klimasikring Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har ved henvendelser af 3. november 2014 og 6. januar 2015 samt møde den 18. december 2014 søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om adgang til at lånefinansiere akutte anlægsudgifter på 6,5 mio. kr. til reetablering af skader på veje, broer og af oversvømmede områder ved bl.a. Elling og Præstbro samt investeringer i klimasikring på tilsammen 25 mio. kr. Åben sag Sagsnr: 14/9542 Forvaltning: CTM Sbh: sove Besl. komp: TU/ØU/BR Økonomi- og Indenrigsministeriet har helt ekstraordinært meddelt Frederikshavn Kommune dispensation til, at 14,5 mio. kr. af den tidligere meddelte lånedispensation af 29. august 2014 på 33,5 mio. kr. fra lånepulje 2015 på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale, kan omprioriteres og anvendes til finansiering af akutte og forebyggende klimatilpasningsprojekter på grundlag af forventede anlægsudgifter på 14,5 mio. kr. i Dispensationen er begrundet i de særlige klimamæssige begivenheder i oktober 2014 og kommunens pressede økonomi. Derudover har Økonomi- og Indenrigsministeriet, under henvisning til ministeriets udmeldingsbrev af 30. juni 2014 samt i medfør af lånebekendtgørelsen 16, stk. 1, meddelt Frederikshavn Kommune yderligere lånedispensation for 2015 på 4 mio. kr. fra restlånepuljen for 2015 til investeringer på det borgernære anlægsområde på grundlag af forventede anlægsudgifter i 2015 på 4 mio. kr. til akutte og forebyggende klimatilpasningsinvesteringer. Der er således 18,5 mio. kr. til klimasikring. De 6,5 mio. kr. forventes anvendt til udbedring af de direkte skader fra uge 42. De resterende midler anvendes til klimasikringstiltag som: Opmåling af Å systemer Vurdering af Å systemernes kapacitet i forhold til den vandmængde, der må forventes at systemet skal kunne transportere. Udarbejdelse af en dynamisk model, som kan vise de forskellige klimasituationer Udarbejdelse af løsningsforslag til hvordan de forskellige værdier sikres. Dialog med borgerne om, hvilken løsning der vælges i det enkelte opland. Udbud af den valgte opgave Gennemførelse af den valgte løsning. Administrationen vil på næste udvalgsmøde fremlægge oplæg til prioritering af de forskellige vandløbssystemer. Administrationen udbyder opgaven jf. ovenstående på Ellings Å systemet i løbet af marts måned. Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 18 af 54

19 Indstilling Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende at 1. anlægsbevillingen placeres under Teknisk udvalg 2. der gives en anlægsbevilling på 18,5 mio. kr. til projekt Klimasikring. Bevillingen finansieres af yderligere låneoptag på 18,5 mio. kr. 3. rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr. frigives Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Anbefales. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Bilag Svar på ansøgning fra Frederikshavn Kommune vedr le5nedispensation til klimatilpasningsinvesteringer.pdf (dok.nr.38004/15) Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 19 af 54

20 9. Orientering om Det Maritime BrancheUdviklingsCenter Sagsfremstilling Med afsæt i økonomiudvalgets bevilling af 11. september 2013 på ,- kr. til udvikling og etablering af Det Maritime BrancheUdviklingsCenter (MBUC) følger her en status på igangsatte tiltag og aktiviteter. Åben sag Sagsnr: 12/8535 Forvaltning: UE Sbh: rbgu Besl. komp: ØU Det Maritime BrancheUdviklingsCenter er forankret hos MARTEC og efter at have brugt 1. halvår af 2014 til at få centres strategi og forretningsgrundlag på plads, blev udviklingskonsulent Peter Møller ansat medio august 2014 til at drive centret i gang med bistand fra både MARTEC og MARCOD. MBUC vil med udviklingen af virksomhedsefterspurgte kompetenceforløb medvirke til at skabe et internationalt anerkende maritimt miljø i Vendsyssel, der tiltrækker virksomheder og kompetencer og derigennem skaber erhvervsøkonomisk vækst. MBUC fungerer som Easy Point of Enty - én indgang til kompetenceudvikling for de maritime virksomheder. Maritime virksomheder med et behov for kompetenceudvikling kan således rette henvendelse til MBUC, som så er behjælpelig med at tilrettelægge og udvikle et forløb i tæt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner; Brandskolen i Hvims, Martec, Skagen Skipperskole og Nordic Offshore Training Academy i Hirtshals samt mange flere. Men derforuden faciliterer MBUC et uddannelsesnetværk, hvor bl.a. engagerede virksomheder fra de maritime virksomhedsnetværk; Serviceteam Skagen, Maritime Network Frederikshavn samt Offshore Base Scandinavia deltager sammen med uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsesnetværket er en vigtig kilde for MBUC til identifikation og udvikling af nye kompetenceforløb. Det er et åbent netværk, der mødes regelmæssigt og på møderne diskuteres kompetencebehov. Således er der med afsæt i dette samarbejde udviklet følgende uddannelsesforløb: Maritim Projektleder Uddannelse Grundlæggende maritim sikkerhed Maritim teknisk engelsk Der etableres endvidere en regional web-portal, der samler udbuddet af maritimt relaterede kursusforløb, hvilket de maritime virksomheder har udtrykt ønske om. Hjemmesiden blev lanceret medio januar 2015 og er under kontinuerlig udvikling efterhånden som der kommer flere kursustilbud relateret til det maritime erhverv. Det Maritime BrancheUdviklingsCenter har i 2014 bidraget til en omsætning hos uddannelsesinstitutionerne på ca kr. Forventningen for 2015 er at kunne bidrage til en omsætning hos uddannelsesinstitutionerne på ca kr. Der til kommer en forventning om deltagelse fra ca. 175 kursister, altså medarbejdere i de maritime virksomheder, der hver især bidrager med en værditilvækst af Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 20 af 54

21 kompetencer til deres respektive virksomheder. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering. Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Til orientering. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 21 af 54

22 10. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden MARCOD Sagsfremstilling Jf. 5, stk i vedtægter for Fonden MARCOD udpeger Økonomiudvalget 3 medlemmer til bestyrelsen i ulige år. Bestyrelsen skal samlet besidde følgende kompetencer og kendskab til Åben sag Sagsnr: 10/7856 Forvaltning: UE Sbh: rbgu Besl. komp: ØU a. Den maritime serviceindustri b. Rederierhvervet c. Forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner d. Forretnings- og markedsorientering Fondens formål er blandt andet at medvirke til i alment øjemed såvel lokalt, regionalt og nationalt at fremme den maritime innovation i Danmark skabe spændende og fællesskabsfremmende rammer for det maritime miljø i Danmark virke som en aktiv medspiller i forhold til de øvrige aktører i det maritime innovationssystem besidde kapitalandele i og fungere som moderfond for selskabet MARCOD A/S Økonomiudvalget udpegede i efteråret 2012 Arne Remmen, professor ved Aalborg Universitet og Joakim Reimer Thøgersen, vice precident Haldor Topsøe A/S samt Jenny Braat, direktør for Danske Maritime. Arne Remmen og Jenny Braat modtager gerne genvalg. Som 3. medlem indstilles Jens Boye, driftschef / Fleet Manager hos Royal Arctic Line til udpegning af Økonomiudvalget. Dette valg har virkning indtil 31. december Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget 1. genvælger Arne Remmen og Jenny Braat som bestyrelsesmedlemmer til Fonden MARCOD for perioden 1. januar december udpeger Jens Boye, som bestyrelsesmedlem til Fonden MARCOD for perioden 1. januar december Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015 Godkendt. Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller Økonomiudvalget - Referat marts 2015 Side 22 af 54

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. marts 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Mogens Brag, Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. februar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. august 2015. Tid 12:00. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. august 2015. Tid 12:00. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. august 2015 Tid 12:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Ordinært møde. Dato 22. april 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 22. april 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 22. april 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Ordinært møde. Dato 13. marts 2013. Tid 15:30. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB.

Ordinært møde. Dato 13. marts 2013. Tid 15:30. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 13. marts 2013 Tid 15:30 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) Claus Reimann, Frederikshavn Forsyning A/S deltager i dagsordenens første punkt Ingen Stedfortræder

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært Møde Dato 23. maj 2012 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere