Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg"

Transkript

1 Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Metode... 4 Analyse... 5 De indledende spørgsmål... 5 TEMA: Om at starte i et lokaludvalg... 6 Motiverende faktorer... 6 Særligt motiverende faktorer for suppleanter... 6 TEMA: Det daglige arbejde... 7 Hvad der er brug for fra andre lokaludvalgsmedlemmer... 7 Hvad der er godt ved at være med i et lokaludvalg... 7 Hvad der er svært ved at være med i et lokaludvalg... 7 Opkvalificering af kompetencer i rollen som bindeled mellem bydelen og rådhuset... 8 TEMA: Arbejdsmiljø... 9 Vigtige forhold for et godt arbejdsmiljø... 9 TEMA: Understøttelse fra sekretariatet Områder der kræver særligt fokus fra sekretariatet TEMA: Fortsat arbejde En ny valgperiode? Årsager til ikke at genopstille i et lokaludvalg Respondenternes afsluttende bemærkninger Konklusion Sammensætningen i lokaludvalgene Hvad der har motiveret borgere til at være med i et lokaludvalg Det daglige arbejde Arbejdsmiljø Understøttelsen fra sekretariatet Fortsat arbejde Bilag Samlet status

3 De indledende spørgsmål HVILKET LOKALUDVALG ER DU TILKNYTTET? ER DU: HVAD VILLE DU VURDERE DIT UGENTLIGE TIDSFORBRUG TIL? HVAD ER DIN ALDER? HVOR MANGE VALGPERIODER HAR DU VÆRET TILKNYTTET LOKALUDVALGET? TEMA: Om at starte i et lokaludvalg TEMA: Det daglige arbejde ER DER SOM SUPPLEANT OMRÅDER, DU GERNE VIL BIDRAGE MERE TIL? (VÆLG OP TIL 3) HVAD HAR DU MEST BRUG FOR FRA DE ANDRE LOKALUDVALGSMEDLEMMER I DIT DAGLIGE ARBEJDE? (VÆLG OP TIL 3) HVAD ER DET BEDSTE VED AT VÆRE MED I LOKALUDVALGET? (VÆLG OP TIL 3) HVAD ER DET SVÆRESTE VED AT VÆRE MED I LOKALUDVALGET? (VÆLG OP TIL 3) HVILKE KOMPETENCER VIL DU GERNE HAVE OPKVALIFICERET FOR AT KUNNE FUNGERE SOM BINDELED MELLEM BYDELEN OG RÅDHUSET? (VÆLG EVT. FLERE) TEMA: Arbejdsmiljø HVAD ER DET VIGTIGSTE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ I LOKALUDVALGET? (VÆLG OP TIL 3) TEMA: Understøttelse fra sekretariatet HVILKE OMRÅDER MENER DU ER SÆRLIGT VIGTIGE, AT SEKRETARIATET UNDERSTØTTER I DIT LOKALUDVALGSARBEJDE? (VÆLG OP TIL 3) TEMA: Fortsat arbejde ØNSKER DU AT STILLE OP TIL EN NY VALGPERIODE FOR LOKALUDVALGET? HVAD ER DEN PRIMÆRE GRUND TIL, AT DU OVERVEJER IKKE AT GENOPSTILLE? Formål Formålet med undersøgelsen har været at samle erfaringer og få konstruktiv kritik fra nuværende lokaludvalgsmedlemmer og -suppleanter i den hensigt at undersøge, om der er mulighed for at understøtte fremtidige lokaludvalgsmedlemmer og -suppleanter bedre i deres indgang til deres politiske arbejde. 3

4 Metode Undersøgelsen er forløbet som en digital survey via programmet SurveyXact. Undersøgelsen bestod af en blanding af lukkede svarkategorier og åbne spørgsmål, der har til formål at afdække de ca. 600 nuværende medlemmer og suppleanters arbejde. Undersøgelsen er blevet sendt ud til 604 respondenter, hvoraf 263 respondenter (44 %) har gennemført den af de 44 % er der fire, der ikke længere er tilknyttet lokaludvalg, som har svaret, hvilket svarer til 1 % af de samlede gennemførte tilbagemeldinger. Da der er så få, er disse ikke behandlet særskilt. Undersøgelsen er opdelt i fem temaer samt nogle generelle spørgsmål vedrørende respondenternes engagement. I denne redegørelse vil vi gennemgå de mest signifikante resultater fra hvert tema samt emner, der fremgår ved mere overordnede betragtninger. Ud fra dette udlægges de mest centrale anbefalinger, der er blevet fundet på baggrund af undersøgelsen. Når der i det følgende refereres til spørgsmål i undersøgelsen, vil de være sat i samt i kursiv. Dertil er undersøgelsesresultaterne vedlagt i bilag 1 bagerst. I den følgende analyse vil vi gennemgå respondenternes besvarelser i alle dele af undersøgelsen herunder de spørgsmål, der indgår i de fem forskellige temaer. 4

5 Analyse De indledende spørgsmål Vi har generelt set haft en meget bred repræsentation i undersøgelsen af de 12 lokaludvalg, idet der har været en relativt jævn tilbagemelding fra de forskellige udvalg. I gennemsnit har vi således fået lige under 23 tilbagemeldinger fra hvert lokaludvalg. Der er en lille overrepræsentation i undersøgelsen af medlemmer versus suppleanter (58 % vs. 40 %). I forhold til aldersfordelingen viser undersøgelsen, at tilslutningen til lokaludvalg stiger med alderen. Ligeledes viser den, at der er en stærk overrepræsentation af aldersgruppen 60+ (vist i diagrammet nedenfor). Respondenter år år år år år år 80 eller Respondenter derover Undersøgelsen viser, at ca. halvdelen af de adspurgte har været tilknyttet et lokaludvalg i én valgperiode. 22 % har været tilknyttet i to valgperioder, og 29 % har været tilknyttet et lokaludvalg gennem alle tre valgperioder. Ser vi på det ugentlige tidsforbrug, svarer 50 % af respondenterne, at de bruger over tre timer om ugen på lokaludvalgsarbejde, og 20 % af dem bruger faktisk over seks timer. Ser vi kun på medlemmerne uden suppleanternes svar, er det 77 % af medlemmerne, der bruger over tre timer ugentligt på deres arbejde i et lokaludvalg, og 30 % af denne gruppe bruger over seks timer om ugen. Hos suppleanterne er det klart lavere. 5

6 TEMA: Om at starte i et lokaludvalg Motiverende faktorer Blandt de ting, der virker som motiverende faktorer for at starte i et lokaludvalg, ligger interessen i lokaldemokrati og lokalsamfundet helt i top. Hele 76 % af respondenterne tilkendegiver, at dette var en faktor, der var af betydning for dem. Dertil har næsten halvdelen af de 76 % vurderet den som deres 1. prioritet. Derudover er det at være med til at skabe ting, der manglede i bydelen, en specifik interesse indenfor et felt samt det at få indflydelse på politiske processer og beslutninger alle tre områder, som også motiverede respondenterne til at stille op til lokaludvalg. Her blev de to førstnævnte i højere grad prioriteret som 1. og 2. valg end sidstnævnte. Overordnet set kan det sammenfattes, at interessen blandt respondenterne ligger i det lokale, herunder interessen for at engagere sig i lokale projekter og lokale demokratiske processer. Dertil er der en sekundær interesse i at få indflydelse på de politiske processer og beslutninger. Særligt motiverende faktorer for suppleanter Vi har spurgt suppleanterne, om der er områder, de særligt gerne vil bidrage mere til. Her svarer lidt over 50 % af suppleanterne, at de er tilfredse med deres nuværende engagement. Af de resterende 47 % suppleanter, der gerne vil bidrage mere på flere områder, handler det særligt om større deltagelse herunder deltagelse i fagudvalg, projekter og arrangementer samt lokaludvalgsmøder. 6

7 TEMA: Det daglige arbejde Hvad der er brug for fra andre lokaludvalgsmedlemmer Når vi ser på, hvad respondenterne mest har brug for fra andre lokaludvalgsmedlemmer, er det vigtigste et stabilt fremmøde i forbindelse med møder mv. (41 %). Dertil er der også en stor andel, som har udtrykt, at det er vigtigt for dem, at andre giver konstruktiv kritik til initiativer og projekter samt at der deltages i arbejdet med planlægning af lokaludvalgets projekter og arrangementer. Hvis vi ser på forskelle mellem medlemmer og suppleanter, er der en lille tendens til, at medlemmer i højere grad end suppleanter lægger vægt på, at de har mest brug for, at andre deltager i arbejdet med planlægningen af lokaludvalgets projekter og arrangementer, mens der hos suppleanterne er en lille tendens til, at de i højere grad lægger vægt på, at deres kollegaer inddrager andre lokaludvalgsmedlemmer eller suppleanter i projekter og arrangementer. Hvad der er godt ved at være med i et lokaludvalg Det lokale engagement både overordnet såvel som konkret er noget af det, der scorer højest i, hvad der er positivt ved at være tilknyttet et lokaludvalg. Særligt det at gøre en forskel for sin bydel er noget af det, der driver lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter i deres arbejde. Dertil er det også positivt for mange at få viden om bydelen og have kontakt til de lokale aktører. Generelt fremgår det, at mange af de ting, som respondenterne synes er gode ved at være med i et lokaludvalg, knytter sig til at arbejde med lokale forhold i bydelen og at være en aktør i demokratiske processer. Dertil fremgår det af undersøgelsen, at respondenterne i dette spørgsmål i højere grad end ved de andre spørgsmål har sat kryds ved flere svarmuligheder. Dette tyder på en bred interesse og et højt engagement, når det kommer til de motiverende faktorer ved at være tilknyttet et lokaludvalg. Ser man på forskelle i besvarelser mellem medlemmer og suppleanter, er der hos suppleanterne et højere fokus på at være en del af et fællesskab end hos medlemmerne. Dog er det at være en del af et fællesskab en af de årsager, der scorer lavest i dette spørgsmål. Hvad der er svært ved at være med i et lokaludvalg I forhold til hvad medlemmerne finder svært ved at være en del af et lokaludvalg, ses der en signifikant tendens til, at mange mener, at lokaludvalgene mangler et klart mandat til at deltage i den demokratiske beslutningsproces. Mange af respondenterne (41 %) savner reel indflydelse i processen. Af denne andel er det svar også 1. prioritet hos de fleste. Dernæst er fordelingen mellem øvrige punkter, der er svære, rimeligt jævnt fordelt med ca. 22 % tilslutning i gennemsnit det drejer sig om årsagerne at få kontakt til politikere og forvaltninger, uklare arbejdsrammer, tunge arbejdsgange, et stort tidsforbrug og for lange og for ensformige møder. 7

8 Rigtig mange respondenter har i denne kategori valgt at notere andet og derefter prioriteret dette andet meget højt. Et sammendrag af bemærkningerne viser: - Frustrationer over ikke at have reel indflydelse, ikke at blive taget alvorligt som lokal samarbejdspartner og ikke at blive inddraget og hørt af politikere og forvaltning. - Det interne samarbejde i et lokaludvalg er for nogle det, der gør det svært. - For nogle er det svært, at lokaludvalgene ikke har midler nok eller ikke må bruge midler på anlæg. - Nogle suppleanter fremhæver, at det er svært ikke at være en del af det kontinuerlige arbejde. - Mødetidspunkterne er for nogle svære at koble med fuldtidsarbejde og andre aktiviteter. Det tidsmæssige aspekt ved at lave lokaludvalgsarbejde er således også en udfordring for nogle, og flere mener, at det er for lange og for ensformige møder, der ikke må trække ud med mindre relevante ting. Opkvalificering af kompetencer i rollen som bindeled mellem bydelen og rådhuset Der er overordnet set tre tendenser, der viser sig i spørgsmålet om, hvilke kompetencer respondenterne gerne vil have opkvalificeret for at kunne fungere som bindeled mellem bydelen og rådhuset. De første to er som bindeled opadtil i forhold til rådhuset. Et højt antal af respondenterne godt kunne tænke sig et bedre samarbejde med forvaltningerne (36 %). Den anden højdespringer er, at 31 % af de adspurgte ønsker et bedre kendskab til kommunens beslutningsprocesser. Den tredje tendens er, at lidt over en tredjedel (35 %), føler at de har de kompetencer som de skal bruge i lokaludvalgsarbejdet. I mindre grad, omend stadig relevant, er respondenternes tilbagemelding i forhold til at fungere som bindeleddet udadtil til bydelen. Der er således ca. 20 %, der ønsker at blive opkvalificeret i forbindelse med at fungere som bindeleddet til bydelen, fx ønsker mange mere viden om forskellige former for og metoder til borgerdialog. 8

9 Antal respondenter TEMA: Arbejdsmiljø Vigtige forhold for et godt arbejdsmiljø Der er særligt tre forhold, som respondenterne mener kendetegner et godt arbejdsmiljø. Første forhold vedrører mødeledelse. Hele 70 % har svaret, at mødeledelse er vigtigt for et godt arbejdsmiljø i lokaludvalg. Hvortil hele 48 % har det som deres førstevalg. Til sammenligning har det punkt med næstflest førsteprioriteter ( understøttelse fra sekretariatet ) kun 22 % af de samlede førsteprioriteter. Dette bringer os til andet forhold, som er understøttelse fra sekretariatet. Her er det faktisk 72 % af respondenterne, som mener, at understøttelse fra sekretariatet er vigtigt for et godt arbejdsmiljø. Ser man så på prioriteringsrækkefølgen, kommer dette forhold derimod ind på en klar 2. plads i forhold til mødeledelse. Svarene fremgår af grafen nedenfor, hvor de forskellige forhold er opdelt efter prioriteret rækkefølge. Hvad er det vigtigste for et godt arbejdsmiljø i lokaludvalget? Første prioritet Anden prioritet Tredje prioritet Af grafen fremgår ligeledes, at samarbejde og opbakning er det tredje forhold, som skiller sig ud. Samt at dette forhold er en klar tredje prioritet i forhold til de to førnævnte. Samlet set mente 50 % af respondenterne, at det er vigtigt for et godt arbejdsmiljø. 9

10 TEMA: Understøttelse fra sekretariatet Områder der kræver særligt fokus fra sekretariatet De områder, som respondenterne mener er vigtigst, at sekretariatet understøtter dem i, er udarbejdelse af brugbart mødemateriale samt tilrettelæggelse af møder med henholdsvis 68 % og 48 % tilslutning. Generelt set er der dog tilslutning til de fleste af svarkategorierne, herunder bl.a. bistand og afvikling af projekter samt vejledning af procedurer og regler. Laver man et kryds på de forskellige lokaludvalg, vil det fremgå, at der, trods en markant tendens, er forskelle mellem de forskellige udvalg i forhold til, hvad de har brug for af understøttelse fra deres sekretariat. Dette kan drøftes yderligere lokalt. 10

11 TEMA: Fortsat arbejde En ny valgperiode? Undersøgelsen viser, at lidt over halvdelen (54 %) af respondenterne ønsker at opstille til en ny valgperiode. Dertil er der 25 %, som overvejer det. De sidste 21 % ønsker ikke at genopstille. Disse resultater er ganske konsistente og uden de store udsving på tværs af kryds med variabler som alder, medlem/suppleant og de 12 lokaludvalg. Årsager til ikke at genopstille i et lokaludvalg Det er lidt under halvdelen af respondenterne, der ikke ønsker at genopstille eller stadig overvejer, om de skal genopstille. For denne gruppe gælder det, at særligt de ældre respondenter begrunder deres beslutning med, at de ønsker at give plads til nye kræfter. Hvilket også er den hyppigste årsag generelt (30 %). Derefter er det særligt personlige årsager (24 %), respondenterne angiver som grund for deres overvejelser. Dertil er der en stor andel (11 %), der begrunder deres besvarelse med tidsforbruget (vel at mærke hvis man inddrager de åbne besvarelser). Den sidste markante faktor er manglen på reel indflydelse, som er 15 % (hvis man inddrager de åbne besvarelser). Markante årsager til ikke at ville fortsætte sit virke skyldes således, at personer har været tilknyttet et lokaludvalg i flere perioder og er oppe i årene. Dertil er der også mange, der begrunder deres beslutning ud fra personlige årsager, som kan skyldes mange andre faktorer end tilknytningen til et lokaludvalg. Respondenternes afsluttende bemærkninger Til slut i undersøgelsen gav vi også mulighed for, at respondenterne kunne tilknytte yderligere bemærkninger til undersøgelsen. Mange har brugt muligheden til at uddybe deres oplevelse af at sidde i et lokaludvalg og her følger en opsamling af de mest fremtrædende argumenter: - Mange synes, at lokaludvalgene er vigtige organer i det borgernære demokrati, og at de gør en forskel for lokalområdet. Mange oplever lokaludvalgsarbejdet som vigtigt og sjovt. - Der er flere, der peger på, at lokaludvalgene bør styrkes og tages alvorligt som lokale samarbejdspartnere både af politikere og forvaltninger. Mange ser et problem med den politiske opbakning og anerkendelse, og de mener, at lokaludvalget bør have mere reel indflydelse og selvstændige kompetencer. - Lokaludvalgsarbejdet er tidskrævende, og for nogle er det derfor vigtigt, at lokaludvalgets ressourcer og tid prioriteres, så der ikke går ressourcer til spilde ved at behandle ting, som lokaludvalget ikke har indflydelse på. Der er for lidt tid til strategiske diskussioner om, hvad lokaludvalget vil med bydelen, og flere peger på, at man bør gøre brug af mere effektive 11

12 mødeformer, da mødeformen er bureaukratisk og svær at kombinere med fuldtidsarbejde, andre aktiviteter samt familieliv. - For nogle er det interne samarbejde og organisering i lokaludvalgene en hæmsko. Det kan fx dreje sig om sammensætningen i et lokaludvalg, som nogle oplever som værende skæv, dominerende og hierarkisk, hvor individuelle og principielle holdninger modarbejder et fælles fodslag. For nogle er konstellationen ikke repræsentativ og fordrer dermed ikke godt samarbejde. - Sekretariatets understøttelse er vigtig for lokaludvalgenes arbejde. - Blandt suppleanterne er der blandede holdninger vedrørende deres egen deltagelse nogle er tilfredse med deres deltagelse og ser det som en kilde til at få information om lokalområdet, hvor det for andre gælder, at de gerne vil inddrages og motiveres mere i arbejdet. - Medlemmerne lægger et stort stykke frivilligt arbejde i lokaludvalget derfor er det vigtigt, at de kan få dækket deres udgifter i forbindelse med arbejdet. 12

13 Konklusion I denne konklusion vil vi samle op på erfaringerne og den konstruktive kritik fra nuværende lokaludvalgsmedlemmer og -suppleanter og fremhæve de mest fremtrædende resultater i undersøgelsen. Ligeledes vil vi fremhæve de ting, der kan hjælpe med at understøtte fremtidige lokaludvalgsmedlemmer og -suppleanter bedre i deres indgang til det politiske arbejde. Sammensætningen i lokaludvalgene Når man ser på alder blandt medlemmerne og suppleanterne, er den høje gennemsnitsalder tydelig. Der er en klar tendens til, at tilslutningen til lokaludvalgene stiger med alderen, lige meget om det er medlemmer eller suppleanter, man kigger på. Ser vi på hele undersøgelsen, kan nogle af årsagerne bl.a. findes i, at det frivillige arbejde kan være svært at forene med et travlt arbejds- og familieliv. Det store engagement, der lægges fra medlemmer og suppleanter, kræver nemlig mange timer. 77 % af medlemmerne bruger således over tre timer ugentligt på deres arbejde i lokaludvalget, og 30 % af denne gruppe bruger faktisk over seks timer om ugen. Hos suppleanterne er det klart lavere, men samlet set viser det et stort engagement hos alle, der er tilknyttet et lokaludvalg. Et andet resultat der er værd at bemærke er, at ca. halvdelen af medlemmerne har været tilknyttet lokaludvalget i flere valgperioder, og at næsten en tredjedel har været med i alle tre valgperioder. Hvad der har motiveret borgere til at være med i et lokaludvalg Interessen for lokaldemokrati og lokalsamfundet har været den vigtigste årsag til, at borgere har valgt at engagere sig i et lokaludvalg. Hele 76 % af respondenterne har lagt dette til grund for deres motivation, og dertil har næsten halvdelen af disse 76 % markeret det som deres 1. prioritet. Det viser, at det for rigtig mange medlemmer og suppleanter er den brede interesse i det lokale, som de vægter højest. Dertil er der en stor interesse for at engagere sig i lokale projekter og lokale demokratiske processer. En sekundær interesse for at starte i et lokaludvalg er at få indflydelse på de politiske processer og beslutninger samt det at engagere sig i noget specifikt lokalt enten indenfor et specifikt felt eller i projekter til gavn for bydelen. De vigtigste motivationsfaktorer for at sidde i et lokaludvalg: Bred interesse for lokaldemokrati og lokalsamfundet. Indflydelse på de politiske processer. Lokalt engagement. 13

14 Det daglige arbejde Ser vi på, hvad suppleanterne gerne vil bidrage mere til i det daglige arbejde, er hver anden suppleant tilfreds med deres nuværende engagement. For dem, der ønsker et større engagement, handler det i høj grad om større deltagelse. Særligt i forhold til at deltage i fagudvalg, lokaludvalgsmøder samt projekter og arrangementer. Ser vi bredere på samarbejdet i lokaludvalgene, ønsker mange, at der er stabilt fremmøde blandt medlemmerne i lokaludvalget. Dertil er det også et ønske, at der gives konstruktiv kritik til initiativer og projekter, og at medlemmer deltager i disse. I undersøgelsen ses en tendens til, at suppleanterne gerne vil inddrages mere, og at medlemmerne gerne ser en højere deltagelsesgrad generelt. Der er helt klart et potentiale for, at der arbejdes mere aktivt på disse ønsker, da der synes at være et fint overlap. Når vi ser på nogle af de faktorer, der driver engagementet hos medlemmer og suppleanter, er det særligt det at kunne gøre en forskel for deres bydel, der er vigtigt. Dette stemmer også godt overens med tidligere nævnte motivation for at starte i et lokaludvalg. Undersøgelsen har vist, at der er rigtig mange motiverende faktorer, der samlet udgør engagementet hos medlemmerne/suppleanterne i lokaludvalgene. Desuden er der generelt en naturlig lidt højere forekomst af lyst til at deltage aktivt for medlemmer mod en lidt højere interesse for at få viden om bydelen hos suppleanter. Et fremstående resultat i undersøgelsen er, hvad medlemmer/suppleanter finder svært ved at være med i et lokaludvalg. Næsten 40 % af respondenterne har svaret, at det særligt drejer sig om muligheden for indflydelse på de politiske processer. De mener ikke, at de har en reel indflydelse på de politiske beslutninger. Sammenholder vi udfordringerne omkring reel indflydelse med, hvilke kompetencer medlemmer og suppleanter ønsker at få opkvalificeret, er der (i hvert fald delvist) gode muligheder for opkvalificering af kompetencer som elementer af en samlet løsningsmodel. Nogle af de mest markante tilkendegivelser i forhold til opkvalificering af kompetencer er nemlig, at der ønskes et bedre samarbejde med forvaltninger samt et bedre kendskab til kommunens beslutningsprocesser. Alt andet lige må det antages, at et større indblik i forvaltningernes arbejde samt kommunens beslutningsprocesser vil give en bedre forståelse for lokaludvalgenes rolle i disse processer, og dertil måske skærpe deres rolle som bindeled mellem bydelen og rådhuset. Dette vil ikke nødvendigvis medføre, at der opnås mere indflydelse, men kan muligvis afhjælpe følelsen af at være afkoblet fra processerne. Hvis der skal tildeles lokaludvalgene mere indflydelse, er det en politisk beslutning. Men et øget samarbejde med forvaltningerne vil muligvis også afhjælpe udfordringerne med at få kontakt til politikere og/eller forvaltninger, som 25 % af respondenterne markerede, at de har. Det er i gennemsnit ca. hver femte respondent, der ønsker at blive opkvalificeret i forhold til at fungere som bindeleddet til bydelen. Der ønskes både bedre lokalt kendskab, viden om bindeledsrollen samt metoder til borgerdialog. 14

15 Vigtige punkter for medlemmers/suppleanters daglige arbejde: Mere inddragelse af og deltagelse fra lokaludvalgskollegaer. At kunne gøre en forskel for sin bydel. Mangel på politisk indflydelse. Fokus på bindeledsfunktionen mellem kommunen og bydelen. Arbejdsmiljø Der viser sig tre klare tendenser i undersøgelsen under temaet Arbejdsmiljø. Den første og mest markante tendens er, at mødeledelse er vigtigst for et godt arbejdsmiljø i lokaludvalgene. Hele 70 % har markeret mødeledelse, hvoraf 48 % af dem har det som det vigtigste punkt i den efterfølgende rangering, hvilket er over dobbelt så mange som nummer to. Den anden tendens er understøttelse fra sekretariatet, som 72 % har markeret. Dog er der til sammenligning kun 22 %, der har markeret den som deres førstevalg, hvorfor den kommer ind på en andenplads. Den sidste klare tendens er samarbejde og opbakning internt i lokaludvalgene, som 50 % mener, er vigtigt for et godt arbejdsmiljø. Det kan på denne baggrund anbefales fremadrettet at være særligt opmærksom på ovenstående tre fokuspunkter i understøttelsen af fremtidige lokaludvalgsmedlemmer og -suppleanter i deres politiske arbejde, når det kommer til at understøtte et godt arbejdsmiljø. Fx peger flere på, at møderne er for lange og for ensformige, og her vil mødeledelse kunne være et element, der styrkes for at imødekomme de tidsmæssige udfordringer. Opmærksomhedspunkter i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø i lokaludvalgene: Mødeledelse. Understøttelse fra sekretariatet. Samarbejde og opbakning internt i lokaludvalgene. Understøttelsen fra sekretariatet Som vi nævnte ovenfor, er understøttelse fra sekretariatet et af de vigtigste punkter for et godt arbejdsmiljø i lokaludvalgene. I forhold til hvilke specifikke områder sekretariatet så skal understøtte med, er der bred opbakning til understøttelse af de fleste områder dog er udarbejdelse af mødemateriale samt tilrettelæggelse af møder noget, der vægtes særligt højt. Det varierer fra lokaludvalg til lokaludvalg, hvad der er størst ønske om understøttelse til. Hvor der er nogle, der særligt ønsker understøttelse af PR og kommunikation, er der andre, der har brug for bistand til afvikling af projekter. Derfor er det vigtigt, at sekretariaterne og lokaludvalgene er i dialog om, hvordan sekretariaterne bedst understøtter i den enkelte bydel. 15

16 Opmærksomhedspunkter til sekretariaterne: Udarbejdelse af mødemateriale. Tilrettelæggelse af møder. Individuelle behov mellem bydele. Fortsat arbejde Lidt over halvdelen af respondenterne ønsker at genopstille, og yderligere 25 % overvejer at gøre det. Dette viser, at der generelt blandt nuværende medlemmer og suppleanter fortsat er en stor interesse i lokaludvalgsarbejdet. Af dem der ikke ønsker at genopstille eller stadig overvejer det, er den primære årsag, at de ønsker at give plads til nye kræfter her drejer det sig i høj grad om ældre medlemmer og suppleanter. Dertil er der en stor andel af denne gruppe, der tager udgangspunkt i personlige årsager som bevæggrund for muligvis at stoppe. Det må det antages, at det bl.a. er ud fra en prioritering af aktiviteter i fritiden, som flere respondenter også direkte begrunder i deres besvarelse. Udover tidsforbruget er det også manglen på reel indflydelse, som fylder meget hos respondenterne. En årsag som også viste sig at være særdeles markant, da vi så på udfordringerne ved at være tilknyttet et lokaludvalg. 16

17 Bilag 1 Samlet status De indledende spørgsmål HVILKET LOKALUDVALG ER DU TILKNYTTET? ER DU: 17

18 HVAD VILLE DU VURDERE DIT UGENTLIGE TIDSFORBRUG TIL? HVAD ER DIN ALDER? HVOR MANGE VALGPERIODER HAR DU VÆRET TILKNYTTET LOKALUDVALGET? 18

19 TEMA: Om at starte i et lokaludvalg HVAD MOTIVEREDE DIG TIL AT STILLE OP TIL LOKALUDVALGET? (VÆLG OP TIL 3) 19

20 TEMA: Det daglige arbejde ER DER SOM SUPPLEANT OMRÅDER, DU GERNE VIL BIDRAGE MERE TIL? (VÆLG OP TIL 3) HVAD HAR DU MEST BRUG FOR FRA DE ANDRE LOKALUDVALGSMEDLEMMER I DIT DAGLIGE ARBEJDE? (VÆLG OP TIL 3) 20

21 HVAD ER DET BEDSTE VED AT VÆRE MED I LOKALUDVALGET? (VÆLG OP TIL 3) HVAD ER DET SVÆRESTE VED AT VÆRE MED I LOKALUDVALGET? (VÆLG OP TIL 3) 21

22 HVILKE KOMPETENCER VIL DU GERNE HAVE OPKVALIFICERET FOR AT KUNNE FUNGERE SOM BINDELED MELLEM BYDELEN OG RÅDHUSET? (VÆLG EVT. FLERE) 22

23 TEMA: Arbejdsmiljø HVAD ER DET VIGTIGSTE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ I LOKALUDVALGET? (VÆLG OP TIL 3) TEMA: Understøttelse fra sekretariatet HVILKE OMRÅDER MENER DU ER SÆRLIGT VIGTIGE, AT SEKRETARIATET UNDERSTØTTER I DIT LOKALUDVALGSARBEJDE? (VÆLG OP TIL 3) 23

24 24

25 TEMA: Fortsat arbejde ØNSKER DU AT STILLE OP TIL EN NY VALGPERIODE FOR LOKALUDVALGET? HVAD ER DEN PRIMÆRE GRUND TIL, AT DU OVERVEJER IKKE AT GENOPSTILLE? 25

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Dialogmøde om Sammen om byen

Dialogmøde om Sammen om byen Dialogmøde om Sammen om byen Velkommen og formål Formål med dagen Input vedr. de overordnede temaer fra københavnerdialogen Input vedr. de udfordringer og løsningsmuligheder temaerne rummer Input bruges

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere