Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl."

Transkript

1 Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Reglerne er fastlagt i henhold til lov om kommunernes styrelse (Kstl.), bekendtgørelse nr. 794 af 25/ om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv og vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv. Region Syddanmark vil offentliggøre dette regelsæt på sin hjemmeside: www. regionsyddanmark.dk Vedtaget i regionsrådet for Region Syddanmark, den 25. januar 2010 samt den 31. maj 2010, den 29. maj 2012 og den XX 2015.

2 Regler for ydelse af fast vederlag, børnetillæg og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. for regionsrådets medlemmer. Fast vederlag, jf. 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (Kstl.) A.1.1. A.1.2. Der ydes et fast vederlag til regionsrådets medlemmer. Størrelsen af vederlaget er afhængig af, hvorvidt det enkelte medlem af regionsrådet vælger at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Det faste vederlag udgør kr. årligt hvis medlemmet ikke ønsker erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Det faste vederlag reguleres én gang årligt pr. 1.april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Det anførte beløb er grundbeløb pr. 1. april A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.1.7. Hvis medlemmet ønsker erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, nedsættes det faste vederlag med kr. årligt. Reduktionen i det faste vederlag reguleres én gang årligt pr.1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Det anførte beløb er grundbeløb pr. 1. april Det faste vederlag udbetales månedsvis forud og ydes for hvert påbegyndt kalendermåned og ophører med udgangen af den måned, hvor medlemmet fratræder hvervet. Endvidere ophører det faste vederlag når medlemmet i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. Det enkelte medlem af regionsrådet er forpligtet til at modtage det faste vederlag. Valget af at modtage erstatning for dokumenteret tabt ar Side 1

3 bejdsfortjeneste skal ske forud for og med virkning for et regnskabsår ad gangen. En ændring af det forud foretagne valg kan således ikke ske i regnskabsårets løb. A.1.8. Har et medlem valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, gælder dette valgperioden ud, medmindre medlemmet ønsker at frasige dette, hvilket så må meddeles ved et regnskabsårs begyndelse til løn og personaleafdelingen. Administrationen vil ultimo hvert år rette henvendelse til medlemmerne af regionsrådet vedr. dette forhold. Vederlag til formand og næstformænd, jfr. vederlagsbekendtgørelsen 12 og 15 A.2.1. A.2.2. Formanden for regionsrådet oppebærer et vederlag der til enhver tid svarer til den gældende løn til en tjenestemandsstilling i staten i lønramme 40 (skalatrin 53) samt et særligt tillæg på kr. Tillægget er anført som grundbeløb pr. 31. marts Det særlige tillæg reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn. Det samlede beløb udgør pr. 1. april 2014: kr. Næstformændene modtager hver 10 % af vederlaget til formanden for regionsrådet jf. beslutning på regionsrådets konstituerende møde den 9. december Udvalgsvederlag, jfr. vederlagsbekendtgørelsen 14 A.3.1 Der ydes udvalgsvederlag til medlemmer af regionsrådet for medlemskab af forretningsudvalget, jf. beslutning på regionsrådets møde den 6. januar Summen af vederlag til forretningsudvalgets medlemmer udgør 100 % af vederlaget til formanden for regionsrådet, jf. beslutning på regionsrådets møde den 6. januar Beløbet deles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses bort fra udvalgets formand. Side 2

4 A.3.2 Der ydes udvalgsvederlag til medlemmer af regionsrådet for medlemskab af de stående udvalg, jf. beslutning på regionsrådets møde den 6. januar Summen af de årlige udvalgsvederlag, der kan ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af de stående udvalg udgør 100 % af vederlaget til formanden for regionsrådet. Vederlaget for medlemskab af et udvalg er ens for alle udvalg, jf. beslutning på regionsrådsmøde den 6. januar Der er i styrelsesvedtægten for Region Syddanmark fastsat bestemmelser om, at der ydes særskilt vederlag til formænd for de stående udvalg. Udvalgsformænd vederlægges med det dobbelte af et udvalgsvederlag. Børnetillæg, jf. vederlagsbekendtgørelsen 3 A.4.1. A.4.2. A.4.3. A.4.4. A.4.5. Til medlemmer af regionsrådet, der har et barn eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag på kr. årligt. Der ydes kun et vederlag, uanset der bor flere børn i hjemmet. Tillægsvederlaget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Det anførte beløb anses som grundbeløb pr. 1. april 2014 Vederlaget ydes, hvis medlemmet af regionsrådet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over barnet eller har barnet i familiepleje, kommunal familiepleje eller netværksfamiliepleje. I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes vederlaget kun, hvis barnet er bopælsregistreret på samme adresse som medlemmet af regionsrådet. Vederlaget ydes med virkning fra den måned, hvor barnet fødes, eller hvor ovennævnte betingelser i øvrigt er opfyldt. Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor Side 3

5 medlemmet fratræder hvervet, eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Vederlaget ophører endvidere med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år, eller hvor ovennævnte betingelser for at modtage vederlaget ikke længere er til stede. Godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. Kstl. 16, stk. 5. A.5.1. Har et medlem af regionsrådet valgt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan dette ydes for varetagelse af nærmere angivne hverv efter valg af regionsrådet. Erstatning kan ydes for deltagelse i: a) Møder i regionsrådet b) Møder i forbindelse med varetagelse af hverv, der udføres efter valg af regionsrådet, medmindre der er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse. c) Kurser og kursuslignende arrangementer der af regionsrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under punkt a og b nævnte hverv. I bilag 1 er redegjort for hvilke kurser mv., som regionsrådet finder er omfattet af denne bestemmelse. d) Seminarer for regionsrådets medlemmer, jf. 9a i Kstl. e) Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger f1) Varetagelse af andre nærmere angivne hverv efter anmodning fra regionsrådet. Der kan være tale om følgende hverv, som skal udføres efter anmodning fra regionsrådet: Forelæggelse af en sag for en statslig myndighed, forhandling med andre regioner eller kommuner, Side 4

6 besigtigelser i en bestemt sag, deltagelse i borgermøder eller besøg i venskabsbyer og generelle orienteringsmøder af betydning for hvervet som medlem af regionsrådet. Regionsrådet anmoder hermed jfr. kstl. 16, stk. 5 regionsrådsmedlemmerne om at varetage de hverv, der er oplistet i bilag 2. De medlemmer, der har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan således modtage det for varetagelse af de nævnte hverv uden yderligere anmodning fra regionsrådet. f2) Varetagelse af følgende hverv efter anmodning fra forretningsudvalget, stående udvalg eller særlige udvalg nedsat i henhold til regionslovens 13, stk. 6: Deltagelse i møder indenfor udvalgets opgaveområde. A.5.2. A.5.3. For udførelse af andre aktiviteter der er forbundet med de under A.5.1. punkterne a f nævnte møder m.v. kan der ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som af Økonomi og Indenrigsministeriet er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. Det maksimale erstatningsbeløb er pr. 1. januar 2015 således 2025 kr. Det maksimale erstatningsbeløb forhøjes hvert år d. 1. januar med 25,00 kr. Ved opgørelsen af den tid der skal ydes erstatning for medtages den medgående rejsetid til og fra mødet/aktiviteten. Er der tillagt et regionsrådsmedlem særligt honorar eller vederlag, bortset fra fast vederlag, tillægsvederlag eller vederlag som medlem af eller formand for et udvalg, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervets varetagelse, medmindre der på andet grundlag er fastsat be Side 5

7 stemmelse herom. A.5.4. Regionsrådet afgør om erstatningskravet kan anses for dokumenteret. For lønmodtagere vil en skriftlig erklæring fra medlemmets arbejdsgiver om den tabte arbejdsfortjeneste være tilstrækkelig. Erklæringen skal indeholde dato for fraværet i forbindelse med arbejdet i regi af regionsrådet, antallet af mistede timer og medlemmets timesats. Tab af arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og afspadsering kan sidestilles med mistet arbejdsfortjeneste. Hvis en arbejdsgiver finder det uhensigtsmæssigt, at et medlem af regionsrådet påbegynder sit daglige arbejde inden, eller genoptager sit arbejde efter en mødeaktivitet i regi af regionsrådet eller lignende, kan erstatningen for den tabte arbejdsfortjeneste udgøre flere timer end der direkte er medgået til mødet og rejsen. Regionsrådet vil som udgangspunkt kunne anse erstatningskravet for selvstændigt erhvervsdrivende dokumenteret ved at godkende en revisorgodkendt timesats, som det pågældende regionsrådsmedlem kan anvende, når vedkommende har lidt et tab af erhvervsindtægt som selvstændigt erhvervsdrivende. Som grundlag for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste vil der for de selvstændigt erhvervsdrivende herudover skulle udfyldes en tro og love erklæring på, at regionsrådsmedlemmet har haft tab af erhvervsindtægt som følge af varetagelsen af det regionale hverv i det antal timer, der anmodes om tabt arbejdsfortjeneste for. Det påhviler det enkelte regionsrådsmedlem selv at foretage en kritisk vurdering af, om den til varetagelse af det regionale hverv medgåede tid, rent faktisk har medført et tab af erhvervsindtægter som angivet. For selvstændigt erhvervsdrivende vil en af regionsrådet godkendt timesats ved en tro og love erklæring fra regionsrådsmedlemmet kunne fremskrives med en sats svarende til den almindelige pris og lønfremskrivning. Side 6

8 Det konstituerende møde A.6.1. A.6.2. Der ydes mødediæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til alle medlemmer af regionsrådet som deltager i det konstituerende møde. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ydes også til et medlem af regionsrådet, der (endnu) ikke har valgt eller agter at vælge en sådan erstatning. Diætsatsen udgør pr. 1. januar kr. pr. dag. Hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte. Diætsatsen hæves med 5,00 kr. hver d. 1. januar Side 7

9 Diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. til andre end valgte medlem af regionsrådet. Andre af regionens beboere, som af regionsrådet vælges til at bestride et hverv. Kstl. 16 a A.7.1. Regionsrådet har besluttet, at der ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, der uden at være medlem af regionsrådet for Region Syddanmark deltager i de under punkt A.5.1., litra a f nævnte møder m.v. Er der tillagt nogen et særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed. A.7.2. A.7.3. A.7.4. Diætsatsen udgør pr. 1. januar kr. pr. dag. Hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte. Diætsatsen hæves med 5,00 kr. hver d. 1. januar. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætbeløbet for møder under 4 timers varighed. Det maksimale erstatningsbeløb er pr. 1. januar 2015 således 2025 kr. Det maksimale erstatningsbeløb forhøjes hvert år d. 1. januar med 25 kr. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ydes efter samme regler som er gældende for medlemmer af regionsrådet dog således at der i forbindelse med lønmodtagerforhold skal ske dokumentation for løntab i form af en lønspecifikation, hvoraf tabet fremgår. A.7.5. I forbindelse med deltagelse i aktiviteter omfattet af kstl. 16, stk. 1, litra a g ydes godtgørelse efter reglerne i kstl. 16, stk. 10 samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning. Aktiviteterne svarer til de aktiviteter som regionsrådets medlemmer ydes godtgørelse for. A.7.6. Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer den pågældende efter reglerne. Side 8

10 Stedfortrædere i regionsrådet A.8.1. A.8.2. Der ydes vederlag og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter samme regler som til regionsrådets medlemmer. Vederlaget ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af regionsrådet. For deltagelse i enkelte møder i regionsrådet ydes alene diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. satserne under A.7.2 og A.7.3. Side 9

11 Befordringsudgifter, jf. Kstl. 16, stk. 10. B.1.1. Befordringsgodtgørelse udbetales efter Skatterådets regler og satser. Erhvervsmæssig befordring er fri for beskatning. Anden befordring anses for privat og skal beskattes. Følgende anses for erhvervsmæssig befordring: Befordring mellem mødepunkter, hvor sædvanlig bopæl eller egentlig arbejdsplads ikke indgår. Befordring mellem sædvanlig bopæl/egentlig arbejdsplads og et mødepunkt i indtil 60 mødedage inden for en periode på 12 måneder. Administrationen opgør løbende, hvornår denne grænse passeres. Befordring mellem sædvanlig bopæl/egentlig arbejdsplads og Regionens hovedsæde vil derefter være skattepligtig. B.1.2. Der ydes befordringsgodtgørelse til de i Kstl. 16, stk. 1, litra a g nævnte aktiviteter, herunder de i bilag 1 og 2 fastsatte aktiviteter. Der ydes således befordringsgodtgørelse til aktiviteter, der ikke ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for, hvis disse aktiviteter er omfattet af Kstl. 16, stk. 1, litra g. Det drejer sig om fx formaliserede formøder, generelle besigtigelser og deltagelse i repræsentativt arbejde mv., der ikke finder sted efter anmodning fra regionsrådet, jfr. bilag 3, samt litra B.5.4. B.1.3 Befordring dækkes med skatterådets store sats pr. kørt kilometer indtil km. pr. regnskabsår (pr. 1. januar 2015: 3,70 kr. pr. km.) og med den lille sats for befordring udover km. pr. regnskabsår (pr. 1. januar 2015: 2,05 kr. pr. km.). Hvis der ydes befordringsgodtgørelse fra flere offentlige myndigheder, kan godtgørelse med den høje sats udbetales for i alt km. i et regnskabsår indenfor det enkelte myndighedsområde. Der kan kun ydes Side 10

12 befordringsgodtgørelse i forbindelse med faktisk benyttelse af eget befordringsmiddel. Anvendes offentlige transportmidler dækkes transportudgifter efter regning mod aflevering af behørig dokumentation. Udgangspunktet er, at billigste offentlige transportmiddel skal benyttes, medmindre dette giver væsentlige ulemper eksempelvis hvis transporttiden bliver uforholdsmæssig lang. Kun i sådanne situationer kan taxa benyttes. Der kan benyttes fly fra Sønderborg Lufthavn. Side 11

13 Rejsegodtgørelse B.2.1. Møder, herunder kurser, seminarer og konferencer, der indebærer overnatning. Ved rejser udover 24 timer forbundet med overnatning uden for egen sædvanlig bopæl ydes der dagpenge og timepenge for tilstødende rejsedag. Dagpenge udgør 471 kr. pr. døgn. Timepenge udgør 19,63 kr. pr. time. (2015 sats) Dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer rejsen varer fra rejsens starttidspunkt. Derefter udbetales timepenge pr. påbegyndt time for den tilstødende rejsedag. Den tilstødende rejsedag er således altid rejsens sidste dag. Tjenesterejsens varighed beregnes fra tidspunktet hvor medlemmet af regionsrådet forlader bopælen til medlemmet er tilbage på bopælen. B.2.2. I stedet for udbetaling af dagpenge og timepenge kan rimelige udgifter til fortæring refunderes efter regning, hvilket vil sige medlemmet af regionsrådets eget udlæg under hele opholdet. Hvis denne ordning vælges skal det meddeles administrationen før rejsens begyndelse. B.2.3. Reduktion for fri kost Hvis medlemmet af regionsrådet modtager fri kost (gratis morgenmåltid, frokost og aftensmåltid) under rejsen modregnes dette i dagpenge/timepenge. Morgenmad fradrages med 15 % af dagpengesatsen. Frokost og aftensmåltid fradrages hver især med 30 % af dagpengesatsen. Det vil sige at gratis måltider for hele dagen fradrages med 75 % af dagpengesatsen. Hvis morgenmåltid er inkluderet i overnatningsprisen på hotellet eller lignende, modregnes morgenmåltidet i rejsegodtgørelsen med 15 % af dagpengesatsen. Modregning for gratis hovedmåltider skal finde sted, uanset hvem der har finansieret måltidet. Side 12

14 B.2.4. B.2.5. B.2.6. B.2.7 Rejsegodtgørelse er oplysningspligtig overfor SKAT. Derfor skal sådanne ydelser altid udbetales af løn og personaleafdelingen. For borgere der ikke er medlem af regionsrådet, men som varetager hverv, efter valg af regionsrådet, kan der ydes godtgørelse for rejser efter samme retningslinier som nævnt til medlemmet af regionsrådet. Godtgørelses og fradragssatserne følger de generelle satser der udsendes af Skatterådet hver den 1. januar. Rimelige udgifter til logi godtgøres efter regning. Udgangspunkter er, at det altid er regionen, der på forhånd sørger for bestilling og betaling af logi. Til logi uden dokumentation kan der udbetales 202,00 kr. pr. døgn. (2015 sats). Side 13

15 Øvrige ydelser til medlemmer af regionsrådet Telefon og bredbåndsforbindelse (Pc udstyr) B.3.1. B.3.2. B.3.3. Regionen sørger for at der stilles Pc udstyr og bredbåndsforbindelse mv. gratis til rådighed for det enkelte medlem af regionsrådet, jfr. bilag 4. Regionen stiller fri mobiltelefon til rådighed for medlemmerne af regionsrådet. Medlemmer af regionsrådet, som har et særligt behov for at anvende fastnettelefon, kan som alternativ til denne ordning vælge at regionen betaler udgifter til såvel mobiltelefon som fastnet (inklusiv transmission på telefaxlinje) for et beløb op til kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til abonnement, samtaler og datatransmission. Som dokumentation for udgiften skal medlemmet af regionsrådet i forbindelse med den løbende anmodning om dækning af telefonudgifter vedlægge en kopi e.l. af den betalte telefonregning. Telefonudgifterne refunderes løbende af regionen op til kr. B.3.4. B.3.5 Hvor et medlem af regionsrådet samtidig er berettiget til fri telefon eller til at oppebære telefongodtgørelse fra anden side end regionen, forelægges sagen regionsrådet. Det påhviler det enkelte medlem af regionsrådet at rette henvendelse herom til regionsrådet. Medlemmer af regionsrådet, der har stillet en fri mobiltelefon til rådighed, er omfattet af beskatning af fri telefon, hvilket betyder en beskatning af i alt kr. årligt (2014 beløb). Hvis et medlem af regionsrådet er omfattet af beskatning af fri telefon flere steder, sker der maksimalt beskatning af kr. årligt. Beskatningen af fri telefon reduceres med 25 % (pr. person), hvis regionsrådsmedlemmets ægtefælle eller registrerede partner også er omfattet af beskatningen. Beskatning af fri telefon er A indkomst, og Region Syddanmark har oplysnings og indeholdelsespligt overfor SKAT. Side 14

16 B.3.6. Computere og ipads, der er stillet til rådighed for medlemmer af regionsrådet, beskattes ikke. Bredbåndsforbindelse, der er stillet til rådighed for medlemmer af regionsrådet, beskattes ikke, da regionsrådsmedlemmerne har adgang til regionshusets netværk via internettet. Godtgørelse for avisabonnement B.4.1. Udgifter til abonnement på indtil to aviser godtgøres efter regning. Herudover kan medlemmer af regionsrådet få refunderet udgiften til abonnement på indtil to blade eller tidsskrifter om aktuelle og almene samfundsforhold m.v. B.4.2 Hvis værdien af aviser og tidsskrifter overstiger bagatelgrænsen på kr. årligt (2015 beløb), beskattes den samlede værdi, og ikke kun den del af beløbet, der overstiger grundbeløbet. Ved vurderingen af om denne bagatelgrænse overskrides skal medregnes eventuelle andre personalegoder (også fra andre arbejdsgivere) omfattet af bagatelgrænsen, som regionsrådsmedlemmet har modtaget. Regionsrådsmedlemmet skal selv indberette beløbet som B indkomst på selvangivelsen. B.4.3 Ud over de nævnte aviser og tidsskrifter kan der for det samlede regionsråd gives adgang til elektroniske tidsskrifter o. lign. Anden godtgørelse til medlemmer af regionsrådet B.5.1. I forbindelse med deltagelse i møder m.v. kan der til med Side 15

17 lemmer af regionsrådet ydes godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med fysisk handicap. B.5.2. Endvidere kan der til medlemmer af regionsrådet i forbindelse med deltagelse i møder m.v. ydes godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende. B.5.3 Fraværsgodtgørelse I forbindelse med varetagelse af de i kstl. 16, stk. 1, litra a g (jfr. dette regelsæt, litra B.5.4 samt bilag 1, 2 og 3) ydes fraværsgodtgørelse (godtgørelse for fravær fra hjemstedet) efter følgende regler: Der ydes fraværsgodtgørelse med halvdelen af den i medfør af ligningslovens til enhver tid gældende sats, som gælder, når det er nødvendigt med overnatning. I 2015: 235,50 kr. Der udbetales kun 1 fraværsgodtgørelse pr. dag, uanset antallet af møder den pågældende dag. Beløbet reduceres med 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri aftensmad. Det udbetalte beløb er skattepligtigt. Udbetaling af fraværsgodtgørelse forudsætter, at medlemmet har haft positive udgifter i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde. Medlemmet indestår herfor ved sin påtegning på anmodningen om godtgørelse. B.5.4 Godtgørelse til andre aktiviteter i forbindelse med møder mv. Regionsrådet har jfr. kstl. 16, stk. 11 besluttet, at der kan ydes godtgørelser jfr. kstl. 16, stk. 10, til de i bilag 3 nævnte andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a f nævnte møder mv. jfr. kstl. 16, stk. 1 litra g. Side 16

18 Bilag 1 Regionsrådets beslutning vedr. regionsrådsmedlemmernes deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer. Regionsrådet for Region Syddanmark fastlægger hermed rammerne for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer, regionsrådet finder omfattet af bestemmelsen i lov om kommunernes styrelse 16, stk. 1, litra c. Regionsrådet finder at følgende kurser mv., som afholdes i Danmark eller Slesvig Holsten, er omfattet af denne bestemmelse: Arrangementer af orienterende karakter, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder mv. anses tillige som kurser. Kurset skal normalt være uden direkte sammenhæng med verserende sager i regionsrådet/regionen Kurser, der henvender sig til regionspolitikere, og som i væsentligt omfang vedrører: regionens styrelse lovgivning og aftaler mv. på det regionale område regionens budgetlægning og økonomistyring regionens planlægning, prioritering mv. inden for regionens kompetenceområde. udvikling af ydelser og arbejdsmetoder inden for regionens kompetenceområde Kurser, der henvender sig til regionspolitikere, og er udbudt af: Region Syddanmark Danske Regioner COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling Et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, inden for hvilket et medlem er udpeget til varetagelse af et Side 17

19 hverv, jfr. kstl. 16, stk. 1, litra b. Endvidere er kurser mv. udbudt af Nordisk Kommunalkonference omfattet af denne bestemmelse, uanset at kurset ikke afholdes i Danmark, forudsat at indholdet er omfattet af ovenstående beslutninger om hvad der indholdsmæssigt er omfattet. Deltagelse i ovennævnte kurser og kursuslignende arrangementer er omfattet af regionsrådsmedlemmernes faste vederlag, jf. kstl. 16, stk. 1. For medlemmer af regionsrådet, som har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jfr. kstl. 16, stk. 5, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i ovennævnte kurser og kursuslignende arrangementer. Der udbetales godtgørelser, jfr. kstl. 16, stk. 10 i forbindelse med ovennævnte kurser mv. Kursustilbud som ikke umiddelbart er omfattet af denne beslutning forelægges forretningsudvalget, som vurderer, om kurset er omfattet af kstl. 16, stk. 1, litra c. Side 18

20 Bilag 2 Tabt arbejdsfortjeneste for anmodning om varetagelse af andre hverv Regionsrådets beslutning om hvilke hverv, regionsrådet anmoder regionsrådsmedlemmerne om at deltage i, jfr. kstl. 16, stk. 1, litra f. Regionsrådet anmoder hermed medlemmerne om at varetage følgende andre nærmere angivne regionale hverv, hvorefter der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af disse hverv, jfr. regionsrådets beslutning under pkt. A.5.1. Dialogmøder med Folketingets medlemmer. Deltagelse i møder og forhandlinger med andre myndigheder. Deltagelse i møder med eksterne samarbejdsparter, hvor det pågældende regionsrådsmedlem deltager som repræsentant for Region Syddanmark. Orienteringsmøder for regionsrådet. Deltagelse i møder for repræsentanter for alle de politiske grupper i regionsrådet, som regionsrådsformanden indkalder til. Borger og orienteringsmøder i forbindelse med regionsrådets planer, strategier mv. Formøder for de regionale repræsentanter i udvalg, hvor der til udvalget er udpeget repræsentanter fra andre myndigheder eller organisationer, eksempelvis Sundhedskoordinationsudvalget og samarbejdsudvalg på overenskomstområderne. Tværregionale erfaringsudvekslingsmøder i regi af Danske Regioner. Arrangementer afholdt af eksterne parter, hvor regionsrådsmedlemmet holder oplæg om regionens forhold. Studierejser godkendt af regionsrådet. Side 19

21 Bilag 3 Godtgørelser til andre aktiviteter i forbindelse med møder mv. Regionsrådet har godkendt, at der kan ydes godtgørelser til følgende andre aktiviteter i forbindelse med disse møder mv. jfr. den kommunale styrelseslov 16, stk. 1, litra g: Gruppemøder, politiske forhandlinger og formøder med administrationen i de tilfælde, hvor der er tale om mødeforberedelse i forhold til møder i regionsrådet eller udvalg mv. (omfattet af stk.1). Arrangementer af faglig eller repræsentativ karakter forbundet med varetagelse af det regionale hverv, arrangeret af regionen eller regionens institutioner mv. Arrangementer af faglig eller repræsentativ karakter, der er relateret til varetagelse af det regionale hverv, arrangeret af regionens samarbejdspartnere eller andre myndigheder. Studieture el. lign., som ikke falder under bestemmelsen om kurser mv. i bilag 1. Deltagelse i møder og forhandlinger med organisationer mv. Tværregionale erfaringsudvekslingsmøder. Arrangementer i regi af Danske Regioner. Bilaget er forenklet. Forenklingen har alene teknisk karakter og har ikke betydning for, hvilke aktiviteter der ydes godtgørelse til. Side 20

22 Bilag 4 IT udstyr mv. Følgende IT udstyr stilles til rådighed for medlemmerne af regionsrådet, idet den teknologiske udvikling kan betinge en løbende justering heraf. Artikel Standard skærm hjemme Bærbar pc incl. standardsoftware Bærbar pc tilbehør (taske, docking) Bordprinter hjemme RSA nøgle USB ADSL modem (3G) (indlandsopkobling) Side 21

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 18. november 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Allerød Kommune Forslag Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Indhold 1. Indledning...2 2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer...2 2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester...2

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer II.2.

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. 1. januar 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Oversigt over vederlag og

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledning... 2 Kapitel 2. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer...

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd 8. september 2014 1.6.2016 beløb opd. Regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Vedtaget af Silkeborg Byråd i mødet 22. september 2014 (beløb opdateret for 2016)

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9/2 2007. Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Praktiske forhold for regionsrådet

Praktiske forhold for regionsrådet Område: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Afdeling: Regionssekretariatet E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/17612 Telefon: 76631106 Dato: 22. april 2009 Notat Praktiske

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde Konstituering Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 4. december 2017 kl. 18.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet indkalder og leder mødet indtil borgmester

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser

Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser....1 2. Retningsliniernes formål....1 3. Rejser....1 3.1 Venskabsbybesøg...1 3.2 Udvalgsrejser....2

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer Statsforvaltningen Afdelingskontor Aabenraa Storetorv 10 6200 Aabenraa Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Oktober 2016 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere