SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION"

Transkript

1 Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012

2 DISCLAIMER Oplysningerne i denne præsentation er ikke et tilbud om at sælge eller en anmodning om et tilbud om at købe værdipapirer i Bank A/S eller A/S, ligesom de heri nævnte værdipapirer ikke må sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må ikke acceptere tilbud om at købe eller erhverve værdipapirer i Bank A/S eller A/S på baggrund af oplysninger indeholdt i denne præsentation. Investorer må ikke basere deres beslutning om, hvorvidt de ønsker at stemme for eller imod den foreslåede fusion på Bank A/S eller A/S' generalforsamling på oplysninger der er indeholdt i denne præsentation, men skal basere en sådan beslutning på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i den af Bank A/S og A/S offentliggjorte fælles fusionsplan og selskabsmeddelelse vedrørende fusionen. Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn om s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, fortsætter eller lignende udtryk. En rækk faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i præsentationen, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb samt ændringer i lovgivningen eller retspraksis. Læs afsnittet Risici i årsrapporten eller på for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens resultater eller banksektoren. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan s faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i præsentationen. er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, medmindre dette følger af lovgivningens krav herom. side 2

3 EN FUSION DER GIVER STRATEGISK OG ØKONOMISK MENING Strategisk rationale Skabe en landsdækkende bank med en stærk markedsposition i Nordjylland, Midt- og Vestjylland samt en række større byer i det øvrige Danmark Forbedre effektivitet og indtjeningskraft ved at betjene et større antal kunder på den samme produktions- og supportplatform Stærkt geografisk og kulturelt match mellem og Økonomisk rationale Betydelige synergier ved driftsmæssig integration af i s set up (begge banker er på samme datacentral) Synergierne kan især henføres til stabs- og supportenhederne Hertil kommer synergier i forbindelse med filialsammenlægninger Attraktivt risiko/afkast forhold for s aktionærer er søgt tilsikret gennem omfattende due diligence af side 3

4 TRANSAKTIONSSTRUKTUR Fusionen Ejerstruktur før fusionen Aktionærerne i modtager 2 nye aktier i for hver aktie i før fusionen før fusionen Efter fusionen vil være det fortsættende selskab og navnet på den fortsættende bank Gennemførelse af fusionen forudsætter: at bestyrelserne i og godkender de endelige fusionsdokumenter Andre 70,3% Fonden 20,4% Nykredit 9,4% Andre 36,5% Egne aktier 5,5% Spar Vest Fonden 58,0% at fusionen godkendes af Finanstilsynet at der opnås godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at fusionen godkendes på ekstraordinære generalforsamlinger i og Der er opbakning til fusionen fra s og s største aktionærer ( Fonden, Nykredit og Spar Vest Fonden) Fusionen gennemføres som en skattefri fusion Antal aktier: 114,1 mio. Ejerstruktur efter fusionen efter fusionen Andre 67,7% Antal aktier: 6,0 mio. Fonden 18,5% Nykredit 8,5% Spar Vest Fonden 5,3% Antal aktier: 125,5 mio. (s beholdning af egne aktier annulleres i forbindelse med fusionen) side 4

5 SPAR NORD OG SPARBANK Filialnet for den fusionerede bank Etablering af markedsledende position Styrket platform i Aarhus og København kunder Privatkunder Erhvervskunder 67 filialer Hvoraf 42 filialer er placeret i Nordjylland Forretningsaktivitet Udlån: DKK 34,4 mia. Indlån: DKK 38 mia. Garantier: DKK 5,9 mia. RWA: DKK 40,3 mia ansatte Nye bankområder i Viborg og Holstebro kunder Styrkede afdelinger i Herning og Randers 23 filialer Hvoraf 19 filialer er placeret i Midt- og Vestjylland Forretningsaktivitet Udlån: DKK 7,9 mia. Indlån: DKK 7,9 mia. Garantier: DKK 2,4 mia. RWA: DKK 11,2 mia. Sparxpres er landsdækkende udbyder af forbrugslån 333 ansatte side 5

6 SYNERGIER Hovedsæder Fusioneret hovedsæde Lokaliseret i Aalborg 324 ansatte Lokaliseret i Skive 106 ansatte Stabs- og supportfunktioner samles i Aalborg I Skive bevares en række forretningsenheder og enkelte decentrale supportfunktioner Filialnet Fusioneret filialnet Filialsammenlægninger 67 filialer 23 filialer Filialflytninger - hvis der ikke er plads til sammenlægning i nuværende filialer ansatte 227 ansatte Synergier i niveauet DKK 130 mio. årligt (når de er fuldt indfaset) Engangsomkostninger i niveauet DKK mio. side 6

7 FORVENTET DRIFTSØKONOMI Forventninger til 2012 Forventninger for den fusionerede bank Basisindtjening før nedskrivninger i niveauet DKK 900 mio. Nedskrivninger på udlån forventes efter det ekstraordinært høje niveau i 2. kvartal at vende tilbage til niveauet fra 1. kvartal Basisindtjening før engangsomkostninger vil alene afvige marginalt fra de af tidligere udmeldte forventninger til 2012 (fusionen finder sted sent i regnskabsåret) Engangsomkostninger forventes at udgøre i niveauet DKK 100 mio. Indtjening før nedskrivninger, kursreguleringer samt skat i niveauet DKK mio Basisindtjening før nedskrivninger og engangsomkostninger i niveauet DKK mio. hvoraf synergier forventes at bidrage med DKK mio. Nedskrivninger forventes at udgøre 1% af udlån og garantier Engangsomkostninger forventes at udgøre i niveauet DKK 15 mio. Bidrag til indskydergarantifonden i niveauet DKK 83 mio. Resultatopgørelse DKK mio halvår 2012 Net t orent e- og gebyrindt ægt er Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Result at før nedskrivninger og associerede og t ilknyt t ede virksomheder Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 45 n.a. 29 n.a. Result at af fort sæt t ende akt ivit et er før skat Skat af fortsættende aktiviteter Result at af fort sæt t ende akt ivit et er Resultat af aktiviteter under afvikling efter skat 25 n.a. 11 n.a. Result at side 7

8 DUE DILIGENCE MED STÆRKT FOKUS PÅ LÅNEBOG Due diligence Forventninger til nedskrivninger i 2013 Gensidig due diligence er gennemført Due diligence af har omfattet gennemgang af engagementer (75% af udlån) Mellembalancer pr. 31. juli 2012 for og revideres af eksterne revisorer Markedsværdiregulering af s aktiver og passiver i forbindelse med fusionen Nedskrivningsprocenten for den fusionerede bank forventes i 2013 at udgøre i niveauet 1% af de samlede udlån og garantier Forventningerne til nedskrivningsprocenten er forbundet med større usikkerhed end tidligere tilsvarende udmeldinger fra Udlånsfordeling Før fusionen Efter fusionen 11,9% 13,3% 42,5% 42,9% 7,2% 6,7% 8,3% 7,7% 9,5% 8,4% 2,8% 2,7% 3,8% 3,0% 2,8% 3,2% 2,5% 4,1% 3,3% 3,4% 4,8% 4,4% 0,3% 0,5% Information og kommunikation Transport, hoteller og restauranter Offentlige myndigheder Byggeog anlæg Industri og råstofudvinding Energiforsyning Finansiering og forsikring Øvrige erhverv Handel Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Fast ejendom Privatkunder i alt side 8

9 KAPITALISERING Fusionens indvirkning på s kapitalisering 15,7% 2,5% Før fusionen 12,6% Efter fusionen planlægges i 4. kvartal 2012: indfrielse af DKK 480 mio. i statslige hybridlån () indfrielse af DKK 100 mio. i ansvarligt lån (Spar Nord) optagelse af DKK 400 mio. som ansvarligt lån Efter fusionen 14,3% 14,7% 0,5% 3,7% 2,8% 5,0% 13,2% 8,8% 2,4% 9,3% 10,6% 8,4% 11,4% 5,2% Solvens Individuelt solvensbehov Solvens Individuelt solvensbehov Solvens Individuelt Ultimo 2012 solvensbehov Proforma 30. juni 2012 Ultimo 2012 Egentlig Kernekapital Hybrid Kernekapital Ansvarlig lån Fusionen medfører ikke behov for tilførsel af egenkapital Fortsat hensigten at vil indfri det statslige hybridlån på DKK mio. i 2014 side 9

10 LIKVIDITET Strategisk likviditet før fusionen Strategisk likviditet efter fusionen 30. juni 2012 DKK mia Indfrielse af statsgaranteret lån i 2012 (DKK 3,7 mia.) og i 2013 (DKK 2,5 mia.) Indfrielse af statsgaranteret lån i 2012 (DKK 3,7 mia.) og i 2013 (DKK 5,5 mia.) juni 2012 DKK mia Likviditetsfremskaffelse Likviditetsbelastning Likviditetsmål (>0) Likviditetsfremskaffelse Likviditetsbelastning Likviditetsmål (>0) Seniorlån og obl. udst. Egenkapital og suppl. kapital Bankindlån Udlån, bankaktivitet Udlån, leasingaktivitet Forfald senior, udst. obl. og suppl. kap. < 1år Betydelig overskudslikviditet vil blive anvendt til indfrielse af statsgaranterede lån i 2012 og 2013 planlægger at optage DKK 3 mia. i lån gennem Nationalbankens 3-årige facilitet og i forlængelse heraf førtidsindfri statsgaranteret obligationslån for DKK 1,25 mia. (med hovedforfald i 2013) side 10

11 POSITIVE EFFEKTER PÅ O/I, EGENKAPITALFORRENTNING OG EPS Omkostningsandel af indtægter (O/I) Egenkapitalforrentning efter skat (ROE) Resultat per aktie (EPS) 0,66 8% 4,0 0,64 0,62 7% 6% 3,0 0,60 5% DKK 0,58 4% 2,0 0,56 3% 0,54 2% 1,0 0,52 1% 0,50 0% 0,0 Konsensus 2013 estimater for (uden ) 2013 guidance (inklusiv men eksklusiv engangsomkostninger) side 11

12 FORVENTET TIDSPLAN Fusionsdokumenter offentliggøres offentliggør 3. kvartals rapport Afholdelse af ekstraordinær generalforsamlinger i og September Oktober November Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 g Offentliggørelse af planlagt fusion Indkaldelse til generalforsamling i og offentliggør 3. kvartals rapport Handel med s aktier ophører og nye aktier udstedes og optages til handel side 12

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 CVR nr. 32 32 15 77 Årsrapport 2011 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 Indhold Forord Amagerbanken Aktieselskab under konkurs 3 Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere