Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft NSCLC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft NSCLC"

Transkript

1 Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft NSCLC Handelsnavn Generisk navn Firma ATC kode Virkningsmekanisme Administration/dosis Forventet EMA Indikation Godkendelsesdato Offentliggørelsesdato Dokumentnummer Versionsnummer Fagudvalg Sekretariatets arbejdsgruppe Tecentriq Atezolizumab Roche L01XC PD-L1 antagonist 1200 mg fast dosering som intravenøs infusion hver 3. uge Tecentriq er som enkeltstofbehandling indiceret til behandling af voksne patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft efter forudgående kemoterapi. Patienter med EGFR aktiverende mutationer eller ALK-positive tumormutationer skal også have fået targeteret behandling før end de får Tecentriq Sammensætningen af disse kan ses i bilag 1 Side 1 af 14

2 Indhold 1 Formål Baggrund Nuværende behandling Atezolizumab Kliniske spørgsmål Klinisk spørgsmål Klinisk spørgsmål Klinisk spørgsmål Valg af effektmål... 7 Tabel Tidshorisont Kritiske effektmål... 8 Overlevelse... 8 Behandlingsophør grundet bivirkninger... 9 Alle bivirkninger udspecificeret Vigtige effektmål... 9 Progressionsfri overlevelse (PFS)... 9 Alvorlige bivirkninger (bivirkninger af grad 3-4)... 9 Livskvalitet Mindre vigtige effektmål Responsvarighed (duration of response, DOR) Objektiv responsrate (ORR) Litteratursøgning Databehandling/analyse Andre overvejelser Referencer Bilag Fagudvalg Fagudvalgets sammensætning Medicinrådets sekretariat Side 2 af 14

3 Forkortelser ALK: CI: DOR: EGFR: ECOG: EMA: Anaplastisk Lymfom Kinase Konfidensinterval Duration Of Response eller responsvarighed Epidermal Growth Factor Receptor Eastern Cooperative Oncology Group European Medicines Agency EORTC CTAE: European Organisation for Research and Treatment of Cancer Common Terminology Criteria for Adverse Events ESMO: European Society for Medical Oncology ESMO-MCBS: European Society for Medical Oncology - Magnitude-of-Clinical-Benefit-Scale GRADE: HR: IgG NSCLC: OR: ORR: OS System til vurdering af evidens (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation System) Hazard Ratio Immunoglobulin G Ikke små-cellet lungekræft (Non small-cell lung cancer) Odds Ratio Objektiv Response Rate Overall Survival PD-1: Programmed cell death protein 1 PD-L1: Programmed death-ligand 1 PFS RADS RECIST RR: TKI: Progression Free Survival Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Response Evaluation Criteria In Solid Tumors Relativ Risiko Tyrosin Kinase Inhibitor Side 3 af 14

4 1 Formål Protokollen har til formål at definere de kliniske spørgsmål, der ønskes belyst i vurderingen af atezolizumab med henblik på ibrugtagning som standardbehandling til voksne patienter med lokal fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) efter forudgående behandling med kemoterapi. Patienter med Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) aktiverende mutationer eller Anaplastisk Lymfom Kinase (ALK)-positive tumormutationer skal have modtaget targeteret behandling, før de får atezolizumab [1]. I protokollen angives en definition af populationer, komparator og effektmål, der skal præsenteres i den endelige ansøgning, samt de metoder der ønskes anvendt til den komparative analyse. Arbejdet med protokollen er igangsat på baggrund af den foreløbige ansøgning vedrørende atezolizumab modtaget 24. juli Baggrund Omkring danskere diagnosticeres årligt med lungekræft og dermed er lungekræft en af de hyppigst forekommende kræftsygdomme i Danmark. Af de diagnosticerede har ca. 85 % NSCLC. Lungekræft inddeles i stadier afhængigt af udbredelsesgrad. Patienter med spredning til lymfeknuder svarende til N3 sygdom har sygdom i stadium IIIB, mens stadium IV betegner metastatisk sygdom. I en tidligere behandlingsvejledning fra RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) estimeres det, at gruppen med stadium IV sygdom udgør ca patienter årligt. Heraf har ca. 25 % tumor af planocellulær histologi og ca. 75 % af ikke-planocellulær histologi. Langt de fleste tumorer af ikkeplanocellulær histologi er adenokarcinomer. Der kendes mange tumormarkører, hvoraf enkelte har betydning for behandlingen; EGFR-aktiverende mutationer findes hos ca. 10 % af alle adenokarcinomer, mens ALK- translokation findes hos 3-5 % af alle adenokarcinomer [2]. I slutningen af 2014 levede knap personer med lungekræft, mens cirka personer årligt dør af lungekræft [3]). Prognosen for lungekræft var en 1 års overlevelsesrate for patienter med lungekræft stadie IIIB på 48,5 % i 2014 og for stadie IV 25,3 %. Tilsvarende var 5-års overlevelsen 4,6 % ved stadie IIIB og 2% ved stadie IV [3,4]. 2.1 Nuværende behandling Fremskreden NSCLC er en ikke-kurabel sygdom, hvor behandlingsmålet er symptomlindring og levetidsforlængelse. Behandlingen af metastatisk sygdom er systemisk behandling i form af kemoterapi, immunterapi eller targeteret behandling. Det nuværende baggrundsnotat fra RADS indeholder ikke den nye behandlingsmodalitet immunterapi [2]. I dag benyttes platin-baseret kemoterapi eller immunterapi i 1. linje (her har pembrolizumab EMA indikationen til førstelinjebehandling af patienter med PD-L1 ekspression over 50 %). Der benyttes forskellige regimer af kemoterapi. Side 4 af 14

5 Over de seneste år er targeteret behandling med tyrosinkinasehæmmere indført som standardbehandling for patienter med påvist EGFR mutation og siden til patienter med ALK mutation [4]. Den nye behandlingsmodalitet immunterapi kaldes også check-point inhibition. Baggrunden for denne behandlingstype er, at tumorceller gennem binding af overfladeproteinet Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) til en receptor på immunforsvarets celler, kaldet Programmed Cell Death Protein 1 (PD-1) kan nedregulere immunforsvarets angreb [5]. Specifikke antistoffer, som blokerer PD-1 eller PD- L1, kan derfor styrke immunforsvarets cytotoksiske T-cellers mulighed for at angribe tumorceller. To antistoffer, som hæmmer PD-1, er godkendt til behandling af lungekræft. Pembrolizumab er godkendt som førstelinjebehandling af patienter med metastatisk NSCLC med PD-L1 ekspression over 50 % og andenlinjebehandling (efter kemoterapi) af patienter med PD-L1 ekspression over 1 %. Patienter, der har EGFR eller ALK positiv tumormutation, skal have modtaget targeteret behandling [6,7]. Nivolumab er godkendt af EMA til patienter med NSCLC uafhængig af PD-L1 niveau, der har haft mindst ét kemoterapiforløb [8]. I Danmark kan nivolumab anvendes i andenlinjebehandling ved planocellulært karcinom uanset PD-L1 niveau og ved ikke-planocellulært karcinom ved PD-L1 ekspression over 1% [4,9]. Pembrolizumab foretrækkes i dansk klinisk praksis, da det gives hver 3. i stedet for hver 2. uge og gives således til alle patienter med PD-L1 ekspression 1 %. PD-L1 ekspression kan måles på cytologisk eller histologisk materiale med flere forskellige assays. Der eksisterer ikke ét assay, der betragtes som den gyldne standard, og de eksisterende assays anvender forskellige antistoffer, scoringssystemer og grænseværdier [6]. 2.2 Atezolizumab Atezolizumab er et monoklonalt humaniseret Immunoglobulin G (IgG) antistof mod PD-L1. Ved at hæmme bindingen mellem PD-1 og PD-L1 kan T-cellernes immunrespons reetableres. Atezolizumab har fået European Medicines Agency (EMA) indikationen: Enkeltstofbehandling til voksne patienter med lokal fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) efter forudgående platinbaseret kemoterapi eller hos patienter, hvor platinbaseret kemoterapi ikke er egnet. Patienter med EGFR aktiverende mutationer eller ALK-positive tumormutationer skal have fået targeteret behandling, før end de får atezolizumab [1]. Atezolizumab indgives som fast dosis 1200 mg intravenøs infusion hver 3. uge på hospital. 3 Kliniske spørgsmål De kliniske spørgsmål skal indeholde specifikation af patientgruppen, interventionen, alternativet/erne til interventionen og effektmål. Der indgår tre kliniske spørgsmål i denne protokol, da komparatorerne er forskellige i de tre populationer. Side 5 af 14

6 3.1 Klinisk spørgsmål 1 Hvad er den kliniske merværdi af atezolizumab til patienter med NSCLC stadie IIIB IV med PD-L1 < 1% med planocellulær histologi og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi? Population Voksne patienter med planocellulær NSCLC (stadie IIIB-IV) og PD-L1 < 1%, som er progredieret under eller efter platinbaseret kemoterapi. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status 0 eller 1, målbar sygdom defineret ved RECIST (Response evaluation criteria) v 1.1 [7] og forventet levetid 12 uger. Intervention Atezolizumab, jf. afsnit 2.2 Komparator Nivolumab i.v. hver 2. uge Effektmål Tabel 1 summerer de valgte effektmål. 3.2 Klinisk spørgsmål 2 Hvad er den kliniske merværdi af atezolizumab til patienter med NSCLC stadie IIIB IV med PD-L1 < 1% med ikke-planocellulær histologi og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi? Population Voksne patienter med ikke-planocellulær NSCLC (stadie IIIB-IV) med PD-L1 < 1%, som er progredieret under eller efter platinbaseret kemoterapi. Patienter med EGFR- eller ALK mutation skal have modtaget targeteret behandling. ECOG Performance status 0 eller 1, målbar sygdom defineret ved RECIST v 1.1 [7] og forventet levetid 12 uger. Intervention Atezolizumab, jf. afsnit 2.2 Komparator Docetaxel hver 3. uge. Fagudvalget overvejede flere mulige komparatorer, da der benyttes forskellige regimer af kemoterapi til denne gruppe af patienter. Fagudvalget vurderer, at disse regimer har tilsvarende effekter men forskellige bivirkningsprofiler og valgte derfor docetaxel, hvor der findes data til en direkte sammenligning. Effektmål Tabel 1 summerer de valgte effektmål. Side 6 af 14

7 3.3 Klinisk spørgsmål 3 Hvad er den kliniske merværdi af atezolizumab til patienter med NSCLC stadie IIIB IV med PD-L1 1 % og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi? Population Voksne patienter med NSCLC (stadie IIIB-IV) uanset histologi og PD-L1 1%, som er progredieret under eller efter platinbaseret kemoterapi. Patienter med EGFR- eller ALK mutation skal først have modtaget targeteret behandling. ECOG Performance status 0 eller 1, målbar sygdom defineret ved RECIST v 1.1 og [7] forventet levetid 12 uger. Patienterne har ikke modtaget immunterapi i første linje. Intervention Atezolizumab, jf. afsnit 2.2 Komparator Pembrolizumab i.v. hver 3. uge. Fagudvalget valgte at benytte pembrolizumab som komparator, da dette lægemiddel indgives hver 3. uge og derfor er mere bekvemt for patienterne end nivolumab, der indgives hver 2. uge. Effektmål Tabel 1 summerer de valgte effektmål. 3.4 Valg af effektmål Tabel 1 summerer de valgte effektmål, deres vigtighed, mindste klinisk relevante forskel og kategori. For alle effektmål ønskes både absolutte og relative værdier, jævnfør ansøgningsskemaet. For de relative værdier vurderes den kliniske relevans (merværdi), jævnfør væsentlighedskriterierne beskrevet i Medicinrådets metodehåndbog for vurdering af nye lægemidler. De relative effektestimater kan angives i relativ risiko (RR), odds ratio (OR) eller hazard ratio (HR). Det skal begrundes i ansøgningen, hvis der afviges fra de ønskede effektmål Side 7 af 14

8 Tabel 1 Effektmål* Vigtighed Kategori Mindste klinisk relevante forskelle (absolutte værdier) Overlevelse (OS) Kritisk Overlevelse Median overlevelse på 2 Behandlingsophør grundet bivirkninger Progressionsfri overlevelse (PFS) Bivirkninger grad 3-4 Livskvalitet EORTC-QLQ-C30 Livskvalitet EORTC-QLQ-LC13 Objektiv responsrate Responsvarighed Kritisk Alvorlige symptomer og bivirkninger Grundlag for mindste klinisk relevante forskel Fagudvalgets vurdering måneder 5 % ARR Fagudvalgets vurdering Vigtig Overlevelse Median på 2 måneder Fagudvalgets vurdering Vigtig Vigtig Vigtig Mindre vigtig Mindre vigtig Alvorlige symptomer og bivirkning Helbredsrelateret livskvalitet Helbredsrelateret livskvalitet 5 % ARR Fagudvalgets vurdering Gennemsnitlig ændring over tid i QLQc30 sv.t. 5 til 10 point Gennemsnitlig ændring over tid i EORTC-QLQ- LC13 sv.t. 5 til 10 point Fagudvalgets vurdering Fagudvalgets vurdering Tabel 1 Oversigt over valgte effektmål. For hver effektmål er angivet deres vigtighed. For kritiske og vigtige effektmål er desuden angivet den mindste klinisk relevante forskel samt indplacering i de fire kategorier (overlevelse, alvorlige symptomer og bivirkninger, livskvalitet og ikke-alvorlige symptomer og bivirkninger). * For alle effektmål ønskes data med længst mulig opfølgningstid. Tidshorisont For alle effektmål, både for intervention og komparator, ønskes data med længst mulig opfølgningstid. Den samlede kliniske merværdi af atezolizumab ønskes baseres på en tidshorisont på 2 år. Såfremt der ikke eksisterer data med denne tidshorisont, ønskes en så lang opfølgningstid som muligt Kritiske effektmål Overlevelse Forbedret samlet overlevelse med mindst mulig toksicitet er det optimale mål for kræftbehandling. Der findes mange relevante effektmål for overlevelse, heriblandt 1 og 5 års overlevelse, men i denne sammenhæng er Overall Survival (OS) vurderet som det mest relevante effektmål. Fagudvalget vurderer, at 2 måneder er den mindste klinisk relevante forskel i andenlinjebehandling. Fagudvalget vurderer at 2 Side 8 af 14

9 måneder er relevant, da lungekræft i stadie IIIB-IV har en kort overlevelsestid, hvorfor en forlængelse på 2 måneder vil være relevant for patienterne. Der refereres til European Society for Medical Oncology - Magnitude-of-Clinical-Benefit-Scale ESMO-MCBS v 1.0 form 2a til evaluering af non-kurativ intervention for studier med OS som primær effektmål [8]. I fald der ikke er data med tilstrækkelig opfølgningstid til at give et sikkert estimat, anser fagudvalget en absolut risikoreduktion (ARR) på 5 % som klinisk relevant. Behandlingsophør grundet bivirkninger Fagudvalget fandt, at ophør med en effektiv behandling er yderst kritisk for patienterne. Derfor sættes behandlingsophør grundet bivirkninger som et kritisk effektmål. Fagudvalget vurderer, at den mindste klinisk relevante forskel er en ARR på 5 % i andenlinjebehandling. Alle bivirkninger udspecificeret Der ønskes en liste med relevante/alle bivirkninger og deres frekvens i både komparator- og interventionsgruppen. Der skal specielt fokuseres på de bivirkninger som adskiller sig mellem de to grupper Vigtige effektmål Progressionsfri overlevelse (PFS) PFS anvendes til vurdering af sygdomsprogression. PFS er en relevant markør i onkologiske studier, dog indikerer tidligere studier af immunterapi, at PFS ikke altid har god prædiktionsværdi for overlevelse. Derfor har fagudvalget vurderet PFS som et vigtigt, men ikke kritisk effektmål. Fagudvalget vurderer, at 2 måneder er den mindste klinisk relevante forskel. I fald der ikke er data med tilstrækkelig opfølgningstid til at give et sikkert estimat, anser fagudvalget en absolut risikoreduktion (ARR) på 5 % som klinisk relevant. Alvorlige bivirkninger (bivirkninger af grad 3-4) Forekomst af alvorlige bivirkninger grad 3-4 er et udtryk for alvorlig men ikke fatal toksicitet af lægemidlet defineret ved European Organisation for Research and Treatment of Cancer Common Terminology Criteria for Adverse Events (EORTC CTAE 2006) [9]. Fagudvalget anser grad 3-4 bivirkninger som et vigtigt effektmål og vurderer, at den mindste klinisk relevante forskel er en ARR på 5 % i andenlinjebehandling. Livskvalitet Livskvalitet kan for NSCLC patienter måles med flere forskellige instrumenter. I dette tilfælde vil vurdering af livskvalitet, i prioriteret rækkefølge, blive baseret på følgende instrumenter: European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality-of-life Questionnaire-Core 30 (EORTC-QLQ-C30) eller EORTC- QLQ-LC13 [10 12]. Hvis et studie rapporterer livskvalitet baseret på flere af disse instrumenter, da vil vurderingen blive baseret på det instrument med højest prioritet (EORTC-QLQ-C30). Side 9 af 14

10 EORTC-QLQ-C30 består af fem funktionsskalaer, tre symptomskalaer og en global livskvalitetsskala. Der anvendes en scoringsskala fra En høj score på de fem funktionsskalaer repræsenterer et højt/positivt funktionsniveau. En høj score for global helbredsstatus repræsenterer høj livskvalitet, mens en høj score på de tre symptomskalaer repræsenterer høj forekomst af symptomer/problemer [10]. Den mindste klinisk relevante forskel baserer sig på en lille ændring defineret som 5-10 point. En moderat ændring er point, og en stor ændring er > 20 point [13]. EORTC-QLQ-LC13 anvendes i tillæg til EORT-QLQ-C30 og bruger i princip samme scoringsskala fra QLQ-LC13 består af ét multi-emne skala til vurdering af åndenød og en serie enkelte emner ift. smerte, hoste, ømhed i munden, synkebesvær, perifer neuropati, alopeci (hårtab) og hæmoptyse (ophostning af blod). En høj score for skalaen og for de enkelte emner repræsenterer høj forekomst af symptomer/ problemer [11] Mindre vigtige effektmål Responsvarighed (duration of response, DOR) Responsvarighed er defineret som tiden fra respons i henhold til progression [7]. Fagudvalget vurderer dette som et mindre vigtigt effektmål, der i høj grad dækkes af det vigtige effektmål PFS. Objektiv responsrate (ORR) ORR anvendes til belysning af behandlingsrespons. Fagudvalget vurderer dette som et mindre vigtigt effektmål, der i høj grad dækkes af det vigtige effektmål PFS. 4 Litteratursøgning Databaser for søgningen Relevant litteratur søges i databaserne MEDLINE (via PubMed eller Ovid) og CENTRAL (via Cochrane Library). Derudover skal EMAs European public assessment reports (EPAR) konsulteres for både det aktuelle lægemiddel og dets komparator(er). Søgetermer Søgningen skal inkludere det generiske navn og handelsnavnet for både det aktuelle lægemiddel og dets komparator(er), som kombineres med termer for indikationen. Søgningen skal som minimum indeholde termer, som er beskrivende for de områder, der er angivet i tabellen herunder. Både indekseret (fx Medical Subject Headings, MeSH) og fritekst søgning skal anvendes. Litteratursøgning skal indeholde de nedenstående termer, men er ikke afgrænset til disse. Da det fremgår af ansøgers foreløbige ansøgning, at der findes en direkte sammenligning med docetaxel, er en systematisk søgning på dette lægemiddel ikke relevant. Side 10 af 14

11 [atezolizumab, Tecentriq] Termer for det generiske navn, handelsnavn og alternative stavemåder og eventuelle MeSH/Supplementary Concepts kombineres med OR. AND kan bruges, hvor flere termer skal forekomme samtidigt for at beskrive lægemidlet korrekt, fx ved coformuleringer. Ovenstående og nedenstående blokke kombineres med AND [nivolumab, Opdivo] [pembrolizumab, Keytruda] Udover termer for det generiske navn, handelsnavn, alternative stavemåder og eventuelle MeSH/Supplementary Concepts kombineres med OR. AND kan bruges, hvor flere termer skal forekomme samtidigt for at beskrive lægemidlet korrekt, fx ved coformuleringer. Blokkene til venstre og højre kombineres med AND [non-small cell lung cancer] Termer for indikationen, alternative stavemåder og eventuelle MeSH kombineres med OR. AND kan bruges, hvor flere termer skal forekomme samtidigt for at beskrive indikationen korrekt. De anvendte søgetermer, og hvordan de er blevet kombineret, dokumenteres separat for hver af de to databaser. Kriterier for udvælgelse af litteratur Der ekskluderes først på titel- og abstractniveau, dernæst ved gennemlæsning af fuldtekst artikler. Artikler der ekskluderes ved fuldtekstlæsning skal fremgå med forfatter, årstal og titel i en eksklusionsliste, hvor eksklusionen begrundes kort. Som udgangspunkt skal alle prospektive interventionsstudier, der opfylder de kliniske spørgsmål som er specificeret i protokollen, inkluderes. Såfremt der ikke findes randomiserede direkte sammenlignende studier, som kan belyse det kliniske spørgsmål, skal der søges efter randomiserede eller kontrollerede studier, som muliggør indirekte sammenligninger. Såfremt det ikke findes, søges efter ukontrollerede studier. Den samlede udvælgelsesproces skal afrapporteres ved brug af et PRISMA-flowdiagram ( Ved usikkerheder, om hvorvidt en artikel på titel- og abstract-niveau lever op til inklusions- og eksklusionskriterierne, skal der anvendes et forsigtighedsprincip til fordel for artiklen, hvorved fuldtekstartiklen vurderes. Vurderingen af klinisk merværdi baseres på data fra publicerede fuldtekstartikler og data fra EMA s EPAR Public assessment report. Data skal derudover stemme overens med protokollens beskrivelser. Upublicerede data, og data fra fx abstracts kan fremsendes og vil indgå i vurderingen, såfremt Medicinrådet finder, at de er nødvendige for at sikre en fair sammenligning. Data skal i så fald stamme fra de forsøg, hovedpublikationerne rapporterer fra, og ansøger skal acceptere, at Medicinrådet offentliggør dem i ansøgningsskemaet og i rapporten vedr. klinisk merværdi. Side 11 af 14

12 5 Databehandling/analyse De inkluderede studier og baselinekarakteristikken af studiepopulationerne beskrives i Medicinrådets ansøgningsskema. Det skal angives hvilke studier, der benyttes til at besvare hvilke kliniske spørgsmål. Alt relevant data skal som udgangspunkt ekstraheres ved brug af Medicinrådets ansøgningsskema. Der skal udføres en komparativ analyse for hvert enkelt effektmål på baggrund af relevant data fra inkluderede studier. For hvert effektmål og studie angives analysepopulation (f.eks. intention-to-treat (ITT), perprotocol) samt metode. Resultater for ITT populationen skal angives, hvis muligt, hvis komparative analyser ikke i udgangspunktet er baseret på denne population. Alle ekstraherede data skal krydstjekkes med de resultater, der beskrives i EPAR en. Findes uoverensstemmelser, gives en mulig grund herfor. Hvis ekstraherede data afviger fra de forhåndsdefinerede kliniske spørgsmål specielt ift. præspecificeret population og effektmål, begrundes dette. Hvis data for et effektmål ikke er tilgængelig for alle deltagere i et studie, vil der ikke blive gjort forsøg på at erstatte manglende data med en meningsfuld værdi. Det vil sige, at alle analyser udelukkende baseres på tilgængelige data på individniveau. For effektmål (ORR, SAE, behandlingsstop pga. bivirkninger og ikke-alvorlige bivirkninger) hvor det er naturligt at beregne både absolut og relativ forskel, vil den relative forskel være basis for statistiske analyser. Den absolutte forskel vil derefter blive beregnet baseret på den estimerede relative forskel for et antaget niveau på hændelsesraten i komparatorgruppen. Det antagne niveau vil afspejle det forventede niveau i Danmark ved behandling med komparator (Hvis relativ risiko (RR) = 0.5 og antaget andel med hændelse i komparatorgruppen er 30 %, da er den absolutte risiko reduktion (ARR) = 30 30*0.5 = 15 %- point). Hvis der er mere end et sammenlignende studie, foretages en metaanalyse for de effektmål, hvor det er metodemæssigt forsvarligt. Hvis der ikke foreligger sammenlignende studier, kan data eventuelt syntetiseres indirekte (evt. i form af formelle netværksmetaanalyser eller ved brug af Buchers metode), hvis intervention og komparator er sammenlignet med samme alternative komparator i separate studier. Medicinrådet forbeholder sig retten til at foretage sensitivitets- og subgruppeanalyser på baggrund af studiernes validitet og relevans. For effektmål, hvor forskellige måleinstrumenter er brugt på tværs af de inkluderede studier, vil eventuelle metaanalyser blive baseret på standardized mean difference (SMD). Den estimerede SMD vil blive omregnet til den foretrukne skala for effektmålet. Til dette formål anvendes medianen af de observerede standardafvigelser i de inkluderede studier. Hvis det ikke er en mulighed at udarbejde metaanalyser (herunder netværksmetaanalyser), syntetiseres data narrativt. Studie- og patientkarakteristika samt resultater fra de inkluderede studier beskrives narrativt og i tabelform med angivelse af resultater per effektmål for både intervention og komparator(er). Forskelle i patientkarakteristika og studiekontekst (f.eks. geografi og årstal) mellem studier skal beskrives og vurderes for at afgøre, hvorvidt resultaterne er sammenlignelige. Valget af syntesemetode (metaanalyse eller narrativ beskrivelse) begrundes, og specifikke analysevalg truffet i forhold til metoden skal fremgå tydeligt. Side 12 af 14

13 6 Andre overvejelser Da der benyttes forskellige assays til bestemmelse af PD-L1 ekspression, vil overvejelser om disses sammenlignelighed indgå i vurderingen af de kvantitative forskelle på de definerede effektmål mellem atezolizumab og komparatorer. Medicinrådet understreger at alle PD-1 og PD-L1 inhibitorer vil blive vurderet i forhold til hinanden i den kommende revision af terapiområdet. 7 Referencer 1. European Medicines Agency. Summary of product characteristics Tecentriq (atezolizumab). London: European Medicines Agency; Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). RADS Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV. Version 1. København: Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS); Dok nr NORDCAN - Association of the Nordic Cancer Registries. Kræftstatistik: Nøgetal og figurer Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register. Årsrapport Schjøtt A. Kroppens eget forsvar smadrer kræft. Pharma. 2015;4(september): Takada K, Toyokawa G, Shoji F, Okamoto T, Maehara Y. The Significance of the PD-L1 Expression in Non Small-Cell Lung Cancer: Trenchant Double Swords as Predictive and Prognostic Markers. Clin Lung Cancer. 2017; Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, Schwartz LH, Sargent D, Ford R, et al. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer. 2009;45(2): Cherny NI, Sullivan R, Dafni U, Kerst JM, Sobrero A, Zielinski C, et al. A standardised, generic, validated approach to stratify the magnitude of clinical benefit that can be anticipated from anticancer therapies: the European Society for Medical Oncology Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS). Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol. 2015;26(8): Common Terminology Ctriteria for Advers Events v4.0 (CTCAE). National Cancer Institute Cancer Therapy Evaluation Program; 2010 jun. 10. Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, Cull A, Duez NJ, et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst. 1993;85(5): European Organisation for Research and Treatment of Cancer. EORTC QLQ-LC13 scoring manual [internet]. [citeret 10. november 2017]. s Tilgængelig fra: Polanski J, Jankowska-Polanska B, Rosinczuk J, Chabowski M, Szymanska-Chabowska A. Quality of life of patients with lung cancer. Onco Targets Ther. 2016;9: Osoba D, Rodrigues G, Myles J, Zee B, Pater J. Interpreting the significance of changes in healthrelated quality-of-life scores. J Clin Oncol. 1998;16(1): Side 13 af 14

14 8 Bilag 8.1 Fagudvalg Fagudvalgets sammensætning Stilling Navn Udpeget af Overlæge Christa Haugaard Nyhus Formand, indstillet af Lægevidenskabelige selskaber (LVS) og udpeget af Medicinrådet Overlæge Oluf Dimitri Røe Region Nordjylland Ledende overlæge Hanne Linnet Region Midt Afdelingslæge Stefan Starup Jeppesen Region Syddanmark Overlæge Jeanette Haar Ehlers Region Sjælland Afdelingslæge Lotte Engell-Nørregaard Region Hovedstaden Overlæge Nina Voldby Dansk Selskab for Lungemedicin (DSL) Overlæge Nille Behrendt Dansk Patologiselskab (DPAS) Reservelæge, dr.med. Nina Hannover Bjarnason Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF) Klinisk Farmaceut Michael Green Lauridsen Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse (DSS) Patientrepræsentant Danske Patienter, Patientforeningen Lungekræft Medicinrådets sekretariat Projekt- og metodeansvarlige: Jane Skov Medicinrådet Dampfærgevej København Ø Fagudvalgskoordinator: Tlf: Charlotte Wulff Johansen Projektgruppe i Medicinrådets sekretariat: Jane Skov, Jette Østergaard Rathe, Charlotte Wulff Johansen, Tenna Bekker Side 14 af 14

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom Handelsnavn Tecentriq Generisk navn Atezolizumab Firma Roche ATC kode L01XC Virkningsmekanisme Anti

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom Handelsnavn Keytruda Generisk navn Pembrolizumab Firma Merck Sharp & Dohme (MSD) ATC kode L01XC18

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom Handelsnavn Opdivo Generisk navn Nivolumab Firma Bristol Myers Squibb ATC kode L01XC17 Virkningsmekanisme

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom Handelsnavn Keytruda Generisk navn Pembrolizumab Firma Merck Sharp & Dohme (MSD) ATC-kode L01XC18 Virkningsmekanisme

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom Handelsnavn Tecentriq Generisk navn Atezolizumab Firma Roche A/S ATC-kode Ikke tildelt (pr. 17. januar

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af regorafenib til behandling af hepatocellulært carcinom

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af regorafenib til behandling af hepatocellulært carcinom Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af regorafenib til behandling af hepatocellulært carcinom Handelsnavn Stivarga Generisk navn Regorafenib Firma Bayer ATC-kode L01XE21 Virkningsmekanisme

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft (myelomatose)

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft (myelomatose) Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft (myelomatose) Handelsnavn Revlimid Generisk navn Lenalidomid Firma Celgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Human interleukin-17 receptor A (IL-17RA) antagonist. Subkutan injektion 210 mg i uge 0, 1, 2 og herefter hver 2. uge

Human interleukin-17 receptor A (IL-17RA) antagonist. Subkutan injektion 210 mg i uge 0, 1, 2 og herefter hver 2. uge Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af brodalumab til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling Handelsnavn

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

Referat af 21. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 6. september 2016 klokken 15-18

Referat af 21. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 6. september 2016 klokken 15-18 Den 21. september 2016 Dok. nr.: 265248 Referat af 21. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 6. september 2016 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ribociclib til lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ribociclib til lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ribociclib til lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft Handelsnavn KISQALI Generisk navn Ribociclib Firma Novartis ATC kode Virkningsmekanisme

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ocrelizumab til behandling af primær progressiv multipel sklerose

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ocrelizumab til behandling af primær progressiv multipel sklerose Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ocrelizumab til behandling af primær progressiv multipel sklerose Handelsnavn Generisk navn Firma ATC kode Virkningsmekanisme Administration/dosis EMA

Læs mere

Overlæge og Formand for DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe)

Overlæge og Formand for DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe) Dato: 12 marts 2016 Lægemidlets navn: OSIMERTINIB Kontaktperson: Karin Holmskov Hansen Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital (OUH) Overlæge og Formand for DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ataluren til behandling af Duchennes muskeldystrofi

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ataluren til behandling af Duchennes muskeldystrofi Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ataluren til behandling af Duchennes muskeldystrofi Handelsnavn Translarna Generisk navn Ataluren Firma PTC Therapeutics ATC-kode Virkningsmekanisme Administration/dosis

Læs mere

Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18

Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18 Den 22. oktober 2015 Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Per

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi

Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Version 1.1 Indhold 1 Introduktion... 2 1.0 Om metodehåndbogen...

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ocrelizumab til behandling af attakvis multipel sklerose

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ocrelizumab til behandling af attakvis multipel sklerose Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ocrelizumab til behandling af attakvis multipel sklerose Handelsnavn Ocrevus Generisk navn Ocrelizumab Firma Roche ATC kode Virkningsmekanisme Administration/dosis

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

RADS Baggrundsnotat for behandling af metastaserende nyrekræft Side 1 af 68

RADS Baggrundsnotat for behandling af metastaserende nyrekræft Side 1 af 68 Baggrundsnotat for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 16. august Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 16. august Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Medicinrådet 2017 Side 1 af 138 Der indkaldes til 6. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost kl. 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Læs mere

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard.

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard. Den 8. november 2013 Referat af 6. møde i KRIS afholdt den 24. oktober 2013 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell

Læs mere

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet Tirsdag den 20. december 2016 kl. 16-18 Velkommen Danske Regioner Status Medicinrådet Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet: Nye lægemidler og nye indikationer Ansøgning,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Register

Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Register ~ 50% af alle nye kræfttilfælde i DK 5 Med valide klinisk funderede danske overlevelsestal at dokumentere de seneste behandlingsresultater inden for 4 store

Læs mere

RADS Baggrundsnotat for metastaserende malignt melanom Side 1 af 103

RADS Baggrundsnotat for metastaserende malignt melanom Side 1 af 103 Baggrundsnotat for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18

Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18 Den 2. februar 2017 Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand),

Læs mere

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af nivolumab som standardbehandling til urotelialt karcinom

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af nivolumab som standardbehandling til urotelialt karcinom Baggrund for Medicinrådets anbefaling af nivolumab som standardbehandling til urotelialt karcinom Handelsnavn Opdivo Generisk navn Nivolumab Firma Bristol Myers Squibb ATC kode L01XC17 Virkningsmekanisme

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit Handelsnavn Xeljanz Generisk navn Tofacitinib Firma Pfizer ATC kode L04AA29 Virkningsmekanisme Janus Kinase inhibitor

Læs mere

5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne

5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne Blære- og nyrekræft: To sygdomsgrupper xxx 5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne Nina Bjerre Andersen

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde. Version 1.1

Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde. Version 1.1 Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde Version 1.1 Indhold 1 Introduktion... 2 1.0 Om metodehåndbogen... 2 1.1 Hvad skal Medicinrådet?... 2 1.2 Fordeling

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af benralizumab til behandling af svær, eosinofil astma

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af benralizumab til behandling af svær, eosinofil astma Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af benralizumab til behandling af svær, eosinofil astma Handelsnavn Fasenra Generisk navn Benralizumab Firma AstraZeneca AB ATC-kode Virkningsmekanisme Administration/dosis

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger for infektionsmedicin, der af Sundhedsstyrelsen er klassificeret til behandling af HIV/AIDS RADS Fagudvalget

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af telotristat ethyl til behandling af karcinoid syndrom hos patienter med neuroendokrine tumorer

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af telotristat ethyl til behandling af karcinoid syndrom hos patienter med neuroendokrine tumorer Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af telotristat ethyl til behandling af karcinoid syndrom hos patienter med neuroendokrine tumorer Handelsnavn XERMELO Generisk navn Telotristat ethyl Firma

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL KOORDINERINGSRÅDET FOR IBRUGTAGNING AF SYGEHUSMEDICIN (KRIS)

ANSØGNINGSSKEMA TIL KOORDINERINGSRÅDET FOR IBRUGTAGNING AF SYGEHUSMEDICIN (KRIS) ANSØGNINGSSKEMA TIL KOORDINERINGSRÅDET FOR IBRUGTAGNING AF SYGEHUSMEDICIN (KRIS) Lægemiddel/behandling: Nintedanib er indiceret i kombination med docetaxel til behandling af voksne patienter med lokalt

Læs mere

Nationalt Udvalg til Vurdering af Kræftlægemidler

Nationalt Udvalg til Vurdering af Kræftlægemidler Nationalt Udvalg til Vurdering af Kræftlægemidler N O T A T j.nr. 7-203-02-278/4/SFK Notat vedrørende brugen af Progression-Free Survival (PFS) og andre parametre i forbindelse med vurdering af kræftlægemidler

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom Handelsnavn Opdivo Generisk navn Nivolumab Firma Bristol Myers Squibb ATC-kode L01XC17 Virkningsmekanisme

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

4. NSCLC stadie IV BEHANDLINGSALGORITMEN I DK PR : 2. LINIE 2. LINIE ALK M+ EGFR M+ WILDTYPE 1.LINIE 1. LINIE PD-L1<50% PD-L1 > 50 2.

4. NSCLC stadie IV BEHANDLINGSALGORITMEN I DK PR : 2. LINIE 2. LINIE ALK M+ EGFR M+ WILDTYPE 1.LINIE 1. LINIE PD-L1<50% PD-L1 > 50 2. 4. NSCLC stadie IV Stadium IV NSCLC er en ikke-kurabel sygdom, hvor behandlingsmålet er pallierende dvs. med henblik symptomlindring og levetidsforlængelse. Vanligvis er behandlingen af metastatisk sygdom

Læs mere

Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi. Metodehåndbogen. Version 1.

Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi. Metodehåndbogen. Version 1. Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Metodehåndbogen Version 1.0 0 Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

Referat af 13. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 18. februar 2015

Referat af 13. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 18. februar 2015 Den 25. marts 2015 Referat af 13. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 18. februar 2015 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Peter Sørensen, Teis

Læs mere

Medicinrådet seneste nyt!

Medicinrådet seneste nyt! Medicinrådet seneste nyt! VELKOMST Status på arbejdet med Medicinrådet Faglig og økonomisk metode Tidsplan for opstart af Medicinrådet Det videre forløb Medicinrådet og tværregionalt forum for koordination

Læs mere

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter:

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter: N O T A T Modelbeskrivelse for ny medicinorganisation 1. Indledning Dette notat beskriver modellen for en ny medicinorganisation, som bygger videre på erfaringerne fra regionernes to eksisterende medicinråd,

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer:

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 EPAR - sammendrag for offentligheden bevacizumab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Medicinrådet 2017 Side 139 af 195 Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra den 04.08.2017. Det er noteret under

Læs mere

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie PROLUCA Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie Maja Schick Sommer, fysioterapeut og ph.d. studerende (på barsel) Maja Bohlbro Stærkind, fysioterapeut og forskningsassistent

Læs mere

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS)

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for KRIS vurdering af, hvorvidt et lægemiddel skal tages i brug som standardbehandling. Med

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nusinersen til behandling af spinal muskelatrofi

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nusinersen til behandling af spinal muskelatrofi Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nusinersen til behandling af spinal muskelatrofi Handelsnavn Spinraza Generisk navn Nusinersen Firma Biogen ATC kode Virkningsmekanisme N07 Survival motor-neuron-2

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Anbefalinger for molekylærbiologisk analyse for EGFR mutationer i lunge karcinomer.

Anbefalinger for molekylærbiologisk analyse for EGFR mutationer i lunge karcinomer. Anbefalinger for molekylærbiologisk analyse for EGFR mutationer i lunge karcinomer. Anbefalingerne er baseret på guidelines foreslået af European Society of Pathology (ESP) og er udarbejdet som samarbejde

Læs mere

Lægemidlets navn: Zydelig (Idelalisib)

Lægemidlets navn: Zydelig (Idelalisib) Mini-MTV skema til brug for vurdering af et lægemiddel i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for vurdering af lægemidler med markedsføringsgodkendelse,

Læs mere

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Fremskridt for skræddersyet lægemiddelbehandling mod kræft

Fremskridt for skræddersyet lægemiddelbehandling mod kræft FARMA Fremskridt for skræddersyet lægemiddelbehandling mod kræft Medicinsk kræftbehandling er under hastig forvandling, og en række nye og mere effektive lægemidler vil i de kommende år se dagens lys.

Læs mere

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid).

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). København, den 23. marts 2016 AFGØRELSE Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Post-ASCO Highlights om Gynækologisk- og Blærecancer 17. Juni 2016

Post-ASCO Highlights om Gynækologisk- og Blærecancer 17. Juni 2016 Post-ASCO 2016 Highlights om Gynækologisk- og Blærecancer 17. Juni 2016 Tak SKA Pierre Fabre Pharma Norden AB Ovl. Karina Dahl Steffensen, Professor Hans von der Maase og Ovl. Helle Pappot Disclosures;

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler Årsrapport 2008-2009: Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) 2010 Årsrapport 2008-2009: Udvalget til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

PERCIST. Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning

PERCIST. Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning PERCIST Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning 2 Nuklearmedicinsk responsevaluering 1990 Kaplan et al: Gallium-67 imaging: A prediction of residual tumor viability and

Læs mere

Emneord: MTV, medicinsk teknologivurdering, kræft, lungekræft, kræftlægemidler, cancer, Avastin, Alimta

Emneord: MTV, medicinsk teknologivurdering, kræft, lungekræft, kræftlægemidler, cancer, Avastin, Alimta Ny medicinsk behandling med Bevacizumab (Avastin) og Pemetrexed (Alimta) til patienter med ikke-småcellet lungekræft - en MTV-baseret vurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Invitation til møde med RADS Fagudvalg for medicinsk behandling af myelomatose

Invitation til møde med RADS Fagudvalg for medicinsk behandling af myelomatose Til leverandørerne 2013.09.20 Invitation til møde med RADS Fagudvalg for medicinsk behandling af myelomatose Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har nedsat ovenanførte fagudvalg jf. Danske

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af cladribin til behandling af attakvis multipel sklerose

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af cladribin til behandling af attakvis multipel sklerose Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af cladribin til behandling af attakvis multipel sklerose Handelsnavn Mavenclad Generisk navn Cladribin Firma Merck ATC kode Virkningsmekanisme Administration/dosis

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til reumatoid artrit

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til reumatoid artrit Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til reumatoid artrit Handelsnavn Xeljanz Generisk navn Tofacitinib Firma Pfizer ATC-kode L04AA29 Virkningsmekanisme Janus Kinase inhibitor

Læs mere