Frøslev-Mollerup Sparekasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frøslev-Mollerup Sparekasse"

Transkript

1 Frøslev-Mollerup Sparekasse Risikorapport

2 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser Risikopolitikker og risikostyring Risikotyper Kreditrisiko Kapitalgrundlagskrav til kreditrisiko Markedsrisiko... 8 Renterisiko... 9 Aktierisiko... 9 Valutarisiko Kapitalgrundlagskrav til markedsrisiko Operationel risiko Kapitalgrundlagskrav til operationel risiko Likviditetsrisiko Modpartsrisiko Kapitalbehov Opgørelse af det samlede kapitalbehov Kapitalgrundlag Aflønningspolitik Risikoerklæring

3 1. Oplysningsforpligtelser Formålet med denne risikorapport er at skabe gennemsigtighed omkring kapitalforhold og risikostyring i Frøslev-Mollerup Sparekasse, således at Sparekassens interessenter er i stand til at vurdere Sparekassens risikoprofil og risikostyring. Risikorapporten offentliggøres sammen med Sparekassens årsrapport for Oplysningerne i risikorapporten er ikke revideret af Sparekassens revisor. Udarbejdelsen af risikorapporten sker i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter. Oplysningskravene fremgår af artikel Risikopolitikker og risikostyring Frøslev-Mollerup Sparekasse påtager sig forskellige risici, der relaterer sig til den besluttede forretningsmodel og de strategiske målsætninger, der er fastlagt af Sparekassens bestyrelse. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge principperne for Sparekassens risiko- og kapitalstyring, hvor formålet er at minimere tab, der kan opstå som følge af uforudsigelig udvikling på de finansielle markeder, hvor Sparekassen driver sin forretning. Det er ligeledes målet, at Sparekassens risikoprofil er i overensstemmelse med Sparekassens vision, mission og strategi, og til enhver tid står i hensigtsmæssigt forhold til kapitalgrundlaget. Bestyrelsen foretager løbende og minimum en gang om året en vurdering af Sparekassens enkelte og samlede risici og vurderer i den forbindelse om risiciene er acceptable. Bestyrelsen modtager på bestyrelsesmøderne rapportering om udvikling i risici og udnyttelse af tildelte risikorammer, mens den daglige risikostyring foretages af direktionen. Direktionen er Sparekassens øverste daglige ledelse, og agerer inden for de specifikke rammer, der udstikkes i forretningsordenen for bestyrelse og instruks for direktion. Direktionen har det daglige ledelsesmæssige ansvar for, at Sparekassen kun påtager sig risici i overensstemmelse med de fastlagte politikker. Sparekassen har i henhold til lovgivningen udpeget en risikoansvarlig. Det er organisatorisk sikret, at den risikoansvarlige kan være tilstrækkelig uafhængig af Sparekassens funktioner til, at den risikoansvarliges opgaver kan udføres betryggende. Der er etableret procedurer, der sikrer, at mulige interessekonflikter mellem den risikoansvarliges andre opgaver end risikostyring håndteres betryggende. Den risikoansvarlige udarbejder efter behov og mindst en gang årligt en rapport til bestyrelsen om Sparekassens risikostyring. Den risikoansvarlige kan i relevant omfang give udtryk for betænkeligheder og advare bestyrelsen, når specifikke risikopåvirkninger påvirker eller kan påvirke Sparekassen. 3

4 Der er for den risikoansvarlige udarbejdet en af direktionen godkendt instruks. Den risikoansvarlige udarbejder hvert år en plan for de risikoområder, funktionen vil sætte særligt fokus på. Planen godkendes af direktionen. Afskedigelse af den risikoansvarlige skal godkendes af Sparekassens bestyrelse. En væsentlig del af Sparekassens risikostyring foregår i Sparekassens revisionsudvalg, hvor opgaverne omfatter: - Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen. - Overvågning af, om Sparekassens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt. - Overvågning af den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. - Overvågning af og kontrol med revisors uafhængighed. - Overvågning af overholdelse af spekulationsreglerne. - Indstilling af valg af ekstern revisor til bestyrelsen. Udvalget mødes efter en fastlagt mødeplan mindst 2 gange om året som hovedregel i forbindelse med halvårsregnskabet og helårsregnskabets udarbejdelse. Udvalget vurderer ligeledes i den forbindelse Sparekassens anvendte regnskabspraksis, herunder især metoder for nedskrivning af udlån og hensættelser på garantier. 3. Risikotyper Sparekassen er eksponeret over for en række risici, som styres af forskellige dele af organisationen. De væsentligste risici er: Kreditrisiko, som vedrører risiko for tab som følge af, at debitor misligholder sin betalingsforpligtelse over for Sparekassen. Markedsrisiko, som vedrører risiko for tab som følge af, at markedsværdien af Sparekassens aktiver og forpligtelser ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Operationel risiko, som vedrører risiko for tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer og systemer, menneskelige fejl eller som følge af eksterne begivenheder. Likviditetsrisiko, som vedrører risikoen for, at Sparekassen ikke er i stand til at indfri sine forpligtelser ved hjælp af sædvanlige likviditetsreserver. Nedenfor beskrives nærmere omkring de enkelte risikotyper. Kreditrisiko Frøslev-Mollerup Sparekasses bestyrelse har, inden for rammerne af den vedtagne forretningsmodel, fastlagt de overordnede principper for Sparekassens kreditgivning. Disse principper fremgår af Sparekassens kreditpolitik. Det er bestyrelsen, der foretager bevilling af de største engagementer i Sparekassen. Bestyrelsen har i sin instruks til direktionen videregivet bevillingsbeføjelser op til en vis størrelse. 4

5 Frøslev-Mollerup Sparekasse ønsker, at risikoprofilen på kreditområdet skal være passende forsigtig. Hovedelementerne i kreditpolitikken er følgende: Sparekassens primære geografiske markedsområde er Mors, Thy og Salling. Der tilstræbes en fordeling mellem privatkunder og erhvervskunder i forholdet 60/40. På privatkundesiden ønskes primært fokus på udlån til bonitetsmæssigt stærke privatkunder. På erhvervssiden ønskes primært mindre og mellemstore virksomheder med en passende fordeling inden for detailhandel, bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, industri- og anden handels- og fremstillingsvirksomhed. Sparekassen er særlig eksponeret inden for landbrug. Sparekassen ønsker, at denne eksponering maksimalt skal andrage 23 % af de samlede udlån og garantier. Med baggrund i opgørelsen af tilsynsdiamantens pejlemærker for summen af store engagementer styrer Sparekassen efter, at summen af store eksponeringer ikke overstiger 10 % af kapitalgrundlaget. Der skal ske løbende opfølgning på koncentrationer af risici på store eksponeringer. Sparekassen ønsker som udgangspunkt ikke eksponeringer inden for én branche, der påfører Sparekassen et kapitalkrav på mere end 25 % af kapitalgrundlaget. Kreditgivningen sker efter et princip om forretningsmæssig kalkuleret risiko. Sparekassen ønsker et rimeligt forhold mellem prisen på en eksponering og den risiko, eksponeringen påfører Sparekassen. Ved prissætningen tages der højde for eksponeringens størrelse, risikoen på kunden, sikkerhedsstillelse og indtjening på andre forretninger. Der bevilges alene kredit til kunder, hvor det kan dokumenteres, at kunden forventeligt kan tilbagebetale kreditterne samt for erhvervsdrivende tillige besidder evnen til at drive virksomheden på forsvarlig og rentabel vis. Der foretages løbende opfølgning på udviklingen i kundens kreditkvalitet for derved at vurdere, om forudsætningerne for en bevilling har ændret sig. Der skal opnås højst muligt sikkerhed for kundens engagement primært i form af pantsætning af kundens aktiver. Nødlidende engagementer og engagementer med særlig høj risiko skal være under skærpet overvågning og håndteres effektivt og hurtigt med det formål at mindske tabsrisikoen. Frøslev-Mollerup Sparekasse yder som udgangspunkt ikke lån eller kreditter til investeringskunder eller udenlandske aktiviteter. Frøslev-Mollerup Sparekasse gennemgår minimum alle udlån og garantier over 800 t.kr. Frøslev-Mollerup Sparekasse klassificerer sine kunder i 6 grupper i overensstemmelse med den risiko, der vurderes at være forbundet med lån og garantier til netop denne kunde. Sparekassen anvender Finanstilsynets bonitetskategorier til klassificeringen. Fordelingen på bruttoeksponeringen for udlån og garantier på risikoklasserne kan illustreres således: 5

6 Risikoklasse 2014 (t.kr.) Bonitetskategori 1 Udlån + garantidebitorer med OIV 2) kr. Bonitetskategori 2c Udlån + garantidebitorer med væsentlige svagheder kr. Bonitetskategori 2b Udlån + garantidebitorer med lidt forringet bonitet, visse svaghedstegn kr. Bonitetskategori 2a/3 Udlån + garantidebitorer med normal bonitet kr. 1. Offentlige myndigheder 3) Erhverv 2.1 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring 4) Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Heraf over 2 pct. af kapitalgrundlaget 5) Private 6) Heraf over 2 pct. af kapitalgrundlaget 5) I alt I kategorierne 3 og 2a er sandsynligheden for tab som udgangspunkt meget lav eller lav. Som det fremgår af fordelingen, har Sparekassen en betydelig andel af sin udlånsportefølje placeret i engagementer med en vis tabsrisiko. Til imødegåelse af tabsrisikoen har Sparekassen en korrektivkonto, der ultimo 2014 udgør tkr. inkl. gruppevise nedskrivninger. Der anvendes ikke kreditscoremodeller i Frøslev-Mollerup Sparekasse, hvorfor enhver kreditmæssig bevilling beror på en individuel vurdering af kunden. Nedskrivninger til tab foretages, når der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), som samtidig resulterer i en reduktion i den forventede betalingsstrøm. Udlånets regnskabsmæssige værdi nedskrives til nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger beregnet ved en tilbagediskontering med udlånets effektive rente. Nedskrivningsbehovet for individuelt vurderede udlån beregnes ved en opstilling af den mest sandsynlige betalingsstrøm. Vurderingen af om der er objektiv indikation for værdiforringelse på et udlån eller garanti sker i afdelingen af souschefen eller direktionen, som i samarbejde med administrationen foretager beregning på størrelsen af en eventuel nedskrivning. Vurderingen af nedskrivningsbehovet foretages kvartalsvis. Til vurdering af om der er indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse, anvendes nedenstående kriterier: Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. Låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for renter og afdrag. Sparekassen yder låntager lempelser i vilkår, som ikke ville være ydet, hvis det ikke var på grund af låntagers økonomiske vanskeligheder. Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive omfattet af anden økonomisk rekonstruktion. 6

7 Til vurderingen af størrelse på de gruppevise nedskrivninger anvendes en segmenteringsmodel der er udviklet af Lokale Pengeinstitutter, der endvidere vedligeholder og udvikler modellen. Gruppevist vurderet udlån udgør pr tkr før nedskrivninger. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variabler via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variabler indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Sparekassen vurderer derfor løbende om modelestimaterne skal tilpasses kreditrisikoen for Sparekassens egen udlånsportefølje. Opfølgning overfor svage engagementer og overførsel af engagementer til retslig inkasso sker af kunderådgiveren i samarbejde med souschefen/direktøren. Det vurderes i hver enkelt sag om sagsbehandlingen af et nødlidende engagement skal ske i afdelingen eller overføres til en af de advokater der samarbejdes med på området. Sikkerheder i forbindelse med et nødlidende engagement forsøges realiseret så tidligt i forløbet som muligt for at sikre værdierne bedst muligt. Det er kun undtagelsesvist, at Sparekassen indgår aftale om overtagelse af aktiver i forbindelse med nødlidende engagementer. Såfremt dette sker forsøges aktiverne videresolgt hurtigst muligt. Fordelingen på bruttoeksponeringen for udlån og garantier på sektorer og brancher kan illustreres således. Kreditrisici fordelt på brancher i 2014 i % Offentlige myndigheder 0,00% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 18,00% Industri og råstofudvinding 2,00% Energiforsyning 0,00% Bygge og anlæg 3,00% Handel 7,00% Transport, hoteller og restauranter 2,00% Information og kommunikation 0,00% Finansiering og forsikring 1,00% Fast ejendom 4,00% Øvrige erhver 8,00% 45,00% Privat 55,00% 100,00% Nedenstående skema viser Sparekassens værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher for 2014: 7

8 Mere end 95 % af Sparekassens eksponeringer er på kunder i Danmark. En geografisk fordeling af misligholdte og værdiforringede eksponeringer er derfor undladt. Den samlede værdi af Sparekassens eksponeringer efter nedskrivninger og før hensyntagen til virkninger af kreditrisikoreduktion er lig med Sparekassens samlede eksponeringer, jfr. balancen i Sparekassens årsrapport, da Sparekassen ikke anvender kreditrisikoreduktion i form af diverse sikkerheder. 4.1 Kapitalgrundlagskrav til kreditrisiko Sparekassen anvender standardmetoden til opgørelse af kreditrisici. Kapitalgrundlagskravet vedrørende kreditrisici kan specificeres på følgende måde. Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponeringer Andre poster Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor, vil der blive taget højde herfor under Sparekassens opgørelse af det individuelle kapitalbehov. 5. Markedsrisiko Markedsrisiko vedrører risiko for tab som følge af, at markedsværdien af Sparekassens aktiver og forpligtelser ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. 8

9 Markedsrisici kan opdeles i følgende typer: Renterisiko, som er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsrenterne Aktierisiko, som er risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekurserne Valutarisiko, som er risikoen for tab som følge af ændringer i valutakurserne Frøslev-Mollerup Sparekasse har en grundlæggende målsætning om at opnå det bedst mulige afkast under hensyn til, at der føres en forsigtig og konservativ markedsrisikopolitik, hvor der primært investeres i almindelige danske realkreditobligationer og likvide danske børsnoterede værdipapirer. Bestyrelsen i Frøslev-Mollerup Sparekasse har i sin markedsrisikopolitik fastlagt overordnede rammer og principper for styring af Sparekassens markedsrisiko. I markedsrisikopolitikken og instruksen til direktionen angives specifikke grænser for, hvor stor en risiko Sparekassen ønsker at påtage sig. Bestyrelsen modtager løbende rapportering om udviklingen i markedsrisiciene. Overvågningen af Sparekassens markedsrisici sker på daglig basis via diverse implementerede interne kontroller, der måles blandt andet på renterisiko. Såfremt der er positioner, der overskrider de fastlagte rammer og beføjelser, rapporteres dette til direktionen. Overskrider en position direktionens rammer og beføjelser, rapporteres dette til bestyrelsen. Renterisiko Renterisikoen beregnes i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning. Den samlede renterisiko udgør t.kr. ultimo Aktierisiko Sparekassens aktiebeholdning fordeler sig ultimo 2014 med t.kr. i noterede aktier og t.kr. i unoterede aktier. Frøslev-Mollerup Sparekasse har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, IT, investeringsforeninger m.v. Sparekassen påtænker ikke at sælge disse aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et lokalt pengeinstitut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen. I flere af sektoraktieselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandel hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Sparekassen regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt, afhængig af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men værdiansættes derimod typisk med udgangspunkt i den senest kendte handel, alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringer i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber tages ligeledes over resultatopgørelsen. 9

10 Frøslev-Mollerup Sparekasse har udover aktier i sektorselskaber aktier i selskaber i lokalområdet. Disse aktier er anskaffet ud fra et ønske om at støtte initiativer i lokalområdet og sparekassen påtænker ikke at sælge disse aktier. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen, reguleringer i den bogførte værdi af aktierne tages ligeledes over resultatopgørelsen. Valutarisiko Sparekassen har meget begrænset valutarisiko, der primært består af kontantbeholdning af udenlandsk valuta. Mellemværende i fremmed valuta er opgjort til tkr Kapitalgrundlagskrav til markedsrisiko Sparekassens anvender standardmetoden til opgørelse af markedsrisici. Kapitalgrundlagskravet vedrørende markedsrisici kan specificeres på følgende måde. Poster med markedsrisici Vægtet beløb (t.kr.) Kapitalgrundlagskravet (8 % af vægtet beløb, t.kr.) Poster med positionsrisiko: Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet Poster med positionsrisiko: kr. (vægtet beløb) Gældsinstrumenter Aktier m.v Poster med valutaposition 482 Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor, vil der blive taget højde herfor under Sparekassens opgørelse af det individuelle kapitalbehov Operationel risiko Frøslev-Mollerup Sparekasse er eksponeret mod potentielle tab som følge af operationelle risici, herunder uhensigtsmæssige procedurer, menneskelige fejl, systemmæssige fejl, eksterne begivenheder samt juridiske risici. Operationelle risici er ikke-finansielle risici og forbindes ofte med enkeltstående hændelser, såsom nedbrud i teknisk udstyr, brand, storm- eller vandskader, kriminelle handlinger. Bestyrelsen har i en politik for operationelle risici angivet en ramme for identifikation, vurdering, overvågning og styring af operationelle risici. Det er Sparekassens målsætning at begrænse de operationelle risici under hensyntagen til de omkostninger, som er forbundet hermed. Der foretages løbende registrering af de tab og begivenheder, der vurderes at kunne henføres til operationelle risici. Registreringen danner baggrund for en vurdering af, om forretningsgange, arbejdsprocesser mv. skal ændres med henblik på at minimere operationelle risici. 10

11 IT-forsyningen vurderes at være et væsentligt område, hvor de operationelle risici er betydelige. Sparekassens ledelse forholder sig derfor løbende til IT-sikkerheden, herunder beredskabsplaner og nødplaner, som har til hensigt at sikre IT-driften trods eventuelle kritiske begivenheder. Bestyrelsen modtager minimum en gang årligt en rapportering, der beskriver udviklingen i Sparekassens væsentligste operationelle risici. Kapitalgrundlagskrav til operationel risiko Sparekassen anvender basisindikatormetoden til opgørelsen af kapitalgrundlagskravet til de operationelle risici. Likviditetsrisiko Sparekassens bestyrelse har en målsætning om at have en betryggende og forsvarlig likviditet, der kan understøtte forretningsmodellen. Det er endvidere Sparekassens mål, at udlån skal kunne finansieres af summen af indlån fra kunder og egenkapital. Bestyrelsen har besluttet en politik på likviditetsområdet, der fastlægger den overordnede risikoprofil. Af politikken fremgår ligeledes en overordnet beredskabsplan for fremskaffelse af likviditet. Styringen af likviditeten sker primært for at sikre, at Sparekassen er i stand til at opfylde sine forpligtelser Sparekassen kan realisere sin forretningsmodel Sparekassen undgår, at omkostninger til likviditet stiger uforholdsmæssigt meget Sparekassen stresstester sin likviditet med henblik på at vurdere niveauet af den aktuelle likviditetsrisiko, og sikrer at Sparekassen har en passende reaktionstid i en potentiel krisesituation. Stresstesten gennemføres såfremt 152 overdækningen kommer under 100 %. Stresstesten gennemføres ved at opstille en række scenarier, der alt andet lige vil påvirke likviditeten negativt i forhold til den nuværende situation. Sparekassens 152 overdækning udgør ultimo 2014 over 400 %. Modpartsrisiko Modpartsrisiko er risikoen for tab som følge af, at en modpart misligholder sine forpligtelser, i henhold til en indgået finansiel kontrakt, inden transaktionens pengestrømme er endeligt afviklet. Solvensmæssigt anvender Sparekassen markedsværdimetoden, som følger kravene i CRR forordningens artikel 274. Sparekassen har ultimo 2014 ikke indregnet et kapitalbehov under modpartsrisiko. Kapitalbehov Frøslev-Mollerup Sparekasse foretager en vurdering af, om kapitalen er tilstrækkelig til at understøtte de nuværende og kommende aktiviteter. Sparekassen benytter blandt andet forskellige stresstests til at vurdere, om kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at afdække forskellige økonomiske scenarier. Finanstilsynet har udsendt Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. Derudover har Lokale Pengeinstitutter udsendt en solvensmodel. Både Finanstilsynets vejledning og Lokale Pengeinstitutters solvensbehovsmodel bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 % af de risikovægtede poster, dvs. søjle I kravet, med tillæg for risici og forhold, som 11

12 ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. Frøslev-Mollerup Sparekasse benytter sig af 8+ metoden ved opgørelsen af sit kapitalbehov (solvensbehov). I Finanstilsynets vejledning opstilles benchmark for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkelig inden for de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg til kapitalbehovet. Frøslev-Mollerup Sparekasse vurderer på alle områder, om de angivne benchmarks tager hensyn til Sparekassens risici i nødvendigt omfang, og foretager individuelle tilpasninger, såfremt der er behov herfor. Nedenfor fremgår den skabelon, som Frøslev-Mollerup Sparekasse tager udgangspunkt i ved opgørelsen af det individuelle kapitalbehov kr. % 1) Sølje I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) 8,00 % 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) 4) Kreditrisici, heraf 4a) Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer 4b) Øvrig kreditrisici 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer 4d) Koncentrationsrisiko på brancher 5) Markedsrisici, heraf 5a) Renterisci 5b) Aktierisci 5c) Valutarisci 6) Likviditetsrisci (kapital til dækning af dyrere likviditet) 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) 8) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav Total = kapitalbehov/solvensbehov - Heraf til kreditrisici (4) - Heraf til markedrisici (5) - Heraf til operationelle risici (7) - Heraf til øvrige risici (2+3+6) 12

13 - Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+8) Risikovægtede poster Opgørelse af det samlede kapitalbehov Den samlede risikoeksponering kan opgøres på følgende måde. Risikovægtede poster: Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Det samlede kapitalbehov kan herefter opgøres på følgende måde. Total = kapitalbehov/solvensbehov Heraf til kreditrisici (4) Heraf til markedrisici (5) Heraf til operationelle risici (7) Heraf til øvrige risici (2+3+6) 0 - Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+8) Kapitalgrundlag Med indførelsen af nye CRD IV og CRR regler omhandlende kapital i pengeinstitutter pr. 1. januar 2014 er der sket en skærpelse af kravene til egenkapital. En større del af kapitalgrundlaget skal således fremover udgøres af egentlig egenkapital. Minimumskravet til Sparekassens kapitalgrundlag udgør 8,0 % af Sparekassens risikoeksponering. Af kapitalkravet på de 8,0 % skal minimum 4,0 % være egentlig kernekapital. I 2015 øges kravet, således at minimum 4,5 % skal være egentlig kernekapital. I perioden 2016 til 2019 indføres ligeledes en kapitalbevaringsbuffer på 2,5 %, som skal dækkes af egentlig kernekapital. Ligeledes indføres en kontracyklisk buffer på op til 2,5 %, som også skal dækkes af egentlig kernekapital. Bufferens størrelse er afhængig af konjunkturudviklingen, og fastsættes kvartalsvis af Erhvervs- og Vækstministeren på baggrund af henstilling fra Det Systemiske Risikoråd. Det er endvidere et krav, at der er tilstrækkelig kapital til at dække Sparekassens individuelle kapitalbehov, som udgør 11 %. 13

14 Solvensoverdækning kr. % kr. % Basiskapital/solvens ifølge regnskab ,60% Kapitalbehov/solvensbehov ifølge ovenstående ,00% Solvensmæssig overdækning ,60% Opgørelsen af kapitalgrundlaget for 2014 kan vises på følgende måde: Tkr. Egentlig kernekapital før fradrag Udnyttelse af nettoramme til indløsning af garantkapital Regulering af garantrenter -980 Regulering af udskudt skat Forsigtig værdiansættelse -246 Øvrige fradrag -741 Egentlig kernekapital Øvrige fradrag Kernekapital Efterstillet kapitalindskud Øvrige fradrag Kapitalgrundlag Aflønningspolitik Bestyrelsen i Frøslev-Mollerup Sparekasse har vedtaget en generel aflønningspolitik, der indeholder retningslinjer for tildeling af løn, pension samt tildeling af fratrædelsesgodtgørelse. Aflønningspolitikken er godkendt af repræsentantskabet. Der udbetales ikke variable løndele i form af løn, aktier, optioner, pension eller anden tilsvarende ordning til bestyrelse, direktion eller væsentlige risikotagere. Frøslev-Mollerup Sparekasse har ved udformningen af aflønningspolitikken ønsket at fremme en lønpraksis, der er i overensstemmelse med en sund og effektiv risikostyring, og som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Lønpolitikken er i overensstemmelse med Sparekassens forretningsstrategi, værdier og mål. Sparekassen har ikke nedsat et egentligt lønudvalg, hvorfor det er den samlede bestyrelse, der behandler emner vedrørende aflønning. 14

15 Der er ingen personer i Frøslev-Mollerup Sparekasse, der oppebærer en løn på over 1 mio. EUR i regnskabsåret Sparekassen har vurderet, at det kun er direktionen der har indflydelse på risikoprofilen i Sparekassen. Samlet årsløn udgør t.kr Risikoerklæring Frøslev-Mollerup Sparekasse er en mindre dansk sparekasse, der har sit primære markedsområde i Mors, Thy og Salling. Sparekassen yder rådgivning af finansielle ydelser til private kunder og erhvervsvirksomheder. Sparekassens risikoprofil er afgrænset til kunder og produkter med begrænset/mindre risiko og lav kompleksitet. Sparekassen har en god fordeling af sine udlån på mange kunder og forskellige brancher. Det er Sparekassens målsætning af have en robust kapitalbase, og en betydelig kapitalbuffer, som kan understøtte Sparekassens forretningsmodel og handlefrihed. Det er Frøslev-Mollerup Sparekasses målsætning, at den solvensmæssige overdækning i forhold til det opgjorte solvensbehov skal udgøre mindst 5 %. procentpoint. Solvensoverdækningen udgjorde ultimo ,6 %. Det er ligeledes Sparekassens målsætning at have en likviditetsoverdækning på minimum 100 % i forhold til lovens krav. Frøslev-Mollerup Sparekasses overdækningen kan opgøres til over 400 %. Det er endvidere ledelsens målsætning, at kundeindlånene skal finansiere kundeudlånene, således at Sparekassens afhængighed af ekstern funding minimeres. Det er bestyrelsens vurdering, at Frøslev-Mollerup Sparekasses risikostyringsordninger er tilstrækkelige og giver sikkerhed for, at disse er tilstrækkelige i forhold til Sparekassens forretningsmodel, risikoprofil og risikotolerance. Det er ligeledes bestyrelsens vurdering, at beskrivelsen af Sparekassens overordnede risikoprofil sammenholdt med forretningsmodellen og de konkrete risikonøgletal giver et relevant og dækkende billede af Sparekassens risikoforvaltning. Bestyrelsens maksimale risikotolerance styres via de fastsatte grænser i de enkelte politikker. Derudover forholder bestyrelsen sig til de grænser, der er gældende i Finanstilsynets tilsynsdiamant, som sammenholdt med Sparekassens kapitalmæssige overdækning er bestyrelsens absolutte risikotolerance. Nedenstående tabel viser tilsynsdiamantens maksimalt tilladte grænseværdier og Sparekassens aktuelle tal. Finanstilsynets grænseværdier Sparekassens værdier Summen af store engagementer Maks. 125% af kapitalgrundlaget 12% Udlånsvækst Maks. 20% om året 2% Ejendomseksponering Maks. 25% af de samlede udlån 3% Stabil funding Maks. 100% 54% Likviditetsoverdækning Min. 50% 403% Som det fremgår, er Frøslev-Mollerup Sparekasse godt polstret kapitalmæssigt, og afstanden til samtlige grænseværdier i tilsynsdiamanten er betryggende. 15

16 Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt risikorapporten Frøslev, den 10. marts Hans Bak formand Henrik Bruun- næstformand Mads Lund Ejvind Overgaard Karin Vester Ole Kr. Mikkelsen Hans Krog Povl Furbo 16

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Dragsholm Sparekasse Risikorapport 2014

Dragsholm Sparekasse Risikorapport 2014 Dragsholm Sparekasse Risikorapport 214 1 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser... 3 2. Risikopolitikker og risikostyring... 3 3. Risikotyper... 4 4. Kreditrisiko... 4 4.1. Kapitalgrundlagskrav

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Dragsholm Sparekasse Risikorapport 2015

Dragsholm Sparekasse Risikorapport 2015 Dragsholm Sparekasse Risikorapport 215 1 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser... 3 2. Risikopolitikker og risikostyring... 3 3. Risikotyper... 4 4. Kreditrisiko... 4 4.1. Kapitalgrundlagskrav

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Klim Sparekasse Risikorapport 2014

Klim Sparekasse Risikorapport 2014 Klim Sparekasse Risikorapport 214 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Risikorapport for 2014

Risikorapport for 2014 Risikorapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol

Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol Risikorapport Søjle III - oplysninger 2015 Andelskassen J.A.K. Slagelse, under kontrol 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Risikostyring... 3 3. Kreditrisiko... 3 4. Markedsrisiko... 5 5. Likviditetsrisiko...

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

De væsentlige risikoområder for sparekassen er: kredit, markedsrisiko, likviditet, operationelle risici.

De væsentlige risikoområder for sparekassen er: kredit, markedsrisiko, likviditet, operationelle risici. Risikorapport 2014 1. Oplysningsforpligtelser Formålet med denne risikorapport er at skabe gennemsigtighed omkring kapitalforhold og risikostyring i Rønde Sparekasse, således at sparekassens interessenter

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2015 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE RISIKORAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE RISIKORAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE RISIKORAPPORT 2010 Målsætning og risikopolitikker... 3 Risikostyring generelt... 3 Risikotyper... 3 Kreditrisiko... 4 Markedsrisiko... 6 Operationel risiko... 7 Likviditetsrisiko...

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo GER-nr

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo GER-nr Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko 7

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. KVARTAL 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på hjemmesiden www.faan.dk og er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Leasing Fyn Bank A/S

Leasing Fyn Bank A/S Leasing Fyn Bank A/S CVR-nr. 21627747 Søjle III (virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af CRD IV-reglerne om krav til pengeinstittuternes

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

Langå Sparekasse. Risikorapport 2013 (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Risikorapport 2013 (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Risikorapport 2013 (Basel II Søjle III) Målsætning og risikopolitikker... 3 Risikostyring generelt... 3 Risikotyper... 3 Kreditrisiko... 4 Markedsrisiko... 7 Operationel risiko... 8 Likviditetsrisiko...

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere