Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012."

Transkript

1 Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног за производњу вина; производња, прерада и квалитет шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина; означавање вина са географским пореклом; промет грожђа, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина, као и друга питања од значаја за грожђе, ширу, вино и друге производе од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина. Норме квалитета, услови у погледу паковања и декларисања Члан 2. Грожђе, шира, вино и други производи од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина морају да испуњавају прописане норме квалитета и услове у погледу паковања и декларисања, утврђене овим законом и прописима којима се уређује њихов квалитет. Забране Члан 3. Забрањена је производња вина од грожђа директно родних хибрида и од грожђа из матичних засада. Забрањено је да се у производним погонима и складишним просторима држи, односно употребљава шећер, ракија, етанол и друга средства и материје, којима се може повећати количина и мењати прописани природни састојци шире и вина. Изузетак од примене Члан 4. Одредбе овог закона не односе се на производњу и прераду грожђа, шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина које физичко лице производи, односно прерађује за сопствене потребе. Одредбе овог закона не односе се и на правна лица која се баве пословима испитивања у области виноградарства и винарства, односно која микровинификацијом производе вино, у количинама које служе за огледне сврхе и такво вино не стављају у промет. Значење појмова Члан 5. Поједини изрази, употребљени у овом закону, имају следеће значење: 1) ампелотехничке мере јесу мере које се спроводе ради успешног гајења винове лозе и производње грожђа; 2) Винарски регистар јесте база података о произвођачима вина, винаријама, као и о другим подацима, у складу са овим законом; 3) Виноградарски регистар јесте база података о произвођачима грожђа и виноградарским парцелама, као и о другим подацима, у складу са овим законом; 4) вино јесте пољопривредно-прехрамбени производ, добијен потпуном или делимичном алкохолном ферментацијом свежег грожђа, кљука или шире од грожђа винских сорти винове лозе; 5) грожђе за производњу вина (у даљем тексту: грожђе) јесте плод винове лозе за производњу вина у технолошкој зрелости, слабо осушено, односно природно смрзнуто које се прерађује дозвољеним енолошким поступцима и које спонтано алкохолно ферментише; 6) директно родни хибрид јесте сорта-хибрид Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont и друга сорта-хибрид добијена директним укрштањем сорте која припада врсти Vitis vinifera L. са другом врстом рода Vitis L; 7) дозвољена енолошка средства (у даљем тексту: енолошка средства) јесу сва средства прописана овим законом која се употребљавају у производњи шире, вина и других производа;

2 8) дозвољене сорте јесу сорте винове лозе чије је грожђе намењено производњи стоног вина, а гајење дозвољено на територији Републике Србије, у складу са овим законом; 9) дозвољени енолошки поступци (у даљем тексту: енолошки поступци) јесу сви поступци у производњи шире, вина и других производа прописани овим законом; 10) други производи од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина (у даљем тексту: други производи) јесу материје пореклом од грожђа, шире, кљука и вина који се употребљавају у производњи вина; 11) евиденциона маркица за вино са географским пореклом јесте налепница са бројем којим се евидентира свако појединачно оригинално паковање за вино са географским пореклом; 12) контролна организација јесте организација која обавља послове контроле производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом, контроле производње вина са географским пореклом и остале послове везане за контролу производње вина са географским пореклом; 13) концентрована шира јесте некарамелизована шира добијена делимичном дехидрацијом (упаравањем) шире одређеним поступком, чија густина није мања од 1,24 g/cm³ на 20ºC; 14) матични засад јесте засад винове лозе чија је намена производња репродуктивног материјала ради производње садница винове лозе; 15) лабораторија јесте правно лице које врши послове анализе и контроле квалитета грожђа, шире, вина и других производа; 16) овлашћена организација која се бави пословима везаним за Виноградарски регистар (у даљем тексту: стручна организација за Виноградарски регистар) јесте правно лице које обавља послове утврђивања и обраде података о виноградарским парцелама и остале послове везане за Виноградарски регистар; 17) оригинално пуњење јесте такво пуњење које се било којом радњом не може вратити у првобитно стање; 18) препоручене сорте јесу сорте винове лозе чије је грожђе намењено производњи вина са географским пореклом, а гајење дозвољено у Републици Србији и препоручено за одговарајуће виноградарско географско производно подручје; 19) произвођач грожђа јесте правно и физичко лице, односно предузетник који се бави производњом грожђа и који је уписан у Виноградарски регистар; 20) произвођач шире, вина и других производа јесте правно лице, односно предузетник који се бави производњом шире, вина и других производа и који је уписан у Винарски регистар; 21) ректификована концентрована шира јесте концентрована шира добијена поступцима концентрације из које су уклоњени сви састојци осим шећера; 22) шира јесте течан производ добијен после муљања грожђа и цеђења кљука са стварним садржајем алкохола највише до 1% (V/V). Врсте виноградарских географских производних подручја Члан 6. Винородна Србија јесте целокупно виноградарско географско производно подручје (у даљем тексту: виноградарско подручје) на територији Републике Србије у којем постоје повољни услови за гајење винове лозе. Винородна Србија се разврстава на виноградарска подручја чији се називи могу користити као ознаке географског порекла, и то: 1) виноградарски регион (у даљем тексту: регион) јесте шире виноградарско подручје у оквиру винородне Србије, које се одликује сличним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим неопходним чиниоцима за успешно гајење винове лозе, што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других производа карактеристичних по квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за тај регион; 2) виноградарски рејон (у даљем тексту: рејон) јесте уже виноградарско подручје у оквиру региона, које се одликује сличним специфичним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим чиниоцима, што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других производа карактеристичних по квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за тај рејон; 3) виногорје јесте уско виноградарско подручје у оквиру рејона које се одликује уједначеним специфичним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим чиниоцима, што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других производа карактеристичних по квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за то виногорје; 4) локалитет (или потес) јесте најмање виноградарско подручје у оквиру виногорја које се одликује хомогеним еколошким факторима. Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар) ближе утврђује границе и називе виноградарских подручја, дозвољене и препоручене сорте за виноградарска подручја, максималне приносе за та виноградарска подручја и друге карактеристике везане за

3 производњу грожђа и вина у виноградарским подручјима. Врсте вина Члан 7. Вино се разврстава на: 1) мирно вино ("In stricto sensu"); 2) специјално вино; 3) вино за дестилацију. Мирно вино јесте вино произведено енолошким поступцима третирања грожђа, кљука и шире уобичајеном ферментацијом које видно не ослобађа угљендиоксид. Специјално вино јесте вино произведено специјалним енолошким поступцима чије карактеристике потичу не само од грожђа, већ и од примењених специјалних енолошких поступака производње. Специјална вина се разврставају на: природно десертно вино, ликерско вино, ароматизовано вино, пенушаво вино, квалитетно пенушаво вино, ароматизовано квалитетно пенушаво вино, газирано вино, полупенушаво вино, слабо газирано вино и друга специјална вина. Вино за дестилацију јесте вино намењено за дестилацију. Министар ближе прописује врсте и категорије специјалних вина, врсте енолошких поступака и енолошких средстава, начин и поступак производње, квалитет, означавање и друге захтеве за производњу и промет специјалних вина, као и квалитет, врсте енолошких поступака и енолошких средстава и друге захтеве за производњу и промет вина за дестилацију. Категорије мирних вина Члан 8. Мирно вино се према квалитету, начину производње и врсти виноградарског подручја разврстава на: 1) стоно вино; 2) вино са географским пореклом. Вино са географским пореклом се према квалитету, начину производње и врсти виноградарског подручја разврстава на: 1) регионално вино; 2) квалитетно вино са географским пореклом. Стоно вино јесте вино без географског порекла произведено од грожђа једне или више дозвољених сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L, односно сорти добијених укрштањем сорти врсте Vitis vinifera L. и других врста из рода Vitis, које испуњава прописан квалитет и начин производње за ову категорију вина, у складу са овим законом и другим посебним прописима. Регионално вино јесте вино произведено од грожђа једне или више препоручених сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L, односно сорти добијених укрштањем сорти врсте Vitis vinifera L. и других врста из рода Vitis, пореклом најмање 85% из истог виноградарског региона, при чему се производња и прерада грожђа и производња вина обавља у оквиру датог виноградарског региона, у складу са прописаним дозвољеним приносом грожђа, квалитетом и начином производње вина за ову категорију, у складу са овим законом и другим посебним прописима. Квалитетно вино са географским пореклом разврстава се на: 1) квалитетно вино са контролисаним географским пореклом и квалитетом; 2) врхунско вино са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом. Квалитетно вино са контролисаним географским пореклом и квалитетом јесте вино произведено од грожђа једне или више препоручених сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L. са израженим карактеристикама за сорту или сорте, пореклом из истог виноградарског рејона, при чему се производња и прерада грожђа и производња вина обавља у оквиру датог виноградарског рејона, у складу са прописаним дозвољеним приносом грожђа, квалитетом и начином производње вина за ову категорију, у складу са овим законом и другим посебним прописима. Врхунско вино са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом јесте вино произведено од грожђа једне или више препоручених сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L. са нарочито израженим карактеристикама за сорту или сорте, пореклом из истог виноградарског рејона, при чему се производња и прерада грожђа и производња вина обавља у оквиру датог виноградарског рејона, у складу са прописаним дозвољеним приносом грожђа, квалитетом и начином производње вина за ову категорију, у складу са овим законом и другим посебним прописима. Министар ближе прописује начин и поступак производње и квалитет стоног вина, као и максимално дозвољене приносе грожђа, начин и поступак производње и квалитет вина за сваку

4 од категорија вина са географским пореклом. Врсте других производа Члан 9. Врсте других производа, у смислу овог закона јесу: 1) неферментисани производи, и то: концентрована шира и ректификована концентрована шира; 2) остали производи. Остали производи јесу производи настали од грожђа, шире, кљука и вина који нису наведени, а који се употребљавају у производњи вина. Министар ближе прописује врсте других производа, врсте енолошких поступака и енолошких средстава, начин и поступак производње, квалитет, декларисање, означавање и друге захтеве за производњу и промет других производа. II. ПРОИЗВОДЊА ГРОЖЂА Агротехничке мере и производња грожђа Члан 10. Производња грожђа обухвата све радове, агротехничке и ампелотехничке мере у винограду, укључујући и бербу грожђа. Грожђе може да се производи само од дозвољених сорти винове лозе. Производња и квалитет грожђа мора да буде у складу са категоријом вина за које је грожђе намењено и то у погледу ограничења приноса, као и садржаја шећера у грожђу, односно садржаја шећера у шири. Берба грожђа може да се врши само у време када грожђе достигне одговарајућу зрелост за одређено виноградарско подручје, сорту, врсту и категорију вина. Произвођач грожђа је дужан да поступа на начин како би се сачувале све природне карактеристике грожђа. Произвођачи грожђа Члан 11. Производњом грожђа може да се бави правно лице и предузетник који је регистрован у Регистар привредних субјеката и који је уписан у Виноградарски регистар који води министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), ако има у власништву, односно у закупу или у кооперацији виноград. Правно лице и предузетник из става 1. овог члана уписује се у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката. Производњом грожђа које је намењено промету, може да се бави и физичко лице ако има у власништву, односно у закупу или у кооперацији виноград и ако је уписано у Виноградарски регистар. Правно, односно физичко лице и предузетник који производи грожђе које није намењено промету, а има у власништву, односно у закупу или у кооперацији мање од 0,1 ha винограда не мора да се упише у Виноградарски регистар. Начин уписа у Виноградарски регистар Члан 12. Упис у Виноградарски регистар врши се на основу захтева који правно лице, предузетник, односно физичко лице из члана 11. овог закона подноси Министарству. Захтев за упис у Виноградарски регистар садржи: 1) податке о подносиоцу захтева (назив, седиште, адреса, матични број, порески идентификациони број и податке о одговорном лицу); 2) шифру делатности; 3) податке о одговорном лицу за производњу грожђа (име и презиме, адреса, јединствен матични број грађана); 4) податке о виноградарским парцелама које се користе за производњу грожђа (катастарска општина, број катастарске парцеле, површина, сорта, намена коришћења грожђа и др.). Физичко лице за упис у Виноградарски регистар подноси следеће податке, и то: име и презиме, адресу, јединствен матични број грађана, број из Регистра пољопривредних газдинстава, ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, као и податке из става 2. тачка 4) овог члана. Министар доноси решење о упису у Виноградарски регистар. Решење министра из става 4. овог члана је коначно и против њега се може покренути

5 управни спор. Правно лице, предузетник, односно физичко лице дужно је да сваку промену података пријави Министарству у року од 15 дана од дана настале промене. Виноградарски регистар Члан 13. Подаци из Виноградарског регистра су јавни. Виноградарски регистар се води у електронској форми и може се повезивати са другим базама и регистрима Министарства. Министар ближе прописује садржину, начин вођења Виноградарског регистра, као и образац захтева за упис у Виноградарски регистар. Брисање из Виноградарског регистра Члан 14. Правно лице, предузетник, односно физичко лице се брише из Виноградарског регистра, ако: 1) донесе одлуку о престанку обављања делатности уписане у Виноградарски регистар; 2) ако престане да испуњава услове. Министар доноси решење о брисању из Виноградарског регистра. Решење министра из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор. Стручна организација за Виноградарски регистар Члан 15. Послове вођења Виноградарског регистра, утврђивања и обраде података о виноградарским парцелама и остале послове везане за Виноградарски регистар обавља Министарство. За послове утврђивања и обраде података о виноградарским парцелама употребом геоинформационог система и остале послове везане за Виноградарски регистар из става 1. овог члана Министарство може да овласти стручну организацију за вођење Виноградарског регистра, на основу конкурса. Министарство закључује уговор са организацијом из става 2. овог члана за обављање послова за које је та организација овлашћена. Министар ближе прописује техничке и кадровске услове које треба да испуни организација из става 2. овог члана, као и методе обављања послова. III. ПРОИЗВОДЊА ШИРЕ, ВИНА И ДРУГИХ ПРОИЗВОДА Технолошки поступци Члан 16. Производња шире, вина и других производа обухвата: транспорт грожђа, одвајање шепурине и муљање грожђа, обраду кљука и шире, алкохолну ферментацију кљука и шире, неговање и финализацију вина, складиштење, пуњење вина и његово складиштење пре стављања у промет, као и остале поступке у производњи других производа. Произвођачи шире, вина и других производа Члан 17. Производњом шире, вина и других производа може да се бави правно лице и предузетник (у даљем тексту: произвођач), које је регистровано у Регистар привредних субјеката и које је уписано у Винарски регистар који води Министарство. Произвођач из става 1. овог члана уписује се у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката. Произвођач се уписује у Винарски регистар ако испуњава услове у погледу објеката, просторија, техничких услова, опреме, судова и уређаја, као и у погледу стручног кадра. Произвођач мора да има одвојене просторије за производњу вина које нису међусобно повезане са просторијама за производњу дестилата, као и просторије за складиштење енолошких средстава и репроматеријала. Произвођач мора да има одвојене судове за складиштење (чување) стоног вина које није пореклом од грожђа из Републике Србије од судова за складиштење (чување) вина произведеног од грожђа из Републике Србије. Произвођач испуњава услов у погледу стручног кадра ако има запослено лице у сталном радном односу одговарајуће стручне спреме и радног искуства на пословима производње вина. Произвођач - предузетник може да обезбеди стручно руковођење процесом производње преко другог правног лица које је регистровано за пружање услуга у пољопривреди и има

6 запослено лице у сталном радном односу које испуњава услове у погледу стручне спреме. Министар ближе прописује услове у погледу објеката, просторија, техничких услова, опреме, судова и уређаја, као и стручног кадра које мора да испуњава произвођач. Испуњеност услова из става 3. овог члана утврђује министар решењем. Решење министра из става 9. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор. Начин уписа у Винарски регистар Члан 18. Упис у Винарски регистар врши се на основу захтева који произвођач из члана 17. став 1. овог закона подноси Министарству. Винарски регистар садржи: 1) податке о произвођачу, односно пуниоцу (назив, седиште, адреса, матични број, порески идентификациони број); 2) податке о одговорном лицу; 3) шифру делатности; 4) податке о производњи, сировинама и готовим производима; 5) податке о производним погонима и складиштима; 6) податке о технолошкој опреми за прераду грожђа и за пуњење вина; 7) податке о судовима за производњу, одлежавање и складиштење (чување) вина и других производа; 8) податке о лабораторијским инструментима; 9) податке о пријављеним, односно регистрованим жиговима; 10) податке о стандардима квалитета и сертификатима; 11) податке о обиму годишње продаје и броју боца и др. Подаци из Винарског регистра су јавни и чувају се трајно. Винарски регистар се води у електронској форми и може се повезати са другим базама и регистрима Министарства. Произвођач је дужан да сваку промену података који се воде у Винарском регистру пријави у року од 15 дана од дана настале промене. Министар ближе прописује садржину и начин вођења Винарског регистра, као и образац захтева за упис у Винарски регистар. Брисање из Винарског регистра Члан 19. Произвођач вина се брише из Винарског регистра ако: 1) донесе одлуку о престанку производње шире, вина и других производа; 2) престане да испуњава услове прописане овим законом. Министар доноси решење о брисању из Винарског регистра. Решење министра из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор. Винаријска евиденција Члан 20. Произвођач је дужан да води винаријску евиденцију која садржи податке о употребљеним сировинама, енолошким средствима, производњи, квалитету, количини, транспорту грожђа, шире, кљука, вина и других производа, промету грожђа, вина и других производа и др. са документацијом која то потврђује. Винаријска евиденција и пратећа документација о винаријској евиденцији чува се најмање пет година рачунајући од продаје последње количине тог вина, односно другог производа. Министар ближе прописује садржину и начин вођења винаријске евиденције. Обележавање судова Члан 21. Произвођач је дужан да обележи сваки суд са широм, кљуком, вином и другим производима у ринфузном стању намењен за производњу, одлежавање и складиштење (чување) вина, односно других производа. Произвођач је дужан да посебно обележи суд са широм, вином и другим производима са недостатком које је потребно дорадити или прерадити са тачним навођењем недостатака у односу на њихов прописан квалитет. Вино и други производи не могу да се ставе у промет док се недостаци не отклоне. Министар ближе прописује начин обележавања судова из ст. 1. и 2. овог члана.

7 Производња вина Члан 22. У производњи шире, вина и других производа произвођач може да користи само прописане енолошке поступке и прописана енолошка средства којима се развијају и чувају природне карактеристике шире, вина и других производа. Ако енолошки поступци и енолошка средства из става 1. овог члана нису прописана примењују се енолошки поступци и енолошка средства које је прописала Међународна организација за лозу и вино (Organisation Internationale de Vigne et du Vin), а објављени су у њеним званичним публикацијама. Министар ближе прописује енолошке поступке и енолошка средства за производњу шире, вина и других производа. Обогаћивање кљука или шире Члан 23. Додавање шећера, ректификоване шире и концентроване ректификоване шире (у даљем тексту: обогаћивање) кљуку или шири намењеној производњи вина са географским пореклом није дозвољено. Ако због изузетно лоших временских прилика грожђе садржи нижи садржај шећера од садржаја нормалног за одређену сорту са датог виноградарског подручја, може се вршити обогаћивање у количини која обезбеђује садржај природног алкохола у складу са прописом којим се уређује квалитет вина. Обогаћивање кљука или шире одобрава Министарство на основу налаза пољопривредног инспектора о садржају шећера у грожђу, шири или кљуку. Обогаћивање кљука или шире врши се у присуству пољопривредног инспектора. Обогаћивање кљука или шире намењених производњи врхунских вина са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом није дозвољено. Министар ближе прописује начин и контролу обогаћивања кљука или шире. Параметри и методе квалитета Члан 24. Шира, вино и други производи морају имати прописан квалитет у погледу физичких, хемијских, микробилошких и сензорних особина. Ако вредности појединих параметара квалитета нису утврђена прописом којим се уређује квалитет вина, употребљавају се вредности које препоручује Међународна организација за лозу и вино (Organisation Internationale de la Vignae et du Vin), а објављене су у њеним званичним публикацијама. Физичке, хемијске, микробиолошке и сензорне особине шире, вина и других производа утврђују се прописаним методама, а ако методе нису прописане, утврђивање се врши у складу са методама одређеним од стране Међународне организације за лозу и вино. Министар ближе прописује параметре и методе за анализу и утврђивање квалитета шире, вина и других производа. Мешање грожђа, кљука, шире, вина и других производа Члан 25. Мешање грожђа, кљука, шире, вина, односно других производа, дозвољено је искључиво ради уједначавања квалитета само у складу са овим законом. Мешање вина произведеног на територији Републике Србије са увеженим вином није дозвољено. Одредба из става 2. овог члана не односи се на мешање стоног вина пореклом из Републике Србије са стоним вином из земаља са којима Република Србија има потписан или у међувремену потпише међународни споразум који омогућује кумулирање порекла. Неодговарајућа шира, вино и други производи у производњи Члан 26. Ако шира, вино и други производи не одговарају захтевима из овог закона, произвођач је дужан да поступи у складу са налогом пољопривредног инспектора. Трошкови поступака са оваквом широм, вином и другим производима падају на терет произвођача. IV. ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И СЕНЗОРНО ОЦЕЊИВАЊЕ Предмет испитивања квалитета и сензорног оцењивања

8 Члан 27. Вино и други производи пре пуњења, декларисања и стављања у промет, подлежу обавезном испитивању квалитета и сензорном оцењивању, у складу са овим законом. За квалитет вина и других производа одговоран је произвођач, односно увозник. Испитивањем квалитета и сензорним оцењивањем вина и других производа утврђује се: испуњеност физичких, хемијских и сензорних особина за одговарајућу врсту и категорију вина, односно врсту других производа; усаглашеност и истоветност квалитета са пратећом документацијом у промету; усаглашеност и истоветност квалитета увозног вина и других производа са сертификатом државе извознице и дозволом стављања у промет тог вина, односно других производа у Републици Србији и други услови прописани овим законом. Вино и други производи не смеју бити у промету, ако се на основу испитивања квалитета и сензорног оцењивања утврди да не постоји усаглашеност и истоветност са пратећом документацијом или сертификатом државе извознице и осталим условима прописаним овим законом. Овлашћена лабораторија Члан 28. Испитивање квалитета шире, вина и других производа и утврђивање њихове усклађености са прописима о квалитету врши лабораторија, овлашћена од стране Министарства. Министар прописује услове које мора да испуњава лабораторија у погледу техничке и професионалне оспособљености, референтних метода за физичко-хемијске и микробиолошке анализе вина, као и сензорног оцењивања. Овлашћење се издаје решењем министра. Решење министра из става 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор. Овлашћење министар одузима ако се утврди да лабораторија не испуњава прописане услове или се утврди да је овлашћење издато на основу нетачних и неистинитих података. О извршеном испитивању из става 1. овог члана лабораторија сачињава извештај. Сензорно оцењивање Члан 29. Сензорно оцењивање стоног вина, увозног вина у оригиналном паковању и других производа врши овлашћена лабораторија. Сензорно оцењивање вина са географским пореклом врши Комисија за сензорно оцењивање вина сачињена од обучених представника оцењивача вина који се налазе на Листи оцењивача вина, а коју именује министар. Сензорно оцењивање вина са географским пореклом врши Комисија за сензорно оцењивање вина у организацији овлашћене лабораторије која мора да обезбеди услове непристрасности оцењивања вина, а које се оцењује под шифрама. Министар ближе прописује поступак и методе сензорног оцењивања вина, начин обуке и провере стручне оспособљености оцењивача, утврђује Листу оцењивача вина, као и висину надокнаде за рад оцењивача. Паковање и декларисање Члан 30. Вино и други производи пакују се и декларишу у складу са прописом којим се уређује њихов квалитет. Паковање и декларисање вина врши произвођач, односно увозник. Декларација мора бити лако уочљива, јасна и читка. Забрањено је препакивање оригиналног паковања вина и накнадно декларисање, као и коришћење, односно стављање на паковање декларације другог произвођача, као и продаја тако декларисаног вина. Министар ближе прописује начин паковања, декларисања и обележавања вина и других производа у производњи и промету. Евиденциона маркица за вино са географским пореклом Члан 31. Произвођач вина дужан је да вино са географским пореклом које је произведено у складу са овим законом обележи евиденционом маркицом. Обележавање из става 1. овог члана врши се лепљењем маркице на свако појединачно оригинално паковање вина. Број маркица на које произвођач има право, додељује се на основу количине вина за које је

9 испунио услове из става 1. овог члана и броја појединачне амбалаже. Министар ближе прописује изглед, садржину и начин истицања евиденционе маркице из става 1. овог члана. Издавање и евиденција евиденционих маркица Члан 32. Министарство издаје евиденционе маркице и води евиденцију о издатим и утрошеним евиденционим маркицама, а произвођач о искоришћеним. Произвођач је дужан да оштећене и неискоришћене евиденционе маркице врати Министарству. V. ОЗНАЧАВАЊЕ ВИНА СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ 1. Врсте ознака за вина са географским пореклом Члан 33. Вино са географским пореклом се означава: 1) ознаком географског порекла; 2) традиционалном ознаком, и то: ознаком квалитетне категорије и додатном ознаком; 3) признатим традиционалним називом. Ознаке географског порекла Члан 34. Ознаке географског порекла су: 1) географска ознака; 2) ознака контролисаног географског порекла. Географска ознака је назив региона којим се означава вино које поседује квалитет, углед, односно друге специфичне карактеристике које се приписују његовом географском пореклу, ако је најмање 85% грожђа произведено у том региону, ако је вино произведено у том региону и ако је вино произведено од једне или више сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L, односно сорти добијених укрштањем сорти врсте Vitis vinifera L. и других сорти из рода Витис. Ознака контролисаног географског порекла је назив рејона, односно виногорја којим се означава вино чији су квалитет и карактеристике условљене искључиво датим рејоном, односно виногорјем са природним и људским факторима, где је грожђе и вино произведено искључиво у датом рејону, односно виногорју и где је вино произведено од једне или више сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L. Називу рејона, односно виногорја може се додати и назив локалитета (потеса) или виноградарске оазе уколико грожђе за дато вино потиче са тог локалитета (потеса) или виноградарске оазе. Министар ближе прописује називе ознака географског порекла, начин и поступак признавања, максималне приносе грожђа и начин и поступак производње и обележавања вина са ознаком географског порекла, садржину захтева, садржину елабората и остале услове за признавање ознаке географског порекла. Ознака квалитетне категорије Члан 35. "Географска индикација" или "Г.И." је традиционална ознака за регионално вино, ако је најмање 85% грожђа произведено у датом региону, ако је вино произведено у региону, ако има прописан квалитет и испуњава услове у погледу употребљених енолошких средстава и енолошких поступака, ако је грожђе произведено од препоручених сорти винове лозе са одговарајућим приносом и које је као такво оцењено и признато. "Контролисано порекло и квалитет" или "К.П.К." је традиционална ознака за квалитетно вино са контролисаним географским пореклом и квалитетом, ако је грожђе и вино произведено у рејону, ако има прописан квалитет и испуњава услове у погледу употребљених енолошких средстава и енолошких поступака, произведено од препоручених сорти винове лозе са одговарајућим приносом и које је као такво оцењено и признато. "Контролисано и гарантовано порекло и квалитет" или "К.Г.П.К." је традиционална ознака за врхунско вино са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом, ако је грожђе и вино произведено у рејону, ако има прописан квалитет и испуњава услове у погледу употребљених енолошких средстава и енолошких поступака, произведено од препоручених

10 сорти винове лозе са одговарајућим приносом и које је као такво оцењено и признато. Ознака квалитетне категорије наводи се само заједно са ознаком географског порекла. Министар ближе прописује начин и поступак признавања, производње и обележавања вина са ознаком квалитетне категорије, садржину захтева, садржину елабората и остале услове за признавање традиционалне ознаке квалитетне категорије. Додатна ознака Члан 36. Додатна ознака је традиционална ознака која означава вино са посебним карактеристикама, начином производње и које је као такво оцењено и признато. Додатна ознака у категорији регионалног вина може бити: "младо" вино, "сопствена производња", вино "од грожђа произведеног органском методом" и др. Додатна ознака у категорији квалитетног вина са контролисаним географским пореклом и квалитетом може бити: "младо" вино, "сопствена производња", "архивско" вино (или "резерва"), вино "од грожђа произведеног органском методом" и др. Додатна ознака у категорији врхунског вина са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом може бити: "касна берба", "пробирна берба", "одабране бобице", "суварак", "архивско" вино (или "резерва"), вино "од грожђа произведеног органском методом" и др. Додатна ознака наводи се само заједно са ознаком географског порекла и ознаком квалитетне категорије. Министар ближе прописује називе додатних ознака, начин и поступак признавања, производње и обележавања вина са додатном ознаком, садржину захтева, садржину елабората и остале услове за признавање додатне ознаке. Признати традиционални назив Члан 37. Признати традиционални назив је израз за означавање вина са традиционалним начином производње на одређеном виноградарском подручју, са посебним карактеристикама, које има дугогодишњи, непромењени квалитет, што се доказује елаборатом одобреним од стране Министарства, и које је као такво оцењено и признато. Министар ближе прописује изразе за признате традиционалне називе, начин и поступак признавања, производње и обележавања вина са признатим традиционалним називом, садржину захтева, садржину елабората и остале услове за признавање признатог традиционалног назива. 2. Контролна организација Члан 38. Обављање послова везаних за географско порекло, контролу производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом, контролу производње, испитивање квалитета и оцењивање вина са географским пореклом, врши Министарство. Обављање послова везаних за географско порекло, послове контроле производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом и контролу производње вина са географским пореклом, Министарство може да повери контролној организацији која за те послове испуњава услове предвиђене овим законом. За послове из става 1. овог члана Министарство овлашћује контролну организацију на основу конкурса. Министар одузима овлашћење уколико се утврди да контролна организација не обавља послове у складу са прописаним условима. Министар ближе прописује техничке и кадровске услове које треба да испуни контролна организација, начин вођења послова везаних за географско порекло, начин и поступак рада контролне организације, контролу производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом и контролу производње вина са географским пореклом. Признавање ознака за вина са географским пореклом Члан 39. Произвођач може да производи вино са географским пореклом по претходно прибављеном

11 решењу Министарства о признавању ознаке за то вино са географским пореклом. Уз захтев за издавање решења из става 1. овог члана подноси се елаборат о производњи вина са географским пореклом. Решење министра из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор. На међународно регистровање ознака вина са географским пореклом примењује се пропис којим се уређују ознаке географског порекла. Захтев за контролу производње вина са географским пореклом Члан 40. На основу издатог решења произвођач подноси Министарству захтев за контролу производње вина са географским пореклом сваке године до 31. октобра у текућој години за контролу производње грожђа и вина са географским пореклом чија ће производња започети у наредној календарској години. Контрола производње вина са географским пореклом Члан 41. Контрола производње вина са географским пореклом обезбеђује се контролом производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом на одређеном виноградарском подручју које се одликује посебним климатским, земљишним и осталим условима, контролом производње вина са географским пореклом, испитивањем квалитета и сензорним оцењивањем вина са географским пореклом, ради издавања решења о испуњености услова за коришћење ознаке и стављање вина са географским пореклом у промет из дате године бербе. Коришћење ознаке и стављање вина са географским пореклом у промет Члан 42. На основу извршене контроле производње грожђа и вина са географским пореклом и извршеног испитивања и утврђивања квалитета и сензорног оцењивања вина, контролна организација сачињава извештај и стручно мишљење са пратећом документацијом. На основу стручног мишљења са пратећом документацијом из става 1. овог члана Министарство издаје решење о испуњености услова за коришћење ознаке и стављање вина са географским пореклом у промет из дате године бербе. Решење из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор. Трошкови контроле Члан 43. Средства за трошкове обављања послова везаних за географско порекло, контроле производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом, контроле производње вина са географским пореклом, као и испитивање квалитета и сензорног оцењивања вина са географским пореклом обезбеђују се из буџета Републике Србије. 3. Забрана коришћења ознаке Члан 44. Произвођачу и увознику вина забрањује се да: 1) употребљава ознаке, називе, слике, цртеже и сл. који би могли да доведу у заблуду потрошаче у погледу порекла вина и квалитетне категорије; 2) преводи ознаке за вина са географским пореклом; 3) употребљава речи "сличан као", "врста", "тип", "стил", "поступак", "као", "укус" и сл. односно било који сличан израз који упућује, односно подсећа на ознаку за вина са географским пореклом; 4) наводи састојке или особине вина које оно нема; 5) наводи податке о посебним особинама, а која имају друга вина; 6) користи било који други поступак који доводи потрошача у заблуду о правом пореклу, односно квалитету вина; 7) употребљава признату ознаку, иако наводе истинско порекло вина, али не поседују

12 решење о испуњености услова за коришћење те ознаке и стављање тог вина са географским пореклом у промет из дате године бербе. Вино које на декларацији садржи, односно састоји се од имена назива и ознаке географског порекла не може се заштитити жигом ако би његово коришћење довело до било које радње из става 1. овог члана. Ако трговачко име вина садржи непосредно или посредно назив географског обележја, такво трговачко име не сме се употребљавати и ако је вино заиста произведено на датом виноградарском подручју, чији је назив непосредно или посредно садржан у трговачком имену вина, ако нема решење о признавању ознаке географског порекла и решење о испуњености услова за коришћење те ознаке и стављање тог вина са географским пореклом у промет из дате године бербе. Решење о признавању ознака за вина са географским пореклом неће утицати на ваљаност регистрованог жига или на право на коришћење жига који је идентичан или сличан признатој ознаци за вино са географским пореклом, уколико је жиг пријављен или регистрован у доброј вери, пре доношења решења о признавању ознаке вина са географским пореклом. Однос према ознакама географског порекла других држава Члан 45. Одредбе члана 44. овог закона не односе се на ознаке за вина са географским пореклом других држава, односно регионалних организација које је Република Србија признала на основу закључених међународних уговора, осим уколико ознака географског порекла није или је престала да буде заштићена у држави порекла, односно регионалној организацији или је престала да се користи у тој држави, односно регионалној организацији. VI. ПРОМЕТ Услови за стављање вина у промет Члан 46. Вино се може стављати у промет, односно може се нудити крајњем потрошачу само у оригиналном паковању прописаног квалитета. Оригинално паковано вино јесте вино пуњено у прописану амбалажу и декларисано на прописани начин, у складу са овим законом. Изузетно од става 1. овог члана, произвођач вина може стоно вино које је произведено од сопственог грожђа нудити крајњем потрошачу у ринфузи у оквиру сопствене винарије где је произведено дато вино, и на винским манифестацијама које су пријављене Министарству. Министар ближе прописује услове промета вина у оригиналном паковању, као и врсту амбалаже. Транспорт у промету Члан 47. Транспорт грожђа у промету прати отпремница. Произвођач може да купује и продаје вино и друге производе искључиво од другог произвођача у ринфузном стању као сировину за даљу дораду и производњу уз претходно обезбеђење доказа о испитаном и утврђеном квалитету тог вина, односно другог производа. Доказ о испитаном и утврђеном квалитету вина, односно другог производа који се ставља у промет у ринфузном стању доставља се купцу (произвођачу) уз отпремницу. Услови транспорта, складиштења и продаје Члан 48. Грожђе, вино и други производи морају се транспортовати, складиштити и продавати, а грожђе, шира, кљук, вино и други производи транспортовати ван промета на начин који обезбеђује очување физичких, хемијских, микробиолошких, сензорних и других карактеристика. Министар ближе прописује услове транспорта, складиштења и промета грожђа, вина и других производа. Рокови за промет вина Члан 49. Вино са географским пореклом може се ставити у промет од датума који је наведен у елаборату за то вино са географским пореклом. Вино са додатном традиционалном ознаком "младо" вино може бити у промету најкасније до 31. марта у години која следи години бербе грожђа. Забране везане за промет Члан 50.

13 Није дозвољен промет вина и других производа: 1) у ринфузном стању на пијацама и угоститељским објектима, као ни излагање истих; 2) чије је услужно пуњење извршио пунилац који није уписан у Винарски регистар; 3) који су са кваром, маном, или са грешком, односно који нису одговарајући за људску употребу, осим за даљу прераду. Увоз грожђа, вина и других производа Члан 51. Грожђе, вино и други производи који се у Републику Србију увозе ради прераде, даље производње, односно продаје, морају по квалитету и декларисању испуњавати услове прописане овим законом и прописима донетим на основу њега и морају их пратити сертификати овлашћене организације државе извознице. Вино које се увози у ринфузном стању мора да се декларише само као стоно вино. Ако се увози вино у ринфузном стању за непосредну људску употребу, оно мора да се стави у промет само као вино у оригиналном паковању. Увезено вино у оригиналном паковању које је у понуди крајњем потрошачу, мора имати назив увозника вина и наведене све податке из декларације на српском језику, идентичне подацима на оригиналној декларацији, осим ознака за вина са географским пореклом које се не преводе. Узорковање и услови при увозу Члан 52. Пољопривредни инспектор од сваке пошиљке увезеног грожђа, вина и других производа, узима узорак и даје на испитивање квалитета, а код вина и других производа и на сензорно оцењивање. Пољопривредни инспектор утврђује идентичност квалитета и сензорне оцене са сертификатом о пореклу и квалитету издатим од стране овлашћене организације земље извознице, као и испуњеност услова прописаног квалитета у Републици Србији ради стављања грожђа, вина и других производа у промет, осим ако међународним споразумом није друкчије одређено. Министар ближе прописује начин узорковања и испитивања квалитета и сензорног оцењивања, као и услове стављања у промет увозног грожђа, вина и других производа. Услови при извозу Члан 53. Грожђе, вино и други производи намењени извозу морају испуњавати услове прописане овим законом. Изузетно од става 1. овог члана, грожђе, вино и други производи намењени извозу могу се производити и извозити иако не испуњавају све услове прописане овим законом, на основу захтева увозника из иностранства и уз сагласност Министарства. Сваку пошиљку грожђа, вина и других производа при извозу прати уверење о квалитету. Изузетно од става 3. овог члана, без уверења о квалитету могу се извести количине грожђа, вина и других производа које су намењене једнократној презентацији. Члан брисан - VII. НАДЗОР Инспекцијски надзор Члан 55. Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона, Министарство врши преко пољопривредног инспектора. Послови пољопривредног инспектора Члан 56. Послове пољопривредног инспектора, може да обавља дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; дипломирани инжењер технологије, одсека прехрамбено инжењерство, смера микробиолошки процеси; дипломирани инжењер пољопривреде, смера воћарство и виноградарство; дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа - мастер, групе конзервисања и врења, односно групе управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране; дипломирани инжењер технологије - мастер, биотехнолошког, односно прехрамбено технолошког усмерења; дипломирани инжењер пољопривреде - мастер,

14 одсека воћарство и виноградарство са положеним стручним државним испитом и најмање три године радног искуства. Послове пољопривредног инспектора могу обављати и лица са високим образовањем другог образовног профила стеченим до дана ступања на снагу овог закона, ако су до дана ступања на снагу овог закона обављали послове пољопривредног инспектора. Надзор над вршењем поверених послова Члан 57. Надзор над радом стручне организације за Виноградарски регистар, овлашћене лабораторије и контролне организације у вршењу поверених послова врши Министарство, у складу са прописима којима се уређује државна управа. Легитимација, знак и службено одело Члан 58. У обављању послова инспекцијског надзора пољопривредни инспектор мора имати службену легитимацију, знак којим доказује својство пољопривредног инспектора и службено одело. Министар ближе прописује образац и садржину службене легитимације, изглед службеног одела и облик знака из става 1. овог члана, као и начин вођења евиденције о издатим легитимацијама. Права и дужности пољопривредног инспектора Члан 59. У вршењу послова инспекцијског надзора, пољопривредни инспектор има право и дужност да проверава: 1) да ли се грожђе у винограду производи од дозвољених и препоручених сорти винове лозе, број чокота и принос по чокоту, садржај шећера у грожђу; 2) испуњеност услова за производњу грожђа; 3) да ли је произвођач грожђа сваку промену података пријавио у прописаном року; 4) да ли овлашћена организација за вођење Виноградарског регистра врши послове везане за Виноградарски регистар у складу са одредбама овог закона и прописима донетим на основу овог закона; 5) да ли се производња грожђа врши у складу са одредбама овог закона; 6) испуњеност услова за производњу шире, вина и других производа у складу са овим законом; 7) да ли је произвођач вина, шире и других производа сваку промену података пријавио у прописаном року; 8) да ли се винаријска евиденција води у складу са чланом 20. став 1. овог закона; 9) да ли се винаријска евиденција и пратећа документација о винаријској евиденцији чува у прописаном року; 10) да ли је сваки суд са широм, кљуком, вином и другим производима у ринфузном стању намењен за производњу, одлежавање и складиштење (чување) вина, односно других производа обележен у складу са чланом 21. ст. 1. и 2. овог закона; 11) да ли су шира, вино и други производи стављени у промет, а имају недостатак; 12) да ли се у производњи шире, вина и других производа користе само дозвољени енолошки поступци и енолошка средства; 13) да ли се шири или кљуку намењеном производњи вина са географским пореклом додаје шећер, ректификована шира и концентрована ректификована шира; 14) да ли се обогаћивање кљука или шире врши по одобрењу Министарства и у присуству пољопривредног инспектора; 15) да ли се врши обогаћивање кљука или шире намењених производњи врхунских вина са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом; 16) квалитет шире, вина и других производа у складу са овим законом; 17) да ли се мешање грожђа, кљука, шире, вина, односно других производа врши у складу са овим законом; 18) да ли је произвођач поступио по налогу пољопривредног инспектора ако шира, вино и други производи не одговарају захтевима из овог закона; 19) да ли је произвођач извршио испитивање квалитета и сензорног оцењивања вина и других производа пре пуњења, декларисања и стављања у промет; 20) да ли су квалитет и сензорна оцена вина у промету усаглашени са пратећом документацијом и сертификатом државе извознице; 21) да ли овлашћена организација испуњава прописане услове за испитивање квалитета вина и других производа у складу са овим законом;

15 22) да ли је сензорно оцењивање стоног вина, увозног вина у оригиналном паковању и других производа извршила овлашћена лабораторија; 23) да ли је сензорно оцењивање вина са географским пореклом извршила комисија састављена од представника оцењивача вина са Листе оцењивача вина у складу са овим законом; 24) да ли су вино и други производи паковани и декларисани у складу са овим законом; 25) да ли је извршено препакивање оригиналног паковања вина и накнадно декларисање, као и коришћење, односно стављање на паковање декларације другог произвођача, као и продаја тако декларисаног вина у складу са овим законом; 26) да ли је свако паковање вина са географским пореклом обележено евиденционом маркицом; 27) да ли је произвођач вина оштећене и неискоришћене евиденционе маркице вратио Министарству; 28) да ли је вино са географским пореклом произведено у складу са овим законом; 29) да ли је вино са географским пореклом означено у складу са овим законом; 30) да ли контролна организација испуњава услове и обавља послове везане за географско порекло и контролу производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом и испитивање квалитета и сензорну оцену вина у складу са овим законом; 31) да ли произвођач вина са географским пореклом има решење Министарства о признавању ознаке географског порекла за то вино; 32) да ли је произвођач вина и увозник поступио у складу са одредбама члана 44. овог закона; 33) да ли је вино у промету, односно које се нуди крајњем потрошачу у оригиналном паковању прописаног квалитета; 34) да ли је оригинално паковање вина пуњено у прописану амбалажу и декларисано на прописан начин; 35) да ли транспорт грожђа у промету прате отпремнице; 36) да ли произвођач вина купује и продаје вино и друге производе искључиво од другог произвођача у ринфузном стању ради даље прераде; 37) да ли вино које је у промету у ринфузном стању има доказ о испитаном и утврђеном квалитету уз отпремницу; 38) да ли се грожђе, вино и други производи транспортују, складиште и продају на начин који обезбеђује очување физичких, хемијских, микробиолошких, сензорних и других карактеристика; 39) да ли је вино са географским пореклом стављено у промет у складу са датумом који је наведен у елаборату за то вино; 40) да ли је вино са додатном традиционалном ознаком "младо" вино у промету после 31. марта у години која следи, години бербе грожђа; 41) да ли је промет вина и других производа супротан одредбама члана 50. овог закона; 42) да ли грожђе, вино и други производи који се увозе ради прераде, даље производње, односно продаје по квалитету и декларисању испуњавају услове прописане овим законом и да ли их прати сертификат овлашћене организације државе извознице; 43) да ли је вино које се увози у ринфузном стању декларисано као стоно вино; 44) да ли је увезено вино у ринфузном стању стављено у промет за непосредну људску употребу само као вино у оригиналном паковању; 45) да ли је увезено вино декларисано у промету у складу са чланом 51. став 4. овог закона; 46) да ли грожђе, вино и други производи који се увозе испуњавају услове прописане овим законом; 47) да ли грожђе, вино и други производи намењени извозу који не испуњавају све прописане услове у складу са овим законом, се извозе уз сагласност Министарства; 48) да ли сваку пошиљку грожђа, вина и других производа при извозу прати уверење о квалитету; 49) извршавање мера по овом закону. У вршењу послова пољопривредни инспектор може да узима узорке грожђа, вина и других производа без накнаде ради испитивања и утврђивања квалитета. Овлашћење пољопривредног инспектора Члан 60. У вршењу послова из члана 59. став 1. овог закона пољопривредни инспектор може да: 1) забрани производњу грожђа ако за то нису испуњени прописани услови, односно ако се производња обавља без доказа о испуњености прописаних услова; 2) забрани производњу вина и других производа ако за то нису испуњени прописани услови, односно ако се производња обавља без доказа о испуњености прописаних услова;

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Мр Маријe М. Јовановић - "Карактеристике описног оцењивања и квалитет педагошке комуникације у основношколској настави"

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације мр Иване Глишић И З В Е Ш Т А Ј

Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације мр Иване Глишић И З В Е Ш Т А Ј НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације мр Иване Глишић Одлуком Наставно-научног већа Пољопривредног факултета

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Датум: 05.05.2017.г. Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић Одлуком Наставно-научног већа факултета

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ужице, септембар 2010. Техничка школа Трг Светог Саве 34 Ужице интернет адреса: www.tehnickaue.edu.rs e-mail: tehnickaue@nadlanu.com

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ Б УДК: 327.56::351.88]: 811.163.41'373.612 У СЕМАНТИЧКО-ЛЕКСИКОГРАФСКИ АСПЕКТИ ПОЈМА БЕЗБЕДНОСТИ Предраг Илић Универзитет Синергија, Правни факултет, Бијељина раду је настојано

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ( Службени гласник РС бр. 47/08, 69/08) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују

Læs mere

Ономасиолошки и граматички прилози

Ономасиолошки и граматички прилози BIBLIOTEKA VOJVODJANSKOG MUZEJA V.S. 114 Будимир Милан Ономасиолошки и граматички прилози 1. bēsu. ''δαικων''. 2. duchori ''Putorius foetidus''. 3. korva. 4. nevēsta. САДРЖАЈ 1. bēsu. ''δαικων δαικων''.

Læs mere

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Е С Е Ј И ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Биолог и философ, Ричард Докинс (рођен 1941. године), професор је на Оксфордском

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА АУТОНОМИЈЕ УЧЕНИКА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ

Læs mere

ИНФОРМАТОР 2008/2009.

ИНФОРМАТОР 2008/2009. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР 2008/2009. Крагујевац, 2008. ИЗДАВАЧ Правни факултет Јована Цвијића 1 Крагујевац тел. 034/306 505, 306 500 www.jura.kg.ac.yu wap.jura.kg.ac.yu faculty@jura.kg.ac.yu

Læs mere

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X Пријепоље, 27. јануара 2016. Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN 0354-883X СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР 1016-2016 СТОГОДИШЊИЦА МОЈКОВАЧКЕ БИТКЕ Да није било крвавог Божића на Мојковцу не би било ни Васкрса

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

Аспекти екологије дневних лептира Јелашничке клисуре (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea)

Аспекти екологије дневних лептира Јелашничке клисуре (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea) УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ Аспекти екологије дневних лептира Јелашничке клисуре (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea) Мастер рад Ментор др

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације дипл. инж. Иване Бакић Одлуком Наставно-научног већа Пољопривредног

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere