Bilag 1. Forslag til indsamlingsordning for madaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Forslag til indsamlingsordning for madaffald"

Transkript

1 Bilag maj 2017 Sagsbeh.:ON J.nr.: G Vej Park og Miljø Forslag til indsamlingsordning for madaffald Notatet beskriver forslag til indsamlingsordning for madaffald, herunder baggrund, forventede mængder, kapacitetsbehov, tømningshyppighed, arbejdsmiljø, behandling m.v. 1. Baggrund Affalds- og Ressourceplan I henhold til kommunens Affalds- og Ressourceplan skal der være etableret en ordning for organisk affald i Planforslaget var i offentlig høring i Vedrørende organisk affald var der i høringssvar interesse for indsamlingen og tanker om eventuelle lugtgener. Bl.a. foreslog en borger at søge at undgå lugtgener i etageejendomme ved at indføre lufttætte beholdere, og at skakte tilpasses, så der kan afleveres poser i forskellige farver til organisk og restaffald med efterfølgende sortering. En anden borger påpegede behov for, at det organiske affald indsamles ligeså ofte som restaffald, så lugtgener undgås. Der blev desuden opfordret til at undersøge behandlingskapacitet, ligesom der var interesse for sammensætningen af gebyrerne. Endelig tilbød Københavns Kommune i sit høringssvar en tæt dialog med Frederiksberg om for eksempel organisk affald. Det nævntes bl.a., at det på grund af investeringernes størrelse og rækkevidde er vigtigt at undersøge, hvilke behandlingsløsninger, der samlet set fungerer bedst, og opnå konsensus herom. Affalds- og Ressourceplan blev vedtaget den 9. december 2013 uden ændringer ift. forslaget for så vidt angår organisk affald. I forhold til de indkomne høringssvar blev det bemærket, at forvaltningen ville forholde sig til de beskrevne forhold i forbindelse med den konkrete tilrettelæggelse af ordningen. Øvrig baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. juni 2016, at forsøg med indsamling af bioaffald fra villaer og rækkehuse forlænges i yderligere et år, det vil sige til og med 2017, indtil der er truffet beslutning om eventuel indsamling af madaffald fra etageboliger. Affald og Genbrug afholdt den 21. marts 2017 et dialogmøde med viceværter og beboerrepræsentanter med henblik på at få input til madaffaldsordningens tilrettelæggelse med fokus på indretningen inde i lejligheder.

2 2. Overordnet beskrivelse af forslag til ny indsamlingsordning Forslaget til indsamlingsordning for madaffald, som beskrives i dette notat, medfører behov for ændring af kommunens regulativ for husholdningsaffald og skal på den baggrund i offentlig høring. Beskrivelsen af ordningen sker derfor med forbehold for de ændringer, som høringen evt. giver anledning til. Fra villaer og rækkehuse indsamles madaffald uændret som bioaffald, der rummer både madaffald og haveaffald. Dvs. at det nuværende forsøg gøres til en fast ordning fra Baggrunden herfor er, at der i udgangspunktet er større omkostninger ved indsamling af madaffaldet i en særskilt beholder fra villaer og rækkehuse. Desuden spares der plads til en ny beholder ved, at både madaffald og grønt haveaffald afleveres i den samme beholder. Miljømæssigt kan det ikke entydigt afgøres, om den ene eller anden type af indsamling er at foretrække. Fra 1. marts 2018 foreslås igangsat indsamling af madaffald fra husholdninger i etageejendomme. Forslaget, der uddybes i de efterfølgende afsnit, er overordnet: Madaffald anvendes som betegnelse, da det er sigende og enkelt at forholde sig til som borger. Ordningen er obligatorisk for alle husstande på Frederiksberg, dog sådan at der kan være nogle ejendomme, hvor det ikke er muligt at skabe plads til affaldsbeholderen til madaffald. For at sende et klart signal om, at madaffaldet skal afleveres gennem den nye ordning, søges beholderkapaciteten til restaffald nedbragt. Det er målet, at halvdelen af restaffaldskapaciteten reduceres ved indførsel af den nye ordning og den anden halvdel senest et halvt år efter. Alle husstande betaler et ensartet beløb for madaffaldsordningen tilsvarende øvrige ordninger for genanvendeligt affald m.v., mens der betales for restaffald efter beholderkapacitet. Herved er der incitament til at sortere madaffald. Madaffaldet afhentes ugentligt fra ejendomme med mindst 8 husstande og hver anden uge fra mindre ejendomme. Madaffaldet opstår typisk i køkkenet. Ved ordningens indførelse uddeles materiel til opsamling af madaffaldet i køkkenet, hvilket umiddelbart tænkes at bestå af spande og grønne plastposer. De grønne poser fortsættes uddelt efterfølgende med henblik på at opnå størst mulig mængde madaffald af tilstrækkelig god kvalitet. Der fremlægges senere forslag om, hvordan uddelingen af poser skal foregå. Behandlingen af madaffaldet skal ske ved udnyttelse af energi og næringsstoffer. Afsætningen forventes varetaget af I/S Amager Ressourcecenter (ARC), der i forvejen afsætter andre af kommunens genanvendelige materialer. Selve behandlingen ventes at ske på et privat biogasanlæg. Det overvejes at etablere et fælleskommunalt anlæg i hovedstadsområdet, hvilket imidlertid tidligst kan være klar om nogle år. Kommunens institutioner m.v. deltager i ordningen for madaffald tilsvarende etageejendomme og efter samme regler som for øvrigt genanvendeligt affald m.v. Der sker en individuel tilpasning af beholderantal og evt. indendørs opsamlingsmateriel. Indsamlingen udføres af Frederiksberg Renovation, der indsamler både bioaffald gennem det igangværende forsøg og restaffald. 2

3 Ved indførsel af den nye ordning for madaffald foreslås desuden følgende ændringer: Mulighed for tømning af restaffald hver 14. dag. For bl.a. at imødekomme nogle borgeres ønsker og minimere udgifter til indsamling af restaffald gives mulighed for afhentning hver 2. uge, hvilket især er relevant for villaer og rækkehuse med en lav mængde restaffald. I villaer og rækkehuse igangsættes forsøg med indsamling af pap i papirbeholderen. Indsamlingen af pap som led i storskraldsindsamlingen ophører samtidig. For at minimere pladsen til affaldsbeholdere i villaer og rækkehuse overvejes det at indsamle plast og metal fra tilmeldte villaer og rækkehuse samlet som et forsøg. Affaldet afleveres til sortering på ARC med henblik på videre afsætning. Afhængig af bl.a. den samlede økonomi fremlægges evt. senere beslutningsforslag herom. 3. Mængde Fra etageboliger forventes indsamlet i gennemsnit ca. 0,5-0,7 kg madaffald pr. husstand pr. uge, mens der forventes ca. 1,35 kg madaffald fra husstande i villaer og rækkehuse. 1 Fra etageboliger forventes mængderne, der kan indsamles særskilt at være noget mindre, hvilket bl.a. bygger på, at potentialet ved tidligere undersøgelser er opgjort til at være omtrent halvt så stort som for villaer og rækkehuse (op til 2,5 kg pr. husstand pr. uge i etageboliger over for 4,3 kg pr. husstand i haveboliger). Ved en ordning for etageboliger, forventes indsamlet ca ton pr. år. 2 Fra indsamlingen af bioaffald fra villaer og rækkehuse indsamles ca. 160 ton madaffald pr. år. Dvs. at der i alt forventes indsamlet ca ton pr. år, hvilket vil øge genanvendelsen for husholdningsaffald med ca. 4 procentpoint. 3 Indsamlingen forventes også at give en afledt effekt med øget opmærksomhed på sortering af andre affaldstyper. Genanvendelsen af husholdningsaffald var i 2016 på 38 procent, og det forventede bidrag vedrørende madaffald vurderes at være essentielt om end ikke tilstrækkeligt ift. opnåelse af kommunens mål på 42 procent i 2018 og 50 procent i Miljømæssigt rummer indsamlingen af madaffald en række perspektiver. Ved forbrænding af restaffald sker en udnyttelse af energien til produktion af el og varme, mens madaffald ud over energi ved f.eks. bioforgasning også giver mulighed for at udnytte det afgassede materiale til jordforbedring. Især næringsstoffer som f.eks. fosfor er begrænsede. Desuden giver anvendelse af biogas i transportsektoren mulighed for at erstatte fossile brændstoffer, hvilket bl.a. kan være relevant i forhold til tunge køretøjer. 4. Beholdere og kapacitet Vedrørende beholdere på ejendomme tages på baggrund af nedenstående udgangspunkt i en kapacitet på ca liter pr. husstand pr. uge. 1 Ved forsøg med bioaffald indsamles 162 ton madaffald pr. år fra ca husstande. 2 Ved husstande i etageejendomme med hver 0,5 kg. pr. uge = ton pr. år. 3 Ved ton ( ) øges genanvendelsen baseret på 2016-tal fra ca. 38 procent til ca. 42 procent. 3

4 Til sammenligning er normen for beholderkapacitet til restaffald 125 liter pr. husstand pr. uge, idet den faktiske volumen varierer fra ca. 50 liter til ca. 180 liter pr. husstand pr. uge bl.a. afhængig af antal personer i husstanden. Madaffald vejer meget ift. volumen, hvorfor der er behov for mindre beholdervolumen til madaffald sammenlignet med restaffald. Typisk vejer madaffald op til ca kg pr. 100 liter beholdervolumen, mens restaffald vejer op til i størrelsesordenen 7-8 kg pr. 100 liter. Da mængderne af madaffald varierer fra husstand til husstand og fra uge til uge, vurderes der behov for, at der som minimum stilles en beholderkapacitet til etageboliger og haveboliger på mindst hhv. 7 og 13,5 liter pr. uge til rådighed. For yderligere at give plads til voksende mængder foreslås udgangspunktet som nævnt fastsat til ca liter pr. husstand pr. uge. Erfaringer fra andre kommuner understøtter et kapacitetsbehov i den angivne størrelsesorden. 4 Kapacitetsopgørelsen fremgår af tabel sidst i dette dokument. En bred vifte af beholderstørrelser giver de største muligheder for at tilpasse kapaciteten til den enkelte ejendom og dermed minimere pladsbehovet. Affaldets vægt og beholdernes vægtfordeling betyder imidlertid, at nogle beholdere ikke er egnede til madaffald. Af hensyn til bl.a. arbejdsmiljø, lagerkapacitet, beholdernes levetid og effektivitet ved tømning tilbydes som udgangspunkt beholdere til madaffald i størrelserne 140 og 240 liter, hvilket på større ejendomme giver mulighed for, at der er en beholder på hver standplads. Ift. indsamlingen fra især villaer og rækkehuse har det været overvejet, om der skal tilbydes beholdere med flere rum, f.eks. to-delte beholdere til hhv. restaffald og madaffald. Imidlertid begrænser to-delte beholdere mulighederne for at tilpasse kapaciteten til den enkelte affaldstype og giver behov for indkøb af særlige biler til denne opgave og følgelig mindre fleksibel anvendelse af renovationsbilerne. Desuden giver særskilte beholdere, der afhentes af hver sin bil, ikke forvirring om, hvorvidt affaldet holdes adskilt. Opgaven vedrørende udsætning af nye beholdere til madaffald og uddeling af indendørs opsamlingsmateriel (f.eks. spande og poser) foreslås varetaget af Frederiksberg Renovation, evt. med bistand fra underleverandør. Opgaven og snitflader i forhold til uddelingen beskrives forud for indkøbet, der på grund af størrelsesordenen forventes at ske ved udbud. 5. Tømningshyppighed ift. eventuelle gener og arbejdsmiljø Erfaringer fra forsøg med indsamling af bioaffald fra villaer og rækkehuse viser, at afhentning hver 2. uge i sommerhalvåret og hver 4. uge i vinterhalvåret som helhed er velfungerende. I etageejendomme må forventes større risiko for gener, da man bor tættere, og der ikke er samme ejerskab til de enkelte beholdere. På den baggrund foreslås det, at afhentningen af madaffald sker ugentligt for etageejendomme med mindst 8 lejligheder. For mindre etageejendomme med 4-7 husstande sker afhentningen hver 2. uge, mens 4 Vejle Kommune angiver et omtrentligt kapacitetsbehov på 10 l/husstand om ugen, mens det er ca. 20 l/husstand om ugen i Halsnæs Kommune. 4

5 det nuværende forsøg med bioaffald fra villaer og rækkehuse fortsætter uændret med tømning hver 2. uge i sommerhalvåret og hver 4. uge i vinterhalvåret. Tømningen af madaffald fra etageejendomme sker med to mand på bilen, så der kan tømmes fra alle liftadresser m.v. tilsvarende restaffald. Eventuelle gener for borgerne De gener, som borgerne kan risikere at opleve ved indsamling af madaffald adskiller sig i udgangspunktet ikke sig fra restaffald. Imidlertid kan indsamling af madaffald i visse tilfælde give anledning til flere og tydeligere gener. De gener, som kan risikere at opstå, vedrører typisk lugt, skadedyr og uhygiejniske eller uæstetiske forhold. Årsagerne kan f.eks. være, at madaffaldet ikke er emballeret tilstrækkeligt godt, eller at der ikke er tømt som planlagt. Der kan derfor være behov for øget opmærksomhed og dialog med vicevært/beboerrepræsentanter for at minimere eventuelle gener. For at forebygge og minimere eventuelle gener er det kun ejendomme med op til og med 7 husstande, der ikke får hentet ugentligt. I meget varme perioder kan der være behov for oftere tømning af madaffaldet blandt de ejendomme, som ikke får hentet ugentligt. Der vil senere blive fremlagt et forslag til beredskab herfor. Arbejdsmiljø Frederiksberg Renovation foreslås at stå for indsamlingen af madaffaldet, der ligesom restaffald indeholder potentielt sundhedsskadelige svampesporer og bakterier. Kommunen har i den henseende et ansvar som arbejdsgiver. Indsamlingen af madaffald søges tilrettelagt med henblik på at mindske påvirkningen af skraldemændene i forbindelse med tømningen af beholdere i skraldebilerne. På den baggrund planlægges der indkøbt biler med høj indlæsning og udsugning. 6. Sortering og opsamling i boligen I forbindelse med ordningens indførelse uddeles materiel til opsamling af madaffald i de enkelte lejligheder. Materiellet, som forventes tilbudt, omfatter en spand, der eksempelvis kan opbevares under køkkenvasken. Desuden uddeles poser på 10 l, da erfaringer viser, at det er vigtigt at tilbyde poserne for at opnå de størst mulige mængder af madaffald af en god kvalitet. Materiellet svarer overordnet til det, som allerede er uddelt til villaer og rækkehuse ved det igangværende forsøg med indsamling af bioaffald, dog sådan at der uddeles grønne plastposer til etageboliger. Plastposerne er valgt ud fra hensyn til funktionalitet, og da forbehandlingsanlæg kan frasortere poserne. Vedrørende villaer og rækkehuse fortsættes med uddeling af bioposer af majsstivelse, idet nedbrydning af poserne er vigtigt på den type af anlæg, som kan behandle kombineret haveaffald og madaffald. Der er redegjort nærmere for forskellige poser i særskilt bilag. Vedr. uddeling af poser i den efterfølgende driftssituation overvejes det, hvordan dette kan foregå mest hensigtsmæssigt med henblik på at opnå en enkel distribution og minimere risiko for misbrug. 5

6 7. Behandling Ved forbrænding energiudnyttes restaffaldet til produktion af el og varme, mens der ved behandlingen af kommunens madaffald stilles krav om, at der både sker en udnyttelse af energi og næringsstoffer til jordforbedring. Det forudsættes, at afsætningen af kommunens madaffald kan ske gennem ARC. ARC er i dialog med Københavns Kommune om evt. etablering af et bynært biogasanlæg. Et evt. anlæg kan dog ikke være klart allerede i Overvejelserne tager på den baggrund udgangspunkt i, at behandlingen på kort sigt udbydes, mens kommunen på længere sigt eventuelt deltager i etablering af behandlingskapacitet i fælleskommunalt regi. Vedrørende behandlingen forventes der stillet krav til gasudbytte. Der kan evt. også redegøres for massebalance herunder andel til genanvendelse og forbrænding samt evt. øvrige oplysninger. 8. Transportafstand og evt. omlastning Ved tidligere udbud er der stillet krav om, at anlægget, hvor kommunen aflæsser det indsamlede affald, ligger maksimalt 20 km væk. Det kan overvejes, om der skal tillades en større afstand til behandlingsanlæg med henblik på at opnå en større konkurrence, forudsat tilbudsevalueringen tager højde for kommunens evt. merudgifter til længere transport. Ved indsamling af madaffald er det vigtigt, at behandlingsløsningen er robust og tilgængelig, da der af hygiejnehensyn ikke kan ske oplagring. Det er derfor relevant at være opmærksom på behovet for back up ved f.eks. tekniske problemer. 9. Sammenhæng med anden indsamling Med henblik på så vidt mulig at undgå, at indsamlingen af madaffald betyder, at der kommer flere beholdere, er det overvejet, hvordan det samlede antal beholdere kan minimeres, og hvordan indsamlingen i de andre affaldsordninger kan ske mere effektivt. Ved igangsætning af ordningen for madaffald arbejdes der videre med følgende: a. Mindre kapacitet til restaffald og mulighed for nedsat tømningsfrekvens b. Forsøg med indsamling af pap i samme beholder som papir fra villaer og rækkehuse c. Evt. forsøg med indsamling af plast og metal i samme beholder fra villaer og rækkehuse Ad a. Mindre kapacitet til restaffald og mulighed for nedsat tømningsfrekvens Med henblik på at øge genanvendelsen og minimere antallet af beholdere på de enkelte ejendomme søges beholderkapaciteten for restaffald reduceret svarende til den nye kapacitet til madaffald. Det er målet at reducere udgifterne til indsamling af restaffald med halvdelen af udgifterne til Frederiksberg Renovations indsamling af madaffald fra etageboliger senest i Udskiftningen af beholdere kræver detaljeret kendskab til forholdene på den enkelte ejendom og vil være længerevarende. Ordningen for restaffald foreslås ændret, så der gives mulighed for at få nedsat tømningsfrekvens for restaffald, idet der uændret stilles krav om, at der er tilstrækkelig beholderkapacitet på en godkendt standplads. 6

7 Ad b. Forsøg med samlet indsamling af papir og pap fra villaer og rækkehuse Affalds- og Ressourceplan rummer forslag om sammenblanding af visse typer genanvendeligt affald bl.a. med henblik på at frigøre plads til beholdere til madaffald. Status er imidlertid, at der ikke er grundlag for at forvente, at der inden for en kortere tidshorisont etableres anlæg til central sortering af genanvendeligt affald i hovedstadsområdet. Vedrørende papir og pap er der usikkerhed, om det giver bedst mening at indsamle materialet samlet, eller om pap skal udvides til at omfatte kartoner af drikkevarer og pizzabakker. Med henblik på at øge genanvendelse ved en forbedret service foreslås det på nuværende tidspunkt at gøre forsøg med at indsamle pap i papirbeholderen fra villaer og rækkehuse. Dette affald afleveres særskilt på modtageanlæg, hvorved den reducerede værdi af materialet ikke påvirker hele kommunens mængde. Stort pap, der ikke kan være i beholderen, medtages, hvis det stilles ud til skel i forbindelse med tømning. Indsamling af pap i forbindelse med storskrald ophører under forsøget. Ad c. Evt. forsøg med samlet indsamling af plast og metal fra villaer og rækkehuse For at minimere pladsen til affaldsbeholdere i villaer og rækkehuse overvejes det at indsamle plast og metal samlet som et forsøg. Metal fylder typisk forholdsvist lidt, og hvis der mangler plads i beholderen til den samlede affaldstype kan den erstattes af en større beholder. Affaldet afleveres til ARC med henblik på sortering og videre afsætning. Aktuelt er økonomien herved dog uafklaret, hvorfor der evt. senere fremlægges beslutningsforslag herom. 10. Kommunikation og planlægning m.v. Affald og Genbrug afholdt den 21. marts 2017 et dialogmøde med viceværter og beboerrepræsentanter med henblik på at indlede en dialog om den kommende ordning i.h.t. Affalds- og Ressourceplan I forbindelse med ordningens implementering informeres borgerne om sortering m.v. Der vil senere blive redegjort for de enkelte initiativer. Planlægning af ordningen sker i øvrigt inden for forvaltningens eksisterende ressourcer. Især ved ordningens praktiske implementering i foråret 2018 forventes et stort pres på personaleressourcerne i Frederiksberg Renovation, Borgerservicecenter (f.s.v.a. personale i den enhed der håndterer henvendelser om affald) og Affald og Genbrug. I en periode forudses der på den baggrund behov for at udskyde andre opgaver. 11. Implementering Indsamlingen af madaffald fra etageejendomme implementeres i to faser fra 1. marts 2018 til udgangen af Første fase gennemføres i Der startes som udgangspunkt med de husstande, hvor der ikke er større pladsmæssige eller andre umiddelbare udfordringer. Anden fase i 2019 vedrører de skønsmæssigt procent af husstandene, som bor i ejendomme, hvor der ikke umiddelbart kan skabes plads, og hvor der derfor er behov for en opfølgende indsats og en konkret vurdering. Det forventes, at nogle etageejendomme vil opnå fritagelse på grund af pladsforhold. 7

8 Tabel 1. Beholderkapacitet til madaffald og tømningsfrekvens Ejendomsstørrelse (antal husstande) Beholdere (antal og størrelse i liter) Tømningsfrekvens (uger i mellem tømning) Madaffald Etageejd. Ugentligt beholdervolumen pr. ejendom/ standplads (liter) Ugentligt beholdervolumen/ husstand (liter) (140 l) (140 l) (240 l) Over (240 l) Ekstra/reserve - ca I alt - ca ca Bioaffald (igangværende forsøg) Villaer og rækkeh (240 l) 2/ / / Henholdsvis sommer-/vinterhalvår. 8

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling Beskrivelse af forsøg med indsamling af bioaffald Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling af bioaffald. Bioaffald består af madaffald og grønt haveaffald.

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Afrunding af test 2016 Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Roskilde, oktober 2016 Hvad skal vi nå i dag? Velkomst Hvad har vi lært/resultater? Kommunikation/quiz/oplæg til gruppearbejde Gruppearbejde/sandwich

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Indsamlingsmetoderne og materiel er valgt. Processen med at nå frem til de sidste valg er i fuld gang.

Indsamlingsmetoderne og materiel er valgt. Processen med at nå frem til de sidste valg er i fuld gang. Hvilke valg har vi truffet og hvorfor? v/ Jørgen Niemann Behandling og afsætning af organisk affald - Hvordan sikrer vi kvalitet og kapacitet? DAKOFA s konference den 3. februar 2015. Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø BILAG 1 Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene Ressource- og Affaldsplan 2018 har været i høring i perioden 24. august

Læs mere

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen 22. september 2016 2016-004730-6 Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier Baggrund Det nationale genanvendelsesmål på 50% af

Læs mere

Virkemidler og scenarier for øget genanvendelse i Københavns Kommune

Virkemidler og scenarier for øget genanvendelse i Københavns Kommune Bilag 2 Virkemidler og scenarier for øget genanvendelse i Københavns Kommune Resumé-rapport April 2016 Side 1 1 INDLEDNING Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2018 (RAP18) har som målsætning,

Læs mere

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. maj 2014 16. december 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger...

Læs mere

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2016 Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald.

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald. Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af. Indledning Ifølge den nationale ressourcestrategi og som vedtaget i Affaldsplan 2013-2024 for Frederikssund Kommune skal der sikres en bedre udnyttelse

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

20-01-2014. Sagsnr. 2014-0012071. Dokumentnr. 2014-0012071-2. Bilag 2. Notat om behandlingsmuligheder for organisk affald

20-01-2014. Sagsnr. 2014-0012071. Dokumentnr. 2014-0012071-2. Bilag 2. Notat om behandlingsmuligheder for organisk affald KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 20-01-2014 Sagsnr. 2014-0012071 Bilag 2. Notat om behandlingsmuligheder for organisk affald En af hovedindsatserne i Ressource- og

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL I VEJLE. Biogas til renovationskørsel i Vejle Kommune 06. september i DGI-huset i Vejle!

BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL I VEJLE. Biogas til renovationskørsel i Vejle Kommune 06. september i DGI-huset i Vejle! BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL I VEJLE Biogas til renovationskørsel i Vejle Kommune 06. september i DGI-huset i Vejle! Yvonne Thagaard Andersen Chef for AffaldGenbrug VEJLE KOMMUNE I TAL 111.750 indbyggere

Læs mere

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald 17.08.2017 Daniel Lynge Hansen, Vestforbrænding dlh@vestfor.dk Program Prognose for madaffald i Vestforbrændings opland Indsamling og kildesortering

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

PLAST. Plast skal være fri for fødevarer og drypfri.

PLAST. Plast skal være fri for fødevarer og drypfri. PLAST Plast er fx emballage fra madvarer, frugt og grønt, dunke fra drikkevarer, shampoo, milde vaskemidler, opvaskemidler og rengøringsmidler, cd-hylstre og bobleplast, plastikposer fra slik, plastikindpakning

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Vedtagelse af Affaldsplan

Vedtagelse af Affaldsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 22. april 2015 Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2015- efter offentlig høring. 1. Resume Byrådet vedtog på byrådsmøde den 3. december

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Notat med kommentering og svar på de 17 indsigelser og bemærkninger til Aalborg uden affald

Notat med kommentering og svar på de 17 indsigelser og bemærkninger til Aalborg uden affald #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Aalborg Byråd Fra Miljø- og Energiforvaltningen Sagsnr./Dok.nr. 2011-41668 / 2011-41668-81 15-01-2015 Administration Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 Indsatser Initiativer TEMA 1: MINDRE AFFALD Mere skal bruges igen Madspildet skal reduceres Indkøb skal være ressource-bevidste

Læs mere

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande Notat Faxe Affald A/S CVR-nr. 34 08 47 42 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 6. juli 2012 Øget genbrug fra private husstande

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Mængde og sammensætning for boliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s i/s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen, Claus Petersen Dato:

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ

Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ BIOAFFALD RESTAFFALD NY BEHOLDER med 2 rum til dit affald Du får snart en ny affaldsbeholder med 2 rum. Fremover skal du nemlig sortere dit

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere