file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4..."

Transkript

1 Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: :26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red Prioritering af indsatsen.pdf; Prioritering af indsatsen.docx Hej Morten Vedlagt vore notat. Du får det i pdf, men også i word, hvis du har brug for at plukke tekst. Venlig hilsen Allan Med venlig hilsen Allan Jensen Afdelingsleder Akustik og Støj D M Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S CVR NR file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c

2 NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj langs ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato Til Morten Suhr Fra Allan Jensen Prioritering af indsatsen 1. Indledning I forlængelse af borgermødet den 10. juni 2015 om trafikstøj langs Ringvejsstrækningen skal Køge Kommunes indsats for begrænsning af vejstøj langs strækningen fortsætte. Der er i den forbindelse brug for at afklare, hvordan indsatsen skal prioriteres. Det overvejes at anvende følgende virkemidler: Etablering af støjskærme på prioriterede strækninger Pulje, der giver tilskud til støjisolering af prioriterede, støjbelastede boliger Dato Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F Dette notat indeholder: Fire forskellige modeller, der kan anvendes til prioritering af de strækninger, der i 2016/2017 skal tildeles en støjskærm Afprøvning af modellerne på tre mulige skærmstrækninger Forslag til rammer for en støjpuljeordning. Grundlaget for Køge Kommunes indsats er: Analyse af trafikstøj langs ringvejsstrækningen i Køge, Sammenfattende rapport, version 1, Rambøll, 24. marts Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. Notat, Rambøll, 2. marts Borgermøde 10. juni Præsentation, Rambøll, 10. juni Borgermøde om vejstøj d. 10/ Referat af spørgsmål på borgermøde. Notat, Rambøll, 1. juli Rambøll Danmark A/S CVR NR /11 Medlem af FRI

3 2. Modeller til prioritering af støjskærmstrækninger Det er almindelig praksis, i støjmæssig sammenhæng, at arbejde med tre kategorier af boliger: Støj under 58 db : Ikke støjbelastet Støj mellem 58 db og 68 db : Støjbelastet Støj over 68 db : Stærkt støjbelastet. 58 db er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for nyt boligbyggeri. Det er Rambølls anbefaling at anvende én af følgende fire modeller til prioritering af mulige støjskærmprojekter: Model A: Boligområder med flest stærkt støjbelastede boliger (over 68 db) prioriteres først Modellen kan indebære høj prioritering af områder med forholdsvis få, men meget støjbelastede boliger på bekostning af områder med mange, mindre støjbelastede boliger. Model B: Boligområder med flest støjbelastede boliger (over 58 db) prioriteres først Modellen tilgodeser områder med mange støjbelastede boliger uden at lægge særlig vægt på de stærkest støjbelastede boliger. Model C: Boligområder med størst samlet støjgene (kombination af støjniveau og antal boliger) prioriteres først Modellen er en kombination af model A og B og indebærer fx, at et område med få stærkt støjbelastede boliger kan få samme vægt som et område med mange mindre støjbelastede boliger. Model D: Boligområder, hvor en støjskærm giver den største reduktion i samlet støjgene pr. investeret krone prioriteres først Modellen er en udvidelse af model C. Den tager udgangspunkt i områder med høj støjgene (kombination af støjniveau og antal boliger), men tilgodeser de områder, hvor støjskærme giver mest støjdæmpning for pengene. De er ikke nødvendigvis de områder, der har flest støjbelastede boliger. Støjgenen i model C og D opgøres som støjbelastningstallet (SBT). Støjbelastningstallet for et område beregnes ved at fastlægge det individuelle støjniveau ved hver bolig i området. Denne opgørelse kombineres med genefaktorer (se Figur 1), der er et tal, som svarer til den oplevede støjgene ved et bestemt støjniveau. Summen af genefaktorerne for alle boliger i et område er støjbelastningstallet, som dermed er et udtryk for den samlede støjgene i området. Ved brug af model A, B og C skal man være opmærksom på, at lange strækninger med mange støjbelastede boliger vil får højere prioritet end kortere strækninger med færre boli- 2/11

4 Genefaktor ger. I model D indgår støjskærmens pris (der især afhænger af skærmens længde). En god effekt af en kort skærm kan derfor få en høj prioritet selvom den berører forholdsvis få boliger. Det kan oplyses, at alle fire modeller har været anvendt af andre kommuner, Vejdirektoratet og Banedanmark. 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Genefaktorer for vejstøj Lden, db Vejstøj MST/VD 2010 Figur 1. Genefaktorkurve, der anvendes til beregning af støjbelastningstal. Fx har en bolig, der udsættes for 60 db en genefaktor på 0,1. En bolig, der udsættes for 65 db har en genefaktor på 0,2. Én bolig, der udsættes for 65 db, har altså samme støjgene som to boliger, der begge udsættes for 60 db. 3. Analyse af tre mulige skærmstrækninger Med det formål at anskueliggøre, hvordan de fire modeller fungerer, er der gennemført en analyse af følgende mulige skærmstrækninger (se også Analyse af trafikstøj langs ringvejsstrækningen i Køge, 24. marts 2015): Egedesvej (strækning 1) Ringvejen/Tøxensvej Vestergade (strækning 16/16a) Adventskirken Marksvinget (strækning 23). Analysen har omfattet en opgørelse af støjen ved alle boliger i 1. til 3. husrække langs den mulige skærmstrækning i to situationer: Eksisterende forhold uden støjskærm Eksisterende forhold med indregning af en 3,5 meter høj støjskærm. 3/11

5 Højden på 3,5 meter er valgt som et typisk udgangspunkt. Ved en detaljeret projektering kan højden justeres. De følgende figurer illustrerer, hvordan støjskærmene påvirker støjforholdene på de tre strækninger. Figur 2. Egedesvej (strækning 1). Støjforhold uden støjskærm (øverst) og med støjskærm (nederst). 4/11

6 5/11 Figur 3. Ringvejen/Tøxensvej Vestergade (strækning 16/16a). Støjforhold uden støjskærm (til venstre) og med støjskærm (til højre).

7 6/11 Figur 4. Adventskirken Marksvinget (strækning 23). Støjforhold uden støjskærm (til venstre) og med støjskærm (til højre).

8 Oplevelsen af ændringer i støjen kan være vanskelig at beskrive med ord, men Figur 5 er et forsøg på det. Tabellen indeholder eksempler på metoder til dæmpning af støjen, hvis en oplevet ændring skal opnås. Som eksempel vil en hørbar, men lille ændring i støjniveauet, kræve at 50 % af trafikken fjernes, eller at hastigheden sænkes med 20 km/t. Ændring i støjniveau Oplevet ændring 1 db En meget lille ændring 3 db En hørbar, men lille ændring 5 db En væsentlig og tydelig ændring 10 db Stor ændring Lyder som en halvering/fordobling 20 db En meget stor ændring Figur 5. Oplevelse af ændringer i støjniveauer. Metoder til opnåelse af dæmpningen Fjerne 25 % af trafikken eller sænke hastigheden med 10 km/t Fjerne 50 % af trafikken eller sænke hastigheden med 20 km/t Fjerne 65 % af trafikken eller anvende støjskærme Fjerne 90 % af trafikken eller anvende høje støjskærme eller støjvolde Fjerne 99 % af trafikken eller bygge etageboliger med lukkede gårdrum Analysen er baseret på optælling af boliger og den støj, de udsættes for. Længden af de enkelte strækninger kan derfor have betydning, når de skal sammenlignes. Derfor er nogle centrale nøgletal i det følgende også opgjort pr. kilometer. Det er en fremgangsmåde, der især er hensigtsmæssig ved sammenligning af strækninger med meget forskellig længde. Figur 6 herunder er en oversigt over analysens resultater. Den giver bl.a. svar på følgende spørgsmål: Hvor mange får glæde af støjskærmen? Det vil være rimeligt at lægge vægt på en reduktion af støjen med 3 db eller mere. På strækningen Ringvejen/Tøxensvej Vestergade (strækning 16/16a) opnår flest boliger (26) denne forbedring. Opgøres antallet pr. kilometer er de tre strækninger næsten ens på dette punkt. Hvor meget dæmpes støjen? Tabellen viser, at nogle boliger langs to strækninger opnår en dæmpning af støjen med mere end 7 db (enkelte opnår faktisk lidt over 10 db). Forbedringen er typisk størst i 1. husrække, hvor behovet også er størst. Det fremgår også, at antallet af støjbelastede boliger (støj over 58 db) reduceres mærkbart på alle tre strækninger. For dem alle gælder det også, at der ikke længere vil være stærkt støjbelastede boliger (støj over 68 db). Ændringer i støjbelastningstallet er et udtryk for støjskærmens samlede virkning. Den største samlede forbedring opnås på strækningen Adventskirken Marksvinget (strækning 23), hvor støjbelastningstallet reduceres med 4,0. Opgøres denne forbedring pr. kilometer er forbedringen lidt større på Egedesvej. 7/11

9 Hvad er omkostningseffektiviteten (hvor får vi mest støjdæmpning for pengene)? Prisen for at reducere det samlede støjbelastningstal på en strækning med 1 SBT, er et godt mål for den samlede omkostningseffektivitet. Det fremgår, at prisen for 1 SBT er næsten ens på strækningerne Egedesvej (strækning 1) og Adventskirken Marksvinget (strækning 23), mens den er væsentligt højere på Ringvejen/Tøxensvej Vestergade (strækning 16/16a). En anden målestok er prisen pr. bolig, der får dæmpet støjen med mindst 3 db. Det fremgår, at de tre strækninger her ligger ret ens, med Adventskirken Marsvinget som den mest omkostningseffektive. Egedesvej Ringvejen/ Adventskirken Analyse (1) Tøxensvej Marksvinget Vestergade (23) ( 16/16a) Situation uden støjskærme Antal boliger berørt af skærmstrækningen Antal boliger udsat for 68 db eller mere Antal boliger udsat for 58 db eller mere Støjbelastningstal i alt uden skærm 7,1 9,4 8,6 Situation med støjskærme Antal boliger udsat for 68 db eller mere Antal boliger udsat for 58 db eller mere Antal boliger med forbedring 0-1 db Antal boliger med forbedring 1-3 db Antal boliger med forbedring 3-5 db Antal boliger med forbedring 5-7 db Antal boliger med forbedring over 7 db Antal boliger med forbedring over 3 db Støjbelastningstal i alt med skærm 3,6 6,4 4,6 Reduktion af støjbelastningstal pga. skærm 3,5 3,0 4,0 Nøgletal opgjort pr. kilometer Antal boliger udsat for 68 db eller mere/km uden skærm Antal boliger udsat for 58 db eller mere/km uden skærm Støjbelastningstal i alt uden skærm/km Antal boliger med forbedring over 7 db/km Antal boliger med forbedring over 3 db/km Reduktion af støjbelastningstal/km 8,7 4,7 8,1 Omkostningseffektivitet Skærmlængde, meter Støjskærm, pris/meter kr kr kr. Samlet pris kr kr kr. Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr kr kr. Pris/bolig med forbedring over 3 db kr kr kr. Figur 6. Analyse af tre mulige skærmstrækninger. 8/11

10 Analysen er udført med en forudsætning om samme pris pr. meter støjskærm på de tre strækninger. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at variere priserne. De anvendte kr. pr. løbende meter er baseret på typiske omkostninger hos Vejdirektoratet og Banedanmark. Prisen omfatter planlægning, forundersøgelser, fundering, udgifter til entreprenør, projektering og tilsyn samt bygherreadministration og uforudseelige udgifter. Eventuel beplantning og afvanding er ikke omfattet. 4. Brug af prioriteringsmodeller I Figur 7 er de tre strækninger sammenlignet ved brug af de fire prioriteringsmodeller: Model A: Boligområder med flest stærkt støjbelastede boliger (over 68 db) prioriteres først Model B: Boligområder med flest støjbelastede boliger (over 58 db) prioriteres først Model C: Boligområder med størst samlet støjgene (kombination af støjniveau og antal boliger) prioriteres først Model D: Boligområder, hvor en støjskærm giver den største reduktion i samlet støjgene pr. investeret krone prioriteres først. Denne model er suppleret med en version, der er baseret på prisen pr. bolig, der får glæde af støjskærmen. Grønne felter markerer for hver prioriteringsmodel, den mest fordelagtige strækning. Hvis prioriteringen anvender opgørelser pr. km, er det strækningerne med gul markering, der er mest fordelagtige. Det fremgår, at de tre strækninger placerer sig forskelligt på en prioriteringsliste afhængig af den prioriteringsmodel, der anvendes. Prioriteringsmodel Egedesvej (1) Ringvejen/ Tøxensvej Vestergade ( 16/16a) Model A: Flest stærkt støjbelastede boliger (over 68 db) Antal boliger udsat for 68 db eller mere uden skærm Antal boliger udsat for 58 db eller mere uden skærm Adventskirken Marksvinget (23) Model B: Flest støjbelastede boliger (over 58 db) Model C: Størst støjgene Støjbelastningstal i alt uden skærm 7,1 9,4 8,6 Model D: Størst reduktion pr. investeret krone Pris/Støjbelastningstal forbedring kr kr kr. Pris/bolig med forbedring over 3 db kr kr kr. Figur 7. Prioriteringsmodeller. Grønne felter markerer for hver prioriteringsmodel, den mest fordelagtige strækning. Hvis analysen er baseret på opgørelser pr. km, er det strækningerne med gul markering, der er mest fordelagtige. 9/11

11 5. Mulighed for støjpartnerskaber Der er enkelte eksempler på, at boligejere har deltaget i finansiering af støjskærme (se evt. Miljøstyrelsens hjemmeside. Søg på støjpartnerskaber ). Hvis de berørte boligejere yder et tilskud til finansiering af en skærmstrækning, vil det betyde, at strækningen i forhold til kommunens udgift får en forbedret omkostningseffektivitet. En given strækning kan dermed placere sig højere på en prioriteringsliste. 6. Støjpulje tilskud til støjisolering af boliger Puljens forløb og anbefalede principper, administrationsgrundlag mv. er beskrevet i Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 2. marts Etablering af en støjskærm tager sigte på at reducere støj i et sammenhængende boligområde og kan i praksis ikke gennemføres for individuelle boliger. Det er i modsætning til støjisolering, der er et individuelt tiltag; hvis en boligejer beslutter at støjisolere sin bolig, er effekten den samme, uanset om naboen vælger at gøre det samme. Et tilbud om tilskud til støjisolering kan afgrænses på følgende måde: 1. Boligen skal ligge i det område, der er omfattet af støjkortlægningen af Ringvejsstrækningen (der kan overvejes et krav om, at den primære støjkilde skal være en kommunal vej og ikke motorvejen, men det frarådes). 2. Boligen skal ligge i et område, der ikke eller formentlig ikke kan få støjskærm ( røde og gule strækninger i Analyse af trafikstøj langs ringvejsstrækningen i Køge, 24. marts 2015). De boliger, der opfylder punkt 1 og 2, kan få tilbuddet om støjisolering i en Fase 1, der kan igangsættes nu. Fase 1 behøver således ikke afvente afklaring af de strækninger, der tilbydes støjskærme, som antages at være en eller flere af de grønne strækninger. Boliger, der ligger i områder, som måske kan få en støjskærm indenfor den aktuelle bevilling ( grønne strækninger) kan ikke søge om tilskud til støjisolering i Fase 1. Når det er afklaret, hvilke støjskærme, der etableres i 2016/2017, vil de boliger, der får fordel af skærmene, ikke kunne søge om tilskud til støjisolering i evt. efterfølgende faser. Det skal afklares om boliger, der i tilfælde af øgede bevillinger i fremtiden måske kan få en støjskærm, skal kunne få tilskud til støjisolering nu. Det kan i så fald ske ved at gennemføre en støjisoleringspulje Fase 2. Ovenstående kriterier kan formidles ved brug af farvelagte kort, der viser, hvor en bolig skal ligge, for at have mulighed for tilskud i de enkelte faser. Det kan vælges at lade Fase 1 finansiere af fx 0,5 eller 1 mio.kr. fra den aktuelle bevilling. Evt. sættes et beløb af til en Fase 2, eller det forudses, at der i de kommende år vil være mulighed for bevillinger, fx i størrelsesordenen 0,5 1 mio. kr. til en årlig støjpulje, svarende til Fase 2, 3, 4 osv. 10/11

12 Notatet Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune, 2. marts 2015 indeholder et budgetskøn for en støjisoleringspulje for Ringvejsstrækningen. Budgetskønnets forudsætninger er en ret lavt tilslutning (det antages at kun % af boligejerne søger om tilskud), men holder forudsætningerne, er det samlede budget ca. 2 mio. kr. Tabellen er indsat herunder. Støjniveau ved boligen, db Antal boliger i hvert 1 db interval Støjnivea u ved boligerne, db Antal boliger i alt (sum) Anslået andel, der har interesse for at søge tilskud, % Anslået antal interesserede i hvert interval Anslået antal interesserede (sum) Anslået middel tilskud, kr. Samlet tilskud, kr. Over Over Over Over Over Over Over Over Over Over Over Tabel 1. Oversigt over antallet af støjbelastede boliger langs Ringvejsstrækningen i Køge. Det anslåede middeltilskud er baseret på en model, hvor der gives tilskud til forbedring af vinduer og friskluftventiler med et maksimalt tilskud på kr. pr. bolig. Hvis tilskuddet øges til 75 % og maksimalt kr ,- skønnes det, at tilskuddet pr. bolig i gennemsnit vil være kr ,-. 11/11

13 NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj langs ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato Til Morten Suhr Fra Allan Jensen Prioritering af indsatsen 1. Indledning I forlængelse af borgermødet den 10. juni 2015 om trafikstøj langs Ringvejsstrækningen skal Køge Kommunes indsats for begrænsning af vejstøj langs strækningen fortsætte. Der er i den forbindelse brug for at afklare, hvordan indsatsen skal prioriteres. Det overvejes at anvende følgende virkemidler: Etablering af støjskærme på prioriterede strækninger Pulje, der giver tilskud til støjisolering af prioriterede, støjbelastede boliger Dato Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F Dette notat indeholder: Fire forskellige modeller, der kan anvendes til prioritering af de strækninger, der i 2016/2017 skal tildeles en støjskærm Afprøvning af modellerne på tre mulige skærmstrækninger Forslag til rammer for en støjpuljeordning. Grundlaget for Køge Kommunes indsats er: Analyse af trafikstøj langs ringvejsstrækningen i Køge, Sammenfattende rapport, version 1, Rambøll, 24. marts Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. Notat, Rambøll, 2. marts Borgermøde 10. juni Præsentation, Rambøll, 10. juni Borgermøde om vejstøj d. 10/ Referat af spørgsmål på borgermøde. Notat, Rambøll, 1. juli Rambøll Danmark A/S CVR NR /11 Medlem af FRI

14 2. Modeller til prioritering af støjskærmstrækninger Det er almindelig praksis, i støjmæssig sammenhæng, at arbejde med tre kategorier af boliger: Støj under 58 db : Ikke støjbelastet Støj mellem 58 db og 68 db : Støjbelastet Støj over 68 db : Stærkt støjbelastet. 58 db er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for nyt boligbyggeri. Det er Rambølls anbefaling at anvende én af følgende fire modeller til prioritering af mulige støjskærmprojekter: Model A: Boligområder med flest stærkt støjbelastede boliger (over 68 db) prioriteres først Modellen kan indebære høj prioritering af områder med forholdsvis få, men meget støjbelastede boliger på bekostning af områder med mange, mindre støjbelastede boliger. Model B: Boligområder med flest støjbelastede boliger (over 58 db) prioriteres først Modellen tilgodeser områder med mange støjbelastede boliger uden at lægge særlig vægt på de stærkest støjbelastede boliger. Model C: Boligområder med størst samlet støjgene (kombination af støjniveau og antal boliger) prioriteres først Modellen er en kombination af model A og B og indebærer fx, at et område med få stærkt støjbelastede boliger kan få samme vægt som et område med mange mindre støjbelastede boliger. Model D: Boligområder, hvor en støjskærm giver den største reduktion i samlet støjgene pr. investeret krone prioriteres først Modellen er en udvidelse af model C. Den tager udgangspunkt i områder med høj støjgene (kombination af støjniveau og antal boliger), men tilgodeser de områder, hvor støjskærme giver mest støjdæmpning for pengene. De er ikke nødvendigvis de områder, der har flest støjbelastede boliger. Støjgenen i model C og D opgøres som støjbelastningstallet (SBT). Støjbelastningstallet for et område beregnes ved at fastlægge det individuelle støjniveau ved hver bolig i området. Denne opgørelse kombineres med genefaktorer (se Figur 1), der er et tal, som svarer til den oplevede støjgene ved et bestemt støjniveau. Summen af genefaktorerne for alle boliger i et område er støjbelastningstallet, som dermed er et udtryk for den samlede støjgene i området. Ved brug af model A, B og C skal man være opmærksom på, at lange strækninger med mange støjbelastede boliger vil får højere prioritet end kortere strækninger med færre boli- 2/11

15 ger. I model D indgår støjskærmens pris (der især afhænger af skærmens længde). En god effekt af en kort skærm kan derfor få en høj prioritet selvom den berører forholdsvis få boliger. Det kan oplyses, at alle fire modeller har været anvendt af andre kommuner, Vejdirektoratet og Banedanmark. 1 0,9 0,8 0,7 Genefaktorer for vejstøj Genefaktor 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Lden, db Vejstøj MST/VD 2010 Figur 1. Genefaktorkurve, der anvendes til beregning af støjbelastningstal. Fx har en bolig, der udsættes for 60 db en genefaktor på 0,1. En bolig, der udsættes for 65 db har en genefaktor på 0,2. Én bolig, der udsættes for 65 db, har altså samme støjgene som to boliger, der begge udsættes for 60 db. 3. Analyse af tre mulige skærmstrækninger Med det formål at anskueliggøre, hvordan de fire modeller fungerer, er der gennemført en analyse af følgende mulige skærmstrækninger (se også Analyse af trafikstøj langs ringvejsstrækningen i Køge, 24. marts 2015): Egedesvej (strækning 1) Ringvejen/Tøxensvej Vestergade (strækning 16/16a) Adventskirken Marksvinget (strækning 23). Analysen har omfattet en opgørelse af støjen ved alle boliger i 1. til 3. husrække langs den mulige skærmstrækning i to situationer: Eksisterende forhold uden støjskærm Eksisterende forhold med indregning af en 3,5 meter høj støjskærm. 3/11

16 Højden på 3,5 meter er valgt som et typisk udgangspunkt. Ved en detaljeret projektering kan højden justeres. De følgende figurer illustrerer, hvordan støjskærmene påvirker støjforholdene på de tre strækninger. Figur 2. Egedesvej (strækning 1). Støjforhold uden støjskærm (øverst) og med støjskærm (nederst). 4/11

17 5/11 Figur 3. Ringvejen/Tøxensvej Vestergade (strækning 16/16a). Støjforhold uden støjskærm (til venstre) og med støjskærm (til højre).

18 6/11 Figur 4. Adventskirken Marksvinget (strækning 23). Støjforhold uden støjskærm (til venstre) og med støjskærm (til højre).

19 Oplevelsen af ændringer i støjen kan være vanskelig at beskrive med ord, men Figur 5 er et forsøg på det. Tabellen indeholder eksempler på metoder til dæmpning af støjen, hvis en oplevet ændring skal opnås. Som eksempel vil en hørbar, men lille ændring i støjniveauet, kræve at 50 % af trafikken fjernes, eller at hastigheden sænkes med 20 km/t. Ændring i støjniveau Oplevet ændring 1 db En meget lille ændring 3 db En hørbar, men lille ændring 5 db En væsentlig og tydelig ændring 10 db Stor ændring Lyder som en halvering/fordobling 20 db En meget stor ændring Figur 5. Oplevelse af ændringer i støjniveauer. Metoder til opnåelse af dæmpningen Fjerne 25 % af trafikken eller sænke hastigheden med 10 km/t Fjerne 50 % af trafikken eller sænke hastigheden med 20 km/t Fjerne 65 % af trafikken eller anvende støjskærme Fjerne 90 % af trafikken eller anvende høje støjskærme eller støjvolde Fjerne 99 % af trafikken eller bygge etageboliger med lukkede gårdrum Analysen er baseret på optælling af boliger og den støj, de udsættes for. Længden af de enkelte strækninger kan derfor have betydning, når de skal sammenlignes. Derfor er nogle centrale nøgletal i det følgende også opgjort pr. kilometer. Det er en fremgangsmåde, der især er hensigtsmæssig ved sammenligning af strækninger med meget forskellig længde. Figur 6 herunder er en oversigt over analysens resultater. Den giver bl.a. svar på følgende spørgsmål: Hvor mange får glæde af støjskærmen? Det vil være rimeligt at lægge vægt på en reduktion af støjen med 3 db eller mere. På strækningen Ringvejen/Tøxensvej Vestergade (strækning 16/16a) opnår flest boliger (26) denne forbedring. Opgøres antallet pr. kilometer er de tre strækninger næsten ens på dette punkt. Hvor meget dæmpes støjen? Tabellen viser, at nogle boliger langs to strækninger opnår en dæmpning af støjen med mere end 7 db (enkelte opnår faktisk lidt over 10 db). Forbedringen er typisk størst i 1. husrække, hvor behovet også er størst. Det fremgår også, at antallet af støjbelastede boliger (støj over 58 db) reduceres mærkbart på alle tre strækninger. For dem alle gælder det også, at der ikke længere vil være stærkt støjbelastede boliger (støj over 68 db). Ændringer i støjbelastningstallet er et udtryk for støjskærmens samlede virkning. Den største samlede forbedring opnås på strækningen Adventskirken Marksvinget (strækning 23), hvor støjbelastningstallet reduceres med 4,0. Opgøres denne forbedring pr. kilometer er forbedringen lidt større på Egedesvej. 7/11

20 Hvad er omkostningseffektiviteten (hvor får vi mest støjdæmpning for pengene)? Prisen for at reducere det samlede støjbelastningstal på en strækning med 1 SBT, er et godt mål for den samlede omkostningseffektivitet. Det fremgår, at prisen for 1 SBT er næsten ens på strækningerne Egedesvej (strækning 1) og Adventskirken Marksvinget (strækning 23), mens den er væsentligt højere på Ringvejen/Tøxensvej Vestergade (strækning 16/16a). En anden målestok er prisen pr. bolig, der får dæmpet støjen med mindst 3 db. Det fremgår, at de tre strækninger her ligger ret ens, med Adventskirken Marsvinget som den mest omkostningseffektive. Egedesvej Ringvejen/ Adventskirken Analyse (1) Tøxensvej Marksvinget Vestergade (23) ( 16/16a) Situation uden støjskærme Antal boliger berørt af skærmstrækningen Antal boliger udsat for 68 db eller mere Antal boliger udsat for 58 db eller mere Støjbelastningstal i alt uden skærm 7,1 9,4 8,6 Situation med støjskærme Antal boliger udsat for 68 db eller mere Antal boliger udsat for 58 db eller mere Antal boliger med forbedring 0-1 db Antal boliger med forbedring 1-3 db Antal boliger med forbedring 3-5 db Antal boliger med forbedring 5-7 db Antal boliger med forbedring over 7 db Antal boliger med forbedring over 3 db Støjbelastningstal i alt med skærm 3,6 6,4 4,6 Reduktion af støjbelastningstal pga. skærm 3,5 3,0 4,0 Nøgletal opgjort pr. kilometer Antal boliger udsat for 68 db eller mere/km uden skærm Antal boliger udsat for 58 db eller mere/km uden skærm Støjbelastningstal i alt uden skærm/km Antal boliger med forbedring over 7 db/km Antal boliger med forbedring over 3 db/km Reduktion af støjbelastningstal/km 8,7 4,7 8,1 Omkostningseffektivitet Skærmlængde, meter Støjskærm, pris/meter kr kr kr. Samlet pris kr kr kr. Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr kr kr. Pris/bolig med forbedring over 3 db kr kr kr. Figur 6. Analyse af tre mulige skærmstrækninger. 8/11

21 Analysen er udført med en forudsætning om samme pris pr. meter støjskærm på de tre strækninger. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at variere priserne. De anvendte kr. pr. løbende meter er baseret på typiske omkostninger hos Vejdirektoratet og Banedanmark. Prisen omfatter planlægning, forundersøgelser, fundering, udgifter til entreprenør, projektering og tilsyn samt bygherreadministration og uforudseelige udgifter. Eventuel beplantning og afvanding er ikke omfattet. 4. Brug af prioriteringsmodeller I Figur 7 er de tre strækninger sammenlignet ved brug af de fire prioriteringsmodeller: Model A: Boligområder med flest stærkt støjbelastede boliger (over 68 db) prioriteres først Model B: Boligområder med flest støjbelastede boliger (over 58 db) prioriteres først Model C: Boligområder med størst samlet støjgene (kombination af støjniveau og antal boliger) prioriteres først Model D: Boligområder, hvor en støjskærm giver den største reduktion i samlet støjgene pr. investeret krone prioriteres først. Denne model er suppleret med en version, der er baseret på prisen pr. bolig, der får glæde af støjskærmen. Grønne felter markerer for hver prioriteringsmodel, den mest fordelagtige strækning. Hvis prioriteringen anvender opgørelser pr. km, er det strækningerne med gul markering, der er mest fordelagtige. Det fremgår, at de tre strækninger placerer sig forskelligt på en prioriteringsliste afhængig af den prioriteringsmodel, der anvendes. Prioriteringsmodel Egedesvej (1) Ringvejen/ Tøxensvej Vestergade ( 16/16a) Model A: Flest stærkt støjbelastede boliger (over 68 db) Antal boliger udsat for 68 db eller mere uden skærm Antal boliger udsat for 58 db eller mere uden skærm Adventskirken Marksvinget (23) Model B: Flest støjbelastede boliger (over 58 db) Model C: Størst støjgene Støjbelastningstal i alt uden skærm 7,1 9,4 8,6 Model D: Størst reduktion pr. investeret krone Pris/Støjbelastningstal forbedring kr kr kr. Pris/bolig med forbedring over 3 db kr kr kr. Figur 7. Prioriteringsmodeller. Grønne felter markerer for hver prioriteringsmodel, den mest fordelagtige strækning. Hvis analysen er baseret på opgørelser pr. km, er det strækningerne med gul markering, der er mest fordelagtige. 9/11

22 5. Mulighed for støjpartnerskaber Der er enkelte eksempler på, at boligejere har deltaget i finansiering af støjskærme (se evt. Miljøstyrelsens hjemmeside. Søg på støjpartnerskaber ). Hvis de berørte boligejere yder et tilskud til finansiering af en skærmstrækning, vil det betyde, at strækningen i forhold til kommunens udgift får en forbedret omkostningseffektivitet. En given strækning kan dermed placere sig højere på en prioriteringsliste. 6. Støjpulje tilskud til støjisolering af boliger Puljens forløb og anbefalede principper, administrationsgrundlag mv. er beskrevet i Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 2. marts Etablering af en støjskærm tager sigte på at reducere støj i et sammenhængende boligområde og kan i praksis ikke gennemføres for individuelle boliger. Det er i modsætning til støjisolering, der er et individuelt tiltag; hvis en boligejer beslutter at støjisolere sin bolig, er effekten den samme, uanset om naboen vælger at gøre det samme. Et tilbud om tilskud til støjisolering kan afgrænses på følgende måde: 1. Boligen skal ligge i det område, der er omfattet af støjkortlægningen af Ringvejsstrækningen (der kan overvejes et krav om, at den primære støjkilde skal være en kommunal vej og ikke motorvejen, men det frarådes). 2. Boligen skal ligge i et område, der ikke eller formentlig ikke kan få støjskærm ( røde og gule strækninger i Analyse af trafikstøj langs ringvejsstrækningen i Køge, 24. marts 2015). De boliger, der opfylder punkt 1 og 2, kan få tilbuddet om støjisolering i en Fase 1, der kan igangsættes nu. Fase 1 behøver således ikke afvente afklaring af de strækninger, der tilbydes støjskærme, som antages at være en eller flere af de grønne strækninger. Boliger, der ligger i områder, som måske kan få en støjskærm indenfor den aktuelle bevilling ( grønne strækninger) kan ikke søge om tilskud til støjisolering i Fase 1. Når det er afklaret, hvilke støjskærme, der etableres i 2016/2017, vil de boliger, der får fordel af skærmene, ikke kunne søge om tilskud til støjisolering i evt. efterfølgende faser. Det skal afklares om boliger, der i tilfælde af øgede bevillinger i fremtiden måske kan få en støjskærm, skal kunne få tilskud til støjisolering nu. Det kan i så fald ske ved at gennemføre en støjisoleringspulje Fase 2. Ovenstående kriterier kan formidles ved brug af farvelagte kort, der viser, hvor en bolig skal ligge, for at have mulighed for tilskud i de enkelte faser. Det kan vælges at lade Fase 1 finansiere af fx 0,5 eller 1 mio.kr. fra den aktuelle bevilling. Evt. sættes et beløb af til en Fase 2, eller det forudses, at der i de kommende år vil være mulighed for bevillinger, fx i størrelsesordenen 0,5 1 mio. kr. til en årlig støjpulje, svarende til Fase 2, 3, 4 osv. 10/11

23 Notatet Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune, 2. marts 2015 indeholder et budgetskøn for en støjisoleringspulje for Ringvejsstrækningen. Budgetskønnets forudsætninger er en ret lavt tilslutning (det antages at kun % af boligejerne søger om tilskud), men holder forudsætningerne, er det samlede budget ca. 2 mio. kr. Tabellen er indsat herunder. Støjniveau ved boligen, db Antal boliger i hvert 1 db interval Støjnivea u ved boligerne, db Antal boliger i alt (sum) Anslået andel, der har interesse for at søge tilskud, % Anslået antal interesserede i hvert interval Anslået antal interesserede (sum) Anslået middel tilskud, kr. Samlet tilskud, kr. Over Over Over Over Over Over Over Over Over Over Over Tabel 1. Oversigt over antallet af støjbelastede boliger langs Ringvejsstrækningen i Køge. Det anslåede middeltilskud er baseret på en model, hvor der gives tilskud til forbedring af vinduer og friskluftventiler med et maksimalt tilskud på kr. pr. bolig. Hvis tilskuddet øges til 75 % og maksimalt kr ,- skønnes det, at tilskuddet pr. bolig i gennemsnit vil være kr ,-. 11/11

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2016 Forslag til prioritering af de strækninger, der skal tildeles en støjskærm KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER RINGVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej Hvidovre Kommune Vej- og Parkafdelingen Støj Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej 4990not001, Rev. D, 10.06.2013 Udført: Sigurd Thomsen Kontrolleret: Kurt Christensen Side 1 1. Indledning

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud.

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud. NOTAT Projekt Kunde Ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2016-08-12 Til Paula Meldgaard Fra Rambøll, Rói Hansen Administrative retningslinjer for ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje NOTAT - UDKAST Projekt Kunde Støjpulje i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10 Til Fra Allan Jensen 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje i Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 DELTA - Venlighedsvej 4-2970 Hørsholm - Tlf. 72 19 40 00 - Fax 72 19 40 01 - www.delta.dk - CVR nr. 12275110 Bilag 1 Ballerup Kommune Forslag

Læs mere

NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj

NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Fra MST folder NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj Allan Jensen, Rambøll, Englandsgade 25, 5100 Odense C +45 6542 5812, aaj@ramboll.dk Hvor meget støj er der?

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj på Ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato 2015-03-02 Til Thomas Meier, Køge Kommune Fra Rambøll, Allan Jensen Forslag til administrative retningslinjer for

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven December 2011 Indhold SAMMENFATNING... 3 1. BAGGRUND... 5 2. VIRKEMIDLER TIL STØJBEKÆMPELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Forslag Januar 2010 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-B Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 30-01-2009 ÅF-Ingemansson

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Vejdirektoratets arbejde med vejstøj. Jakob Fryd, Vejplan- og Miljøafdelingen

Vejdirektoratets arbejde med vejstøj. Jakob Fryd, Vejplan- og Miljøafdelingen Vejdirektoratets arbejde med vejstøj Jakob Fryd, Vejplan- og Miljøafdelingen Støjkortlægning langs statsvejene Hvordan laves støjkortlægningen? Hvad bruges den til? Hvordan prioriteres indsatsområderne?

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Støjreducerende tiltag

Kortlægning af vejtrafikstøj Støjreducerende tiltag Kortlægning af vejtrafikstøj Støjreducerende tiltag Side 2 Kortlægning af vejtrafikstøj - støjreducerende tiltag december 2011 Udgivelsesdato : 12. december 2011 Projekt : 35.6206.02 Rapport : T6.002.11

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Dato/tid : Onsdag den 14. december 2005 kl. 13.00 15.00

Dato/tid : Onsdag den 14. december 2005 kl. 13.00 15.00 Mødereferat Miljøstyrelsen. Projekt om finasielle støjpartnerskaber Referat af 1. møde i referencegruppen 22. december 2005 Projekt: 35.2827.04 Dato/tid : Onsdag den 14. december 2005 kl. 13.00 15.00 Sted

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22

Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22 Teknisk Notat Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 22 15. maj 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER

RIBE OMFARTSVEJ STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER Til Vejdirektoratet Dokumenttype Fagnotat Dato Juni 2015 RIBE OMFARTSVEJ STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER RIBE OMFARTSVEJ STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER Revision 2 Dato 08-06-2015

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Fra. Dok Notat?? Dato

Fra. Dok Notat?? Dato Teknisk notat Emne Trafikstøj i Holmestrand Sør Til Håkon Bratlien, JBV Ref Nytt dobbeltspor Holm - Holmestrand Nykirke, Parsell 5 Utarbeidelse av detaljplan og reguleringsplan Prosjekt nr. 2/3939 EO??

Læs mere