Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005"

Transkript

1 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

2 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør Kim Graugaard Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Konsulent Lise Bardenfleth Adm. direktør Ingelise Bogason Adm. direktør Svend Aage Nielsen Chefredaktør, adm. direktør Torben Dalby Larsen Vognmand Joan Hansen Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Gårdejer Ove Møberg Adm. direktør Nils Juhl Andreasen Udpeget af Finansministeren Direktør Lisbeth Lollike Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen Udpeget af Kommunernes Landsforening Borgmester Erik Fabrin Udpeget af København og Frederiksberg Kommuner 1. viceborgmester Jørgen Glenthøj Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark Formand Hans Jensen Næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Afdelingsleder Ingerlise Buck Gruppeformand Lillian Knudsen Formand Thorkild E. Jensen Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand Arne Johansen Forbundsformand John Dahl Forbundsformand Dennis Kristensen Forbundsformand Kirsten Nissen Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Formand Allan Bang Formand Bente Sorgenfrey Direktør Jens Kragh Udpeget af Ledernes Hovedorganisation Adm. direktør Svend Askær Udpeget af Akademikernes Centralorganisation Formand Sine Sunesen Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening Direktør Steen A. Rasmussen Bestyrelse Jørgen Søndergaard (formand) Jørgen Vorsholt Kim Graugaard Jørn Neergaard Larsen Vibeke Storm Rasmussen Ove Møberg Lisbeth Lollike Hans Jensen Tine Aurvig-Huggenberger Ingerlise Buck Lillian Knudsen Sine Sunesen Bente Sorgenfrey Forretningsudvalg Jørgen Søndergaard (formand) Jørn Neergaard Larsen Tine Aurvig-Huggenberger Daglig ledelse Direktør Lars Rohde Andre medlemmer af Ledelsesgruppen Frank Olesen: Forretningsudvikling og IT Lilian Mogensen: Kundeservice, HR og Intern Service Bjarne Graven Larsen: Fonds Lars Damgaard Sørensen: Økonomi Ansvarshavende aktuar Chresten Dengsøe ATP s Ankenævn Ved Stranden København K Øvrige ledelseshverv, godkendt af bestyrelsen, for direktør, daglig ledelse, ansvarshavende aktuar og chefen for intern revision kan findes under Presserum på ATP s hjemmeside, 2 SP årsrapport ATP s Ledelsens repræsentantskab beretning

3 Indhold Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 2 Femårsoversigt 4 Ledelsens beretning 5 Påtegninger 7 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Noter 15 Aktivoversigt 17 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv 18 SP årsrapport

4 Femårsoversigt HOVEDTAL i mio. kr Bidrag Gebyrer Pensionsydelser Investeringsafkast Pensionsmæssige driftsomkostninger Pensionsteknisk resultat Årets resultat Pensionsmæssige hensættelser Aktiver i alt Kunder (antal i 1.000) NØGLETAL Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (i pct.) 16,6 9,3 12,7-11,6-2,6 Afkast efter pensionsafkastskat (i pct.) 14,1 7,9 10,9-9,9-2,2 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af bidrag - - 1,5 0,7 0,6 Omkostningsprocent af hensættelser 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 Omkostninger pr. kunde (i kr.) Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) er pr. 1. januar 2003 overført til SP. Samtlige hoved- og nøgletal er opgjort på konsolideret basis af SP og DMP. Bidragsindbetalingerne er midlertidigt suspenderet i Administrationsomkostninger og kurtage er fra 2004 opkrævet som gebyrer hos de enkelte kontohavere, hvor de tidligere blev modregnet i den årlige afkasttilskrivning. SP har fået ny regnskabsbekendtgørelse, der første gang finder anvendelse for årsrapporten for Regnskabsbekendtgørelsen foreskriver, at SP s regnskab skal aflægges som en såkaldt unit-linked ordning, hvilket bl.a. betyder at bidragsindtægter og pensionsudbetalinger indregnes direkte i regnskabsposten Hensættelser til unit-linked kontrakter under balancen. Sammenligningstallene for 2004 er tilrettet i overensstemmelse hermed. I henhold til overgangsreglerne for IFRS er der ikke foretaget tilpasning af hoved- og nøgletallene for 2001, 2002 og SP årsrapport 2005 Ledelsens beretning

5 Ledelsens beretning Årets resultat Investeringsresultatet er primært påvirket af store aktiekursgevinster i de investeringsforeninger under ATP Invest, som SP-midlerne overvejende er placeret i. Det markedsmæssige afkast af SP-porteføljen under ét blev mio. kr. før skat svarende til 16,7%. Ledelsen er tilfreds med resultatet. Det regnskabsmæssige resultat blev på 20 mio. kr. efter omkostninger og overførsel af årets nettoafkast til kundernes konti. Det regnskabsmæssige resultat består i det store og hele af et investeringsafkast efter skat på mio. kr. og en forøgelse af kundernes indestående med i alt mio. kr. Frit valg i SP Den 1. januar 2005 var skæringsdato for det frie valg i SP, der gav kunderne mulighed for at vælge mellem tre grundlæggende alternativer: Fortsat overlade forvaltningen af indeståendet til ATP Individuel placering af indeståendet via puljevalg Flytte indeståendet til en anden pensionsforvalter. Det har været ATP s ambition at gøre det både enkelt og gennemsigtigt at benytte sig af de nye valgmuligheder. Med det sigte har ATP udviklet Folkebørsen, der med avancerede elektroniske hjælpemidler understøtter individuelt investeringsvalg. Folkebørsen er blevet rost fra mange sider i både ind- og udland, og både i Sverige og Norge overvejer man at introducere lignende løsninger. Ved udgangen af året havde 3,2 mio. kunder overladt forvaltningen af deres indestående til ATP, mens kunder benyttede sig af de nye valgmuligheder på Folkebørsen. Andre kunder flyttede i løbet af året deres SP-indestående til en anden pensionsforvalter. I alt har disse kunder flyttet 1,6 mia. kr. Et flertal i Folketinget besluttede i 2004 at suspendere indbetalingerne til SP i årene 2004 og 2005, og i løbet af 2005 blev suspensionen forlænget i yderligere to år. Den fortsatte suspension har givet anledning til en usikkerhed om fremtidige indbetalinger, som næppe har været befordrende for interessen for frit valg i SP. Ved årsskiftet udgjorde det samlede indestående i SP 49,8 mia. kr. svarende til et gennemsnitligt indestående på kr. pr. konto. Afkastet i 2005 SP-porteføljen består af: SP-midler placeret af ATP SP-midler placeret af kunderne selv SUPP-midler indbetalt af førtidspensionister og placeret af ATP. SP-midlerne, som ATP placerer på kundernes vegne i alt 99,7% af den samlede portefølje placeres således, at risikoen tilpasses den enkeltes alder. For kunder op til 45 år placeres ca. 60% i aktier og ca. 40% i obligationer. For kunder over 65 år placeres ca. 20% i aktier og ca. 80% i obligationer, og for kunderne mellem 45 og 65 nedtrappes aktieandelen jævnt fra ca. 60% til ca. 20%. Tre afdelinger under investeringsforeningen ATP Invest er designet netop med henblik på en sådan aldersafhængig porteføljesammensætning. Afdelingen ATP Invest Basis Høj Risiko har således en aktieandel på ca. 60%, og derfor placeres indeståendet hos kunder under 46 år her. Tilsvarende placeres indestående hos kunder over 65 år i ATP Invest Basis Lav Risiko, hvor aktieandelen er ca. 20%. Indeståender hos kunderne mellem 46 og 65 år placeres med en andel i ATP Invest Basis Mellem Risiko, der har en aktieandel på ca. 40%, og en andel i en af de to øvrige afdelinger. SP årsrapport 2005 Ledelsens beretning 5

6 Kontohavere Indestående og ind- og udbetalinger Aldersafhængigt afkast Medlemmer primo Nye medlemmer Pensionerede Døde Flyttede Medlemmer ultimo I alt Gnsn. mio. kr. antal kr. Indbetalinger 102 Pensionsudbetalinger, løbende Pensionsudbetalinger, engangsbeløb Udbetalinger til dødsboer Fraflyttede indeståender pct. Under 46 år 18,0 50 år 16,4 60 år 11,4 Gennemsnit 16,7 Samlet indestående ultimo SP-midlerne, som ATP placerer på kundernes vegne, opnåede i gennemsnit 16,7% i afkast. Gennemsnittet dækker over stor variation, eftersom aktierne i 2005 opnåede høje afkast, har kunder med høje aktieandele fået et højere afkast end kunderne med lave aktieandele. SP-midlerne, som kunderne selv placerede via Folkebørsen, fik i gennemsnit 31,3% i afkast. Det høje afkast afspejler, at valgkunderne overvejende valgte aktiebaserede fonde, der opnåede store afkast i ternationale regnskabsstandarder, IFRS. For SP s regnskab indebærer det, at bidragsindtægter og pensionsudbetalinger ikke som hidtil indgår i SP s resultatopgørelse, idet de nu regnskabsføres direkte over balancen. Forventninger til 2006 De gennemsnitlige administrationsomkostninger forventes at stige fra 25 kr. til 26 kr. pr. kunde, mens omkostningerne til investering uændret forventes at udgøre 6 kr. pr. kunde. ATP administrerer den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP) inden for rammerne af SP. Ordningen, der kom til verden i 2003 i forbindelse med førtidspensionsreformen, havde ved udgangen af året ca førtidspensionister som medlemmer. Ved udgangen af året udgjorde den samlede formue i SUPP 594 mio. kr. svarende til et gennemsnitligt indestående på kr. pr. medlem. Afkastet af SUPP-midlerne blev 13,2%. Ændring af regnskabspraksis ATP og SP aflægger for første gang regnskab efter de in Opsvinget i verdensøkonomien ventes at fortsætte i 2006 om end med mere moderate vækstrater. Det er på denne baggrund ledelsens vurdering, at renten på obligationer med lang restløbetid vil være præget af små rentefluktuationer og være relativt uforandrede for året som helhed. Der er derfor udsigt til små positive obligationsafkast i På aktiemarkederne tegner højere prisfastsættelse, lavere indtjeningsvækst og større pres på marginerne til mere beskedne aktieafkast i 2006 sammenlignet med de tre flotte forudgående år. Der imødeses positive encifrede afkast på aktiemarkederne i Jørgen Søndergaard formand, ATP Lars Rohde direktør, ATP 6 SP årsrapport 2005 Ledelsens beretning

7 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for SP. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af SP s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Hillerød, den 22. februar 2006 Direktion: Lars Rohde /Lars Damgaard Sørensen direktør økonomidirektør Bestyrelse: Jørgen Søndergaard formand Jørgen Vorsholt Kim Graugaard Hans Jensen Tine Aurvig-Huggenberger Jørn Neergaard Larsen Vibeke Storm Rasmussen Ingerlise Buck Lillian Knudsen Ove Møberg Lisbeth Lollike Sine Sunesen Bente Sorgenfrey Godkendt af repræsentantskabet. Hillerød, den 22. februar 2006 Repræsentantskab: Jørgen Søndergaard repræsentantskabets formand SP årsrapport 2005 Regnskab 7

8 Revisionspåtegning Intern revision Vi har revideret SP s årsrapport for regnskabsåret 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. SP s ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af lov om ATP og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af SP s aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Hillerød den 22. februar 2006 Peter Jochimsen Revisionschef Repræsentantskabsvalgte revisorer Vi har revideret årsrapporten for SP for regnskabsåret 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. SP s ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af SP s aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Hillerød, den 22. februar 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Mikael Sørensen statsautoriseret revisor Jesper Edelbo statsautoriseret revisor 8 SP årsrapport 2005 Regnskab

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for SP for 2005 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. findes en likvid kurs på statusdagen, måles disse ved en teoretisk prissætning baseret på den gældende rentekurve 31. december. Tidligere blev den officielle lukkekurs anvendt på både likvide og ikke likvide obligationer som følge af ændringer i valutakurser, som indgår under Kursreguleringer i resultatopgørelsen. Årsrapporten for 2005 er SP s første årsrapport aflagt efter IFRS. Ved overgangen er anvendt IFRS 1 om førstegangsanvendelse af IFRS. Udskudt pensionsafkastskat I henhold til IAS 12 er det ikke længere tilladt at tilbagediskontere udskudt pensionsafkastskat. For at tilgodese regnskabslæserens behov for samlet regnskabsinformation, er en del af de oplysninger der kræves i henhold til IFRS indeholdt i ledelsesberetningen. Ændringer i anvendt regnskabspraksis IFRS åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 og sammenligningstal for 2004 er opgjort i overensstemmelse med de standarder og fortolkningsbidrag, der er gældende pr. 31. december Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 er udarbejdet som om disse standarder og fortolkningsbidrag altid har været anvendt, bortset fra de særlige overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser, der er beskrevet nedenfor. Regnskabspraksis er som følge af overgangen til IFRS ændret på følgende områder i forhold til sidste år: Bidrag og kontoudbetalinger vedrørende SP Årets bidrag og kontoudbetalinger vedrørende den Særlige Pensionsordning betragtes som bevægelser på individuelle opsparingskonti. I henhold til IFRS 4 skal bidrag og kontoudbetalinger derfor ikke som hidtil indregnes i resultatopgørelsen, men i stedet direkte i balancen. Obligationer I henhold til IAS 39 måles obligationer til dagsværdi, hvilket for likvide obligationer er den officielle kurs den 31. december. For obligationer, hvor der ikke Ændringer i opstilling og præsentation Udover ændring i anvendt regnskabspraksis er der gennemført ændringer i regnskabsopstillingerne, posternes benævnelse, indhold og klassifikation som følge af overgangen til IFRS, herunder væsentligst: Resultatopgørelse Bidrag og kontoudbetalinger medtages ikke længere i resultatopgørelsen. Der er medtaget en ny post, hvorefter Investeringsafkast vises før pensionsafkastskat. Der er endvidere medtaget en ny post for ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter, som vedrører ændringer i hensættelser vedrørende SP og den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. Balance Opstillingen af aktiver og forpligtelser er i overensstemmelse med IAS 1 ændret. Opstillingen følger nu en stigende likviditetsorden, hvorefter de mindst likvide aktiver og forpligtelser står øverst i balancen og de mest likvide aktiver og forpligtelser står nederst på balancen. Effekten af de ovenfor nævnte reguleringer på åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 samt årets resultat og balance for 2004 udgøres af en regulering af udskudt pensionsafkastskat, der i 2004 har forringet SP s resultat med 0,2 mio. kr. I henhold til overgangsreglerne for IFRS SP årsrapport 2005 Regnskab 9

10 er der ikke foretaget tilpasning af hoved- og nøgletallene for 2001, 2002 og Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse, da denne indgår i pengestrømsopgørelsen for ATP Koncernen, hvortil der henvises. Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Ved udarbejdelse af årsrapporten opstiller ledelsen en række forudsætninger, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger. I note 2 er oplyst om de regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som anses for væsentlige for udarbejdelsen af årsrapporten. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Omregning af fremmed valuta Funktionel valuta og præsentationsvaluta Regnskabet præsenteres i danske kroner (DKK), som er SP s funktionelle valuta og præsentationsvaluta. Omregning af transaktioner og beløb Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Investeringer, tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Realiserede og urealiserede valutakursavancer og - tab medtages i resultatopgørelsen under Kursreguleringer. Transaktioner med nærtstående parter Ved samhandel mellem ATP koncernens virksomheder, sker afregningen på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Handlerne foretages efter kontraktlig aftale mellem ATP koncernens virksomheder. RESULTATOPGØRELSE Indregning af indtægter Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. 10 SP årsrapport 2005 Regnskab

11 Gebyrer udgør den andel af bidragsindbetalingerne fra kontohaverne i SP, der anvendes til dækning af administrationsomkostninger. Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder årets renter af værdipapirer og udlån, indeksregulering af indeksobligationer, rentebetalinger vedrørende afledte finansielle instrumenter samt udbytte af kapitalandele med fradrag af udenlandske udbytteskatter. Kursreguleringer omfatter årets værdiregulering af investeringsforeningsandele og obligationer samt realiserede gevinster og tab ved salg af kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat består af årets aktuelle pensionsafkastskat, forskydning i udskudt pensionsafkastskat samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Aktuelle pensionsafkastskatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel pensionsafkastskat indregnes i balancen som beregnet pensionsafkastskat reguleret for foreløbig betalt pensionsafkastskat. Udskudt pensionsafkastskat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte pensionsafkastskatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i pensionsafkastskat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Udskudt pensionsafkastskat måles efter de gældende skatteregler og med de skattesatser, der forventes at være gældende, når den udskudte pensionsafkastskat forventes udløst som aktuel pensionsafkastskat. Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter består af den ændring i hensættelserne der relaterer sig til ændring i dagsværdien af investeringsaktiverne tilknyttet unit-linked kontrakter tilknyttet den SP samt den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. Posten opgøres efter fradrag af pensionsafkastskat. SP årsrapport 2005 Regnskab 11

12 Andre indtægter Andre indtægter omfatter gebyrer fra eksterne investeringsforeninger og -fonde, der er tilknyttet SP s Folkebørs. BALANCE Andre finansielle investeringsaktiver Køb og salg af finansielle aktiver indregnes på handelsdagen. Finansielle investeringsaktiver består primært af obligationer og investeringsforeningsandele. Finansielle investeringsaktiver indregnes første gang på indgåelsesdagen til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og måles efterfølgende ligeledes til dagsværdi For investeringsaktiver, der handles på en markedsplads, anvendes den offentligt tilgængelige markedskurs. For investeringsaktiver hvor der ikke er et aktivt marked eller hvor der ikke er en officiel kurs på det enkelte papir, fastsætter SP dagsværdien ved hjælp af forskellige værdiansættelsesmetoder. Disse omfatter anvendelse af sammenligning med andre papirer samt anvendelse af rentekurver tillagt et rentespænd, så prisfastsættelsen bliver så retvisende som muligt. Regulering af finansielle aktivers dagsværdi indregnes løbende i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret på en individuel vurdering. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Likvide midler indregnes og måles i balancen til nominel værdi. Bonuspotentiale Bonuspotentiale omfatter reguleringspuljen i SP. Reguleringspuljen anvendes til finansiering af ubalancer mellem SP s indtægter og omkostninger. Midler i reguleringspuljen tilhører alle kontohavere i SP. Hensættelser til unit-linked kontrakter Indestående vedrørende den Særlige Pensionsopsparing og den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister indeholder kontohaveres indbetalte bidrag med tillæg af årets afkasttilskrivning og med fradrag af de i året foretagne udbetalinger, arbejdsmarkedsbidrag samt medgåede administrationsomkostninger. Øvrige forpligtelser Øvrige forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, gæld til tilknyttede selskaber og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 12 SP årsrapport 2005 Regnskab

13 Resultatopgørelse for 2005 I mio. kr Note Gebyrer Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser til den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister Omkostninger vedrørende pensionsvirksomhed Pensionsteknisk resultat Andre indtægter 5 0 Årets resultat SP årsrapport 2005 Regnskab 13

14 Balance pr. 31. december 2005 I mio. kr Note AKTIVER 8 Investeringsforeningsandele Obligationer Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Tilgodehavende bidrag Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 15 0 Andre tilgodehavender Andre periodeafgrænsningsposter Anfordringstilgodehavender Tilgodehavender og andre aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER 11 Bonuspotentiale Hensættelser til unit-linked kontrakter Hensættelser til Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister Pensionsmæssige hensættelser i alt Udskudt pensionsafkastskat 0 1 Hensatte forpligtelser i alt 0 1 Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 17 Nærtstående parter 14 SP årsrapport 2005 Regnskab

15 Noter I mio. kr Note 1 Opsparingsordningerne SP og SUPP SP er en individuel opsparingsordning uden nogen form for indbygget garanti. Investeringsrisikoen i SP bærer opsparerne selv. Den enkelte opsparers individuelle indestående opgøres til markedsværdi og påvirkes derfor af markedsudviklingen, positivt såvel som negativt. Det gælder ifølge sagens natur for de kunder, der benytter sig af det frie valg og selv vælger investeringsprofil. Men det gælder også for de kunder, der overlader formueforvaltningen til ATP basiskunderne. ATP har med de nye regler fra 1. januar 2005 fået mulighed for at investere generationsopdelt, således at investeringsrisikoen for de kunder, der overlader formueforvaltningen til ATP, kan tilpasses den enkeltes ønsker. Note 4 Investeringsafkast Investeringsforenings- Obligaandele tioner Øvrige Renteindtægter Udbytte Renteindtægter og udbytter i alt Kursreguleringer I alt Administrationsomkostninger vedr. investeringsvirksomhed Investeringsafkast SUPP administreres inden for rammerne af SP i opsparingsperioden, hvorefter indeståendet ved pensionering konverteres til en livsvarig pensionsret i ATPordningen. Det betyder, at SUPP-opsparerne selv bærer investeringsrisikoen i opsparingsperioden, hvorimod risikoen knyttet til udbetalingsperioden ligger i ATP-ordningen. Note 5 Omkostninger Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed Omkostninger vedrørende pensionsvirksomhed Køb af administrative ydelser hos ATP Note 2 Nye regnskabsstandarder IASB og EU har godkendt følgende nye regnskabsstandarder, der træder i kraft for 2006 eller senere og som vurderes er relevante for SP: IAS 39 Finansielle Instrumenter; om indregning og måling med tilføjelse af bestemmelserne om anvendelse af dagsværdioptionen træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2006 eller senere. Standarden ændrer definitionen af finansielle instrumenter, der kan klassificeres til dagsværdi over resultatopgørelsen ved at begrænse de situationer, hvor denne mulighed kan benyttes. Det er SP s forventning, at denne ændring ikke vil have væsentlig betydning for klassificering af finansielle instrumenter, da SP forventer at kunne opfylde de nye definitioner. IFRS 7 Oplysninger om Finansielle Instrumenter og tilhørende ændring af IAS 1 om præsentation af virksomhedens styring af kapital gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2007 eller senere. SP forventer ikke, at implementeringen af standarderne vil give yderligere væsentlig information, som ikke er indeholdt i årsregnskabet i dag. Implementering af standarden får ikke indvirkning på indregning og måling af finansielle instrumenter. Note 3 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og estimater Ved udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med almindeligt gældende regnskabsprincipper foretager ledelsen skøn og opstiller forudsætninger, der påvirker de regnskabsmæssige rapporterede forhold. Ledelsen baserer sit skøn på erfaring samt en række andre forudsætninger, som ledelsen vurderer rimelige og relevante under de givne omstændigheder. Ledelsen i SP anser følgende skøn og dertil hørende vurderinger for væsentlige for udarbejdelse af koncernregnskabet. Revisionshonorar: Samlede honorarer til revisorer 0,4 0,4 Heraf andre ydelser end revision 0,1 0,1 Note 6 Pensionsafkastskat Aktuel pensionsafkastskat Forskydning i udskudt pensionsafkastskat 1-3 Reguleringer vedrørende tidligere år -5 0 Pensionsafkastskat i alt Pensionsafkastskat af årets inv.afkast kan forklares således: Investeringsafkast før pensionsafkastskat ifølge resultatopgørelse Beregnet 15% heraf Lempelse i hht. dobbeltbeskatningsoverenskomst 0 19 Negativ skat opstået i tidligere pensionsafkastskatsindkomstår 0 8 Årets pensionsafkastskat Regulering vedrørende tidligere år -5 0 Forskydning i udskudt pensionsafkastskat 1-3 Pensionsafkastskat i alt Andel af pensionsafkastskat, der er forfalden efter mere end et år 0 0 Note 7 Andre indtægter Eventualposter Beslutninger vedrørende den regnskabsmæssige behandling af eventualaktiver og eventualforpligtigelser er baseret på en vurdering af det forventede udfald af det pågældende forhold. Såfremt det er sandsynligt, at SP vil få en økonomisk fordel, indregnes denne som et aktiv. Er det sandsynligt, at SP må afgive økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen, indregnes denne som en forpligtelse. Hvis det ikke er muligt at estimere et beløb med tilstrækkelig sikkerhed, eller det ikke er muligt at vurdere udfaldet af en given sag, vil der blive givet oplysning om forholdet. Afgørelser i tilknytning til sådanne forhold kan i kommende regnskabsperioder medføre realiserede gevinster eller tab, der overstiger de indregnede beløb. Gebyrer fra fonde tilmeldt Folkebørsen 5 0 Andre indtægter i alt 5 0 SP årsrapport 2005 Regnskab 15

16 I mio. kr I mio. kr Note 8 Investeringsforeningsandele Note 12 Hensættelser til unit-linked kontrakter Aktiefonde: Dagsværdi pr Årets tilgang Årets afgang Årets kursregulering 20 0 Regnskabsmæssig værdi pr Anskaffelsesværdi pr Obligationsfonde: Dagsværdi pr Årets tilgang Årets afgang Årets kursregulering 0 0 Regnskabsmæssig værdi pr Anskaffelsesværdi pr Blandede fonde: Dagsværdi pr Årets tilgang Årets afgang Årets kursregulering Regnskabsmæssig værdi pr Anskaffelsesværdi pr Saldo pr Indgåede bidrag Årets kontoudbetalinger Flytninger til eksterne pensionsforvaltere Flytninger fra eksterne pensionsforvaltere 2 0 Gebyrer hævet hos kontohavere Afkast overført fra resultatopgørelse Øvrige reguleringer 0 39 Saldo pr Note 13 Hensættelse til den Supplerende arbejdsmarkedspension Saldo pr Indgåede bidrag Årets kontoudbetalinger Administrationsomkostninger -5-3 Afkast overført fra resultatfordeling 49 5 Saldo pr Note 14 Udskudt pensionsafkastskat Udskudt skat pr Årets regulering til udskudt skat -1 3 Udskudt skat pr I alt: Dagsværdi pr Årets tilgang Årets afgang Årets kursregulering Regnskabsmæssig værdi pr Anskaffelsesværdi pr Note 9 Obligationer Udskudt skat vedrører: Hensatte forpligtelser Note 15 Anden gæld Skyldig pensionsafkastskat Uafviklede fondshandler Øvrig anden gæld 4 4 Anden gæld i alt Dagsværdi pr Årets tilgang Årets udtræk 0 0 Årets afgang Årets kursregulering 0 0 Regnskabsmæssig værdi pr Anskaffelsesværdi pr Note 16 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser Investeringstilsagn, kapitalandele samt tilsagn afgivet af Innovationsforeningen ATP Private Equity Der er indgået aftale med ATP om levering af it-systemer på Note 10 Andre periodeafgrænsningsposter Note 17 Transaktioner med nærtstående parter Forudbetalte løbende ydelser Tilgodehavende renter 0 11 Andre periodeafgrænsningsposter i alt Note 11 Bonuspotentiale Reguleringspulje: Saldo pr Regulering af tidligere års bidrag -6 1 Overført årets resultat Øvrige reguleringer Saldo pr Som nærtstående parter anses ATP Koncernen. SP har haft følgende transaktioner med nærtstående parter: Salg Køb Gæld Tilgodehavende Arbejdsgivernes Tillægspension Transaktioner med nærtstående parter i alt SP s transaktioner med nærtstående parter afregnes på markedsbaseret vilkår eller omkostningsdækkende basis. Handlerne foretages efter kontraktlig aftale med ATP. 16 SP årsrapport 2005 Regnskab

17 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi Markedsværdi Netto Afkast i pct. p.a. mio. kr. investering før pensions- Primo Ultimo mio. kr. afkastskat Børsnoterede danske kapitalandele ,7 Unoterede danske kapitalandele ,9 Udenlandske kapitalandele ,8 Øvrige kapitalandele i alt ,9 Nominelle obligationer i DKK ,4 Obligationer i alt ,4 Andre finansielle investeringsaktiver ,7 Investeringsaktiver i alt ,7 I henhold til bekendtgørelsen er aktiver i ATP Invest klassificeret i overensstemmelse med Investeringsforeningernes investeringssammensætning. SP årsrapport 2005 Regnskab 17

18 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Anciennitet i ATP: 3 år Direktør for Socialforskningsinstituttet Formand for bestyrelsen i Lønmodtagernes Garantifond Formand for bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Arbejdsgiverrepræsentanter Formand Jørgen Vorsholt Anciennitet i ATP: 3 år Formand for Dansk Arbejdsgiverforening Formand for bestyrelsen for Bygteq it a/s Formand for Brøndum Holding Medlem af bestyrelsen for Brøndum A/S Medlem af bestyrelsen for FIH Erhvervsbank A/S Medlem af bestyrelsen for Young Enterprise Direktør Kim Graugaard Anciennitet i ATP: 1 år Direktør i Dansk Industri Medlem af bestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening Medlem af bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab Medlem af bestyrelsen for Industriens Pension Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Anciennitet i ATP: 9 år Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Formand for Nordic Employers Mutual Insurance Association Næstformand for bestyrelsen for PFA Pension Medlem af bestyrelsen for Ejendomsselskabet af 23. juni 1960 Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen Anciennitet i ATP: 3 år Amtsborgmester i Københavns Amt Formand for bestyrelsen for Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Medlem af bestyrelsen for Wonderful Copenhagen Medlem af bestyrelsen for Hovedstadsregionens Erhvervsforum Medlem af bestyrelsen for Øresundskomiteen Medlem af bestyrelsen for Amtsrådsforeningen Medlem af bestyrelsen for Kommunekredit Medlem af bestyrelsen for Pensionskassen for Lægesekretærer Medlem af Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Gårdejer Ove Møberg Anciennitet i ATP: 4 år Formand for Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Formand for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Medlem af bestyrelsen for Arla Foods Direktør Lisbeth Lollike Anciennitet i ATP: 4 år Direktør for Personalestyrelsen Formand for bestyrelsen for Statens Center for Kvalitet og Kompetenceudvikling Næstformand for bestyrelsen for Danmarks Forvaltningshøjskole Lønmodtagerrepræsentanter Formand Hans Jensen Anciennitet i ATP: 17 år Formand for Landsorganisationen i Danmark Formand for bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Formand for bestyrelsen for A/S A-Pressen Formand for bestyrelsen for AKF Holding A/S Formand for bestyrelsen for Højstrupgård A/S Medlem af bestyrelsen for Ørestadsselskabet I/S Medlem af bestyrelsen for Frederiksbergbaneselskaberne Medlem af bestyrelsen for A/S Dansk Erhvervsinvestering Medlem af bestyrelsen for Panda Stål A/S Medlem af bestyrelsen for Denerco Oil A/S Medlem af bestyrelsen for Dansk Innovationsinvestering Medlem af bestyrelsen for Arbejdernes Landsbank A/S Medlem af bestyrelsen for Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S Medlem af bestyrelsen for Fåmandsforeningen LD Medlem af bestyrelsen for FMS Holding Næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Anciennitet i ATP: 8 år Næstformand for Landsorganisationen i Danmark Medlem af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Feriefond Medlem af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Medlem af bestyrelsen for Højstrupgaard A/S Medlem af bestyrelsen for LO-Skolen Medlem af bestyrelsen for ALKA forsikring Medlem af bestyrelsen for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Medlem af bestyrelsen for Højstrupfonden Afdelingsleder Ingerlise Buck Anciennitet i ATP: 10 år Afdelingsleder i LO Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Gruppeformand Lillian Knudsen Anciennitet i ATP: 12 år Gruppeformand i 3F Fagligt Fælles Forbund Medlem af bestyrelsen for Arbejdernes Landsbank Medlem af bestyrelsen for A/S A-Pressen Medlem af bestyrelsen for Kooperativ Rengøring og Service Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Medlem af bestyrelsen for PensionDanmark Formand Sine Sunesen Anciennitet i ATP: 2 år Formand for Akademikernes Centralorganisation Formand for Akademikernes Arbejdsløshedskasse Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Medlem af bestyrelsen for Lån & Spar Bank A/S Formand Bente Sorgenfrey Anciennitet i ATP: 1 år Formand for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Næstformand i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Næstformand i Fåmandsforeningen LD Bestyrelsesmedlem i Lån & Spar Bank A/S Bestyrelsesmedlem i RUNA forsikring 18 SP årsrapport 2005 Regnskab

19 Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød Telefon Fax: SP årsrapport 2005 Regnskab ATP årsrapport 2003 Pensionsvirksomheden 3

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2007 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 29 63 68 69 ApS Juventusvej Komplementar Årsrapport 2015 INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 LEDELSENS BERETNING 3 Beretning 4 LEDELSESPÅTEGNING

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014 Dansk Revision Tønder I/S Registreret revisionsinteressentskab Alexandrinevej 1 DK-6270 Tønder toender@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 74 72 37 37 Telefax: +45 74 72 37 57 CVR: DK 33

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 4. MARTS 1982

EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 4. MARTS 1982 EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 4. MARTS 1982 Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Helle Bjørnskov Fischer

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 15737271 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2011. Barsel.dk

Årsrapport 2011. Barsel.dk Årsrapport 2011 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Ledelsens beretning 3 Påtegninger 4 Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014

Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014 Idosan A/S under frivillig likvidation Årsrapport for 2014 CVR-nr. 18 70 62 37 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /5 2015 Henrik Møgelmose Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

PTH Gruppen ApS. Årsrapport for 2013

PTH Gruppen ApS. Årsrapport for 2013 Industrivangen 17 7730 Hanstholm CVR-nr. 32937861 Årsrapport for 2013 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. juni 2014 Morten Stampe Dirigent

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere