Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005"

Transkript

1 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

2 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør Kim Graugaard Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Konsulent Lise Bardenfleth Adm. direktør Ingelise Bogason Adm. direktør Svend Aage Nielsen Chefredaktør, adm. direktør Torben Dalby Larsen Vognmand Joan Hansen Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Gårdejer Ove Møberg Adm. direktør Nils Juhl Andreasen Udpeget af Finansministeren Direktør Lisbeth Lollike Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen Udpeget af Kommunernes Landsforening Borgmester Erik Fabrin Udpeget af København og Frederiksberg Kommuner 1. viceborgmester Jørgen Glenthøj Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark Formand Hans Jensen Næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Afdelingsleder Ingerlise Buck Gruppeformand Lillian Knudsen Formand Thorkild E. Jensen Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand Arne Johansen Forbundsformand John Dahl Forbundsformand Dennis Kristensen Forbundsformand Kirsten Nissen Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Formand Allan Bang Formand Bente Sorgenfrey Direktør Jens Kragh Udpeget af Ledernes Hovedorganisation Adm. direktør Svend Askær Udpeget af Akademikernes Centralorganisation Formand Sine Sunesen Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening Direktør Steen A. Rasmussen Bestyrelse Jørgen Søndergaard (formand) Jørgen Vorsholt Kim Graugaard Jørn Neergaard Larsen Vibeke Storm Rasmussen Ove Møberg Lisbeth Lollike Hans Jensen Tine Aurvig-Huggenberger Ingerlise Buck Lillian Knudsen Sine Sunesen Bente Sorgenfrey Forretningsudvalg Jørgen Søndergaard (formand) Jørn Neergaard Larsen Tine Aurvig-Huggenberger Daglig ledelse Direktør Lars Rohde Andre medlemmer af Ledelsesgruppen Frank Olesen: Forretningsudvikling og IT Lilian Mogensen: Kundeservice, HR og Intern Service Bjarne Graven Larsen: Fonds Lars Damgaard Sørensen: Økonomi Ansvarshavende aktuar Chresten Dengsøe ATP s Ankenævn Ved Stranden København K Øvrige ledelseshverv, godkendt af bestyrelsen, for direktør, daglig ledelse, ansvarshavende aktuar og chefen for intern revision kan findes under Presserum på ATP s hjemmeside, 2 SP årsrapport ATP s Ledelsens repræsentantskab beretning

3 Indhold Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 2 Femårsoversigt 4 Ledelsens beretning 5 Påtegninger 7 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Noter 15 Aktivoversigt 17 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv 18 SP årsrapport

4 Femårsoversigt HOVEDTAL i mio. kr Bidrag Gebyrer Pensionsydelser Investeringsafkast Pensionsmæssige driftsomkostninger Pensionsteknisk resultat Årets resultat Pensionsmæssige hensættelser Aktiver i alt Kunder (antal i 1.000) NØGLETAL Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (i pct.) 16,6 9,3 12,7-11,6-2,6 Afkast efter pensionsafkastskat (i pct.) 14,1 7,9 10,9-9,9-2,2 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af bidrag - - 1,5 0,7 0,6 Omkostningsprocent af hensættelser 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 Omkostninger pr. kunde (i kr.) Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) er pr. 1. januar 2003 overført til SP. Samtlige hoved- og nøgletal er opgjort på konsolideret basis af SP og DMP. Bidragsindbetalingerne er midlertidigt suspenderet i Administrationsomkostninger og kurtage er fra 2004 opkrævet som gebyrer hos de enkelte kontohavere, hvor de tidligere blev modregnet i den årlige afkasttilskrivning. SP har fået ny regnskabsbekendtgørelse, der første gang finder anvendelse for årsrapporten for Regnskabsbekendtgørelsen foreskriver, at SP s regnskab skal aflægges som en såkaldt unit-linked ordning, hvilket bl.a. betyder at bidragsindtægter og pensionsudbetalinger indregnes direkte i regnskabsposten Hensættelser til unit-linked kontrakter under balancen. Sammenligningstallene for 2004 er tilrettet i overensstemmelse hermed. I henhold til overgangsreglerne for IFRS er der ikke foretaget tilpasning af hoved- og nøgletallene for 2001, 2002 og SP årsrapport 2005 Ledelsens beretning

5 Ledelsens beretning Årets resultat Investeringsresultatet er primært påvirket af store aktiekursgevinster i de investeringsforeninger under ATP Invest, som SP-midlerne overvejende er placeret i. Det markedsmæssige afkast af SP-porteføljen under ét blev mio. kr. før skat svarende til 16,7%. Ledelsen er tilfreds med resultatet. Det regnskabsmæssige resultat blev på 20 mio. kr. efter omkostninger og overførsel af årets nettoafkast til kundernes konti. Det regnskabsmæssige resultat består i det store og hele af et investeringsafkast efter skat på mio. kr. og en forøgelse af kundernes indestående med i alt mio. kr. Frit valg i SP Den 1. januar 2005 var skæringsdato for det frie valg i SP, der gav kunderne mulighed for at vælge mellem tre grundlæggende alternativer: Fortsat overlade forvaltningen af indeståendet til ATP Individuel placering af indeståendet via puljevalg Flytte indeståendet til en anden pensionsforvalter. Det har været ATP s ambition at gøre det både enkelt og gennemsigtigt at benytte sig af de nye valgmuligheder. Med det sigte har ATP udviklet Folkebørsen, der med avancerede elektroniske hjælpemidler understøtter individuelt investeringsvalg. Folkebørsen er blevet rost fra mange sider i både ind- og udland, og både i Sverige og Norge overvejer man at introducere lignende løsninger. Ved udgangen af året havde 3,2 mio. kunder overladt forvaltningen af deres indestående til ATP, mens kunder benyttede sig af de nye valgmuligheder på Folkebørsen. Andre kunder flyttede i løbet af året deres SP-indestående til en anden pensionsforvalter. I alt har disse kunder flyttet 1,6 mia. kr. Et flertal i Folketinget besluttede i 2004 at suspendere indbetalingerne til SP i årene 2004 og 2005, og i løbet af 2005 blev suspensionen forlænget i yderligere to år. Den fortsatte suspension har givet anledning til en usikkerhed om fremtidige indbetalinger, som næppe har været befordrende for interessen for frit valg i SP. Ved årsskiftet udgjorde det samlede indestående i SP 49,8 mia. kr. svarende til et gennemsnitligt indestående på kr. pr. konto. Afkastet i 2005 SP-porteføljen består af: SP-midler placeret af ATP SP-midler placeret af kunderne selv SUPP-midler indbetalt af førtidspensionister og placeret af ATP. SP-midlerne, som ATP placerer på kundernes vegne i alt 99,7% af den samlede portefølje placeres således, at risikoen tilpasses den enkeltes alder. For kunder op til 45 år placeres ca. 60% i aktier og ca. 40% i obligationer. For kunder over 65 år placeres ca. 20% i aktier og ca. 80% i obligationer, og for kunderne mellem 45 og 65 nedtrappes aktieandelen jævnt fra ca. 60% til ca. 20%. Tre afdelinger under investeringsforeningen ATP Invest er designet netop med henblik på en sådan aldersafhængig porteføljesammensætning. Afdelingen ATP Invest Basis Høj Risiko har således en aktieandel på ca. 60%, og derfor placeres indeståendet hos kunder under 46 år her. Tilsvarende placeres indestående hos kunder over 65 år i ATP Invest Basis Lav Risiko, hvor aktieandelen er ca. 20%. Indeståender hos kunderne mellem 46 og 65 år placeres med en andel i ATP Invest Basis Mellem Risiko, der har en aktieandel på ca. 40%, og en andel i en af de to øvrige afdelinger. SP årsrapport 2005 Ledelsens beretning 5

6 Kontohavere Indestående og ind- og udbetalinger Aldersafhængigt afkast Medlemmer primo Nye medlemmer Pensionerede Døde Flyttede Medlemmer ultimo I alt Gnsn. mio. kr. antal kr. Indbetalinger 102 Pensionsudbetalinger, løbende Pensionsudbetalinger, engangsbeløb Udbetalinger til dødsboer Fraflyttede indeståender pct. Under 46 år 18,0 50 år 16,4 60 år 11,4 Gennemsnit 16,7 Samlet indestående ultimo SP-midlerne, som ATP placerer på kundernes vegne, opnåede i gennemsnit 16,7% i afkast. Gennemsnittet dækker over stor variation, eftersom aktierne i 2005 opnåede høje afkast, har kunder med høje aktieandele fået et højere afkast end kunderne med lave aktieandele. SP-midlerne, som kunderne selv placerede via Folkebørsen, fik i gennemsnit 31,3% i afkast. Det høje afkast afspejler, at valgkunderne overvejende valgte aktiebaserede fonde, der opnåede store afkast i ternationale regnskabsstandarder, IFRS. For SP s regnskab indebærer det, at bidragsindtægter og pensionsudbetalinger ikke som hidtil indgår i SP s resultatopgørelse, idet de nu regnskabsføres direkte over balancen. Forventninger til 2006 De gennemsnitlige administrationsomkostninger forventes at stige fra 25 kr. til 26 kr. pr. kunde, mens omkostningerne til investering uændret forventes at udgøre 6 kr. pr. kunde. ATP administrerer den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP) inden for rammerne af SP. Ordningen, der kom til verden i 2003 i forbindelse med førtidspensionsreformen, havde ved udgangen af året ca førtidspensionister som medlemmer. Ved udgangen af året udgjorde den samlede formue i SUPP 594 mio. kr. svarende til et gennemsnitligt indestående på kr. pr. medlem. Afkastet af SUPP-midlerne blev 13,2%. Ændring af regnskabspraksis ATP og SP aflægger for første gang regnskab efter de in Opsvinget i verdensøkonomien ventes at fortsætte i 2006 om end med mere moderate vækstrater. Det er på denne baggrund ledelsens vurdering, at renten på obligationer med lang restløbetid vil være præget af små rentefluktuationer og være relativt uforandrede for året som helhed. Der er derfor udsigt til små positive obligationsafkast i På aktiemarkederne tegner højere prisfastsættelse, lavere indtjeningsvækst og større pres på marginerne til mere beskedne aktieafkast i 2006 sammenlignet med de tre flotte forudgående år. Der imødeses positive encifrede afkast på aktiemarkederne i Jørgen Søndergaard formand, ATP Lars Rohde direktør, ATP 6 SP årsrapport 2005 Ledelsens beretning

7 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for SP. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af SP s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Hillerød, den 22. februar 2006 Direktion: Lars Rohde /Lars Damgaard Sørensen direktør økonomidirektør Bestyrelse: Jørgen Søndergaard formand Jørgen Vorsholt Kim Graugaard Hans Jensen Tine Aurvig-Huggenberger Jørn Neergaard Larsen Vibeke Storm Rasmussen Ingerlise Buck Lillian Knudsen Ove Møberg Lisbeth Lollike Sine Sunesen Bente Sorgenfrey Godkendt af repræsentantskabet. Hillerød, den 22. februar 2006 Repræsentantskab: Jørgen Søndergaard repræsentantskabets formand SP årsrapport 2005 Regnskab 7

8 Revisionspåtegning Intern revision Vi har revideret SP s årsrapport for regnskabsåret 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. SP s ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af lov om ATP og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af SP s aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Hillerød den 22. februar 2006 Peter Jochimsen Revisionschef Repræsentantskabsvalgte revisorer Vi har revideret årsrapporten for SP for regnskabsåret 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. SP s ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af SP s aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Hillerød, den 22. februar 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Mikael Sørensen statsautoriseret revisor Jesper Edelbo statsautoriseret revisor 8 SP årsrapport 2005 Regnskab

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for SP for 2005 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. findes en likvid kurs på statusdagen, måles disse ved en teoretisk prissætning baseret på den gældende rentekurve 31. december. Tidligere blev den officielle lukkekurs anvendt på både likvide og ikke likvide obligationer som følge af ændringer i valutakurser, som indgår under Kursreguleringer i resultatopgørelsen. Årsrapporten for 2005 er SP s første årsrapport aflagt efter IFRS. Ved overgangen er anvendt IFRS 1 om førstegangsanvendelse af IFRS. Udskudt pensionsafkastskat I henhold til IAS 12 er det ikke længere tilladt at tilbagediskontere udskudt pensionsafkastskat. For at tilgodese regnskabslæserens behov for samlet regnskabsinformation, er en del af de oplysninger der kræves i henhold til IFRS indeholdt i ledelsesberetningen. Ændringer i anvendt regnskabspraksis IFRS åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 og sammenligningstal for 2004 er opgjort i overensstemmelse med de standarder og fortolkningsbidrag, der er gældende pr. 31. december Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 er udarbejdet som om disse standarder og fortolkningsbidrag altid har været anvendt, bortset fra de særlige overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser, der er beskrevet nedenfor. Regnskabspraksis er som følge af overgangen til IFRS ændret på følgende områder i forhold til sidste år: Bidrag og kontoudbetalinger vedrørende SP Årets bidrag og kontoudbetalinger vedrørende den Særlige Pensionsordning betragtes som bevægelser på individuelle opsparingskonti. I henhold til IFRS 4 skal bidrag og kontoudbetalinger derfor ikke som hidtil indregnes i resultatopgørelsen, men i stedet direkte i balancen. Obligationer I henhold til IAS 39 måles obligationer til dagsværdi, hvilket for likvide obligationer er den officielle kurs den 31. december. For obligationer, hvor der ikke Ændringer i opstilling og præsentation Udover ændring i anvendt regnskabspraksis er der gennemført ændringer i regnskabsopstillingerne, posternes benævnelse, indhold og klassifikation som følge af overgangen til IFRS, herunder væsentligst: Resultatopgørelse Bidrag og kontoudbetalinger medtages ikke længere i resultatopgørelsen. Der er medtaget en ny post, hvorefter Investeringsafkast vises før pensionsafkastskat. Der er endvidere medtaget en ny post for ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter, som vedrører ændringer i hensættelser vedrørende SP og den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. Balance Opstillingen af aktiver og forpligtelser er i overensstemmelse med IAS 1 ændret. Opstillingen følger nu en stigende likviditetsorden, hvorefter de mindst likvide aktiver og forpligtelser står øverst i balancen og de mest likvide aktiver og forpligtelser står nederst på balancen. Effekten af de ovenfor nævnte reguleringer på åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 samt årets resultat og balance for 2004 udgøres af en regulering af udskudt pensionsafkastskat, der i 2004 har forringet SP s resultat med 0,2 mio. kr. I henhold til overgangsreglerne for IFRS SP årsrapport 2005 Regnskab 9

10 er der ikke foretaget tilpasning af hoved- og nøgletallene for 2001, 2002 og Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse, da denne indgår i pengestrømsopgørelsen for ATP Koncernen, hvortil der henvises. Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Ved udarbejdelse af årsrapporten opstiller ledelsen en række forudsætninger, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger. I note 2 er oplyst om de regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som anses for væsentlige for udarbejdelsen af årsrapporten. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Omregning af fremmed valuta Funktionel valuta og præsentationsvaluta Regnskabet præsenteres i danske kroner (DKK), som er SP s funktionelle valuta og præsentationsvaluta. Omregning af transaktioner og beløb Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Investeringer, tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Realiserede og urealiserede valutakursavancer og - tab medtages i resultatopgørelsen under Kursreguleringer. Transaktioner med nærtstående parter Ved samhandel mellem ATP koncernens virksomheder, sker afregningen på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Handlerne foretages efter kontraktlig aftale mellem ATP koncernens virksomheder. RESULTATOPGØRELSE Indregning af indtægter Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. 10 SP årsrapport 2005 Regnskab

11 Gebyrer udgør den andel af bidragsindbetalingerne fra kontohaverne i SP, der anvendes til dækning af administrationsomkostninger. Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder årets renter af værdipapirer og udlån, indeksregulering af indeksobligationer, rentebetalinger vedrørende afledte finansielle instrumenter samt udbytte af kapitalandele med fradrag af udenlandske udbytteskatter. Kursreguleringer omfatter årets værdiregulering af investeringsforeningsandele og obligationer samt realiserede gevinster og tab ved salg af kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat består af årets aktuelle pensionsafkastskat, forskydning i udskudt pensionsafkastskat samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Aktuelle pensionsafkastskatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel pensionsafkastskat indregnes i balancen som beregnet pensionsafkastskat reguleret for foreløbig betalt pensionsafkastskat. Udskudt pensionsafkastskat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte pensionsafkastskatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i pensionsafkastskat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Udskudt pensionsafkastskat måles efter de gældende skatteregler og med de skattesatser, der forventes at være gældende, når den udskudte pensionsafkastskat forventes udløst som aktuel pensionsafkastskat. Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter består af den ændring i hensættelserne der relaterer sig til ændring i dagsværdien af investeringsaktiverne tilknyttet unit-linked kontrakter tilknyttet den SP samt den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. Posten opgøres efter fradrag af pensionsafkastskat. SP årsrapport 2005 Regnskab 11

12 Andre indtægter Andre indtægter omfatter gebyrer fra eksterne investeringsforeninger og -fonde, der er tilknyttet SP s Folkebørs. BALANCE Andre finansielle investeringsaktiver Køb og salg af finansielle aktiver indregnes på handelsdagen. Finansielle investeringsaktiver består primært af obligationer og investeringsforeningsandele. Finansielle investeringsaktiver indregnes første gang på indgåelsesdagen til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og måles efterfølgende ligeledes til dagsværdi For investeringsaktiver, der handles på en markedsplads, anvendes den offentligt tilgængelige markedskurs. For investeringsaktiver hvor der ikke er et aktivt marked eller hvor der ikke er en officiel kurs på det enkelte papir, fastsætter SP dagsværdien ved hjælp af forskellige værdiansættelsesmetoder. Disse omfatter anvendelse af sammenligning med andre papirer samt anvendelse af rentekurver tillagt et rentespænd, så prisfastsættelsen bliver så retvisende som muligt. Regulering af finansielle aktivers dagsværdi indregnes løbende i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret på en individuel vurdering. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Likvide midler indregnes og måles i balancen til nominel værdi. Bonuspotentiale Bonuspotentiale omfatter reguleringspuljen i SP. Reguleringspuljen anvendes til finansiering af ubalancer mellem SP s indtægter og omkostninger. Midler i reguleringspuljen tilhører alle kontohavere i SP. Hensættelser til unit-linked kontrakter Indestående vedrørende den Særlige Pensionsopsparing og den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister indeholder kontohaveres indbetalte bidrag med tillæg af årets afkasttilskrivning og med fradrag af de i året foretagne udbetalinger, arbejdsmarkedsbidrag samt medgåede administrationsomkostninger. Øvrige forpligtelser Øvrige forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, gæld til tilknyttede selskaber og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 12 SP årsrapport 2005 Regnskab

13 Resultatopgørelse for 2005 I mio. kr Note Gebyrer Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser til den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister Omkostninger vedrørende pensionsvirksomhed Pensionsteknisk resultat Andre indtægter 5 0 Årets resultat SP årsrapport 2005 Regnskab 13

14 Balance pr. 31. december 2005 I mio. kr Note AKTIVER 8 Investeringsforeningsandele Obligationer Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Tilgodehavende bidrag Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 15 0 Andre tilgodehavender Andre periodeafgrænsningsposter Anfordringstilgodehavender Tilgodehavender og andre aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER 11 Bonuspotentiale Hensættelser til unit-linked kontrakter Hensættelser til Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister Pensionsmæssige hensættelser i alt Udskudt pensionsafkastskat 0 1 Hensatte forpligtelser i alt 0 1 Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 17 Nærtstående parter 14 SP årsrapport 2005 Regnskab

15 Noter I mio. kr Note 1 Opsparingsordningerne SP og SUPP SP er en individuel opsparingsordning uden nogen form for indbygget garanti. Investeringsrisikoen i SP bærer opsparerne selv. Den enkelte opsparers individuelle indestående opgøres til markedsværdi og påvirkes derfor af markedsudviklingen, positivt såvel som negativt. Det gælder ifølge sagens natur for de kunder, der benytter sig af det frie valg og selv vælger investeringsprofil. Men det gælder også for de kunder, der overlader formueforvaltningen til ATP basiskunderne. ATP har med de nye regler fra 1. januar 2005 fået mulighed for at investere generationsopdelt, således at investeringsrisikoen for de kunder, der overlader formueforvaltningen til ATP, kan tilpasses den enkeltes ønsker. Note 4 Investeringsafkast Investeringsforenings- Obligaandele tioner Øvrige Renteindtægter Udbytte Renteindtægter og udbytter i alt Kursreguleringer I alt Administrationsomkostninger vedr. investeringsvirksomhed Investeringsafkast SUPP administreres inden for rammerne af SP i opsparingsperioden, hvorefter indeståendet ved pensionering konverteres til en livsvarig pensionsret i ATPordningen. Det betyder, at SUPP-opsparerne selv bærer investeringsrisikoen i opsparingsperioden, hvorimod risikoen knyttet til udbetalingsperioden ligger i ATP-ordningen. Note 5 Omkostninger Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed Omkostninger vedrørende pensionsvirksomhed Køb af administrative ydelser hos ATP Note 2 Nye regnskabsstandarder IASB og EU har godkendt følgende nye regnskabsstandarder, der træder i kraft for 2006 eller senere og som vurderes er relevante for SP: IAS 39 Finansielle Instrumenter; om indregning og måling med tilføjelse af bestemmelserne om anvendelse af dagsværdioptionen træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2006 eller senere. Standarden ændrer definitionen af finansielle instrumenter, der kan klassificeres til dagsværdi over resultatopgørelsen ved at begrænse de situationer, hvor denne mulighed kan benyttes. Det er SP s forventning, at denne ændring ikke vil have væsentlig betydning for klassificering af finansielle instrumenter, da SP forventer at kunne opfylde de nye definitioner. IFRS 7 Oplysninger om Finansielle Instrumenter og tilhørende ændring af IAS 1 om præsentation af virksomhedens styring af kapital gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2007 eller senere. SP forventer ikke, at implementeringen af standarderne vil give yderligere væsentlig information, som ikke er indeholdt i årsregnskabet i dag. Implementering af standarden får ikke indvirkning på indregning og måling af finansielle instrumenter. Note 3 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og estimater Ved udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med almindeligt gældende regnskabsprincipper foretager ledelsen skøn og opstiller forudsætninger, der påvirker de regnskabsmæssige rapporterede forhold. Ledelsen baserer sit skøn på erfaring samt en række andre forudsætninger, som ledelsen vurderer rimelige og relevante under de givne omstændigheder. Ledelsen i SP anser følgende skøn og dertil hørende vurderinger for væsentlige for udarbejdelse af koncernregnskabet. Revisionshonorar: Samlede honorarer til revisorer 0,4 0,4 Heraf andre ydelser end revision 0,1 0,1 Note 6 Pensionsafkastskat Aktuel pensionsafkastskat Forskydning i udskudt pensionsafkastskat 1-3 Reguleringer vedrørende tidligere år -5 0 Pensionsafkastskat i alt Pensionsafkastskat af årets inv.afkast kan forklares således: Investeringsafkast før pensionsafkastskat ifølge resultatopgørelse Beregnet 15% heraf Lempelse i hht. dobbeltbeskatningsoverenskomst 0 19 Negativ skat opstået i tidligere pensionsafkastskatsindkomstår 0 8 Årets pensionsafkastskat Regulering vedrørende tidligere år -5 0 Forskydning i udskudt pensionsafkastskat 1-3 Pensionsafkastskat i alt Andel af pensionsafkastskat, der er forfalden efter mere end et år 0 0 Note 7 Andre indtægter Eventualposter Beslutninger vedrørende den regnskabsmæssige behandling af eventualaktiver og eventualforpligtigelser er baseret på en vurdering af det forventede udfald af det pågældende forhold. Såfremt det er sandsynligt, at SP vil få en økonomisk fordel, indregnes denne som et aktiv. Er det sandsynligt, at SP må afgive økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen, indregnes denne som en forpligtelse. Hvis det ikke er muligt at estimere et beløb med tilstrækkelig sikkerhed, eller det ikke er muligt at vurdere udfaldet af en given sag, vil der blive givet oplysning om forholdet. Afgørelser i tilknytning til sådanne forhold kan i kommende regnskabsperioder medføre realiserede gevinster eller tab, der overstiger de indregnede beløb. Gebyrer fra fonde tilmeldt Folkebørsen 5 0 Andre indtægter i alt 5 0 SP årsrapport 2005 Regnskab 15

16 I mio. kr I mio. kr Note 8 Investeringsforeningsandele Note 12 Hensættelser til unit-linked kontrakter Aktiefonde: Dagsværdi pr Årets tilgang Årets afgang Årets kursregulering 20 0 Regnskabsmæssig værdi pr Anskaffelsesværdi pr Obligationsfonde: Dagsværdi pr Årets tilgang Årets afgang Årets kursregulering 0 0 Regnskabsmæssig værdi pr Anskaffelsesværdi pr Blandede fonde: Dagsværdi pr Årets tilgang Årets afgang Årets kursregulering Regnskabsmæssig værdi pr Anskaffelsesværdi pr Saldo pr Indgåede bidrag Årets kontoudbetalinger Flytninger til eksterne pensionsforvaltere Flytninger fra eksterne pensionsforvaltere 2 0 Gebyrer hævet hos kontohavere Afkast overført fra resultatopgørelse Øvrige reguleringer 0 39 Saldo pr Note 13 Hensættelse til den Supplerende arbejdsmarkedspension Saldo pr Indgåede bidrag Årets kontoudbetalinger Administrationsomkostninger -5-3 Afkast overført fra resultatfordeling 49 5 Saldo pr Note 14 Udskudt pensionsafkastskat Udskudt skat pr Årets regulering til udskudt skat -1 3 Udskudt skat pr I alt: Dagsværdi pr Årets tilgang Årets afgang Årets kursregulering Regnskabsmæssig værdi pr Anskaffelsesværdi pr Note 9 Obligationer Udskudt skat vedrører: Hensatte forpligtelser Note 15 Anden gæld Skyldig pensionsafkastskat Uafviklede fondshandler Øvrig anden gæld 4 4 Anden gæld i alt Dagsværdi pr Årets tilgang Årets udtræk 0 0 Årets afgang Årets kursregulering 0 0 Regnskabsmæssig værdi pr Anskaffelsesværdi pr Note 16 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser Investeringstilsagn, kapitalandele samt tilsagn afgivet af Innovationsforeningen ATP Private Equity Der er indgået aftale med ATP om levering af it-systemer på Note 10 Andre periodeafgrænsningsposter Note 17 Transaktioner med nærtstående parter Forudbetalte løbende ydelser Tilgodehavende renter 0 11 Andre periodeafgrænsningsposter i alt Note 11 Bonuspotentiale Reguleringspulje: Saldo pr Regulering af tidligere års bidrag -6 1 Overført årets resultat Øvrige reguleringer Saldo pr Som nærtstående parter anses ATP Koncernen. SP har haft følgende transaktioner med nærtstående parter: Salg Køb Gæld Tilgodehavende Arbejdsgivernes Tillægspension Transaktioner med nærtstående parter i alt SP s transaktioner med nærtstående parter afregnes på markedsbaseret vilkår eller omkostningsdækkende basis. Handlerne foretages efter kontraktlig aftale med ATP. 16 SP årsrapport 2005 Regnskab

17 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi Markedsværdi Netto Afkast i pct. p.a. mio. kr. investering før pensions- Primo Ultimo mio. kr. afkastskat Børsnoterede danske kapitalandele ,7 Unoterede danske kapitalandele ,9 Udenlandske kapitalandele ,8 Øvrige kapitalandele i alt ,9 Nominelle obligationer i DKK ,4 Obligationer i alt ,4 Andre finansielle investeringsaktiver ,7 Investeringsaktiver i alt ,7 I henhold til bekendtgørelsen er aktiver i ATP Invest klassificeret i overensstemmelse med Investeringsforeningernes investeringssammensætning. SP årsrapport 2005 Regnskab 17

18 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Anciennitet i ATP: 3 år Direktør for Socialforskningsinstituttet Formand for bestyrelsen i Lønmodtagernes Garantifond Formand for bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Arbejdsgiverrepræsentanter Formand Jørgen Vorsholt Anciennitet i ATP: 3 år Formand for Dansk Arbejdsgiverforening Formand for bestyrelsen for Bygteq it a/s Formand for Brøndum Holding Medlem af bestyrelsen for Brøndum A/S Medlem af bestyrelsen for FIH Erhvervsbank A/S Medlem af bestyrelsen for Young Enterprise Direktør Kim Graugaard Anciennitet i ATP: 1 år Direktør i Dansk Industri Medlem af bestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening Medlem af bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab Medlem af bestyrelsen for Industriens Pension Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Anciennitet i ATP: 9 år Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Formand for Nordic Employers Mutual Insurance Association Næstformand for bestyrelsen for PFA Pension Medlem af bestyrelsen for Ejendomsselskabet af 23. juni 1960 Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen Anciennitet i ATP: 3 år Amtsborgmester i Københavns Amt Formand for bestyrelsen for Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Medlem af bestyrelsen for Wonderful Copenhagen Medlem af bestyrelsen for Hovedstadsregionens Erhvervsforum Medlem af bestyrelsen for Øresundskomiteen Medlem af bestyrelsen for Amtsrådsforeningen Medlem af bestyrelsen for Kommunekredit Medlem af bestyrelsen for Pensionskassen for Lægesekretærer Medlem af Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Gårdejer Ove Møberg Anciennitet i ATP: 4 år Formand for Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Formand for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Medlem af bestyrelsen for Arla Foods Direktør Lisbeth Lollike Anciennitet i ATP: 4 år Direktør for Personalestyrelsen Formand for bestyrelsen for Statens Center for Kvalitet og Kompetenceudvikling Næstformand for bestyrelsen for Danmarks Forvaltningshøjskole Lønmodtagerrepræsentanter Formand Hans Jensen Anciennitet i ATP: 17 år Formand for Landsorganisationen i Danmark Formand for bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Formand for bestyrelsen for A/S A-Pressen Formand for bestyrelsen for AKF Holding A/S Formand for bestyrelsen for Højstrupgård A/S Medlem af bestyrelsen for Ørestadsselskabet I/S Medlem af bestyrelsen for Frederiksbergbaneselskaberne Medlem af bestyrelsen for A/S Dansk Erhvervsinvestering Medlem af bestyrelsen for Panda Stål A/S Medlem af bestyrelsen for Denerco Oil A/S Medlem af bestyrelsen for Dansk Innovationsinvestering Medlem af bestyrelsen for Arbejdernes Landsbank A/S Medlem af bestyrelsen for Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S Medlem af bestyrelsen for Fåmandsforeningen LD Medlem af bestyrelsen for FMS Holding Næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Anciennitet i ATP: 8 år Næstformand for Landsorganisationen i Danmark Medlem af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Feriefond Medlem af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Medlem af bestyrelsen for Højstrupgaard A/S Medlem af bestyrelsen for LO-Skolen Medlem af bestyrelsen for ALKA forsikring Medlem af bestyrelsen for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Medlem af bestyrelsen for Højstrupfonden Afdelingsleder Ingerlise Buck Anciennitet i ATP: 10 år Afdelingsleder i LO Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Gruppeformand Lillian Knudsen Anciennitet i ATP: 12 år Gruppeformand i 3F Fagligt Fælles Forbund Medlem af bestyrelsen for Arbejdernes Landsbank Medlem af bestyrelsen for A/S A-Pressen Medlem af bestyrelsen for Kooperativ Rengøring og Service Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Medlem af bestyrelsen for PensionDanmark Formand Sine Sunesen Anciennitet i ATP: 2 år Formand for Akademikernes Centralorganisation Formand for Akademikernes Arbejdsløshedskasse Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Medlem af bestyrelsen for Lån & Spar Bank A/S Formand Bente Sorgenfrey Anciennitet i ATP: 1 år Formand for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Næstformand i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Næstformand i Fåmandsforeningen LD Bestyrelsesmedlem i Lån & Spar Bank A/S Bestyrelsesmedlem i RUNA forsikring 18 SP årsrapport 2005 Regnskab

19 Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød Telefon Fax: SP årsrapport 2005 Regnskab ATP årsrapport 2003 Pensionsvirksomheden 3

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere