SLAGELSE BOLIGSELSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLAGELSE BOLIGSELSKAB"

Transkript

1 SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE MALERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/28 Udarbejdet: akr Kontrolleret: Godkendt: saa Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Omgivende miljø Kvalitetsstyring Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Prøver Rengøring Generelle specifikationer Bygningsdelsbeskrivelser Behandling af nye lette vægge i boliger og fælleshus Behandling af nye betonvægge i boliger og fælleshus Behandling af eksisterende betonvægge i tilgængelighedsboliger Behandling af nye porebetonvægge i tilgængelighedsboliger Behandling af pudsede letklinkebetonvægge i kælder Behandling af betonlofter i tilgængelighedsboliger Behandling af gipslofter Behandling af gulve i garage i fællesrum Behandling af gulve i forrum til elevator i kælder Behandling lister, lysninger, gerigter, inddækninger Behandling eksisterende radiatorer Behandling af limtræselementer i fælleshus Behandling træværk på vægge ved altaner Behandling udvendigt træværk på fælleshuset Reparation af garager efter friskæring fra boligblokke Rengøring Bilag 1 Udbudskontrolplan... 26

3 1. Orientering Side : 2/28 1. Orientering 1.1 Generelt Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem for kapitel 3. Generelle specifikationer og basisbeskrivelse Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen. Projektspecifik beskrivelse gælder fremfor basisbeskrivelse. Følgende bips basisbeskrivelser i gældende udgaver og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende: Bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger Bips B2.330, Basisbeskrivelse maling Der skal gøres opmærksom på at Slagelse Boligselskab har bestemmelser for malede overflader m.h.t. glans mv. Glans skal aftales med tilsynet.

4 2. Side : 3/ Generelt Arbejdet omfatter de i denne arbejdsbeskrivelse nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegninger over eller beskrivelser af hhv. eksisterende forhold og nye forhold, eller som fremgår implicit af arbejdets udførelse Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. Hvor der i udbudsmaterialet er henvist til specifikke normer, standarder certificeringer skal disse angivelser anses som værende efterfulgt af formuleringen eller tilsvarende. Arbejdet omfatter alle former for inddækninger og afdækninger, bortset fra de steder, hvor der udtrykkeligt er anført anden entreprise. Arbejdet omfatter ligeledes alle former for elastiske fuger mellem puds og tilstødende bygningsdele, bortset fra de steder, hvor der udtrykkeligt er anført anden entreprise. Jf udbudstidsplan kan der ikke forventes stillads til udførelse af alle pudsearbejder, tilbuddet skal derfor indeholde arbejdsplatforme, eget stillads eller tilsvarende jf udbudstidsplan. Arbejdet omfatter samtlige bygningsdele angivet i indholdsfortegnelsen under kapitel 4, samt bygningsdele, som er vist eller beskrevet i det øvrige udbudsmateriale. Arbejdet omfatter herudover eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af arbejderne. Det detaljerede omfang af arbejder og leverancer fremgår af Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4), og suppleres af tegningsmateriale, byggesagsbeskrivelse mm, men består i hovedtræk som følger: Behandling af nye indvendige vægge Behandling af eksisterende vægge i tilgængelighedsboliger Behandling af indvendigt træværk Behandling af udvendigt træværk Behandling af eksisterende radiatorer Behandling af gipslofter Behandling af eksisterende betonlofter i tilgængelighedsboliger Behandling af gulve i garage og forrum for elevator

5 2. Side : 4/ Projektering Ved projekteringen skal lovgivning, bekendtgørelser og anvisninger om kvalitetssikring af byggearbejder overholdes. 2.4 Byggeplads Det påhviler entreprenøren inden arbejdets opstart, at sikre sig at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssigt udførelse er til stede. Den udførende skal rette henvendelse til byggelederen, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være tilstede. Entreprenøren er forpligtiget til at holde orden på byggepladsen, samt løbende, dagligt at rengøre efter egne arbejder. Rengøringen skal udføres efter arbejdstilsynets regler/vejledninger med støvsugning. Stillads/hejse/løftemidler til egen brug, skal entreprenøren selv opstille. Stillads skal opsættes, nedtages og bortkøres iht. tidsplan. Stilladset skal overholde gældende lovgivning samt arbejdstilsynets krav. Levering og oplagring af byggematerialer på byggepladsen, skal aftales og planlægges sammen med byggeledelsen, senest 14 dage før 1. leverance. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplarer senest 20 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt. 2.6 Omgivende miljø Da lejlighederne (bortset fra tilgængelighedslejlighederne) vil være beboede under hele arbejdet er det af yderste vigtighed, at arbejdet udføres under størst mulig hensyntagen til beboerne og det omgivende miljø, herunder begrænsning af støv, støj, forurening eller anden gene som på nogen måde kan virke generende for beboere eller det omgivende miljø. Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljøkrav

6 2. Side : 5/ Kvalitetsstyring Kontroldokumentation Se byggesagsbeskrivelsen D&V-dokumentation Se byggesagsbeskrivelsen 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde Prøver Der udføres en referencebolig til fuld færdig udførelse, der indgår i det færdige byggeri Rengøring Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning være rengjorte. Se desuden bygningsdelsbeskrivelse for rengøring.

7 3. Generelle specifikationer Side : 6/28 3. Generelle specifikationer Se basisbeskrivelser.

8 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/28 4. Bygningsdelsbeskrivelser De i nærværende afsnit anførte specifikationer og ydelser er et supplement til de foregående beskrivelsesafsnit, basisbeskrivelserne og tegningsmaterialet. Afsnittet fremhæver en række ydelser i tilknytning til den enkelte bygningsdel og præciserer eventuelle afvigelser til tidligere afsnit. Ydelser og specifikationer anført i tegningsmaterialet eller tidligere beskrivelsesafsnit er derfor altid gældende med undtagelse af de eventuelle helt specifikt anførte afvigelser, nævnt i bygningsdelsbeskrivelsen. Arbejdet omfatter levering og montering af alle i nærværende beskrivelse specificerede ydelser samt på tegningerne viste arbejder og leverancer til fuldt færdigt arbejde, også selvom de ikke direkte er vist eller beskrevet. Bemærk: Der skal medregnes udrulning af pap fra boligens entrédør til arbejdsområderne.

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/28 01 Behandling af nye lette vægge i boliger og fælleshus Behandling af nye lette indvendige vægge, vægtype V3, V4, V5, V17, V18, V19, V24 samt nye lette vægge ved altaner i samtlige boliger. Se tegninger Filt Plastvægmaling, hvid NCS S 0502-Y, glans 7 Generelt udføres behandling i henhold til MBK blad nr. V 2820 MBK Nybehandling Vægge Oktober 2008 Blad nr. V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: III Æstetiske og høje funktionelle krav Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og jævn flade Slutbehandling: Acrylplastvægmaling på filt Kodenummer: gang spartling af samlinger og ilægning af papirstrimmel - 2 gange spartling af samlinger og 2 gange pletspartling af skruehuller, brudstyrke for spartlede samlinger iht. DS/EN gang fuldspartling med spartelmasse - filtsning/slibning af spartlede flader - grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig - opsætning af armeringsfilt i vævklæber glasfilt - 1 gang plastvævfylder - 3 gange acrylplastvægmaling Vedhæftning: Krydssnit og Tapeprøve, kl. 0-1 Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/28 02 Behandling af nye betonvægge i boliger og fælleshus Behandling af nye indvendige betonelementsvægge, vægtype V1, V2, V16, V20, V21, V23 Se tegninger Filt (undlades i depot, teknik og garage i fælleshus) Plastvægmaling, hvid NCS S 0502-Y, glans 7. I vådrum i tilgængelighedsboliger, glans 25. Forrum til elevator, glans 40. Generelt udføres behandling i henhold til MBK blad nr. V 2490 og V2472 MBK Nybehandling Vægge Marts 2008 Blad nr. V 2490 Byggemateriale: Betonelement, Glat formside, BO 22 - Bips A24 Funktionsklasse: III Æstetiske og høje funktionelle krav Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og jævn flade Slutbehandling: Acrylplastvægmaling på filt Kodenummer: slibning - 2 gange pletspartling med sandspartelmasse - 2 gange fuldspartling med sandspartelmasse - filtsning/slibning - grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig - opsætning af armeringsfilt i vævklæber glasfilt - 1 gang plastvævfylder - 3 gange acrylplastvægmaling Vedhæftning: Krydssnit og Tapeprøve, kl. 0-1 Afsmitning: Afsmitning, kl MBK Nybehandling Vægge Marts 2008 Blad nr. V 2472 Byggemateriale: Betonelement, Fri overflade, BO 23 - Bips A24 Funktionsklasse: III Æstetiske og høje funktionelle krav Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og jævn flade Slutbehandling: Acrylplastvægmaling på filt Kodenummer: 00-1

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/28 - slibning - 1 gang pletspartling med sandspartelmasse - 2 gange fuldspartling med sandspartelmasse - filtsning/slibning - grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig - opsætning af armeringsfilt i vævklæber glasfilt - 1 gang plastvævfylder - 3 gange acrylplastvægmaling Vedhæftning: Krydssnit og Tapeprøve, kl. 0-1 Afsmitning: Afsmitning, kl Vægge i depot, teknik og garage i fællesrum behandles som følger: Byggemateriale: Betonelement, Glat formside, BO 22 - Bips A24 Funktionsklasse: I Ingen sær. æstetiske og/eller funkt. krav Forventet udfald: Dækket flade Slutbehandling: Plastvægmaling Kodenummer: slibning - grunding med plastgrunder - sprøjtning med plastvægmaling, mat Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1 Afsmitning: Afsmitning, kl. 6-10

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/28 03 Behandling af eksisterende betonvægge i tilgængelighedsboliger Behandling af eksisterende indvendige betonvægge i tilgængelighedsboliger, vægtype V6, V10, V11, V12. Eksisterende vægge i øvrige boliger og trappeopgange malerbehandles ikke. Se tegninger Filt Plastvægmaling, hvid NCS S 0502-Y, glans 7. I vådrum i tilgængelighedsboliger, glans 20. Vægge afrenses for eksisterende tapet. Hvor der er reparationer efter udsparinger for el og vvs samt hvor der er nedbrudte vægge kan der være behov for en ekstra slibning og spartling. Murer har eftergået vægge for større grater og skader. Generelt udføres behandling herefter i henhold til MBK blad nr. V2472 MBK Nybehandling Vægge Marts 2008 Blad nr. V 2472 Byggemateriale: Betonelement, Fri overflade, BO 23 - Bips A24 Funktionsklasse: III Æstetiske og høje funktionelle krav Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og jævn flade Slutbehandling: Acrylplastvægmaling på filt Kodenummer: slibning - 1 gang pletspartling med sandspartelmasse - 2 gange fuldspartling med sandspartelmasse - filtsning/slibning - grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig - opsætning af armeringsfilt i vævklæber glasfilt - 1 gang plastvævfylder - 3 gange acrylplastvægmaling Vedhæftning: Krydssnit og Tapeprøve, kl. 0-1 Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/28 04 Behandling af nye porebetonvægge i tilgængelighedsboliger Behandling af nye indvendige porebetonvægge (installationsskakt i bad) i tilgængelighedsboliger, vægtype V8 Se tegninger Filt Plastvægmaling, hvid NCS S 0502-Y, glans 25. Generelt udføres behandling i henhold til MBK blad nr. V 2472/2596 (tilpasset) Byggemateriale: Porebeton Funktionsklasse: III Æstetiske og høje funktionelle krav Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og jævn flade Slutbehandling: Acrylplastvægmaling på filt Kodenummer: slibning - 1 gang pletspartling med sandspartelmasse - 2 gange fuldspartling med sandspartelmasse - filtsning/slibning - grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig - opsætning af armeringsfilt i vævklæber glasfilt - 1 gang plastvævfylder - 3 gange acrylplastvægmaling Vedhæftning: Krydssnit og Tapeprøve, kl. 0-1 Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/28 05 Behandling af pudsede letklinkebetonvægge i kælder Behandling af pudsede vægge mod forrum til elevator, vægtype V15. Kun den side der vender mod forrum malerbehandles. Se tegninger Plastvægmaling, hvid NCS S 0502-Y, glans 40. Generelt udføres behandling i henhold til MBK blad nr. V2596 (tilpasset) MBK Nybehandling Vægge April 2003 Blad nr. V 2596 Byggemateriale: Letklinkeblokke, pudsede under andet arbejde Funktionsklasse: II Æstetiske og middel funktionelle krav Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og jævn flade Slutbehandling: Plastvægmaling Kodenummer: slibning - 1 gang pletspartling med sandspartelmasse - 2 gange fuldspartling med sandspartelmasse - filtsning/slibning - grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig - 2 gange plastvægmaling Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1 Afsmitning: Afsmitning, kl. 6-10

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/28 06 Behandling af betonlofter i tilgængelighedsboliger Behandling af betonlofter i tilgængelighedsboliger samt forrum til elevator. Se tegninger Plastvægmaling, hvid NCS S 0502-Y, glans 5. Hvor der er reparationer efter udsparinger for el og vvs samt hvor der er nedbrudte vægge kan der være behov for en ekstra slibning og spartling. Murer har eftergået vægge for større grater og skader. Generelt udføres behandling i henhold til MBK blad nr. V1123C (tilpasset) MBK Vedligehold Lofter Marts 2008 Blad nr. V 1123C Byggemateriale: Beton Funktionsklasse: III Æstetiske og høje funktionelle krav Nuværende behandling: Acrylplastvægmaling Tilstand og behov: D: Almindeligt vedligehold Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og jævn flade Slutbehandling: Acrylplastvægmaling Kodenummer: vask - udgipsning - 2 gange acrylplastvægmaling Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2 Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/28 07 Behandling af gipslofter Behandling af gipslofter i vådrum i tilgængelighedsboliger samt friser i fælleshus. Se tegninger Filt Plastvægmaling, hvid NCS S 0502-Y, glans 5. Generelt udføres behandling i henhold til MBK blad nr. V1248 MBK Nybehandling Lofter Oktober 2008 Blad nr. V 1248 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: III Æstetiske og høje funktionelle krav Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og jævn flade Slutbehandling: Acrylplastvægmaling på filt Kodenummer: gang spartling af samlinger og ilægning af papirstrimmel - 2 gange spartling af samlinger og 2 gange pletspartling af skruehuller, brudstyrke for spartlede samlinger iht. DS/EN gang fuldspartling med spartelmasse - filtsning/slibning af spartlede flader - grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig - opsætning af armeringsfilt i vævklæber glasfilt - 1 gang plastvævfylder - 2 gange acrylplastvægmaling Vedhæftning: Krydssnit og Tapeprøve, kl. 0-1 Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/28 08 Behandling af gulve i garage i fællesrum Støvbinding af gulve i garage, depot og teknik i fællesrum. Se tegninger Plaststøvbinder Generelt udføres behandling i henhold til MBK blad nr. V6202 MBK Nybehandling Gulve April 2000 Blad nr. V 6202 Byggemateriale: Betongulv, slebet Funktionsklasse: II Æstetiske og middel funktionelle krav Forventet udfald: Ensartet flade Slutbehandling: Støvbinding Kodenummer: let slibning - 1 gang plaststøvbinder, fortyndet

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/28 09 Behandling af gulve i forrum til elevator i kælder Behandling af gulve i forrum til elevator i kælder. Se tegninger Plastgulvmaling, glans 40 Generelt udføres behandling i henhold til MBK blad nr. V6232 (tilpasset) MBK Nybehandling Gulve April 2000 Blad nr. V 6232 Byggemateriale: Betongulv, slebet Funktionsklasse: II Æstetiske og middel funktionelle krav Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade Slutbehandling: Plastgulvmaling Kodenummer: Cementfiller - let slibning - 1 gang pletspartling(#) med cementfiller/-spartelmasse* - grunding med plastgrunder, mikrodispers** - 2 gange plastgulvmaling, glans (#) Filler/spartelmasse påføres (om muligt) kun i fordybninger og omgivende flade renses straks. Tør Lagtykkelse: Min. 60µm Vedhæftning: Trækprøve Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/28 10 Behandling lister, lysninger, gerigter, inddækninger Gerichter (døre, vinduer o.l.) og fodlister på betonvægge monteres med skruer; der spartles og males. Gerichter (døre, vinduer o.l.) og fodlister på lette vægge monteres med sømpistol og malerbehandles ikke. Lysninger og karme leveres færdigmalede fra fabrik og proppes af tømrer efter montage, malerbehandles ikke Se tegninger Plastemalje, hvid NCS S 0502-Y, glans 50. Generelt udføres behandling i henhold til MBK blad nr. V4156 (tilpasset) MBK Nybehandling Træværk, indvendig April 2004 Blad nr. V 4156 Byggemateriale: Træ, fyr, massiv, høvlet, kl. J10 Funktionsklasse: II Æstetiske og middel funktionelle krav Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade Slutbehandling: Plastemalje Kodenummer: gang fuldspartling med acrylplastspartelmasse - 1 gang plastmellemmaling - 2 gange plastemalje, glans Isolering/shellakering, kitning, mellemslibning og afstøvning er indeholdt. Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1 Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/28 11 Behandling eksisterende radiatorer Alle radiatorer der nedtages og gensættes. Se tegninger og vvs-beskrivelse. Alkydemalje, hvid NCS S 0502-Y, glans som eksisterende Generelt udføres behandling i henhold til MBK blad nr. V7075B MBK Vedligehold Metal Juli 2006 Blad nr. V 7075B Byggemateriale: Stål radiatorer Funktionsklasse: C3 Middel korrosiv påvirkning, indvendig Nuværende behandling: Alkydemalje Tilstand og behov: B: Enkelt vedligehold Forventet udfald: Dækket, lukket og glat flade Slutbehandling: Alkydemalje Kodenummer: vask og slibning - overfladen slibes til vedhæftning (ensartet ruhed) - pletning med alkydmaling/-emalje - 1 gang alkydmaling/-emalje Mellemslibning og afstøvning er indeholdt. Tør lagtykkelse: Min. 120µm (heraf tidligere beh. = 90µm) Vedhæftning: Krydssnit-tapeprøve, kl. 3A Afsmitning: Afsmitning, kl. 10

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/28 12 Behandling af limtræselementer i fælleshus Alle limtræselementer i fælleshus. Se tegninger. UV-olie, transparent, efter nærmere aftale med byggeledelse - let slibning - 2 gange UV-olie.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/28 13 Behandling træværk på vægge ved altaner Alt træværk på vægge ved altaner. Se tegninger. Ludbehandling UV-olie, transparent, efter nærmere aftale med byggeledelse Ludbehandling: Træet vaskes eller males med hydratkalk (1/2 kg kalk til 5 l vand). Træet skal tørre helt, hvorefter det støvsuges. Herefter på 2 gange UV-olie

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/28 14 Behandling udvendigt træværk på fælleshuset Alt udvendigt træværk på fælleshuset, herunder udhængsbrædder, sternkanter og vindskeder. Se tegninger og detaljer. Plastalkydtræbeskyttelse, transparent efter aftale med byggeledelsen. Generelt udføres behandling i henhold til MBK blad nr. V5320 MBK Nybehandling Træværk, udvendig April 2004 Blad nr. V 5320 Byggemateriale: Træ, fyr, massiv, høvlet, udvendig Funktionsklasse: II Æstetiske og middel funktionelle krav Forventet udfald: Ensartet og glat flade Slutbehandling: Plastalkydtræbeskyttelse, transparent Kodenummer: grunding med vandig grundingsolie mod blåsplint og skimmel - 2 gange plastalkydtræbeskyttelse, transparent Mellemslibning og afstøvning er indeholdt. Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1 Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/28 15 Reparation af garager efter friskæring fra boligblokke Behandling af træværk på garage efter reparation efter friskæring fra boligblokke. Se tegninger og tømrerbeskrivelse. Maling som eksisterende. Generelt udføres behandling i henhold til MBK blad nr. V5320 MBK Nybehandling Træværk, udvendig April 2004 Blad nr. V 5320 Byggemateriale: Træ, fyr, massiv, høvlet, udvendig Funktionsklasse: II Æstetiske og middel funktionelle krav Forventet udfald: Ensartet og glat flade Slutbehandling: Plastalkydtræbeskyttelse, transparent Kodenummer: grunding med vandig grundingsolie mod blåsplint og skimmel - 2 gange plastalkydtræbeskyttelse, transparent Mellemslibning og afstøvning er indeholdt. Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1 Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/28 16 Rengøring Orientering Arbejdet omfatter en grundig rengøring, så bygninger/lokaler er klar til indflytning. Herunder følgende bygningsdele med kompletterende dele: Tilgængelighedsboliger og fælleshus i alle rum Gulve støvsuges og vaskes; naturstensgulve i fælleshus gives 1. gang vedligehold iht producentens anvisning Døre og karme aftørres Vinduespartier poleres ind- og udvendig inkl. vinduesprofiler Lamper aftørres på synlige flader Fastmonterede el-kanaler støvsuges og aftørres udvendigt Vindueshylder afrenses og aftørres Radiatorer aftørres på alle flader og støvsuges på ribber Toiletrum støvsuges og vaskes af. Fliser, spejle og sanitet afrenses, aftørres og poleres. Alt fast inventar støvsuges og aftørres ud- og indvendigt. Fodlister m.m. aftørres. Trapper, fordelingsrum og vindfang støvsuges, vaskes Elevatorer aftørres og poleres, inkl gulv Kælder, støvsuges i ombyggede områder Alt indvendigt påklæbet papir, beskyttelsesfilm, afdækninger, mærkater mv. på alle bygningsdele afrenses. Almindelige boliger Trapper og vindfang støvsuges, vaskes Alt indvendigt påklæbet papir, beskyttelsesfilm, afdækninger, mærkater mv. på alle bygningsdele afrenses. Nye køkkenelementer og klinker herover støvsuges og aftørres ud- og indvendigt. Vinduespartier poleres ind- og udvendig inkl. vinduesprofiler Indenfor støvvæggens placering (støvvægge etableres i rum bag altan 1,5 m inde i lejligheden) skal: Gulve støvsuges og hårde gulvoverflader vaskes Døre og karme aftørres Vægge aftørres Vinduespartier poleres ind- og udvendig inkl. vinduesprofiler Vindueshylder afrenses og aftørres Radiatorer aftørres på alle flader og støvsuges på ribber Fodlister m.m. aftørres.

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/28 Alle blokke og fælleshus Tegningshenvisning Se tegningsliste Koordinering Rengøringen foretages umiddelbart inden indflytning i fælleshus og tilgængelighedsboliger. I almindelige boliger rengøres når støvvæg nedtages. Alle øvrige arbejder inkl. efterreparationer skal således være færdige inden rengøring. Entreprenøren må i samråd med øvrige entreprenører etablere det nødvendige samarbejde således, at arbejdet kan foregå kontinuerligt, og uden at de enkelte entreprenørers folk forsinkes. Rengøringen foretages så samtlige rum er helt rene og overflader er uden spor efter rengøringsmidler, rengøringsredskaber eller maskiner. Vand, ætsende eller opløsende rengøringsmidler/ - redskaber må ikke anvendes, i et omfang, så der opstår skader på pågældende bygningsdele eller udstyr.

27 Bilag 1 Udbudskontrolplan Side : 26/28 Bilag 1 Udbudskontrolplan

28 Bilag 1 Udbudskontrolplan Side : 27/28 Paradigme for udbudskontrolplan for maling Nr. Emne Reference Metode Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 1. Materialekontrol Materialer Basisbeskrivelse afsnit og udbudsmateriale Frihed 100% Inden levering I henhold til udbudsmateriale Produktdata 2. Modtagekontrol Leverede materialer Basisbeskrivelse afsnit og leverandøranvisning Visuel Stikprøve Ved levering I henhold til udbudsmateriale og Malerfagets behandlingsanvisninger Følgesedler 3. skontrol Alle behandlinger Basisbeskrivelse afsnit og udbudsmateriale Visuel Stikprøve Mellem hver behandling I henhold til udbudsmateriale og Malerfagets behandlingsanvisninger Proceskontrol 4. Slutkontrol Alle behandlinger Basisbeskrivelse afsnit og udbudsmateriale Rengøring Basisbeskrivelse afsnit og udbudsmateriale Visuel 100% Inden aflevering I henhold til udbudsmateriale og Malerfagets behandlingsanvisninger Visuel 100% Inden aflevering I henhold til udbudsmateriale og Malerfagets behandlingsanvisninger Slutkontrol Slutkontrol

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Hovedprojekt Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: MIM/KAY Kontrolleret: PT Godkendt: KAY Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq SA Projekt nr.: EGB 07-246-0-400-032 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B 1010 Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq Tekniskafdeling Sisimiut 11/03/2016 Side 1 / 13 Indhold 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 Bygningsdele... 3 2.3.... 4 Der henvises til afsnit 2.9 prøver... 4 2.4. Byggeplads... 4 2.5. Sikkerhed og sundhed... 4 2.6. Omgivende miljø...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.:70 27 11 31 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Indholdsfortegnelse Side : 1/32 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.5 MALERARBEJDET 1.5.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.5.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec.

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdeling 523 - KIRKEBAKKEN Kirkebakken 2-68 Model A normalistandsættelse Indholdsfortegnelse: Side: I. Generelt 2 II Overtagelse af boligen ved indflytning 2 III Vedligeholdelse

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Maling

Arbejdsbeskrivelse Maling Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Maling Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N03-Maling Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9001 afs. 1 STATIONSPARKEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmødet den 7. juni 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. Udlejer vedligeholder de malede overflader

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9017 afs. 1 HUMLEHAVEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 21. august 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. 3. 4. 5. Vedligeholdelse af den til boligen

Læs mere

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter.

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Ejendomscentret 1 Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Arbejdet omfatter følgende entreprise: Murer, Kloak/beton, Tømrer, VVS, Maler, Gulvlægger. Generelt:

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

HOVEDENTREPRISE, Bygningsdelsbeskrivelse Store Kongensgade 14

HOVEDENTREPRISE, Bygningsdelsbeskrivelse Store Kongensgade 14 HOVEDENTREPRISE, Bygningsdelsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 5 1.1 Generelt 5 2 OMFANG... 5 2.1 Generelt

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard malerbehandlinger og farver Gældende fra: 15. april 2016 Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Definitioner... 4 Dokumentation... 4 Malerbehandling

Læs mere

Randers Malerskole. Grundforløbet Værktøjskasse 1, 2 og 3. Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke.

Randers Malerskole. Grundforløbet Værktøjskasse 1, 2 og 3. Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke. Tema: Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke. Mål: Målet med projektet er at du på en væg får prøvet at udføre en række forskellige malebehandlinger fra bundbehandlinger til slutbehandlinger,

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere