Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar - Kravbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar - Kravbeskrivelse"

Transkript

1 Dansk standard DS udgave Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar - Kravbeskrivelse Social responsibility management system Dansk Standard Eftertryk uden tilladelse forbudt

2 DS København DS projekt: M ICS: Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket betyder, at det er en standard udarbejdet på nationalt niveau. DS-publikationen er på dansk : Denne standard er tidligere udgivet med DS-betegnelsen: DS 26001:2010. Betegnelsen er ændret pga. ønske fra den internationale standardiseringsorganisation ISO. Ud over at DS-betegnelsen er ændret til, er der foretaget få sproglige, korrekturmæssige ændringer, men standarden er ikke at betragte som en revision af DS 26001:2010, selvom DS-betegnelsen og udgivelsesåret er ændret. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar Kravbeskrivelse 1

4 2

5 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 7 Fordele ved at arbejde systematisk med samfundsmæssigt ansvar... 8 God ledelse... 9 Ledelsessystemets opbygning... 9 Ekstern auditering og certificering Anvendelsesområde Generelt Anvendelse Termer og definitioner Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar Generelle krav Principper for samfundsmæssigt ansvar Områder og emner under samfundsmæssigt ansvar Gennemgang og prioritering Organisationsledelse Menneskerettigheder Arbejdsforhold Miljø God forretningsskik Forbrugerforhold Lokal samfundsinvolvering og -udvikling Ledelsens ansvar Ledelsens forpligtelser Interessenter Identifikation af interessenter Prioritering af interessenter Inddragelse af interessenter Udarbejdelse af liste over væsentlige emner Politik og planlægning af samfundsmæssigt ansvar Politik for samfundsmæssigt ansvar Planlægning af målsætninger og mål for samfundsmæssigt ansvar Planlægning af ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar Ansvar og beføjelser Generelt Ledelsens repræsentant Ledelsens evaluering Generelt Input til ledelsens evaluering Output fra ledelsens evaluering Dokumentation Generelt Ledelseshåndbog for samfundsmæssigt ansvar Styring af dokumenter Styring af registreringer

6 5 Styring af ressourcer Tilvejebringelse af ressourcer Kompetence, uddannelse og bevidsthed Infrastruktur Implementering og drift Handlingsplaner Udvælgelse af og samarbejde med leverandører Udvælgelse af leverandører Samarbejde med leverandører Driftsstyring Nødberedskab og afværgeforanstaltninger Kommunikation Generelt Intern kommunikation Ekstern kommunikation Rapportering Løbende forbedringer Generelt Overvågning og måling Interessenters tilfredshed Intern audit Evaluering af efterlevelse Analyse af data Forbedring Løbende forbedringer Afvigelser, korrigerende handlinger og forebyggende handlinger Anneks A (informativt) Eksempler på handlinger inden for de enkelte områder og emner under samfundsmæssigt ansvar Organisationsledelse Menneskerettigheder Arbejdsforhold Miljø God forretningsskik Forbrugerforhold Lokal samfundsinvolvering og -udvikling Anneks B Krydsreferencer mellem DS 49001, ISO 26000, ISO 9001, ISO og OHSAS Anneks C Oversigt over emner inden for samfundsmæssigt ansvar i DS og ISO

7 Forord Denne danske certificerbare standard for samfundsmæssigt ansvar er udarbejdet af S-397, Udvalget for Samfundsmæssig Ansvarlighed, hos Dansk Standard og har status som national standard. Standarden gælder for alle typer og størrelser af organisationer og kan tilpasses forskellige geografiske, kulturelle og sociale forhold. Standarden er bygget op på samme måde som ISO 9001 for kvalitetsledelse og ISO for miljøledelse omkring de elementer, som ledelsessystemet skal indeholde. Krav og indhold i de enkelte elementer er baseret på den internationale vejledning ISO 26000, Social Responsibility. Det betyder, at den danske standard også kan benyttes som et referencedokument i forhold til kravstandarder og vejledninger i andre lande, som tilsvarende refererer til ISO Standarden indeholder et anneks A med eksempler på handlinger inden for de enkelte områder og emner baseret på tilsvarende punktlister i ISO men tilpasset og suppleret til en dansk kontekst. Endvidere er der udarbejdet et anneks B, som sammenstiller overskrifter for de enkelte afsnit i DS med de tilsvarende afsnit i ISO 26000, ISO 9001, ISO og OHSAS En vurdering af graden af overlap kræver dog sammenligning med den konkrete tekst. Sidst findes et annkes C, som giver oversigt over de 40 emner under samfundsmæssigt ansvar i DS og de 37 emner i ISO Fra både danske virksomheder og myndigheder samt en række interesseorganisationer har der længe været udtrykt ønske om en fælles dansk standard, der stiller krav om, hvilke principper, emner og processer en organisation skal arbejde med, hvis den vil kunne dokumentere, at den agerer samfundsmæssigt ansvarligt. Hensigten med denne standard er at gøre det lettere at udvælge og arbejde med de emner inden for samfundsmæssigt ansvar, der er relevante og væsentlige for organisationen og dens interessenter, og håndtere emnerne på en systematisk og effektiv måde. I lighed med den internationale vejledning ISO er den danske standard udarbejdet i dialog med repræsentanter fra seks interessentgrupper: Virksomheder, myndigheder, ngo er, forbrugerorganisationer, fagforeninger og andre organisationer herunder universiteter, rådgivere m.fl. Det er således i høj grad interessenterne selv, der har udarbejdet standarden og defineret de krav, den indeholder. Som for andre ledelsessystemstandarder er der ikke nødvendigvis fuld enighed omkring den præcise formulering af enkelte krav eller om et krav som sådan. Standarden har endvidere været i offentlig høring, således som danske standarder skal, og kommentarer fra høringen er så vidt muligt indarbejdet i standarden. Standarden indeholder ikke krav til forløbet af en certificering eller akkrediteret certificering. Organisationer, som ønsker dette, henvises til relevante certificeringsorganer. Krav til akkrediteret certificering af ledelsessystemstandarder kan findes på Sammen med denne kravstandard har Dansk Standard i samarbejde med medlemmer af S-397 udarbejdet en vejledning om samfundsmæssigt ansvar, DS-vejledning Organisationer, som ønsker at opbygge eller tilpasse et ledelsessystem, så det opfylder kravene i DS 49001, kan finde vejledning hertil i DS-vejledning Vejledningen indeholder også råd og anbefalinger omkring certificering. Endvidere er annekset fra ISO med eksempler på initiativer og metoder omkring samfundsmæssigt ansvar medtaget i en tilpasset dansk version. Dette er 1. udgave af den danske standard for samfundsmæssigt ansvar. 5

8 6

9 Indledning Alle former for organisationer er i stigende grad optaget af at opnå og demonstrere samfundsmæssigt ansvar i forbindelse med deres aktiviteter, varer og tjenesteydelser. Organisationers påvirkning af omgivelserne er blevet en vigtig del af den samlede vurdering af deres indsats og resultater 1, og organisationer er i dag underlagt en stigende grad af bevågenhed fra deres forskellige interessenter herunder kunder, forbrugere, arbejdstagere og deres fagforeninger, medlemmer, lokalsamfund, ngo er, donorer, investorer, myndigheder, virksomheder og offentligheden i bred forstand. Indsatsen omkring samfundsmæssigt ansvar (Social Responsibility, SR) er primært baseret på frivillige initiativer i den enkelte organisation, fx arbejdet med det rummelige arbejdsmarked i en dansk kontekst. På enkelte områder er der imidlertid kommet lovkrav, fx til større aktieselskabers og statslige virksomheders rapportering om samfundsmæssigt ansvar. Endvidere er internationale normer for menneskerettigheder og grundlæggende arbejdstagerforhold m.m. typisk implementeret i dansk lov. Derfor er lovkrav og andre krav et væsentligt udgangspunkt for organisationens arbejde med samfundsansvar. Mange organisationer har i dag udarbejdet og implementeret politikker og retningslinjer for samfundsmæssigt ansvar. Det er imidlertid ikke altid i sig selv tilstrækkeligt til at give en organisation sikkerhed for, at den ikke alene opfylder, men også fortsat vil opfylde de krav og forventninger, samfundet har til organisationen. For at være effektivt og troværdigt må arbejdet med samfundsmæssigt ansvar nødvendigvis udføres inden for et struktureret ledelsessystem, som er en integreret del af de samlede ledelsesaktiviteter. Formålet med denne standard er at fremme samfundsmæssigt ansvar hos alle typer organisationer og derigennem bidrage til bæredygtig udvikling lokalt, regionalt og globalt, herunder udryddelse af fattigdom, sundhed for alle, social retfærdighed, opfyldelse af samfundets behov, respekt for jordens økologiske grænser og fremtidige generationers behov. Standardens opbygning er illustreret i figur 1 (på næste side). Denne standard forsyner organisationer med elementerne i et effektivt ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar, som kan integreres med andre ledelsesmæssige krav, og hjælper organisationerne til at nå deres mål for samfundsmæssigt ansvar. Som det gælder for andre standarder, er det ikke hensigten, at denne standard bruges til at skabe ikke-toldmæssige handelshindringer eller til at forøge eller ændre en organisations lovmæssige forpligtelser. Denne standard fastsætter krav til et ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar, således at en organisation bliver i stand til at udvikle og implementere en politik og målsætninger, der er baseret på respekt for internationale adfærdsnormer. Samtidig tages der hensyn til kravene i dansk lovgivning og gives vejledning til, hvordan organisationen kan gå videre end overholdelse af lovkrav. Systemets succes afhænger af engagement på alle niveauer og hos alle funktioner, især hos topledelsen. Et sådant system sætter en organisation i stand til at udarbejde en politik for samfundsmæssigt ansvar, fastlægge målsætninger og processer til at opfylde forpligtelsen i politikken, iværksætte de nødvendige handlinger for at forbedre indsatsen og resultaterne og demonstrere, at systemet opfylder kravene i denne standard. I de enkelte afsnit indgår ofte punktlister, som i denne danske standard er alfabetiseret fortløbende i det aktuelle afsnit. Herved får brugere af standarden lettere ved at henvise til konkrete punkter i listerne. Denne alfabetisering skal ikke læses som en prioritering af punkterne i de aktuelle lister. Det er vigtigt at skelne mellem denne kravbeskrivelse, der beskriver kravene til en organisations ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar som grundlag for certificering og/eller egenerklæring, og den ikke-certificerbare vejledning DS-vejledning 49004, som har til formål at give grundlæggende hjælp til en organisation ved etablering, implementering eller forbedring af et ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar. 1 Indsats og resultater kan sammenfattes som præstationer. Begrebet dækker både procesmæssige og områdemæssige præstationer. 7

10 Fordele ved at arbejde systematisk med samfundsmæssigt ansvar Ved at tage fat på de centrale emner og spørgsmål, der relaterer sig til samfundsmæssigt ansvar, og integrere dem i beslutninger og aktiviteter kan en organisation opnå en række gevinster, herunder: træffe velunderbyggede beslutninger baseret på en bedre forståelse af samfundets forventninger, de muligheder, der er forbundet med samfundsmæssigt ansvar, samt den risiko, det indebærer ikke at påtage sig et samfundsmæssigt ansvar forbedre organisationens risikoledelse og risikostyring forbedre organisationens omdømme og opnå større offentlig tillid styrke relationerne til organisationens interessenter og forebygge eller begrænse potentielle konflikter omkring organisationens aktiviteter og produkter forbedre medarbejdernes sundhed og sikkerhed og styrke organisationens evne til at rekruttere, motivere og fastholde sine medarbejdere opnå besparelser via øget produktivitet og ressourceeffektivitet, lavere vand- og energiforbrug, mindre affald, nyttiggørelse af værdifulde biprodukter og øget tilgængelighed af råvarer opnå en konkurrencefordel ved at skabe adgang til nye markeder og nye innovationsmuligheder styrke evnen til at dokumentere indsatsen i forhold til samfundsmæssigt ansvar. 8 Indledning Fordele, god ledelse, ledelsessystemets opbygning samt ekstern auditering og certificering Anvendelsesområde (kapitel 1) Krav og vejledning til alle former for organisationer uanset størrelse og geografisk placering Termer og definitioner (kapitel 2) Definitioner af termer Principper for samfundsmæssigt ansvar (afsnit 3.2) Ansvarlighed og forklarlighed Gennemsigtighed Etisk adfærd Respekt for interessenter Overholdelse af lovkrav Respekt for internationale adfærdsnormer Respekt for menneskerettigheder Væsentlighed Helhedssyn Løbende forbedringer 2 fundamentale krav til ledelse af samfundsmæssigt ansvar Gennemgang og prioritering af emner (3.3.1) Ledelsens ansvar (kapitel 4) Implementering og drift (kapitel 6) Miljø Organisationsledelse God forretningsskik Eksempler på handlinger (anneks A) Integration.5 Communication af samfundsmæssigt ansvar on i hele SRorganisationen og dens indflydelsessfære Identifikation, prioritering og inddragelse af interessenter (4.2) Områder under samfundsmæssigt ansvar (afsnit 3.3) Menneskerettigheder Arbejdsforhold Forbrugerforhold Elementer i ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar Styring af ressourcer (kapitel 5) Løbende forbedringer (kapitel 7) Figur 1 Overblik over opbygningen af DS Lokal samfundsinvolvering og -udvikling Bæredygtig udvikling Optimering af organisationens bidrag til

11 God ledelse Den mest effektive måde at integrere samfundsmæssigt ansvar i hele organisationen går via det generelle ledelsessystem, som anvendes til at træffe og gennemføre beslutninger med henblik på at nå organisationens overordnede mål. Ledelsens holdninger og handlinger samt organisationens formål, ønsker, værdier, etik og strategi udstikker organisationens samlede kurs. Forudsætningen for at gøre det samfundsmæssige ansvar til en central og effektiv del af driften af en organisation er at afspejle det samfundsmæssige ansvar i alle disse aspekter af organisationens ledelse og drift. Dette gøres ved at integrere det samfundsmæssige ansvar i organisationens politikker, strategier og aktiviteter. En samfundsmæssigt ansvarlig organisation bør forholde sig til den kontekst, den er en del af, dér hvor dens aktiviteter finder sted. Organisationen bør systematisk undersøge og vurdere de potentielle og faktiske påvirkninger af hvert af de emner for samfundsmæssigt ansvar, som indgår i denne standard. Det gælder både i forhold til egne aktiviteter og inden for organisationens indflydelsessfære. Når organisationen fx træffer beslutninger om nye aktiviteter, bør de mulige konsekvenser i forhold til dens omgivelser medtages. Dermed bør organisationen afklare, hvordan den bedst kan minimere mulige skadevirkninger af sine aktiviteter og øge de positive virkninger af sin adfærd i forhold til samfund og miljø. Ledelsessystemets opbygning Denne standard er baseret på den metodik, der er kendt som "Plan-Do-Check-Act" (PDCA), se figur 2. PDCA kan kort beskrives på følgende måde: Plan: Opstille målsætninger, mål og processer, der er nødvendige for at levere resultater i overensstemmelse med organisationens politik (planlægge) svarer til standardens kapitel 3, 4 og 5, som afklarer, hvad samfundsmæssigt ansvar, ledelsens ansvar og de planlæggende aktiviteter er i denne standard. Do: Gennemføre processerne (gennemføre) svarer til standardens kapitel 6, som omhandler implementering og drift af processer m.m. omkring samfundsmæssigt ansvar. Check: Overvåge og måle processer i forhold til politik, målsætninger, mål, lovkrav og andre krav samt rapportere resultaterne (tjekke) svarer til standardens kapitel 7, som medtager både kontrol og forbedringer i samme kapitel. Act: Iværksætte handlinger for løbende at forbedre indsatser i og resultater af ledelsessystemet (korrigere). Figur 2 Standardens model for et ledelsessystem 9

12 Mange organisationer styrer deres aktiviteter ved at anvende et system af procedurer, procesbeskrivelser, fremgangsmåder eller lignende, som fx kan tage udgangspunkt i standardens krav eller i den organisering af aktiviteter, som organisationen har valgt. Det sidste kaldes "procesorientering". Denne standard fremmer anvendelsen af denne procesorientering. PDCA kan anvendes på alle processer i organisationen, således at de planlægges, gennemføres, tjekkes og korrigeres med henblik på at opnå løbende forbedringer af indsats og resultater i forhold til politik, målsætninger og mål inden for samfundsmæssigt ansvar. Denne standard indeholder kun krav, der som udgangspunkt kan auditeres objektivt. Organisationer, der har brug for mere generel vejledning om ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar, henvises til DS-vejledning Denne standard opstiller ingen specifikke indholdskrav ud over forpligtelsen til at overholde relevante lovkrav og opfylde andre krav, som organisationen har tilsluttet sig, og til løbende forbedringer i ledelsessystemets funktioner og i indsatsen på emner under samfundsmæssigt ansvar. To organisationer, der udfører sammenlignelige aktiviteter, men hvis indsats i forhold til samfundsmæssigt ansvar er forskellig, kan således begge opfylde standardens krav. Elementerne i et ledelsessystem efter denne standard kan tilpasses eller integreres i andre ledelsessystemer. En organisation kan tilpasse et eller flere eksisterende ledelsessystemer for at etablere et ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar, der opfylder kravene i denne standard. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at de forskellige elementer i ledelsessystemet kan anvendes forskelligt, afhængigt af det tilsigtede formål og de involverede interessenter. Organisationen bestemmer selv afgrænsningen af ledelsessystemet i forhold til organisationens aktiviteter, processer, varer og tjenesteydelser og herunder også en eventuel geografisk afgrænsning. Organisationen bør dog være opmærksom på, at vurderingen af emners relevans og væsentlighed også omfatter organisationens værdikæder. Ledelsessystemets detaljeringsniveau og kompleksitet, omfanget af dokumentation og de ressourcer, der afsættes til det, afhænger af et antal faktorer, bl.a. systemets anvendelsesområde, organisationens størrelse og arten af dens aktiviteter, varer og tjenesteydelser. Dette kan især gælde små og mellemstore organisationer (SMO). Ekstern auditering og certificering Organisationer, som ønsker at sikre overensstemmelse med standardens krav, kan vælge at få dette efterprøvet af en uafhængig, ekstern interessent i form af en tredjepartsverificering og -erklæring (typisk fra et certificeringsorgan) på basis af en ekstern audit. Hvis organisationen ønsker at kommunikere eksternt, at de opfylder standardens krav, skal dette kunne dokumenteres gennem en uafhængig, ekstern audit. Den eksterne auditor skal kunne dokumentere den nødvendige kompetence vedr. DS opnået gennem deltagelse i relevante, kompetencegivende kurser eller lignende. Organisationen skal selv gennemføre intern audit som en del af ledelsessystemet, og resultaterne herfra vil indgå som en del af grundlaget for en ekstern audit. Andre ledelsessystemstandarder indeholder også mulighed for en egenerklæring om overensstemmelse med standardens krav, men dette anbefales ikke i denne standard. Standarden stiller ikke bestemte krav til indsats og resultater på de forskellige områder, men udelukkende såkaldte proceskrav krav om gennemførelse af en række aktiviteter og handlinger og en løbende forbedring af indsats og resultater. Det er op til den enkelte organisation at formulere eventuelle krav til indsats og resultater inden for de enkelte emner og evt. at lade disse indgå som en del af grundlaget for en ekstern audit og certificering. For en række ledelsessystemstandarder er der udarbejdet internationale og nationale regler og retningslinjer for akkrediteret certificering. Sådanne rammer er ikke fastsat for certificering efter DS 49001, men en vejledende tekst herom kan findes i DS-vejledning

13 1 Anvendelsesområde 1.1 Generelt Denne standard stiller krav og giver vejledning til alle former for organisationer, uanset størrelse og geografisk placering, om: a) Koncepter, termer og definitioner vedrørende samfundsmæssigt ansvar a) Baggrund, tendenser og karakteristika for samfundsmæssigt ansvar b) Principper og praksis for samfundsmæssigt ansvar c) Områder og emner i relation til samfundsmæssigt ansvar d) Integration, implementering og fremme af samfundsmæssigt ansvarlig adfærd i hele organisationen og dens indflydelsessfære e) Identifikation og inddragelse af interessenter f) Kommunikation (intern og ekstern) af krav, forventninger, indsats og resultater i relation til samfundsmæssigt ansvar og hermed bidrag til en bæredygtig udvikling g) Rapportering af samfundsmæssigt ansvar. 1.2 Anvendelse Denne standard stiller krav om, at en organisation iværksætter aktiviteter, der går videre end overholdelse af lovkrav og opfyldelse af andre krav som følge af ordninger, aftaler mv., som organisationen har tilsluttet sig. Herved erkender organisationen, at overholdelse af love og regler ikke alene modsvarer forventningerne til samfundsmæssigt ansvar. Denne standards formål er at fremme en fælles forståelse på området samfundsmæssigt ansvar. Den kan anvendes sammen med andre dokumenter og initiativer vedrørende samfundsmæssigt ansvar. Under anvendelsen af denne standard kan der tages hensyn til social, miljø-, lov- og organisationsmæssig diversitet samt forskelle i økonomiske forudsætninger, men stadig under forudsætning af overholdelse af national lovgivning og internationale normer. Denne standard er en ledelsessystemstandard og kan anvendes til certificering af efterlevelse af standardens krav. 11

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem

Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem Dansk standard DS 8001 1. udgave 2005-07-11 Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem Integrated management systems DS 8001 København DS projekt: M202624 ICS: 03.120.10; 13.020.10;

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Dansk standard DS/OHSAS 18002 2. udgave 2009-08-07 Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems Guidelines for the implementation

Læs mere

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Dansk Standard DS 4000 1. udgave 2001-08-10 Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Graphic symbols for environmental management and internal environmental communication DS 4000

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet

Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet DS-information DS/INF 418-2 1. udgave 2014-02-11 Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet for bygninger Calculation of heat loss from buildings Part 2: Calculation of

Læs mere

Støbning SG-jern (støbejern med kuglegrafit)

Støbning SG-jern (støbejern med kuglegrafit) Dansk standard DS/EN 1563+A1 2. udgave 2004-02-26 Støbning SG-jern (støbejern med kuglegrafit) Founding Spheroidal graphite cast irons DS/EN 1563+A1 København DS projekt: 54816 ICS: 77.140.80 Deskriptorer:

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Dansk standard DS/OHSAS 18001 2. udgave 2008-01-14 Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Occupational health and safety management systems Specification DS/OHSAS 18001 København DS projekt: M224197

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Dansk standard DS 1537 1. udgave 2014-04-30 Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Execution of special geotechnical works Ground anchors Testing DS 1537 København DS projekt: M279429

Læs mere

Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi

Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi Dansk Standard DS/EN 12597 1. udgave 2001-09-18 Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi Bitumen and bituminous binders Terminology DANSK STANDARD Danish Standards Association Kollegievej 6 DK-2920

Læs mere

Ds-vejleDning 490 04:2010. Vejledning i samfundsmæssigt ansvar

Ds-vejleDning 490 04:2010. Vejledning i samfundsmæssigt ansvar Ds-vejleDning 490 04:2010 1. udgave Vejledning i samfundsmæssigt ansvar DS-vejledning 49004:2011 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar DS-vejledning 49004:2011 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar Dansk Standard

Læs mere

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Dansk standard DS/INSTA 810 1. udgave 2011-08-08 Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Requirements and recommendations for the provision of cleaning services DS/INSTA 810 København

Læs mere

Sundhedsinformatik Patientjournaler Definition, anvendelsesområde og kontekst

Sundhedsinformatik Patientjournaler Definition, anvendelsesområde og kontekst DS-information DS/ISO/TR 14292 1. udgave 2012-04-02 Sundhedsinformatik Patientjournaler Definition, anvendelsesområde og kontekst Health informatics Personal health records Definition, scope and context

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

Brolægning og belægningsarbejder

Brolægning og belægningsarbejder Dansk standard DS 1136 3. udgave 2013-06-21 Brolægning og belægningsarbejder Paving works DS 1136 København DS projekt: M261913 ICS: 93.080.20 Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket

Læs mere

Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138

Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138 DS-information DS/INF 165 2. udgave 2011-12-22 Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138 Reinforcing steel for concrete structures Identification

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer DS-information DS/INF 418-1 1. udgave 2013-09-27 Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer Calculation of heat loss from buildings Part 1: Calculation

Læs mere

Tilgængelighed for alle

Tilgængelighed for alle Dansk Standard DS 3028 1. udgave Godkendt: 2001-06-08 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Tilgængelighed for alle General accessibility DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Hjælpemidler til blinde og svagsynede personer Taktile indikatorer på fodgængerarealer

Hjælpemidler til blinde og svagsynede personer Taktile indikatorer på fodgængerarealer Dansk standard DS/ISO 23599 1. udgave 2012-04-03 Hjælpemidler til blinde og svagsynede personer Taktile indikatorer på fodgængerarealer Assistive products for blind and visionimpaired persons Tactile walking

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Brolægning og belægningsarbejder

Brolægning og belægningsarbejder Dansk standard DS 1136 2. udgave 2003-09-26 Brolægning og belægningsarbejder Paving works DS 1136 København DS projekt: 51386 ICS: 93.080.20 Deskriptorer: brolægning,belægningsarbejder,kørebanebrolægning,knoldebrolægning,

Læs mere

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Dansk standard DS/ISO 11462-1 2. udgave 2007-03-08 Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Guidelines for implementation of statistical

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner DS-information DS/INF 1990 1. udgave 2012-04-24 Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner Consequences classes for building constructions DS/INF 1990 København DS projekt: M258329 ICS: 91.070.10; 91.080.01

Læs mere

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Dansk standard DS 475 2. udgave 2012-11-19 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Code of Practice for trenching for underground pipes and cables DS 475 København DS projekt: M264782 ICS: 93.020 Første

Læs mere

Certificering i samfundsansvar. Specialist - Værktøj

Certificering i samfundsansvar. Specialist - Værktøj Certificering i samfundsansvar Specialist - Værktøj Certificering i samfundsansvar... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 2 Baggrund og formål med DS 49.001... 3 af DS 49.001... 4 Hvordan arbejder

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Kunstig belysning i arbejdslokaler

Kunstig belysning i arbejdslokaler Dansk standard DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler Artificial lighting in workrooms 6. udgave 2005-06-17 DS 700 København DS projekt: 56900 ICS: 91.160.10 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Dansk standard DS/ISO

Dansk standard DS/ISO Dansk standard DS/ISO 3951-1 2. udgave 2007-04-17 Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation Del 1: Specifikation af enkelt stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for

Læs mere

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Dansk standard DS/INSTA 800 3. udgave 2011-03-14 Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Cleaning quality System for establishing and assessing cleaning quality DS/INSTA

Læs mere

Norm for mekaniske ventilationsanlæg

Norm for mekaniske ventilationsanlæg Dansk standard DS 447 2. udgave 2005-06-15 Norm for mekaniske ventilationsanlæg Code of Practice for mechanical ventilation installations DS 447 København DS projekt: 48146 ICS: 91.140.30 Første del af

Læs mere

Arbejde under spænding Minimumafstande for A.C.-systemer i spændingsområdet 72,5 kv til 800 kv Beregningsmetode

Arbejde under spænding Minimumafstande for A.C.-systemer i spændingsområdet 72,5 kv til 800 kv Beregningsmetode Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 61472:2013/AC:2015 1. udgave 2015-12-14 Arbejde under spænding Minimumafstande for A.C.-systemer i spændingsområdet 72,5 kv til 800 kv Beregningsmetode Live working Minimum

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Commissioning-processen til bygninger Installationer i nybyggeri og større ombygninger

Commissioning-processen til bygninger Installationer i nybyggeri og større ombygninger Dansk standard DS 3090 1. udgave 2014-02-27 Commissioning-processen til bygninger Installationer i nybyggeri og større ombygninger The commissioning process in buildings Installation services in new buildings

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Olieprodukter Bestemmelse af sulfataske i smøreolier og additiver

Olieprodukter Bestemmelse af sulfataske i smøreolier og additiver Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 3987/Corr. 1 1. udgave 2011-02-22 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 3987/Corr. 1:2011 Olieprodukter Bestemmelse af sulfataske

Læs mere

Kølesystemer og varmepumper Systemrutediagrammer samt rørog instrumentdiagrammer Udformning og symboler

Kølesystemer og varmepumper Systemrutediagrammer samt rørog instrumentdiagrammer Udformning og symboler Dansk standard DS/EN 1861 2. udgave 2000-12-15 Kølesystemer og varmepumper Systemrutediagrammer samt rørog instrumentdiagrammer Udformning og symboler Refrigerating systems and heat pumps System flow diagrams

Læs mere

Specifikation af kvalificerede certifikater

Specifikation af kvalificerede certifikater Dansk standard DS 844 2. udgave 2003-12-22 Specifikation af kvalificerede certifikater Specification for qualified certificates DS 844 København DS projekt: 53788 ICS: 35.040 Deskriptorer: certifikater,digitale

Læs mere

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Dansk standard DS/ISO 11040-6 1. udgave 2012-05-15 Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Prefilled syringes Part 6: Plastic barrels for injectables DS/ISO 11040-6 København

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber

Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber Dansk standard DS 13000 1. udgave 2007-05-31 Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber Measurement of buildings, concepts of area and volume DS 13000 København DS projekt: M213158 ICS: 91.010.30;

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 33/AC 1. udgave 2013-07-12 Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner WC pans and WC suites Connecting dimensions DS/EN 33/AC København DS projekt: M274164 ICS: 91.140.70

Læs mere

Landbrugsmaskiner Sikkerhed Del 7: Mejetærskere, grønt- og bomuldshøstere

Landbrugsmaskiner Sikkerhed Del 7: Mejetærskere, grønt- og bomuldshøstere Dansk standard Rettelsesblad DS/EN ISO 4254-7/AC 1. udgave 2010-11-16 Landbrugsmaskiner Sikkerhed Del 7: Mejetærskere, grønt- og bomuldshøstere Agricultural machinery Safety Part 7: Combine harvesters,

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Metode til at måle gears energieffektivitet

Metode til at måle gears energieffektivitet Dansk Standard DS 2410 1. udgave 2002-05-14 Metode til at måle gears energieffektivitet Method for determining energy efficiency for gear units DS 2410 København DS projekt: 48576 ICS: 21.200 Deskriptorer:

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Anbefalinger til offentligt udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler, in vitro-diagnostisk udstyr og

Anbefalinger til offentligt udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler, in vitro-diagnostisk udstyr og DS-information DS/INF 174 1. udgave 2013-02-06 Anbefalinger til offentligt udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler, in vitro-diagnostisk udstyr og implantater Udbudsproces, kravspecifikation,

Læs mere

Informationsteknologi Informationsudveksling

Informationsteknologi Informationsudveksling Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 9541-4/Corr. 1 1. udgave 2009-12-10 Informationsteknologi Informationsudveksling om fonte og tegn Del 4: Harmonisering til åbent skriftformat Information technology

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 60349-1 1. udgave

Dansk Standard DS/EN 60349-1 1. udgave Dansk Standard DS/EN 60349-1 1. udgave Godkendt:2001-03-29 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 60349-1:2001 Elektrisk traktion Roterende elektriske maskiner til jernbane-

Læs mere

DS/ISO 10542-1/Cor 1. Dansk standard Rettelsesblad

DS/ISO 10542-1/Cor 1. Dansk standard Rettelsesblad Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 10542-1/Cor 1 1. udgave 2013-10-01 Tekniske systemer og hjælpemidler til personer med handicap Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole Del 1: Krav og

Læs mere

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Dansk standard DS/ISO 5836 1. udgave 2014-10-10 Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Implants for surgery Metal bone plates

Læs mere

Naturlegeredskaber Legepladselementer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Naturlegeredskaber Legepladselementer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk Standard DS 1500 1. udgave 2002-08-05 Naturlegeredskaber Legepladselementer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Natural playground equipment Playground elements Safety requirements and test methods

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Automatiske døre Sikkerhed ved brug Krav og prøvningsmetoder

Automatiske døre Sikkerhed ved brug Krav og prøvningsmetoder Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 16005:2012/ AC:2015 1. udgave 2015-08-27 Automatiske døre Sikkerhed ved brug Krav og prøvningsmetoder Power operated pedestrian doorsets Safety in use Requirements and

Læs mere

Varmepumper med eldrevne kompressorer Prøvning og krav til mærkning af apparater til varmt brugsvand

Varmepumper med eldrevne kompressorer Prøvning og krav til mærkning af apparater til varmt brugsvand Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 16147/AC 1. udgave 2011-12-19 Varmepumper med eldrevne kompressorer Prøvning og krav til mærkning af apparater til varmt brugsvand Heat pumps with electrically driven

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13429 3. udgave 2006-10-12 Emballage Genbrug Packaging Reuse DS/EN 13429 København DS projekt: M215981 ICS: 13.030.50; 55.020 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN,

Læs mere

Varmvalsede flade produkter af højstyrkestål til koldformning Del 3: Leveringsbetingelser for (ovn)normaliserede eller normaliserede valsede stål

Varmvalsede flade produkter af højstyrkestål til koldformning Del 3: Leveringsbetingelser for (ovn)normaliserede eller normaliserede valsede stål Dansk standard DS/EN 10149-3 2. udgave 2009-03-05 Varmvalsede flade produkter af højstyrkestål til koldformning Del 3: Leveringsbetingelser for (ovn)normaliserede eller normaliserede valsede stål Hot-rolled

Læs mere

Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer

Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 7816-6/Corr. 1 1. udgave 2006-11-30 Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer Identification cards Integrated circuit

Læs mere

Installationer til signalering og kommunikation Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for IT&T-formål

Installationer til signalering og kommunikation Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for IT&T-formål Dansk Standard DS 5129-2-1 1. udgave Godkendt: 2001-05-04 Installationer til signalering og kommunikation Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for IT&T-formål Installations for signalling

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 1600

Dansk Standard DS/EN 1600 Dansk Standard DS/EN 1600 2. udgave Godkendt: 2001-03-01 Tilsatsmaterialer til svejsning Beklædte elektroder til manuel metallysbuesvejsning af rustfrie og varmebestandige stål Klassifikation Welding consumables

Læs mere

Udviklingen i CSR. Transportens Innovationsnetværk. Introduktion til CSR ledelse. Forventninger Krav. Lovgivning

Udviklingen i CSR. Transportens Innovationsnetværk. Introduktion til CSR ledelse. Forventninger Krav. Lovgivning Transportens Innovationsnetværk Introduktion til CSR ledelse 17. juni 2010 Trine Erdal, FORCE Technology Udviklingen i CSR Forventninger Krav 2020 erne 2010 erne 1980 erne 1970 erne 1960 erne 1990 erne

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 61770/Corr. Mar. 2011 1. udgave 2011-04-06 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61770/Corr. Mar. 2011:2011 Elektriske apparater forbundet

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45

Læs mere

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet?

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? Nov 2010; JUC@alectia.com 3010 9708 krhe@man.dtu.dk 4525 6068 DS 26001 2. høring netop slut Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Applikationssikkerhed Del 1: Oversigt og begreber

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Applikationssikkerhed Del 1: Oversigt og begreber Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 27034-1/Cor 1 1. udgave 2014-01-30 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Applikationssikkerhed Del 1: Oversigt og begreber Information technology Security techniques

Læs mere

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 14496-4/Corr. 3 + CD-rom 1. udgave 2007-11-22 Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Information technology Coding of audio-visual

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

Dansk Standard DS/EN udgave

Dansk Standard DS/EN udgave Dansk Standard DS/EN 61834-3 1. udgave Godkendt:2001-01-10 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61834-3:2001 Optagelse Helical-scan digitalt videobåndoptagersystem

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Afløbskontrol Statistisk kontrolberegning af afløbsdata

Afløbskontrol Statistisk kontrolberegning af afløbsdata Dansk standard DS 2399 2. udgave 2006-07-07 Afløbskontrol Statistisk kontrolberegning af afløbsdata Effluence control Control computation of effluence data DS 2399 København DS projekt: M212961 ICS: 13.060.30

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Audioapparater, videoapparater og lignende elektroniske apparater Sikkerhedskrav

Audioapparater, videoapparater og lignende elektroniske apparater Sikkerhedskrav Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 60065:2014/AC:2016 1. udgave 2016-02-17 Audioapparater, videoapparater og lignende elektroniske apparater Sikkerhedskrav Audio, video and similar electronic apparatus

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Dansk standard DS 475 2. udgave 2012-11-19 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Code of Practice for trenching for underground pipes and cables DS 475 København DS projekt: M264782 ICS: 93.020 Første

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Bestemmelse af statisk trykelasticitetsmodul for autoklaveret porebeton eller letbeton med porøse tilslag og åben struktur

Bestemmelse af statisk trykelasticitetsmodul for autoklaveret porebeton eller letbeton med porøse tilslag og åben struktur Dansk standard DS/EN 1352 2. udgave 2004-05-03 Bestemmelse af statisk trykelasticitetsmodul for autoklaveret porebeton eller letbeton med porøse tilslag og åben struktur Determination of static modulus

Læs mere

Informationsteknologi Standardiserede, kodede grafiske tegnsæt til brug i 8-bit koder

Informationsteknologi Standardiserede, kodede grafiske tegnsæt til brug i 8-bit koder Dansk Standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 10367/Corr.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Standardiserede, kodede grafiske tegnsæt til brug i 8-bit koder Information technology Standardized coded

Læs mere

Møbler Styrke, holdbarhed og sikkerhed Krav til siddemøbler til kontraktmarkedet

Møbler Styrke, holdbarhed og sikkerhed Krav til siddemøbler til kontraktmarkedet Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 16139/AC 1. udgave 2013-08-21 Møbler Styrke, holdbarhed og sikkerhed Krav til siddemøbler til kontraktmarkedet Furniture Strength, durability and safety Requirements

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Intelligente transportsystemer Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation

Intelligente transportsystemer Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation Dansk standard Rettelsesblad DS/EN ISO 17263/AC 1. udgave 2014-01-15 Intelligente transportsystemer Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation Systemparametre Intelligent transport systems Automatic

Læs mere

Informationteknologi Generisk kodning af levende billeder og tilknyttet lydinformation Del 6: Udvidelser til DSM-CC

Informationteknologi Generisk kodning af levende billeder og tilknyttet lydinformation Del 6: Udvidelser til DSM-CC Dansk Standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 13818-6/Cor.1 1. udgave Godkendt:2000-06-23 Informationteknologi Generisk kodning af levende billeder og tilknyttet lydinformation Del 6: Udvidelser til DSM-CC Information

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 19. marts 2015 23:23 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Dansk standard DS 428 4. udgave 2011-09-28 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Code of practice for technical measures for fire protection of ventilation systems DS 428 København

Læs mere

Beton Materialer Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark

Beton Materialer Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark Dansk standard DS 2426 4. udgave 2011-01-03 Beton Materialer Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark Concrete Materials Rules for application of EN 206-1 in Denmark DS 2426 København DS projekt: M253247

Læs mere