Leje af fast ejendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leje af fast ejendom"

Transkript

1 Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over en andens formuegode. Mod vederlag = leje culpaansvar Uden vederlag = lån objektivt ansvar, jf. DL Berettigede har formuegodet i sin besiddelse i en aftalt periode. Skaber personlig ret for den berettigede. (Medmindre andet er aftalt) Berettigede kan udøve almindelig faktisk råden over formuegodet. Formuegodet kan/skal anvendes til dets formål. Ikke retlig råden over formuegodet. Fremleje og især salg og pantsættelse kræver hjemmel (lov eller aftale). Eksempler: Leje af en bil, et fjernsyn, et sommerhus. Servitutret - (ikke vigtigt) Råderet over fast ejendom. Ikke forbundet med besiddelse. Ret til at råde begrænset over en andens faste ejendom. Eller kræve den faste ejendom opretholdes i en bestemt tilstand. Fx. færdselsret over grunden, krav om maksimal højde på bevoksning eller bebyggelse. F.eks. en ret til færdsel, ophold eller andet i forhold til en bestemt fast ejendom Karakteristisk for lejeforhold generelt Gensidigt bebyrdende. Begge parter forpligtet til at erlægge en ydelse, disse ydelser er vederlag for hinanden. Udlejer skal stille det lejede til rådighed. Lejer skal betale det aftalte vederlag. Udlejer kan kun udøve de i lejeloven fastsatte misligholdelsesbeføjelser. Vedvarende. Udgangspunktet er tidsubegrænset, indtil opsigelse med lovens eller aftalt varsel. Uopsigelighedsperiode kan aftales. Lejeloven rummer princip om uopsigelighed = visse krav skal være opfyldt for opsigelse. Lejeforholdet kan dog være tidsbegrænset. Kan kun opsiges i perioden hvis dette er aftalt. Retskilder Parternes aftale (begrænset af præceptive regler) Der tages altid udgangspunkt her. Lejeloven (LL) og Erhvervslejeloven (ELL) Boligreguleringsloven (BRL) Skal bare vide den findes Immaterialret 1

2 Lov om leje af almene boliger Skal bare vide den findes Særregler i anden lovgivning. Skal bare vide den findes Suppleres af almindelig obligationsret. Retspraksis Kan være svær at bruge, da bestemmelser ofte fornys. Lejelovens (LL) anvendelsesområde Leje og fremleje af hus eller husrum, jf. LL 1, stk. 1. U: lejer modtager fuld kost (pensionat eller lignende) U: hoteller U: omfattet af anden lovgivning, f.eks. ELL U: lejeforholdet er led i ansættelsesforhold med Stat, kommune eller institution, der modtager offentlige tilskud, jf. LL 2, stk. 2. U: Vederlagsfri brug hvor ingen modydelse erlægges. Vederlag kan være andet end penge, f.eks. arbejde (vicevært). => omfattet. U /2 V Betaling med svin Lejelovens bestemmelser er som UP deklaratorisk. Præceptivitet angives i loven. Hus eller husrum definition Skal have tilknytning til fast ejendom Skal have vægge og tag. F.eks.: Lejlighed, sommerhus, kolonihavehus, garage. Carport omfattet hvis 3 vægge + tag. Ubebygget grund? (fast ejendom) = Ikke omfattet Hvis det er lejeren, der for egen regning har opført lokaliteterne på lejet, ubebygget areal, bringes forholdet ikke derved ind under loven, jf. Karnovs note til LL 1, stk. 1. Reklameplads, stadepladser, både og fly er ikke omfattet (heller ikke selvom de anvendes til beboelse) samt parkeringspladser. U Ø Parkeringspladsen L havde lejet en parkeringsplads i en parkeringskælder med 28 pladser, der ikke var adskilt af andet end betonsøjler. Ud for hver plads var et skilt med pladsens nummer. Problem: Var pladsen omfattet af lejelovgivningen eller ikke. Hvis ja, kunne parkeringsarealet optages på budgettet med en lejeværdi, der svarer til arealets andel af ejendommens driftsudgifter. Dette Immaterialret 2

3 ville være i lejerens interesse, hvorfor han påberåbte sig, at arealet var omfattet af lejelovgivningen. L opnår alene en brugsret til en del af kælderens areal, som er uden særskilt bygningsmæssig begrænsning En sådan brugsret er ikke omfattet af lejelovgivningen Der kan ved fordelingen af ejendommens budgetudgifter ikke tages hensyn til parkeringskælderens areal. Resultat: U s lejeforhøjelse kunne tages til følge. Konkret vurdering! Erhvervslejeloven (ELL) anvendelsesområde Leje og fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse U: Lejeforholdet er omfattet af særlige regler i anden lovgivning. Hus, husrum + lokaler for ELL Dvs. f.eks. også en del af en lagerhal. Omfatter også offentlig/ikke-forretningsmæssig brug. Blandende lejeaftaler F.eks. børnepasning, gratis rådgivning, sportsaktiviteter. Hvor anvendes til både beboelse og erhverv. Sondre mellem den del, der benyttes til beboelse hhv. erhverv, se også ELL 1, stk. 2. Der skal være fysisk adskillelse. Det er den aftalte anvendelse og ikke den faktiske der afgørende. U Ø L drev virksomhed fra et lejemål tilhørende en F, der fra naboejendommen drev museumsvirksomhed. Ifølge lejekontrakten var anvendelsen aftalt til beboelse og erhverv, men L benyttede udelukkende lokalerne til sit erhverv. F ønskede at inddrage L's lejemål i forbindelse med en udvidelse af museet og opsagde derfor L. Udtalt, at det er den aftalte og ikke den faktiske anvendelse, der er afgørende for, om erhvervslejeloven finder anvendelse, jf. lovens 1, stk. 1. Opsigelsen skulle derfor afgøres efter reglerne i lejeloven. Lejeloven forudsætter, at udlejer selv agter at bebo lejligheden, jf. 84, litra a. En erhvervsmæssig udnyttelse er ikke tilstrækkelig til at opfylde beboelseskravet, og F havde derfor ikke opsigelsesret i medfør af bestemmelsen. Parternes aftale om leje af fast ejendom Lejeaftalen HR: Fuldstændig aftalefrihed U: præceptive regler i lovgivningen om leje U: aftalelovens almindelige ugyldighedsregler Intet krav at oprette skriftlig lejekontrakt, medmindre dette ønskes, jf. LL 4 og ELL 5. UP: Lejeaftalen indgået på lejelovens vilkår hvis intet andet er aftalt. Blanketter LL 5 Hvis lejeaftale indgås på blanket skal bestemmelser der stiller lejeren dårligere end lejeloven fremhæves, jf. LL 5, stk. 1. Immaterialret 3

4 Typeformular/standardkontrakt skal være autoriseret. (Benævnt Typeformular A, 8. udg. 2001) U V Den forældede blanket Hvilken betydning har det, at der er anvendt en blanket, som er tilbagekaldt? Udlejer kræver, at lejeren betaler for istandsættelse af lejligheden ved fraflytning. Lejer kræver derimod sit depositum tilbagebetalt. Medfører den forældede blanket, at lejelovens almindelige regler gælder altså at lejeren ikke skal istandsætte? Har L ved sin underskrift på flyttesynsrapporten godkendt kravet, uanset bestemmelsen i LL 5, stk. 2? Indhentet udtalelse under sagen fra Justitsministeriet om, hvorvidt Boligministeriet har hjemmel i LL 5, stk. 2 til at tilbagekalde tidligere autoriserede typeformularer. Der er hjemmel, jf. svaret. Sædvanlig bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter en minister, der kan udstede regler, også kan tilbagekalde. Boligretten: Brug af en uautoriseret blanket har den retsvirkning, at bestemmelserne om indvendig vedligeholdelse og pligt til at aflevere nyistandsat er ugyldige, jf. LL 5, stk. 2. Reglen er beskyttelsespræceptiv, jf. LL 8, hvorfor lejer ikke ved underskrift på synsrapport kan få en dårligere retsstilling. Lejer skal have sit depositum retur. Vestre Landsret: Bestemmelsen om, at L havde den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse og skulle aflevere lejemålet nyistandsat, var ugyldig, jf. LL 5, stk. 2, Det kan ikke føre til andet resultat, at 7. og 8. udgave var identiske på disse punkter. Stadfæstelse. NB! Anvendes en anden blanket gælder lejeloven og ikke det anførte i blanketten for så vidt angår bestemmelser, der stiller lejer ringere end lejelovgivningen, jf. LL 5, stk. 2. (afgørende er om kontrakten fremtræder som individuelt udarbejdet) Gælder også for skriftlige aftaler som indeholder ensartede lejevilkår for flere lejere i samme ejendom, når de fremtræder på en sådan måde, at lejeren må opfatte dem som standardiseret, jf. LL 5, stk. 3 Beskyttelse af lejers rettigheder Lejers rettigheder efter lejelovgivningen er gyldige mod enhver uden tinglysning, jf. LL 7, stk. 1 og ELL 6, stk. 1. Bevares ved overgang/salg af ejendommen. Aftalebestemte rettigheder, dvs. rettigheder, der ligger ud over lejelovgivningen, kan ekstingveres af godtroende kreditor og aftaleerhverver i medfør af TL 1. Krav for ekstinktion: tinglysning og god tro. Lejer bør derfor kræve sin kontrakt tinglyst, hvis denne indeholder rettigheder for lejer, der ligger ud over hvad lejelovgivningen bestemmer. U V Krav mod tidligere ejer Immaterialret 4

5 Sker der ekstinktion af videregående rettigheder, kan disse stadig gøres gældende inden for rammerne af sædvanlige tidsvilkår(varsel), såfremt brugsrettigheden er omfattet af TL 3. F.eks. aftale med udlejer om nedsat leje. Tilbagebetaling af forudbetalt leje, depositum, indskud m.v. er kun beskyttet hvis det ikke overstiger ½ års leje. Derudover skal tinglyses for at opnå beskyttelse. LL 7, stk. 1 og ELL 6, stk. 1. Utinglyst beskyttelse ophører såfremt retten ikke er gjort gældende ved sagsanlæg inden 1 år efter lejemålets ophør, forudsat at den nye ejer er i god tro om de utinglyste rettigheder. Læs LL 7, stk. 1, 3. pkt. Fastsættelse af lejens størrelse 1. Erhvervslejemål Aftales mellem parterne Aftalefrihed => intet loft U: Aftalelovens almindelige ugyldighedsregler, særligt AFTL 36, jf. EEL 7. I mangel af aftale vil gælde markedslejen, dvs. den leje som kyndig lejer og udlejer ville aftale. Markedsleje fastsættes under hensyn til vilkår, lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. (Kan aftale at) begge parter efter ELL 13 kan kræve lejen reguleret til markedslejen kan ske med 4 års mellemrum. Deklaratorisk? jf. ELL 15 e.c. Medmindre andet er aftalt gælder ELL 13 = der kan kræves regulering til markedslejen hver 4. år. Gælder uanset uopsigelighed og selvom lejeaftalen er tidsbegrænset, jf. ELL 13, stk. 5. Ifølge den almindelige obligationsret kan man ellers kun kræve vilkårsændringer via brug af en eventuel opsigelsesadgang. I lejemål uden erhvervsbeskyttelse kan man aftale genforhandling af lejeaftalen 8 år efter lejeforholdets begyndelse og herefter hvert 4 år. Udlejer kan opsige, såfremt man ikke kan nå til enighed, jf. ELL 14, stk. 8. U V Banken og brugsforeningen Banken B drev filial i en mindre landsby fra lejede lokaler, der lå i en ejendom, som tilhørte den lokale brugsforening, F, og hvorfra F's forretning tillige blev drevet. F opsagde lejemålet under henvisning til erhvervslejelovens 61, stk. 2, nr. 1, idet F selv skulle benytte lokalerne til en udvidelse. B protesterede mod opsigelsen og rejste subsidiært krav om erstatning for opsigelsen og godtgørelse for tabt goodwill. B dømtes til at anerkende, at F's opsigelse af lejemålet var rimelig efter en vurdering af begge parters forhold. Da B's forbliven i samme ejendom ikke kunne anses for at være af væsentlig betydning og værdi for den virksomhed, B driver, var lejemålet ikke omfattet af erhvervslejelovens 62, stk. 1, og B havde derfor ikke krav på godtgørelse for tabt goodwill eller erstatning for opsigelsen. Har udlejer forbedret det lejede kan lejen forlanges forhøjet, svarende til den forøgede brugsværdi, jf. ELL 31, stk Beboelseslejemål Boligreguleringsloven, hvor den er gældende (større kommuner) UP i omkostningsbestemt leje. Under hensyn til ejendommens driftudgifter og afkastet af ejendommens værdi. Må ikke væsentligt overstige omkostningsbestemt leje. U Ø - Ankenævnets væsentlighedskriterie Landsretten tiltrådte en fast praksis hos Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn, hvorefter væsentlighedskriteriet i boligreguleringslovens 29 c er opfyldt, når forskellen mellem en aftalt leje og en godkendt leje overstiger 10 %. Procentsatsen skal beregnes i forhold til den godkendte leje. Immaterialret 5

6 Parternes aftale Kan af begge parter kræves reguleret til det lejedes værdi. Det lejedes værdi udgør det beløb, som lejemålet efter beliggenhed, art, stand og størrelse er værd. Sammenligneligt med andre lejemål og ikke med markedslejen. Forhøjelse af leje kan tidligst finde sted efter 2 år. U: i tidsbegrænsede lejemål kan udlejer kun kræve lejeforhøjelse såfremt dette er aftalt/taget forbehold herom. U: for lejemål omfattet af LL 53, stk. 3, dvs. boliglejemål der pr. 31/ udelukkende blev anvendt til erhvervsformål, gælder reglen om det lejedes værdi ikke dvs. Aftalelovens 36 sætter grænsen for lejen. Mangler, vedligeholdelse og brug Lejemålet er ikke i aftalt stand => lejer har misligholdelsbeføjelser. Påkrav til udlejer som har ret til at afhjælpe (straks) Hvis det ikke sker straks kan der udbedres for udlejers regning. Afslag i lejen, fastsættes typisk af Huslejenævnet, indtil udbedring er sket. Lejer kan hæve hvis: Der ikke straks afhjælpes eller kan ske afhjælpning inden for rimelig tid og manglen er væsentlig. Eller udlejer har handlet svigagtigt. Erstatning hvis: Tilsikrede egenskaber manglede ved aftalens indgåelse. svigagtighed. Reklamationsfrist: 2 uger fra lejeforholdets begyndelse. U: Hvor manglen er skjult U: Hvor udlejer har handlet svigagtigt. U: Hvor manglen opstår senere. Vedligeholdelse af lejemål indvendig og udvendigt UP efter LL/ELL: Udlejers pligt (dog ikke nøgler og låse). U: hvor det er aftalt, at lejer står for vedligeholdelse, jf. LL 24. (Typisk indvendigt) Vedligeholdelse kan imødekommes ved en vedligeholdelseskonto. (Ikke relevant til eksamen, jf. NC) Immaterialret 6

7 Lejer er pligtig at behandle det lejede forsvarligt Ansvar for skade forvoldt ved egen og andres(f.eks. gæsters) uforsvarlige adfærd. Lejemål skal anvendes til det aftalte formål og brugen må ikke overlades til andre. Dog må beboelse overlades til husstand og fremlejes efter reglerne i LL Afståelse og fremleje Afståelsesret definition: En ret for lejer til at overdrage lejemålet til en anden lejer, således at den oprindelige lejer frigøres fra lejekontrakten, som den nye lejer indtræder i. Fremleje definition: 1. Erhvervslejemål: Lejers ret til at overlade brugsretten til en anden, således at retsforholdet mellem lejer og udlejer ikke berøres. FE, s Lejer har som udg.pkt. en afståelsesret, hvor ikke andet er aftalt. Den kan være betinget af afståelse inden for samme branche. Udlejer kan modsætte sig at sker til bestemt lejer kræver væsentlige grunde. F.eks. dårlig økonomi, dårlig branchekendskab. U V M og K havde med en kortvarig afbrydelse samlevet med fælles økonomi siden 1987/88. I denne periode havde de med K som lejer boet i to af boligselskabet B's ejendomme. K skyldte i forbindelse med disse lejemål ca kr. i huslejerestancer og omkostninger i forbindelse med fraflytning. M, der fortsat boede sammen med K, ansøgte nu om lejebolig i B, men blev afvist af boligselskabet på grund af restancen, som K ikke afdragede på. Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse om, at B var berettiget til at afvise udlejning til M, jf. bekendtgørelse nr af 14. december , stk. 2. Afståelse til begrænset hæftende selskab. Ny ejer skal hæfte på min. samme grundlag. Genindtrædelsesret hvis ny lejer misligholder eller opsiger. Betinget af at afstående lejer har et tilgodehavende hos den nye lejer. Afstående lejer frigøres for fremtidige forpligtelser, men sandsynligvis også fra eksisterende restancer, jf. princippet i GBL 27. Fremleje Ny lejer indtræder i alle rettigheder og pligter (Fuldstændig succession). Lejer har ikke krav på at kunne fremleje, medmindre der er aftale med udlejer herom, jf. ELL 34, stk. 2. Fremlejetager nyder ikke beskyttelse efter LL 7, stk. 2, eller ELL 6, stk Beboelseslejemål: Lejer har ingen afståelsesret, dog særlige regler om ægtefællers og samleveres ret til at overtage lejemålet, jf. LL Lejer kan frit fremleje hele eller dele af sit lejemål når betingelserne i er opfyldt. Altid ret til at fremleje ½ af bolig, jf. LL 69, stk. 1. Kan fremleje op til 2 år, hvis fravær skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse e.l.. Udlejer kan modsætte sig det hvor der er under 13 lejligheder i ejendommen, antallet af personer i lejligheden overstiger antallet beboelsesrum eller udlejer har rimelig grund til at modsætte sig fremlejen. Der er ikke den oprindelige udlejer, som er fremlejetagers aftalepart, men derimod den oprindelige lejer, og fremlejer kan godt aftale vilkår med fremlejetager, som er anderledes end Immaterialret 7

8 fremlejers egne, når blot disse ikke er mere vidtgående end fremlejers egne (i så fald kan der være tale om misligholdelse i forholdet mellem den oprindelige udlejer og lejer (fremlejer)) Ved fremleje bevarer udlejer sine rettigheder i forhold til den oprindelige lejer, dog nok ikke hvis udlejer har tiltrådt fremlejekontrakten, jf. T:BB B (FE s. 195) Opsigelse: 1. Erhvervslejemål: Lejer kan frit opsige medmindre aftalt uopsigelighed eller lejemålet er tidsbestemt. Normalt varsel er 3 mdr. (stald + garage 1 mdr.) ELL 64. Fraflytter lejer i uopsigelighedsperioden => udlejer tabsbegrænsningspligt, dvs. skal genudleje. Uopsigelighedsprincip i forhold til udlejer. Udlejer kan opsige med 1 års varsel hvor han selv ønsker at benytte det lejede eller hvis det lejede skal ombygges eller nedrives og lejemålet ikke er uopsigeligt. Se sagerne T:BB Ø og T:BB Ø. Opsigelsesgrund skal angives i skrivelsen. Der skal tages hensyn til hvor længe udlejer har ejet ejendommen. Lejer har 6 uger til at gøre indsigelser, hvorefter udlejer har 6 uger til at indbringe sagen for boligretten, hvis han vil fastholde opsigelsen. Tidsbegrænsede lejemål: Kan opsiges hvis dette er aftalt, eller hvis der er misligholdelse, jf. ELL 63. U: Erhvervsbeskyttelse Lejer, der driver erhvervsvirksomhed fra lokalerne, og hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Kan kun opsiges hvis rimeligt ud fra parternes forhold, jf. ELL 62. Hensyn til hvor længe lejer har drevet virksomhed fra lokalerne. lejers forbedringer af lokalerne. værdien af kundekredsen. Vægten ligger her. Der skal betales godtgørelse for værdien af den mistede kundekreds. Der tages ikke hensyn til, lejers særlige indretning af lokalerne eller vanskeligheden ved at skaffe andre egnede lokaler. U V Banken og brugsforeningen 2. Beboelseslejemål Banken B drev filial i en mindre landsby fra lejede lokaler, der lå i en ejendom, som tilhørte den lokale brugsforening, F, og hvorfra F's forretning tillige blev drevet. F opsagde lejemålet under henvisning til erhvervslejelovens 61, stk. 2, nr. 1, idet F selv skulle benytte lokalerne til en udvidelse. B protesterede mod opsigelsen og rejste subsidiært krav om erstatning for opsigelsen og godtgørelse for tabt goodwill. B dømtes til at anerkende, at F's opsigelse af lejemålet var rimelig efter en vurdering af begge parters forhold. Da B's forbliven i samme ejendom ikke kunne anses for at være af væsentlig betydning og værdi for den virksomhed, B driver, var lejemålet ikke omfattet af erhvervslejelovens 62, stk. 1, og B havde derfor ikke krav på godtgørelse for tabt goodwill eller erstatning for opsigelsen. Lejer kan frit opsige med 3 mdr. varsel medmindre det er tidsbestemt lejemål. Udlejer kan kun opsige alm. lejemål med hjemmel i 82-83, dvs. i meget begrænset omfang. Udlejer har genhusningspligt, jf. LL 85. Husk tabsbegrænsningspligt. Immaterialret 8

9 Ophævelse: Manglende betaling af leje, retsstridig benyttelse, manglende adgang for udlejer, vanrøgt og tilsidesættelse af god skik og orden. Fraflytning: Påkrav skal gives ved manglende lejebetaling. Påkravet skal udtrykkeligt angive at lejeforholdet kan ophæves. Påkravet afgives efter sidste rettidige betalingsdag, hvilket er 3 hverdage efter forfaldsdag, jf. LL 33 og ELL 69, stk. 3. Lejer har 3 hverdage til at betale restancen efter påkravet. Der kan, jf. LL 94 og EL 70, ikke hæves hvis der er tale om et forhold af uvæsentlig betydning, jf. også den almindelige obligationsret. U H A, der drev en restaurant i lejede lokaler i en ejendom, der ejedes af en andelsboligforening B, modtog i juli 1995 sædvanlig varmeopgørelse med efteropkrævning på varmeydelser, der forfaldt til betaling den 1. september Den 12. september 1995 sendte B påkrav med både almindelig og anbefalet post til A med krav om betaling senest den 16. september Den 19. september 1995 om formiddagen ophævede B lejemålet ved en telefaxskrivelse til advokat C, der varetog A's interesser under en tvist mellem A og B om overholdelse af et tidligere indgået retsforlig. Ophævelsen blev samtidig meddelt ved almindeligt brev til A, der modtog brevet den 20. september Den 19. september om eftermiddagen indbetalte A restancen på B's postgirokonto. Betalingsmisligholdelsen kunne ikke anses for at være af uvæsentlig betydning, jf. lejelovens 94, stk. 1. Det forhold, at C varetog A's interesser over for B i sagen om overholdelse af retsforliget, gav ikke B tilstrækkeligt grundlag for at antage, at C varetog A's interesser også vedrørende varmeefterbetalingen. Ophævelsen af lejemålet var derfor først sket den 20. september 1995, da skrivelsen kom frem til A. Da A havde betalt på dette tidspunkt, fulgte det af lejelovens 94, stk. 2, at B ikke havde været berettiget til at hæve lejeaftalen. B's begæring om udsættelse af A ved en umiddelbar fogedforretning kunne derfor ikke fremmes. T:BB V En udlejer, U, sendte den 8/ påkrav til en boliglejer, L, om betaling af lejen for september og opkrævede samtidig påkravsgebyr på 155 kr. Den 14/9 betalte L lejen, men ikke gebyret. Den 16/9 hævede U lejemålet. I forbindelse med U's udarbejdelse af fogedrekvisition den 26/9 kontaktede han L telefonisk og fastholdt restkravet. L fastholdt ikke at skulle betale, men den 5/10 betalte han påkravsgebyret sammen med lejen for oktober. Den 15/ blev indkaldelsen til fogedretten forkyndt for lejeren. Fristoverskridelsen fandtes efter det foreliggende og uanset beløbets størrelse at udgøre en væsentlig misligholdelse, og L blev sat ud. Det lejede skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen. U: forringelse der skyldes almindelig slid og ælde. Krav skal gøres gældende inden 2 uger fra fraflytningsdagen (faktiske fraflytningsdag hvor nøglen afleveres) i beboelseslejemål og 4 uger fra fraflytningsdagen i erhvervslejemål. Immaterialret 9

LEJE AF FAST EJENDOM:

LEJE AF FAST EJENDOM: LEJE AF FAST EJENDOM: Brugsret og servitutret - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over en andens formuegode. Mod vederlag = leje culpaansvar

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Ophævelse af lejeaftalen

Ophævelse af lejeaftalen Ophævelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Ophævelse af lejeaftalen Det formueretlige udgangspunkt Hæveerklæringen Modregning og deponering Betalingsmisligholdelse Erstatning Udsættelse

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust 1 Erhvervslejekontrakter Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust Emner Lejerettens system og anvendelsesområde Det lejedes brug Vedligeholdelse Lejeregulering markedsleje indeksering

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

Opsigelse af lejeaftalen

Opsigelse af lejeaftalen Opsigelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Opsigelse af lejeaftalen Tidsbestemte lejeforhold Opsigelse Aftaler om genforhandling Introduktion Tidsbestemte EL 63 Lejeaftaler kan være tidsbestemte

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Eksamensspørgsmålet Erhvervslejeret Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse.

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Indsæt billede: og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Ved partner Andreas Antoniades ERHVERVSLEJELOVEN BAGGRUND

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Det lejedes benyttelse og succession på lejerside

Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Det lejedes benyttelse Afståelse og fremleje Konkurrencebeskyttelse

Læs mere

Flytteopgør og tvister

Flytteopgør og tvister Eksamensspørgsmålet Flytteopgør og tvister Introduktion Istandsættelsespligtens omfang Reklamationsregler ved fraflytning Kompetencespørgsmål Flytteopgør og tvister Erhvervslejeret EL 73-75 omhandler fraflytningen,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER 1. Fremsendelse af sagen til fogedretten Sagerne kan fra 1. januar 2015 sendes til fogedretten som digital post ved sikker mail eller pr. brev. Ved fremsendelsen til fogedretten

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Boligministeriet havde givet udtryk for, at bestemmelsen i 17 i ministeriets bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed, hvorefter en

Læs mere

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer)

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer) Fremlejekontrakt Fremlejer : SydhavnsCompagniet Lejer : Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg Det lejede : Lejemålet beliggende Mozarts Plads 5, st., 2450 København SV Undertegnede: SydhavnsCompagniet

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD

STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD Nye standardvilkår Tidligere lejeaftale Status I lejeaftaler, hvor haveforeningen ikke ejer haveforeningens område, er grundlaget for lejeaftalen lejevilkår

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 27. NOVEMBER 2012 LEJERENS STILLING VED TVANGSAUKTION - EN BEHANDLING AF LL 7 OG ELL 6 præsen TATION 1 INDLEDNING Lejelovgivningen yder en tinglig beskyttelse af lejerens rettigheder:

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Dansk Selskab for Boligret 8. november 2011 præsen TATION Oversigt Hvori består husordenen? Håndhævelse af husordenen i forskellige boligtyper

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere