Leje af fast ejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leje af fast ejendom"

Transkript

1 Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over en andens formuegode. Mod vederlag = leje culpaansvar Uden vederlag = lån objektivt ansvar, jf. DL Berettigede har formuegodet i sin besiddelse i en aftalt periode. Skaber personlig ret for den berettigede. (Medmindre andet er aftalt) Berettigede kan udøve almindelig faktisk råden over formuegodet. Formuegodet kan/skal anvendes til dets formål. Ikke retlig råden over formuegodet. Fremleje og især salg og pantsættelse kræver hjemmel (lov eller aftale). Eksempler: Leje af en bil, et fjernsyn, et sommerhus. Servitutret - (ikke vigtigt) Råderet over fast ejendom. Ikke forbundet med besiddelse. Ret til at råde begrænset over en andens faste ejendom. Eller kræve den faste ejendom opretholdes i en bestemt tilstand. Fx. færdselsret over grunden, krav om maksimal højde på bevoksning eller bebyggelse. F.eks. en ret til færdsel, ophold eller andet i forhold til en bestemt fast ejendom Karakteristisk for lejeforhold generelt Gensidigt bebyrdende. Begge parter forpligtet til at erlægge en ydelse, disse ydelser er vederlag for hinanden. Udlejer skal stille det lejede til rådighed. Lejer skal betale det aftalte vederlag. Udlejer kan kun udøve de i lejeloven fastsatte misligholdelsesbeføjelser. Vedvarende. Udgangspunktet er tidsubegrænset, indtil opsigelse med lovens eller aftalt varsel. Uopsigelighedsperiode kan aftales. Lejeloven rummer princip om uopsigelighed = visse krav skal være opfyldt for opsigelse. Lejeforholdet kan dog være tidsbegrænset. Kan kun opsiges i perioden hvis dette er aftalt. Retskilder Parternes aftale (begrænset af præceptive regler) Der tages altid udgangspunkt her. Lejeloven (LL) og Erhvervslejeloven (ELL) Boligreguleringsloven (BRL) Skal bare vide den findes Immaterialret 1

2 Lov om leje af almene boliger Skal bare vide den findes Særregler i anden lovgivning. Skal bare vide den findes Suppleres af almindelig obligationsret. Retspraksis Kan være svær at bruge, da bestemmelser ofte fornys. Lejelovens (LL) anvendelsesområde Leje og fremleje af hus eller husrum, jf. LL 1, stk. 1. U: lejer modtager fuld kost (pensionat eller lignende) U: hoteller U: omfattet af anden lovgivning, f.eks. ELL U: lejeforholdet er led i ansættelsesforhold med Stat, kommune eller institution, der modtager offentlige tilskud, jf. LL 2, stk. 2. U: Vederlagsfri brug hvor ingen modydelse erlægges. Vederlag kan være andet end penge, f.eks. arbejde (vicevært). => omfattet. U /2 V Betaling med svin Lejelovens bestemmelser er som UP deklaratorisk. Præceptivitet angives i loven. Hus eller husrum definition Skal have tilknytning til fast ejendom Skal have vægge og tag. F.eks.: Lejlighed, sommerhus, kolonihavehus, garage. Carport omfattet hvis 3 vægge + tag. Ubebygget grund? (fast ejendom) = Ikke omfattet Hvis det er lejeren, der for egen regning har opført lokaliteterne på lejet, ubebygget areal, bringes forholdet ikke derved ind under loven, jf. Karnovs note til LL 1, stk. 1. Reklameplads, stadepladser, både og fly er ikke omfattet (heller ikke selvom de anvendes til beboelse) samt parkeringspladser. U Ø Parkeringspladsen L havde lejet en parkeringsplads i en parkeringskælder med 28 pladser, der ikke var adskilt af andet end betonsøjler. Ud for hver plads var et skilt med pladsens nummer. Problem: Var pladsen omfattet af lejelovgivningen eller ikke. Hvis ja, kunne parkeringsarealet optages på budgettet med en lejeværdi, der svarer til arealets andel af ejendommens driftsudgifter. Dette Immaterialret 2

3 ville være i lejerens interesse, hvorfor han påberåbte sig, at arealet var omfattet af lejelovgivningen. L opnår alene en brugsret til en del af kælderens areal, som er uden særskilt bygningsmæssig begrænsning En sådan brugsret er ikke omfattet af lejelovgivningen Der kan ved fordelingen af ejendommens budgetudgifter ikke tages hensyn til parkeringskælderens areal. Resultat: U s lejeforhøjelse kunne tages til følge. Konkret vurdering! Erhvervslejeloven (ELL) anvendelsesområde Leje og fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse U: Lejeforholdet er omfattet af særlige regler i anden lovgivning. Hus, husrum + lokaler for ELL Dvs. f.eks. også en del af en lagerhal. Omfatter også offentlig/ikke-forretningsmæssig brug. Blandende lejeaftaler F.eks. børnepasning, gratis rådgivning, sportsaktiviteter. Hvor anvendes til både beboelse og erhverv. Sondre mellem den del, der benyttes til beboelse hhv. erhverv, se også ELL 1, stk. 2. Der skal være fysisk adskillelse. Det er den aftalte anvendelse og ikke den faktiske der afgørende. U Ø L drev virksomhed fra et lejemål tilhørende en F, der fra naboejendommen drev museumsvirksomhed. Ifølge lejekontrakten var anvendelsen aftalt til beboelse og erhverv, men L benyttede udelukkende lokalerne til sit erhverv. F ønskede at inddrage L's lejemål i forbindelse med en udvidelse af museet og opsagde derfor L. Udtalt, at det er den aftalte og ikke den faktiske anvendelse, der er afgørende for, om erhvervslejeloven finder anvendelse, jf. lovens 1, stk. 1. Opsigelsen skulle derfor afgøres efter reglerne i lejeloven. Lejeloven forudsætter, at udlejer selv agter at bebo lejligheden, jf. 84, litra a. En erhvervsmæssig udnyttelse er ikke tilstrækkelig til at opfylde beboelseskravet, og F havde derfor ikke opsigelsesret i medfør af bestemmelsen. Parternes aftale om leje af fast ejendom Lejeaftalen HR: Fuldstændig aftalefrihed U: præceptive regler i lovgivningen om leje U: aftalelovens almindelige ugyldighedsregler Intet krav at oprette skriftlig lejekontrakt, medmindre dette ønskes, jf. LL 4 og ELL 5. UP: Lejeaftalen indgået på lejelovens vilkår hvis intet andet er aftalt. Blanketter LL 5 Hvis lejeaftale indgås på blanket skal bestemmelser der stiller lejeren dårligere end lejeloven fremhæves, jf. LL 5, stk. 1. Immaterialret 3

4 Typeformular/standardkontrakt skal være autoriseret. (Benævnt Typeformular A, 8. udg. 2001) U V Den forældede blanket Hvilken betydning har det, at der er anvendt en blanket, som er tilbagekaldt? Udlejer kræver, at lejeren betaler for istandsættelse af lejligheden ved fraflytning. Lejer kræver derimod sit depositum tilbagebetalt. Medfører den forældede blanket, at lejelovens almindelige regler gælder altså at lejeren ikke skal istandsætte? Har L ved sin underskrift på flyttesynsrapporten godkendt kravet, uanset bestemmelsen i LL 5, stk. 2? Indhentet udtalelse under sagen fra Justitsministeriet om, hvorvidt Boligministeriet har hjemmel i LL 5, stk. 2 til at tilbagekalde tidligere autoriserede typeformularer. Der er hjemmel, jf. svaret. Sædvanlig bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter en minister, der kan udstede regler, også kan tilbagekalde. Boligretten: Brug af en uautoriseret blanket har den retsvirkning, at bestemmelserne om indvendig vedligeholdelse og pligt til at aflevere nyistandsat er ugyldige, jf. LL 5, stk. 2. Reglen er beskyttelsespræceptiv, jf. LL 8, hvorfor lejer ikke ved underskrift på synsrapport kan få en dårligere retsstilling. Lejer skal have sit depositum retur. Vestre Landsret: Bestemmelsen om, at L havde den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse og skulle aflevere lejemålet nyistandsat, var ugyldig, jf. LL 5, stk. 2, Det kan ikke føre til andet resultat, at 7. og 8. udgave var identiske på disse punkter. Stadfæstelse. NB! Anvendes en anden blanket gælder lejeloven og ikke det anførte i blanketten for så vidt angår bestemmelser, der stiller lejer ringere end lejelovgivningen, jf. LL 5, stk. 2. (afgørende er om kontrakten fremtræder som individuelt udarbejdet) Gælder også for skriftlige aftaler som indeholder ensartede lejevilkår for flere lejere i samme ejendom, når de fremtræder på en sådan måde, at lejeren må opfatte dem som standardiseret, jf. LL 5, stk. 3 Beskyttelse af lejers rettigheder Lejers rettigheder efter lejelovgivningen er gyldige mod enhver uden tinglysning, jf. LL 7, stk. 1 og ELL 6, stk. 1. Bevares ved overgang/salg af ejendommen. Aftalebestemte rettigheder, dvs. rettigheder, der ligger ud over lejelovgivningen, kan ekstingveres af godtroende kreditor og aftaleerhverver i medfør af TL 1. Krav for ekstinktion: tinglysning og god tro. Lejer bør derfor kræve sin kontrakt tinglyst, hvis denne indeholder rettigheder for lejer, der ligger ud over hvad lejelovgivningen bestemmer. U V Krav mod tidligere ejer Immaterialret 4

5 Sker der ekstinktion af videregående rettigheder, kan disse stadig gøres gældende inden for rammerne af sædvanlige tidsvilkår(varsel), såfremt brugsrettigheden er omfattet af TL 3. F.eks. aftale med udlejer om nedsat leje. Tilbagebetaling af forudbetalt leje, depositum, indskud m.v. er kun beskyttet hvis det ikke overstiger ½ års leje. Derudover skal tinglyses for at opnå beskyttelse. LL 7, stk. 1 og ELL 6, stk. 1. Utinglyst beskyttelse ophører såfremt retten ikke er gjort gældende ved sagsanlæg inden 1 år efter lejemålets ophør, forudsat at den nye ejer er i god tro om de utinglyste rettigheder. Læs LL 7, stk. 1, 3. pkt. Fastsættelse af lejens størrelse 1. Erhvervslejemål Aftales mellem parterne Aftalefrihed => intet loft U: Aftalelovens almindelige ugyldighedsregler, særligt AFTL 36, jf. EEL 7. I mangel af aftale vil gælde markedslejen, dvs. den leje som kyndig lejer og udlejer ville aftale. Markedsleje fastsættes under hensyn til vilkår, lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. (Kan aftale at) begge parter efter ELL 13 kan kræve lejen reguleret til markedslejen kan ske med 4 års mellemrum. Deklaratorisk? jf. ELL 15 e.c. Medmindre andet er aftalt gælder ELL 13 = der kan kræves regulering til markedslejen hver 4. år. Gælder uanset uopsigelighed og selvom lejeaftalen er tidsbegrænset, jf. ELL 13, stk. 5. Ifølge den almindelige obligationsret kan man ellers kun kræve vilkårsændringer via brug af en eventuel opsigelsesadgang. I lejemål uden erhvervsbeskyttelse kan man aftale genforhandling af lejeaftalen 8 år efter lejeforholdets begyndelse og herefter hvert 4 år. Udlejer kan opsige, såfremt man ikke kan nå til enighed, jf. ELL 14, stk. 8. U V Banken og brugsforeningen Banken B drev filial i en mindre landsby fra lejede lokaler, der lå i en ejendom, som tilhørte den lokale brugsforening, F, og hvorfra F's forretning tillige blev drevet. F opsagde lejemålet under henvisning til erhvervslejelovens 61, stk. 2, nr. 1, idet F selv skulle benytte lokalerne til en udvidelse. B protesterede mod opsigelsen og rejste subsidiært krav om erstatning for opsigelsen og godtgørelse for tabt goodwill. B dømtes til at anerkende, at F's opsigelse af lejemålet var rimelig efter en vurdering af begge parters forhold. Da B's forbliven i samme ejendom ikke kunne anses for at være af væsentlig betydning og værdi for den virksomhed, B driver, var lejemålet ikke omfattet af erhvervslejelovens 62, stk. 1, og B havde derfor ikke krav på godtgørelse for tabt goodwill eller erstatning for opsigelsen. Har udlejer forbedret det lejede kan lejen forlanges forhøjet, svarende til den forøgede brugsværdi, jf. ELL 31, stk Beboelseslejemål Boligreguleringsloven, hvor den er gældende (større kommuner) UP i omkostningsbestemt leje. Under hensyn til ejendommens driftudgifter og afkastet af ejendommens værdi. Må ikke væsentligt overstige omkostningsbestemt leje. U Ø - Ankenævnets væsentlighedskriterie Landsretten tiltrådte en fast praksis hos Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn, hvorefter væsentlighedskriteriet i boligreguleringslovens 29 c er opfyldt, når forskellen mellem en aftalt leje og en godkendt leje overstiger 10 %. Procentsatsen skal beregnes i forhold til den godkendte leje. Immaterialret 5

6 Parternes aftale Kan af begge parter kræves reguleret til det lejedes værdi. Det lejedes værdi udgør det beløb, som lejemålet efter beliggenhed, art, stand og størrelse er værd. Sammenligneligt med andre lejemål og ikke med markedslejen. Forhøjelse af leje kan tidligst finde sted efter 2 år. U: i tidsbegrænsede lejemål kan udlejer kun kræve lejeforhøjelse såfremt dette er aftalt/taget forbehold herom. U: for lejemål omfattet af LL 53, stk. 3, dvs. boliglejemål der pr. 31/ udelukkende blev anvendt til erhvervsformål, gælder reglen om det lejedes værdi ikke dvs. Aftalelovens 36 sætter grænsen for lejen. Mangler, vedligeholdelse og brug Lejemålet er ikke i aftalt stand => lejer har misligholdelsbeføjelser. Påkrav til udlejer som har ret til at afhjælpe (straks) Hvis det ikke sker straks kan der udbedres for udlejers regning. Afslag i lejen, fastsættes typisk af Huslejenævnet, indtil udbedring er sket. Lejer kan hæve hvis: Der ikke straks afhjælpes eller kan ske afhjælpning inden for rimelig tid og manglen er væsentlig. Eller udlejer har handlet svigagtigt. Erstatning hvis: Tilsikrede egenskaber manglede ved aftalens indgåelse. svigagtighed. Reklamationsfrist: 2 uger fra lejeforholdets begyndelse. U: Hvor manglen er skjult U: Hvor udlejer har handlet svigagtigt. U: Hvor manglen opstår senere. Vedligeholdelse af lejemål indvendig og udvendigt UP efter LL/ELL: Udlejers pligt (dog ikke nøgler og låse). U: hvor det er aftalt, at lejer står for vedligeholdelse, jf. LL 24. (Typisk indvendigt) Vedligeholdelse kan imødekommes ved en vedligeholdelseskonto. (Ikke relevant til eksamen, jf. NC) Immaterialret 6

7 Lejer er pligtig at behandle det lejede forsvarligt Ansvar for skade forvoldt ved egen og andres(f.eks. gæsters) uforsvarlige adfærd. Lejemål skal anvendes til det aftalte formål og brugen må ikke overlades til andre. Dog må beboelse overlades til husstand og fremlejes efter reglerne i LL Afståelse og fremleje Afståelsesret definition: En ret for lejer til at overdrage lejemålet til en anden lejer, således at den oprindelige lejer frigøres fra lejekontrakten, som den nye lejer indtræder i. Fremleje definition: 1. Erhvervslejemål: Lejers ret til at overlade brugsretten til en anden, således at retsforholdet mellem lejer og udlejer ikke berøres. FE, s Lejer har som udg.pkt. en afståelsesret, hvor ikke andet er aftalt. Den kan være betinget af afståelse inden for samme branche. Udlejer kan modsætte sig at sker til bestemt lejer kræver væsentlige grunde. F.eks. dårlig økonomi, dårlig branchekendskab. U V M og K havde med en kortvarig afbrydelse samlevet med fælles økonomi siden 1987/88. I denne periode havde de med K som lejer boet i to af boligselskabet B's ejendomme. K skyldte i forbindelse med disse lejemål ca kr. i huslejerestancer og omkostninger i forbindelse med fraflytning. M, der fortsat boede sammen med K, ansøgte nu om lejebolig i B, men blev afvist af boligselskabet på grund af restancen, som K ikke afdragede på. Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse om, at B var berettiget til at afvise udlejning til M, jf. bekendtgørelse nr af 14. december , stk. 2. Afståelse til begrænset hæftende selskab. Ny ejer skal hæfte på min. samme grundlag. Genindtrædelsesret hvis ny lejer misligholder eller opsiger. Betinget af at afstående lejer har et tilgodehavende hos den nye lejer. Afstående lejer frigøres for fremtidige forpligtelser, men sandsynligvis også fra eksisterende restancer, jf. princippet i GBL 27. Fremleje Ny lejer indtræder i alle rettigheder og pligter (Fuldstændig succession). Lejer har ikke krav på at kunne fremleje, medmindre der er aftale med udlejer herom, jf. ELL 34, stk. 2. Fremlejetager nyder ikke beskyttelse efter LL 7, stk. 2, eller ELL 6, stk Beboelseslejemål: Lejer har ingen afståelsesret, dog særlige regler om ægtefællers og samleveres ret til at overtage lejemålet, jf. LL Lejer kan frit fremleje hele eller dele af sit lejemål når betingelserne i er opfyldt. Altid ret til at fremleje ½ af bolig, jf. LL 69, stk. 1. Kan fremleje op til 2 år, hvis fravær skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse e.l.. Udlejer kan modsætte sig det hvor der er under 13 lejligheder i ejendommen, antallet af personer i lejligheden overstiger antallet beboelsesrum eller udlejer har rimelig grund til at modsætte sig fremlejen. Der er ikke den oprindelige udlejer, som er fremlejetagers aftalepart, men derimod den oprindelige lejer, og fremlejer kan godt aftale vilkår med fremlejetager, som er anderledes end Immaterialret 7

8 fremlejers egne, når blot disse ikke er mere vidtgående end fremlejers egne (i så fald kan der være tale om misligholdelse i forholdet mellem den oprindelige udlejer og lejer (fremlejer)) Ved fremleje bevarer udlejer sine rettigheder i forhold til den oprindelige lejer, dog nok ikke hvis udlejer har tiltrådt fremlejekontrakten, jf. T:BB B (FE s. 195) Opsigelse: 1. Erhvervslejemål: Lejer kan frit opsige medmindre aftalt uopsigelighed eller lejemålet er tidsbestemt. Normalt varsel er 3 mdr. (stald + garage 1 mdr.) ELL 64. Fraflytter lejer i uopsigelighedsperioden => udlejer tabsbegrænsningspligt, dvs. skal genudleje. Uopsigelighedsprincip i forhold til udlejer. Udlejer kan opsige med 1 års varsel hvor han selv ønsker at benytte det lejede eller hvis det lejede skal ombygges eller nedrives og lejemålet ikke er uopsigeligt. Se sagerne T:BB Ø og T:BB Ø. Opsigelsesgrund skal angives i skrivelsen. Der skal tages hensyn til hvor længe udlejer har ejet ejendommen. Lejer har 6 uger til at gøre indsigelser, hvorefter udlejer har 6 uger til at indbringe sagen for boligretten, hvis han vil fastholde opsigelsen. Tidsbegrænsede lejemål: Kan opsiges hvis dette er aftalt, eller hvis der er misligholdelse, jf. ELL 63. U: Erhvervsbeskyttelse Lejer, der driver erhvervsvirksomhed fra lokalerne, og hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Kan kun opsiges hvis rimeligt ud fra parternes forhold, jf. ELL 62. Hensyn til hvor længe lejer har drevet virksomhed fra lokalerne. lejers forbedringer af lokalerne. værdien af kundekredsen. Vægten ligger her. Der skal betales godtgørelse for værdien af den mistede kundekreds. Der tages ikke hensyn til, lejers særlige indretning af lokalerne eller vanskeligheden ved at skaffe andre egnede lokaler. U V Banken og brugsforeningen 2. Beboelseslejemål Banken B drev filial i en mindre landsby fra lejede lokaler, der lå i en ejendom, som tilhørte den lokale brugsforening, F, og hvorfra F's forretning tillige blev drevet. F opsagde lejemålet under henvisning til erhvervslejelovens 61, stk. 2, nr. 1, idet F selv skulle benytte lokalerne til en udvidelse. B protesterede mod opsigelsen og rejste subsidiært krav om erstatning for opsigelsen og godtgørelse for tabt goodwill. B dømtes til at anerkende, at F's opsigelse af lejemålet var rimelig efter en vurdering af begge parters forhold. Da B's forbliven i samme ejendom ikke kunne anses for at være af væsentlig betydning og værdi for den virksomhed, B driver, var lejemålet ikke omfattet af erhvervslejelovens 62, stk. 1, og B havde derfor ikke krav på godtgørelse for tabt goodwill eller erstatning for opsigelsen. Lejer kan frit opsige med 3 mdr. varsel medmindre det er tidsbestemt lejemål. Udlejer kan kun opsige alm. lejemål med hjemmel i 82-83, dvs. i meget begrænset omfang. Udlejer har genhusningspligt, jf. LL 85. Husk tabsbegrænsningspligt. Immaterialret 8

9 Ophævelse: Manglende betaling af leje, retsstridig benyttelse, manglende adgang for udlejer, vanrøgt og tilsidesættelse af god skik og orden. Fraflytning: Påkrav skal gives ved manglende lejebetaling. Påkravet skal udtrykkeligt angive at lejeforholdet kan ophæves. Påkravet afgives efter sidste rettidige betalingsdag, hvilket er 3 hverdage efter forfaldsdag, jf. LL 33 og ELL 69, stk. 3. Lejer har 3 hverdage til at betale restancen efter påkravet. Der kan, jf. LL 94 og EL 70, ikke hæves hvis der er tale om et forhold af uvæsentlig betydning, jf. også den almindelige obligationsret. U H A, der drev en restaurant i lejede lokaler i en ejendom, der ejedes af en andelsboligforening B, modtog i juli 1995 sædvanlig varmeopgørelse med efteropkrævning på varmeydelser, der forfaldt til betaling den 1. september Den 12. september 1995 sendte B påkrav med både almindelig og anbefalet post til A med krav om betaling senest den 16. september Den 19. september 1995 om formiddagen ophævede B lejemålet ved en telefaxskrivelse til advokat C, der varetog A's interesser under en tvist mellem A og B om overholdelse af et tidligere indgået retsforlig. Ophævelsen blev samtidig meddelt ved almindeligt brev til A, der modtog brevet den 20. september Den 19. september om eftermiddagen indbetalte A restancen på B's postgirokonto. Betalingsmisligholdelsen kunne ikke anses for at være af uvæsentlig betydning, jf. lejelovens 94, stk. 1. Det forhold, at C varetog A's interesser over for B i sagen om overholdelse af retsforliget, gav ikke B tilstrækkeligt grundlag for at antage, at C varetog A's interesser også vedrørende varmeefterbetalingen. Ophævelsen af lejemålet var derfor først sket den 20. september 1995, da skrivelsen kom frem til A. Da A havde betalt på dette tidspunkt, fulgte det af lejelovens 94, stk. 2, at B ikke havde været berettiget til at hæve lejeaftalen. B's begæring om udsættelse af A ved en umiddelbar fogedforretning kunne derfor ikke fremmes. T:BB V En udlejer, U, sendte den 8/ påkrav til en boliglejer, L, om betaling af lejen for september og opkrævede samtidig påkravsgebyr på 155 kr. Den 14/9 betalte L lejen, men ikke gebyret. Den 16/9 hævede U lejemålet. I forbindelse med U's udarbejdelse af fogedrekvisition den 26/9 kontaktede han L telefonisk og fastholdt restkravet. L fastholdt ikke at skulle betale, men den 5/10 betalte han påkravsgebyret sammen med lejen for oktober. Den 15/ blev indkaldelsen til fogedretten forkyndt for lejeren. Fristoverskridelsen fandtes efter det foreliggende og uanset beløbets størrelse at udgøre en væsentlig misligholdelse, og L blev sat ud. Det lejede skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen. U: forringelse der skyldes almindelig slid og ælde. Krav skal gøres gældende inden 2 uger fra fraflytningsdagen (faktiske fraflytningsdag hvor nøglen afleveres) i beboelseslejemål og 4 uger fra fraflytningsdagen i erhvervslejemål. Immaterialret 9

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Opsigelse af lejeaftalen

Opsigelse af lejeaftalen Opsigelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Opsigelse af lejeaftalen Tidsbestemte lejeforhold Opsigelse Aftaler om genforhandling Introduktion Tidsbestemte EL 63 Lejeaftaler kan være tidsbestemte

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Indsæt billede: og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Ved partner Andreas Antoniades ERHVERVSLEJELOVEN BAGGRUND

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 27. NOVEMBER 2012 LEJERENS STILLING VED TVANGSAUKTION - EN BEHANDLING AF LL 7 OG ELL 6 præsen TATION 1 INDLEDNING Lejelovgivningen yder en tinglig beskyttelse af lejerens rettigheder:

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Erhvervslejeloven. Indholdsfortegnelse. www.lejeret.com

Erhvervslejeloven. Indholdsfortegnelse. www.lejeret.com 1 Erhvervslejeloven Indholdsfortegnelse Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Lejefastsættelse, lejeregulering og ændring af lejevilkår... 4 Vedligeholdelse, forsinkelse og lejerens mangelsbeføjelser...

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession. When a tenant moves out and a landlord succession occurs

Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession. When a tenant moves out and a landlord succession occurs Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession When a tenant moves out and a landlord succession occurs af MARI BECH Afhandlingens formål er at afklare, hvad en fraflyttende lejers retsstilling er,

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen Model til en JAGTLEJEKONTRAKT Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen i det følgende betegnet udlejeren, og navn adresse telefonnr. cpr.nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere