Radiostyret armbåndsur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiostyret armbåndsur"

Transkript

1 Radiostyret armbåndsur o 3 Ars GARANTI KUNDE SERVICE ART.NR.: /2017 ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-F2A-100, AN7-F2A-208

2 Indholdsfortegnelse IBRUGTAGNING... 2 PRODUKTDELE/LEVERINGSOMFANG... 3 GENERELT... 3 SIKKERHED... 3 KONTROL AF ARMBÅNDSURET OG LEVERINGSOMFANGET... 5 MANUEL INDSTILLING AF KLOKKESLÆT OG DATO... 5 SIGNALSØGNING... 5 INDSTILLING AF VISERNE... 6 INDSTILLING AF TIDSZONEN... 6 AFKORTNING AF METALURREMMEN... 7 VANDTÆTHED... 8 Dok/Rev.Nr.: ALDIDKFAU27_100_208_BA_V3 RENGØRING OG PLEJE... 8 UDSKIFTNING AF BATTERI OG TEKNISKE DATA... 8 BORTSKAFFELSE... 9 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING...10 FAQ (OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL); NAVNESKILT...11 IBRUGTAGNING Model-nr. AN7-F2A-100, AN7-F2A-208 Modeleksempler Uret viser allerede det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato. Der er ikke behov for indstillinger. Vandtæt indtil 3 bar FAQ?! ofte stillede spørgsmål se side 11 Service hotline

3 PRODUKTDELE/LEVERINGSOMFANG Radiostyret armbåndsur 2 Time- og minutviser 3 Digital visning 4 Indstillingsknap A (forsænket) 5 Indstillingsknap B 6 Skifteværktøj til urrem (kun på model AN7-F2A-100) Batteri CR2016, 3 V (allerede isat) Modeleksempler 4 A betjeningsvejledning med, hvis du giver armbåndsuret videre til en anden. Tegnforklaring De følgende symboler og advarselsord anvendes i denne betjeningsvejledning, på armbåndsuret eller emballagen. ADVARSEL! Dette symbol/advarselsord betegner en mellemstor risiko, som kan medføre dødsfald eller svære kvæstelser, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG! Dette symbol/advarselsord betegner en lille risiko, som kan medføre en mindre eller moderat kvæstelse, hvis den ikke undgås. Henvisning: Dette advarselsord advarer mod mulige materielle skader. GENERELT 6 Læs og opbevar betjeningsvejledningen Denne betjeningsvejledning hører til dette armbåndsur. Den indeholder vigtige informationer om håndtering af uret. Læs betjeningsvejledningen, især sikkerhedsanvisningerne, omhyggeligt igennem, før du bruger armbåndsuret. Manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning kan medføre skader på armbåndsuret. Betjeningsvejledningen er baseret på de standarder og regler, der gælder i den Europæiske Union. Overhold også nationale retningslinjer og love i det aktuelle land. Opbevar betjeningsvejledningen med henblik på senere brug. Giv denne Overensstemmelseserklæring (se kapitlet "Overensstemmelseserklæring"): Produkter, som er mærket med dette symbol, opfylder alle fælles forskrifter i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. SIKKERHED Tilsigtet anvendelse Armbåndsuret er udelukkende konstrueret til at vise tid. Brug kun armbåndsuret som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Enhver anden brug gælder som overskridelse af den tilsigtede anvendelse og kan medføre materielle skader. Producenten eller forhandleren påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af, at den tilsigtede anvendelse ikke overholdes. 3

4 Sikkerhedsanvisninger Fare for kvælning! ADVARSEL! Armbåndsuret indeholder et batteri samt smådele og leveres med beskyttende folier. Hvis børn leger med uret, kan de komme til at sluge batterier, små dele eller de beskyttende folier og blive kvalt i dem. Lad ikke børn komme i nærheden af batterier, små dele og beskyttende folier. Hvis man er kommet til at sluge et batteri eller små dele, skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp. ADVARSEL! Farer for børn og personer, der ikke kan klare sig uden hjælp! Farer for børn og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner (for eksempel til dels handicappede, ældre personer med begrænsede fysiske og mentale evner) eller manglende kendskab og viden (for eksempel større børn). Børn fra og med otte år samt personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller manglende kendskab må benytte dette armbåndsur, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner om sikker brug af armbåndsuret og de dermed forbundne farer. Lad ikke børn lege med armbåndsuret. Lad ikke børn rense armbåndsuret uden opsyn. Du kan finde nærmere informationer og denne betjeningsvejledning på (EAN-kode: ) ADVARSEL! Eksplosionsfare og fare for ætsning! Nedenfor finder du nogle anvisninger vedr. omgang med batterier: Udsæt aldrig batterier for kraftig varme fra sollys, ild, varmeapparater el.lign. øget risiko for læk! Batterier må ikke oplades eller reaktiveres med andre midler, skilles ad, kastes i åben ild eller kortsluttes der er eksplosionsfare. Opbevar altid batterier utilgængeligt for børn. Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Sørg derfor altid for, at batterierne og det radiostyrede armbåndsur er utilgængelige for små børn. Hvis en person alligevel kommer til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Tag omgående opbrugte batterier ud af apparatet! Der er øget risiko for læk. Rens om nødvendigt batteriholderen i apparatet. Tilsidesættelse af disse anvisninger kan føre til beskadigelse; i nogle tilfælde kan batteriet endog eksplodere. Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved kontakt med batterivæske skal de ramte steder omgående skylles med rigelige mængder rent vand, og der skal straks søges læge. Opbevar betjeningsvejledningen for at kunne slå op i den og finde oplysninger om batterierne. Du kan finde yderligere informationer om udskiftning af batterier i kapitlet "Udskiftning af batteri og tekniske data". BEMÆRK Fare for beskadigelse! Hvis du bruger armbåndsuret usagkyndigt, kan du beskadige det. Beskyt armbåndsuret mod ekstreme temperaturer og støv. Lad ikke armbåndsuret falde ned, udsæt det ikke for stød, slag eller tryk. Undlad så vidt muligt at udsætte armbåndsuret for kraftige temperaturskift, da der dannes kondensvand, og urværket kan blive beskadiget. 4

5 KONTROL AF ARMBÅNDSURET OG LEVERINGSOMFANGET BEMÆRK Fare for beskadigelse! Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan du beskadige armbåndsuret eller tilbehøret. - Vær forsigtig, når du åbner emballagen. Tag armbåndsuret og værktøjet til udskiftning af urrem 6 (kun på model AN7-F2A-100) kun til ure med metalrem) ud af emballagen. Fjern emballagen og alle beskyttelsesfolier. Kontroller, om leverancen er komplet, og om armbåndsuret og værktøjet til udskiftning af urrem ((kun på model AN7-F2A-100) har skader. Hvis der mangler dele i leverancen, og/eller hvis nogen dele er beskadigede, må du ikke bruge armbåndsuret. Henvend dig til producenten ved hjælp af garantibeviset. ANALOG VISNING Timer og minutter 2 vises analogt. Uret viser allerede det rigtige klokke- slæt, når det kommer fra fabrikken, så man ikke behøver at indstille noget. DIGITAL VISNING Dato og sekunder vises digitalt 3. Tryk kort på knappen B 5 for at skifte mellem LCD-visningerne. Visning af dato: dag (til venstre) og måned (til højre) Visning af sekund og radiosender-symbol (til højre) MANUEL INDSTILLING AF KLOKKESLÆT OG DATO Når der er radiomodtagelse, vises symbolet for radiosenderen. Når dit armbåndsur befinder sig uden for en modtagers rækkevidde, eller hvis modtagelsen forstyrres, kan du indstille klokkeslættet manuelt. BEMÆRK I alle indstillingsfunktioner springer visningen et trin/ en værdi frem, når du trykker kort på knappen B. Når du holder knappen B trykket ind, stiger værdierne hurtigt. Hvis du ikke trykker på nogen af knapperne i 15 sekunder i indstillingsfunktionen, forlader uret indstillingsfunktionen. De værdier, man hidtil har indstillet, bliver dog gemt. Tryk den forsænkede knap A ind med en spids genstand som f.eks. en kontorclips eller en kuglepen. 1. For at skifte til indstillingsfunktionen for klokkeslæt og dato skal du trykke på knap A 4 og B 5 samtidig og holde dem trykket ind i ca. 3 sekunder. Sekundvisningen blinker. 2. Tryk kort på knap B. Sekunderne nulstilles. Tryk derefter kort på knap A, minuttallet blinker. Tryk på knap B for at indstille minuttallet. 3. Tryk kort på knap A, timetallet blinker. Indstil timetallet, året, måneden og dagen på samme måde. 4. Bekræft med knap A, viserne bevæger sig automatisk til den manuelt indstillede tid. Hvis det radiostyrede armbåndsur senere modtager radiosignalet, indstilles uret automatisk på det rigtige klokkeslæt. SIGNALSØGNING Hvis radiomodtagelsen er forstyrret, kan du starte en manuel søgning. 1. Hold knap B 5 trykket ind i ca. 5 sekunder. Viserne 2 stiller sig på kl Derpå blinker symbolerne "SET" og "12" på skift i LCD-feltet 3. Hvis viserne ikke er nøjagtigt i positionen for kl. 12, skal du indstille deres position manuelt (se næste punkt "Indstilling af viserne"). 5

6 3. Læg uret på et fast underlag, for at få en bedre modtagelse. Tryk kort på knap B, viserne går tilbage til det indstillede klokkeslæt. Hvis du ikke trykker på knap B med det samme, går viserne efter 15 sekunder automatisk tilbage til det forrige indstillede klokkeslæt. 4. Nu skifter uret til signalsøgning. Radiosender-symbolet ved siden af sekundviseren blinker. Hvis modtagelsen forstyrres (f.eks. på grund af metalforhindringer eller uafskærmet elektrisk udstyr), prøver uret hele tiden automatisk at modtage et signal. Lige så snart modtagelse er mulig, tilpasses klokkeslættet og datoen. Efter indstillingen vises radiosender-symbolet konstant ved siden af sekundviseren. Hvis der ikke blev modtaget noget radiosignal, skal du kontrollere følgende punkter: Det radiostyrede ur skal være min. 1,5 til 2 m væk fra fejlkilder såsom computerskærme eller tv-apparater. Undgå at placere uret direkte op til eller i nærheden af vinduesrammer af metal. I stålbetonrum (kældre, højhuse osv.) er radiosignalet nødvendigvis svagere. I ekstreme tilfælde bedes du anbringe uret i nærheden af et vindue. Da der er færre atmosfæriske forstyrrelser om natten, er radiomodtagelse for det meste mulig i nattetimerne. Det er principielt tilstrækkeligt med én synkronisering om dagen for at sikre en korrekt tidsvisning. INDSTILLING AF VISERNE Hvis der vises et forkert klokkeslæt på trods af god modtagelse, skyldes det muligvis, at viserne står forkert af mekaniske årsager, så de skal indstilles igen. 1. Hold knap B 5 trykket ind i ca. 5 sekunder. Viserne 2 stiller sig på kl Hvis viserne ikke bliver stående nøjagtigt i positionen for kl. 12, skal du trykke en gang kort på knap A 4. Minutviseren går et lille skridt frem. Tryk flere gange kort på knap A for at stille viserne nøjagtigt i positionen for kl. 12. Hold knap A trykket ind for at få viserne til at bevæge sig hurtigere. 3. Tryk kort på knap B. Uret starter automatisk med det gemte klokkeslæt og prøver at modtage et radiosignal. Når du har modtaget et signal korrekt, tilpasses klokkeslættet automatisk. INDSTILLING AF TIDSZONEN Klokkeslættet kodes (DCF77) og sendes fra en langbølgesender i Mainflingen ved Frankfurt am Main i op til ca km omkreds. Hvis dit radiostyrede armbåndsur befinder sig inden for dette senderområde, modtager det signalet, omregner det, og viser altid det nøjagtige klokkeslæt - uafhængigt af sommer- eller vintertid. Når DCF-radiosignalet modtages, tildeles der automatisk tidszone "1" (Danmark). Du kan også indstille den ønskede tidszone manuelt: Jordkloden er inddelt i 24 tidszoner. En tidszone er et afsnit af jordens overflade, hvor der er samme klokkeslæt. Et sådant afsnit følger fortrinsvis længdegraden med udgangspunkt i polerne. Ved overgang til en anden zone springer tiden en time, sådan at tiden springer 1 time frem, når man bevæger sig østpå og 1 time tilbage, når man bevæger sig vestpå. Hvis du f.eks. vil indstille tiden i et land, der ligger 6 tidszoner vest for dit land, skal du indtaste minus 6. 6

7 Du kan indstille tidszonen på følgende måde: 1. Hold knap A 4 trykket ind i ca. 3 sekunder. Timetallet i det aktuelle klokkeslæt (f.eks. "15") ser du til højre i LCD-feltet 3. Til venstre kan du se den tidszone, der er indstillet i øjeblikket (f.eks. "1"), muligvis med et negativt fortegn. 2. Tryk kort på knap B 5. Tidszonen flytter sig nu en time frem. Viserne 2 flytter sig hen til det indstillede klokkeslæt, og visningen ændrer sig med det samme. Efter hvert kort tryk på knap B flytter tidszonen sig en time frem. 3. Afslut ved at trykke kort på knap A, eller vent i over 15 sekunder uden at trykke på nogen af knapperne. Uret skifter tilbage til normal tidsvisning. AFKORTNING AF METALURREMMEN Mod.-nr. AN7-F2A variant: Urremmen kan afkortes ved at tage 2-3 led ud i hver side af urremmen. Leddene, der kan fjernes, er markeret med en pil. Læg urremmen i skifteværktøjet 6 som vist på tegning 1. Spidsen af skruen på skifteværktøjet skal være nøjagtigt ud for den forbindelsestap, du vil fjerne. Tryk forbindelsestappen (eller forbindelsesstykket) i pilens retning ud af urremmen ved at skrue langsomt. Tag forbindelsestappen ud, og fjern den anden forbindelsestap på samme måde. Tag urremmens led ud (se tegning 2). Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne flere led i urremmen på samme måde. Brug en af de løse forbindelsestappe til at forbinde de afkortede ender af urremmen igen (se tegning 3). Du kan dreje skifteværktøjets skrue ud og bruge den som hjælp til at trykke forbindelsestappen kraftigt ind igen med spidsen af skruen. FORSIGTIG! Fare for skader! Vær forsigtig ved håndtering af spidse genstande: fare for at komme til skade! 1. variant Åbn låsen. Ved hjælp af en spids genstand (f.eks. en kontorclips) trykkes der let på den ene side af fjederforbindelsesstykket (Pas på! Stiften kan springe ud og gå tabt!). Urremmen indstilles til den passende længde og fjederforbindelsesstykket sættes på plads, så det falder i hak i hullerne, der er anbragt overfor hinanden

8 VANDTÆTHED Se i vedlagte tabel under det specifikke armbåndsur niveauet for vandtæthed, og anvend uret korrekt ifølge disse oplysninger. Angivelsen i bar refererer til det lufttryk, der blev anvendt i forbindelse med test for vandtæthed (DIN 8310). Uret kan i et begrænset tidsrum klare et tryk på 3 bar. kan blive beskadiget ved dagligt brug eller ved stød og fald, hvorved funktionsevnen nedsættes. Hvis et ur bliver udsat for store temperaturforskelle, såsom solbadning der afsluttes med at springe i køligt vand, kan der dannes kondens på indersiden af uret. Dette betyder ikke at uret ikke længere er vandtæt, men fugtigheden skal alligevel straks fjernes fra uret. Vandtæt indtil Regn, sprøjt Håndvask Brusebad Bad, Svømning Vandsport 3 bar Ja Ja Nej Nej Nej RENGØRING OG PLEJE BEMÆRK Fare for beskadigelse! Usagkyndig rengøring kan beskadige det radiostyrede armbåndsur. Dyp ikke armbåndsuret i vand eller andre væsker (se kap. "Vandtæthed"). Brug ingen aggressive rengøringsmidler, ingen skarpe rengøringsgenstande eller metalgenstande og heller ingen knive, hårde spatler og lignende. De kan beskadige overfladerne. Rengør armbåndsurets for- og bagside med en blød, let fugtig, fnugfri klud eller en blød børste. BEMÆRK Det anbefales ikke at anvende uret i saunaen, idet der på grund af forskellene i temperatur dannes kondens på indersiden af uret, hvorved urværket kan beskadiges. Ved svømmebevægelser eller under en vandstråle (f.eks ved håndvask og brusebad) kan der opstå trykspidser. Uret bliver hermed betydeligt mere belastet på dette punkt end hvad dykkedybden angiver. Først ved en klassificering over 5 bar, er der tale om et egentligt vandtæt ur (brusebad er muligt). Ved en klassificering over 10 bar kan uret også anvendes ved svømning. Vandtæthed er ingen blivende egenskab, idet de indbyggede tætnende elementer UDSKIFTNING AF BATTERI OG TEKNISKE DATA Når batteriet er svagt, vises det i LCD-feltet 3 med et blinkende punktum efter dagen (i datovisningen) eller med et blinkende punktum efter sekundtallet (i visningen med sekunder og radiosender-symbol). Uret kan derefter gå for langsomt eller blive stående, og LCD-feltet slukkes. Så skal batteriet udskiftes. Da man skal bruge et specialværktøj for at åbne urkassens dæksel, skal batteriet udskiftes af en urmager for at undgå beskadigelser på urkassen og tætningsringene. Tryk på knap A 4 efter udskiftning af batteriet. Time- og minutviserne 2 begynder at gå. Anbring dem i posi- 8

9 tionen for kl. 12 ved at trykke på knap A. Hvis du holder knappen trykket ind, går viserne hurtigt. Du kan stoppe denne funktion ved at slippe knappen igen. Når time- og minutviserne står på positionen for kl. 12, skal du trykke på knap B 5 og placere det radiostyrede armbåndsur på et sted med en god radiomodtagelse fx i en vindueskarm. Det radiostyrede armbåndsur forsøger nu at modtage radiosignalet og indstille klokkeslættet korrekt. Hvis uret ikke indstilles til det korrekte klokkeslæt inden for ca. fem minutter, skal du kontrollere punkterne i kapitlet "Hvis der ikke blev modtaget noget radiosignal, skal du kontrollere følgende punkter". Der er sat et 3 V knapbatteri af typen CR2016 (1 x 3 V CR2016) i uret. ADVARSEL! Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes usagkyndigt. Batteriet må kun udskiftes med den samme eller en tilsvarende batteritype. Vær opmærksom på, at polerne vender den rigtige vej. Batteriet må ikke kortsluttes! Brugte apparater må ikke smides i husholdningsaffaldet! Dette symbol gør opmærksom på, at dette produkt i henhold til direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (2012/19/ EU) og nationale love ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Dette produkt skal afleveres til et dertil beregnet indsamlingssted. Dette kan f.eks. ske ved at aflevere det brugte apparat, når der købes et lignende produkt, eller ved at aflevere det til et autoriseret indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Usagkyndig håndtering af brugte apparater kan på grund af de potentielt farlige stoffer, der hyppigt findes i elektrisk og elektronisk udstyr, have negative følger for miljøet og menneskers helbred. Ved korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager du desuden til en effektiv udnyttelse af naturlige ressourcer. Du kan få informationer om indsamlingssteder for brugte apparater i din kommune, på offentlige genbrugspladser, et autoriseret sted til bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr eller hos dit renovationsselskab. BORTSKAFFELSE Bortskaffelse af emballagen Sorter emballagens enkelte dele, før du bortskaffer dem. Læg pap og karton i papiraffald, folier i plastikaffald. Bortskaffelse af brugte apparater Batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! Som forbruger er du i henhold til lov forpligtet til at aflevere alle batterier, også genopladelige, til et indsamlingssted i din kommune/bydel eller en forretning, så de kan ledes videre til miljøvenlig bortskaffelse ligegyldigt om de indeholder skadelige stoffer* eller ej. * mærket med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly (Gælder i den Europæiske Union og andre europæiske stater med systemer til separat indsamling af genanvendelige materialer) 9

10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING RED-direktivet 2014/53/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU: Kort version af overensstemmelseserklæringen: Hermed erklærer Krippl-Watches, at de radiostyrede armbåndsure er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de øvrige relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU og 2011/65/EU. Du kan læse overensstemmelseserklæringens komplette tekst på vores hjemmeside: EAN:

11 FAQ (ofte stillede spørgsmål) FAQ (HÄUFIGE FRAGEN) FAQ (ofte stillede spørgsmål) Fejl Mulig årsag og løsning Uret står stille Ingen LCD-visning Viserne står på kl. 12:00 Forkert klokkeslæt Ingen radiomodtagelse efter manuel søgning efter radiosignal eller udskiftning af batteri Uret indstilles ikke eller indstilles forkert efter udskiftning af batteriet Viserne ikke i positionen for kl. 12?! Svagt eller tomt batteri - Batteriet skal kontrolleres af en urmager; udskift det om nødvendigt. Se kapitlet "Udskiftning af batteri og tekniske data" Ingen radiomodtagelse - Kontrollér radiomodtagelsen (Er radiotårnsymbolet synligt på displayet?) som beskrevet i kapitlet "Digital Visning". - Gennemfør en manuel søgning efter radiosignalet som beskrevet i kapitlet "Signalsøgning". Hvis klokkeslættet afviger med flere timer fra det korrekte klokkeslæt, kan der muligvis være indstillet en forkert tidszone. - Indstil den korrekte tidszone. Svagt eller tomt batteri - Batteriet skal udskiftes af en urmager. Der er forstyrrende elementer - Placér uret på et sted med en god radiomodtagelse hen over natten fx i en vindueskarm. Uret forsøger nu at modtage radiosignalet og indstille klokkeslættet korrekt. Ingen radiomodtagelse - Kontrollér radiomodtagelsen som beskrevet i kapitlet "Kontrol af radiomodtagelsen". AN7-F2A-100, AN7-F2A-208 RADIOSTYRET ARMBÅNDSUR 1 x 3 V CR2016 Type: RC2L PO7539 Krippl-Watches Warenhandels GmbH Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria 12/2017 Barcode Jahre o KUNDE SERVICE 3 Ars GARANTIE GARANTI SIDK

12 KUNDE SERVICE service hotline ART.-NR.: /2017 Copyright Eftertryk eller mangfoldiggørelse (også i uddrag) kun med tilladelse fra: Krippl-Watches Warenhandels GmbH Maria-Theresia-Straße 41 A-4600 Wels Austria 2016/2017 Dette dokument, inkl. alle dets dele, er beskyttet af ophavsret. Enhver brug, der overskrider de begrænsninger, der er fastholdt i loven om ophavsret, sker uden samtykke fra Krippl-Watches Warenhandels GmbH og er illegal og strafbar. Det gælder især for mangfoldiggørelser, oversættelser, overførsler til mikrofilm og indlæsning og bearbejdning i elektroniske systemer. Importør: Krippl-Watches Warenhandels GmbH Maria-Theresia-Straße 41 A-4600 Wels Austria 12

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

3ÅRS. Radiostyret analog vægur. Betjeningsvejledning Garantibevis. Modelnummer: FWUAN01 / FWUAN02 FWUAN03 / FWUAN04 Varenummer: 8102 II/14/2015

3ÅRS. Radiostyret analog vægur. Betjeningsvejledning Garantibevis. Modelnummer: FWUAN01 / FWUAN02 FWUAN03 / FWUAN04 Varenummer: 8102 II/14/2015 Radiostyret analog vægur Betjeningsvejledning Garantibevis Modelnummer: FWUAN01 / FWUAN02 FWUAN03 / FWUAN04 Varenummer: 8102 FWUAN01 FWUAN02 DK II/14/2015 FWUAN03 FWUAN04 3ÅRS GARANTI Indhold Anvendelsesområde

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150 Brugsanvisning Bluetooth kropsanalysevægt KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: BKW-150 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente 1 A 1 2 B 3 4 2 C 5 6 7 kg lb st 3 Leveringsomfang / apparatets

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugsanvisning KUNDESERVICE MODEL: BSS-750. Bluetooth -fjernudløser med CR 2032 batteri Håndrem Brugsanvisning Garantibevis

Brugsanvisning KUNDESERVICE MODEL: BSS-750. Bluetooth -fjernudløser med CR 2032 batteri Håndrem Brugsanvisning Garantibevis Brugsanvisning Selfie-Stick Stick med Bluetooth KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: BSS-750 Bluetooth -fjernudløser med CR 2032 batteri Håndrem Brugsanvisning Garantibevis Oversigt 1 A 2 1 3 4 Apparatets

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Quarzwerk Quartz movement

Quarzwerk Quartz movement Quarzwerk Quartz movement J644.83, J644.92 J645.30, J645.31 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR DA N S K 64 65 JUNGHANS THE GERMAN WATCH Hjerteligt tillykke med erhvervelsen af Deres nye ur fra Junghans. Det, der

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Læs mere

Trådløs dørklokke LIFETEC MD 13561. Betjeningsvejledning

Trådløs dørklokke LIFETEC MD 13561. Betjeningsvejledning Trådløs dørklokke LIFETEC MD 13561 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sikkerhedsinstruktioner... 5 Vedrørende denne vejledning... 5 Symboler og signalord, som er brugt i

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Ibrugtagning... 13

Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Ibrugtagning... 13 1 Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Brug i overensstemmelse med formålet...8 Sikkerhedshenvisninger...8 Ibrugtagning... 13 Udskiftning af batteriet...14

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

Brugsanvisning Dive Master

Brugsanvisning Dive Master Brugsanvisning Dive Master DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Ibrugtagning... 5 Beskrivelse af apparatet... 7 Grundlæggende funktioner... 9 Vækketidspunkter...

Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Ibrugtagning... 5 Beskrivelse af apparatet... 7 Grundlæggende funktioner... 9 Vækketidspunkter... Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj!... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for at nettilslutningen er let tilgængelig... 3 Reparér aldrig selv apparatet...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

300 HR BRUGSVEJLEDNING

300 HR BRUGSVEJLEDNING DA 300 HR BRUGSVEJLEDNING 3.1 3.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 C 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 A DA Beskrivelse af apparatet (A) Displaymodul (B) Aftagelig rem (C) USB-stik (D)

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Formålsbestemt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig. 7 Reparer

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Vejrstation med clockradio og udvendig sensor Model WS 1403 Betjeningsvejledning 1 Mange tak, fordi du har købt dette produkt af høj kvalitet fra ADE. Du har købt en vejrstation med den højeste tekniske

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Trådløs ringeklokke LIFETEC MD Betjeningsvejledning

Trådløs ringeklokke LIFETEC MD Betjeningsvejledning Trådløs ringeklokke LIFETEC MD 16179 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold... 3 1.1. Læsning og opbevaring af brugsanvisningen... 4 1.2. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Oversigt...2 Forside...2 Bagside...3 Fjernsensor...3 Sådan kommer du i gang...3 Isætning af batterier...3

Læs mere