Klima- og miljøredegørelse. for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima- og miljøredegørelse. for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne"

Transkript

1 Klima- og miljøredegørelse for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne Teknik- og Miljøforvaltningen april 2015

2 Indhold Klimakommune... 3 Praktisk miljøledelse i Teknik og Forsyning/Genbrugspladserne... 4 Omfattede aktiviteter... 5 Miljøpolitik for driftsenhederne... 5 Væsentlige miljøpåvirkninger... 5 Brændstofforbrug...6 Affaldssortering...7 Elforbrug...8 Miljømålsætninger... 9 Indsats i Miljøhandleplan...12 Brændstofforbrug...12 Sortering og genanvendelse af affald April 2015

3 Klimakommune Helhedsplanen for Jammerbugt Kommune har siden 2009 sat fokus på Agenda 21 og klima med hovedvægt på kommunens egne aktiviteter. Dette er kommet til udtryk i en overordnet handlingsplan for Agenda 21 og klima, der sætter fokus på indførelse af praktisk miljøledelse. Praktisk miljøledelse sigter mod at styrke det systematiske miljø- og klimaarbejde i organisationen. Første runde på institutionerne blev gennemført i 2010, hvilket i 2011 blev fulgt op af en anden runde på driftsenhederne. Anden runde blev gennemført som et fælles workshop-forløb for driftsenhederne Vej & Park og Forsyning/Genbrugspladser med fokus på praktisk miljøledelse. Tredje runde, som er startet op i 2012, har omhandlet kommunens forvaltninger. Denne redegørelse sammenfatter status og handleplan indenfor Teknik og Forsyning/Genbrugspladserne på miljø- og klimaområdet. Redegørelsen er en opdatering af redegørelsen fra For at sikre en fortsat opfølgning og udvikling af området opdateres redegørelsen årligt. Jammerbugt Kommune valgte i oktober 2009 at indgå en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at mindske kommunens CO 2 -udslip med 2 % om året indtil På den baggrund udarbejdes hvert år indtil 2025 et samlet CO 2 - regnskab for driften af Jammerbugt Kommune. Klima- og miljøredegørelsen understøtter en effektiv rapportering på området og anviser projekter, der bidrager til at nå de opstillede klimamål. 3

4 Praktisk miljøledelse i Teknik og Forsyning/Genbrugspladserne Indførelse af praktiske miljøledelse blev i 2011 understøttet af 6 halvdages workshops med konsulent og med 11 deltagere fra: Vej & Park og materialegårde Teknik og Forsyning/Genbrugspladser Plan og Miljø, Team Miljø Workshop 1: Overordnet miljøgennemgang Overblik over egne miljø- og klimapåvirkninger og gældende lov og eksterne krav på området Workshop 2: Væsentlige miljøpåvirkninger og registreringer Udpegning af de væsentlige miljø- og klimapåvirkninger og registreringsbehov Workshop 3: Miljøpolitik, mål og handlingsplaner Formulering af miljøpolitik samt mål og handlingsplaner for forbedringsprojekter Efterfølgende er der nedsat en permanent miljøgruppe, der arbejder videre med at udvikle og forankre praktisk miljøledelse i Forsyning/Genbrugspladser. Miljøgruppen arbejder bl.a. med udvikling og opfølgning på projekter i miljøhandlingsplanen, udvikling af miljønøgletal samt formidling overfor medarbejdere og kommunalbestyrelsen, herunder den årlige Klima- og miljøredegørelse. Gruppen består af driftsleder og driftsassistent fra genbrugspladserne og en miljømedarbejder fra Team Miljø. Der har været stor udskiftning i gruppen i 2014, da der er kommet ny driftsleder og en ny driftsassistent. Der er afholdt ca. 3 møder i Workshop 4: Det daglige miljøarbejde Vurdering af styringsmuligheder for miljø- og klimaforhold i det daglige arbejde Workshop 5: Struktur på miljøarbejdet Vurdering af behov for håndbøger og/eller overordnede procedurer inden for miljø og klima Workshop 6: Den fremtidige proces Fastholdelse og videreudvikling af det videre miljøog klimaarbejde 4 April 2015

5 Omfattede aktiviteter Teknik og Forsyning/Genbrugspladser arbejder med en rækkeaktiviteter på affaldsområdet. De driftsorienterede aktiviteter, der er medtaget i denne redegørelse, omfatter: Genbrugspladser Aktiviteterne på de eksisterende genbrugspladser omfatter de 4 store pladser (Udholm, Aabybro, Brovst og Fjerritslev) samt 4 nærgenbrugspladser. Området gennemgår en større strukturændringer, da der i 2013 er etableret en ny plads i Fjerritslev, som erstatning for pladsen i Gøttrup, og der er planlagt etablering af en ny plads i Pandrup, som erstatning for pladsen Udholm. Når sidstnævnte tages i brug, nedlægges de 4 små nærgenbrugspladser. Kommunens kørsel med affald Kommunens kørsel med affald til behandlingsanlæg og internt på genbrugspladserne. Eksterne leverandørers kørsel og indsamling af affald samt behandling Indsamling og kørsel med affald, som er udliciteret til private firmaer. Samt visse former for behandling, som neddeling af haveaffald og knusning af beton/brokker Væsentlige ændringer af indsamlings- og genanvendelsesordninger. F.eks. vedrørende genanvendelse af haveaffald og procelæn/sanitet. I arbejdet med praktisk miljøledelse har Teknik og Forsyning/Genbrugspladser gennemgået egne aktiviteter med henblik på at udpege væsentlige miljøpåvirkninger og relevante forbedringsprojekter. Miljøpolitik for driftsenhederne Miljøpolitikken fastsætter de overordnede rammer og retningen for miljøarbejdet. Forsyning/Genbrugspladser tilslutter sig den fælles miljøpolitik for driftsenhederne i Jammerbugt Kommune: Vi vil: Formindske klimapåvirkninger og forbedre miljøforholdene Følge lovgivningen og overordnede beslutninger Gå i dialog med leverandører/aftagere. Fortælle om vores indsats for klimaet og miljøet Uddanne og træne medarbejderne til at arbejde klima- og miljørigtigt Væsentlige miljøpåvirkninger Aktiviteterne i Teknik og Forsyning/Genbrugspladser giver anledning til mange forskellige miljøpåvirkninger. De væsentligste miljøpåvirkninger er blevet udpeget med henblik på at sætte fokus på den videre indsats. Udpegningen er sket ud fra en samlet vurdering af kriterier omkring klimapåvirkning, ressourceforbrug, forureningsgrad, myndighedskrav, økonomi, interessenter og medarbejdere. Gruppen har udvalgt følgende to områder med væsentlig miljøpåvirkninger: Brændstofforbrug indsamling og transport Affaldssortering Endvidere gennemgås elforbruget, der i dag ikke vurderes at være en væsentlig miljøpåvirkning. 5

6 Brændstofforbrug i liter i 2014 Det samlede brændstofforbrug for både indsamlingsordninger og genbrugspladsernes aktiviteter er opgjort til ca liter diesel for Det er et fald på liter svarende til 6,5 % i forhold til Brændstofforbruget knyttet til indsamlingsordningerne er faldet med ca liter svarende til 7,3 %. Brændstofforbruget til genbrugspladsernes aktiviteter er faldet med ca liter svarende til 6,5%. Sidstnævnte skyldes bl.a., at opgaven med tømning af bobler med papir/glas er overgået til Vej & Park i august og nu indgår i dennes regnskab. Det største brændstofforbrug sker ved indsamling af affald hos brugerne, jf. nedenstående figur. Indsamling af dagrenovation udgør her den mest belastende aktivitet svarende til ca. halvdelen af det samlede forbrug. Alle indsamlingsordninger foretages af eksterne leverandører. Udover dagrenovation drejer det sig om storskrald og papir. Brændstofforbrug i liter i 2014 BRÆNDSTOFFORBRUG Beton/murbrokker l - 2% Private vognmænd Metal m.v l - 8% l - 1% Haveaffald behandlling l - 2% Indsamling papir l - 11% Brændstofforbruget til dagrenovation er faldet fra liter i 2013 til liter i 2014 (6,5 %). Faldet skyldes dels installering af overvågningssystem (Falck Sirius) i bilerne, som giver tilbagemelding til chaufførerne på deres kørsel, så denne bliver så brændstoføkonomisk som mulig, dels noget ruteoptimering. Vedrørende de øvrige aktiviteter, der er knyttet til genbrugspladserne er der et fald i brændstofforbruget til afhentning/knusning af murbrokker, der foretages af privat vognmand. Dette skyldes dels en mindre mængde fra Affaldscenter Udholm i 2014 og at genbrugspladsernes nu selv står for transport fra Fjerritslev (indgår i tallet for genbrugspladsernes kørsel ). Kommunens egne maskiner og køretøjer bidrager i 2014 med ca. 57 % af det samlede brændstofforbrug i forbindelse med ekstern og intern transport på genbrugspladserne. Dette er et fald i forhold til 2013, hvor det var på 68%. Tallene er bl.a. et udtryk for at transporten i højere grad er lagt ud til private vognmænd. Genbrugspladser l - 17% Indsamling storskrald l - 7% 6 Indsamling dagrenovation l - 52% April 2015

7 Det samlede brændstofforbrug fra Teknik og Forsyning/Genbrugspladserne (incl. dagrenovation og andre indsamlingsordninger) svarer til en CO2-udledning på ca. 642 tons CO2 i Dette udgør ca. 10 % af CO2-udledningen fra kommunens samlede aktiviteter. Heraf kommer ca.110 tons CO2 fra transport med kommunens egne køretøjer svarende til 1,7 %. De enkelte aktiviteter belaster meget forskelligt, f.eks. giver indsamling af dagrenovation på landet en belastning på ca. 45 kg CO 2 /tons affald, mens afhentning af metal belaster med ca. 6 kg CO 2 / tons affald. Til gengæld giver brugernes transport til genbrugspladserne med metal en belastning. Brændstofforbrug i liter Diagramtitel Affaldssortering Opgørelse af affaldsmængder fra indsamlingsordninger fremgår af affalds- og ressourceplanen. Opgørelse over mængder fra genbrugspladserne fordelt på fraktioner fremgår af bilag 1. Genbrugspladsernes og indsamlingsordningernes hovedformål er at virke som en sorteringsmaskine, så der sker en effektiv sortering af affald til henholdsvis genanvendelse, forbrænding og deponering

8 Som hovedregel skal andelen af affald til genanvendelse gøres så stor som mulig, mens affald til forbrænding og deponering skal mindskes. Genanvendelse af fraktioner som metal, papir m.v. giver en væsentlig CO 2 -gevinst, mens forbrænding ligeledes kan bidrage positivt ved at erstatte andre brændsler. Der er generelt øget fokus på at betragte affald som en ressource. Det vurderes, at sorteringen på genbrugspladserne er godt optimeret. Der sker dog løbende forbedringer, også i forbindelse med etablering/ibrugtagning af de nye genbrugspladser. Genbrugspladserne er med til at sikre, at brugerne har kildesorteret affaldet i de rette fraktioner, inden det kommer i genbrugspladsens containere. Elforbrug Det samlede elforbrug for genbrugspladserne er faldet markant fra kwh i 2013 til i 2014 svarende til ca. 27%. Faldet skyldes primært, at den nye genbrugsplads i Fjerritslev er godt energioptimeret med LED-lys, solvarmeanlæg m.v., og at der ikke bruges el til opvarmning af velfærdsbygninger. Varmen kommer i stedet fra flisfyret varmeværk, som i Jammerbugt Kommunes klimaopgørelse regnes for CO2-neutralt. Der er også sket mindre fald i elforbruget på de øvrige pladser (også når der tages højde for graddagekorrigering). På Brovst genbrugsplads er det faldet med hele 12%, formentlig fordi temperaturen i velfærdsbygning holdes på et lavere niveau og døren holdes lukket. Elforbrug i kwh Elforbrug April 2015

9 På de øvrige genbrugspladser foregår opvarmningen af velfærdsbygninger ved elopvarmning. Derudover anvendes væsentlige mængder el til drift af komprimatorer. Der er komprimatorer på alle de 4 store genbrugspladser, hvilket er med til at reducere brændstofforbruget til transport. Det samlede elforbrug svarer til en udledt mængde på ca. 22 tons CO2, hvilket udgør 0,3 % af CO2-udledningen fra kommunens samlede aktiviteter. Miljømålsætninger Teknik og Forsyning/Genbrugspladser har opstillet og prioriteret en række miljømålsætninger med udgangspunkt i de væsentligste miljøpåvirkninger og miljøpolitikken. Miljømålsætninger for Forsyning/ Genbrugspladser fremgår herunder: Nedsætte forbruget af brændstof: Nedsætte brændstof forbruget ved økonomikørsel på transport af affald. Optimere logistik, herunder ruter og større læs (flere tons pr. km eller pr. liter). Øge fokus på nedsat brændstofforbrug og registrering af brændstofforbrug i udbudsmateriale og kontrakter. Øge sorteringen og genanvendelsen af affald: Øge genanvendelsen af affaldsmængden fra indsamlingsordninger Genanvende isoleringsmateriale og forbedre genanvendelse af sanitet/klinker. Øget fokus på overslagsmæssige klima- og miljøvurderinger ved valg af indsamlings- og genanvendelsesløsninger. 9

10 Indsats i 2014 Begrænse tomgang I stedet for anvendelse af presenning er alle containere nu med netlåg. Det sparer tid ved tømning af containere og giver dermed mindre tomgangskørsel. Alle containere er nu forsynet med kroghejs. Læsning af containere med krogshejs sparer tid og giver mindre tomgangskørsel. Det er dog ikke alle benyttede vognmænd som har biler beregnet til kroghejs. Optimere logistik Pick-up, som er et IT-system til optimering af logistik, er indkøbt og fungerer rigtig godt. Systemet medvirker til bedre samkørsel og bedre udnyttelse af returtransport. Miljøkrav i udbudsmateriale Er ikke igangsat endnu, da det afventer en afklaring på genbrugspladsernes fremtidige brug af egen/egne biler. Der regnes p.t. på økonomien i at udskifte den gamle bil med ny bil med hænger og kroghejs. Ringe-henteordning Der er vedtaget en ny storskraldsordning, så at borgerne skal melde ind, hvis de skal have noget hentet. Når det bliver sat i værk må der forventes en besparelse på brændstof især i landområderne. Øge affaldsmængden til biogas Der køres ikke til biogas i øjeblikket, da anlægget i Vester Hjermitslev ikke er i drift. Den bløde del køres på landbrugsjord i stedet for. Punktet vedr. information til borgerne om frasortering af nedfaldsfrugt tages op igen i sommeren Genanvendelse af procelæn/sanitet/klinker Der er bly og asbest i glaserede fliser og bly i farvet sanitet. Materialerne sendes nu til genbrug via Ragnsell i stedet for at blive deponeret. Firmaet Mijodan A/S aftager fliser og sanitet, blander det i beton til skillerumsklodser. Ved anvendelse i beton spredes de problematiske stoffer frit med nedknust beton. Ved en genanvendelse til isoleringsmaterialer bliver disse enten genanvendt eller deponeret. Der arbejdes videre med at afklare forhold vedrørende sidstnævnte mulighed. Genanvendelse af isoleringsmaterialer Isoleringsmaterialer er hidtil blevet afsat til deponi. Der arbejdes med at undersøge mulighed for at aflevere isoleringsmaterialer til genanvendelse hos Rockwool. Der arbejdes videre med at afklare spørgsmål om komprimering, økonomi m.v. Koordinering med affaldsplan Der er lavet overslagsmæssige klima- og miljøvurderinger på ændringer af affaldsordninger i den nye affalds- og ressourceplan. 10 April 2015

11 Sortering/genanvendelse af storskrald Ordningen skal fremover kun medtage større genstande. Der vil således ikke blive tale om en øget udsortering. Øget udsortering/genanvendelse af dagrenovation Der er vedtaget en ny fremtidig affaldsordning for dagrenovation, som vil give øget udsortering/ genanvendelse af metal, plast og pap og formentlig en bedre udnyttelse af det grønne affald. Der er i forbindelse med udarbejdelse af den nye affalds- og ressourceplan lavet overslagsmæssige klimavurderinger på mulige løsninger. Disse viser, at de valgte løsninger kommer til at give en stor klimamæssig gevinst. Sparringsdag med forsvaret. Miljøgruppen har i 2015 deltaget i sparringsdag med forsvaret og Vej & Park om miljøledelse. 11

12 Miljøhandleplan Miljøgruppen har udarbejdet en bruttoliste med 7 forskellige projektforslag/løsninger med udgangspunkt i miljøpolitikken, miljømålsætningerne og de væsentligste miljøpåvirkninger. Forslagene er efterfølgende blevet diskuteret og prioriteret i ledelsen for Forsyning/Genbrugspladser, som har udpeget 4 projektforslag, der udgør handleplanen for Forsyning/Genbrugspladser i De øvrige projektforslag vil på sigt kunne indgå i efterfølgende handleplaner. Alle forslag er kort beskrevet i oversigtsskemaer, samlet under to temaer omkring forbrug af brændstof samt sortering og genanvendelse. De prioriterede projekter for 2015 er markeret med gult. Brændstofforbrug Titel Mål Indhold Tidsplan Komprimering af isolering Evt. udskiftning af bil Miljøkrav i udbudsmateriale dagrenovation Miljøkrav i udbudsmateriale genbrugspladsernes kørsel Mindske brændstof Begrænse brændstofforbrug Begrænse brændstofforbrug Begrænse brændstofforbrug Afprøve anvendelse af mobilkomprimator på isolering på en af genbrugspladserne 2015 Regne på udskiftning til bil med hænger og kroghejs 2015 Afklaring af relevante miljøkrav og indsættelse i udbudsmateriale 2015 Afklaring af relevante miljøkrav og indsættelse i udbudsmateriale 2016 Sortering og genanvendelse af affald Titel Mål Indhold Tidsplan Genanvendelse af isoleringsmaterialer Bedre genanvendelse af sanitet/ fliser/klinker Udsortering af dagrenovation Øge genanvendelsen Sikre en mere miljøvenlig genanvendelse* Øge genanvendelse Evt. lave aftale med Rockwool/RGS90 om igangsættelse af genanvendelse af isoleringsmaterialer i stedet for den nuværende deponering. Undersøge om der skal laves aftale med Rockwool/RGS90 om genanvendelse til isoleringsmateriale i stedet for genanvendelse i betonprodukter Iværksættelse af ny ordning samt afklaring af genvendelsesmetode for den organiske fraktion *Der er bly og asbest i glaserede fliser og bly i farvet sanitet. Ved en genanvendelse til isoleringsmaterialer bliver disse enten genanvendt eller deponeret. Ved anvendelse i beton spredes de frit med nedknust beton April 2015

13 Bilag 1: Affaldsmængder fra genbrugspladserne 2014 G:Genanvendelse F: Forbrænding D: Deponering Affaldstype Behandling Mængde 2014 Akkumulatorer G 19 Aviser/Blade/Papir G 116 Beton og Tegl G 1766 Dæk (personbiler og traktor) G 47 El-kabler og ledninger G 6 Flasker/Glas G 610 Gips G 214 Græs G 233 Haveaffald - småt G 565 Haveaffald - stort (biomasse) F 8968 Rødder F 244 Jern og metaller G 847 Pap G 85 Planglas (MED ramme) G Plast, blød (folie) G Plast, dunke G Plast, havemøbler G 41 PVC til oparbejdning G 26 Sanitet G 53 Træ til genbrug G 1297 Småt brændbart F 495 Stort brændbart F 818 Asbestholdigt affald D 656 Deponi D 946 Trykimprægneret træ D 367 Samlet mængde (TON)

14

Klima- og miljøredegørelse. for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne

Klima- og miljøredegørelse. for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne Klima- og miljøredegørelse for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne Teknik- og Miljøforvaltningen februar 2013 Indhold Klimakommune... 3 Praktisk miljøledelse i Teknik og Forsyning/Genbrugspladserne...

Læs mere

Klima- og miljøredegørelse for Vej & Park

Klima- og miljøredegørelse for Vej & Park Klima- og miljøredegørelse for Vej & Park Teknik- og Miljøforvaltningen november 2011 Indholdsfortegnelse Klimakommune... 3 Praktisk miljøledelse i Vej & Park... 4 Omfattede aktiviteter... 5 Miljøpolitik

Læs mere

Klima og miljøredegørelse 2012 for Vej & Park

Klima og miljøredegørelse 2012 for Vej & Park Klima og miljøredegørelse 2012 for Vej & Park Teknik og Miljøforvaltningen februar 2013 Indhold Klimakommune... 3 Praktisk miljøledelse i Vej & Park... 4 Omfattende aktiviteter... 5 Væsentlige miljøpåvirkninger...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Klima- og miljøredegørelse. for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne

Klima- og miljøredegørelse. for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne Klima- og miljøredegørelse for Teknik og Forsyning/genbrugspladserne Teknik- og Miljøforvaltningen februar 2013 Indhold Klimakommune... 3 Praktisk miljøledelse i Teknik og Forsyning/Genbrugspladserne...

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE VEJLEDNING Dette bilag indeholder kundens kravspecifikation. Der sondres mellem: 1., der er ufravigelige, og som skal opfyldes. 2. Tilbudsgiver skal for hvert mindstekrav

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE

BILAG 1 TILBUDSLISTE BILAG 1 TILBUDSLISTE Transportør skal prissætte de enkelte er til kørsel, tømning og tilbagelevering af container til genbrugspladsen. Alle felter markeret med gult skal udfyldes er en 0 skal dette angives.

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Herlev Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og afaftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Ishøj Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt udløber

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere