Bekendtgørelse 664 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse 664 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr"

Transkript

1 Bekendtgørelse 664 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1) I medfør af 9 h, stk. 1-5, 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 3, 9 k, 9 l, stk. 2 og 3, 9 m, 9 n, 9 o, stk. 1-6, 9 p, stk. 4, 9 q, stk. 1, 9 r, 44, 45, stk. 2, 5 og 6, 51, 92 og 110, stk. 3 og 4 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 260 af 8. maj 2002, lov nr. 385 af 25. maj 2005, og lov nr. 569 af 24. juni 2005 og 2, stk. 5 i lov nr. 385 af 25. maj 2005 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, og i medfør af 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, og 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005 samt efter forhandling med justitsministeren, fastsættes: Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra 1) private husholdninger, 2) virksomheder og 3) offentlige og private institutioner. Stk. 2. Denne bekendtgørelse finder endvidere anvendelse ved registrering af producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), samt ved informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), jf. 3, nr. 2, litra a, der markedsføres til brug i husholdninger. Stk. 3. Medmindre andet følger af bekendtgørelsen finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald anvendelse. Stk. 4. Ved import og eksport af affald af elektrisk og elektronisk udstyr finder de til enhver tid gældende regler om import og eksport af affald anvendelse. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke: 1) Motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven, jf. dog stk. 2. 2) Elektrisk og elektronisk udstyr, der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og krigsmateriel, medmindre udstyret ikke er fremstillet til specifikt militære formål. 3) Batterier og akkumulatorer, medmindre disse indgår som en bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller produkter, jf ) Elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder lukkede radioaktive kilder og røgdetektorer, der indeholder radioaktive stoffer, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er udtaget af motordrevne køretøjer, jf. nr. 1, skal dog behandles efter bestemmelserne i 21. Stk. 3. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, omfattet af stk. 1, nr. 4, er omfattet af denne bekendtgørelse efter udtagning af de lukkede radioaktive kilder og radioaktive stoffer i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.

2 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Elektrisk og elektronisk udstyr: a) Udstyr som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. b) Udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter. 2) Elektrisk og elektronisk udstyr består af henholdsvis: a) Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE): Elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af bilag 1, og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og højst 1500 volt for jævnstrøms vedkommende. b) Andet elektrisk og elektronisk udstyr: Udstyr som ikke er omfattet af bilag 1, eller som er bestemt til brug ved en spænding på mere end 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende. 3) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE): Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), som omfattet af nr. 2, litra a, herunder alle komponenter, delkomponenter og hjælpematerialer, som indgår i produktet på bortskaffelsestidspunktet. 4) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger og affald fra private og offentlige institutioner, samt erhvervsvirksomheder, hvis art og mængde af affaldet svarer til affald fra private husholdninger. 5) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra erhverv: Affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) end affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger (WEEE). 6) WEEE-system: Den i lovens 9 p, stk. 1, nævnte organisation. 7) Forhandlere og distributører: Enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed leverer elektrisk eller elektronisk udstyr til den part, som skal bruge det. 8) Henteordning: En ordning, hvor en kommune eller en virksomhed foretager regelmæssig afhentning af affald af elektrisk og elektronisk udstyr hos private husholdninger, virksomheder og offentlige og private institutioner. 9) Bringeordning: En ordning, hvor en kommune eller en virksomhed modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr på dertil indrettede pladser fra private husholdninger, virksomheder og offentlige og private institutioner. 10) Bortskaffelse: En af de processer, der er nævnt i bilag 5. 11) Nyttiggørelse: En af de processer, der er nævnt i bilag 6. 12) Genbrug: Enhver proces, hvorved affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) eller komponenter herfra eller affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr eller komponenter herfra fortsat anvendes til samme formål, som de blev fremstillet til, og som returneres til indsamlingssteder, distributører, genvindingsvirksomheder eller fabrikanter. 13) Genanvendelse: Oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialer til deres oprindelige formål eller andre formål bortset fra energiudnyttelse, hvorved menes anvendelse af brændbart affald som et middel til energifremstilling gennem direkte forbrænding med eller uden andet affald, men med udnyttelse af varmen. 14) Forebyggelse: foranstaltninger, der sigter på at mindske mængden og den miljøskadelige virkning af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr samt materialer og stoffer heri.

3 15) Farligt stof: Ethvert stof, som anses for farligt i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF. 16) Særskilt håndtering: enhver aktivitet, der finder sted, efter at affald af elektrisk og elektronisk udstyr er afleveret til et anlæg med henblik på rensning, adskillelse, neddeling, nyttiggørelse eller forberedelse til bortskaffelse, samt enhver anden proces til nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Håndteringshierarki 4. Affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr skal ske med udgangspunkt i følgende prioritering: 1) Forebyggelse. 2) Genbrug. 3) Særskilt håndtering, herunder genanvendelse og forbrænding med energiudnyttelse. Fjernsalg og internethandel 5. Producenter og importører i andre EU-medlemsstater, der leverer elektrisk eller elektronisk udstyr direkte til husholdninger i Danmark ved hjælp af fjernsalg eller internethandel, skal foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udstyret. Stk. 2. Producenter og importører omfattet af stk. 1 skal lade sig registrere hos WEEEsystem, jf. 10 samt indberette oplysninger til WEEE-system efter 19. Indsamlingsordninger m.v. 6. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er etableret indsamlingsordninger i form af bringeordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, i stedet for eller som supplement til bringeordninger efter stk. 1, etablere indsamlingsordninger i form af henteordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingssteder til opsamling af affald, som nævnt i stk. 1 og 2. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal på alle indsamlingssteder, jf. stk. 3, sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger sorteres i følgende fraktioner: 1) Store husholdningsapparater og salgsautomater. 2) Små husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk værktøj undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala, legetøj og fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) samt overvågnings- og reguleringsinstrumenter. 3) It- og teleudstyr. 4) Forbrugerudstyr. 5) Belysningsudstyr. Stk. 5. Efter forudgående aftale mellem kommunalbestyrelsen og WEEE-system kan affaldet sorteres i flere fraktioner end de i stk. 4 nævnte. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter frister for afhentning fra indsamlingsstederne, hvis ikke andet er fastsat i de i 16, stk. 6 nævnte aftaler.

4 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter senest den 31. marts 2006 i et regulativ nærmere bestemmelser om anvisning af affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 3, nr. 2, litra b. 8. Enhver er forpligtet til at benytte indsamlings- og anvisningsordninger oprettet i henhold til 6 og 7 eller lovens 9 j, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Enhver kan aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt affald af andet elektrisk og elektronisk affald til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. Stk. 3. Forhandlere og andre, der modtager affald i henhold til stk. 2, skal benytte indsamlingsordningerne oprettet i henhold til 6 eller lovens 9 j. Større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, modtaget i henhold til stk. 2, skal dog afleveres til en virksomhed efter aftale med WEEE-system. Stk. 4. Indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, omfattet af stk. 2, anses, ved aflevering til kommunale affaldsordninger eller ved aflevering i henhold til stk. 3, i denne bekendtgørelse for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger. Producentregister for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) 9. WEEE-system opretter et producentregister. 10. Enhver, der erhvervsmæssigt producerer eller importerer elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE), har pligt til at lade sig registrere hos WEEE-system i det i 9 nævnte producentregister. Stk. 2. Anmodningen om registrering skal fremsendes senest den 1. januar Virksomheder, der påbegynder markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) efter den 1. januar 2006, skal anmode om registrering senest 14 dage, før markedsføringen påbegyndes. Stk. 3. Anmodningen om registrering skal indeholde: 1) Virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer. 2) Angivelse af de former for udstyr, under de i bilag 1 nævnte kategorier, der markedsføres eller påtænkes markedsført. 3) Oplysninger om, hvordan producentansvaret påtænkes opfyldt, herunder om virksomheden har etableret en individuel indsamlingsordning eller er tilsluttet en kollektiv ordning. 4) Oplysning om, hvilke navne eller bomærker, virksomheden anvender ved mærkning, jf. 20. Stk. 4. Anmodningen om registreringen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse. Stk. 5. Såfremt en producent eller importør er registreret som deltager i en kollektiv ordning, kan producenten eller importøren overdrage forpligtelsen, jf. stk. 2-4, til den kollektive ordning. Stk. 6. WEEE-system bekræfter registreringen over for virksomheden senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen med samtlige de i stk. 3 nævnte oplysninger, dog således at ansøgninger om registrering indsendt før den 1. januar 2006 bekræftes senest den 28. februar Stk. 7. En registreret virksomhed skal inden 14 dage oplyse om ændringer i de forhold, som er nævnt i stk. 3.

5 11. Distributører og forhandlere må ikke aftage og forhandle elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) fra producenter og importører, som ikke er registreret efter 10. Sikkerhedsstillelse for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) markedsført til brug i husholdninger 12. For elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der markedsføres til brug for husholdninger efter den 31. marts 2006, skal producenter og importører, inden udstyret markedsføres, og mindst én gang årligt, stille passende sikkerhed og dokumentere dette over for WEEE-system. Stk. 2. Producenter og importører skal i forbindelse med sikkerhedsstillelse efter stk. 1 til WEEE-system indberette mængden af markedsført elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til brug for husholdninger i det forudgående kalenderår, og den mængde elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til brug i husholdninger, som forventes markedsført i det følgende år. Stk. 3. Væsentlige ændringer i forhold til indberetningen efter stk. 2 af de forventede markedsførte mængder elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), skal indberettes inden 14 dage til WEEE-system. Stk. 4. Såfremt den mængde markedsført elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til brug i husholdninger, som sikkerheden er beregnet ud fra, viser sig ansat for lavt i forhold til den reelt markedsførte mængde elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), stilles der yderligere sikkerhed beregnet ud fra den reelt markedsførte mængde elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). Stk. 5. Sikkerhedens størrelse fastsættes af WEEE-system på baggrund af de kendte eller forventede omkostninger ved affaldsbehandling af det pågældende elektriske og elektroniske udstyr (EEE) til brug for husholdninger, herunder mængden, arten og levetiden for det markedsførte elektriske og elektroniske udstyr (EEE). Stk. 6. WEEE-system træffer afgørelse om fritagelse for sikkerhedsstillelse for de fremtidige håndteringsudgifter, såfremt 1) en kollektiv ordning har tilslutning fra minimum 10 producenter og importører eller 30 % af de registrerede producenter og importører inden for én af de i bilag 1 angivne kategorier, og producenternes og importørernes markedsandel sammenlagt udgør mindst 30 % af samtligt det af registrerede producenters og importørers markedsførte udstyr indenfor én af de i bilag 1 angivne kategorier og 2) den kollektive ordning opfylder nærmere retningslinjer fastsat af Miljøstyrelsen. Stk. 7. Indberetning i henhold til stk. 2 skal attesteres af producentens eller importørens revisor. 13. Sikkerhed stillet i henhold til 12 frigives til producenten eller importøren, når producenten eller importøren har dokumenteret, at det efter 16 tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger er tilbagetaget og særskilt håndteret. Stk. 2. Sikkerhed stillet i henhold til 12 frigives til brug for betaling af transport og særskilt håndtering samt administrationsomkostninger for WEEE-system, hvis producenten eller importøren ikke afhenter det efter 16 tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr inden for de fastsatte tidsfrister. Stk. 3. Sikkerhed stillet i henhold til 12 frigives, såfremt de reelt markedsførte mængder elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) fra husholdninger er mindre end de

6 mængder elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) fra husholdninger, som sikkerheden er beregnet ud fra. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra erhverv, der er markedsført før den 1. april Slutbrugeren af elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE), som er markedsført før den 1. april 2006 til brug for erhverv, skal foranstalte udstyret særskilt håndteret jf. 21, på dertil godkendte anlæg. Stk. 2. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) kan dog uanset stk. 1 i forbindelse med køb af nyt elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE) til brug for erhverv uden beregning aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) markedsført før den 1. april 2006 til producenten eller importøren, hvis det nye udstyr erstatter det udstyr, som er markedsført før den 1. april Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til erhverv, der markedsføres efter den 31. marts Producenter og importører, der, efter den 31. marts 2006, markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til erhverv kan aftale med køberen af udstyret, at denne overtager producentens eller importørens forpligtelser i henhold til lovens 9 j, for så vidt angår det udstyr, som køberen køber. Stk. 2. Producenter og importører, der overdrager forpligtelser, jf. stk. 1, skal hvert år senest den 31. marts, og første gang senest den 31. marts 2007, fremsende information til WEEE-system om aftaler indgået efter stk. 1 samt om mængden af udstyr, der er omfattet af aftalerne med henblik på registrering i WEEE-system. Tildelingsordning for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger 16. Producenter og importører skal i forhold til deres markedsandel modtage en forholdsmæssig andel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, inden for de i bilag 1 angivne kategorier, som producenten eller importøren har markedsført, og foranstalte dette affald særskilt håndteret, jf. 21. WEEE-system tildeler producenten eller importøren det affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, som producenten eller importøren skal afhente fra de kommunale ordninger og foranstalte særskilt håndteret. Stk. 2. Ved tildeling af affald, efter stk. 1, søges affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, som skal afhentes og håndteres særskilt, fordelt geografisk rimeligt. Hvis WEEE-system bestemmer det, har producenter og importører pligt til at afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra hele landet. Stk. 3. Producenter og importører skal afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, efter stk. 1, på indsamlingsstedet inden for en af WEEE-system fastsat frist. Stk. 4. Når affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger afhentes, afleveres en beholder på indsamlingsstedet, svarende til den beholder, som afhentes.

7 Stk. 5. Producenter og importører skal, ved afhentning af tildelt affald, overholde vilkår fastsat af WEEE-system for afhentning, herunder krav til indsamlingsmateriel af affald af elektrisk og elektronisk (WEEE) udstyr fra husholdninger og krav til frister for afhentning af affald fra indsamlingsstederne. Stk. 6. Forud for WEEE-systems tildeling af affald til producenter og importører indgår WEEE-system og den pågældende kommunalbestyrelse en aftale om de nærmere vilkår for afhentning, herunder indsamlingsmateriel til affald af elektrisk og elektronisk (WEEE) udstyr fra husholdninger og krav til frister for afhentning af affald fra indsamlingsstederne. Stk. 7. Såfremt tildelt affald efter stk. 1 ikke afhentes som fastsat i stk. 3, kan WEEEsystem lade tredjemand udføre opgaven for producentens eller importørens regning. WEEE-system kan opkræve et beløb svarende til udgiften ved at tilbagetage og særskilt håndtere det affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, som producenten eller importøren skulle have foranstaltet tilbagetaget og særskilt håndteret, samt de administrationsomkostninger, som er forbundet hermed for WEEE-system. Stk. 8. Miljøstyrelsen kan, efter forhandlinger med KL, Affald Danmark og RenoSam samt WEEE-system, fastsætte nærmere krav til indholdet af aftalerne, jf. stk. 6. Informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) 17. Producenter og importører skal i salgs- og informationsmateriale, herunder i brugsanvisninger, oplyse brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) markedsført til brug i husholdninger om: 1) at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, 2) at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal indsamles særskilt, 3) affaldsordningen for det pågældende udstyr, 4) brugerens rolle i forbindelse med genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse, 5) de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af tilstedeværelse af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), samt 6) betydningen af mærkning i henhold til 20. Stk. 2. Informations- og oplysningspligten, efter stk. 1, kan opfyldes ved at gengive en af Miljøstyrelsen udarbejdet standardtekst. 18. Producenter og importører skal stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til rådighed for virksomheder, der håndterer affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), senest et år efter udstyrets første markedsføringsdato, dog tidligst den 1. januar Pligten kan opfyldes ved at informere herom på producentens eller importørens hjemmeside. Stk. 2. Producenter og importører skal fremsende oplysninger, jf. stk. 1, om hjemmeside m.v., hvoraf de fornødne oplysninger fremgår, til WEEE-system senest et år efter første markedsføringsdato, dog tidligst den 1. januar Producenter og importører skal hvert år, senest den 31. marts og første gang den 31. marts 2007, dækkende det forudgående kalenderår, til WEEE-system indberette oplysninger om mængder af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr (WEEE) fordelt på de i bilag 1 nævnte grupper af udstyr, som er markedsført, samt oplysninger om mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der er tilbagetaget og

8 særskilt håndteret, jf. 21. Indberetningen skal ske i en form, som Miljøstyrelsen fastsætter. Stk. 2. Såfremt en producent eller importør er registreret som deltager i en kollektiv ordning, kan producenten eller importøren overdrage forpligtelsen, jf. stk. 1, til den kollektive ordning. 20. Producenter og importører skal mærke elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der fremstilles i Danmark eller importeres efter den 13. august Mærkningen skal være i overensstemmelse med bilag 4. Stk. 2. Mærkningen af udstyret, efter stk. 1, kan undlades, såfremt udstyrets størrelse eller funktion udelukker muligheden herfor. Piktogrammet skal i så fald være optrykt i brugsanvisning, garantibevis eller på emballagen. Stk. 3. Producenter og importører kan uanset stk. 1, 2. pkt. og stk. 2 udføre mærkningen ved anvendelse af standarden DS/EN Stk. 4. Producenter og importører skal mærke elektriske og elektroniske apparater (EEE), der fremstilles i Danmark eller importeres efter den 13. august 2005 med virksomhedens navn eller bomærke, således at producenten eller importøren af apparatet entydigt kan identificeres. Særskilt håndtering m.v. 21. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), at sikre udtagning af alle væsker samt de i bilag 2 nævnte komponenter m.v. Håndteringen af de udtagne stoffer, materialer og komponenter skal ske efter forskrifterne i bilag 3. Stk. 2. Udtagning af de i bilag 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal foregå indendørs på et impermeabelt areal. Stk. 3. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager de i bilag 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter, at sikre, at disse stoffer, materialer og komponenter håndteres efter retningslinjerne i bilag 3. Stk. 4. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), at indberette til WEEE-system hvilket affald, der er modtaget fra hvem, og hvilken behandling der er sket af affaldet. Stk. 5. Opbevaring af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal ske under tag og på et impermeabelt areal. Stk. 6. Enhver, der foretager udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. stk. 1, skal have etableret vægte til vejning af de udtagne affaldsfraktioner. 22. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 3, nr. 2, litra b, at håndtere dette miljømæssigt forsvarligt, herunder som minimum at sikre udtagning af alle væsker, asbest, batterier og kviksølvholdige komponenter, samt sikre genanvendelse af affaldet. Håndteringen af de udtagne stoffer, materialer og komponenter skal ske efter forskrifterne i bilag 3. Stk. 2. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager de i bilag 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter, at sikre, at disse stoffer, materialer og komponenter håndteres efter retningslinjerne i bilag 3.

9 Krav til genanvendelse og nyttiggørelse 23. Producenter og importører skal, med virkning fra den 31. december 2006, sikre, at der ved håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) nyttiggøres: 1) Mindst 80 % af det i bilag 1, nr. 1 og 10 nævnte udstyr. 2) Mindst 75 % af det i bilag 1, nr. 3 og 4 nævnte udstyr. 3) Mindst 70 % af det i bilag 1, nr. 2, 5, 6, 7 og 9 nævnte udstyr. 4) Mindst 80 % af udstyr af gasudladningslamper. Stk. 2. Nyttiggørelsesandelen opgøres på grundlag af den modtagne tonnage affald pr. kalenderår, og den andel heraf, der efter særskilt behandling, jf. 21, er leveret til nyttiggørelse. 24. Producenter og importører skal, med virkning fra den 31. december 2006, sikre, at der ved håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) genbruges eller genanvendes: 1) Mindst 75 % af det i bilag 1, nr. 1 og 10 nævnte udstyr. 2) Mindst 65 % af det i bilag 1, nr. 3 og 4 nævnte udstyr. 3) Mindst 50 % af det i bilag 1, nr. 2, 5, 6, 7 og 9 nævnte udstyr. Stk. 2. Genbrugs- eller genanvendelsesandelen opgøres på grundlag af den modtagne tonnage affald pr. kalenderår og andelen heraf, der efter særskilt behandling, jf. 21, er leveret til genbrug eller genanvendelse. Kommunale anlæg 25. Kommunalbestyrelsen kan, indtil den 31. december 2006, fortsat drive eksisterende kommunale behandlingsanlæg, som er sat i drift inden den 1. januar 2005, og som er godkendt til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fortsat drive de i stk. 1 nævnte kommunalt ejede anlæg efter den 31. december 2006 på betingelse af: 1) at kommunalbestyrelsen sikrer, at anlægget udskilles til et selvstændigt aktie- eller anpartsselskab, 2) at kommunalbestyrelsen, i forbindelse med udskillelsen efter nr. 1, sikrer, at der foretages en værdiansættelse til markedspris af det kommunale anlægs aktiver, 3) at kommunalbestyrelsen, ved drift af de i stk. 2 nævnte anlæg, sikrer en regnskabsmæssig adskillelse fra kommunens øvrige drift, i overensstemmelse med principperne i direktiv 52/2000 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder, 4) at kommunalbestyrelsen sikrer, at et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke, omfattes af den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v., 5) at kommunalbestyrelsen sikrer, at driften af et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke, er fuldstændig adskilt fra den kommunale økonomi, herunder de kommunale renovationsgebyrer og 6) at kommunalbestyrelsen sikrer, at et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke, driver virksomhed på almindelige markedsmæssige vilkår.

10 Gebyrer 26. For behandling af ansøgning om registrering eller ændring af registrering i producentregistret betales et gebyr pr. produktgruppe i bilag 1. Gebyret kan ikke overstige 5000 kr. pr. producent eller importør pr. produktgruppe. Stk. 2. For godkendelse af individuelle eller kollektive ordninger betales et gebyr. Gebyret kan ikke overstige 750 kr. pr. anvendt time. Stk. 3. For administration af tildelingsordningen betales et gebyr. Gebyret kan ikke overstige 750 kr. pr. anvendt time. Stk. 4. Gebyrerne, som opkræves af WEEE-system, skal dække de faktiske omkostninger i forbindelse med udførelsen af de i stk. 1-3 nævnte opgaver, men må ikke overstige de nævnte beløbsgrænser. Tilsyn og klage 27. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Miljøstyrelsen fører dog tilsyn med 5, 9-13, 14, stk. 2, og Afgørelser truffet af WEEE-system kan påklages til Miljøstyrelsen, jf. 9 p, stk. 3. Lovens kapitel 11 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af WEEE-system i medfør af denne bekendtgørelse. Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Straffebestemmelser 29. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der: 1) undlader at foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udstyret efter 5, stk. 1, eller undlader at lade sig registrere eller at indberette oplysninger til WEEEsystem efter 5, stk. 2. 2) undlader at benytte indsamlings- og anvisningsordninger i henhold til 8, 3) markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE) uden at have ladet sig registrere efter 10, 4) aftager og forhandler elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE) fra producenter eller importører, som ikke er registrerede, efter 11, 5) markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE) uden at have stillet passende sikkerhed efter 12, 6) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger i henhold til 12, 7) undlader at foranstalte affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) særskilt håndteret i henhold til 14, stk. 1, 8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger i henhold til 15, stk. 2, 9) undlader at afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), eller undlader at overholde fastsatte vilkår for afhentningen, efter 16, 10) undlader at oplyse brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) efter 17,

11 11) undlader at stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til rådighed for virksomheder, der håndterer affald, efter 18, 12) undlader at foretage indberetning af oplysninger efter 19, 13) undlader at mærke elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) eller apparater (EEE) efter 20, 14) undlader at særskilt håndtere affald af elektrisk eller elektronisk udstyr (WEEE) i henhold til 21, eller særskilt håndterer affald af elektrisk eller elektronisk udstyr (WEEE) i strid med 21, 15) undlader at særskilt håndtere affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til 22, eller særskilt håndterer affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr i strid med 22, eller 16) undlader at opfylde genanvendelses eller nyttiggørelsesmålene i 23 og 24. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttrædelsesbestemmelser 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2006, dog træder 9, 10 og 20 i kraft den 1. august Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 22. december 1998 om håndtering af affald af elektriske og elektroniske produkter og cirkulære nr. 132 af 13. juni 1996 om kommunale regulativer om bortskaffelse af CFC-holdige kølemøbler ophæves den 1. april Miljøministeriet, den 27. juni 2005 Connie Hedegaard /Helge Andreasen

12 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), jf. 3, nr. 2, litra a Bilag 1 1) Store husholdningsapparater 2) Små husholdningsapparater 3) It- og teleudstyr 4) Forbrugerudstyr 5) Belysningsudstyr 6) Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala) 7) Legetøj og fritids- og sportsudstyr 8) Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) 9) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter 10) Salgsautomater

13 Bilag 2 Følgende stoffer, materialer og komponenter skal udtages ved selektiv behandling af affald af de i bilag 1 nævnte former for elektrisk og elektronisk udstyr (affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)) Asbest og asbestholdige komponenter Batterier og akkumulatorer Billedrør Elektrolytkondensatorer, med højde > 25 mm og diameter > 25 mm eller et dertil svarende volumen Gasser, der er ozonlagsnedbrydende eller har et drivhuspotentiale (GWP) > 15, herunder CFC, HCFC, HFC og HC Gasudladningslamper og lysstofrør Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB) Kviksølvholdige komponenter, såsom kontakter og lamper til baggrundsbelysning LCD-skærme (med indfatning, hvis det er hensigtsmæssigt) med et areal på over 100 cm 2 LCD-skærme, der baggrundsbelyses med gasudladningslamper Plast indeholdende bromerede flammehæmmere Printkort fra mobiltelefoner Printkort fra andet udstyr, hvis printkortets overflade er på over 10 cm 2 Tonerpatroner, til flydende og pastaagtige tonere, såvel som farvetoner Komponenter indeholdende ildfaste keramiske fibre Udvendige elektriske kabler

14 Bilag 3 Nedenstående komponenter m.v. skal håndteres efter følgende retningslinier: Asbest og asbestholdige komponenter, der indeholder asbest: Asbestholdigt affald skal opbevares i hertil godkendte beholdere eller sække. Asbestholdigt affald skal afleveres til bortskaffelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om håndtering af asbestholdigt affald. Batterier og Akkumulatorer: Batterier skal opbevares indendørs i syrefaste beholdere. Batterier skal afleveres til virksomheder, der håndterer batterier med henblik på genanvendelse eller bortskaffelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om håndtering af affald af batterier. Billedrør: Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr der indeholder billedrør skal foregå således at brud på billedrør undgås. Den fluorescerende belægning skal udtages med henblik på genanvendelse eller deponering i specialdeponi. Den fluorescerende belægning skal opbevares i lukkede beholdere. Glas fra billedrør skal afleveres til virksomheder, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet til oparbejdning af blyholdigt glas med henblik på genanvendelse. Såfremt blyindholdet ikke udtages effektivt ved oparbejdningen må glasset kun anvendes som råvare ved fremstilling af billedrør el. lign., hvor bly indgår som en nødvendig og godkendt bestanddel. Gasudladningslamper og lysstofrør: Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af gasudladningslamper og lysstofrør skal foregå således at brud og udslip af kviksølv undgås. Gasudladningslamper og lysstofrør skal opbevares i hertil egnede beholdere og afleveres til virksomheder, der er godkendt til oparbejdning af kviksølvholdige lyskilder. Kviksølvet skal udtages og afleveres til virksomheder, der er godkendt til deponering af kviksølv i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. Kviksølvindholdet i glas- og metalfraktionen må maksimalt udgøre 10 ppm. Kondensatorer: Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af PCB-holdige kondensatorer skal foregå således at udslip af PCB undgås.

15 Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB) skal opbevares i hertil egnede beholdere. Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB), skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere PCB-affald med henblik på bortskaffelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. Jern og andre metaller fra kondensatorer kan såfremt restindholdet af PCB er mindre end 50 ppm afleveres til oparbejdning og genanvendelse på virksomheder, der er godkendt i henhold miljøbeskyttelseslovens 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet Kviksølvholdige komponenter: Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af kviksølvholdige komponenter skal foregå således at brud og udslip af kviksølv undgås. Kviksølvholdige komponenter skal opbevares i hertil egnede beholdere. Kviksølvholdige komponenter skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til deponering af kviksølvholdigt affald i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. LCD-skærme: Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr der indeholder LCDskærme skal foregå således at brud på skærme undgås. LCD-skærme, der umiddelbart kan indgå som en integreret del af et nyt produkt kan frasepareres og genbruges til dette formål. LCD-skærme der ikke kan genbruges skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere affald af LCD-skærme med henblik på genanvendelse eller bortskaffelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. Gasudladningslamper skal udtages og afleveres til virksomheder jf. ovenstående. Ozonlagsnedbrydende gasser og drivhusgasser: Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr der indeholder ozonlagsnedbrydende gasser eller drivhusgasser skal foregå således at lækager undgås. Udstyr, der indeholder gasser, som er ozonnedbrydende eller har et GWP (global warming potential) på over 15, f.eks. i skum og kølekredsløb, skal afleveres til virksomheder, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet til oparbejdning. Gasserne skal udtages og opsamles under anvendelse af de bedst tilgængelige teknologier. Dokumentation for anvendelse af bedst tilgængelig teknologi skal foreligge i form af RAL-certificering eller test gennemført af tilsvarende anerkendte prøvningsorganer, der dokumenterer, at der ved behandling af husholdningsapparater (køleskabe og frysere) opsamles og destrueres gennemsnitligt mindst 115 gr. gasser fra kølesystemer og gennemsnitligt mindst 300 gr. gasser fra isolationsskum, samt at restindholdet af gasser i isolationsskum og kompressorolie maksimalt udgør 0,2 % som vægt. Gasserne skal destrueres på anlæg, der er godkendt hertil i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

16 Plast indeholdende bromerede flammehæmmere: Plast indeholdende bromerede flammehæmmere skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere bromholdigt affald i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. Plast med bromindhold mindre end 5 ppm kan afleveres til oparbejdning og genanvendelse på virksomheder, der er godkendt i henhold miljøbeskyttelseslovens 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet Printkort: Printkort, der ikke genbruges, skal, efter demontering af kondensatorer, batterier, akkumulatorer og kviksølvholdige komponenter, herunder LCD-skærme med gasudladningslamper, afleveres til anlæg, der er godkendt til håndtering af metalholdigt affald, der indeholder bromerede flammehæmmere, PCB og beryllium i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. Tonerpatroner, til flydende og pastaagtige toner, såvel som farvetoner: Tonerpatroner, der ikke genbruges, afleveres til forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. Elektriske kabler: Elektriske kabler afleveres til virksomheder, der mekanisk oparbejder elektriske kabler med henblik på genanvendelse af metalindholdet, som er godkendt til at håndtere kabelaffald i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

17 Bilag 4 Piktogram til mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr Piktogrammet til angivelse af særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) består af en overstreget affaldsspand på hjul, som vist nedenfor. Piktogrammet skal anbringes på en sådan måde, at det er synligt, læseligt og usletteligt.

18 Bilag 5 Former og metoder for bortskaffelse, jf. 3, nr. 10 D1 Deponering på eller i jorden (f.eks. på lossepladser o.s.v.). D2 Behandling i jordmiljø (f.eks. bionedbrydning af flydende affald eller slam i jordbunden o.s.v.). D3 Indsprøjtning i dybtliggende formationer (f.eks. indsprøjtning af flydende eller partikelformet affald i boringer, salthorste eller naturlige geologiske spalter o.s.v.). D4 Deponering i overfladevand (f.eks. udledning af flydende affald eller slam i boringer, småsøer eller laguner o.s.v.). D5 Deponering på specielt indrettet losseplads (f.eks. placering i vandtætte tildækkede rum, der er adskilt indbyrdes og isoleret fra hinanden og fra det omgivende miljø o.s.v.). D6 Udledning i vandmiljøet, undtagen dumpning. D7 Dumpning, herunder nedgravning i havbunden. D8 Biologisk behandling, ikke specificeret andetsteds i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D1-D12 omhandlede metoder. D9 Fysisk-kemisk behandling, ikke specificeret andetsteds i dette bilag, der resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D1-D12 omhandlede metoder (f.eks. fordampning, tørring, kalcinering o.s.v.). D10 Forbrænding på landjorden. D11 Forbrænding på havet. D12 Permanent oplagring (f.eks. placering af beholdere i en mine o.s.v.). D13 Blanding forud for en af de i D1-D12 omhandlede bortskaffelsesformer. D14 Omlastning eller ompakning forud for en af de i D1-D13 omhandlede bortskaffelsesformer. D15 Oplagring forud for en af de i D1-D14 omhandlede bortskaffelsesformer (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret).

19 Bilag 6 Former og metoder for nyttiggørelse, jf. 3, nr. 11 R1 Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling. R2 Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler. R3 Recirkulering eller genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (herunder kompostering eller andre former for biologisk omdannelse). R4 Recirkulering eller genvinding af metaller og metalforbindelser. R5 Recirkulering eller genvinding af andre uorganiske stoffer. R6 Regenerering af syrer eller baser. R7 Genvinding af produkter, der anvendes til opfangning af forurenende stoffer. R8 Genvinding af produkter fra katalysatorer. R9 Regenerering eller andre genanvendelser af olie. R10 Spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller økologi. R11 Anvendelse af affald hidrørende fra en af formerne R1 til R10. R12 Udveksling af affald med henblik på at lade det gennemgå en af formerne R1 til R11. R13 Oplagring af affald forud for en af formerne R1 til R12 (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor det er produceret).

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, stk. 1-3, 9 l,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. februar 2014 6. februar 2014. Nr. 130. Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 130 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 I medfør af 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, 9 l, stk. 1-3 og 4 9 m, 9 n, stk. 1-6, 9 o, 9 z, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02.

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. november 2005 Indledning og generelle bemærkninger Denne orientering om de

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 7. december 2009. Nr. 1186. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4,

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, 9 l, stk. 2-4,

Læs mere

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4, 9 w, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, 9 x, stk. 1-3, 9 y, 9 z, stk. 2 og 3,

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1) I medfør af 9 h, stk. 1-5, 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 3, 9 k, 9 l, stk. 2 og 3, 9 m, 9 n, 9 o, stk. 1-6,

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 1453 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor I medfør af 7, 7a, 44, 45, stk. 2, 80 og 110, stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra Bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra I medfør af 44, 45, stk. 2, 45 a, 73, 80, 92 og I IO, stk.

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) Marts 2017 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Data og statistik for 2006

Data og statistik for 2006 NB! I tabel 3 og 4 er der foretaget rettelser i kategori 5 Lyskilder (pr.16. aug. 2007) WEEE-System august 2007 Data og statistik for 2006 Dette dokument giver en kort oversigt over etableringen af systemet

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 3. februar 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 3. februar 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 3. februar 2011 P7_TA-PROV(2011)02-03 FORELØBIG UDGAVE PE 457.803 DA Forenet i mangfoldighed DA P7_TA-PROV(2011)0037 Affald af elektrisk

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6 Affaldsproducenters

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.:

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.: Affaldstype: Elektrisk elektronisk udstyr. Affaldsfraktion: Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Udstyr til produktion, transmission måling af

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

11304/2/01 REV 2 KSH/fh DG I DA

11304/2/01 REV 2 KSH/fh DG I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2001 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2000/0158 (COD) 11304/2/01 REV 2 ENV 408 CODEC 798 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning

Læs mere

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger.

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. November 2014 Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. Indhold 1. Baggrund for notatet... 2 2. Samarbejdsflader mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger...

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Praktiske konsekvenser

Praktiske konsekvenser Praktiske konsekvenser Danske Køledage 2007 v/lone Kielberg Kemikalier Miljøstyrelsen Konsekvenser af hvilke regler? Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 National regulering af anvendelse af HFC, PFC

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere