Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde"

Transkript

1 København, den 11. april 2013 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde share i danske aktiefonde I januar sidste år offentliggjorde Morningstar en analyse af, hvor aktive de aktivt forvaltede aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger egentligt er. Til formålet benyttede vi nøgletallet active share, der sammenligner porteføljerne i fond og indeks. Nøgletallet er udviklet af K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto og ifølge dem er alle fonde med en active share over 60 pct. reelle aktivt forvaltede fonde. Er andelen lavere end 60 pct. er fonden ikke en virkelig aktivt forvaltet fond. Er andelen under 20 pct. er der tale om rene indekstrackers jf. Cremers og Petajisto. I denne analyse foretager vi en opdatering af active share for de danske aktivt forvaltede fonde og ser samtidig på udviklingen i nøgletallet i historisk perspektiv. Den analyserede periode går fra ultimo 2007 til og med februar i år. Formålet med at se på nøgletallet tilbage i tid er at afdække om active share har ændret sig fx som følge af markedsforholdene, men også hvordan active share udvikler sig i de enkelte fonde. Baggrund for analysen De fleste hjemlige fonde er aktivt forvaltede, hvor ambitionen er at give investorerne et afkast, som er mindst ligeså godt og helst bedre end markedsafkastet (udtrykt ved fondenes valgte benchmark). For at det kan lade sig gøre skal porteføljeforvalterne tage nogle aktive valg. De vil aldrig slå markedet, hvis de blot køber de samme aktier og med samme andel som de indgår i indekset. De skal med andre ord overvægte nogle aktier og undervægte andre for at det forhåbentlig lykkedes at indfri målsætningen. For at vurdere, hvor aktiv en aktivt forvaltet fond er kan forskellige nøgletal anvendes. Et ofte benyttet nøgletal er tracking error som måler variationen i de månedlige afvigelser i afkastet mellem fond og indeks. En lav tracking error (under 1) er et udtryk for, at fondens performance minder meget om indekset. En tracking error på mellem ca. 1-2 indikerer en semiaktiv fond, og rene aktivt forvaltede fonde vil typisk have en tracking error på 4 eller endnu mere. Alternativt kan man sammenholde fondens portefølje med porteføljen for det benchmark, som fonden prøver at slå. Hvis porteføljerådgiveren har overvægtet mange aktier og tilsvarende undervægtet andre aktier vil der blot være en beskeden procentandel af porteføljen i fonden og det tilknyttede benchmark som er identisk. 1

2 Hvis rådgiveren derimod er usikker på, hvilke aktier han skal købe og sælge, kan det være fristende blot at købe aktierne som er med i benchmarket. Herved sikrer rådgiveren sig, at fondens afkast er på niveau med markedsafkastet, og sandsynligvis lidt lavere, når omkostningerne fratrækkes. Det uheldige for investorerne er, at man næppe vil få et afkast der er bedre end markedsafkastet. Det er denne sammenligning af portefølje mellem fond og indeks som active share udtrykker. En active share på fx 60 er et udtryk for at 60 pct. af porteføljerne i fond og indeks er forskellig fra hinanden. Eller sagt på en anden måde 40 pct. af porteføljerne (100 pct. minus active share) er helt identisk. En meget høj active share kan dog også være et udtryk for, at fondenes valgte indeks måske ikke er retvisende for investeringsstrategien. Det vil bl.a. være tilfældet, hvis hovedparten af fondenes valgte værdipapirer ikke indgår i indekset og altså vælges uden for indekset. I sådanne tilfælde forringes værdien af at evaulere fondenes præstationer op imod deres respektive benchmark. Vi følger op på dette forhold i en senere analyse. Sådan har vi gjort Vi har lavet en sammenligning af hvor meget de hjemlige aktiefondes portefølje adskiller sig fra porteføljen i de respektive indeks. Analysen omfatter kun fonde med et officielt benchmark og hvor vi har porteføljer på både fondene og deres respektive indeks. Med få undtagelser er anvendt fondenes egne benchmark, som oplyst i prospekterne. I de få situationer, hvor det ikke er tilfældet, er anvendt et relevant alternativ. Det er bl.a. nogle af de såkaldte 10/40 indeks. Vi skønner dog, at resultatet stort set er upåvirket heraf (i nogle østeuropæiske indeks udgør bl.a. Gazprom en større vægt end det som investeringsforeningerne maksimalt kan investere i et enkelt selskab). Det har ikke været muligt for os at skaffe porteføljer på indeksene OMXC Copenhagen Cap eller OMXC Benchmark Cap. Til aktiefondene som følger et af de to hjemlige indeks har vi i stedet benyttet en proxy for OMXC Copenhagen Cap. Skæringsdato for porteføljerne i fond og benchmark er så vidt muligt identisk. Beregningerne er et estimat for active share og fondenes aktuelle benchmark er benyttet. Vi beregner desuden fondenes 3 års tracking error, som fremgår af bilagsmaterialet. Her er skæringsdatoen 31/3/2013. Analysen behandler ikke sammenhængen mellem active share og evnen til at skabe relative resultater, men det skal dog bemærkes at en høj active share ikke nødvendigvis er en forudsætning for at slå markedet, ligesom en høj active share ikke er garanti for et afkast bedre end markedsafkastet. 2

3 Overordnede kommentarer: 1. Den gns. active share på tværs af alle aktiefondene er aktuelt 64,8 pct. Bag tallet gemmer sig en betydelig spredning. De mest aktive fonde har en active share på 99 pct., mens den mindst aktive fond er nede på 11 pct. i active share, hvilket vil sige at 89 pct. af porteføljen mellem denne fond og indeks er helt identisk. 2. I alt 10 fonde ligger aktuelt med en active share under 20 pct. kriteriet, hvorunder de ifølge Cremers og Petajisto er rene indekstrackers. Det svarer til fem pct. af det analyserede antal fonde. 52 fonde (svarende til 28 pct. af alle fondene) har en aktuel active share mellem 20 og 60 pct. I den største gruppe på i alt 121 fonde er active share aktuelt 60 pct. eller mere, hvorfor hovedparten af fondene jf. kriteriet ovenfor - er reelle aktivt forvaltede fonde. 3. Ved udgangen af 2007 var den gns. active share 63,9 pct. Den faldt ca. 3 pct. point for den typiske fond henover finanskrisen og ud fra en gennemsnitsbetragtning var active share generelt lavest ved udgangen af Siden da er active share steget for den typiske fond og ligger i dag højere end i analysens første år (). 4. På foreningsniveau er spredningen i active share ligeledes ganske betydelig. Blandt foreninger med mindst tre fonde er Sparinvest ud fra en gennemsnitsbetragtning den mest aktive investeringsforening. Foreningens gns. active share er aktuelt 86 pct. Sydinvest er til gengæld den af de større foreninger, som ud fra en gennemsnitsbetragtning har den laveste active share aktuelt er andelen 48 pct. Fondspaletten hos de enkelte investeringsforeninger kan have betydning for den gns. active share. 5. Hos nogle foreninger er active share blevet øget på fondspaletten i løbet af perioden, mens andre har valgt at reducere active share. Handelsinvest havde ved udgangen af 2007 en lav gns. active share på 29 pct., mens andelen for samme fonde i dag er oppe på 55 pct. Det er en fremgang på 26 pct. point. BankInvest og Jyske Invest er blandt de foreninger, der har reduceret active share over perioden mest. 6. Fondenes investeringsfokus spiller også ind på active share. Blandt investeringsmarkeder med mange selskaber som fx globale og europæiske vil det alt andet lige være nemmere at implementere en høj active share i porteføljen. Omvendt vil det på et marked som fx det danske qua koncentrationen med få dominerende selskaber været betydeligt sværere. Det kan også aflæses af nøgletallet, som aktuelt er 24 pct. (maks. er 45 pct.) i gennemsnit for danske aktiefonde, mens active share på globale aktiefonde er oppe på 87 pct. (med maks. på 99 pct.). 3

4 7. Udviklingen i active share over analyseperioden er ganske markant hos nogle fonde. Handelsinvest Europa er gået fra en active share på 27 pct. i 2007 til 96 pct. ultimo februar i år. Det er den største fremgang. I andre fonde er active share blevet reduceret betydeligt. Det omfatter bl.a. MMI Teknologi, hvor active share i dag er 19 pct. mod 74 pct. ultimo Baseret på resultaterne synes active share generelt at være på et fornuftigt leje, og det virker på sin vis naturligt at active share faldt et par pct. point hen over finanskrisen og sidenhen er steget igen. Nogle fonde har dog også et niveau for active share i underkanten af, hvad man kan forvente af en aktivt forvaltet fond. Relevante tabeller og grafik er vist herunder. Tabel1: Estimeret active share for alle aktivt forvaltede aktiefonde Estimeret gns. active share Tabellen viser gns. estimeret active share for alle fonde i analysen opgjort ved udgangen af hvert kalenderår og ultimo februar i år. I rækken med identisk fondspalette i perioden er kun medtaget fonde, som var i live pr. ultimo Udv. i gns. Alle fonde 64,8 64,6 63,7 64,5 61,5 61,9 63,9 0,9 Identisk fondspalette i perioden 64,0 63,8 62,1 63,8 60,7 61,5 63,9 0,1 Tabel 2: Estimeret active share for alle aktivt forvaltede aktiefonde - efter investeringsstrategi Investeringsfokus Antal fonde Max. Min. Tabellen viser gns. estimeret active share for alle fonde i analysen opgjort ved udgangen af hvert kalenderår og ultimo februar i år. Fondene er inddelt efter investeringsstrategi. For aktuelt active share og pr. er vist maks. og min. active share. Næstsidste kolonne viser udviklingen i active share i pct. point. Sidste kolonne viser den gns. omk. pct. Max. Min. Udv. i gns. Gns. omk. pct. Sektor - Miljø ,46 Globale ,48 Europa ,59 Globale Nye Markeder ,55 Japan ,69 USA ,34 Asien ,68 BRIK ,59 Norden ,60 Sektor - Sundhed ,79 Rusland ,03 Latinamerika ,61 Kina ,63 Indien ,46 Brasilien ,38 Europa - Emerging ,60 Sektor - Teknologi ,69 Tyrkiet ,50 Danmark ,43 Tyskland ,26 Grand Total ,54 4

5 Tabel 3: Estimeret active share for identisk fondspalette i perioden - efter investeringsforening Fondshus Antal fonde Tabellen viser gns. estimeret active share for fonde, som har været med i hele analyseperioden. Dvs. nye fonde som er kommet til i perioden er udeladt. share opgjort ved udgangen af hvert kalenderår og ultimo februar i år er vist. Fondene er inddelt efter investeringsforening/fondshus. Sidste kolonne viser udviklingen i active share i pct. point. Udv. i gns. Nielsen Global Value Sparinvest Carnegie WorldWide Danske Alm. Brand Invest Maj Invest Nykredit BankInvest LPI SEBinvest Nordea Alfred Berg Gudme Raaschou Lån & Spar Invest Handelsinvest Jyske Invest Sydinvest Etik Invest Grand Total

6 Tabel 4: Estimeret active share for alle aktivt forvaltede aktiefonde - efter investeringsforening Fondshus Antal fonde Tabellen viser gns. estimeret active share for alle fonde i analysen opgjort ved udgangen af hvert kalenderår og ultimo februar i år. Fondene er inddelt efter investeringsforening/fondshus. Sidste kolonne viser udviklingen i active share i pct. point. Udv. i gns. Nielsen Global Value StockRate Saxo Invest Formuepleje Sparinvest Maj Invest Carnegie WorldWide Danske LPI Gudme Raaschou BankInvest Alm. Brand Invest SEBinvest Nykredit Nordea Handelsinvest Lån & Spar Invest Alfred Berg Jyske Invest Sydinvest Dexia Invest PFA Invest Etik Invest Grand Total

7 Tabel 5: Fonde som ikke lever op Cremers og Petajisto kriterie om en active share på mindst 60 pct. Investeringsfokus Fond Anvendt indeks Tabel 5: Fonde under 60 pct. kriteriet baseret på seneste porteføljer. Grøn er et udtryk for at andelen på et tidspunkt i den analyserede periode har været større end 60 pct. Fonde med fokus på danske aktier er udeladt i tabellen. Udv. siden første ultimo år Omk. pct. Tracking Error 3 år Kina Nordea Invest Kina MSCI AC Golden Dragon ,33 2,87 Norden Danske Invest Norden MSCI Nordic Countries ,62 2,93 Norden Alm. Brand Invest Nordiske Aktier MSCI Nordic Countries ,67 Latinamerika Handelsinvest Latinamerika MSCI EM Latin America ,13 4,98 Asien Handelsinvest Fjernøsten MSCI AC Asia Ex Japan ,99 3,26 Latinamerika Danske Invest Latinamerika MSCI EM Latin America ,62 4,37 BRIK Sydinvest BRIK Acc MSCI BRIC ,57 4,38 BRIK Sydinvest BRIK MSCI BRIC ,60 4,41 Norden Nordea Invest Norden MSCI Nordic Countries ,31 3,90 Europa Jyske Invest Europæiske Aktier MSCI Europe ,39 2,16 Norden Gudme Raaschou Nordic Alpha MSCI Nordic Countries ,31 5,07 Sektor - Teknologi Danske Invest Teknologi S&P North American Technology ,60 6,43 Japan Jyske Invest Japanske Aktier MSCI Japan ,44 2,60 Latinamerika BankInvest Latinamerika Aktier MSCI EM Latin America ,62 3,80 Europa - Emerging Danske Invest Østeuropa MSCI EM Eastern Europe ,68 2,99 Europa Sydinvest Europa MSCI Europe ,44 1,91 Latinamerika Jyske Invest Latinamerikanske AktierMSCI EM Latin America ,41 2,08 Sektor - Sundhed MMI Health Care - BlackRock Acc MSCI World/Health Care ,95 4,90 Sektor - Sundhed MMI Health Care - BlackRock MSCI World/Health Care ,04 4,95 Brasilien Jyske Invest Brasilianske Aktier MSCI Brazil ,38 Latinamerika Nordea Invest Latinamerika MSCI EM Latin America ,31 3,07 Norden Sydinvest SCANDI MSCI Nordic Countries ,25 1,85 Europa - Emerging Nordea Invest Østeuropa MSCI EM Europe 10/ ,34 4,11 Europa - Emerging BankInvest Østeuropa Aktier MSCI EM Eastern Europe ,77 2,81 Latinamerika Sydinvest Latinamerika MSCI EM Latin America ,56 4,14 Norden Etik Invest Nordiske Aktier, Vælger IncMSCI Nordic Countries ,38 4,67 Norden Handelsinvest Norden MSCI Nordic Countries ,96 2,69 Kina Handelsinvest Kina MSCI China ,19 3,23 Rusland Jyske Invest Russiske Aktier MSCI Russia ,43 Sektor - Teknologi Sydinvest IT MSCI World/Information Tech ,41 2,47 Kina Jyske Invest Kinesiske Aktier MSCI China 10/ ,38 2,26 Tyrkiet Jyske Invest Tyrkiske Aktier MSCI Turkey ,50 3,48 Indien Jyske Invest Indiske Aktier MSCI India 10/ ,39 2,37 USA Danske Invest Engros USA MSCI USA ,12 2,28 Sektor - Teknologi MMI Teknologi MSCI World/Information Tech ,99 4,55 Tyskland Sydinvest Tyskland MSCI Germany ,26 3,02 Sektor - Teknologi MMI Teknologi Acc MSCI World/Information Tech ,86 4,65 7

8 For yderligere information om denne analyse eller om Morningstar generelt, kontakt: Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, chefanalytiker Tel: Mobil: Om Morningstar Morningstar er en førende global leverandør af information og analyser på området for investeringsforeninger og forvaltede produkter. Morningstar leverer data, information og analyse til en række af verdens førende finansielle institutioner, hjemmesider og medier. Morningstar har gennem de seneste 25 år udnyttet de teknologiske fremskridt, som har revolutioneret verdens finansielle markeder, og Morningstar er i dag et anerkendt navn og brand inden for branchen af finansiel service ikke bare i USA, men over hele verden. Morningstars mål er at revolutionere investering ved at forsyne investorerne med informationer, ideer, viden og redskaber, som kan hjælpe investorer til at overskue og udnytte det brede udbud af investeringsprodukter, som i dag er til rådighed. Morningstar i USA har siden 1984 leveret et bredt og funktionelt udbud af services inden for information, analytiske redskaber og investeringsvejledning. Synonymt med fordomsfri, uafhængig, sammenlignelig og let forståelig information om investeringsforeninger og aktier har Morningstar gang på gang udviklet innovative analyseprincipper frem til faktiske verdensomspændende standarder. Morningstar er den globale standard inden for investeringsinformation med kontorer og eller hjemmesider i: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Tyskland, Hongkong, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kina, Letland, Litauen, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Sverige, Spanien, Sydafrika, England og USA. 8

9 Bilag: Oversigt over active share for alle fonde inddelt efter investeringsfokus Investeringsfokus Fond Anvendt indeks Udv. siden første ultimo år Asien Danske Invest Fjernøsten MSCI AC Asia Ex Japan ,59 5,1 Asien BankInvest Asien MSCI AC Asia Ex Japan ,62 5,3 Asien Jyske Invest Fjernøsten MSCI AC Asia Ex Japan ,36 3,6 Asien Carnegie WorldWide/Asien MSCI AC Asia Ex Japan ,90 5,3 Asien Nordea Invest Fjernøsten MSCI AC Far East Ex Japan ,30 2,4 Asien MMI Pacific - Fidelity MSCI Pacific Free Ex Japan ,02 3,3 Asien MMI Pacific - Fidelity Acc MSCI Pacific Free Ex Japan ,91 3,3 Asien Sydinvest Fjernøsten Acc MSCI AC Far East Ex Japan ,54 4,7 Asien Sydinvest Fjernøsten Inc MSCI AC Far East Ex Japan ,54 4,6 Asien Handelsinvest Fjernøsten MSCI AC Asia Ex Japan ,99 3,3 Brasilien Jyske Invest Brasilianske Aktier MSCI Brazil ,38 BRIK Sydinvest BRIK Acc MSCI BRIC ,57 4,4 BRIK Sydinvest BRIK MSCI BRIC ,60 4,4 Danmark Dexia Invest Fokus Danske Aktier Udb OMXC Cap (proxy) ,09 Danmark Gudme Raaschou Danske Aktier OMXC Cap (proxy) ,32 4,1 Danmark Bankinvest Danmark OMXC Cap (proxy) ,63 3,5 Danmark Sparinvest Danske Aktier OMXC Cap (proxy) ,55 3,5 Danmark Nykredit Invest Danske Aktier Udb OMXC Cap (proxy) ,34 2,8 Danmark SEBinvest Danske Aktier Akk OMXC Cap (proxy) ,76 2,9 Danmark Carnegie WorldWide/Danske Aktier OMXC Cap (proxy) ,60 4,0 Danmark SEBinvest Danske Aktier OMXC Cap (proxy) ,61 2,9 Danmark Nordea Invest Danske Aktier Fokus OMXC Cap (proxy) ,63 4,2 Danmark Danske Invest Danmark Fokus OMXC Cap (proxy) ,55 3,5 Danmark Lån & Spar Invest - Danmark OMXC Cap (proxy) ,27 3,4 Danmark Nykredit Invest Danske Aktier Akk OMXC Cap (proxy) ,35 2,8 Danmark Danske Invest Danmark OMXC Cap (proxy) ,25 3,4 Danmark Danske Invest Danmark Akkumulerende OMXC Cap (proxy) ,24 3,3 Danmark Nordea Invest Portefølje Danmark OMXC Cap (proxy) Danmark LPI Aktier Danmark OMXC Cap (proxy) ,77 2,9 Danmark Nordea Invest Danske Aktier OMXC Cap (proxy) ,88 2,7 Danmark Jyske Invest Danish Equities OMXC Cap (proxy) ,43 2,4 Danmark Nordea Invest Danmark OMXC Cap (proxy) ,79 2,5 Danmark Handelsinvest Danmark OMXC Cap (proxy) ,59 2,4 Danmark Jyske Invest Danske Aktier OMXC Cap (proxy) ,31 2,4 Danmark Maj Invest Danske Aktier OMXC Cap (proxy) ,09 3,0 Danmark Alfred Berg Sektorallokering DK OMXC Cap (proxy) Danmark PFA Invest Danske Aktier OMXC Cap (proxy) Danmark Sydinvest Danmark OMXC Cap (proxy) ,33 1,8 Europa Sparinvest Value Europa Small Cap MSCI Europe Small Cap ,85 6,4 Europa Danske Invest Europa Small Cap MSCI Europe Small Cap ,59 5,6 Europa Handelsinvest Europa MSCI Europe ,93 6,9 Europa Nordea Invest Europa Small Cap MSCI Europe Small Cap ,35 4,1 Europa SEBinvest Europa Small Cap MSCI Europe Small Cap ,32 4,1 Europa Danske Invest Engros Europe Focus MSCI Europe ,59 6,2 Europa Danske Invest Europa Fokus MSCI Europe ,60 6,6 Europa Danske Invest Europa Fokus - Akk KL MSCI Europe ,60 Europa Sparinvest Value Europa MSCI Europe ,85 Europa Nykredit Invest Europæiske Fokusakt. AkkMSCI Europe ,58 7,5 Europa Nordea Invest Europæiske Aktier Fokus MSCI Europe ,64 5,9 Europa Nordea Invest Europa MSCI Europe ,17 5,2 Europa SEBinvest Europa Højt Udbytte MSCI Europe ,53 4,5 Europa Nykredit Invest Europæiske Fokusaktier MSCI Europe ,54 7,3 Europa Gudme Raaschou Classics EURO STOXX ,93 Europa Carnegie WorldWide/Europa MSCI Europe ,70 5,6 Europa Danske Invest Europa Højt Udbytte - Akk MSCI Europe ,60 2,9 Europa Danske Invest Europa Højt Udbytte MSCI Europe ,60 2,9 Europa MMI Europa - BlackRock Acc MSCI Europe ,77 3,0 Europa MMI Europa - BlackRock MSCI Europe ,78 3,0 Europa Danske Invest Europa MSCI Europe ,40 3,1 Europa Danske Invest Europa Valutasikret - Akk MSCI Europe ,41 3,9 Europa Nordea Invest Engros Europæiske Aktier MSCI Europe ,57 2,7 Europa BankInvest Europæiske Aktier MSCI Europe ,60 2,2 Europa BankInvest Europæiske Pension MSCI Europe ,63 2,2 Europa Lån & Spar Invest - Europa MSCI Europe ,64 3,2 Europa Alm. Brand Invest Europæiske Aktier MSCI Europe ,74 2,9 Europa LPI Aktier Europa IV MSCI Europe ,22 2,5 Europa Jyske Invest Europæiske Aktier MSCI Europe ,39 2,2 Europa Sydinvest Europa MSCI Europe ,44 1,9 Europa - Emerging Danske Invest Østeuropa MSCI EM Eastern Europe ,68 3,0 Europa - Emerging Nordea Invest Østeuropa MSCI EM Europe 10/ ,34 4,1 Europa - Emerging BankInvest Østeuropa Aktier MSCI EM Eastern Europe ,77 2,8 Omk. pct. Tracking Error 3 yrs 9

10 Investeringsfokus Fond Anvendt indeks Udv. siden første ultimo år Globale Nielsen Global Value Inc MSCI World ,85 6,3 Globale Saxo Invest Stabilt Forbrug MSCI ACWI Globale Sparinvest Value Aktier MSCI World ,86 6,5 Globale Sparinvest Cumulus Value MSCI World ,86 6,3 Globale StockRate Invest Globale Aktier Udb MSCI ACWI ,73 Globale Sparinvest Momentum Aktier Acc MSCI World ,85 6,9 Globale Sparinvest Momentum Aktier MSCI World ,85 6,9 Globale Danske Invest Global StockPicking MSCI ACWI ,58 3,3 Globale Danske Invest Global StockPicking 2 MSCI ACWI ,60 3,0 Globale Danske Invest Global StockPicking Akk KLMSCI ACWI ,58 3,1 Globale Danske Invest Global Plus MSCI ACWI ,63 3,0 Globale Handelsinvest Verden MSCI World ,71 4,7 Globale Omk. pct. Carnegie WorldWide/Globale Aktier SRI-AK MSCI ACWI ,70 4,6 Globale Maj Invest Value Aktier MSCI World ,36 4,3 Globale Jyske Invest Favorit Aktier MSCI ACWI ,35 3,5 Globale Danske Invest Engros Global MSCI ACWI ,47 4,2 Globale Nykredit Invest Engros Global Opp MSCI ACWI ,78 2,8 Globale Carnegie WorldWide/Globale Aktier MSCI ACWI ,60 4,7 Globale Nykredit Invest Globale Fokusaktier MSCI ACWI ,06 Globale Maj Invest Aktier MSCI World ,22 4,1 Globale Formuepleje Invest Globus Udb MSCI World ,70 Globale Nykredit Invest Globale SRI Aktier Udb MSCI World ,50 3,2 Globale Nordea Invest Global Value MSCI World Value ,31 7,4 Globale Saxo Invest Globale Aktier MSCI ACWI Globale BankInvest Basis Etik MSCI ACWI ,57 3,0 Globale LPI Aktier Globale MSCI World ,09 4,9 Globale Gudme Raaschou Selection MSCI World ,55 5,6 Globale Alfred Berg Global Minimum Variance MSCI World Globale BankInvest Basis Aktier MSCI ACWI ,60 2,8 Globale BankInvest Basis Pension MSCI ACWI ,60 2,7 Globale Jyske Invest Globale Aktier Special MSCI ACWI ,33 2,0 Globale Jyske Invest Globale Aktier MSCI ACWI ,35 2,0 Globale Alm. Brand Invest Globale Aktier MSCI World ,78 3,1 Globale Sydinvest Verden MSCI ACWI ,27 2,2 Globale Nordea Invest Globale Aktier MSCI World Growth ,35 6,7 Globale Nordea Invest Portefølje Aktier MSCI World Free Globale Lån & Spar Invest - Verden MSCI World ,67 2,9 Globale Nordea Invest Portefølje Verden MSCI World Globale LPI Aktier Globale V MSCI World ,94 3,9 Globale Nordea Invest Aktier II MSCI World Free ,18 4,5 Globale Nordea Invest Verden MSCI World ,21 3,4 Globale Nordea Invest Engros Int. Aktier MSCI World ,55 3,4 Globale Nordea Invest Aktier MSCI World Free ,15 4,7 Globale PFA Invest Globale Aktier MSCI World Globale Nye Markeder Danske Invest Nye Markeder Small Cap MSCI EM Small ,60 7,7 Globale Nye Markeder Sparinvest Value Emerging Markets MSCI EM ,00 Globale Nye Markeder Danske Invest Engros Emerging Markets MSCI EM ,50 4,6 Globale Nye Markeder Danske Invest Nye Markeder Inc MSCI EM ,51 4,6 Globale Nye Markeder Danske Invest Nye Markeder Acc MSCI EM ,49 4,7 Globale Nye Markeder Gudme Raaschou EM Aktier MSCI EM ,13 4,6 Globale Nye Markeder LPI Aktier Emerging Markets MSCI EM ,89 4,5 Globale Nye Markeder Nykredit Invest Engros Vækstlande Udb MSCI EM ,09 4,7 Globale Nye Markeder Jyske Invest Nye Aktiemarkeder MSCI EM ,38 3,1 Globale Nye Markeder SEBinvest EM Equities (Mondrian) MSCI EM ,14 3,8 Globale Nye Markeder BankInvest New Emerging Markets AktierMSCI Frontier Markets ,41 8,5 Globale Nye Markeder MMI Nye Aktiemarkeder - Wells MSCI EM Globale Nye Markeder MMI Nye Aktiemarkeder - Wells Akk MSCI EM Globale Nye Markeder Danske Invest Engros GEM Solution MSCI EM ,66 Globale Nye Markeder Nordea Invest Emerging Markets MSCI EM ,30 2,3 Indien Nordea Invest Indien MSCI India ,53 3,1 Indien Jyske Invest Indiske Aktier MSCI India 10/ ,39 2,4 Japan MMI Japan - Lazard MSCI Japan ,01 4,4 Japan MMI Japan Akk. - Lazard MSCI Japan ,91 4,4 Japan Sparinvest Value Japan MSCI Japan ,85 Japan SEBinvest Japan Hybrid (DIAM) MSCI Japan ,00 4,5 Japan Nordea Invest Japan MSCI Japan ,21 3,4 Japan Danske Invest Japan MSCI Japan ,39 2,4 Japan Jyske Invest Japanske Aktier MSCI Japan ,44 2,6 Tracking Error 3 yrs 10

11 Investeringsfokus Fond Anvendt indeks share på fondsniveau. Omk. pct. er seneste omkostningsprocent fra årsrapporterne. Tracking error er beregnet i forhold til benchmark og beregningsperioden er 1/4/ /3/2013. Udv. siden første ultimo år Kina Danske Invest Kina MSCI AC Golden Dragon ,61 3,9 Kina Nordea Invest Kina MSCI AC Golden Dragon ,33 2,9 Kina Handelsinvest Kina MSCI China ,19 3,2 Kina Jyske Invest Kinesiske Aktier MSCI China 10/ ,38 2,3 Latinamerika Handelsinvest Latinamerika MSCI EM Latin America ,13 5,0 Latinamerika Danske Invest Latinamerika MSCI EM Latin America ,62 4,4 Latinamerika BankInvest Latinamerika Aktier MSCI EM Latin America ,62 3,8 Latinamerika Jyske Invest Latinamerikanske Aktier MSCI EM Latin America ,41 2,1 Latinamerika Nordea Invest Latinamerika MSCI EM Latin America ,31 3,1 Latinamerika Sydinvest Latinamerika MSCI EM Latin America ,56 4,1 Norden SEBinvest Nordiske Aktier MSCI Nordic Countries ,61 5,9 Norden Nykredit Invest Nordiske Fokusaktier MSCI Nordic Countries ,27 Norden Danske Invest Norden MSCI Nordic Countries ,62 2,9 Norden Alm. Brand Invest Nordiske Aktier MSCI Nordic Countries ,67 Norden Nordea Invest Norden MSCI Nordic Countries ,31 3,9 Norden Gudme Raaschou Nordic Alpha MSCI Nordic Countries ,31 5,1 Norden Sydinvest SCANDI MSCI Nordic Countries ,25 1,8 Norden Etik Invest Nordiske Aktier, Vælger Inc MSCI Nordic Countries ,38 4,7 Norden Handelsinvest Norden MSCI Nordic Countries ,96 2,7 Rusland Alfred Berg Rusland MSCI Russia ,63 7,0 Rusland Jyske Invest Russiske Aktier MSCI Russia ,43 Sektor - Miljø Danske Invest KlimaTrends MSCI World ,50 4,6 Sektor - Miljø Maj Invest Global Sundhed (tidl. Miljø) MSCI World ,42 9,3 Sektor - Sundhed Nordea Invest HealthCare MSCI World/Health Care ,39 3,6 Sektor - Sundhed MMI Health Care - BlackRock Acc MSCI World/Health Care ,95 4,9 Sektor - Sundhed MMI Health Care - BlackRock MSCI World/Health Care ,04 5,0 Sektor - Teknologi Nordea Invest Global Teknologi MSCI World/Information Tech ,60 5,2 Sektor - Teknologi Danske Invest Teknologi S&P North American Technology ,60 6,4 Sektor - Teknologi Sydinvest IT MSCI World/Information Tech ,41 2,5 Sektor - Teknologi MMI Teknologi MSCI World/Information Tech ,99 4,6 Sektor - Teknologi MMI Teknologi Acc MSCI World/Information Tech ,86 4,7 Tyrkiet Jyske Invest Tyrkiske Aktier MSCI Turkey ,50 3,5 Tyskland Sydinvest Tyskland MSCI Germany ,26 3,0 USA Sparinvest Value USA MSCI USA ,21 5,9 USA LPI Aktier USA IV MSCI USA ,69 3,4 USA Nordea Invest USA MSCI USA ,16 2,9 USA Sydinvest USA MSCI USA ,27 3,0 USA Handelsinvest Nordamerika MSCI North America ,66 2,4 USA MMI USA - RCM S&P ,63 3,1 USA MMI USA - RCM Acc S&P ,63 3,2 USA Jyske Invest USA Aktier DKK MSCI USA ,35 2,1 USA Danske Invest USA MSCI USA ,31 2,2 USA Lån & Spar Invest - Nordamerika S&P ,74 3,1 USA Danske Invest Engros USA MSCI USA ,12 2,3 Omk. pct. Tracking Error 3 yrs 11

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen

Læs mere

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Active Revolution eller Varm Luft? Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, Morningstar Denmark Kilde: Morningstar Direct, alle kalenderår opgjort ultimo

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen København, den 27. april 2010 Analyse af danske obligationsfondes afkast og performance: Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen Der er lavet talrige analyser af aktiefondenes afkast i forhold

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Morningstar Rating Analyse

Morningstar Rating Analyse Morningstar Research December 2015 Morningstar Rating Analyse af danske og europæiske investeringsfonde Forfatter: Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA Indholdsfortegnelse Morningstar Rating analyse november 2015

Læs mere

København, den 6. oktober 2014 Analyse af handelsomkostninger i aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger

København, den 6. oktober 2014 Analyse af handelsomkostninger i aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger København, den 6. oktober 2014 Analyse af handelsomkostninger i aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger Handelsomkostninger i danske aktiefonde er blevet mere attraktive Morningstar sætter i denne

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

København, den 21. juni 2010 Analyse af niveauet for kurtage i aktiefonde fra danske investeringsforeninger:

København, den 21. juni 2010 Analyse af niveauet for kurtage i aktiefonde fra danske investeringsforeninger: København, den 21. juni 2010 Analyse af niveauet for kurtage i aktiefonde fra danske investeringsforeninger: Betydelige forskelle i handelsomkostningerne Morningstar sætter i en helt ny analyse fokus på

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010 Bilag 3.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010 Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B 11080 1 ABN AMRO Invest Danmark

Læs mere

København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde

København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde Er høj active share altid sagen? Morningstar i Danmark har et par gange sat fokus

Læs mere

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B C D 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name DK0016268766 Alfred Berg Invest Emerging Markets Obli ABIEMO DK0010248764 Alfred Berg Invest Global Minimum Varian ABIGLMV DK0016108640 Alfred Berg Invest

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger 1 Indholdsfortegnelse Om analysen... 3 Markedsføringsprovisionen...

Læs mere

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2013 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 2.1 Hovedtendenser samlet... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Provisionsaftaler med investeringsforeninger

Provisionsaftaler med investeringsforeninger Provisionsaftaler med investeringsforeninger Ringkjøbing Landbobank samarbejder med forskellige investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser, og modtager i den forbindelse provisioner

Læs mere

Folkebørsens fondsliste (193 fonde)

Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Se en forklaring til Folkebørsens Fondsliste, samt en ordforklaring på anvendte udtryk på sidste side i dokumentet. Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Aktiefonde Asien ex. Japan - Aktier (11 fonde) Central-

Læs mere

Investeringsforeningen Formuepleje Invest

Investeringsforeningen Formuepleje Invest Investeringsforeningen Formuepleje Invest Situationen Udfordringer Betydning Resultatet Situationen: Konkurrenceredegørelse 2006 Konkurrencen om at sælge investeringsforeningsbeviser er ikke skarp nok

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Vi samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser. Som led i samarbejdsaftalen betaler investeringsforeningerne

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger København, 4. oktober 2010 Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger På generalforsamlinger i Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Månedsrapport December 2016

Månedsrapport December 2016 Månedsrapport December 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 06 05 04 Aktiebaserede afdelinger INDEX DJSI World KL DK00097464 9,54,3 3..6,3 6,87 5,65 INDEX Emerging Markets

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Aktiv vs. Passiv forvaltning

Aktiv vs. Passiv forvaltning Aktiv vs. Passiv forvaltning En analyse af større danske forvalteres evne til at slå deres benchmark. Forfatter: Vejleder: Mads Jensen CPR: X Foråret 2016. Side 1 af 81 1 Indhold 1 Indhold... 3 2 Indledning...

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2011 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag af balance og resultatopgørelse,

Læs mere

Morningstar Research. Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø. Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.

Morningstar Research. Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø. Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar. København, den 30. august 2011 Analyse af omkostninger og aktiv/passiv forvaltning i danske investeringsforeninger i europæisk perspektiv: Danske investeringsforeninger generelt billigere end den typiske

Læs mere

Provisionsaftaler med investeringsforeninger

Provisionsaftaler med investeringsforeninger Provisionsaftaler med investeringsforeninger Ringkjøbing Landbobank samarbejder med forskellige investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser, og modtager i den forbindelse provisioner

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Provisioner. Tegnings provision. Fondsnavn Fondskode ÅOP Formidling

Provisioner. Tegnings provision. Fondsnavn Fondskode ÅOP Formidling Provisioner Fondsnavn Fondskode ÅOP Formidling Tegnings provision Absalon Inv. Emerging Markets Obl. DK0016268766 1,31% Absalon Inv. Europæiske Aktier DK0010248764 2,26% Absalon Inv. High Yield Bonds DK0016108640

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK

GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK DK0060337335 20609 24639 Jyske Invest Indiske Aktier

Læs mere

Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Flot 2010 for markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 19. januar 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar December 2016 December 2016 20. december 2016 Danske obligationsfonde underperformer Denne analyse ser på performance i danske obligationsfonde

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Analyse af performance i aktivt forvaltede aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger. Overraskende relativ solid andel af fonde der slår markedet

Analyse af performance i aktivt forvaltede aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger. Overraskende relativ solid andel af fonde der slår markedet København, den 19. april 2013 Tillæg til analyse af 18. april 2013 Analyse af performance i aktivt forvaltede aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger Overraskende relativ solid andel af fonde der

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere