Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3 Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23

24 Vedtægter for Landdistriktsrådet 1 Navn og adresse Landdistriktsrådet (i det følgende kaldet Rådet) har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rådet har adresse ved Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing, som er sekretariat for rådet. 2 Formål og opgaver Rådet er paraplyorganisation og politisk talerør for alle lokalråd, borgerråd og sogneforeninger hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern kommunes landdistrikter (herefter kaldet landdistrikterne), jf. 7. Rådets opgaver er, at: Understøtte skabelsen af sammenhæng, videndeling og udvikling i landdistrikterne, Bidrage til udarbejdelse, revision og implementering af kommunens landdistriktspolitik og landdistriktspolitiske handlingsplan Arbejde for forenkling, smidiggørelse og udvidelse af rammerne for udvikling i landdistrikterne, Være dialogpartner og rådgivende i forhold til kommunens stående udvalg samt lokalråd, sogneforeninger og borgerråd hjemmehørende i kommunen i sager, der berører landdistrikterne, Indstille til kommunens Økonomi og Erhvervsudvalg, hvorledes midler reserveret til landdistriktsområdet anvendes, Varetage landdistrikternes interesser i forhold til kommuner, regioner, staten, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer, Stimulere frivillighedsarbejdet og drage omsorg for at indsatsen skaber helhed og sammenhæng i landdistrikterne, Understøtte bosætning i landdistrikter gennem synliggørelse af lokalområdernes attraktive levevilkår. 3 Rådets sammensætning Rådet består af 12 medlemmer. 6 medlemmer som repræsenterer landdistrikternes lokalområder og 6 medlemmer af byrådet, således at alle kommunens stående udvalg er repræsenteret. 4 Udpegning af rådet og virkeperiode De 6 medlemmer, som vælges af byrådet, udpeges af byrådet i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget og fungerer indtil byrådet har udpeget nye medlemmer efter nyvalg. Landdistriktsrådets virkeperiode er sammenfaldende med byrådets valgperiode. Stk. 2. De 6 medlemmer og 6 personlige stedfortrædere, som vælges af lokalområderne, udpeges for 4 år af gangen, dog udpeges 3 medlemmer for den kommende periode kun for 2 år svarende til udgangen af Fremover afholdes valg hvert andet år, hvor 3 medlemmer vælges. Hver borgerforening har 2 stemmer ved hvert valg. Medlemmerne udpeges efter indstilling fra et valgmøde, som landdistriktsrådet påser afholdt sidst i sin virkeperiode (hvert andet år). For at have valgret og være valgbar til rådet, skal man have fast bopæl udenfor centerbyerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Stk. 3. Byrådets 6 repræsentanter og deres personlige stedfortrædere udpeges blandt byrådets medlemmer jf. 3 Side 1 af 2 Side 24

25 5 Rådets virke Rådet konstituerer sig ved valg af formand og næstformand blandt Rådets medlemmer senest 14 dage efter udpegning. Valget af formand og næstformand sker ved almindeligt flertal og kræver, at mindst 2/3 af Rådets medlemmer er til stede. Formand og næstformand i landdistriktsrådet kan ikke være medlemmer af byrådet. Stk. 2. Rådet træffer beslutninger ved stemmeflerhed og er kun beslutningsdygtige, når mindst 6 medlemmer er tilstede. Stk. 3. Rådet fastlægger selv sin forretningsorden. Rådet påser, at den til enhver tid gældende forretningsorden er tilgængelig på kommunes hjemmeside. 6 Vedtægtsændringer og opløsning Vedtægtsændringer og evt. opløsning af Rådet skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget efter indstilling fra Rådet. 7 Begreber Landdistrikterne. Kommunens Landdistrikter omfatter arealer beliggende indenfor kommunen, bortset fra arealer i byerne, Ringkøbing, Skjern, Tarm, Videbæk og Hvide Sande. Side 2 af 2 Side 25

26

27 Forretningsorden for Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Landdistriktsrådets (Rådets) vedtægter og denne forretningsorden angiver tilsammen de regler, hvorunder Rådet agerer og træffer beslutninger. 1 Indkaldelse til møder Formanden sørger for indkaldelse til møder i Rådet. Sekretariatet udsender senest 8 dage inden rådsmødet dagsorden og evt. sagsfremstilling til de enkelte punkter og bilag via kommunens e-dagsorden til Rådets medlemmer. Der skal indkaldes suppleant ved længerevarende sygdom, orlov eller lignende. Rådet kan beslutte at invitere gæster til belysning af sager på Rådsmøder. 2 Mødeafholdelse og beslutninger Der afholdes mindst 4 rådsmøder om året. Formanden eller mindst 3 rådsmedlemmer kan til enhver tid kræve rådsmøde afholdt. Landdistriktskoordinatoren/sekretæren deltager i rådsmøderne som referent og med taleret, men uden stemmeret. Dagsorden: Dagsorden for ordinære møder skal mindst indeholde følgende punkter: Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Orientering og drøftelse af egne projekter herunder arbejdsgrupper Orientering fra Landdistriktsrådets formand og sekretær Orientering fra landdistriktskoordinatoren Orientering fra kommunens stående udvalgs repræsentanter Drøftelse af nye initiativer og indsatser Pressekontakt (Hvordan og hvad skal formanden informere pressen om.) Gensidig orientering Der kan kun træffes beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Ethvert rådsmedlem kan forlange skriftlig afstemning. 3 Afstemning Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Formanden påser, at der føres en forhandlingsprotokol med et kort referat af Rådets forhandling og trufne beslutninger. Medlemmerne er berettiget til at få særstandpunkter ført til referatet. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere senest 2 uger efter mødet. Efter sagers behandling på rådsmødet offentliggøres referater m.v. via e-dagsorden på kommunens hjemmeside. 4 Mødeledelse og eksekvering. Formanden leder møderne. Hvis formanden har forfald leder næstformanden møderne. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og er ansvarlig for at trufne beslutninger føres ud i livet. Formanden tegner Rådet i offentligheden, herunder i pressen. Sekretæren påser, at dagsordner og referater offentliggøres på kommunens hjemmeside umiddelbart efter de er sendt til rådets medlemmer. 1 Side 27

28 5 Nedsættelse af udvalg Rådet kan nedsætte faste udvalg bestående af et antal rådsmedlemmer til særlige opgaver. Faste udvalg nedsættes i forbindelse med konstitueringen og fortsætter indtil næste konstituering. Rådet kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af enkeltopgaver. Ad hoc udvalg opløses igen, når opgaven er løst. Rådet kan udpege ikke- rådsmedlemmer til ad hoc udvalg, blot Rådet påser, at der udpeges mindst et rådsmedlem til hvert ad hoc udvalg. Der kan være behov for udvalg vedrørende valgmøder, projekter, hjemmeside m.v. 6 Rådets Sekretariat. Rådet påser sammen med Rådets sekretær, at Rådets virke sker i overensstemmelse med Rådets vedtægter, forretningsorden og arbejdsprogram. Viden & Strategi er sekretariat for Rådet og kommunens landdistriktskoordinator er sekretær for Rådet. Kommunikationen mellem Rådet og kommunens sekretariat sker via formandsskabet. Sekretærfunktionen består bl.a. i: At give sparring til Rådet, At medvirke til, at relevante udvalg og forvaltninger bliver inddraget i udviklingen af landdistrikterne, At give sparring og hjælp til projektansøgning og projektstyring, At yde støtte til videns- og erfaringsdeling efter aftale med Rådet, At yde sekretærbistand ved møderne i Rådet. Formandsskabet og sekretæren sørger for: Forberedelse af Rådets møder, herunder valgmøder, jævnfør vedtægternes 3. Udarbejdelse af forslag til arbejdsprogram, der beskriver årets mål og handlinger 7 Ændringer i forretningsordenen Ændringer i forretningsordenen kan til enhver tid foretages af et flertal i Rådet. Denne forretningsorden er vedtaget af Landdistriktsrådet og træder i kraft d. 11. maj 2015 Sted: d. Sted: d. Formand Næstformand 2 Side 28

29

30 Legend Sogneklynger ³ Omraade Ukendt 1 Vedersø 2 Husby 3 Torsted Tim 4 Stadil 5 Nørre Omme Hee 6 Hover Nysogn Gammelsogn No Rindum Ølstrup Væggerskilde Brejning Vorgod Videbæk Ringkøbing Lyngvig Sønder Lem Velling Finderup Herborg Fjelstervang Nørre Vium Lem Hanning Hvide Sande Sædding Dejbjerg Hvide Sande Faster Troldhede Bølling Stauning Skjern Sønder Borris Tarm Haurvig Lønborg Ådum Egvad Hemmet Sønder Bork Hoven Nørre Bork Sønder Vium Lyne Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Vedr.: Dato: Smed Sørensens Vej Ringkøbing Tlf.: Sogneklynger Målforhold: : Sagsbeh.: angin Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Matrikelkort er kun til oversigtsmæssig brug Side 30

31

32 Anbefalinger og overlevering fra det afgående landdistriktsråd til det tiltrædende landdistriktsråd Indhold: 1. Landdistriktsrådets overordnede opgaver de kommende 4 år 2. Forslag til rådets fokus de første 4 måneder af rådets virkeperiode 2.1. Planlægning 2.2. Oversigt over projekter og aktiviteter 3. Opfølgning på landdistriktspolitikkens handlingsplan 4. Anden information 5. Økonomi Hvad ser det afgående landdistriktsråd (ldr) som de vigtigste opgaver i det nye råd? 1. Landdistriktsrådets overordnede opgaver de kommende 4 år Som udgangspunkt er det landdistriktsrådets opgave at: Understøtte skabelsen af sammenhæng, videndeling og udvikling i landdistrikterne Bidrage til udarbejdelse, revision og implementering af kommunens landdistriktspolitik og landdistriktspolitiske handlingsplan Arbejde for forenkling, smidiggørelse og udvidelse af rammerne for udvikling i landdistrikterne Være dialogpartner og rådgivende i forhold til kommunens stående udvalg samt lokalråd, sogneforeninger og borgerråd i kommunen i sager, der berører landdistrikterne Indstille til kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalg, hvorledes midler reserveret til landdistriktsområdet bliver anvendt Varetage landdistrikternes interesser i forhold til kommuner, regioner, staten, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer Stimulere frivillighedsarbejdet og drage omsorg for at indsatsen skaber helhed og sammenhæng i landdistrikterne Understøtte bosætning i landdistrikter gennem synliggørelse af lokalområdernes attraktive levevilkår Læs mere om rådet og dets vedtægter, forretningsorden og organisering her: Landdistriktsrådet arbejder overordnet set med projekter og aktiviteter, som rådet har besluttet at sætte i gang, og som dernæst er skitseret i landdistriktspolitikkens handlingsplan. Ringkøbing-Skjern kommunes (RKSKs) landdistriktspolitik løber fra I løbet af 2018 vil landdistriktsrådet blive inddraget i udformningen af en ny landdistriktspolitik, som vil danne baggrund for rådets arbejde de næste 4 år. Det er desuden vigtigt, at rådets medlemmer er i kontakt med medlemmerne af kommunens borger-og sogneforeninger, for på den måde at understøtte de muligheder og afhjælpe de udfordringer, som borgerforeningerne er optagede af. Rådet arbejder efter bottom-up princippet gennem afholdelse af områdemøder, årsmøder og anden kontakt med borgerforeningerne for at sikre sig at den retning, som rådet tager også er i overensstemmelse med borger-og sogneforeningernes ønsker. Det er naturligvis op til det nye råd at drøfte, hvordan de vil være i kontakt med borger- og sogneforeningerne. 1 Side 32

33 2. Forslag til rådets fokus de første 4 måneder af rådets virkeperiode 2.1. Planlægning Rådet: Konstituerer sig (gerne umiddelbart efter årsmødet og senest 14 dage efter valgmødet). Finder 4-5 mødedatoer og forslag til placering af landdistriktsrådsmøderne for evt. 2 datoer for afholdelse af de halvårlige møder med borger-og sogneforeningerne. Finder datoer for 2 temamøder om hhv. fødevarer og erhverv med hhv. fødevarerådet/fødevarekonsulenter og erhvervsdirektøren m.fl. Datoerne vil dernæst kunne bruges i rådets årshjul. Organiserer sig i de 6 geografiske områder. Hvem er kontaktperson for hhv.: VestRum: Tim, Torsted, Hover, Hee, No, Stadil, Vedersø (område 1) Grønbjerg, Nørre Vium, Vorgod-Barde, Herborg, Spjald, Rimmerhus, Fjelstervang, Ølstrup, Troldhede (område 2) Stauning, Dejbjerg, Højmark, Finderup, Hanning, Bølling, Velling, Række Mølle, Lem (område 3) Sønder Bork, Nørre Bork, Hemmet, Lønborg/Vostrup, Sønder Vium, Lyne, (Egvad) (område 4) Ådum, Hoven, Borris, Aktiv Faster (område 5) Holmsland (område 6) Holmsland skal eventuelt slås sammen med VestRum (område 1) 2 Side 33

34 2.2.Overblik over projekter og aktiviteter som rådet måske skal igangsætte, skal igangsætte eller har igangsat/er involveret i. Projekter, som rådet kan overveje at starte op, hvis det kan lade sig gøre (dvs. hvis der juridisk og planlægningsmæssigt ikke er barrierer for projekterne) 1. Omdannelseslandsbyer en nylig ændring i planloven giver mulighed for, at kommunen kan udpege 2 omdannelseslandsbyer hvert 4. år. Muligheder skal undersøges nærmere. 2. Tilflytterboliger (tidsbegrænsede lejeboliger). Muligheder skal undersøges nærmere. 3. Det Østeuropæiske Potentiale. Projekt ved Landudviklerne. Projektet er afsluttet og afrapporteret i september Rapportens foreløbige anbefalinger er blevet drøftet i rådet, men måske giver den anledning til nye tiltag, udover det der i byrådet allerede er sat penge af til (sprogundervisning). Projekter, hvor svar på ansøgninger afventes. Om alt går vel, så skal der arbejdes med: 1. Landsbyklyngesamarbejde i Lem, Højmark, Stauning, Velling og Dejbjerg startes op, såfremt DGI/Realdania/Lokale og Anlægsfonden godkender klyngens ansøgning i november Landsbyklyngesamarbejde i Lyne, Bork, Hemmet og Sdr. Vium startes op, såfremt DGI/Realdania/Lokale og Anlægsfonden godkender klyngens ansøgning i november Projekter, hvor hhv. anbefalinger og finansieringen mv. ikke er helt på plads, men om alt går vel, så skal der arbejdes med og følges op på: 1. Cykelturismestrategiplanen anbefalinger. Der bliver udarbejdet konkrete handlingsinitiativer i efteråret 2018 sammen med Dansk Cykelturisme, Ekstern Udvikling og Ringkøbing-Fjord Turisme). Eventuelt fokus på indlandsturisme i forlængelse heraf, hvor rådet inviterer kommunens turismekonsulent samt Ringkøbing- Ringkøbing-Fjord Turisme til en temaaften. 2. Mestring af projekter 2018 (MAP) i landdistrikterne er en kursusrække med fokus på projektledelse for frivillige i landdistrikterne, som landdistriktskoordinatoren, bosætningskoordinatoren, koordinatoren for sammenhængskraft og FrivilligVest har udarbejdet. FrivilligVest er fremover tovholder på kurserne, og arbejder på at tilvejebringe finansiering til kurserne. Der sidder et medlem af landdistriktsrådet med i styregruppen hos FrivilligVest. Følgende projekter og aktiviteter skal igangsættes fra 2018 og frem 1. Øget adgang til det åbne landskab et stiprojekt i landdistrikterne, hvor der er afsat en pulje på kr. til kortlægning af stier i 8-9 landsbyer. 2. Nyt Liv på Tomme Kommunale Arealer skal igangsættes, når finansieringen er helt afklaret kr. er projekteret til at revitalisere tomme kommunale arealer i 3 landsbyer i RKSK. En ansøgning er 3 Side 34

35 sendt til behandling hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor der søges om kr. til projektet. Resten af beløbet er finansieret gennem landdistriktsmidler og RKSK mandetimer. (Landdistriktskoordinatoren er tovholder. Kultur og Fritid deltager med konsulentbistand) 3. Der afholdes 1 tema-aften i løbet af første halvår i 2018, hvor Erhvervsdirektøren fra Erhvervsrådet samt de personer, som erhvervsdirektøren finder relevant, inviteres til en drøftelse af muligheder og barrierer for samarbejdet mellem erhverv og landdistrikter. F.eks. udnyttelsen af tomme erhvervsbygninger. (Skal drøftes af det nye landdistriktsråd) 4. Der afholdes 1 tema-aften i løbet af første halvår i 2018, hvor fødevarekonsulenter samt Fødevarerådet inviteres til en drøftelse af muligheder og barrierer for samarbejdet mellem fødevarer og landdistrikter. (Skal drøftes af det nye landdistriktsråd). 5. COBEN EU energiprojekt i landdistrikterne (projektet er startet op i efteråret 2016) og der arbejdes på nedsættelse af energigrupper i udvalgte landsbyer. Derudover skal der igangsættes yderligere aktiviteter indenfor området. (Energisekretariatet har ansat en projektleder til dette projekt. Landdistriktskoordinatoren og eventuelt landdistriktsrådet skal involveres yderligere i dette projekt). 6. Landsbykontordag et sted i et landdistrikterne, hvis der nogen steder er et ønske om, at vi (Landdistriktskoordinator, bosætningskonsulent og f.eks. konsulenter fra Kultur-og Fritid eller andre relevante konsulenter) hjælper med, hvad der kan lade sig gøre inden for den pågældende dag. Der er planlagt med to landsbykontordage hhv. den 25.1 og den Det vil være fint, hvis medlemmer af rådet har mulighed for at besøge kontoret og de landsbyer, der får besøg af kommunen. Følgende projekter er igangsat og følges op på, når det er relevant ofte pr. mail, hvor landdistriktskoordinatoren informerer: 1. Pleje- og vedligeholdelsesprojekt i 4 landsbyer (Ådum, Lyne, Ølstrup og Bølling) projektet slutter i juni 2018 og skal herefter evalueres (Vej og Park og landdistriktskoordinatoren er tovholdere. 2 medlemmer af LDR er kontaktpersoner). 2. Ansøgninger til den kommunale landdistriktspulje ( kr. er afsat til projekter, der arbejdes på tværs af sogne) (landdistriktskoordinatoren er tovholder og sætter eventuelle ansøgninger på LDR s dagsorden). 3. Collective impact - Det åbne land som dobbelt ressource er igangsat af et partnerskab mellem 12 parter. Realdania er én af parterne og finansierer en frivillig jordfordeling, som er en del af projektet. (Firmaet Landudviklerne og Land, By og Kultur + landdistriktskoordinatoren er med i projektet). 4 Side 35

36 4. Turisme Erhvervs Ph.d. arbejder bl.a. med at undersøge, hvordan tomme haller i landdistrikterne kan udnyttes bedre. Projektet er pt. lidt usikkert. Et samarbejde mellem RKSK, Varde kommune og Ålborg Universitet. 5. Fortællinger i Landets største Landskab. Borgerne i RKSK får mulighed for at fortælle om deres egen historie gennem fortællinger, der både kommer til at ligge online via Naturens Riges app og nogle udvalgte vil blive synlige med QR-koder langs etablerede stier. Ringkøbing-Skjern Museum er ansvarlig for dette projekt. 3.Opfølgning på landdistriktspolitikkens handlingsplan november 2018 Hovedparten af indsatserne i handlingsplanen for landdistriktspolitikken forbliver uændrede. Enkelte indsatser eller aktiviteter er ikke længere relevante og skal tages ud. Andre indsatser indeholder små eller større ændringer. Se uddybende information i venstre kolonne i bilag Anden information Landdistriktsrådet udsender pressemeddelelser, nyhedsbreve inkl. idéer og gode råd til landsbyerne + har en FB side. Der kan måske gøres mere for at gøre rådet mere synligt? 5 Side 36

37 5. Økonomi Ringkøbing-Skjern kommune har budgetteret med kr. i 2017 til landdistriktsudvikling. Foruden disse midler for 2017 indgår også kr., som er overført fra tidligere år. I alt kr. i korrigeret budget i Der er pr. dags dato disponeret: kr. af disse midler til pilotprojektet: Pleje- og Vedligeholdelsesmateriel i Landsbyer kr. til cykelturismestrategiplanen kr. til projekt: Nyt Liv på Tomme Kommunale Arealer kr. til 2 nye landsbyklynger kr. til landdistriktsrådets landdistriktspulje kr. til et stiprojekt i landdistrikterne: Øget Adgang til det Åbne Land Der resterer således kr. i 2017 på kontoen med landdistriktsmidler. NB: Ikke alle midler er reserveret til landdistriktsrådets projekter alene. Derudover er der i budgettet for 2017 afsat kr. til afholdelse af landdistriktsrådsmøder, årsmøder, områdemøder, kørsel til møderne, kr. til præmiering af den landsby, der bliver indstillet til Regionens Landsbypris mv. Landdistriktsrådets konto indeholder pr : kr oktober 2017 Landdistriktskoordinator, Lotte Finnerup 6 Side 37

38

39 1 Opfølgning på mål i landdistriktspolitikken november 2017 Mål for politikken 1 Vækst i antal borgere i kommunens landdistrikter 2 Vækst i antal arbejdspladser i kommunens landsbyer og landdistrikter 3 Vækst i antal virksomheder i kommunens landsbyer og landdistrikter Status/Effekt Folketal: 2015 Antal personer 2016 Antal personer 2017 Antal personer Ændring i antal personer Ændring i % ,2% Ringkøbing- Skjern Kommune Landdistrikter ,8% Landsbyer ,7% Centerbyer ,4% Uden fast bopæl % Kilde: Danmarks Statistik Note: Nørre Bork havde i 2015 over 200 indbyggere, hvorfor byen er registreret som landsby i I 2016 og 2017 har der været under 200 indbyggere i Nørre Bork, hvorfor byen i disse år er registreret som et landdistrikt. Se bilag 1 nedenfor vedr. befolkningsudvikling Afrapportering kommer fra Analyseteamet Virksomhedernes udvikling i antallet af ansatte det seneste halve år: Fald Uændret Stigning Antal (>1%) (0 % ± 1%) (>1 %) Landdistrikter 7 % 55 % 38 % 87 og landsbyer Centerbyer 8 % 58 % 34 % 95 Kilde: Virksomhedspanelet, september Note: Virksomhedspanelet består af ca. 900 virksomheder, som har minimum 2 ansatte. n = 182. Af tabellen fremgår det, at virksomhederne beliggende i landdistrikter og landsbyer følger den samme positive udvikling i antallet af ansatte som virksomhederne i centerbyerne det sidste halve år Stigning Stigning i pct. Antal virksomheder % Kilde: CVR. Antal virksomheder er opgjort som antallet af produktionsenheder. Hvis en virksomhed har flere produktionsenheder, tæller virksomheden derfor med for hver enhed. Note: Tallene for 2016 og 2017 er sammenlignelige. Disse resultater kan dog ikke sammenlignes med den opfølgning, der blev gennemført i 2016, da der er sket en ændring i opgørelsesmetoden fra sidste år til i år. Side 39

40 2 4 Stigning i borgernes velfærd Siden nulpunktsmålingen af Det gode liv er der i 2017 foretaget en eftermåling, hvormed det er muligt at aflæse, om der har været en udvikling blandt borgerne i kommunen ift. de konkrete spørgsmål. Ift. borgernes overordnede tilfredshed med livet er borgerne i hovedbyerne signifikant (statistisk sikkert) mere tilfredse med livet end borgerne i landsbyer og landdistrikter. I 2015 var denne forskel ikke signifikant. Blandt borgere i landsbyer og landdistrikter er det selvafrapporterede helbred signifikant lavere i 2017 end blandt borgere i centerbyer. Tilsvarende er det selvafrapporterede helbred signifikant lavere i 2017 end i 2015 blandt borgere i landsbyer/landdistrikter. For centerbyerne er der ikke tale om en signifikant udvikling over tid. I 2015 var der ikke signifikant forskel mellem centerbyer og landsbyer/landdistrikter. Side 40

41 3 Ovenstående tabel omhandler borgerne i centerbyerne og landdistrikternes angivet husstandsindkomst. Her ser vi en mindre stigning på 7 procentpoint i centerbyerne af borgere, som har en husstandsindkomst mellem kr. Hvis resultaterne sammenlignes mellem centerbyerne og landdistrikter/landsbyerne ser vi, at andelen af borgere i landdistrikterne/landsbyerne med en husstandsindkomst på kr. er stabil på % mellem 2015 og 2017, hvorimod der blandt borgerne i centerbyerne har været et fald på 10 procentpoint fra 2015 til Der er endvidere beregnet en medianværdi for husstandsindkomsterne blandt centerbyerne og landdistrikterne/landsbyerne. Medianen er midter-kategorien for alle besvarelserne i blandt borgerne. Her ses på husstandsindkomstmedianen for både centerbyerne og landdistrikterne/landsbyerne, som ligger på kr. Ovenstående figur viser, at det er en begrænset andel af borgerne, både inden for centerbyerne samt landdistrikterne/landsbyerne, der i 2015 og 2017 har angivet, at de finder det svært eller meget svært med deres nuværende indtægt. Der er ikke sket signifikante ændringer inden for centerbyerne eller landdistrikterne/landsbyerne over tid. Derimod er der i 2017 signifikant flere i hovedbyerne, som angiver at de lever godt af indtægten, når man sammenligner mellem centerbyer og landdistrikter/landsbyer. 5 Dokumentation Mål 1: Danmark Statistik. Bemærk: Nørre Bork havde i 2015 over 200 indbyggere, hvorfor byen er registreret som landsby i I 2016 og 2017 har der været under 200 indbyggere i Nørre Bork, hvorfor byen i disse år er registreret som et landdistrikt. Side 41

42 4 Mål 2: Undersøgelse blandt kommunens virksomhedspanel, som er gennemført i september. Mål 3: CVR-data pr. ultimo september 2016 og Mål 4: I dec foretog Analyse en 0-punkts måling ift. "Politikken om det gode liv" via kommunens borgerpanel. Sommeren 2017 blev samme måling gennemført, hvorfor ovenstående beregninger illusterer udviklingen ml. de to målinger. Spørgeskemaundersøgelsen om det gode liv er blandt andet opsat med udgangspunkt i guidelines fra OECD Better life Initiative. I nærværende effektopfølgning fokuseres på: Tilfredshed med livet alt i alt, indkomst og helbred. Kilde: Afrapportering kommer fra Analyseteamet, Viden & Strategi. 6 Evaluering Bilag 1. Befolkningsudvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune fordelt på landdistrikter, landsbyer, centerbyer og personer uden fast bopæl. Side 42

43

44 Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen konkretiseres gennem planstrategien, de overordnede politikker og øvrige politikker. Herved sikres, at der er en rød tråd fra den overordnede vision til kommunens konkrete aktiviteter i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og foreninger m.m. Planstrategien uddyber og konkretiserer den politiske vision. De to overordnede politikker Politik for det gode liv og Udviklings- og vækstpolitikken tager udgangspunkt i visionen og planstrategien og sætter gennem målsætninger retning for de øvrige politikker. De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert år. Landdistriktspolitikken relaterer sig til følgende målsætninger i Vækst- og udviklingspolitikken: o Vi bruger vores natur aktivt til at producere fødevarer, ren energi og turisme o (Vi har særligt fokus på vores erhvervsmæssige styrkepositioner) o Vi understøtter vores tradition for iværksætteri og entreprenørskab o Vi styrker sammenholdet og fællesskabsfølelsen på tværs for at nå vores mål o Vi søger konstant at påvirke vores omverden for at forbedre rammevilkårene for at bo og drive virksomhed i området Politik for det gode liv: o Sammen skaber vi rum, hvor relationer bliver knyttet og benyttet o Vi bidrager aktivt til løsninger, der udvikler fællesskaber på tværs af kommunen o Vi støtter initiativer, der fremmer rummelighed, tryghed og gæstfrihed 1 Side 44

45 Landdistriktspolitikkens vision Vi skaber rum og rammer for at udvikle landdistrikternes potentialer og gode betingelser for bosætning, iværksætteri, erhvervsudvikling og turisme. Vi skaber sammenhængskraft mellem land og by og gode betingelser for et godt og sundt liv i balance. Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder som landets største landdistriktskommune hele tiden for bedre rammebetingelser for landdistrikterne. Tema 1: Vi vil skabe forståelse for det gode, sunde og trygge liv i balance i landdistrikterne Målsætning 1.1) Vi vil i samarbejde med relevante aktører øge kendskabet til landdistrikternes potentialer inden for bosætning, erhverv og turisme. Indsatser: 1. Bosætning: Flyt Mod Vest-hjemmesiden optimeres og relanceres, herunder skal bosætningsmuligheder på landet og i landsbyerne tydeliggøres ved bl.a. eventuelt at markedsføre kommunale byggegrunde. 2. Erhverv: Den almindelige erhvervsfremmeindsats rettes også mod erhvervsudvikling i landdistriktsområdet. Understøttelsen af erhvervsmæssige muligheder kan f.eks. rettes mod fødevareproduktion eller tematiserede kontorfællesskaber i tomme bygninger alt efter, hvad den nye planlov tillader. 3. Turisme: Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil bidrage til at understøtte turismemålsætningen og de medfølgende indsatser, der handler om at udvikle special interest turisme herunder eksempelvis cykelturisme og lystfiskerturisme. Desuden samarbejdes der med Ringkøbing Fjord Turisme om at styrke turismen i landdistrikterne via f.eks. kompetenceudvikling af turismevirksomheder og ved at afdække det oplevelsesøkonomiske potentiale i f.eks. idrætshaller med mulighed for foreningsinddragelse. Derudover understøttes indsatser, der handler om at tilbyde turister lokale fødevarer som en del af oplevelsesproduktet. Der vil i forlængelse heraf være særlig fokus på pop-up restauranter, lokale food hubs i Fødevarepark Skjern Enge samt besøgslandbrug. Målsætning 1.2) Vi vil fortælle de gode historier og dermed markedsføre landdistrikternes gode betingelser for et godt familieliv i balance. Indsatser: 1. Vi vil arbejde for at kommunens borger-og sogneforeninger har gode muligheder for at have en moderne hjemmeside. 2. Kommunen og Landdistriktsrådet vil i samarbejde med borger- og sogneforeninger anvende sociale medier til synliggørelse og præsentation af lokale aktiviteter og bosætningsmuligheder i landdistrikterne. Målsætning 1.3) Vi vil i landdistrikterne være åbne og byde nye borgere og virksomheder velkommen. Indsatser: Bosætning: Kommunens Landdistriktsråd bidrager til at videreføre arbejdet med netværket af velkomstambassadører, som dækker hele kommunen, og som sikrer, at tilflyttere alle steder i kommunen har mulighed for at få besøg af en lokal borger, som fungerer som tilflytter-guide og velkomst-guide. Indsatsen skal ses som en del af en samlet velkomstindsats for Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Side 45

46 Målsætning 1.4) Landdistrikterne er et aktiv for Ringkøbing-Skjern Kommune og anvendes til at brande og markedsføre hele kommunen. Indsats: Marketingssekretariatet tænker landdistrikternes potentialer (bosætning, turisme og erhverv) ind i marketingsstrategien og anvender potentialerne aktivt i implementeringen af marketingsplanen. Tema 2: Vi vil skabe gode rammer for samarbejde og fællesskab om at udvikle og udnytte landdistrikternes særlige muligheder og styrker Målsætning 2.1) Vi vil med udgangspunkt i landdistrikternes særlige styrker inden for fødevarer, naturbårne aktiviteter og fællesskab udvikle kultur- og naturturisme og gode oplevelser. Indsatser: 1. Se indsats 3 under målsætning Fødevare: Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil styrke erhvervsudviklingen på fødevareområdet ved eksempelvis at satse på samarbejdet indenfor værdikæden fra producent til forbruger. Ved at koordinere denne indsats med kommunens fødevarepolitik, kan der skabes en synenergi i forhold til: - Forekomsten af lokale fødevareproducenter - Udbuddet af lokale produkter - Tilgængeligheden til lokale madsteder og madoplevelser 3. Naturadgang: Kommunen og Landdistriktsråd vil hjælpe med at understøtte, at der skabes øget adgang til naturen i landområder til understøttelse af bosætningsmæssige og turismemæssige kvaliteter i landområderne og i den forbindelse støtte markedsføring af stier. Målsætning 2.2) Vi vil styrke samarbejdet mellem borger- og sogneforeningerne og relevante aktører gennem etablering af lokale netværk og i samarbejde med kommunens turist- og erhvervsråd. Indsats: Landdistriktsrådet vil fortsat fungere som bindeled i en række sammenhænge mellem kommunen og borger- og sogneforeninger og lignende organer i landdistrikterne. Et tæt netværk til borger- og sogneforeninger med flere skal blandt andet kunne dækkes gennem aktiv brug af hjemmeside, sociale medier og dialogmøder. Målsætning 2.3) Vi vil fremme og arbejde fokuseret på synergier og helhedstænkning mellem miljø, økonomi, bosætning og jobs. Indsatser: 1.Kommunen vil i samarbejde med Erhvervscenteret gennem projektet GRO (Grøn ressource optimering) med brugen af gratis konsulentvirksomhed bidrage til lokale virksomheders omstilling til en øget grøn profil. 2. Energi2020: Landdistriktsrådet og landdistriktskoordinatoren vil indgå i samarbejder med kommunens energisekretariat om en omstilling fra fossil brændsel (f.eks. oliefyr) til vedvarende energi samt energirenovering, bl.a. med henblik på billig og grøn energi til borgere i landdistrikter. Projekt COBEN er bevilliget og startet op den Målsætning 2.4) Vi vil arbejde sammen for at skabe gode aktiviteter for nuværende og kommende borgere. Indsats: 3 Side 46

47 1. Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil gennem samarbejde med borger- og sogneforeninger søge at bidrage til udfoldelse af fritidslivspolitikken, herunder bidrage ved afholdelse og synliggørelse af eksempelvis større events og aktiviteter. 2. Landdistriktskoordinatoren og Landdistriktsrådet vil bidrage ved initiativer i regi af markedsføringssekretariatets bosætningsindsats, herunder bidrage til etablering og drift af sociale netværk særligt rettede mod bestemte grupper af tilflyttere og indbyggere. Tema 3: Vi skaber relationer og samarbejde i og mellem sogne og landsbyer og centerbyer Målsætning 3.1) Vi vil facilitere samarbejdende landsbyklynger. Indsats: Der følges op på arbejdet i landsbyklyngen VestRum, og der arbejdes videre med Projekt Collective Impact - Det åbne land som dobbeltressource. To nye landsbyklynger igangsættes i hhv.: 1. Velling, Højmark, Stauning, Dejbjerg og Lem 2. Lyne, Sdr. Vium, Bork og Hemmet Målsætning 3.2) Vi vil facilitere frivillige og ildsjæle i at arbejde langsigtet med lokal udvikling og i at indgå i netværk. Indsatser: 1. Vi understøtter uddannelse af frivillige i regi af FrivilligVest. Aktiviteter og kurser bliver fremadrettet afholdt i dette regi men fortsat med fokus på, at der skal være særlige aktiviteter og kurser rettet mod landdistriktsområdet. 2. Den kommunale indsats omkring byfornyelser, Landsbyfornyelsespuljen (tilskud til nedrivning og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger) fortsætter herunder særligt fokus på genanvendelse og revitalisering af tomme kommunale arealer. Målsætning 3.3) Vi vil fremme samarbejdet mellem sogne og landsbyer om at sikre gode betingelser for at opretholde bæredygtige aktiviteter, faciliteter og service, såsom skoler, foreninger, offentlig service. Indsats: 1. Vi vil aktivt støtte og prioritere projekter, der opstår gennem samskabelse. Vi vil prioritere projekter, som involverer flere borger- og sogneforeninger, og som bidrager til en forbedret service for den enkelte borger og styrker fællesskabet i landsbyerne. 2. Kommunen og Landdistriktsrådet vil igangsætte et pilotprojekt om Pleje- og Vedligeholdelsesmateriel i Landsbyen. Vej og Park har i den forbindelse udarbejdet en folder med information om hjælp til selvhjælp, der hvor borgene ønsker at bidrage til yderligere forskønnelse af landsbyen. Målsætning 3.4) Vi vil arbejde for en bedre mobilitet igennem fysisk og digital infrastruktur Indsatser: 1. Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder for at sikre alle kommunens husstande, erhvervslivet samt fritidshuse adgang til højhastighedsinternet. En bredbåndsaftale med Eniig betyder, at der pt. udrulles fiberbredbånd til de af kommunens adresser, der ikke allerede har et tilbud og højhastighedsinternet. 2. Kommunen indgår i partnerskab med Erhvervsrådet med henblik på forbedring af den fysiske infrastruktur i området. Mål for hele politikken: - Vækst i antal borgere i kommunens landdistrikter - Vækst i antal arbejdspladser i kommunens landdistrikter - Vækst i antal virksomheder i kommunens landdistrikter 4 Side 47

48 - Stigning i borgernes velfærd Dokumentation: Måles årligt via registerdata. 5 Side 48

49

50 From: Sent: 1. januar :39 To: Lotte Sekkelund Finnerup Subject: Ansøgning landdistriktspuljen Formular sendt ma, 01 jan :39 by Se online Ansøgning landdistriktspuljen Ansøger og evt. CVR/SE nr. Adresse, Postnr. og by Kontaktperson Ansøgers Fjelstervang Borgerforening Tinghøjvej 7, 6933 Kibæk Birthe Husted Tlf. nr Projektets titel Beløb du søger om Beskriv projektets samlede budget, finansiering og egenfinansiering PR Fjelstervang/RKSK Øst kr. Projektets omfang reguleres efter muligt budget (pulje og foreningsbidrag) Bilag Beskriv projektets idé og formål Projektets idé og formål I Fjelstervang/RKSK Øst vil vi gerne være lidt flere! Vi vil gerne fortælle om områdets fortræffeligheder, -især til børnefamilierne, der bor øst for kommunegrænsen. Dem vil vi gerne invitere ind i Naturens Rige. Tegning eller foto Understøtter Landdistriktspolitikken Resultat PR-projektet vil øge indbyggertallet i RKSK's østligste del. ALLE borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i området inddrages og vil drage nytte af PR-projektets mål 1 Side 50

51 om tiltrækning af nye borgere til kommunen. Hvem ejer projektet og samarbejdspartnere Projektets organisering ALLE i Fjelstervang/RKSK Øst ejer projektet, der styres af udvalgte medlemmer fra: Fjelstervang Borgerforening Rimmerhus Beboerforening Vorgod Østerby Beboerforening Børnenes allé (Fjelstervang Vuggestue, Børnehave, Skole, SFO) og Støtteforening Fjelstervang Idrætsforening Fjelstervang FDF Fjelstervang Kirke og Missionshus Fjelstervang Købmand og Støtteforening Liv i Fjelstervang Styregruppen for Fjelstervangs Fremtid Fjelstervang Udeforsamlingshus Fjelstervang Landsbycenter Fjelstervang Havekreds Fjelstervang Pensionistklub Fjelstervang Velkomstambassadører Beskriv aktiviteterne Aktiviteter, tidsplan og økonomi Der tænkes PR i bred forstand: -annoncer avis/radio -events -sociale medier -skilte Økonomien afgør omfanget. Ildsjæle står klar til at gå i gang. Bilag Bilag Eventuelle yderligere bemærkninger Yderligere bemærkninger Når du sender ansøgningen Kopi af indtastede oplysninger 2 Side 51

52

53 From: Sent: 20. november :43 To: Lotte Sekkelund Finnerup Subject: Ansøgning landdistriktspuljen Formular sendt ma, 20 nov :42 by Se online Ansøgning landdistriktspuljen Ansøger og evt. CVR/SE nr. Adresse, Postnr. og by Kontaktperson Ansøgers Foreningen Kronhede Forsamlingshus, CVR Kaaesvej 11, Torsted, 6990 Ulfborg Hanne Schmidt Møller Kjærgaard Tlf. nr Projektets titel Beløb du søger om Beskriv projektets samlede budget, finansiering og egenfinansiering Kronhede Forsamlingshus - en historie fra fortiden som vi bruger i nutiden og gerne vil føre videre til fremtiden! ,00 kr. Samlet budget for istandsættelse af klimaskærm (reparation af murværk og sokkel, udskiftning af tag samt vinduer og indgangsdør) beløber sig til i alt ,50 kr. jf. prisoverslag fra håndværksmestrene Leif Vanting og Villy Jørgensen, Ringkøbing. Bygningsforbedringsudvalget i RKSK har givet tilsagn om støtte til istandsættelse af det bevaringsværdige hus svarende til 75 %, hvilket beløber sig til ,50 kr. Foreningen Kronhede Forsamlingshus har ikke mulighed for at finansiere restbeløbet, hvorfor ansøgning fremsendes i håb om at midler fra Landdistriktspuljen kan stilles til disposition. I forhold til den indvendige istandsættelse - som også er påkrævet - vil denne fortrinsvis blive varetaget af alle de gode frivillige hænder foreningen disponerer over. Bilag 0Forsamlingshus_(1).xls Beskriv 1 Side 53

54 projektets idé og formål Projektets idé og formål Projektets idé knytter sig direkte til foreningens formålsparagraf: "Kronhede Forsamlingshus er en frivillig forening stiftet med det formål at bevare og vedligeholde Kronhede Forsamlingshus som aktivt møde - og samlingssted for egnens befolkning og for øvrige borgere, der har tilknytning til egnen, i forbindelse med foreningsaktiviteter og private sammenkomster, samt til egnsudvikling og kulturelle formål" Tegning eller foto df Understøtter Landdistriktspolit ikken Resultat Projektet understøtter landdistriktspolitikken ved at bibeholde gode vilkår for at bo i området - dette ved at bevare et rum, hvor relationer knyttes og benyttes og hvor fællesskaber på tværs af kommunen udvikles. Projektet er derudover baseret på: - at involvere forskellige grupper af aktører og dermed skabe nye alliancer - herunder bl.a. i et samarbejde med Torsted Sogneforening v/løbsudvalget for Klausie - løbet at genskabe Kronhedemarchen og sammen med Foreningen Lyngfest i Kronhede at opretholde den årlige begivenhed, Lyngfesten, som har til formål at videreformidle den værdifylde vestjyske musikkulturelle arv - at der er stor opbakning til projektet i området og i høj grad også ud over området - at det er igangsættende og involverer flere grupper af aktører - at det har et udviklingspotentiale Hvem ejer projektet og samarbejdspartn ere Projektets organisering Projektet ejes af Foreningen Kronhede Forsamlingshus. Nærmeste samarbejdspartnere er Torsted Sogneforening, Hover Sogneforening samt Foreningen Lyngfest i Kronheden. Beskriv aktiviteterne Aktiviteter, tidsplan og økonomi Bilag Bilag Eventuelle yderligere Istandsættelse af forsamlingshuset påtænkes igangsat ultimo februar 2018, hvis fuld finansiering opnås. Ifølge håndværksmestrene vil istandsættelsen strække sig over sammenlagt 6 måneder. Under istandsættelsen regner foreningen med at kunne opretholde de vante aktiviteter i form af fællesspisning, Høstfest o.a. ted%20sogneforening.pdf er%20sogneforening.pdf 2 Side 54

55 bemærkninger Yderligere bemærkninger Kontakt mig hjertens gerne, hvis yderligere oplysninger ønskes! Når du sender ansøgningen Kopi af indtastede oplysninger 3 Side 55

56

57 From: Sent: 4. januar :06 To: Lotte Sekkelund Finnerup Subject: Ansøgning landdistriktspuljen Formular sendt to, 04 jan :05 by Se online Ansøgning landdistriktspuljen Ansøger og evt. CVR/SE nr. Adresse, Postnr. og by Kontaktperson Ansøgers Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, 6950 Ringkøbing Inge Agnete Tarpgaard Tlf. nr Projektets titel Beløb du søger om Beskriv projektets samlede budget, finansiering og egenfinansiering Bilag Westcoast Fairfood Festival kr Samlet budget kr Egenfinansiering: billetindtægter kr Yderlig finansiering: private fonde: kr Ringkøbing Kommune kr Andet kr Beskriv projektets idé og formål Projektets idé og formål Et nyt innovativt fødevarehøstmarked i festival format Westcoast Fairfood Festival er et nytænkende initiativ i Vestjylland, som samtænker et lokalt økologisk og biodynamisk madmarked med kunst- og musikoplevelser i form af workshops og professionelle optrædener. Alt sammen under det gennemgående tema regenerering. Det regenereative element skal forstås i form af at vi skaber en bedre jord og bedre afgrøder, og i form af, at man som menneske går beriget fra festivalen. Vi vil regenerere og stimulere menneskets ånd, i viden om at musik og kunst er opbyggende, og på at fokus på diversitet, mangfoldighed og fællesskab skaber en rigere natur og kultur. 1 Side 57

58 Festivalen kører 3 simultane spor: mad, musik og kunst. Det kører over 1 dag, 1. september 2018, med forventning om 2000 betalende gæster. Det første år er pilotår, hvorefter vi ønsker at udvide festivalen til 2 dage og op til gæster over de næste 5 år. Se vedhæftning for uddybende beskrivelse. Tegning eller foto Understøtter Landdistriktspolitikk en Resultat Westcoast Fairfood Festival er meget mere end et traditionalet fødevaremarked: Vores festival har tre spor, mad, musik og kunst, som alle kræver aktivt medborgerskab samt involvering af deltagerne på festivalen. Vi mener, at emnet sunde fødevarer i en festivalramme er til gavn og nytte for en bred befolkning. Her mener vi, at festivalformen er perfekt. Vi ser festivalen taler ind i kommunens Landdistrikspolitik, fordi vi involverer mange forskellige lokale aktører, festivalen er nyskabende igangsættende, involverende og skal udvikles videre over de næste 5 år. Festivalen har med overskriften REGENERERING et innovativt koncept, der vækker nysgerrighed omkring: omsorg for jorden, omsorg for mennesker og Fair Share, som beskrevet i projektbeskrivelsen. Festivalen handler om det nære og aktive medborgerskab, samt de samskabelsesværdier, der ligger i det lokale samfund med de omkringliggende landsbyer. Vi gør ikke noget for noget vi gør noget med hinanden. Vi er et fællesskab af borgere, der bakker hinanden op i at løse de problemer vi møder i vores hverdag. Resultatet er mod, handlekraft og initiativer, der fornyer samfund og demokrati nedefra. Hvem ejer projektet og samarbejdspartnere Projektets organisering Festivalen finder sted i Forundringens Have, en økologisk og biodynamisk demonstrationshave, ved Vestjyllands Højskole, 5 km fra Ringkøbing. Festivalen er et selvstændigt initiativ i tæt samarbejde med højskolen. Styregruppen er et professionelt hold, mange uafhængige af højskolen, bestående af Projektleder, ekstremsportsudøver og aktivist Christina Hedegård, Performancekunstner Inge Agnete Tarpgaard, Elektronisk musiker og komponist Niels Bjerg, Musiker og Vokalunderviser Kristian Skov, Restaurantindehaver og fødevareentusiast Bent Graakjær og Daglig leder af Forundringens Have Birtha Toft. Ambitionen er, at vi allerede næste år bliver konstitueret som en selvstændig forening, der driver festivalen. Videbæk Sogn: Bent Gråkjær er ansvarlig for festivalens madspor. Han har et stort lokalt netværk og leder sin restaurant i Videbæk Sogn. Ringkøbing Sogn: Musiksporet laver et sanghæfte med sange fra forskellige egne og nationaliteter som vi præsenterer på skoler og plejehjem i Ringkøbing Sogn. Inden og under festivalen involverer vi lokale kræfter til boder, telte og crew som Ringkøbing-Skjern Produktionsskole, der laver pizzaovne. Vi har søgt sparring og netværk med lokale arrangører af lignende arrangementer på musikdelen, fra bl.a. eventen Rock i Ringkøbing. Velling Sogn: Derudover vil der fra lokale kræfter som børnehave, friskole, efterskole fra Velling Sogn blive skabt aktiviteter for børn og unge i form af pandekagebagning, Forundringsdyr, Folkedans, sæbebobleblæsning og meget meget mere. Beskriv aktiviteterne Aktiviteter, tidsplan og økonomi Januar-april: fundraising Februar-august: markedsføring på digitale medier 2 Side 58

59 Maj-august: trykt markedsføring, programmer, plakater, flyers April: booking af kunstnere og foredragsholdere April-maj: outreach til plejehjem, asylcentre osv. Syng dansk Maj: ansættelse af produktionsleder, projektmedarbejder, koordinator, teknisk personale, PR ledelse, bogfører. Juni-juli: detaljeret planlægning af festivalens udførelse med al personale August: detailplanlægning 1. september: afholdelse Mere detaljeret er tidsplanen ikke pt Se desuden 5 års tidsplan i projektbeskrivelsen s Bilag val.pdf Bilag Eventuelle yderligere bemærkninger Yderligere bemærkninger Projektleder Christina Hedegård kender til landsbyklynge projekterne da hun har siddet i DGI s hovedbestyrelsen og kender Carsten Blomberg fra DGI, der er projektleder på landsbyklynger. Derudover kender Per Høgh alt til projektet og bakker helt og afdeles op om det. Ambitionen i alle tre spor er, at have en involvering fra tekniske skoler, plejehjem, integrationscentre osv. som ikke bare alene binder sognene sammen, men også mennesker på tværs af kultur og etnicitet i projektet. Når du sender ansøgningen Kopi af indtastede oplysninger 3 Side 59

60

61 From: Sent: 6. januar :11 To: Lotte Sekkelund Finnerup Subject: Ansøgning landdistriktspuljen Formular sendt lø, 06 jan :10 by Se online Ansøgning landdistriktspuljen Ansøger og evt. CVR/SE nr. Adresse, Postnr. og by Kontaktperson Ansøgers Haelby Havn Bådelaug Hovervej 7, Hee 6950 Ringkøbing Jens Erik Dalsgaard Pedersen Tlf. nr Projektets titel Beløb du søger om Beskriv projektets samlede budget, finansiering og egenfinansiering Etablering af en bådehavn m.m. ifm Haelby Havn Kajkanten er skønsmæssig beregnet til bådpladser og nogle kano og kajak pladser kr. 2 sæt borde og bænke kr. Fliseunderlag 5000 kr. Muldtoilet 6000 kr. Affaldscontainere 2000 kr. Informationsstandere 2000 kr. I alt kr. Der er lavet en stiftende generalforsamling i bådelauget, så egne midler er begrænset pt. Vi har lavet et taksttabel for årskontingenter for bådeplads m.m. Der er bare ikke indkommet penge endnu og det vil heller ikke kunne finansierer etableringsprojektet, men vil mere være med til at drive anlægget, når det står færdigt. Bilag Beskriv projektets idé og formål Projektets idé og formål Vi er en frivillig gruppe Haelby Havns Bådelaug, som ønsker at opbygge Haelby Havn. 1 Side 61

62 Det vi ønsker os penge til er blandt andet etablering af en kajkant langs den nuværende opgravede mejerikanal, ligesom der på den modsatte side skal laves nogle kano og kajak pladser. Desuden ønsker vi nogle sociale ting, som borde og bænke og et muldtoilet ifm. Havnen. Alt arbejde vil blive udført af frivillig arbejdskraft, så ovennævnte beløb er udelukkende materialer. og bænke og evt. et muldtoilet. Tegning eller foto Understøtter Landdistriktspolitikken Resultat En lille oase ud mod Stadil Fjord, som ligger ifm. det nyaetablerede stisystem omkring Stadil Fjord. Dette lille sted vil kunne blive en magnet for sognets borgere og øvrige beboer i RKSK kommune. Campingpladsen har også vist en interesse, så det måske også kunne blive et trækplaster også for turister. Havnen bliver endnu mere attraktiv, når den nye bro til Hindø bliver forhøjet, så sejlads under broen bliver muligt, således bliver sejltiden til Vonå og Rinkøbing meget kortere. Hvem ejer projektet og samarbejdspartnere Projektets organisering Haelby Havns Bådelaug's bestyrelse i tæt samarbejde med Hee Lokalråd Haelby Havns Bådelaug's bestyrelse Formand Kristian Døhr Kasserer Jens Erik Dalsgaard Pedersen Sekretær Klavs Vand Andersen Medlem Michael Nielsen Medlem Bjarke Hansen Beskriv aktiviteterne Aktiviteter, tidsplan og økonomi fase 1 Kajkant langs kanalens nordside fase 2 Pladser til kano og kajakker sydside. fase 3 Etablering af plads med borde og bænke fase 4 Muldtoilet og øvrige sociale ting. Tidsplanen afhænger af tilskud penge, men alle faser forventes færdig ultimo Bilag Bilag Eventuelle yderligere bemærkninger Yderligere bemærkninger Når du sender ansøgningen 2 Side 62

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Opfølgning på mål og handlingsplan i landdistriktspolitikken november Antal. Antal. personer

Opfølgning på mål og handlingsplan i landdistriktspolitikken november Antal. Antal. personer 1 Opfølgning på mål og handlingsplan i landdistriktspolitikken november 2017 Mål for politikken 1 Vækst i antal borgere i kommunens landdistrikter 2 Vækst i antal arbejdspladser i kommunens landsbyer og

Læs mere

LANDDISTRIKTSRÅD. Dejbjerg. REFERAT [Møde 1 Marts 2017] Ringkøbing-Skjern Kommune

LANDDISTRIKTSRÅD. Dejbjerg. REFERAT [Møde 1 Marts 2017] Ringkøbing-Skjern Kommune LANDDISTRIKTSRÅD Ringkøbing-Skjern Kommune REFERAT [Møde 1 Marts 2017] LÆS BLA. OM: Midlertidig anvendelse af kommunale byggegrunde Kommuneplanen 2017-2029 Landdistriktspuljen i RKSK Flyttemønstre, befolkningsudvikling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

BILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for -Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Dagsordenen Landdistriktsrådet d kl

Dagsordenen Landdistriktsrådet d kl Dagsordenen Landdistriktsrådet d. 5.9.2016 kl. 18.30-21.00 Deltagere: Søren Elbæk, Per Hoffmann, Pernille Priess, Torben Hjøllund Mortensen, Rikke Just, Ann Elisabeth Bjerrehøj, Erik Viborg Jensen, Jan

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BOLIGDAG 2011 BOSÆTNING OG BOLIGFORHOLD I YDERKOMMUNERNE BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Strategikonsulent - landdistriktsudvikling Suzanne Eben Ditlevsen En bosætningsindsats på tre ben

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer. Vedtægter for lokalråd i Sønderris 1 Navn Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris". 2 Formål Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Mønsterforretningsorden for en butiksbestyrelse i Coop

Mønsterforretningsorden for en butiksbestyrelse i Coop Mønsterforretningsorden for en butiksbestyrelse i Coop Forretningsorden for butiksbestyrelsen i. Alle medlemmer af butiksbestyrelsen og uddeler/varehuschef modtager en kopi af forretningsordenen, og den

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) Vedtaget af bestyrelsen efteråret 2005 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud.

Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud. 41 Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud. Pkt. 1 Faster MR.: Ansøgning vedr. etablering af forsatsruder. Bilag foreligger på mødet Esdh 682 PU anbefaler forudsat

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN BT J. nr. 30-28866 V ED T Æ G T E R F O R BOV LOKALRÅD 1. Formål: Formålet med lokalrådet er - at arbejde for områdets udvikling, sammenhold, identitet og trivsel, herunder

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden marts 2010/jca Bestyrelsens forretningsorden 1. Hjemmel Iht. vedtægter 6 stk. 6a : Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden dog under hensyn til stk. 6b.6e. Henvisningerne i stk. 6b..6e er indarbejdet

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Pornofrit Miljø ønsker også filtre på alle offentligt tilgængelige computere fx. på skoler, biblioteker og fritidshjem.

Pornofrit Miljø ønsker også filtre på alle offentligt tilgængelige computere fx. på skoler, biblioteker og fritidshjem. Vedtægter 1 Bevægelsens navn Stk. 1. Bevægelsens navn er Pornofrit Miljø 2 Bevægelsens adresse Stk. 1. Bevægelsens hjemsted er Hovedkontoordinators adresse. 3 Bevægelsens formål Stk. 1. Pornofrit Miljø

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politik... 3 Strategi... 4 Lokalrådene... 4 Nærdemokratiudvalget... 5 Administrationen... 6 Samarbejde og dialog

Læs mere

friluftsinteresserede, samt at synliggøre Nordvest jylland som et attraktivt friluftsområde.

friluftsinteresserede, samt at synliggøre Nordvest jylland som et attraktivt friluftsområde. Lemvig d.9/1 2012 Referat fra Stiftende generalforsamling i DANSK FRILUFTSFESTIVAL ANNO 2013, der afholdtes d.2.januar 2012 hos Anne Marie Nielsen, Sdr. Dalgårdsvej 7, Lemvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent/stemmetæller

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune 1 Mål og formål Omsorgscenteret Enggården, almene boliger, daghjem og køkken fungerer under de mål og rammer Kommunalbestyrelsen

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere