Landskassens Regnskab 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landskassens Regnskab 2009"

Transkript

1 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen

2 Grønlands Selvstyre 2010 Økonomi- og Personalestyrelsen Layout: Else Marie Jerimiassen, Naqitat A/S Tryksted: Naqitat A/S, 2010 Kunstner: Niels Motzfeldt Regnskab 2009

3 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til landskassens regnskab 4 Godkendelse af landskassens regnskab 4 Beretning for Revisionspåtegnelse 12 Anvendte regnskabspraksis 14 Resultat for Status pr Resultat for de sidste 3 år 18 Eventualforpligtelser 19

4 Læsevejledning til landskassens regnskab Regnskabet består af dette hovedregnskab og et bilag, som er et specifikationshæfte. Hovedregnskabet Hovedregnskabet består af en beretning og en resultatopgørelse med tilhørende noter. I beretningen redegøres for de væsentligste afvigelser i forhold til budgettet. Herudover er der oplysninger om Grønlands Selvstyres økonomiske udvikling i de seneste 3 år. Resultatet er opgjort efter de regler, der blev indført i 1992, d.v.s. det samlede resultat af Grønlands Selvstyres indtægter, driftsudgifter, anlægsudgifter og udlån. Det kaldes også DAU-regnskab. Anlægsudgifter er dog siden 2000 udgiftsført med hele det bevilgede beløb, idet bevillingerne er overført til en budgetteknisk anlægs- og renoveringsfond. I resultatopgørelsen er indtægter vist med negativt fortegn. I noter til resultatet gives uddybende kommentarer eller specifikationer til de enkelte regnskabsposter i det omfang det anses nødvendigt for forståelse af regnskabet. Bilag Landskassens Regnskab, bilag, indeholder 4 afsnit: 1. Læsevejledning. 2. Resultatopgørelse på hovedkontoniveau. 3. Beretning og regnskab for de enkelte aktivitetsområder opstillet og sammenholdt med bevillingerne. 4. Noter til resultat og status. Godkendelse af landskassens regnskab I landstingslov nr. 23 af 3. november 1994 om Grønlands Selvstyres regnskabsvæsen m.v. er det fastsat, at Naalakkersuisut senest på Inatsisartuts efterårssamling skal fremlægge et revideret landskasseregnskab for det foregående finansår. Inatsisartut har antaget et statsautoriseret revisionsfirma til at revidere regnskabet. Revisionen giver regnskabet en påtegning. Denne er optrykt i regnskabet. På Naalakkersuisuts vegne forelægger Naalakkersuisoq for Finanser regnskabet for Inatsisartut. Inatsisartut sender regnskabet til Udvalget for Revision af Landskassens Regnskaber, kaldet revisionsudvalget. Revisionsudvalget modtager et af revisionen udarbejdet revisionsprotokollat og anmoder Naalakkersuisut om en skriftlig redegørelse til besvarelse af anbefalinger og bemærkninger i protokollatet. Revisionsudvalget foretager en bedømmelse af, om udgifter og indtægter er disponeret i overensstemmelse med de givne bevillinger, om virkningerne af de givne bevillinger svarer til det ved bevillingernes vedtagelse forventede, og om selvstyrets værdier er forvaltet økonomisk forsvarligt. Derudover tager revisionsudvalget stilling til de statsautoriserede revisorers revisionsprotokollat og til Naalakkersuisuts besvarelse af protokollatet. Revisionsudvalget afgiver en betænkning, som indeholder udvalgets stillingtagen til regnskabet. Denne betænkning indgår i Inatsisartuts behandling af landskassens regnskab. 4

5 Beretning for 2009 Årets resultat Landskassen fik i 2009 et underskud på 950 mio. kr. mod et budgetteret underskud inkl. tillægsbevillinger på mio. kr. Det er det største underskud i Landskassen nogensinde. Årets underskud udgjorde 16 pct. af indtægterne. Der var i 2009 en lidt mindre økonomisk aktivitet i den private sektor end i de foregående år. Antallet af personer, der var berørt af ledighed, var fortsat lavt, men steg i løbet af I 2. halvdel af 2009 var ledigheden således 25 pct. højere end i den tilsvarende periode i 2008, men stadig lavere end i årene 2004 til Der var et fald i turismen og i eksporten af rejer og fisk. Men der var et fortsat højt aktivitetsniveau i bygge- og anlægssektoren, specielt i Nuuk. Derudover skete der et fald i eksporten af mineralske råstoffer. Der skete således et fald i den samlede aktivitet i den private sektor. Til gengæld steg aktiviteten i den offentlige sektor, og det har bidraget til at øge Landskassens underskud. Inatsisartut havde for 2009 oprindelig budgetteret med et underskud på 441 mio. kr. Dette underskud kan især tilskrives en fortsat stor anlægsaktivitet, blandt andet for vandkraftværket ved Sisimiut, men også på uddannelsesområdet. I løbet af året er der sket en markant forværring af Landskassens finansielle situation, som bragte det samlede budgetterede underskud op på mio. kr. I juni 2009 blev det nødvendigt at tilføre Royal Greenland A/S 500 mio. kr. i form af aktiekapital og lån, og sidst på året blev der bevilget et lån til Qaasuitsup Kommunia på 53 mio. kr. Overordnet har finanspolitikken derfor været ekspansiv i De samlede driftsudgifter og tilskud er steget med 18,8 pct. fra 2008 til 2009, mens indtægterne kun er steget med 1,9 pct. Den 19. oktober 2007 blev en række indførselsafgifter forhøjet. Det drejede sig blandt andet om tobaksvarer, vin og spiritus. Det var ventet, at denne forhøjelse af afgifterne ville medføre merindtægter for Landskassen på omkring 100 mio. kr. Men efter afgiftsforhøjelserne har der været et stort fald i importen af disse varer, så indtægten på indførselsafgiften forblev uændret fra 2007 til 2008, og der er sket et lille fald i I den følgende tabel er vist hovedtallene fra regnskab 2007, 2008 og Tabellen indeholder også de budgetterede beløb for 2009 (finanslov + tillægsbevillinger), samt afvigelsen mellem regnskab 2009 og budget Landskassens resultat Mio. kr. Regnskab Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Driftsudgifter Lovbundne udgifter Tilskud Anlæg Indtægter DAU-resultat (minus) angiver indtægter i Regnskab og Budget. I afvigelseskolonnen angiver positive beløb en mindreudgift eller en merindtægt i forhold til budgettet. Resultatet er målt som et Drifts-, Anlægs- og Udlånsresultat (DAU-resultat). 5

6 Finansloven for 2009 blev vedtaget med et underskud på 441 mio. kr. Naalakkersuisut har gennem året forelagt sager for Inatsisartuts Finansudvalg, som har godkendt bevillinger med en negativ finanseffekt på 564 mio. kr. Det samlede budgetterede underskud blev således mio. kr. Samtlige sager, som Finansudvalget har godkendt for 2009, er samlet i den årlige tillægsbevillingslov, der er fremsendt til Inatsisartut i foråret Der er fra år 2000 oprettet en budgetteknisk anlægs- og renoveringsfond, hvortil de årligt bevilgede anlægsbeløb til de enkelte projekter overføres. Derved udgiftsføres det enkelte års bevilgede anlægsbeløb i det pågældende år. I takt med at anlæggene udføres, fratrækkes udgiften i fonden. Anlægsaktiviteten i 2009 var på 749 mio. kr., og det var 86 mio. kr. mindre end aktiviteten i Der er i 2009 netto overført 60 mio. kr. til anlægs- og renoveringsfonden. I de efterfølgende afsnit er der redegjort for de enkelte hovedtal. Driftsudgifter Driftsbevillinger gives som rammebevillinger til afholdelse af nettodriftsudgifter for institutioner og administrative enheder. I 2009 anvendte administrationen under ét godt 2 mio. kr. mere end budgetteret. På familieområdet var der budgetteret med udgifter på 412 mio. kr. Der var imidlertid et mindreforbrug på 5 mio. kr. Mindreforbruget var koncentreret på handicapinstitutioner og den særlige indsats på børn- og ungeområdet. På sundhedsområdet var der et mindreforbrug på 16 mio. kr. i forhold til de budgetterede mio. kr. Mindreforbruget var fordelt på de fleste konti. På kultur, uddannelse og kirkeområdet har der været en udgift på 5 mio. kr. ud over de budgetterede 616 mio. kr. Merudgifterne blev afholdt på de videregående uddannelser og gymnasierne. Driftsudgifter Mio. kr. Regnskab Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Administration Familieområdet Sundhed Kultur, uddannelse, forskning og kirke Nettostyrede virksomheder Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug Andre driftsudgifter Driftsudgifter i alt Endelig har der været en mindreudgift på 8 mio. kr. i forhold til en budgetteret udgift på 153 mio. kr. på andre udgifter. Det skyldes især, at finanslovens reserver ikke er blevet anvendt fuldt ud. 6

7 Lovbundne udgifter Lovbundne bevillinger gives i de tilfælde, hvor det ved særskilt lov er fastsat, at en bestemt modtagerkreds har ret til en bestemt ydelse, og hvor ydelsens størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat ved særskilt lov. På familieområdet var der et mindreforbrug på 64 mio. kr. Den 1. juli 2007 blev satserne for alderspension forhøjet. Herefter kunne en pensionist, der ikke selv havde en personlig indkomst, få udbetalt kr. årligt, uanset en eventuel ægtefælles eller samleves indkomstforhold. Samtidigt blev aldersgrænsen for alderspension gradvist sat op fra 63 år til 65 år. 65-årsgrænsen gælder fra 1. januar Det har været vanskeligt, at budgettere udgiften til alderspension under disse løbende ændringer i forudsætningerne for budgettet. Departementet for Familie havde på baggrund af Grønlands Statistiks persondatastatistik fra 2007 beregnet udgiften til alderspension til 343 mio. kr. i Det viste sig at være 32 mio. kr. større end behovet. I finansloven for 2010 er den forventede udgift derfor nedsat til 296 mio. kr. Alderspensionsordningen administreres af pensionisternes bopælskommune. Lovbundne udgifter Mio. kr. Regnskab Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Familieområdet Uddannelse Boligområdet Andre bundne udgifter Lovbundne i alt En usikkerhed ved tallene er, hvor stor en indtægt den enkelte alderspensionsmodtager får ved siden af pensionen. Dette afhænger blandt andet af konjunkturerne i samfundet og beskæftigelsessituationen. I 2009 var der forholdsvis gode konjunkturer og dermed gode muligheder for arbejdsindtægter ved siden af pensionen. Udgiften til alderspension er steget fra 228 mio. kr. i 2006 til 311 mio. kr. i En stigning på 36 pct. i løbet af 3 år. Til førtidspensionen var der budgetteret en udgift på 162 mio. kr., men anvendt 17 mio. kr. mindre, idet tilgangen af førtidspensionister var lavere end forventet. Udgiften til førtidspension afhænger dels af antallet af førtidspensionister dels at deres skattepligtige indtægt, idet pensionisterne dog altid modtager mindst 20 pct. af førtidspensionssatsen. Ordningen administreres af pensionisternes bopælskommune. Børnetilskuddet er indkomstafhængigt og blev forhøjet pr. 1. juli 2008 for nederste og mellemste indkomstgruppe med henholdsvis kr. og 673 kr. Udgiften til børnetilskuddet var derfor forventet at stige. Men forøgelser af forældrenes indtægter har medført, at der var færre i disse indkomstgrupper, som fik udbetalt tilskuddet. Det har medført en mindreudgift på 11 mio. kr. I finanslov 2010 er den forventede udgift derfor nedsat med 8 mio. kr. Udgiften til boligsikring afhænger af den enkelte families husleje, familiens størrelse og dens indtægt. I 2009 var der en mindreudgift på 5 mio. kr. på området. På uddannelsesområdet var der et mindreforbrug på 5 mio. kr. til stipendier og børnetillæg. Bevillingen er blevet forhøjet i forbindelse med den ekstraordinære uddannelsesindsats. Der var lidt færre uddannelsesaktive end forventet i finansloven. 7

8 Tilskud Tilskudsbevillinger bemyndiger det ansvarlige medlem af Naalakkersuisut til at afholde udgifter af ikkelovbunden karakter. Udgiften kan være af tilskudsmæssig karakter, men der kan også være tale om kapitalindskud i virksomheder, renteudgifter, rentetilskud, erhvervsstøtte, afskrivninger og udlån. Tilskud Mio. kr. Regnskab Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Administration Kultur og uddannelse Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug Tilskud til kommunerne Servicekontrakter Andre tilskud Tilskud i alt På uddannelsesområdet var der et mindreforbrug på 3 mio. kr. på kompetenceudviklingskurserne og et merforbrug på 6 mio. kr. til særydelser til de uddannelsessøgende, dvs. udgifter til kost og logi, frirejser, godstransport, undervisningsafgifter mm. På erhvervs-, fiskeri-, fangst- og landbrugsområdet har der samlet været et mindreforbrug på 16 mio. kr. På ESU-området er der en mindreudgift på 8 mio. kr., som især skyldes, at der i mange tilfælde ikke er givet tilskud til afdrag på lån, idet mange ikke har betalt inden for tidsfristen, hvilket er en forudsætning for tilskuddet. Endvidere var antallet af nye lån lavere end forventet. Endelig er der ingen, der har udnyttet tilskudsordningen for mindre private vandkraftværker. På vandkraftsforundersøgelser er der et mindreforbrug på 8 mio. kr. Dette skyldes dels mindre aktivitet end forventet, dels at et gennemført projekt var betalt 2 gange i 2008, og pengene derfor blev tilbagebetalt til Landskassen i Anlæg En anlægsbevilling bemyndiger det ansvarlige medlem af Naalakkersuisut til at afholde udgifter i forbindelse med køb af fast ejendom, anlægsbyggeri, udlån til anlæg, tilskud til anlæg, renovering m.v. På uddannelsesområdet er der anvendt 235 mio. kr. Heraf er de 118 mio. kr. brugt til renovering og udbygning af folkeskolerne og 27 mio. kr. til efterskole mm. Til udbygning af erhvervsskolerne og 32 kollegieværelser er der brugt 45 mio. kr. Herudover er der anvendt 39 mio. til kollegiebyggerier. På boligområdet er der anvendt 27 mio. kr. som udlån til andelsboliger og privat boligbyggeri. Til udlejningsbyggeriet er brugt 39 mio. kr. til erstatningsbyggeri og 36 mio. kr. til afhjælpning af manglende vedligeholdelse og 16 mio. kr. til overdragelse til kommunerne til nedrivning af ejendomme. Herudover er der givet 36 mio. kr. i støtte til udlejningsboliger, som kommunerne opfører. I bygder og yderområder er der anvendt 14 mio. kr. til selvbyggerhuse, istandsættelse af BSU-huse og lån til renovering af BSU-huse. Der er overført 42 mio. kr. til Anlægs- og renoveringsfonden til senere brug ved gennemførelsen af Naalakkersuisuts kommende strategi for bygder og yderdistrikter. Nukissiorfiit lånte 273 mio. kr. i Landskassen til byggemodning af nye lokalplanområder, anlæg og renovering af el-, vand- og varmeforsyningen samt nye vandkraftværker. 8

9 Anlægs - renoveringsfonden 2009 Status over fonden 2009 Mio. kr. Overført Anvendt Ændring 2009 Beholding Ultimo Familie og sundhed Uddannelse m.v Offentlige arbejder Boligområdet Andre tillægsudgifter Anlægs -og renoveringsfonden i alt Anlægs- og renoveringsfonden blev i 2009 netto forøget med 60 mio. kr., og den rummede ved udgangen af 2009 i alt 925 mio. kr. Midlerne i Anlægs- og renoveringsfonden er hensat til gennemførelse og færdiggørelse af konkrete anlægsprojekter, som var optaget på finansloven for 2009 og tidligere år. Der er specielt store forsinkelser i gennemførelse af anlægsprojekter på boligområdet og uddannelsesområdet, herunder folkeskoler. Indtægter Indtægtsbevillinger bemyndiger det ansvarlige medlem af Naalakkersuisut til at oppebære indtægter af såvel lovbunden som ikke lovbunden karakter. Statens bloktilskud til Grønlands Selvstyre samt skatter og afgifter opføres som indtægtsbevillinger. Indtægterne blev 69 mio. kr. mindre end forudsat i finansloven. Indtægter Mio. kr. Regnskab Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Aftalte indtægter Direkte skatter Indirekte skatter Forretning af investeret kapital Afdrag på lån ydet af landskassen Andre indtægter Indtægter i alt Omkring 64 pct. af selvstyrets indtægter eller mio. kr. kom som bloktilskud fra staten, aftaler med EU og andre aftalte indtægter. De direkte skatter indbragte 828 mio. kr. eller 20 mio. kr. mindre end budgetteret. Landskatten indbragte 726 mio. kr., den særlige landsskat herunder selskabsskatter 81 mio. kr. og selskabsskatten fra selvstyrets egne virksomheder 21 mio. kr. Pr 1. januar 2007 blev skatteadministrationen centraliseret i Skattestyrelsen, og pr 1. april 2008 blev inddrivelsesmyndigheden også samlet i Skattestyrelsen. Siden centraliseringen af inddrivelsesområdet har Skattestyrelsen på vegne af selvstyret, kommunerne og andre offentlige virksomheder endvidere varetaget inddrivelse af fordringer. 9

10 Centraliseringerne har været en udfordring for såvel arbejdsgivere og borgere som Skattestyrelsen. Omlægningerne har medført en usikkerhed i de indtægtsførte skatter. Der er af forsigtighedshensyn hensat til denne usikkerhed. I årene 2007 og 2008 blev der hensat til ikke afregnet A-skat indeholdt hos arbejdsgiverne. I 2009 er der udover hensættelserne til ikke afregnet A-skat indeholdt hos arbejdsgivere også hensat til restskatter og B-skat. Hensættelserne til de ikke betalte restskatter og B-skatter dækker perioden 2007 til Disse hensættelser har betydet, at regnskabstallet i 2009 er mindre end det budgetterede tal. De indirekte skatter indbragte 776 mio. kr., hvilket var 6 mio. kr. mindre end forventet. Indførselsafgifterne indbragte 32 mio. kr. mindre end forventet i 2009 og 19 mio. kr. mindre end i Importen af tobaksvarer indbragte 183 mio. kr. hvilket er et fald på 9 mio. kr. i forhold til Vin og stærk spiritus indbragte 241 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. mere end i Afgifter på mineralvand og emballage indbragte 36 mio. kr. i 2009 mod 38 mio. kr. i Importen af biler indbragte 32 mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. mindre end i Motorafgiften på køretøjer i Grønland indbragte 55 mio. kr. hvilket er en stigning på 2 mio. kr. i forhold til 2008 og budgettet. Dette indikerer, at antallet af biler fortsat stiger, men nu i et lavere tempo. Rejeafgiften indbragte 15 mio. kr. Salgspriserne var stigende indtil sommeren 2009, hvorefter der var et mindre fald i priserne. Salgsprisen var på gennemsnitlig 16 kr. kiloet, hvilket var over mindsteprisen på 13 kr. kiloet. Stempelafgifterne, især på fast ejendom, blev 10 mio. kr. større end forventet som følge af udviklingen i byggeriet af andelsboliger og private boliger, samt flere handler med ejerboliger, herunder omdannelse af boliger fra lejer til ejer. I forhold til 2008 var der en mindreindtægt på 3 mio. kr. Arbejdsmarkedsafgiften på 0,9 procent af den udbetalte lønsum blev indført 1. januar 2007 og indbragte 67 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. mere end forventet. Dette skyldes, at der i 2009 er foretaget reguleringer i forhold til tidligere bogføringspraksis. Der var en merindtægt på 30 mio. kr. i forrentning af investeret kapital. Den største afvigelse er, at nettorente indtægten var forventet til 60 mio. kr., men den blev 101 mio. kr. Årsagen til denne store indtægt var, at selvstyrets obligationsbeholdning i efteråret blev nedbragt med 637 mio. kr. Obligationskurserne har siden finanskrisens start været stigende, og denne stigning bliver realiseret ved et salg, altså bogført som en indtægt. Herudover får man typisk rente udbetalt den 2. januar af obligationer med årlig rentetilskrivning, men ved et salg får man herudover også rente på salgsdagen. Så for disse solgte obligationer fik man rent regnskabsteknisk næsten 2 års rente i På BSU-området er der i 2009 fortsat sket en gennemgang af de aktive lån, og dette har resulteret i, at mange lån enten er omlagt til rente- og afdragsfrie lån eller restgæld er eftergivet. Dette har betydet, at der er meget store afvigelser på disse indtægtskonti. På ESU-området har man retskrav på 2 års berostillelse af lånene og det har mange låntagere benyttet sig af. Herudover er restancerne steget. 10

11 Afsluttende bemærkninger Årets samlede resultat blev et underskud på 950 mio. kr. Heraf var 200 mio. kr. et særligt udlån til Nukissiorfiit til vandkraftværk, og som bliver tilbagebetalt. Herudover er der lånt 250 mio. kr. til Royal Greenland A/S og 53 mio. kr. til Qaasuitsup Kommunia, som også skal tilbagebetales. Endvidere er aktiekapitalen i Royal Greenland A/S forøget med 250 mio. kr. Samlet set er landskasseregnskabet forbedret med 55 mio. kr. i forhold til det budgetterede, hvilket er tilfredsstillende. Men under højkonjunkturen frem til og med 2009 er de samlede driftsudgifter steget hurtigere end indtægterne. Derfor er der i de kommende år behov for en finanspolitisk opstramning, der kan føre til langsigtet balance mellem udgifter og indtægter. Landskassens samlede likviditet var ved udgangen af 2009 på mio. kr. Heraf var 286 mio. kr. en forudbetaling af statens bloktilskud for januar Af likviditeten var 925 mio. kr. reserveret til færdiggørelse af allerede vedtagne anlægsopgaver, så den disponible likviditet var 108 mio. kr. I de kommende år vil der være usikkerhed om skatteindtægterne, idet de er meget følsomme overfor ændringer i konjunkturerne. Skatteindtægterne vil kunne falde dels som følge af større arbejdsløshed og hermed lavere indkomst hos befolkningen og dels som følge af, at inkassoaktiviteten vil blive vanskeligere, hvis betalingsevnen bliver forringet. I en konjunkturnedgang forventes det, at udgifterne til de sociale pensioner blive større, da pensionisternes muligheder for at skaffe sig supplerende indkomst vil blive forringet. Endvidere vil udgiften til andre sociale ordninger stige, hvis befolkningens indkomster bliver forringet. Landskassen har budgetteret med betydelige DAU-underskud i årene , især på grund af vandkraftudbygning, som vil reducere de likvide reserver betydeligt. Derudover har enkelte af de selvstyreejede aktieselskaber løbende underskud og en finansieringsstruktur, som medfører en risiko for, at Landskassen skal yde ekstraordinære kapitalindskud. Det vil i givet fald forringe Landskassens likviditet yderligere. Derfor skal Selvstyret sikre nye trækningsretter og optage lån for at opretholde et tilstrækkeligt likviditetsberedskab. Regnskabspåtegning Naalakkersuisut har godkendt årsberetningen og årsregnskabet, som overdrages til Inatsisartuts videre behandling. Nuuk, den 20. april Palle Christiansen Jan H. Lynge-Pedersen Medlem af Naalakkersuisut Departementschef for Finanser 11

12 12

13

14 Anvendt regnskabspraksis Generelt Landskassens regnskab omfatter alle bevillinger givet af Inatsisartut. Regnskabet er udarbejdet i henhold til landstingslov nr. 23 af den 3. november 1994 om Grønlands Selvstyres regnskabsvæsen samt bekendtgørelse nr. 8 af 27. februar 1995 om selvstyrets regnskabsvæsen. Regnskabet omfatter et finansår, der følger kalenderåret. Til året er knyttet en supplementsperiode på 2 måneder. I denne supplementsperiode kan der ske registrering af udgifter og indtægter vedrørende det pågældende finansår, såfremt levering af en vare eller tjenesteydelse har fundet sted, eller fordring eller gæld er opstået inden finansårets udløb. Alle tal i beretningen er afrundet til mio. kr. og i bilaget til kr. Den foretagne afrunding kan medføre ubetydelige differencer. Konsolidering af regnskabet Fra 2001 gælder landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Selvstyres budget. I denne lov opdeles alle bevillinger i følgende 5 typer: driftsudgifter, lovbundne, tilskud, anlæg og indtægter. For at kunne sammenligne med tidligere år er de viste tal fra 2007 og 2008 konsolideret efter de samme principper, som gælder i år I forbindelse med de forskellige opstillinger kan der være afrundinger. I bilaget er der i læsevejledningen nærmere redegjort for, hvordan regnskabstallene for de sidste 3 år er sammenstillet. Driftsudgifter og -indtægter Udgifter og indtægter, der hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser, registreres når levering har fundet sted i henhold til retserhvervelsesprincippet. For øvrige udgifter og indtægter sker registreringen, når beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet. Såfremt et betydeligt krav mod landskassen opstår i et finansår, og det ikke kan opgøres endeligt inden regnskabsaflæggelsen, registreres kravet på en udgiftskonto i regnskabet for det pågældende finansår på grundlag af et skøn. Dette korrigeres efterfølgende i det finansår, hvor kravet kan opgøres endeligt. Ved regnskabsføringen anvendes et bruttokonteringsprincip, der indebærer, at udgifter og indtægter registreres på hver sin konto. Undtaget herfor er selvstyrets nettostyrede virksomheder. Anlægsudgifter Pr. 1. januar 2000 er der oprettet en budgetteknisk anlægs- og renoveringsfond. Alle bevillinger til anlægsog renoveringsformål, der er udmøntet på konkrete projekter, er overført til fonden. Bevillingerne er derfor fuldt ud udgiftsført i resultatopgørelsen. 14

15 Udlån Ændringer i en række tilgodehavender indgår i landskassens DAU-resultat (drifts-, anlægs- og udlånsresultat). Ligeledes indgår selvstyrets køb og salg af aktier under DAU-resultatet. Selvstyrets virksomheders udnyttelse af deres trækningsret i landskassen indgår ikke i DAU-resultatet. Aktiver og gæld Aktiver optages til anskaffelsesværdi. Gælden optages med deres nominelle værdi. Inddrivelsesmyndigheden er fra 2008 blevet centraliseret i Skattestyrelsen for selvstyret, kommunerne og andre offentlige virksomheder. Disse fordringer er optaget i status under andre tilgodehavende og med modkonto på kortfristet gæld. Hensættelsesprincipper Der hensættes til imødegåelse af tab efter følgende principper: Boligstøtteudlån, hovedstol/oprindelige udlån der hensættes til tab på huse tilbagetaget for mere end 2 år siden, og hvorpå der ikke er nyt ejerskab, igangsat reparation eller vedligeholdelse. Boligstøtteudlån, øvrige mellemværender der hensættes, når den skyldige ydelse er mere end 1 år. Fra 1999 har debitorer haft mulighed for at få omlagt skyldig ydelse til lån. Boligstøtte har forfald 2 gange om året, mens lånene har månedlige forfaldsdatoer. Når ydelserne udebliver, hensættes der ikke på selve hovedstolen, men kun på forfaldne ydelser. Restancer på diverse debitorer, herunder uddannelses- og erhvervsstøttelån der foretages ingen hensættelse, idet restancen afskrives over de respektive hovedkonti, når beløbet sendes til inddrivelse i selvstyrets inkassoafdeling, hvilket sker efter 6 måneder. Nettostyrede virksomheder Selvstyrets nettostyrede virksomheder aflægger regnskab i forhold til en nettobevilling. I landskassens regnskab udgiftsføres nettobevillingen. Nogle virksomheder har fået godkendt en trækningsret i landskassen og vil i forhold hertil fremstå med et mellemværende. Herudover har nogle virksomheder gæld til Grønlands Selvstyre, som i landskassens regnskab er opført under langfristede tilgodehavender. De nettostyrede virksomheder aflægger herudover et virksomhedsregnskab efter bekendtgørelse nr. 25 af den 26. november 1998 om de nettostyrede virksomheders regnskabsaflæggelse. Ændring af anvendt regnskabspraksis Ved ændring af anvendt regnskabspraksis fra et år til et andet, registreres effekten på tidligere års regnskaber ved at korrigere primoværdierne. Sådanne korrektioner specificeres i landskassens regnskab i en forklarende note. 15

16 Resultat for 2009 i mio. kr. Note Budget Regnskab Afvigelse Administration Familie Sundhed Uddannelse mv Nettostyrede virksomheder Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug Andre driftsudgifter Driftsudgifter i alt Familie Uddannelse Boligområdet Andre lovbundne udgifter Lovbundne i alt Administration Kultur og uddannelse Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug Tilskud til kommuner m.v Servicekontrakter m.m Andre tilskud Tilskud i alt Familie og sundhed Uddannelse m.v Offentlige arbejder mv Boligområdet Andre anlægsudgifter Anlægsudgifter i alt Aftalte indtægter Direkte skatter Indirekte skatter Forrentning af investeret kapital Afdrag på lån ydet af landskassen Andre indtægter Indtægter i alt Årets DAU-resultat Noterne til resultat og status er anført i bilaget til regnskabet. 16

17 Status pr i mio. kr. Note Primo Udlån Ultimo Bank- og kassebeholdninger Obligationer Likvide- og fondsbeholdninger Mellemværende med virksomheder Udlån til virksomheder Boligstøtteudlån Øvrige udlån Andre tilgodehavender Tilgodehavender Nettostyrede virksomheder Aktier m.v Investering i virksomheder Aktiver Mellemværende med virksomheder Kortfristet gæld Langfristet gæld 0 0 Gæld Anlægs- og renoveringsfonden Andre passiver Balancekonto Passiver Noterne til resultat og status er anført i bilaget til regnskabet. 17

18 Resultat for de sidste 3 år i mio. kr Administration Familie Sundhed Uddannelse mv Nettostyrede virksomheder Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug Andre driftsudgifter Driftsudgifter i alt Familie Uddannelse Boligområdet Andre lovbundne udgifter Lovbundne i alt Administration Kultur og uddannelse Erhverv, fiskeri, fangst og landbrug Tilskud til kommuner m.v Servicekontrakter m.m Andre tilskud Tilskud i alt Familie og sundhed Uddannelse m.v Offentlige arbejder mv Boligområdet Andre anlægsudgifter Anlægsudgifter i alt Aftalte indtægter Direkte skatter Indirekte skatter Forrentning af investeret kapital Afdrag på lån ydet af landskassen Andre indtægter Indtægter i alt Årets DAU-resultat

19 Eventualforpligtelser Landskassen har pr afgivet følgende kautioner og garantier: Der er overfor Grønlandsbanken A/S, Sparbank Vest Grønland A/S og Vestnorden Fonden afgivet kautioner og garantier. Der er modtaget diverse pantsikkerheder fra låntagere for de ydede garantier. Grønlands Selvstyre har afgivet garantier for lån til landbaserede erhverv for i alt 55,2 mio. kr. Der er overfor det tidligere Kongeriget Danmarks Fiskeribank nu Økonomistyrelsen i Danmark afgivet kautioner for lån til trawlervirksomheder på i alt 4,8 mio. kr. Overfor Grønlandsbanken er der afgivet garantier for lån på i alt 0,4 mio. kr. og overfor et grovvareselskab garantier på 3,0 mio. kr. Der er afgivet kaution for uddannelseslån ydet gennem pengeinstitutter på i alt 0,5 mio. kr. Til sikkerhed for uddannelseslån administreret af Grønlandsbanken A/S er der deponeret 58,7 mio. kr. I Grønlandsbanken A/S er der stillet en pengeforsyningskredit på 45 mio. kr. til TELE Greenland A/S og KNI Pilersuisoq A/S. Dette beløb er anført i status under øvrige udlån. Herudover er der mulighed for, at der kan stilles yderligere 7 mio. kr., hvis der bliver behov herfor. Der påhviler Selvstyret pensionsforpligtelser overfor tidligere langvarige medlemmer af Grønlands Landsråd, Landsting og landsstyre. Selvstyret har meddelt visse af de 100 % ejede virksomheder trækningsret i landskassen. Maksimum for hver virksomhed fremgår af bilaget til regnskabet. I servicekontrakten med Arctic Umiaq Line A/S var der indgået aftaler om afholdelse af tjenestemandsforpligtelsen overfor sejlende tjenestemænd. Denne forpligtigelse er på ca. 47 mio. kr., hvoraf de 19,1 mio. kr. er bogført i regnskab 2006, de 10,3 mio. kr. i 2007 og de 10,2 mio. kr. i Vedrørende de nettostyrede virksomheders indgåede forpligtelser, henvises der til de særskilt aflagte regnskaber. Entreprenøren, der har opført vandkraftsværket i Qorlortorsuaq for Nukissiorfiit, har nedlagt påstand om betaling af ekstraomkostninger på ca. 225 mio. kr. Der startede en voldgiftssag herom i Voldgiftssagen forventes afsluttet i

20 20

LANDSKASSENS REGNSKAB 2008

LANDSKASSENS REGNSKAB 2008 GRØNLANDS HJEMMESTYRE ØKONOMI OG PERSONALESTYRELSEN LANDSKASSENS REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til landskassens regnskab 4 Godkendelse af landskassens regnskab 4 Beretning for 2008 5

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Læsevejledning til landskassens regnskab 2. Godkendelse af landskassens regnskab 2. Beretning for Revisionspåtegning 9

Indholdsfortegnelse. Læsevejledning til landskassens regnskab 2. Godkendelse af landskassens regnskab 2. Beretning for Revisionspåtegning 9 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til landskassens regnskab 2 Godkendelse af landskassens regnskab 2 Beretning for 2005 3 Revisionspåtegning 9 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultat for 2005 12 Status pr.

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Finanspolitisk holdbarhed Overordnede rammer for samfundsudviklingen Aktuelle konjunkturer Udviklingen i indtægter og udgifter

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2007 på 783.901.000

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere