ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber Sundby Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :17 Side 1

2 Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december for Sundby Sogns Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Sundby Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :17 Side 2

3 Den uafhængige revisors erklæring Til menighedsrådet for Sundby Sogns Menighedsråd Vi har revideret årsregnskabet for Sundby Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar 31. december, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 25. februar. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

4 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december i overensstemmelse med efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision. Udtalelse om menighedsrådets erklæring Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Haslev, den 11. september 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Grethe Clausen Statsautoriseret revisor 2

5 Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: Kommentarer til årsregnskab Løndele: Kirketjenere: ,30 (der har været 3½ måneds vakance i den ene kirketjenerstilling) kordegn/vederlag til kirketjener : ,52 (der har været 1 måneds vakance i kordegnestillingen) organist : ,13 (der har været en måneds vakance i organiststillingen) Fastansatte kirkefunktionærer i alt: ,95 Fastansatte korister: ,78 (der har været vakancer i årets løb) Vikarer for korister: ,84 Koret i alt: ,62 Organistvikarer: ,61 Kordegnevikarer: 10703,67 p.g.a sygdom er kordegnens ferier dækket af vikarer. Kirketjenervikarer: ,82 forbruget skal ses i sammenhæng med, at der har været 3½ måneds vakance i den ene stilling. Fra Mødested Amager er refunderet ,13 kr. Sognemedhjælpervikar: kr - der er refunderet os fra Mødested Amager Vikarer modregnet refusioner - i alt: ,97 Leder af babysalmesang: kr Rengøring tjenstlige lokaler i Frankrigsgade 1: 8000,37 kr Formand: ,42 Kontaktperson: ,42 Kirkeværge: ,76 Samlede lønudgifter: ,64 VEDR. ARTSKONTI: Artskonto Feriepenge Grundet to kirkefunktionærer fratræden i, har der været ekstraordinære udbetalinger af feriepenge på ca kr (incl. skat og AM), i det man ved fratræden overfører feriepenge til feriekonto, mens ikke afholdte særlig feriefridage udbetales bogføres under Løn. P.g.a. den todimensionale kontoplan forplanter udbetalingerne af feriepenge sig til lønomkostningerne på de formålskonti, der er tilknyttet den enkelte medarbejder. Artskonto Løn Der henvises til ovenfor mht forklaring på, at lønudgifterne er langt lavere end budgetteret. Udgifter til vikar for kordegn i december kommer først med på regnskabet, da det først er betalt ved lønudbetalinger her. Desuden er der en vakant deltidskordegnestilling. Artskonto Betaling for lånt eller delt personale Sundby betaler halvdelen af lønudgifterne til lederne af børnekor og voksenkor, der er fælles med Nathanaels kirke. Pga sygdom er regnskabet i år forsinket, så der i regnskab kun bogføres ca for 1. kv. vedr. voksenkoret. I regnskab 2014 vil derfor komme betaling for leder af børnekoret, ca kr, og for 2., 3. og 4 kv. vedr. voksenkoret i alt på ca kr. De resterende betalinger for er betalt i februar Var beløbene blevet betalt i, ville driftsoverskuddet have været det mindre. Artskonto B- Honorarer Der er i alt udbetalt 70101,06 kr. honorar, hvor af kr. er modtaget i refusion, så der reelt er tale om et forbrug på , fordelt således på formålskonti: Konto 3100 Gudstjenester: kr. Konto 3200 Kirkelig undervisning: kr. Honorarerne vedrører teaterforestillingen Sorrig og glæde Sundby Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :17 Side 3

6 Konto 3300 Diakonal virksomhed: kr. anvendt ved arrangement i forbindelse med tænding af julebelysningen på Amagerbrogade. Konto 3310 Natkirke: anvendt til musikarrangement i forbindelse med kulturnatten. Beløbet er refunderet os fra Mødested Amager Konto 3600 Kirkekoncerter: kr. Konto 8003 Orgelprojektet: 2.017,06 kr er udbetalt i konsulenthonorarer i forbindelse med afleveringsforretning vedr. orglets istandsættelse. Artskonto Refusion for udlånt eller delt personale Mødested Amager har refunderet lønudgifter vedr. Natkirken med ,13 kr. Det drejer sig om løn til kirketjenervikarer, vikar for sognemedhjælper samt honorarerne der er udbetalt i forbindelse med kulturnatten. Artskonto Sparbank (nu Spar Nord) Der er i årets løb kun foretaget rentetilskrivning på kontoen. Artskonto BRFbank Der er i årets løb kun foretaget rentetilskrivning på kontoen. Artskonto BRFbank Ingen bevægelser på kontoen, der består af en rentetilskrivning på 502 kr. Artskonto Skjern Bank Højrente Trappe 2015 konto. Der er i årets løb kun foretaget rentetilskrivning på kontoen. Artskonto Danske Bank Menighedshuset Årets eneste bevægelse er rentetilskrivning på 41,33 kr. Artskonto Danske Bank Kontoen formål er at kordegn og kirketjenere har visa/dankort til den, således at de daglige indkøb kan gøres herfra, så kontantkassebeholdningen kan gøres mindre og personalet ikke behøver have kontanter på sig ved indkøb. Der overføres efter behov til kontoen fra vores hovedkonto i Danske Bank (artskonto ). Artskonto Kontantkasse Beholdningen ved årets udgang skyldes, at decemberkollekten. Proceduren mht. placeringen af kollektpengene den, at de ved månedens udgang afstemmes med kollektbogen og derefter lægges i kontantkassen. Overførsel af kollektpengene til de indsamlede formål sker som hidtil ved almindelig bankoverførsel. Proceduren skyldes dels, at der efterhånden er meget langt til en bank der har kontantbeholdning, dels at bankernes tællemaskine jævnligt enten spiser af eller spytter ekstra mønter i den optalte og med kollektbogen afstemte kollekt, der dermed skal justeres igen og igen. Artskonto Udlægskasse En sum svensk valuta på 375 sv. kr., der ikke som forventet blev brugt i. VEDR. FORMÅLSKONTI EXCL. LØNUDGIFTER Formålskonto 2000 Fælles formål Den største post er udgifterne til el og varme i kirke og menighedshus, der har fælles måler. Forbruget har i været kr, heraf el kr. Til fælles rengøringsmidler og leje af måtter er brugt , hvilket omfatter to gange vinduespudsning til i alt ca kr. Når formål 2000 er positiv skyldes det, at en forsikringspræmie der dækker skader på både kirkebygning og menighedshus er bogført her. Formålskonto 2100 Kirkebygning Kontoen indeholder også poster vedr. kirkepladsen. Årets største arbejde har været renovering af kloaker på kirkepladsen, et arbejde der måtte sættes akut i gang. De samlede udgifter blev ca kr. Der er foretaget mindre arbejder som maling af bl.a. korværelset. Formålskonto 2300 Menighedshuset (Sognegård) De største arbejdsopgaver har været etablering af udslagsvask på 2. sal til kr., rens af stolene til kr og udvendigt udskiftning af sålbænkene til Formålskonto 3100 Gudstjenester og kirkelige handlinger og tilhørende underkonto Til blomsteroppyntning er brugt Årets juletræ er ikke kommet med i bogføring Sundby Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :17 Side 4

7 . Beholdningerne af dåbshilsener er fyldt op, og som noget nyt er der indkøbt dåbslys Udgifterne ved årets ulvetimer var på i alt kr, primært til aftensmad, men den dækker også posten til transport af 2 æsler, der i år var steget til 3500 kr.! Udgifterne vedr. kirkebil til gudstjenester er på kr. Formålskonto 3300 Diakonal virksomhed Der er betalt kontingent på til Mødested Amager, og givet tilskud på til værestedet Drys Ind. Udgifterne til Natkirken har kun været på 500 kr., da Mødested Amager har betalt de øvrige. Til arrangement i forbindelse med tænding af juleudsmykningen på Amagerbrogade er brugt til musik, honningkagehjerter og kaffevogn. Udgifterne til kirkekaffe har været på kr. I løbet af året ophørte de månedlige gudstjenester med efterfølgende kaffebord på plejecenter Hørgården, så årets udgifter hertil blev kun 500 kr. Andre arrangementer har i været hellig tre kongers aften samt morgenbord påske- og pinsedag, og høstfest og gløgg 1. søndag i advent. Formålskonto 3400 Kommunikation Udgifterne til hjemmeside: kr, til trykning af tre kirkeblade kr. Fra og med sommerkirkebladet er der lavet fælles kirkeblad for pastoratets to sogne. Formålskonto 3500 Kirkekor Begge kor holder til i Nathanaels kirke, så vi har kun udgifter til løn (halvdelen) og modregnet halvdelen af indtægterne. Som nævnt ovenfor under Artskonto Betaling for lånt eller delt personale vil forbruget på kontoen i for størstedelen først figurerer på 2014-regnskabet Formålskonto 3600 Kirkekoncerter med underkonto Tilskud til Amager Musikfestival kr. Ved en del af kirkekoncerterne har de optrædende kor medvirket gratis, men har til gengæld fået lidt bespisning. Merforbruget på konto 3610 Andre udgifter end honorar skal derfor ses i sammenhæng med, at der er brugt mindre på honorarer end budgetteret. Formålskonto 3700 Foredrags- og mødevirksomhed Udgifter til tirsdagsmøder og til hyggemøder, der hver holdes 1 gang om måneden bortset fra sommerperioden, udgør i alt kr, i stedet for honorar har foredragsholdere fået en erkendtlighed, deraf merforbruget i forhold til budgettet, der skal ses i sammenhæng med honorarkontoen. Kirkebils kørsel til møder og arrangementer har kostet kr. Formålskonto 5100 Præstebolig (Frankrigsgade 1) med underkonti Den største udgiftspost er ejendomsskatter på i alt kr, heri er imidlertid også afgift for påtvungen kommunal renholdelse af 269 kvm. fortov mod Amagerbrogade, dvs. fortovet omkring kirkepladsen! Der har i årets løb været foretaget forskellige mindre vedligeholdesesarbejder. Med hensyn til underkontoen 5103 Vand skal det oplyses, at årsregningen til provstiet vedr. provstikontorets forbrug pga forglemmelse først blev sendt i februar Den andrager knap kr. Formålskonto 6000 Fælles formål med underkonti Der er begyndt ny regnskabspraksis mht. indkøb af småkager, mælk, fløde og lign., der bruges til forskellige arrangementer, så de nu bogføres som basisvarer til køkkenet. Det er forklaringen på at der er brugt mere end budgetteret på konto Telefonudgifter har i været i alt knap kr, efter fradrag af indtægten. Beløbet dækker præsternes tjenestetelefoner, menighedshusets fast telefoner og det fastansatte personales tjenstlige mobiltelefoner og dataforbrug på smartphones og Ipad. Desuden er. Det samlede beløb svarer til forbruget i 2012, men da indkøbet af en Iphone i til kr er bogført her, er der reelt tale om en besparelse i forhold til 2012, hvilket skyldes at de ændringer i abonnementets udformning, som skete i løbet af 2012 nu Sundby Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :17 Side 5

8 for alvor slår igennem. Udgifter til kontorartikler, porto, bankgebyrer og til lønsystemet Dataløn har været på kr, en stigning i forhold til på kr, men uden at der kan peges på nogle enkeltanskaffelser som forklaring. Udgifterne til IT har været på kr. Der er udskiftet kirkenets-pc på regnskabskontoret incl. installation kr., til kordegnekontoret anskaffet kirkenetsskanner til 2500 kr incl. installation, samt indkøbt 2 Ipads til kirketjenerne til i alt kr. Formålskonto 6100 Menighedsrådet På denne konto er bogført udgifter til reception i forbindelse med 25 års præstejubilæum, kontingent til Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer og Tværkulturelt center og deltagelse i et minikirkeudviklingskursus. Formålskonto 6200 Personale Der har i været afholdt to personaledage (incl. præsterne) med ekstern konsulent, de samlede udgifter hertil har været ca kr. Ligeledes er personalegoderne: Avishold, frugtkurv, ugentlig buket til kordegnekontoret, fysioterapi (for ryg) til kirketjener, personalejulegaver bogført her. Der er købt arbejdstøj for ca kr. Stillingsannonce for ny kordegn kostede kr. Formålskonto 6400 Økonomi Udgifter til abb. på Brandsoft regnskabssystem kr. Formålskonto 6500 Personregistrering Udgifterne er til håndbøger/manualer. Formålskonto 6600 Efteruddannelse Organisten har deltaget i et orgelkursus i Holmens kirke. Den ene kirketjener, kordegnen og sognemedhjælperen har deltaget i de respektive faglige organisationers årskursus vedr. sognemedhjælperen er udgifter er delt mellem Sundby og Islands Brygges sogn. Formålskonto 6700 Forsikring Udgifterne er til Folkekirkens Selvforsikring. Formålskonto 7300 Renteindtægt af likvider Danske Bank Erhvervskonto 656,61 kr og -0,07 kr i alt 656,54 kr. BRFkredit 1.052,06 kr Skjern Bank ,70 kr. Sparbank (nu under spar nord) 1.556, 32 kr ANLÆGSFORMÅL Formålskonto 8000 Kirkebygning Formålskonto 8003 Orgelprojektet De samlede udgifter blev i på ,13 og udgifterne i alt (2008-) kom dermed på ,94 kr. Arbejdet er afsluttet. Af det reserverede beløb er ubrugte midler: kr. Formålskonto 8004 Glasvindfang Der er i 2012 udarbejdet detailprojekt pris kr. Projektet er skrevet ind i synsprotokollen for 2011, men er ikke af provstiudvalget optaget på budget. Forbruget på projektet var i 730 kr. Disponering af driftsoverskud/reserveringer i kassebeholdningen Anlægsformål 8001 Kirkerenovering 2. etape reserveres yderligere , så samlet reservering nu er kr. Sundby Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :17 Side 6

9 Anlægsformål 8003 Orgelprojektet er som ovennævnt afsluttet og af de hensatte midler er kr ubrugt, og indgår i disponeringen. Anlægsformål 8004 Kirkeforplads-projektudb. reserveres yderligere kr, så den samlede reservering nu er kr. Anlægsformål 8005 Glasvindfang i kirken reserveres yderligere 730 kr, så den samlede resevering er kr Herudover reserveres: Henlæggelse i forbindelse med retssag kr, så i alt kr reserveret Ny kopimaskine printer videreført reservation på kr Omlægning af nøglesystem reserveret kr De samlede reserveringer i kassebeholdningen udgør dermed kr Sundby Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :17 Side 7

10 Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Sundby Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :17 Side 8

11 1 Fælles indtægter i alt ,00 Øvrig drift i alt ,40 2 Kirkebygning og sognegård ,10 Indtægter 9.96 Udgifter, løn ,62 Udgifter, øvrig drift ,48 3 Kirkelige aktiviteter ,22 Indtægter 8.225,00 Udgifter, løn ,90 Udgifter, øvrig drift ,32 4 Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift 5 Præstebolig mv ,02 Indtægter ,04 Udgifter, løn ,65 Udgifter, øvrig drift ,41 6 Administration og fællesudgifter ,68 Indtægter 1.334,49 Udgifter, løn ,46 Udgifter, øvrig drift ,71 7 Finansielle poster ,62 A Resultat af drift ,60 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) ,07 B Resultat af anlæg ,07 C Resultatopgørelse ,53 Budget * , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 * Budgettet er ikke revideret Sundby Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :17 Side 9

12 Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapitaler Likviditet stillet til rådighed af provstiet Langfristet gæld Frie midler , , , Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde , , Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Årsafslutning , ,53 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo Arv og donationer ,46-41, ,79 Sundby Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :17 Side 10

13 FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Hensættelser Lån Skyldige omkostninger Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo ,83 676, , , , , ,91 Ultimo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 Sundby Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :17 Side 11

14 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift , , ,00 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt , , ,00 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 20 Fælles formål , , ,85 21 Kirkebygning , , , ,47 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) , , , ,85 23 Sognegård , , , ,31 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) 25 Tjenstlige lokaler i præstegård I alt , , , ,48 3 Kirkelige aktiviteter Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 30 Fælles formål , , ,84 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger , , , ,39 32 Kirkelig undervisning , , , ,63 33 Diakonal virksomhed , , , ,80 34 Kommunikation , , , ,56 35 Kirkekor , , ,97 36 Kirkekoncerter , , , ,50 37 Foredrags- og mødevirksomhed , , , ,60 39 Kontingent til DSUK I alt , , , , ,32 4 Kirkegård Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt Sundby Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :17 Side 12

15 Formål 5 Præstebolig mv. Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 50 Fælles formål 51 Præstebolig , , , , ,41 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme I alt , , , , ,41 6 Administration og fællesudgifter Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål , , , ,87 61 Menighedsrådet/provstiudvalget , , , ,69 62 Personale, inkl. delt medarbejder , , , ,03 63 Bygning , , ,76 64 Økonomi , , , ,75 65 Personregistrering , , , Efteruddannelse , , , , ,41 67 Forsikringspræmie , , , ,96 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 69 Stiftbidrag (PU) I alt , , , , , ,71 7 Finansielle poster Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) , , ,62 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering I alt , , ,62 Sundby Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :17 Side 13

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317 ÅRSREGNSKAB for Ryde Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8834 CVR-nr. 10533317 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114 REGNSKABSTAL for Bågø Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 7802 CVR-nr. 14884114 Bågø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14884114,, Afleveret d. 19-03-2013 14:42 Side 1 1 Fælles

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hornbæk under Hornbæk Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode: 7441 CVR nummer: 22827928 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 28 / 5

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vinderup Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vinderup Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 15 for Vinderup (fra 9) under Vinderup Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 9 CVR nummer: 3131817 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vinderup den 6 /

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund Årsregnskab 2011 Dansk Firmaidrætsforbund 1 2 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning...5 Årsregnskabets godkendelse... 7 Den uafhængige revisors erklæringer...8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere