Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010."

Transkript

1 Dato: 29. januar 2010 Referat af møde i FSU fredag den 15. januar Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Elisabeth Jensen Povl Søndergaard Klaus Frederiksen Charlotte Muus Mogensen Erik Vigsø Hanne Gram Helle Samson Esther Jensen Per Bucholdt Andreasen Ole Opstrup Mai Pedersen Christa Hector Knudsen Isabel Melander Christiansen Rasmus Paaske Larsen Rasmus Rex Annemarie Steffensen Sine Thiman Dreyer Torben Stærgaard Lone Klixbüll, referent Landsforeningen af Menighedsråd Danmarks Kirketjenerforening Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Organist og Kantor Samfund Danmarks Kordegneforening 3F Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Den Danske Præsteforening Danmarks Provsteforening Personalestyrelsen Der var afbud fra Inge Lise Pedersen, Landsforeningen af Menighedsråd, Jørgen Højbjerg Andersen, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Eric Holm, Danmarks Kirkemusiker Forening og Anders Thorup, Foreningen af Præliminære Organister. Formanden bød velkommen til mødet, og rettede en særlig velkomst til Per Bucholdt Andreasen, Den Danske Præsteforening og Mai Pedersen, Personalestyrelsen, som var med for første gang. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. september Gensidig orientering a. Nyt fra b. Status på FLØS c. Orientering fra Uddannelsesudvalget d. Brancheudvalget under SCKK

2 e. Orientering vedr. projekt teamsamarbejde for præster 3. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken 4. Status på overenskomster for kirkefunktionærer og OK08/OK11 5. Human Ressource Management a. MUS arbejdsgruppen b. Arbejdsgruppen om implementering af trepartsaftalen c. Projekt oplysningstiltag om folkekirken d. Projekt 2. karriereforløb 6. Arbejdsgruppen om sygefravær i folkekirken 7. Eventuelt Side 2 Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. september 2009 Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt. Ad 2. Gensidig orientering a. Nyt fra Formanden orienterede om at har sendt udkast til 3 lovforslag. Det ene lovforslag omhandler åremål for biskopper og ændring af pligtig afgangsalder for præster og provster. Det andet lovforslag omhandler krematoriedrift og endelig er der udarbejdet udkast til lovforslag om ændring af samarbejde mellem menighedsråd. Desuden er Betænkning 1511 om omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud sendt ud. Det er blevet besluttet på regeringsniveau, at der med udsendelse af Betænkning 1511, lægges op til en fri drøftelse af de modeller, som foreslås. Han orienterede endvidere om, at der er kommet ny bekendtgørelse, nyt cirkulære og ny vejledning om folkekirkens konsulenter. Endelig er der udsendt nye regler om den lokale økonomi samt vejledning om ændrede momsregler. Han nævnte afslutningsvis, at der siden sidste FSU-møde har været afholdt informationsmøder rundt om i landet om overenskomsterne. Han takkede organisationerne for både aktiv og positiv deltagelse ved møderne. b. Status på FLØS Finn Skjoldan orienterede om, at FLØS har kørt relativt stabilt siden sidste FSU-møde. I forbindelse med OK08 har det været en overvældende opgave, hvor stifterne manuelt har skullet flytte medarbejdere i FLØS. Overenskomsterne har berørt ca medarbejdere. Især arbejdet med at udregne garantilønnen har krævet ressourcer i stifterne. Der er udarbejdet

3 vejledninger til anvendelse af FLØS i forbindelse med overenskomsterne, som der har været en positiv respons på. Stifterne er kommet med forslag til indplacering af alle kirkefunktionærer, der kom fra tjenestemandslignende ansættelse. Øvrige kirkefunktionærer har menighedsrådene selv skulle indplacere. Side 3 Med udgangen af januar måned/starten af februar måned 2010 vil der kunne dannes et udtræk på alle de medarbejdere, som er overgået til OK08. Listerne vil kunne udleveres til de forhandlingsberettigede organisationer. Udlevering af listerne strider ikke imod persondataloven. Finn Skjoldan informerede om, at et udviklingsønske i FLØS er elektroniske lønsedler. Udviklingsønsket forventes implementeret i løbet af Lønsedlerne vil blive lagt i en elektronisk dokumentboks (e-boks) på portalen borger.dk. Desuden vil der også blive oprettet en digital signatur. Fordelene ved elektroniske lønsedler er, at lønsedlerne afleveres hurtigere, billigere og med højere kvalitet. Med hensyn til de medarbejdere, som ikke har adgang til en PC forventer ministeren en løsning, hvor arbejdsgiveren enten stiller en PC til rådighed, eller sørger for at udprinte lønsedlen. Torben Stærgaard oplyste, at der muligvis er en løsning klar i juli Hanne Gram bemærkede, at mange af hendes medlemmer ikke har adgang til en PC, så hun var glad for tanken om en printløsning. Helle Samson kvitterede for gode road-shows i forbindelse med OK08. Hun spurgte, om i forbindelse med elektroniske lønsedler overvejer webbaseret lønindberetning. Torben Stærgaard svarede, at det er et konkret udviklingsønske som vil kunne afprøves i et pilotstift i foråret/sommeren 2010 med henblik på endelig implementering tidligst i Finn Skjoldan supplerede, at der i forbindelse med en webbaseret indberetning, vil skulle lægges begrænsninger i FLØS i forhold til de muligheder, der er for indberetning, så der ikke så let opstår fejl. Helle Samson bemærkede, at det er godt at give udviklingsønsket den tid det kræver. Formanden fremførte, at man evt. kunne afprøve udviklingsønsket ved en af de store kirkegårde. Torben Stærgaard oplyste, at de ca. 50 gamle fejl, der har været i FLØS, nu er rettet. c. Orientering fra Uddannelsesudvalget Annemarie Steffensen oplyste, at der ikke har været afholdt møde i Uddannelsesudvalget siden sidste FSU-møde. Fristen for at søge Kompetencefonden 2009 er udløbet, og organisationerne er i øjeblikket ved at prioritere ansøgningerne. Der er indkommet 257 ansøgninger mod tidligere ca. 180 ansøgninger. Det er en stor stigning som formentlig skyldes, at det er blevet

4 præciseret, at man skal indsende én ansøgning, for hvert kursus der søges. Der er ansøgt for 5,5 millioner kr. og der er ca. 1,5 millioner kr. til fordeling. Det endelige tal fra SCKK er endnu ikke modtaget, men forventes at blive udmeldt inden udgangen af januar måned Næste møde i Uddannelsesudvalget er den 12. februar 2010, hvor den endelige fordeling af midler til kompetencefonden fastsættes. Side 4 Hun fortalte, med hensyn til fordeling af trepartsmidlerne inden for OAO s område, er der indtil videre er 21 ansøgninger. Sidste frist for at søge er mandag den 1. februar Endelig nævnte hun, at COII endnu ikke har tilkendegivet, hvordan de vil bruge trepartsmidlerne. Hun opfordrede til at komme med et udspil hurtigt, idet midlerne skal være disponeret inden 1. juli Esther Jensen spurgte, hvor stort et beløb der er til rådighed for COII området. Formanden sagde, at på en mail vil sørge for at oplyse COII om beløbets størrelse. d. Brancheudvalget under SCKK Sine Thiman Dreyer fortalte, at arbejdet under Brancheudvalget forløber godt. Der udvikles løbende nye uddannelser med stor succes. Hun fortalte, at der i øjeblikket kører et projekt om kompetenceløft for kirkefunktionærer. Pt. arbejdes der på en projektplan, og der indhentes tilbud fra konsulentfirmaer. Sideløbende med dette projekt, vil der blive etableret en uddannelsesportal. Arbejdet omkring uddannelsesportalen er sat i gang, men er stadig i opstartsfasen. På næste møde i FSU den 3. september 2010, vil der blive orienteret om projektets fremdrift. Hun fortalte endvidere, at der i brancheudvalget er et ønske om at få informeret og få sat mere fokus på de forskellige uddannelser for kirkefunktionærer. Det arbejdes der på i et underudvalg under Brancheudvalget. Torben Stærgaard supplerede, at underudvalget er ved at udarbejde en projektplan, som skal godkendes i styregruppen, inden man kan gå videre. e. Orientering vedr. projekt teamsamarbejde for præster Annemarie Steffensen orienterede om, at projekt teamsamarbejde for præster kører efter planen, og er ved at være afsluttet. Projektet går på at afprøve nye samarbejdsformere og på, at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Der har i sidste nummer af Roskilde Stiftsblad været informeret om projektet. Den endelige rapport og et idékatalog fra arbejdet afventes i øjeblikket og forventes, at kunne afleveres til styregruppe i starten af februar måned. Domprovsten og biskoppen i Roskilde Stift, har været meget aktive i hele processen, hvilket har medvirket til en positiv stemning om projektet. Rapporten og idékataloget vil blive sendt til FSU s medlemmer, når det foreligger.

5 Formanden konstaterede, at nogle steder kan projekter virkelig gøre gavn. I dette tilfælde har der været en god proces, og god inddragelse af både medarbejdere og ledere. Hvis man får en god idé og gode økonomiske muligheder, kan et projekt gavne en arbejdsplads direkte. Side 5 Ad 3. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken Elisabeth Jensen orienterede om, at der er nedsat et arbejdsmiljøråd i efteråret Vedtægter og retningslinjer for rådet er vedtaget. Tanken bag oprettelsen af rådet er, at få samlet alt i et forum. Alle aktører er repræsenteret dvs. provster, biskopper, faglige organisationer, Landsforeningen og. Projektet om trivsel i folkekirken kan evt. lægges ind i det forum, idet der skal arbejdes videre med projektet, når det er blevet evalueret. Eventuelt skal redaktionen af hjemmesiden kirketrivsel også lægges ind i arbejdsmiljørådet. Hun fortalte, at der den 2. og 3. februar 2010 afholdes møde i rådet, hvor der skal arbejdes videre med visioner for arbejdsmiljø. Mødet skal danne grundlag for udarbejdelse af en handlingsplan. Formanden opfordrede til, at man tilskynder til at bruge kirketrivsel.dk, idet der kommer for få på hjemmesiden. Han spurgte, om man kunne udbrede det mere via fx fagbladene. Elisabeth Jensen svarede, at formandens tidligere opfordring allerede har betydet meget, bl.a. har mange nu tegnet abonnement på nyhedsbrevet. Men det fordrer, at der lægges nyheder ind. Det har ikke været uproblematisk, idet BAR SoSu, som udarbejder nyhedsbrevene ikke helt kender til folkekirken. Når der generes nyhedsbreve, bruger de faglige organisationer og Landsforeningen derfor mange ressourcer på at redigere nyhedsbrevene. Formanden opfordrede til, at lægge nyheder på og informerer yderligere. På den måde vil det måske hen ad vejen ændre sig. Elisabeth Jensen svarede, at man hurtigt vil kunne informere om generelle ting, og hvis arbejdsmiljørådet overtager hjemmesiden, er det formentlig rådet selv, som skal stå for at redigere nyhedsbrevene. Formanden oplyste, at den 3. februar 2010 er den foreløbige dato for åbent samråd i Kirkeudvalget, hvor kirkeministeren skal redegøre for erfaringer med kirketrivsel.dk. Han spurgte i den forbindelse, hvordan det går med de lovpligtige APV er. Elisabeth Jensen oplyste, at blanketterne til udfyldelse af APV ligger på itskrivebordet, men fornemmelsen er, at der ikke er den store efterspørgsel efter dem. Povl Søndergaard havde en fornemmelse af, at der laves APV er for kirketjenerne. Elisabeth Jensen supplerede, at spørgeskemaundersøgelsen er med i evalueringen.

6 Formanden sagde hertil, at ministeren eventuelt vil kunne bruge evalueringen, til at danne sig et overblik. Side 6 Per Bucholdt Andreasen oplyste, at præsterne har en fornemmelse af, at det går godt med at få afholdt APV ere. Der er en ændret kultur, og præsterne er glade for, at der kommer nogen udefra og kommenterer, hvad man kan ændre. Præsteforeningen vil tage kontakt til provsterne med henblik på at lave et samarbejde om dette emne. Hanne Gram oplyste, at hun fornemmede, at det på hendes område, ikke går specielt godt. Finn Skjoldan sagde, at opfølgningen på APV er lige så vigtig som selve udfyldelsen af APV en. I den forbindelse fortalte han, at ministeriet vil lave en ændring af bekendtgørelsen om medarbejdermøder, så opfølgning på APV bliver et obligatorisk punkt på medarbejdermøderne. Elisabeth Jensen fortalte, at der skal foretages en ny screening. Ad den vej vil der måske komme mere fokus på emnet. Formanden opfordrede til at få foretaget APV inden screeningen går i gang. Det er ret nemt at lave en god APV, og han bad derfor alle om at sørge for aktivt at opfordre og medvirke til at få det gjort. Helle Samson kunne tilslutte sig opfordringen. Elisabeth Jensen foreslog, at opfordringen kunne ske gennem et nyhedsbrev på kirketrivsel.dk. Aftalen blev, at Landsforeningen og i samarbejde udarbejder et nyhedsbrev med opfordring til at få udarbejdet en APV. Formanden fortalte afslutningsvist, at overvejer at lave en arbejdsmiljøundersøgelse i hele folkekirken. FSU vil høre nærmere om overvejelserne. Ad 4. Status på overenskomster for kirkefunktionærer og OK08/OK11 Finn Skjoldan kvitterede for de faglige organisationers deltagelse ved de afholdte Road Shows. Det var medvirkende til en positiv respons. Han takkede også stifterne for deres samarbejde og medvirken. Han fandt det positivt, at der er udvikling af vidensniveauet blandt menighedsrådene om overenskomsterne. Han sagde, at et fokuspunkt i øjeblikket er, at få udarbejdet nye ansættelsesbeviser for de medarbejdere, som rykkes over på overenskomsterne. Det er velbeskrevet, hvad ansættelsesbeviserne skal indeholde. Det er arbejdsgiveren, der skal lave det endelige ansættelsesbevis, og det skal afspejle den konkrete stilling. På stifternes intranet findes der skabeloner til ansættelsesbeviser. Han fortalte, at der forestår en oprydning i det gamle regelsæt for kirkefunktionærer. har en omfattende opgave, med at tilrette de gamle regler til de nye overenskomster, bl.a. vedrørende tjenestemændene, hvor ansættelsesvilkårene fastsættes efter aftale med organisationerne, jf.

7 tjenestemandslovens 45, stk. 2. Arbejdet vil blive tilrettelagt således, at ministeriet griber det an gruppevis, så der startes med de regler, der umiddelbart kan opdateres og de regler, det er vigtigst at implementere. Tjenestemændene overgår forventeligt også til en 5-dags arbejdsuge og pt. afventer man et svar fra CFU herom, før der sker en officiel udmelding. Side 7 Helle Samson fortalte, at der på tværs af stifterne har været nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde skabeloner til ansættelsesbeviser. Hvis bliver bekendt med ting, som skal ændres i forhold til ansættelsesbeviserne, vil arbejdsgruppen gerne inddrages, så det kan blive rettet i skabelonerne. Finn Skjoldan oplyste, at der allerede havde været kontakt til stifternes arbejdsgruppe. Povl Søndergaard takkede for de gode Road Shows, der har været afholdt i forbindelse med OK08. Han opfordrede til, at organisationerne modtager kopier af de ansættelsesbeviser, der bliver udarbejdet i forbindelse med OK08. Elisabeth Jensen påpegede, at der i forbindelse med indgåelse af OK08 ligger en pligt for menighedsrådene, til at oplyse om ansættelsesforholdet. Man må derfor stole på, at menighedsrådene også vil sørge for, at sende meddelelse om, at der er sket ansættelse til de faglige organisationer. Finn Skjoldan supplerede, at et udviklingsønske i FLØS er, at der via lønsystemet generes ansættelsesbeviser, som menighedsrådene kan få adgang til, når de tilføjer serviceydelsen. Den kommende funktionalitet vil kunne udfylde og sende ansættelsesbeviset på baggrund af indberetningen til FLØS. Formanden mente, når reglerne er lavet og aftalerne indgået, er der noget pædagogisk i, at informere menighedsrådene om, at de har en pligt til at sende kopi af ansættelsesbeviserne til organisationerne. Der i øjeblikket meget nyt for menighedsrådene, så måske det løser sig hen ad vejen. Finn Skjoldan opfordrede til, at organisationerne så småt begynder at overveje OK11. Formanden nævnte, at der er nogle opfølgningsopgaver i relation til OK08, bl.a. understøttelse af kalenderproblematikken/arbejdstidstilrettelæggelse. Pt. er i gang med at undersøge, hvilke muligheder der er for at understøtte dette. Torben Stærgaard oplyste, at der er indgået et samarbejde med Vesterbro Bykirke om brug af kalenderen i Outlook til fælles gavn for planlægning af arbejdsopgaver indenfor et sogn/provsti. Funktionaliteter på IT-skrivebordet vil kunne dække de små arbejdspladser, men ikke de store. Ad 5. Human Ressource Management Finn Skjoldan fortalte, at HRM-styregruppen havde møde torsdag den 14. januar 2010, hvor der blev drøftet konkrete emner og gruppens arbejde samt

8 fremtidige arbejdsopgaver. De opgaver, som styregruppen er blevet sat til at løse, vil formentlig blive færdiggjort for en stor dels vedkommende med udgangen af På mødet i FSU den 3. september 2010 vil HRMstyregruppens hidtidige arbejde blive fremlagt, ligesom der vil komme en indstilling om gruppens fremtidige eksistens. Side 8 a. MUS arbejdsgruppe Sine Thiman Dreyer fortalte, at der under HRM-styregruppen er nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et nyt MUS-koncept til afløsning af vejledningen fra Arbejdsgruppen udarbejder en vejledning til arbejdsgiver og medarbejder om MUS, ligesom der arbejdes med et idékatalog og et skema til forberedelse og samtale til MUS, et skema til evaluering af MUS og et skema til forberedelse til senior-mus indarbejdes. Næste møde i arbejdsgruppen finder sted sidst i januar. Arbejdet forventes snart færdiggjort. Materialet vil blive sendt i skriftlig høring hos FSU, når det er godkendt i HRMstyregruppen. Efter godkendelse af FSU vil konceptet, vejledningen, idekataloget og skemaerne blive lagt på og på den nye uddannelsesportal. Der vil blive udarbejdet en information om materialet, når arbejdsgruppen har færdiggjort arbejdet. I arbejdsgruppen sidder en repræsentant fra Landsforeningen, en repræsentant fra DOKS samt to repræsentanter fra. Erik Vigsø var bekendt med, at visse menighedsråd medbringer en ekstern konsulent til MUS til at skrive referat. Han mente ikke, at dette er hensigtsmæssigt og opfordrede til, at det gøres tydeligt i vejledningen, hvem der deltager i MUS. Sine Thiman Dreyer svarede, at problemstillingen vil blive adresseret i materialet. Formanden fandt det upassende at medtage eksterne konsulenter til MUS, da MUS derved ikke kan være en ligeværdig samtale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Der var generel tilslutning til dette blandt FSU s medlemmer. Formanden opfordrede MUS arbejdsgruppen til at foretage en skriftlig høring af MUS konceptet til FSU, når arbejdet er færdiggjort. Sine Thiman Dreyer og Charlotte Muus Mogensen supperede, at HRMstyregruppen har møde den 22. april 2010, hvor MUS arbejdsgruppen skal forelægge sit arbejde. Herefter vil der kunne ske en skriftlig høring til FSU. b. Arbejdsgruppen om implementering af trepartsaftalen Finn Skjoldan informerede om, at dele af trepartsaftalen skal implementeres særskilt på folkekirkens område. På den baggrund, er der under HRMstyregruppen nedsat en arbejdsgruppe til at se på den implementering. Noget skal implementeres ved indførelse af senior-mus mens andet fx skal imple-

9 mentering i bekendtgørelsen om medarbejdermøder. Arbejdet forventes færdiggjort, så det kan forelægges på næste møde i FSU. Med hensyn til at se på sygefravær og trivsel i folkekirken, blev det på sidste FSU møde besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på det område. Side 9 c. Projekt oplysningstiltag om folkekirken Finn Skjoldan fremførte, at folkekirken er en stor og attraktiv arbejdsplads og det er vigtigt, at folkekirken er i stand til at tiltrække de bedst kvalificerede til stillingerne. På den baggrund, skal der arbejdes med oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads. Der er nedsat en arbejdsgruppe under HRMstyregruppen, som skal udarbejde en projektbeskrivelse, hvor målgruppe, tidsplan, interessenter mv. vil fremgå. Projektplanen vil blive forlagt for FSU på mødet i september Formanden refererede til et møde, han havde været til med HR chefer i staten. Her var tilkendegivelserne, at udfordringerne frem mod 2015 netop er spørgsmålet om branding, hvor der sættes fokus på det særlige ved den enkelte arbejdsplads. Undersøgelser viser, at der i 2. halvår af 2011 igen vil være mangel på arbejdskraft, så det er vigtigt også for folkekirken, at gøre noget i tide. Oplysningstiltaget behøver ikke at være smart, men det skal have den rigtige virkning. Det blev fremhævet, at Undervisningsministeriet har forsøgt sig med oplysningstiltag, som kan ses på: nnelser&q=graver kordegn.aspx d. Projekt 2. karriereforløb Sine Thiman Dreyer orienterede om projekt 2. Karriereforløb, hvor det kortlægges, om de kompetencer, som man har erhvervede sig fra tidligere job, kan bringes i spil som ansat i folkekirken. Der har været afholdt pilotprojekt i Randers Søndre og Randers Nordre provstier. I øjeblikket foretages der fokusgruppe interview, som skal munde ud i udarbejdelse af et inspirationskatalog og et dialogredskab. Projektet forventes færdigrapporteret i maj måned 2010, og vil i den forbindelse blive forelagt for HRM-styregruppen, hvor projektet hører under. Tanken er, at inspirationskataloget og dialogredskabet efterfølgende lægges ind på den kommende uddannelsesportal. Ad 6. Arbejdsgruppen om sygefravær i folkekirken Hanne Gram omdelte to foldere, som 3F havde udarbejdet. Når du bliver syg og Regler og muligheder for at fastholde en syg kollega på arbejdspladsen.

10 Christa Hector Knudsen oplyste, at arbejdsgruppen blev besluttet nedsat på seneste FSU-møde. Første møde i sygefraværsarbejdsgruppen har været forsøgt indkaldt, men blev ramt af for mange afbud. Der er derfor til FSU medlemmerne fremsendt en skriftlig høring over et udkast til kommissorium. Side 10 Landsforeningen, Kordegneforeningen og 3F har fremsendt bemærkninger til udkastet, som blev omtalt og gennemgået. Elisabeth Jensen gjorde opmærksom på, at Landsforeningens henvendelse beror på, at der i kommissoriet mangler en struktur for selve arbejdet, og der mangler en kortlægning af, hvorvidt der er behov for at gøre tiltag. Formanden oplyste, at står for ressourcer og sekretariatsbistand for arbejdet. Han mente desuden, at arbejdsgruppens afrapportering skal ske til FSU. Han understregede, at det er vigtigt, at få vejledning om de nye regler om sygefravær ud til menighedsrådene så hurtigt som muligt, hvorfor den opgave har første prioritet. Det kan derfor ikke vente til næste møde i FSU. Hans indstilling var, at der arbejdes videre med det kommissorium, der er udarbejdet, og at Landsforeningens henvendelse viderebringes til arbejdsgruppen med henblik på, at den behandles på det første møde i arbejdsgruppen. Klaus Frederiksen foreslog, at der tages udgangspunkt i FLØS fraværsregistrering for derved at danne sig et overblik over sygefraværet. Finn Skjoldan gjorde opmærksom på, at registrering af fravær i FLØS ikke er obligatorisk, men at det kan blive nødvendigt, at stille krav om det. Helle Samson tilføjede, at det er vigtigt at få kortlagt, hvordan sygefraværet ser ud på folkekirkens område, før man går videre. Fraværsregistreringen i FLØS vil være oplagt at benytte, og det vil være fint at gøre det obligatorisk. Hanne Gram mente, at kommissoriet var godt, og at det er et spørgsmål om at komme i gang med arbejdet. Povl Søndergaard gav tilslutning til at komme i gang snarest, og roste 3F for det flotte informationsmateriale. Kommissoriet blev godkendt, og der var generel tilslutning fra FSU s medlemmer til at komme i gang med arbejdet. Ad 7. Eventuelt Povl Søndergaard oplyste, at han stopper som formand for Danmarks Kirketjenerforening til juni Han takkede ministeriet, stifterne og de faglige organisationer for mange års godt og konstruktivt samarbejde. Formanden takkede Povl Søndergaard for et godt og kollegialt samarbejde gennem årene samt for hans store engagement. Formanden orienterede om at møderne i FSU sædvanligvis finder sted den 1. fredag i september og den 3. fredag i januar.

11 Næste møde finder sted: fredag den 3. september 2010 kl i Eigtveds Pakhus. Møderne i 2011 finder sted: Side 11 fredag den 21. januar 2011 kl i Eigtveds Pakhus fredag den 2. september 2011 kl i Eigtveds Pakhus.

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk:

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk: Referat af 4. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 4. 20. juni maj 2009 2009 Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted fredag den

Læs mere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 10. oktober 2007 Referat af møde i FSU den 7. september 2007 3. Kontor Sagsbehandler Sine Thiman Dreyer Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister Dato: 15. februar 2011 Referat af møde i FSU fredag den 21. januar 2011 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 5. september 2008 Referat af møde i FSU den 5. september 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Jens Gram Elisabeth Jensen Svend

Læs mere

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken.

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dato: 25. maj 2010 Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dokument nr. 53658/10 Kirkeministeriet Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Dok: Sagsbehandler

Læs mere

Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 3. juli 2009 Referat af møde i FSU den 16. januar 2009 KM-3 Sagsbehandler Christa Hector Knudsen Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Referat af møde i FSU den 16. januar 2015

Referat af møde i FSU den 16. januar 2015 Referat af møde i FSU den 16. januar 2015 Dato: 23. januar 2015 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Inge Lise Pedersen Bjarne Rødkjær

Læs mere

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 18. januar 2008 Referat af møde i FSU den 18. januar 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Finn Skjoldan, næstformand Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Finn Skjoldan, næstformand Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dato: 22. februar 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 20. januar 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister Dato: 27. september 2011 Referat af mødet i FSU, fredag den 2. september 2011 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth

Læs mere

Referat af møde i FSU den 15. januar 2016

Referat af møde i FSU den 15. januar 2016 Referat af møde i FSU den 15. januar 2016 Dato: 1. marts 2016 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Referet af møde i FSU, fredag den 17. januar 2014 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Helene Devantié Klaus Frederiksen Merete Sand Anders Thorup

Læs mere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Referet af møde i FSU fredag den 5. september 2014 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Ole Wind Lone Wellner Jensen Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus Frederiksen

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening

Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Referet af møde i FSU, fredag den 18. januar 2013 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Inge Lise Pedersen Ole Wind Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus Frederiksen

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 10/9 2015 September 2015 Mødedato: 10. september 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh. V. Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd afbud fra: Biskop Sten Skovsgaard & Bygningskonsulent Keld Nielsen

Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd afbud fra: Biskop Sten Skovsgaard & Bygningskonsulent Keld Nielsen IT-Styregruppen Referat af møde nr. 19 den 22. september 2008 Til stede var: Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Sognepræst Per Bucholdt Andreasen (PBA) Kordegn Stephen Larsen (STL) Afdelingschef Steffen Brunés

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Fuldmægtig Rune Damgaard Stramer, referent Kirkeministeriets IT-Kontor Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd

Fuldmægtig Rune Damgaard Stramer, referent Kirkeministeriets IT-Kontor Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd IT-Styregruppen Referat af møde nr. 18 den 16. januar 2008 Til stede var: Som repræsentant for: Bygningskonsulent Keld Nielsen Landsforeningen af Menighedsråd Biskop Jan Lindhardt Biskopperne Provst Paw

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT IT-Styregruppen Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009 Til stede var: Bygningskonsulent Keld Nielsen Biskop Steen Skovsgaard Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Sognepræst Per Bucholdt Andreasen (PBA)

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015

Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015 Blad nr. 3009 Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Meddelelse fra Kirkeministeriet om Biskoppens

Læs mere

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Bilag 181 Dato: 3. februar 2006 Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Ordstyrer Frede Hansen bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen,

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusikerforening

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusikerforening Referat af møde i Folkekirkens Samarbejdsudvalg den 2. september 2016 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Lone Wellner Jensen Bjarne Rødkjær

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Den Danske Præsteforening. Kirkeministeriet/IT-Kontoret. Kirkeministeriet. Kirkeministeriet/IT-Kontoret

Den Danske Præsteforening. Kirkeministeriet/IT-Kontoret. Kirkeministeriet. Kirkeministeriet/IT-Kontoret Notat Referat 13. møde i styregruppen vedr. it-strategi - den 17. maj 2006. Til stede var: Biskop Jan Lindhardt Bygningskonsulent Keld Nielsen Afdelingsleder Lone Toftgård (observatør) Provst Leif Arffmann

Læs mere

0. Godkendelse af dagsorden Ad 0) Dagsordenen godkendtes. Postlisten blev taget til efterretning. Møde m. Ensted Menighedsråd d. 4. febr.

0. Godkendelse af dagsorden Ad 0) Dagsordenen godkendtes. Postlisten blev taget til efterretning. Møde m. Ensted Menighedsråd d. 4. febr. Menighedsrådet Aabenraa den 19. februar 2014 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (14.) Onsdag den 19. februar 2014 kl. 19.00 21.00 i Havsteenstuen Der serveres en let anretning kl. 18.30 Ivan Grube

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift. 16.30 20.00 i. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet. Tirsdag den 12. maj 2015 kl.

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift. 16.30 20.00 i. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet. Tirsdag den 12. maj 2015 kl. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 13.15 Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 20. november 2014

Menighedsrådets møde torsdag den 20. november 2014 Side 2999 Menighedsrådets møde torsdag den 20. november 2014 Dagsorden Beslutning Afbud fra Susanne Malmstrøm, som suppleant er indkaldt Thorsten Dyngby. Afbud fra medarbejder repræsentant Jesper Kronholm

Læs mere

Dagsorden. IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00. Referat. 1. Dagsorden blev godkendt

Dagsorden. IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00. Referat. 1. Dagsorden blev godkendt IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00 - it til folkekirken Side Dato: 17. marts 2011 ItK-Dok. nr.: 23915-11 Deltagere: Bygningskonsulent Keld Nielsen Provst Paw Kingo Andersen

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV ) Danmarks Kirketjenerforening. (advokat Noaman Azzouzi) mod.

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV ) Danmarks Kirketjenerforening. (advokat Noaman Azzouzi) mod. Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.186) Danmarks Kirketjenerforening (advokat Noaman Azzouzi) mod Kirkeministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Lene Damkjær Christensen) 1. Sagens

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system

Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system Dagsorden Indledning om ledelse Definition af Folkekirkens 2-strengede system Workshop Pointer om ledelse til anvendelse i praksis Folkekirkens

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 25. juni Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 25. juni Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 03/09 2014 September 2014 Mødedato: 3. september 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Kampmannsgade 4, 1790 København V., Det Grønne Mødelokale K-2-26 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Referat af Stiftsrådsmødet tirsdag den 13. november 2012 kl

Referat af Stiftsrådsmødet tirsdag den 13. november 2012 kl Referat af Stiftsrådsmødet tirsdag den 13. november 2012 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Henrik Wigh-Poulsen, Eva Fischer Boel, Grethe

Læs mere