Endnu en vigtig generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endnu en vigtig generalforsamling"

Transkript

1 Nr. 2 Marts årgang Endnu en vigtig generalforsamling Sidste år havde vi en truende lockout med til generalforsamlingen. I år har vi særdeles konfrontatoriske udmeldinger fra et nyvalgt byråd med. Byrådets Venstre og Dansk Folkeparti flertal lægger op til, at lærernes årlige gennemsnitlige undervisningstimetal skal øges med 120 timer, fra 660 til 780, hvilket svarer til, at hver lærer skal undervise 4 lektioner mere om ugen. Det er helt uhørt, i forhold til kommunens tidligere udmelding om en forøgelse af lærernes undervisningstimetal med 40 time om året, svarende til godt en lektion mere om ugen. Selv KLs anbefaling om 80 undervisningstimer mere om året, svarende til godt 2½ lektion mere om ugen trumfer byrådsflertallet. 4 lektioner mere i gennemsnit er ikke bare 3 timers arbejde mere, for hertil kommer forberedelse, efterbehandling, elevpauser, forældresamarbejde. Den tid findes ikke, for vores arbejdstid øges jo ikke. Den er stadig 37 timer om ugen i 45 uger eller 40 timer om ugen i 42 uger (40 elevskoleuger + 2 andre uger). Kvaliteten af undervisningen vil rasle ned, når forberedelsestiden stort set er forsvundet. 100 % tilstedeværel-

2 se og fast arbejdstid på skolerne er vores eneste værn mod det grænseløse arbejde. Men her slutter de mørke skyer ikke. Det nye flertal i byrådet ønsker at lukke Frederiksværk Skole, Vinderød pr. 1. august, og både elever og lærere flyttes til afdeling Enghave. Havde resultatet af lukningen af afdeling Vinderød så været, at kommunen fik to selvstændige skoler, Melby og Enghave, med egen skoleleder, skolebestyrelse og MED- udvalg, havde der måske været perspektiv i beslutningen. Men nej, det hele sker over hals og hoved uden den mindste inddragelse af forældre og medarbejdere. Flot skulle det være med 17.4 udvalg, da det gjaldt implementeringen af skolereformen, men så kommer en hel uacceptabel finansiering som en tyv om natten. Der bliver noget at snakke om på generalforsamlingen Tak for kaffe og vel mødt Henrik Lakner GENERALFORSAMLING Fredag d. 21. marts 2014 kl på Arresø Skole - Kregme Dagsorden: 1. Forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Vedtægtsændringer 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg af formand, næstformand, kasserer, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 9. Evt. 2

3 Forslag til forretningsorden jfr. dagsordenens pkt Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 2. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser 3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de er indtegnet hos dirigenten. Dog kan formanden, styrelsesmedlemmer og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan til lade en kort svarreplik. 4. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses, og at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 5. Formanden kan midlertidigt suspendere generalforsamlingen for afholdelse af et kort kredsstyrelsesmøde. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 6. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget ved tægtsændringer, som kræver 2/3 flertal. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal være skriftlige, såfremt ét medlem eller dirigenten begærer det. 7. Man kan stemme på en kandidat, der ikke er til stede, hvis der foreligger skriftlig accept på generalforsamlingen. Valg jfr. dagsordenens pkt. 8 Følgende medlemmer har meddelt at de stiller op: Formand: Michael Bie Andersen Næstformand: Gitte Mostel Kasserer: Steen Sandager Revisorer: Jørgen Hansen og Flemming Torsvik-Lund Revisorsuppleant: Lars Jønsson HUSK at Kredsen og Arresø Skole, Magleblik holder reception for Henrik Lakner fredag d. 28. marts 2014 kl i kantinen på Arresø Skole, Magleblik. 3

4 Danmarks Lærerforening Kreds 38 Regnskab 2013 konto nr. art: Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter 100 Kontingenter , , Renter , , AKUT-fond , , Adm. bidrag Særlig Fond , , FAK kontorhold 1.000, , Indtægter i alt , Udgifter Kontingent: 160 Amtskredskontingent , ,00 Styrelse: 200/201 Frikøb/løn kredsstyrelse (AKUT) , , Frikøb sekretær , , Honorar fmd, næst, kass , , Mødefortæring mv , , Avisabonnement , , Kongres 901, , Lønsumsafgift , , Kørsel , , Møde- og kursusdiæt 1.670, ,56 Kontor: 400 Husleje , , El og varme , , Porto 2.575, , Telefon/Telekommunikation , , Kopiering 7.441, , Forsikringer 3.607, , Kontorartikler 2.176, , IT software/service 2.740, , Faglitt./abonnement , , Rengøring 7.931, , Inventar 8.321, , Indvendig vedligehold (hensat) 5.000, ,00 Kurser: 500 Kursus , , Medlemskursus , ,00 Medlemmer: 600 Generalforsamling , , Medlemsmøder 5.411, , Gaver 5.962, , Pensionister (heraf hensat 3.270) 6.000, , Jubilæumsfond 0,00 0 0,00 Kampagner: 800 Kampagner valgannoncer 5.470, ,00 Gebyrer: 900 Gebyrer , , Udgifter i alt , Resultat: ,

5 Aktiver: 1010 Bank , Højrentekonto bank , Kontant 385, Inventar incl.kopimaskine , Vingaver 3.580, Tilgodehavender , Aktiver i alt ,23 Passiver: 1200 Skyldige frikøb , diverse 5.260, Hensat dobb frikøb , AKUT , frikøb HL , frikøb SS , indvendig vedligeholdelse , pensionister 3.270, Egenkapital primo , Årets resultat , Passiver i alt ,23 Egenkapital driften ultimo ,42 _ Særlig Indtægter: Overskud fra huset ,55 Fond Renter ,52 Indtægter i alt ,07 Udgifter: Administration ,00 Lockout ,22 Kurstab obligationer ,50 Revision 7.125,00 Udgifter i alt ,72 Resultat: ,65 Aktiver: Bank ,95 Husværdi - Særlig Fonds andel ,00 Kursværdi obligationer ,00 Husets egenkapital ultimo ,28 Aktiver i alt ,23 Passiver: Egenkapital primo ,88 Regulering egenkapital 0,00 Årets resultat ,65 Passiver i alt ,23 Egenkapital Særlig Fond ultimo ,23 _ Jubilæums Indtægter: Overført fra kredsen 0,00 Fond Renter 64,70 Indtægter i alt 64,70 Udgifter: Uddeling/gebyrer 5.752,00 Udgifter i alt 5.752,00 Resultat: ,30 Aktiver: Bank ,44 Tilgodehavende 0,00 Aktiver i alt ,44 Passiver: Egenkapital primo ,74 Årets resultat ,30 Passiver i alt ,44 Egenkapital Jubilæumsfonden ultimo ,44 Kredsens samlede egenkapital ,09 5

6 Danmarks Lærerforening Kreds 38 Budget 2014 Antal almindelige medlemmer: Antal pensionister: (fuldkontingent) 90 (betalende) konto nr. art: budget regnskab budget INDTÆGTER: Kontingent kredsen Renter AKUT-fond Adm. Bidrag Særlig Fond FAK kontorhold Indtægter i alt UDGIFTER: 160 FAK-kontingent , /201 Frikøb/løn kredsstyrelsen (AKUT) , Frikøb sekretær , Formands/næstformandsskifte Honorar formand/næstf/kass/sek , Mødefortæring , Avisabonnement , Kongres , Lønsumsafgift , Kørselsgodtgørelse , Time/dagpenge ved overnatning , Husleje , El og varme , Porto , Telefon/IT transmission , Kopiering incl kredsblad , Forsikringer , Kontorartikler , IT software/service , Faglitt./abonnementer , Rengøring , Inventar , Indvendig vedligeholdelse , Kurser , Medlemskursus 2015 (se bilag) , Generalforsamling , Medlemsmøder , Gaver , Pensionister , Jubilæunsfond 0 0, Kampagne , Gebyrer , i alt resultat ved nedennævnte kontingentforslag kontingentforslag: arbejdende (fraktion 1-3) 498 kr heraf 213 kr til hovedforeningen (stigning 0 kr) pensionister (fraktion 4) 98 kr heraf 71 kr til hovedforeningen (stigning 0 kr) En evt. kontingentforhøjelse på 10 kr/md reducerer underskudet med ca (2014) (2015-)

7 Konto Bemærkning 100 Fraktion 6, særlige medlemmer, halvt kredskontingent. 120 Lån & Sparbank 0,5%, FIH erhvervsbank højrente 2,25% 130 Kredsen forventes tildelt ca kr/arbejdsplads 140 For kredsens arbejde vedr. ejendommen. Tilsyn, vedligeholdelse regnskab/budget, huslejeopkrævning mv. Administration af den passivt anbragte del af Særlig Fond 160 FAK-kontingent 100 kr/år/fraktion 1-2 medlem 200 Formand 690 bruttotimer/år Næstformand 720 bruttotimer/år Kasserer 385 bruttotimer/år Arbejdsmiljøudvalg 77 bruttotimer/år 9 TR á 90/120 nettotimer på aktivitetsplanen Ad hoc opgaver 20 timer 201 TR kan få frikøbstimerne udbetalt som løn, jfv. konto Sekretær 770 bruttotimer/år 207 Pensionsgivende honorar i niveau 31/3 2000: Formand , næstformand og kasserer hver Møder, øl, vand, kaffe, brød mv. 215 Fri avis/tidsskrifter op til 1500 kr/tr, formand/næstf/kass 3000 kr.udbetaling: se konto Arbejdsgiverafgift på ca 5 % af lønudgiften til ansatte: rengøring og sekretær 295 Transportgodtgørelse for faktisk afholdte udgifter: Bilkørsel: statens lave takst. I kredsens ærinde (skattefrit) samt til og fra kredskontoret (Gælder ikke honorarmodtagere) Beregnes normalt fra skolen. Kørsel mere end 60 gange/2 år er skattepligtig! Der kan aldrig udbetales mere end for den faktisk kørte strækning Udgifter til offentlig transport godtgøres mod bilag. Registreres løbende, bogføres på personlige konti, udbetales ultimo juni/dec. 395 Til kurser/møder med overnatning. Ikke kredsstyrelsens egne kurser og Store Kursus. Højeste skattefri sats. Udbetaling:se konto 295 (gælder ikke åbne kurser) 400 Husleje ca 800 kr/m2/år 405 Opgøres i marts efter fordelingstal 410 Frimærker, anbefalede breve og øvrige forsendelser. Gælder også de faglige klubber telefonlinier: telefon og ADSL/fax øre/sort-hvid kopi. 40 øre/farvekopi. Dækker også evt. kopiering i faglig klub. 440 Arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, erhvervsforsikring, rådgivningsansvar 450 Alm. kontorartikler, papir, printertoner, fortrykte konvolutter mv. Dækker også evt. kontorartikler i de faglige klubber. 460 Medlems- og finanssystem, webhotel, bærbart bredbånd, edb programmer mv. 470 Folkeskolens regelsamling, Danske Kommuner, Årbog for folkeskolen mv time/uge. Løn 150 kr/time + feriepenge (12,5%) 490 Computere, kontormøbler,småanskaffelser mv. 495 Maling og anden indvendig vedligekoldelse af kredskontoret. 500 En 2-dages konference samt Store Kursus for kredsstyrelsen. Andre kurser/konferencer 510 Medlemskursus i ulige år. Der hensættes hvert år ca. halvdelen af de skønnede udgifter. 600 Underskudsdækning. 610 Ca 15 kr/deltager til medlemsmøder på skolene. Dækker også møder i de faglige klubber. 620 Ved medlemmers 25/40 års jubilæum og pensionering: 2 fl. rødvin eller anden gave til en værdi af ca. 190 kr. Julegave til max 500 kr til TR-suppleanterne. 630 Til pensionistudflugter mv. efter pensionistudvalgets dispositioner. 640 Hensættelse til jubilæumsfonden. Der udbetales max kr/år fra jubilæumsfonden. 800 Kampagner i forb. med overenskomstindgåelse, kommunevalg mv. 900 Bankgebyrer, kontingentopkrævning DLF centralt 7

8 Vedtægtsændringer jfr. dagsordenens pkt Stk. 1. Kredsen ledes af en kredsstyrelse, der består af formand, næstformand, kasserer og kongresdelegerede valgt af generalforsamlingen samt tillidsrepræsentanter valgt på Arresø Skole, Frederiksværk Skole, Halsnæs Heldagsskole, Hundested Skole og PPR Rådhuset. I kredsstyrelsen indtræder uden stemmeret desuden eventuelle hovedstyrelsesmedlemmer med medlemskab af kreds (ny) Tegningsregler Stk. 1. Foreningen tegnes økonomisk udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti. Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Budgetbemærkning jfr. dagsordenens pkt.. 7 Kredsstyrelsen foreslår, at der ikke afsættes noget beløb til medlemskursus 2015, som der normalt ville være blevet. Det vil i så fald betyde, at næste medlemskursus flyttes til Grunden er, at formand/næstformandsskifte i 2014 forventet at koste kredsen i omegnen af kr. og en hensættelse til Medlemskursus 2015 vil være i størrelsesordenen kr. hvilket vil bringe det budgetterede underskud op på ca kr. hvilket vi anser for uforsvarligt. Alternativt skal kontingentet hæves med 30 kr. pr. måned. Men det strider mod foreningens opfordring til kredsene om at holde kontingentet i ro, så længe der opkræves konfliktkontingent. Kredskontoret har åbent på skoledage: Man 9-12 Tir 9-16 Ons 9-12 Tors 9-16 Fre Tlf: Mail: VÆRKSTED 38 udgives af Danmarks Lærerforening Kreds 38 - Halsnæskredsen Jernbanegade Frederiksværk

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout. 2013 Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april,

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

!" #$( !" #$ % & !" # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! #$( ! #$ % & ! # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !" #$!" #$ % &!" # '()!" #$( *!+($,-,.-!,-% /''!+($ 012.%3 4$!+($ 5$++- 67$! $! -'' 8 9-7 & 6:!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! " # $ %&'(%'% %)*!+ %&& $ ',& -./! %&'( 0#. 1. / 2 2! /!

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere