BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser"

Transkript

1 1 af :02 BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser Journal nr.2: /industri, lsp Rådsmøde den 29 marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt BYG's vedtagelse af prislister på tømrerog snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde. BYG ansøger om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk., BYG er branche- og arbejdsgiverorganisation for murer- og entreprenørvirksomheder, malervirksomheder samt fremstillingsvirksomheder med tilknytning til byggeriet. BYG havde pr. 1. januar medlemmer. 3. BYG har udarbejdet prislister, som anviser et vejledende procentvis tillæg til svendelønnen, som medlemmer af BYG kan anvende ved beregning af samlede lønomkostninger, d.v.s. udbetalt svendeløn plus lønrelaterede omkostninger. Tillægget, der beregnes i prislisterne, er de overenskomst- og lovbestemte tillæg (feriepenge, ATP, sikkerhedsarbejde mv.). Derudover er der indregnet en forsikringsudgift til forsikring mod løn under sygdom, hvilket er relevant for den mindre erhvervsdrivende, samt kontingent til BYG. 4. I tillæg til prislisten er der desuden to skemaer, udformet som checkliste til brug for beregning af den enkelte virksomheds individuelle mestertimepris. Det ene skema opregner omkostningsposter, som har større eller mindre betydning for den samlede timepris, mens det andet skema er til brug for beregning af antallet af produktive timer i den enkelte virksomhed. Det er op til den enkelte virksomhed at indsætte tal udfra egne omkostningsforhold i disse skemaer. Systemet kan således også anvendes som kalkulationsværktøj i forbindelse med fastsættelse af tilbudsprisen på byggeopgaver. Systemet indeholder dog hverken værktøjer til beregning af materialeudgifter eller fastsættelse af nettoavancen/salærer. 5. Spørgsmålet er, om BYG's prislister er en konkurrencebegrænsende vedtagelse omfattet af konkurrenceloven 6, eller om den ligger indenfor rammerne af den rådgivning, som er en lovlig opgave for en brancheforening. 6. Efter Konkurrencestyrelsens opfattelse er prislisterne ikke omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk.1, hvorfor der kan meddeles BYG en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens I vurderingen er der lagt vægt på, at virksomhederne selv fastsætter prisen udfra egne omkostningsforhold og avanceberegning, og at prislisterne ikke skønnes at have en prisuniformerende virkning. Beslutning 8. Det meddeles BYG, at prislisterne ikke, efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til, er omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrenceloven 6, stk. 1, jf. konkurrenceloven Der er lagt til grund, at den vejledning BYG yder til medlemmerne i form af prislisterne ikke medvirker til at uniformere priserne. 10. I vurderingen af dette er der lagt vægt på, at virksomhederne selv fastsætter deres mestertimepriser udfra egne omkostningsforhold og avanceberegning. Desuden kan den enkelte virksomhed via systemet foretage sine egne beregninger ud fra faktisk svendeløn og antallet af produktive timer og dermed individuelt beregne egne lønomkostninger, d.v.s. svendeløn plus lønrelaterede omkostninger. Sagsfremstilling Sagens anledning 11. BYG har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt vedtagelse af prislister på tømrer- og snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde.

2 2 af : BYG ansøger om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. Foreningen 13. BYG er branche- og arbejdsgiverorganisation for murer- og entreprenørvirksomheder, malervirksomheder samt fremstillingsvirksomheder med tilknytning til byggeriet. BYG blev etableret i 1991 gennem en sammenslutning af en række brancheorganisationer, og det er BYG's formål at varetage overenskomstmæssige, arbejdsmarkedspolitiske, erhvervspolitiske og servicemæssige opgaver for medlemmerne. 14. BYG driver desuden erhvervsvirksomhed i form af datterselskaberne Ejendomsaktieselskabet Kejsergade, som ejer og driver bygningen for foreningens hovedkontor og BYG Service ApS, som er et investeringsselskab. BYG Service ApS består af 3 datterselskaber; BYG forsikringsservice A/S, BYG Beregnerselskaber ApS og BYG Erhverv A/S. 15. BYG havde pr. 1. januar medlemmer og er en af de største arbejdsgiverforeninger under DA målt på antallet af medlemmer. Af oversigten ses BYG's organisatoriske tilknytning i DA. De 5 grupper fordeler sig på 16 arbejdsgiverorganisationer, hvori bl.a. Dansk Industri og Danske Entreprenører indgår med henholdsvis og 1000 medlemsvirksomheder. BYG's medlemmers fordeling på fagsektioner fremgår af nedenstående tabel. Medlemsfordeling på fagsektioner i procent, 1998 Træsektionen 50 Murer og entreprenørsektionen 40 Maling og overfladebehandlings-sektionen 4 Industrisektionen 1 6 Note 1 Dækker over varefremstillende eller industrielt orienterede virksomheder, som f.eks. vinduesproducenter. 16. Som medlem af BYG er man samtidig medlem af en lokalforening, og kan bruge BYG's regionale servicekontorer i det daglige. Disse kontorer yder en generel service i spørgsmål om overenskomstmæssige forhold, arbejdsmiljømæssige forhold, faglig rådgivning m.m BYG har ikke oplyst, hvor stor en markedsandel medlemsvirksomhederne har, men udtaler, at medlemmerne tilsammen har en væsentlig andel af byggeriet. 18. Konkurrencestyrelsen har skønnet, at den samlede brancheomsætning på de berørte fagområder er på knap mio. kr.. Udfra den generelle erhvervstatistik kan beregnes, at den gennemsnitlige omsætning pr virksomhed udgør omkring 2 mio. kr., og at der i gennemsnit er ansat 3-4 personer pr. virksomhed. Samlet omsætning, antal virksomheder og medlemmer af BYG på de berørte områder, fremgår af nedenstående tabel. Medlemmer af BYG fordelt på de relevante fagområder i mio. kr. Fagområde Omsætning Antal virksomheder Heraf medlemmer af BYG I procent Murer Tømrer/snedker

3 3 af :02 Maler Ialt Kilde: Generel erhvervsstatistik og handel, 1998: 11, Regnskabsstatistik, tabel 4. Medlemsliste fra BYG Note 1. De resterende antal medlemmer op til de 4350 dækker over industrisektionen i BYG. 19. Medlemsvirksomhederne i BYG har således en samlet andel af virksomhederne på de berørte områder på ca. 30 procent. Det bemærkes, at det navnlig er inden for murerfaget og til dels tømrer/snedkerfaget, at en stor del af virksomhederne er medlemmer af BYG. 20. I opgørelsen er der ikke taget højde for, om der måtte være forskelle i størrelsen af de virksomheder, der er eller ikke er medlemmer i BYG, idet der ikke foreligger oplysninger herom. Det må dog antages, at de opgjorte markedsandele undervurderer BYG's andel af de pågældende fagområder, idet der af en normtalsundersøgelse af BYG's medlemmer fremgår, at den gennemsnitlige omsætning i 1998 var på 12 mio. kr. BYG's medlemsvirksomheder er således, ifølge normtalsundersøgelsen, større end gennemsnittet af alle virksomheder på området, hvor den gennemsnitlige omsætning, som nævnt, andrager omkring 2 mio. kr. Det relevante marked Produktmarkedet 21. Det relevante produktmarked er udførende byggevirksomhed inden for hvert af håndværksfagene murer, tømrer/snedker og maler samt entreprenørvirksomhed indenfor bygge og anlægsbranchen. Det geografiske marked 22. Anmelder har anført, at det primært er i Danmark, at BYG's medlemmer opererer. I en normtalsundersøgelse af BYG's medlemmer, fremgår det, at eksportandelen af den samlede omsætning for BYG's medlemmer i 1999, var på 3 procent. 23. Det geografiske marked i sagen fastlægges til Danmark. Anvendelsen af kalkulationssystemet på det relevante marked 24. Anmelder anfører, at det er usikkert, hvor stor udbredelsen af prislisterne som kalkulationsværktøj i forbindelse med byggeopgaver er, hvorimod værktøjet til sikring af korrekt beregning af lønudgiften plus lønrelaterede omkostninger, som er en del af prislisterne, er meget anvendt. Vedtagelsens indhold 25. Vedtagelsen omhandler et kalkulationssystem til anvendelse på tøm-rer- og snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde. Sidstnævnte gruppe dækker arbejdsmænd indenfor jord og betonarbejde samt murerarbejde. Kontingentbetalende medlemmer i BYG har mulighed for at anvende prislisterne. Systemet benævnes af BYG, som "prislister", men den umiddelbare anvendelse af systemet er som grundlag til korrekt beregning af lønomkostninger, d.v.s. svendeløn plus lønrelaterede omkostninger. 26. I prislisten er der desuden skemaer udformet som checklister til brug for beregning af den enkelte virksomheds individuelle omkostninger; dels generelle omkostninger og dels antallet af produktive timer, og systemet giver dermed mulighed for, at den enkelte virksomhed kan foretage sin egne beregninger af individuelle mestertimepriser. Systemet kan således også anvendes som kalkulationsværktøj i forbindelse med fastsættelse af tilbudsprisen på byggeopgaver. Systemet indeholder dog hverken værktøjer til beregning af materialeudgifter eller fastsættelse af nettoavancen/salærer. Beregning af lønudgift inklusiv lønrelaterede omkostninger 27. Prislisterne er baseret på den overenskomstfastsatte svendepris, som angiver den akkordløn, som svenden får udbetalt pr. enhed for alle typer af arbejde - for en malersvend vil det eksempelvis være pr. m2 malet væg. Med dette udgangspunkt beregnes et procentvis tillæg til svendeprisen, som skal dække en række overenskomst- og lovpligtige tillæg til svendeprisen. I tillægget indregnes desuden en forsikringsudgift til

4 4 af :02 forsikring mod løn under sygdom, hvilket er relevant for den mindre erhvervsdrivende, samt kontingent til BYG. 28. Det vejledende lønomkostningstillæg, der beregnes, er baseret på et håndværksfirma med 5 ansatte. Dette har blandt andet betydning ved udregning af internt sikkerhedsarbejde, offentligt tilskud og forsikring for mindre arbejdsgivere. Ved beregning af antallet af produktive timer pr. år, er disse baseret på et gennemsnit. 29. Beregningsforudsætningerne indebærer, at det vejledende lønomkostningstillæg, der beregnes, er en gennemsnitsbetragtning. 30. De samlede lønomkostninger pr. time fremkommer herefter som svendeløn plus procenttillæg. 31. Der er udarbejdet en prisliste for hvert fagområde. Enkelte overenskomsttillæg fremgår ikke af alle prislister, idet de kun relaterer sig til et bestemt fag, hvorfor de selvstændigt fremgår af det enkelte fags skema. 32. Derudover er der inden for det enkelte fag forskel på prislisterne afhængig af, om det er provinsen eller København/Nordsjælland, hvilket skyldes forskellige overenskomstfastsatte svendepriser. I følgende skema ses, hvorledes beregningerne fremkommer på baggrund af svendeprisen for en malersvend. Eksempel på tilbudsregning for en malersvend (1998) Type af tillæg Tillægget i kr./time 1 Beregningsandelen Beregningsandelen tillægget Akkumuleret tillæg Svendepris: 105,- 1000:105=9, Opmåler tillæg 4,00 % Løn under sygdom 9,52 58t100,00 2 =5.800,00 kr/år 3,49 kr/t 33, ,24 Feriefridage mv. 9,52 8t74,54 3 =569,32 kr/år 0,36 kr/t 21, ,48 Barns første sygedag Barselsløn Frihed ved barn under 14 Juleaftensdag Grundlovsdag Feriefridag I alt feriefridag mv. 4t100,00=400,00 kr/år 0,24 kr/t 11t74,54=819,94 kr/år 0,49 kr/t 7t100,00=700,00 kr/år 0,42 kr/t 4t100,00=400,00 kr/år 0,24 kr/t 8t100,00=800,00 kr/år 0,48 kr/t 2,23 kr/t Ferie - og SH-tillæg 16 % 1094,24 175, ,60 Arbejdsmarkedspension 3,40 % 1269,60 43, ,77 Kontingent BYG 1,14 % 1269,60 14, ,18 BYG: Landsektion maler 0,055 % 1269,60 0, ,88 Internt sikkerhedsarbejde 3,41 % 1269,60 43, ,17

5 5 af :02 1 og 2 ledighedsdag (skønnet antal gange; 5) 9, ,00=2.460,00 kr/år 1,48 kr/t 5246,00=1.230,00 kr/år 0,74 kr/t 2,22 kr/t 21, ,31 ATP (47 uger) 9, ,30=1.847,10 kr/år 1,11 kr/t 10, ,88 BST Bedriftssundhedstjeneste (gnst. pr. ansat) 9,52 505,00 kr/år 0,30 kr/t 2, ,74 A.M-bidrag 9,52 0,42 kr/t 4, ,74 (0,33 %) 4 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 9,52 1,64 kr/t 15, ,36 Ansvarsforsikring 9,52 0,84 kr/t 8, ,36 Sygeferiepenge (2dg) Faglært Ufaglært 9, ,20=188,40 kr/år 0,11 kr/t 2 94,20=188,40 kr/år 0,11 kr/t 1, ,41 Efteruddannelse (1dg/mand/år) 9,52 7,4t((100+16%)-74,54)=320,79kr/år 0,19 kr/t 1, ,22 Uddannelsesfond DA/LO 9,52 0,22kr/t 2, ,32 Uddannelsesfond BYG/MFD 9,52 0,02kr/t 0, ,51 PKU og AER 9, ,00kr/år 0,66 kr/t 6, ,80 Offentligt tilskud 9, ,40kr/år- 0,61 kr/t -5, ,99 Vejledende omkostningstillæg til svendeprisen for en malersvend: 1438, ,00=438,99 44% Anm: Der er skønnet på antallet af timer for løn under sygdom, feriefridag, 1. og 2. ledighedsdag og sygeferiepenge. Note 1 Der er timer / år. Note 2 Timeløn ved løn under sygdom for medarbejdere med 6 måneders anciennitet. Note 3 Max. Sygedagpenge ved løn under sygdom for forsikrede arbejdsgivere. Forsikringen der her er tale om, er en forsikringsordning under Den Sociale Ankestyrelse for mindre erhvervsdrivende. Note 4 Arbejdsgiverbidrag er bortfaldet fra år Tillæggene i prislisterne er for det første overenskomstfastsatte tillæg - værktøjspenge, ferieløn, søgnehelligdagsbetaling. For det andet lovpligtige bidrag - sygedagpenge, PKU, arbejdsskadeforsikring, AM-pension, sikkerhedsarbejde m.m. For det tredje forsikringsudgift for mindre erhvervsdrivende til forsikring mod løn under sygdom. Og for det fjerde kontingent til BYG. 34. I tillæg til prislisten er der et skema til beregning af antallet af produktive timer, således den enkelte virksomhed kan fastsætte sit eget skøn over bl.a. antallet af sygefraværstimer. 35. Nederst i skemaet fremkommer det samlede vejledende omkostningstillæg, som dækker lønudgift og

6 6 af :02 lønrelaterede omkostninger til svendeprisen. Pr. 20 okt.1999 udgør tillæggene tømrer- og snedkerarbejde i København og Nordsjælland: 43 % tømrer- og snedkerarbejde i provinsen: 39 % murerarbejde: 40 % arbejdsmandsarbejde: 38 % malerarbejde: 44 % jf. beregningen i skemaet ovenfor 36. Bagerst i prislisten er der et skema til beregning af virksomhedens generelle omkostninger - afskrivninger, udgifter til kontorhold, drift af materialeplads og værksted m.m.. Skemaet er en checkliste over omkostningsposter, som udover lønudgift og lønrelaterede omkostninger, har betydning for den samlede timepris, det vil sige mestertimeprisen. Skemaet indeholder ikke en særskilt post til angivelse af nettoavance eller salær. 37. Det er op til den enkelte virksomhed at indsætte egne forudsætninger i dette skema til beregning af de generelle omkostninger, og med udgangspunkt heri fastsætte mestertimeprisen. 38. Det, der således beregnes og udsendes i prislisterne til medlemmerne i BYG, er følgende punkter, der er markeret med stjerner: Akkordløn(fastsat pr. overenskomst)* +overenskomst tillæg* +lovpligtige tillæg* +kontingent til BYG* +forsikringsudgift* +omkostninger(generelle) +avance(heraf) =mestertimeprisen Vurdering 39. Medlemsvirksomhederne i BYG driver erhvervsvirksomhed. BYG's vedtagelse har betydning for konkurrenceforholdene mellem BYG's medlemmer, hvorved vedtagelsen er omfattet af konkurrenceloven, jf. 2. stk BYG's vedtagelse af prislister på tømrer- og snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde er indgået før den 1. januar 1998 og anmeldt inden den 1. juli 1998, hvorfor den er omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens 27, stk Vedtagelsen af prislister er ikke omfattet af 7 i konkurrenceloven, da BYG's medlemsvirksomheder tilsammen har en markedsandel på over 10 procent og en omsætning på over 1 mia. kr., jf. punkt Konkurrencerådet skal tage stilling til, om BYG's vedtagelse af prislister har konkurrencebegrænsende virkninger, som er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Hvis vedtagelsen er omfattet af forbudet, skal rådet tage stilling til, om der kan gives en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1. I tilfælde af at vedtagelsen ikke er omfattet af forbudet i konkurrenceloven 6, stk. 1, kan der gives en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, stk. 1. Konkurrenceloven 6 Anmelders synspunkter 43. Anmelder påpeger, at prislisterne er centrale for små og mellemstore håndværksvirksomheder. De administrative forhold forenkles, hvilket alt andet lige skulle være en fordel for samfundet, der kan udnytte håndværkerens evner som fagmand fremfor som administrator. 44. Med hensyn til skemaerne skal disse sikre, at der ved en omhyggelig kalkulation ikke glemmes poster, der har større eller mindre betydning for den samlede timepris, som håndværkeren er nødsaget til at beregne sig for, at virksomheden kan drives med overskud.

7 7 af : Anmelder er af den opfattelse, at prislisterne ikke er i strid med konkurrenceloven. Der er tale om et kalkulationsværktøj udviklet på basis af overenskomsterne på byggeområdet. 46. De beregninger, der foretages, er alene beregninger på sikre udgifter, mens dækningsbidrag beregnes individuelt. Hverken faste priser endsige vejledende priser er der tale om. Bestemmelserne begrænser således ikke medlemmernes mulighed for at træffe kommercielle beslutninger. Svendeprislisterne er en del af overenskomstssystemet inden for byggeri og er følgelig bindende som andre overenskomster, mens mesterprislisten er et kalkulationsværktøj, som medlemmer kan bruge ved kalkulation af byggeopgaver. Mange anvender andre metoder til kalkulation, idet der findes flere muligheder herfor i markedet. Styrelsens vurdering 47. For at en aftale kan få en ikke-indgrebserklæring efter 9, må aftalen ikke være omfattet af forbudet i konkurrenceloven 6, stk Spørgsmålet er, om BYG's prislister er en konkurrencebegrænsende vedtagelse omfattet af konkurrenceloven 6, eller om den ligger indenfor rammerne af den rådgivning, som er en naturlig opgave for en brancheforening. 49. I Kommissionens bemærkninger til Fenex-sagen, er det blevet påpeget, at udsendelse af oplysninger fra en branchesammenslutning, der kan hjælpe virksomheder med at beregne deres egne kostprisstrukturer, således at de selv kan fastsætte deres salgspriser, ikke må anses for at skabe en konkurrencebegrænsning i form af uniformering af priserne: Det er helt normalt at en faglig organisation yder sine medlemmer administrativ bistand, men den må ikke hverken direkte eller indirekte påvirke den frie konkurrence, bl.a. i form af udarbejdelse af tariffer, der finder anvendelse for alle virksomheder uanset deres kostprisstrukturer... En sådan risiko er derimod ikke nødvendigvis forbundet med udsendelse af oplysninger, der kan hjælpe virksomhederne med at beregne deres egne kostprisstrukturer, således at de selv kan fastsætte deres salgspriser. 50. Tilsvarende argument findes i en afgørelse under den tidligere konkurrencelov, hvor Konkurrencerådet og BYG opnåede en forhandlingsløsning på BYG's prislister for murer-, snedker- og tømrerarbejde. Løsningen tillod brug af prislister, der kun indeholdt beregninger af lønudgift og lønrelaterede omkostninger, da prislisterne efter denne løsningsmodel ikke ville virke til skade for effektiviteten i virksomhederne. 51. I sagen "Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen " genfindes lignende argument på pris - og kalkulationsvejledning fra brancheforeningen DK-U til medlemmerne: At DK-U vejleder sine medlemmer om pris- og lønudviklingen og om, hvilke faktorer medlemmerne skal huske at indregne i deres priser er som sådant uproblematisk 52. BYG's prislister på tømrer- og snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde indeholder et skema til brug for beregning af lønudgift og lønrelaterede omkostninger for en svend. 53. Den vejledning, der ligger i beregningerne, skønnes ikke at føre til uniformering af priserne. 54. Beregningsskemaernes formål er at tilsikre, at der på basis af svendelønnen foreligger en korrekt beregning af faktiske lønomkostninger inklusiv lønrelaterede omkostninger, der er en følge af lovgivning eller overenskomst. 55. I beregningerne er der imidlertid også indregnet BYG-kontingent og forsikringsudgift for mindre erhvervsdrivende. Dette må skønnes at ligge indenfor rammerne af, hvad en brancheforening kan rådgive sine medlemmer om. Disse poster kan kun i ringe grad påvirke størrelsen af tillægget til dækning af lønrelaterede omkostninger og har ikke betydning for, at den enkelte virksomhed drives på en teknisk og kommercielt hensigtsmæssig måde. 56. De gennemsnitsforudsætninger, der ligger til grund for beregningen af lønrelaterede omkostninger, må ligeledes vurderes til ikke at have særlig betydning for den endelige mesterpris. Desuden kan den enkelte virksomhed via systemet selv beregne egne lønomkostninger ud fra faktisk svendeløn og antallet af produktive timer. 57. Herudover indeholder prislisterne som nævnt checklister til brug for opgørelser af virksomhedens generelle omkostninger. Denne vejledning må anses for at være en del af det råderum, som en brancheforening må have mulighed for at rådgive sine medlemmer. 58. Prislisten indeholder ingen vejledning i indregning af indirekte omkostninger, bortset fra de nævnte

8 8 af :02 BYG-kontingent og forsikring, eller avance. Den enkelte virksomhed må selv beregne sin mestertimepris ud fra egne omkostningsstrukturer og avanceberegning. Der er således mulighed for konkurrence dels ved materialeindkøb og dels ved fastsættelse af mestertimepris udfra den enkelte virksomheds generelle omkostninger og avanceberegning. 59. BYG's prislister er et tilbud til korrekt beregning af lønudgift inklusiv lønrelaterede omkostninger og samtidig et kalkulationsværktøj i forbindelse med fastsættelse af individuelle mestertimepriser i forbindelse med byggeopgaver. Brug af egne metoder til erstatning eller supplement står det således ethvert medlem frit at foretage, uden risiko for sanktioner fra BYG. 60. I relation hertil kan nævnes, at der i markedet findes beregnerselskaber bl.a. V&S-byggedata, som sælger prisbøger, understøttet af specielt udviklede overslags- og kalkulationsskemaer, til brug ved kalkulation og overslagsberegning af bygge- og anlægsarbejder og ved udregning af renoverings- og driftsudgifter af byggeri. 61. På den baggrund må BYG's vedtagelse vurderes til ikke at være omfattet af forbudet i konkurrenceloven 6, stk.1.

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

PAR's vejledende honorarregler

PAR's vejledende honorarregler PAR's vejledende honorarregler Journal nr 3:1120-0301-85/MVJ/Service Rådsmøde d. 26. september 2001 Resumé 1. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) har den 26. september 2000 foretaget anmeldelse af deres

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Udregningsvederlag for licitationsbud

Udregningsvederlag for licitationsbud 1 af 8 18-06-2012 10:37 Udregningsvederlag for licitationsbud Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-852/856/el 1. Resumé Den 30. juni 1998 har de gennem Fælleslicitationskontoret samarbejdende mesterforeninger

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Autolakerernes kalkulationssystem

Autolakerernes kalkulationssystem Autolakerernes kalkulationssystem Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-32/jec 1. Resumé Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) har den 22. april 1998 anmeldt et kalkulationssystem for autolakeringsarbejde,

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Gevinsten ved lærlinge

Gevinsten ved lærlinge 1 Gevinsten ved lærlinge Afdækning af indtægter og udgifter forbundet med lærlingeforløb i bygge- og anlægsbranchen. De forløbne år er det politiske fokus på nødvendigheden af uddannelsen af faglært arbejdskraft

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1.

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Prisberegning/kalkulation

Prisberegning/kalkulation Prisberegning/kalkulation Når du skal lave en prisberegning er det vigtigt at få så mange af omkostningerne med, som det overhovedet er muligt. Alle prisberegninger er eksklusiv moms, altså plus moms.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere FLEKSJOB Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere December 2009 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob er ansat på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a. at

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Hvad koster sygefraværet

Hvad koster sygefraværet Hvad koster sygefraværet - direkte og indirekte omkostninger Hvad koster sygefraværet? I dette hæfte finder du eksempler på, hvordan man kan opgøre de økonomiske omkostninger ved en virksomheds sygefravær.

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Danske Fysioterapeuters prisregulering

Danske Fysioterapeuters prisregulering 1 af 7 21-06-2012 12:33 Danske Fysioterapeuters prisregulering Journal nr.2:802-416, kb/service Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen fik i februar 2000 henledt opmærksomheden

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2014 Indhold 1. Indledning 2. Tabeller 3. Metode 3.1 Vægtgrundlag 3.2 Prisudviklingen 4. Udgivelser 1. Indledning

Læs mere

Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser ved salg af værktøj og værktøjsmaskiner

Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser ved salg af værktøj og værktøjsmaskiner Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser ved salg af værktøj og værktøjsmaskiner Jnr.: 2:8032-29/cga Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Foreningen af Grossister i Værktøj og Værktøjsmaskiner

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere