BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser"

Transkript

1 1 af :02 BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser Journal nr.2: /industri, lsp Rådsmøde den 29 marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt BYG's vedtagelse af prislister på tømrerog snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde. BYG ansøger om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk., BYG er branche- og arbejdsgiverorganisation for murer- og entreprenørvirksomheder, malervirksomheder samt fremstillingsvirksomheder med tilknytning til byggeriet. BYG havde pr. 1. januar medlemmer. 3. BYG har udarbejdet prislister, som anviser et vejledende procentvis tillæg til svendelønnen, som medlemmer af BYG kan anvende ved beregning af samlede lønomkostninger, d.v.s. udbetalt svendeløn plus lønrelaterede omkostninger. Tillægget, der beregnes i prislisterne, er de overenskomst- og lovbestemte tillæg (feriepenge, ATP, sikkerhedsarbejde mv.). Derudover er der indregnet en forsikringsudgift til forsikring mod løn under sygdom, hvilket er relevant for den mindre erhvervsdrivende, samt kontingent til BYG. 4. I tillæg til prislisten er der desuden to skemaer, udformet som checkliste til brug for beregning af den enkelte virksomheds individuelle mestertimepris. Det ene skema opregner omkostningsposter, som har større eller mindre betydning for den samlede timepris, mens det andet skema er til brug for beregning af antallet af produktive timer i den enkelte virksomhed. Det er op til den enkelte virksomhed at indsætte tal udfra egne omkostningsforhold i disse skemaer. Systemet kan således også anvendes som kalkulationsværktøj i forbindelse med fastsættelse af tilbudsprisen på byggeopgaver. Systemet indeholder dog hverken værktøjer til beregning af materialeudgifter eller fastsættelse af nettoavancen/salærer. 5. Spørgsmålet er, om BYG's prislister er en konkurrencebegrænsende vedtagelse omfattet af konkurrenceloven 6, eller om den ligger indenfor rammerne af den rådgivning, som er en lovlig opgave for en brancheforening. 6. Efter Konkurrencestyrelsens opfattelse er prislisterne ikke omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk.1, hvorfor der kan meddeles BYG en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens I vurderingen er der lagt vægt på, at virksomhederne selv fastsætter prisen udfra egne omkostningsforhold og avanceberegning, og at prislisterne ikke skønnes at have en prisuniformerende virkning. Beslutning 8. Det meddeles BYG, at prislisterne ikke, efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til, er omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrenceloven 6, stk. 1, jf. konkurrenceloven Der er lagt til grund, at den vejledning BYG yder til medlemmerne i form af prislisterne ikke medvirker til at uniformere priserne. 10. I vurderingen af dette er der lagt vægt på, at virksomhederne selv fastsætter deres mestertimepriser udfra egne omkostningsforhold og avanceberegning. Desuden kan den enkelte virksomhed via systemet foretage sine egne beregninger ud fra faktisk svendeløn og antallet af produktive timer og dermed individuelt beregne egne lønomkostninger, d.v.s. svendeløn plus lønrelaterede omkostninger. Sagsfremstilling Sagens anledning 11. BYG har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt vedtagelse af prislister på tømrer- og snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde.

2 2 af : BYG ansøger om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. Foreningen 13. BYG er branche- og arbejdsgiverorganisation for murer- og entreprenørvirksomheder, malervirksomheder samt fremstillingsvirksomheder med tilknytning til byggeriet. BYG blev etableret i 1991 gennem en sammenslutning af en række brancheorganisationer, og det er BYG's formål at varetage overenskomstmæssige, arbejdsmarkedspolitiske, erhvervspolitiske og servicemæssige opgaver for medlemmerne. 14. BYG driver desuden erhvervsvirksomhed i form af datterselskaberne Ejendomsaktieselskabet Kejsergade, som ejer og driver bygningen for foreningens hovedkontor og BYG Service ApS, som er et investeringsselskab. BYG Service ApS består af 3 datterselskaber; BYG forsikringsservice A/S, BYG Beregnerselskaber ApS og BYG Erhverv A/S. 15. BYG havde pr. 1. januar medlemmer og er en af de største arbejdsgiverforeninger under DA målt på antallet af medlemmer. Af oversigten ses BYG's organisatoriske tilknytning i DA. De 5 grupper fordeler sig på 16 arbejdsgiverorganisationer, hvori bl.a. Dansk Industri og Danske Entreprenører indgår med henholdsvis og 1000 medlemsvirksomheder. BYG's medlemmers fordeling på fagsektioner fremgår af nedenstående tabel. Medlemsfordeling på fagsektioner i procent, 1998 Træsektionen 50 Murer og entreprenørsektionen 40 Maling og overfladebehandlings-sektionen 4 Industrisektionen 1 6 Note 1 Dækker over varefremstillende eller industrielt orienterede virksomheder, som f.eks. vinduesproducenter. 16. Som medlem af BYG er man samtidig medlem af en lokalforening, og kan bruge BYG's regionale servicekontorer i det daglige. Disse kontorer yder en generel service i spørgsmål om overenskomstmæssige forhold, arbejdsmiljømæssige forhold, faglig rådgivning m.m BYG har ikke oplyst, hvor stor en markedsandel medlemsvirksomhederne har, men udtaler, at medlemmerne tilsammen har en væsentlig andel af byggeriet. 18. Konkurrencestyrelsen har skønnet, at den samlede brancheomsætning på de berørte fagområder er på knap mio. kr.. Udfra den generelle erhvervstatistik kan beregnes, at den gennemsnitlige omsætning pr virksomhed udgør omkring 2 mio. kr., og at der i gennemsnit er ansat 3-4 personer pr. virksomhed. Samlet omsætning, antal virksomheder og medlemmer af BYG på de berørte områder, fremgår af nedenstående tabel. Medlemmer af BYG fordelt på de relevante fagområder i mio. kr. Fagområde Omsætning Antal virksomheder Heraf medlemmer af BYG I procent Murer Tømrer/snedker

3 3 af :02 Maler Ialt Kilde: Generel erhvervsstatistik og handel, 1998: 11, Regnskabsstatistik, tabel 4. Medlemsliste fra BYG Note 1. De resterende antal medlemmer op til de 4350 dækker over industrisektionen i BYG. 19. Medlemsvirksomhederne i BYG har således en samlet andel af virksomhederne på de berørte områder på ca. 30 procent. Det bemærkes, at det navnlig er inden for murerfaget og til dels tømrer/snedkerfaget, at en stor del af virksomhederne er medlemmer af BYG. 20. I opgørelsen er der ikke taget højde for, om der måtte være forskelle i størrelsen af de virksomheder, der er eller ikke er medlemmer i BYG, idet der ikke foreligger oplysninger herom. Det må dog antages, at de opgjorte markedsandele undervurderer BYG's andel af de pågældende fagområder, idet der af en normtalsundersøgelse af BYG's medlemmer fremgår, at den gennemsnitlige omsætning i 1998 var på 12 mio. kr. BYG's medlemsvirksomheder er således, ifølge normtalsundersøgelsen, større end gennemsnittet af alle virksomheder på området, hvor den gennemsnitlige omsætning, som nævnt, andrager omkring 2 mio. kr. Det relevante marked Produktmarkedet 21. Det relevante produktmarked er udførende byggevirksomhed inden for hvert af håndværksfagene murer, tømrer/snedker og maler samt entreprenørvirksomhed indenfor bygge og anlægsbranchen. Det geografiske marked 22. Anmelder har anført, at det primært er i Danmark, at BYG's medlemmer opererer. I en normtalsundersøgelse af BYG's medlemmer, fremgår det, at eksportandelen af den samlede omsætning for BYG's medlemmer i 1999, var på 3 procent. 23. Det geografiske marked i sagen fastlægges til Danmark. Anvendelsen af kalkulationssystemet på det relevante marked 24. Anmelder anfører, at det er usikkert, hvor stor udbredelsen af prislisterne som kalkulationsværktøj i forbindelse med byggeopgaver er, hvorimod værktøjet til sikring af korrekt beregning af lønudgiften plus lønrelaterede omkostninger, som er en del af prislisterne, er meget anvendt. Vedtagelsens indhold 25. Vedtagelsen omhandler et kalkulationssystem til anvendelse på tøm-rer- og snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde. Sidstnævnte gruppe dækker arbejdsmænd indenfor jord og betonarbejde samt murerarbejde. Kontingentbetalende medlemmer i BYG har mulighed for at anvende prislisterne. Systemet benævnes af BYG, som "prislister", men den umiddelbare anvendelse af systemet er som grundlag til korrekt beregning af lønomkostninger, d.v.s. svendeløn plus lønrelaterede omkostninger. 26. I prislisten er der desuden skemaer udformet som checklister til brug for beregning af den enkelte virksomheds individuelle omkostninger; dels generelle omkostninger og dels antallet af produktive timer, og systemet giver dermed mulighed for, at den enkelte virksomhed kan foretage sin egne beregninger af individuelle mestertimepriser. Systemet kan således også anvendes som kalkulationsværktøj i forbindelse med fastsættelse af tilbudsprisen på byggeopgaver. Systemet indeholder dog hverken værktøjer til beregning af materialeudgifter eller fastsættelse af nettoavancen/salærer. Beregning af lønudgift inklusiv lønrelaterede omkostninger 27. Prislisterne er baseret på den overenskomstfastsatte svendepris, som angiver den akkordløn, som svenden får udbetalt pr. enhed for alle typer af arbejde - for en malersvend vil det eksempelvis være pr. m2 malet væg. Med dette udgangspunkt beregnes et procentvis tillæg til svendeprisen, som skal dække en række overenskomst- og lovpligtige tillæg til svendeprisen. I tillægget indregnes desuden en forsikringsudgift til

4 4 af :02 forsikring mod løn under sygdom, hvilket er relevant for den mindre erhvervsdrivende, samt kontingent til BYG. 28. Det vejledende lønomkostningstillæg, der beregnes, er baseret på et håndværksfirma med 5 ansatte. Dette har blandt andet betydning ved udregning af internt sikkerhedsarbejde, offentligt tilskud og forsikring for mindre arbejdsgivere. Ved beregning af antallet af produktive timer pr. år, er disse baseret på et gennemsnit. 29. Beregningsforudsætningerne indebærer, at det vejledende lønomkostningstillæg, der beregnes, er en gennemsnitsbetragtning. 30. De samlede lønomkostninger pr. time fremkommer herefter som svendeløn plus procenttillæg. 31. Der er udarbejdet en prisliste for hvert fagområde. Enkelte overenskomsttillæg fremgår ikke af alle prislister, idet de kun relaterer sig til et bestemt fag, hvorfor de selvstændigt fremgår af det enkelte fags skema. 32. Derudover er der inden for det enkelte fag forskel på prislisterne afhængig af, om det er provinsen eller København/Nordsjælland, hvilket skyldes forskellige overenskomstfastsatte svendepriser. I følgende skema ses, hvorledes beregningerne fremkommer på baggrund af svendeprisen for en malersvend. Eksempel på tilbudsregning for en malersvend (1998) Type af tillæg Tillægget i kr./time 1 Beregningsandelen Beregningsandelen tillægget Akkumuleret tillæg Svendepris: 105,- 1000:105=9, Opmåler tillæg 4,00 % Løn under sygdom 9,52 58t100,00 2 =5.800,00 kr/år 3,49 kr/t 33, ,24 Feriefridage mv. 9,52 8t74,54 3 =569,32 kr/år 0,36 kr/t 21, ,48 Barns første sygedag Barselsløn Frihed ved barn under 14 Juleaftensdag Grundlovsdag Feriefridag I alt feriefridag mv. 4t100,00=400,00 kr/år 0,24 kr/t 11t74,54=819,94 kr/år 0,49 kr/t 7t100,00=700,00 kr/år 0,42 kr/t 4t100,00=400,00 kr/år 0,24 kr/t 8t100,00=800,00 kr/år 0,48 kr/t 2,23 kr/t Ferie - og SH-tillæg 16 % 1094,24 175, ,60 Arbejdsmarkedspension 3,40 % 1269,60 43, ,77 Kontingent BYG 1,14 % 1269,60 14, ,18 BYG: Landsektion maler 0,055 % 1269,60 0, ,88 Internt sikkerhedsarbejde 3,41 % 1269,60 43, ,17

5 5 af :02 1 og 2 ledighedsdag (skønnet antal gange; 5) 9, ,00=2.460,00 kr/år 1,48 kr/t 5246,00=1.230,00 kr/år 0,74 kr/t 2,22 kr/t 21, ,31 ATP (47 uger) 9, ,30=1.847,10 kr/år 1,11 kr/t 10, ,88 BST Bedriftssundhedstjeneste (gnst. pr. ansat) 9,52 505,00 kr/år 0,30 kr/t 2, ,74 A.M-bidrag 9,52 0,42 kr/t 4, ,74 (0,33 %) 4 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 9,52 1,64 kr/t 15, ,36 Ansvarsforsikring 9,52 0,84 kr/t 8, ,36 Sygeferiepenge (2dg) Faglært Ufaglært 9, ,20=188,40 kr/år 0,11 kr/t 2 94,20=188,40 kr/år 0,11 kr/t 1, ,41 Efteruddannelse (1dg/mand/år) 9,52 7,4t((100+16%)-74,54)=320,79kr/år 0,19 kr/t 1, ,22 Uddannelsesfond DA/LO 9,52 0,22kr/t 2, ,32 Uddannelsesfond BYG/MFD 9,52 0,02kr/t 0, ,51 PKU og AER 9, ,00kr/år 0,66 kr/t 6, ,80 Offentligt tilskud 9, ,40kr/år- 0,61 kr/t -5, ,99 Vejledende omkostningstillæg til svendeprisen for en malersvend: 1438, ,00=438,99 44% Anm: Der er skønnet på antallet af timer for løn under sygdom, feriefridag, 1. og 2. ledighedsdag og sygeferiepenge. Note 1 Der er timer / år. Note 2 Timeløn ved løn under sygdom for medarbejdere med 6 måneders anciennitet. Note 3 Max. Sygedagpenge ved løn under sygdom for forsikrede arbejdsgivere. Forsikringen der her er tale om, er en forsikringsordning under Den Sociale Ankestyrelse for mindre erhvervsdrivende. Note 4 Arbejdsgiverbidrag er bortfaldet fra år Tillæggene i prislisterne er for det første overenskomstfastsatte tillæg - værktøjspenge, ferieløn, søgnehelligdagsbetaling. For det andet lovpligtige bidrag - sygedagpenge, PKU, arbejdsskadeforsikring, AM-pension, sikkerhedsarbejde m.m. For det tredje forsikringsudgift for mindre erhvervsdrivende til forsikring mod løn under sygdom. Og for det fjerde kontingent til BYG. 34. I tillæg til prislisten er der et skema til beregning af antallet af produktive timer, således den enkelte virksomhed kan fastsætte sit eget skøn over bl.a. antallet af sygefraværstimer. 35. Nederst i skemaet fremkommer det samlede vejledende omkostningstillæg, som dækker lønudgift og

6 6 af :02 lønrelaterede omkostninger til svendeprisen. Pr. 20 okt.1999 udgør tillæggene tømrer- og snedkerarbejde i København og Nordsjælland: 43 % tømrer- og snedkerarbejde i provinsen: 39 % murerarbejde: 40 % arbejdsmandsarbejde: 38 % malerarbejde: 44 % jf. beregningen i skemaet ovenfor 36. Bagerst i prislisten er der et skema til beregning af virksomhedens generelle omkostninger - afskrivninger, udgifter til kontorhold, drift af materialeplads og værksted m.m.. Skemaet er en checkliste over omkostningsposter, som udover lønudgift og lønrelaterede omkostninger, har betydning for den samlede timepris, det vil sige mestertimeprisen. Skemaet indeholder ikke en særskilt post til angivelse af nettoavance eller salær. 37. Det er op til den enkelte virksomhed at indsætte egne forudsætninger i dette skema til beregning af de generelle omkostninger, og med udgangspunkt heri fastsætte mestertimeprisen. 38. Det, der således beregnes og udsendes i prislisterne til medlemmerne i BYG, er følgende punkter, der er markeret med stjerner: Akkordløn(fastsat pr. overenskomst)* +overenskomst tillæg* +lovpligtige tillæg* +kontingent til BYG* +forsikringsudgift* +omkostninger(generelle) +avance(heraf) =mestertimeprisen Vurdering 39. Medlemsvirksomhederne i BYG driver erhvervsvirksomhed. BYG's vedtagelse har betydning for konkurrenceforholdene mellem BYG's medlemmer, hvorved vedtagelsen er omfattet af konkurrenceloven, jf. 2. stk BYG's vedtagelse af prislister på tømrer- og snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde er indgået før den 1. januar 1998 og anmeldt inden den 1. juli 1998, hvorfor den er omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens 27, stk Vedtagelsen af prislister er ikke omfattet af 7 i konkurrenceloven, da BYG's medlemsvirksomheder tilsammen har en markedsandel på over 10 procent og en omsætning på over 1 mia. kr., jf. punkt Konkurrencerådet skal tage stilling til, om BYG's vedtagelse af prislister har konkurrencebegrænsende virkninger, som er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Hvis vedtagelsen er omfattet af forbudet, skal rådet tage stilling til, om der kan gives en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1. I tilfælde af at vedtagelsen ikke er omfattet af forbudet i konkurrenceloven 6, stk. 1, kan der gives en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, stk. 1. Konkurrenceloven 6 Anmelders synspunkter 43. Anmelder påpeger, at prislisterne er centrale for små og mellemstore håndværksvirksomheder. De administrative forhold forenkles, hvilket alt andet lige skulle være en fordel for samfundet, der kan udnytte håndværkerens evner som fagmand fremfor som administrator. 44. Med hensyn til skemaerne skal disse sikre, at der ved en omhyggelig kalkulation ikke glemmes poster, der har større eller mindre betydning for den samlede timepris, som håndværkeren er nødsaget til at beregne sig for, at virksomheden kan drives med overskud.

7 7 af : Anmelder er af den opfattelse, at prislisterne ikke er i strid med konkurrenceloven. Der er tale om et kalkulationsværktøj udviklet på basis af overenskomsterne på byggeområdet. 46. De beregninger, der foretages, er alene beregninger på sikre udgifter, mens dækningsbidrag beregnes individuelt. Hverken faste priser endsige vejledende priser er der tale om. Bestemmelserne begrænser således ikke medlemmernes mulighed for at træffe kommercielle beslutninger. Svendeprislisterne er en del af overenskomstssystemet inden for byggeri og er følgelig bindende som andre overenskomster, mens mesterprislisten er et kalkulationsværktøj, som medlemmer kan bruge ved kalkulation af byggeopgaver. Mange anvender andre metoder til kalkulation, idet der findes flere muligheder herfor i markedet. Styrelsens vurdering 47. For at en aftale kan få en ikke-indgrebserklæring efter 9, må aftalen ikke være omfattet af forbudet i konkurrenceloven 6, stk Spørgsmålet er, om BYG's prislister er en konkurrencebegrænsende vedtagelse omfattet af konkurrenceloven 6, eller om den ligger indenfor rammerne af den rådgivning, som er en naturlig opgave for en brancheforening. 49. I Kommissionens bemærkninger til Fenex-sagen, er det blevet påpeget, at udsendelse af oplysninger fra en branchesammenslutning, der kan hjælpe virksomheder med at beregne deres egne kostprisstrukturer, således at de selv kan fastsætte deres salgspriser, ikke må anses for at skabe en konkurrencebegrænsning i form af uniformering af priserne: Det er helt normalt at en faglig organisation yder sine medlemmer administrativ bistand, men den må ikke hverken direkte eller indirekte påvirke den frie konkurrence, bl.a. i form af udarbejdelse af tariffer, der finder anvendelse for alle virksomheder uanset deres kostprisstrukturer... En sådan risiko er derimod ikke nødvendigvis forbundet med udsendelse af oplysninger, der kan hjælpe virksomhederne med at beregne deres egne kostprisstrukturer, således at de selv kan fastsætte deres salgspriser. 50. Tilsvarende argument findes i en afgørelse under den tidligere konkurrencelov, hvor Konkurrencerådet og BYG opnåede en forhandlingsløsning på BYG's prislister for murer-, snedker- og tømrerarbejde. Løsningen tillod brug af prislister, der kun indeholdt beregninger af lønudgift og lønrelaterede omkostninger, da prislisterne efter denne løsningsmodel ikke ville virke til skade for effektiviteten i virksomhederne. 51. I sagen "Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen " genfindes lignende argument på pris - og kalkulationsvejledning fra brancheforeningen DK-U til medlemmerne: At DK-U vejleder sine medlemmer om pris- og lønudviklingen og om, hvilke faktorer medlemmerne skal huske at indregne i deres priser er som sådant uproblematisk 52. BYG's prislister på tømrer- og snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde indeholder et skema til brug for beregning af lønudgift og lønrelaterede omkostninger for en svend. 53. Den vejledning, der ligger i beregningerne, skønnes ikke at føre til uniformering af priserne. 54. Beregningsskemaernes formål er at tilsikre, at der på basis af svendelønnen foreligger en korrekt beregning af faktiske lønomkostninger inklusiv lønrelaterede omkostninger, der er en følge af lovgivning eller overenskomst. 55. I beregningerne er der imidlertid også indregnet BYG-kontingent og forsikringsudgift for mindre erhvervsdrivende. Dette må skønnes at ligge indenfor rammerne af, hvad en brancheforening kan rådgive sine medlemmer om. Disse poster kan kun i ringe grad påvirke størrelsen af tillægget til dækning af lønrelaterede omkostninger og har ikke betydning for, at den enkelte virksomhed drives på en teknisk og kommercielt hensigtsmæssig måde. 56. De gennemsnitsforudsætninger, der ligger til grund for beregningen af lønrelaterede omkostninger, må ligeledes vurderes til ikke at have særlig betydning for den endelige mesterpris. Desuden kan den enkelte virksomhed via systemet selv beregne egne lønomkostninger ud fra faktisk svendeløn og antallet af produktive timer. 57. Herudover indeholder prislisterne som nævnt checklister til brug for opgørelser af virksomhedens generelle omkostninger. Denne vejledning må anses for at være en del af det råderum, som en brancheforening må have mulighed for at rådgive sine medlemmer. 58. Prislisten indeholder ingen vejledning i indregning af indirekte omkostninger, bortset fra de nævnte

8 8 af :02 BYG-kontingent og forsikring, eller avance. Den enkelte virksomhed må selv beregne sin mestertimepris ud fra egne omkostningsstrukturer og avanceberegning. Der er således mulighed for konkurrence dels ved materialeindkøb og dels ved fastsættelse af mestertimepris udfra den enkelte virksomheds generelle omkostninger og avanceberegning. 59. BYG's prislister er et tilbud til korrekt beregning af lønudgift inklusiv lønrelaterede omkostninger og samtidig et kalkulationsværktøj i forbindelse med fastsættelse af individuelle mestertimepriser i forbindelse med byggeopgaver. Brug af egne metoder til erstatning eller supplement står det således ethvert medlem frit at foretage, uden risiko for sanktioner fra BYG. 60. I relation hertil kan nævnes, at der i markedet findes beregnerselskaber bl.a. V&S-byggedata, som sælger prisbøger, understøttet af specielt udviklede overslags- og kalkulationsskemaer, til brug ved kalkulation og overslagsberegning af bygge- og anlægsarbejder og ved udregning af renoverings- og driftsudgifter af byggeri. 61. På den baggrund må BYG's vedtagelse vurderes til ikke at være omfattet af forbudet i konkurrenceloven 6, stk.1.

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark.

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. Bygningsoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...7 1 Overenskomstens område...7 2 Definition af permanente

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN 25-01-2012 4/0120-0204-0259 /KB/ASJ/MEM PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 25. JANUAR 2012 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere