BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser"

Transkript

1 1 af :02 BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser Journal nr.2: /industri, lsp Rådsmøde den 29 marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt BYG's vedtagelse af prislister på tømrerog snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde. BYG ansøger om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk., BYG er branche- og arbejdsgiverorganisation for murer- og entreprenørvirksomheder, malervirksomheder samt fremstillingsvirksomheder med tilknytning til byggeriet. BYG havde pr. 1. januar medlemmer. 3. BYG har udarbejdet prislister, som anviser et vejledende procentvis tillæg til svendelønnen, som medlemmer af BYG kan anvende ved beregning af samlede lønomkostninger, d.v.s. udbetalt svendeløn plus lønrelaterede omkostninger. Tillægget, der beregnes i prislisterne, er de overenskomst- og lovbestemte tillæg (feriepenge, ATP, sikkerhedsarbejde mv.). Derudover er der indregnet en forsikringsudgift til forsikring mod løn under sygdom, hvilket er relevant for den mindre erhvervsdrivende, samt kontingent til BYG. 4. I tillæg til prislisten er der desuden to skemaer, udformet som checkliste til brug for beregning af den enkelte virksomheds individuelle mestertimepris. Det ene skema opregner omkostningsposter, som har større eller mindre betydning for den samlede timepris, mens det andet skema er til brug for beregning af antallet af produktive timer i den enkelte virksomhed. Det er op til den enkelte virksomhed at indsætte tal udfra egne omkostningsforhold i disse skemaer. Systemet kan således også anvendes som kalkulationsværktøj i forbindelse med fastsættelse af tilbudsprisen på byggeopgaver. Systemet indeholder dog hverken værktøjer til beregning af materialeudgifter eller fastsættelse af nettoavancen/salærer. 5. Spørgsmålet er, om BYG's prislister er en konkurrencebegrænsende vedtagelse omfattet af konkurrenceloven 6, eller om den ligger indenfor rammerne af den rådgivning, som er en lovlig opgave for en brancheforening. 6. Efter Konkurrencestyrelsens opfattelse er prislisterne ikke omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk.1, hvorfor der kan meddeles BYG en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens I vurderingen er der lagt vægt på, at virksomhederne selv fastsætter prisen udfra egne omkostningsforhold og avanceberegning, og at prislisterne ikke skønnes at have en prisuniformerende virkning. Beslutning 8. Det meddeles BYG, at prislisterne ikke, efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til, er omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrenceloven 6, stk. 1, jf. konkurrenceloven Der er lagt til grund, at den vejledning BYG yder til medlemmerne i form af prislisterne ikke medvirker til at uniformere priserne. 10. I vurderingen af dette er der lagt vægt på, at virksomhederne selv fastsætter deres mestertimepriser udfra egne omkostningsforhold og avanceberegning. Desuden kan den enkelte virksomhed via systemet foretage sine egne beregninger ud fra faktisk svendeløn og antallet af produktive timer og dermed individuelt beregne egne lønomkostninger, d.v.s. svendeløn plus lønrelaterede omkostninger. Sagsfremstilling Sagens anledning 11. BYG har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt vedtagelse af prislister på tømrer- og snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde.

2 2 af : BYG ansøger om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. Foreningen 13. BYG er branche- og arbejdsgiverorganisation for murer- og entreprenørvirksomheder, malervirksomheder samt fremstillingsvirksomheder med tilknytning til byggeriet. BYG blev etableret i 1991 gennem en sammenslutning af en række brancheorganisationer, og det er BYG's formål at varetage overenskomstmæssige, arbejdsmarkedspolitiske, erhvervspolitiske og servicemæssige opgaver for medlemmerne. 14. BYG driver desuden erhvervsvirksomhed i form af datterselskaberne Ejendomsaktieselskabet Kejsergade, som ejer og driver bygningen for foreningens hovedkontor og BYG Service ApS, som er et investeringsselskab. BYG Service ApS består af 3 datterselskaber; BYG forsikringsservice A/S, BYG Beregnerselskaber ApS og BYG Erhverv A/S. 15. BYG havde pr. 1. januar medlemmer og er en af de største arbejdsgiverforeninger under DA målt på antallet af medlemmer. Af oversigten ses BYG's organisatoriske tilknytning i DA. De 5 grupper fordeler sig på 16 arbejdsgiverorganisationer, hvori bl.a. Dansk Industri og Danske Entreprenører indgår med henholdsvis og 1000 medlemsvirksomheder. BYG's medlemmers fordeling på fagsektioner fremgår af nedenstående tabel. Medlemsfordeling på fagsektioner i procent, 1998 Træsektionen 50 Murer og entreprenørsektionen 40 Maling og overfladebehandlings-sektionen 4 Industrisektionen 1 6 Note 1 Dækker over varefremstillende eller industrielt orienterede virksomheder, som f.eks. vinduesproducenter. 16. Som medlem af BYG er man samtidig medlem af en lokalforening, og kan bruge BYG's regionale servicekontorer i det daglige. Disse kontorer yder en generel service i spørgsmål om overenskomstmæssige forhold, arbejdsmiljømæssige forhold, faglig rådgivning m.m BYG har ikke oplyst, hvor stor en markedsandel medlemsvirksomhederne har, men udtaler, at medlemmerne tilsammen har en væsentlig andel af byggeriet. 18. Konkurrencestyrelsen har skønnet, at den samlede brancheomsætning på de berørte fagområder er på knap mio. kr.. Udfra den generelle erhvervstatistik kan beregnes, at den gennemsnitlige omsætning pr virksomhed udgør omkring 2 mio. kr., og at der i gennemsnit er ansat 3-4 personer pr. virksomhed. Samlet omsætning, antal virksomheder og medlemmer af BYG på de berørte områder, fremgår af nedenstående tabel. Medlemmer af BYG fordelt på de relevante fagområder i mio. kr. Fagområde Omsætning Antal virksomheder Heraf medlemmer af BYG I procent Murer Tømrer/snedker

3 3 af :02 Maler Ialt Kilde: Generel erhvervsstatistik og handel, 1998: 11, Regnskabsstatistik, tabel 4. Medlemsliste fra BYG Note 1. De resterende antal medlemmer op til de 4350 dækker over industrisektionen i BYG. 19. Medlemsvirksomhederne i BYG har således en samlet andel af virksomhederne på de berørte områder på ca. 30 procent. Det bemærkes, at det navnlig er inden for murerfaget og til dels tømrer/snedkerfaget, at en stor del af virksomhederne er medlemmer af BYG. 20. I opgørelsen er der ikke taget højde for, om der måtte være forskelle i størrelsen af de virksomheder, der er eller ikke er medlemmer i BYG, idet der ikke foreligger oplysninger herom. Det må dog antages, at de opgjorte markedsandele undervurderer BYG's andel af de pågældende fagområder, idet der af en normtalsundersøgelse af BYG's medlemmer fremgår, at den gennemsnitlige omsætning i 1998 var på 12 mio. kr. BYG's medlemsvirksomheder er således, ifølge normtalsundersøgelsen, større end gennemsnittet af alle virksomheder på området, hvor den gennemsnitlige omsætning, som nævnt, andrager omkring 2 mio. kr. Det relevante marked Produktmarkedet 21. Det relevante produktmarked er udførende byggevirksomhed inden for hvert af håndværksfagene murer, tømrer/snedker og maler samt entreprenørvirksomhed indenfor bygge og anlægsbranchen. Det geografiske marked 22. Anmelder har anført, at det primært er i Danmark, at BYG's medlemmer opererer. I en normtalsundersøgelse af BYG's medlemmer, fremgår det, at eksportandelen af den samlede omsætning for BYG's medlemmer i 1999, var på 3 procent. 23. Det geografiske marked i sagen fastlægges til Danmark. Anvendelsen af kalkulationssystemet på det relevante marked 24. Anmelder anfører, at det er usikkert, hvor stor udbredelsen af prislisterne som kalkulationsværktøj i forbindelse med byggeopgaver er, hvorimod værktøjet til sikring af korrekt beregning af lønudgiften plus lønrelaterede omkostninger, som er en del af prislisterne, er meget anvendt. Vedtagelsens indhold 25. Vedtagelsen omhandler et kalkulationssystem til anvendelse på tøm-rer- og snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde. Sidstnævnte gruppe dækker arbejdsmænd indenfor jord og betonarbejde samt murerarbejde. Kontingentbetalende medlemmer i BYG har mulighed for at anvende prislisterne. Systemet benævnes af BYG, som "prislister", men den umiddelbare anvendelse af systemet er som grundlag til korrekt beregning af lønomkostninger, d.v.s. svendeløn plus lønrelaterede omkostninger. 26. I prislisten er der desuden skemaer udformet som checklister til brug for beregning af den enkelte virksomheds individuelle omkostninger; dels generelle omkostninger og dels antallet af produktive timer, og systemet giver dermed mulighed for, at den enkelte virksomhed kan foretage sin egne beregninger af individuelle mestertimepriser. Systemet kan således også anvendes som kalkulationsværktøj i forbindelse med fastsættelse af tilbudsprisen på byggeopgaver. Systemet indeholder dog hverken værktøjer til beregning af materialeudgifter eller fastsættelse af nettoavancen/salærer. Beregning af lønudgift inklusiv lønrelaterede omkostninger 27. Prislisterne er baseret på den overenskomstfastsatte svendepris, som angiver den akkordløn, som svenden får udbetalt pr. enhed for alle typer af arbejde - for en malersvend vil det eksempelvis være pr. m2 malet væg. Med dette udgangspunkt beregnes et procentvis tillæg til svendeprisen, som skal dække en række overenskomst- og lovpligtige tillæg til svendeprisen. I tillægget indregnes desuden en forsikringsudgift til

4 4 af :02 forsikring mod løn under sygdom, hvilket er relevant for den mindre erhvervsdrivende, samt kontingent til BYG. 28. Det vejledende lønomkostningstillæg, der beregnes, er baseret på et håndværksfirma med 5 ansatte. Dette har blandt andet betydning ved udregning af internt sikkerhedsarbejde, offentligt tilskud og forsikring for mindre arbejdsgivere. Ved beregning af antallet af produktive timer pr. år, er disse baseret på et gennemsnit. 29. Beregningsforudsætningerne indebærer, at det vejledende lønomkostningstillæg, der beregnes, er en gennemsnitsbetragtning. 30. De samlede lønomkostninger pr. time fremkommer herefter som svendeløn plus procenttillæg. 31. Der er udarbejdet en prisliste for hvert fagområde. Enkelte overenskomsttillæg fremgår ikke af alle prislister, idet de kun relaterer sig til et bestemt fag, hvorfor de selvstændigt fremgår af det enkelte fags skema. 32. Derudover er der inden for det enkelte fag forskel på prislisterne afhængig af, om det er provinsen eller København/Nordsjælland, hvilket skyldes forskellige overenskomstfastsatte svendepriser. I følgende skema ses, hvorledes beregningerne fremkommer på baggrund af svendeprisen for en malersvend. Eksempel på tilbudsregning for en malersvend (1998) Type af tillæg Tillægget i kr./time 1 Beregningsandelen Beregningsandelen tillægget Akkumuleret tillæg Svendepris: 105,- 1000:105=9, Opmåler tillæg 4,00 % Løn under sygdom 9,52 58t100,00 2 =5.800,00 kr/år 3,49 kr/t 33, ,24 Feriefridage mv. 9,52 8t74,54 3 =569,32 kr/år 0,36 kr/t 21, ,48 Barns første sygedag Barselsløn Frihed ved barn under 14 Juleaftensdag Grundlovsdag Feriefridag I alt feriefridag mv. 4t100,00=400,00 kr/år 0,24 kr/t 11t74,54=819,94 kr/år 0,49 kr/t 7t100,00=700,00 kr/år 0,42 kr/t 4t100,00=400,00 kr/år 0,24 kr/t 8t100,00=800,00 kr/år 0,48 kr/t 2,23 kr/t Ferie - og SH-tillæg 16 % 1094,24 175, ,60 Arbejdsmarkedspension 3,40 % 1269,60 43, ,77 Kontingent BYG 1,14 % 1269,60 14, ,18 BYG: Landsektion maler 0,055 % 1269,60 0, ,88 Internt sikkerhedsarbejde 3,41 % 1269,60 43, ,17

5 5 af :02 1 og 2 ledighedsdag (skønnet antal gange; 5) 9, ,00=2.460,00 kr/år 1,48 kr/t 5246,00=1.230,00 kr/år 0,74 kr/t 2,22 kr/t 21, ,31 ATP (47 uger) 9, ,30=1.847,10 kr/år 1,11 kr/t 10, ,88 BST Bedriftssundhedstjeneste (gnst. pr. ansat) 9,52 505,00 kr/år 0,30 kr/t 2, ,74 A.M-bidrag 9,52 0,42 kr/t 4, ,74 (0,33 %) 4 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 9,52 1,64 kr/t 15, ,36 Ansvarsforsikring 9,52 0,84 kr/t 8, ,36 Sygeferiepenge (2dg) Faglært Ufaglært 9, ,20=188,40 kr/år 0,11 kr/t 2 94,20=188,40 kr/år 0,11 kr/t 1, ,41 Efteruddannelse (1dg/mand/år) 9,52 7,4t((100+16%)-74,54)=320,79kr/år 0,19 kr/t 1, ,22 Uddannelsesfond DA/LO 9,52 0,22kr/t 2, ,32 Uddannelsesfond BYG/MFD 9,52 0,02kr/t 0, ,51 PKU og AER 9, ,00kr/år 0,66 kr/t 6, ,80 Offentligt tilskud 9, ,40kr/år- 0,61 kr/t -5, ,99 Vejledende omkostningstillæg til svendeprisen for en malersvend: 1438, ,00=438,99 44% Anm: Der er skønnet på antallet af timer for løn under sygdom, feriefridag, 1. og 2. ledighedsdag og sygeferiepenge. Note 1 Der er timer / år. Note 2 Timeløn ved løn under sygdom for medarbejdere med 6 måneders anciennitet. Note 3 Max. Sygedagpenge ved løn under sygdom for forsikrede arbejdsgivere. Forsikringen der her er tale om, er en forsikringsordning under Den Sociale Ankestyrelse for mindre erhvervsdrivende. Note 4 Arbejdsgiverbidrag er bortfaldet fra år Tillæggene i prislisterne er for det første overenskomstfastsatte tillæg - værktøjspenge, ferieløn, søgnehelligdagsbetaling. For det andet lovpligtige bidrag - sygedagpenge, PKU, arbejdsskadeforsikring, AM-pension, sikkerhedsarbejde m.m. For det tredje forsikringsudgift for mindre erhvervsdrivende til forsikring mod løn under sygdom. Og for det fjerde kontingent til BYG. 34. I tillæg til prislisten er der et skema til beregning af antallet af produktive timer, således den enkelte virksomhed kan fastsætte sit eget skøn over bl.a. antallet af sygefraværstimer. 35. Nederst i skemaet fremkommer det samlede vejledende omkostningstillæg, som dækker lønudgift og

6 6 af :02 lønrelaterede omkostninger til svendeprisen. Pr. 20 okt.1999 udgør tillæggene tømrer- og snedkerarbejde i København og Nordsjælland: 43 % tømrer- og snedkerarbejde i provinsen: 39 % murerarbejde: 40 % arbejdsmandsarbejde: 38 % malerarbejde: 44 % jf. beregningen i skemaet ovenfor 36. Bagerst i prislisten er der et skema til beregning af virksomhedens generelle omkostninger - afskrivninger, udgifter til kontorhold, drift af materialeplads og værksted m.m.. Skemaet er en checkliste over omkostningsposter, som udover lønudgift og lønrelaterede omkostninger, har betydning for den samlede timepris, det vil sige mestertimeprisen. Skemaet indeholder ikke en særskilt post til angivelse af nettoavance eller salær. 37. Det er op til den enkelte virksomhed at indsætte egne forudsætninger i dette skema til beregning af de generelle omkostninger, og med udgangspunkt heri fastsætte mestertimeprisen. 38. Det, der således beregnes og udsendes i prislisterne til medlemmerne i BYG, er følgende punkter, der er markeret med stjerner: Akkordløn(fastsat pr. overenskomst)* +overenskomst tillæg* +lovpligtige tillæg* +kontingent til BYG* +forsikringsudgift* +omkostninger(generelle) +avance(heraf) =mestertimeprisen Vurdering 39. Medlemsvirksomhederne i BYG driver erhvervsvirksomhed. BYG's vedtagelse har betydning for konkurrenceforholdene mellem BYG's medlemmer, hvorved vedtagelsen er omfattet af konkurrenceloven, jf. 2. stk BYG's vedtagelse af prislister på tømrer- og snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde er indgået før den 1. januar 1998 og anmeldt inden den 1. juli 1998, hvorfor den er omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens 27, stk Vedtagelsen af prislister er ikke omfattet af 7 i konkurrenceloven, da BYG's medlemsvirksomheder tilsammen har en markedsandel på over 10 procent og en omsætning på over 1 mia. kr., jf. punkt Konkurrencerådet skal tage stilling til, om BYG's vedtagelse af prislister har konkurrencebegrænsende virkninger, som er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Hvis vedtagelsen er omfattet af forbudet, skal rådet tage stilling til, om der kan gives en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1. I tilfælde af at vedtagelsen ikke er omfattet af forbudet i konkurrenceloven 6, stk. 1, kan der gives en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, stk. 1. Konkurrenceloven 6 Anmelders synspunkter 43. Anmelder påpeger, at prislisterne er centrale for små og mellemstore håndværksvirksomheder. De administrative forhold forenkles, hvilket alt andet lige skulle være en fordel for samfundet, der kan udnytte håndværkerens evner som fagmand fremfor som administrator. 44. Med hensyn til skemaerne skal disse sikre, at der ved en omhyggelig kalkulation ikke glemmes poster, der har større eller mindre betydning for den samlede timepris, som håndværkeren er nødsaget til at beregne sig for, at virksomheden kan drives med overskud.

7 7 af : Anmelder er af den opfattelse, at prislisterne ikke er i strid med konkurrenceloven. Der er tale om et kalkulationsværktøj udviklet på basis af overenskomsterne på byggeområdet. 46. De beregninger, der foretages, er alene beregninger på sikre udgifter, mens dækningsbidrag beregnes individuelt. Hverken faste priser endsige vejledende priser er der tale om. Bestemmelserne begrænser således ikke medlemmernes mulighed for at træffe kommercielle beslutninger. Svendeprislisterne er en del af overenskomstssystemet inden for byggeri og er følgelig bindende som andre overenskomster, mens mesterprislisten er et kalkulationsværktøj, som medlemmer kan bruge ved kalkulation af byggeopgaver. Mange anvender andre metoder til kalkulation, idet der findes flere muligheder herfor i markedet. Styrelsens vurdering 47. For at en aftale kan få en ikke-indgrebserklæring efter 9, må aftalen ikke være omfattet af forbudet i konkurrenceloven 6, stk Spørgsmålet er, om BYG's prislister er en konkurrencebegrænsende vedtagelse omfattet af konkurrenceloven 6, eller om den ligger indenfor rammerne af den rådgivning, som er en naturlig opgave for en brancheforening. 49. I Kommissionens bemærkninger til Fenex-sagen, er det blevet påpeget, at udsendelse af oplysninger fra en branchesammenslutning, der kan hjælpe virksomheder med at beregne deres egne kostprisstrukturer, således at de selv kan fastsætte deres salgspriser, ikke må anses for at skabe en konkurrencebegrænsning i form af uniformering af priserne: Det er helt normalt at en faglig organisation yder sine medlemmer administrativ bistand, men den må ikke hverken direkte eller indirekte påvirke den frie konkurrence, bl.a. i form af udarbejdelse af tariffer, der finder anvendelse for alle virksomheder uanset deres kostprisstrukturer... En sådan risiko er derimod ikke nødvendigvis forbundet med udsendelse af oplysninger, der kan hjælpe virksomhederne med at beregne deres egne kostprisstrukturer, således at de selv kan fastsætte deres salgspriser. 50. Tilsvarende argument findes i en afgørelse under den tidligere konkurrencelov, hvor Konkurrencerådet og BYG opnåede en forhandlingsløsning på BYG's prislister for murer-, snedker- og tømrerarbejde. Løsningen tillod brug af prislister, der kun indeholdt beregninger af lønudgift og lønrelaterede omkostninger, da prislisterne efter denne løsningsmodel ikke ville virke til skade for effektiviteten i virksomhederne. 51. I sagen "Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen " genfindes lignende argument på pris - og kalkulationsvejledning fra brancheforeningen DK-U til medlemmerne: At DK-U vejleder sine medlemmer om pris- og lønudviklingen og om, hvilke faktorer medlemmerne skal huske at indregne i deres priser er som sådant uproblematisk 52. BYG's prislister på tømrer- og snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde indeholder et skema til brug for beregning af lønudgift og lønrelaterede omkostninger for en svend. 53. Den vejledning, der ligger i beregningerne, skønnes ikke at føre til uniformering af priserne. 54. Beregningsskemaernes formål er at tilsikre, at der på basis af svendelønnen foreligger en korrekt beregning af faktiske lønomkostninger inklusiv lønrelaterede omkostninger, der er en følge af lovgivning eller overenskomst. 55. I beregningerne er der imidlertid også indregnet BYG-kontingent og forsikringsudgift for mindre erhvervsdrivende. Dette må skønnes at ligge indenfor rammerne af, hvad en brancheforening kan rådgive sine medlemmer om. Disse poster kan kun i ringe grad påvirke størrelsen af tillægget til dækning af lønrelaterede omkostninger og har ikke betydning for, at den enkelte virksomhed drives på en teknisk og kommercielt hensigtsmæssig måde. 56. De gennemsnitsforudsætninger, der ligger til grund for beregningen af lønrelaterede omkostninger, må ligeledes vurderes til ikke at have særlig betydning for den endelige mesterpris. Desuden kan den enkelte virksomhed via systemet selv beregne egne lønomkostninger ud fra faktisk svendeløn og antallet af produktive timer. 57. Herudover indeholder prislisterne som nævnt checklister til brug for opgørelser af virksomhedens generelle omkostninger. Denne vejledning må anses for at være en del af det råderum, som en brancheforening må have mulighed for at rådgive sine medlemmer. 58. Prislisten indeholder ingen vejledning i indregning af indirekte omkostninger, bortset fra de nævnte

8 8 af :02 BYG-kontingent og forsikring, eller avance. Den enkelte virksomhed må selv beregne sin mestertimepris ud fra egne omkostningsstrukturer og avanceberegning. Der er således mulighed for konkurrence dels ved materialeindkøb og dels ved fastsættelse af mestertimepris udfra den enkelte virksomheds generelle omkostninger og avanceberegning. 59. BYG's prislister er et tilbud til korrekt beregning af lønudgift inklusiv lønrelaterede omkostninger og samtidig et kalkulationsværktøj i forbindelse med fastsættelse af individuelle mestertimepriser i forbindelse med byggeopgaver. Brug af egne metoder til erstatning eller supplement står det således ethvert medlem frit at foretage, uden risiko for sanktioner fra BYG. 60. I relation hertil kan nævnes, at der i markedet findes beregnerselskaber bl.a. V&S-byggedata, som sælger prisbøger, understøttet af specielt udviklede overslags- og kalkulationsskemaer, til brug ved kalkulation og overslagsberegning af bygge- og anlægsarbejder og ved udregning af renoverings- og driftsudgifter af byggeri. 61. På den baggrund må BYG's vedtagelse vurderes til ikke at være omfattet af forbudet i konkurrenceloven 6, stk.1.

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

PAR's vejledende honorarregler

PAR's vejledende honorarregler PAR's vejledende honorarregler Journal nr 3:1120-0301-85/MVJ/Service Rådsmøde d. 26. september 2001 Resumé 1. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) har den 26. september 2000 foretaget anmeldelse af deres

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse Pladsen til Kassen Journal nr.3/1120-0100-0930, 3/1120-0301-0293/VARFI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

Hvad koster sygefraværet

Hvad koster sygefraværet Hvad koster sygefraværet - direkte og indirekte omkostninger Hvad koster sygefraværet? I dette hæfte finder du eksempler på, hvordan man kan opgøre de økonomiske omkostninger ved en virksomheds sygefravær.

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

DOM. Københavns Byret. Udskrift af dombogen. Sagens baggrund og parternes påstande. afsagt den 15. december 2011 i sag

DOM. Københavns Byret. Udskrift af dombogen. Sagens baggrund og parternes påstande. afsagt den 15. december 2011 i sag Københavns Byret S0K-91250-00002-11 Udskrift af dombogen DOM afsagt den 15. december 2011 i sag SS 2-9016/2011 Anklagemyndigheden mod Dansk Grønningen 17 1270 København K Sagens baggrund og parternes påstande.

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING 18.12.2013 13/05235 BFJ & KRM DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE... 4 2.1 Tilsagn...

Læs mere

Ansøgning om optagelse

Ansøgning om optagelse Ansøgning om optagelse Er du en dygtig håndværker? Så garanterer vi gerne for dit arbejde. Vi gør os umage Virksomheden CVR-nummer: Hjemmeside: E-mail: Medlemsnummer: (udfyldes af Dansk Håndværk) Telefon:

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere