Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid"

Transkript

1 Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid

2 Indhold Forord 3 PwC Danmark 4 Den juridiske struktur og ejerskab 4 Vores ledelsesstruktur og kultur 4 Grundlaget for partnernes vederlag 9 PwC-netværket 10 PwC s interne kvalitetsstyringssystem 12 Ledelsens erklæring om kvalitetsstyringssystemet og uafhængighedspolitikken 18 PwC s omsætning 2011/12 19 PwC s revisions- og erklæringskunder, omfattet af RL 21, stk PwC s kapitalejere 23 2 Gennemsigtighedsrapport 2011/12

3 Tillid som den afgørende faktor Tilliden til PwC er afgørende for vores forretning. Et udgangspunkt for denne tillid er naturligvis, at vi har en høj grad af gennemsigtighed i forhold til måden, vi driver forretning på. Derfor kan du i gennemsigtighedsrapporten få en forståelse af, hvordan PwC Danmark er organiseret som medlem af det globale PwC-netværk, samt hvordan og på hvilket grundlag PwC Danmark ledes. Til at understøtte dette redegøres for, hvilke systemer og procedurer vi har etableret for altid at minimere risikoen for fejl og sikre en høj kvalitet. Den finansielle krise har øget fokus på revisors rolle, og i forlængelse heraf har Europa- Kommissionens udspil til en reform af revisionsmarkedet skærpet kvalitetsagendaen yderligere. PwC støtter alle forslag, der sikrer revisors uafhængighed og et velfungerende transparent marked for revisionsydelser. Vi støtter dog ikke Europa- Kommissionens forslag i den form, de er fremsat, idet det vil føre til dårligere kvalitet i revisionen og påføre virksomhederne øgede omkostninger. Derfor arbejder PwC også aktivt og konstruktivt på at forbedre forslagene fra Europa- Kommissionen. Kvalitetsagendaen er en væsentlig del af vores strategi, og vi har et vedholdende fokus på høj kvalitet i alle vores processer, fordi vi vil være det revisions-, skatte- og rådgivningshus, som altid leverer den højeste kvalitet til vores kunder. Nedenfor får du et hurtigt indblik i nogle af de væsentlige områder, vores gennemsigtighedsrapport kommer ind på, og du kan læse meget mere om dette i hele gennemsigtighedsrapporten, som er udarbejdet i overensstemmelse med revisorlovens 27 og det Europæiske Råds ottende direktiv. Gennemsigtighedsrapporten kort og godt PwC Danmark er et statsautoriseret revisionspartnerselskab, der fungerer som en uafhængig selvstændig juridisk enhed som medlem af det globale PwCnetværk PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). PwC Danmark ejes, ledes og drives af virksomhedens partnere. Som partnerselskab er det afgørende for udviklingen af vores virksomhed, at vi har de rette processer og ledelsesorganer. Vi er i partnerselskabet organiseret med en bestyrelse, en Partner Affairs Committee, en Territory Senior Partner og en direktion. Ledelsen varetages af PwC s direktion (Management Board) og bestyrelse, mens vores Partner Affairs Committee varetager generelle partnerforhold. Kvalitet er et altafgørende parameter for at leve op til hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant. Derfor har vi et vedholdende fokus på kvalitet og arbejder systematisk med udvikling og effektivisering af vores kvalitets- og risikostyringssystemer, så vi altid på et uafhængigt grundlag leverer revisions-, skatte- og rådgivningsydelser af høj kvalitet. Som afslutning på gennemsigtighedsrapporten afgiver PwC s ledelse en erklæring på, at de beskrevne kvalitetsstyringssystemer og uafhængighedspolitikker er effektive, og at lovkrav overholdes. Endvidere viser vi PwC's samlede omsætning fordelt på typer af ydelser, ligesom du også finder en liste med revisionskunder af interesse for offentligheden. God læselyst! Gennemsigtighedsrapport 2011/12 3

4 PwC Danmark PwC Danmark er et statsautoriseret revisionspartnerselskab, der ejes, ledes og drives af virksomhedens partnere. Som partnerselskab er det afgørende for udviklingen af vores virksomhed, at vi har de rette processer og ledelsesorganer, der skaber aktiv dialog og inddragelse. I PwC Danmark har vi en bestyrelse, en Partner Affairs Committee, en Territory Senior Partner og en direktion. Læs mere om vores organisering, ledelsesstruktur og processer her. Den juridiske struktur og ejerskab PwC i Danmark er et statsautoriseret revisionspartnerselskab, der har selskabets partnere som de ultimative ejere, herefter også benævnt kapitalejere. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC P/S) ejes dels af selskabets partnere, dels via et personligt ejet anpartsselskab og dels via Strandvejen 44 Finans ApS. Der drives alene revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed i PwC P/S. Nedenfor følger et selskabsdiagram over de forskellige selskaber, der er tilknyttet PwC P/S. Vores ledelsesstruktur og kultur PwC Danmark er en revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed, der ejes, ledes og drives af selskabets partnere (kapitalejere). Ledelsen af selskabet varetages af den af kapitalejerne valgte Territory Senior Partner, som også er PwC Danmarks adm. direktør, den øvrige direktion (Management Board) og bestyrelsen. Endvidere er der etableret en Partner Affairs Committee, der har til formål at varetage generelle partnerforhold. Ledelsen understøttes af tre committees, Markets Committee, Business Committee og People Committee, der hver har en leder, der også indgår i Management Board. Endelig er PwC s forskellige stabsfunktioner samlet i Operations, der har til opgave at støtte PwC s ledelse og medarbejdere i opnåelse af PwC s mål og visioner. Vores virksomheds- og ledelseskultur bygger på en række centrale værdier og et adfærdskodeks, som har afgørende betydning for, hvordan vores ledelse og medarbejdere agerer. Det kalder vi PwC Experience. PwC Experience PwC's ejerstruktur Kapitalejere (Partnere i PwC) PwC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Strandvejen 44 Finans ApS Personlige Holdingselskaber Tre inaktive datterselskaber PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (i daglig tale PwC ) 4 Gennemsigtighedsrapport 2011/12

5 er fundamentet i vores virksomhedskultur og understøtter vores beslutninger og handlinger på vejen mod fælles og individuel succes. I vores tilgang til ledelse ønsker vi at gå foran og at stimulere modet til at stå frem, tage initiativ og fremme åbenhed, ansvarlighed og fællesskab. PwC Danmark er et partnerskab, og dermed er det også afgørende for udviklingen af vores virksomhed og mennesker, at vi dyrker en åben dialog og formår gennem de rette processer og ledelsesorganer at skabe aktiv og reel inddragelse på vejen mod de bedste beslutninger. Vi har en vision om at være det revisions-, skatte- og rådgivningshus i Danmark, der skaber mest værdi for vores kunder. Dette når vi kun, hvis vi på alle afgørende områder stræber efter at være den bedste blandt dem, vi sammenligner os med og således også i relation til god selskabsledelse. Vi forholder os således aktivt til Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger og har herunder etableret en hensigtsmæssig ramme for og organisering af de øverste ledelsesorganer og kontrolsystemer. Dette sikrer, at vi agerer i overensstemmelse med gældende lovgivning, udvikler os i den rigtige retning, minimerer risici og har en aktiv og åben dialog med vores kapitalejere. Generalforsamling/ Kapitalejermøde Kapitalejerne udøver indflydelse ved at deltage i og afgive stemmer på PwC s generalforsamling i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Generalforsamlingen godkender årsrapport, anvendelse af overskud, valg af bestyrelse og revision, vedtægtsændringer mv. Fordeling af bestyrelsens og Management Boards opgaver og ansvar for ledelsen af PwC Danmark følger selskabslovens regler. Kapitalejerne udøver herudover indflydelse ved at deltage i og afgive stemmer på kapitalejermøder i henhold til den ejeraftale, der er vedtaget af kapitalejerne. Ejeraftalen regulerer kapitalejernes indbyrdes forhold. På kapitalejermøder træffes bl.a. beslutning om eventuelle ændringer af internationale aftaler vedrørende PwC-netværket, valget af Territory Senior Partner, der repræsenterer det danske selskab i PwC-netværket, valg af medlemmer til bestyrelsen og Partner Affairs Committee, beslutning om ind- og udtræden af kapitalejere, godkendelse af fordeling af vederlag til partnerne, væsentlige investeringer og andre overordnede forhold. Bestyrelsen Bestyrelsen fører tilsyn med direktionen og er ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabet. Det er bl.a. bestyrelsens opgave på direktionens oplæg at kvalitetssikre PwC s overordnede målsætninger, strategier, budgetter mv. Det er desuden bestyrelsens opgave at tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med, at PwC driver virksomhed i overensstemmelse med lovgivningen og de forpligtelser, som følger af PwC s internationale aftaler. PwC s bestyrelse består af seks kapitalejervalgte medlemmer samt to medarbejdervalgte medlemmer. Antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer øges fra to til tre medlemmer ved næste valg i Der er udarbejdet en forretningsorden for både direktionen og bestyrelsen, der begge gennemgås årligt for at sikre, at de er ajour med PwC s udvikling og behov. Partner Affairs Committee PwC Danmark har etableret en Partner Affairs Committee (PAC) som konsekvens af PwC s struktur som et selskab, ejet og ledet af partnere (kapitalejere). PAC er i forhold til selskabets PwC's organisation Bestyrelse og PAC Adm. direktør og Senior Partner Management Board Markets Committee People Committee Business Committee Gennemsigtighedsrapport 2011/12 5

6 PwC's bestyrelse Peter Hededam Christensen Formand Christian Klibo Næstformand Claus Lindholm Jacobsen Ole Jul Nielsen Gert Fisker Tomczyk Klaus Okholm Vibeke Hennings Outze Medarbejdervalgt Knud Fisker Medarbejdervalgt interne partnerforhold PwC s øverste myndighed, der styrker fællesskabet og varetager partnerkredsens interesser i relation til generelle partnerforhold. PAC består i dag af seks kapitalejere, der også er medlemmer af bestyrelsen. Valg af bestyrelse og PAC PwC s bestyrelse og PAC bliver valgt af kapitalejerne for en treårig periode på selskabets årlige generalforsamling. De medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges hvert fjerde år. Selskabet har en række kriterier for bestyrelsens sammensætning, så bestyrelsen bedst muligt afspejler PwC s forretningsmæssige, organisatoriske og geografiske struktur. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være statsautoriserede revisorer. Mindst to af bestyrelsens medlemmer skal komme fra Assurance, et medlem fra Tax og et medlem fra Advisory. Derudover skal mindst to af bestyrelsesmedlemmerne have fast kontoradresse på selskabets registrerede hjemstedsadresse, mens to øvrige bestyrelsesmedlemmer skal have registreret kontoradresse på andre PwCkontorer. Evaluering af bestyrelse og direktion PwC Danmark har en fastlagt evalueringsprocedure for bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsesevalueringen finder sted en gang årligt og forestås af bestyrelsesformanden. Også bestyrelsesformanden evalueres af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen evaluerer også direktionen årligt i forhold til selskabets vederlagspolitikker. Ligeledes evaluerer bestyrelsesformanden og den adm. direktør en gang om året deres samarbejde og afrapporterer herom til bestyrelsen. Bestyrelsen og PAC afholder seks til otte møder om året. Adm. direktør og Senior Partner I overensstemmelse med PwC s internationale bestemmelser vælges der en Territory Senior Partner af kapitalejerne i PwC Danmark. I henhold til PwC Danmarks vedtægter bliver Senior Partneren valgt for en periode på tre år og udpeges i forlængelse af valget som adm. direktør af PwC s bestyrelse. Genvalg af den adm. direktør og Senior Partner kan finde sted. Den adm. direktør udpeger den øvrige del af direktionen, som godkendes af PAC. Direktionen Direktionen (Management Board) er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer. Den består af adm. direktør og Senior Partner Mogens Nørgaard Mogensen, Managing Partner Kim Füchsel, markedsleder Lars Baungaard og lederne af selskabets tre forretningsområder hhv. Mikael Sørensen (Assurance), Jan Huusmann Christensen (Tax) og Michael Eriksen (Advisory). Ledelsen er herunder organiseret i tre committees, som afspejler vores 6 Gennemsigtighedsrapport 2011/12

7 PwC's Management Board Mogens Kim Nørgaard Füchsel Mogensen Managing Adm. direktør og Partner Senior Partner Lars Baungaard Markedsleder Mikael Sørensen Leder af Assurance Jan Huusmann Christensen Leder af Tax Michael Eriksen Leder af Advisory tre vigtigste områder for en fortsat succesfuld virksomhed Markets Committee, der har ansvaret for realisering af de markedsmæssige mål, Business Committee, der er ansvarlig for at sikre den operationelle drift af alle forretningsområder, og People Committee, der har ansvaret for eksekvering af mål på talentagendaen. Aktiv dialog med selskabets kapitalejere PwC Danmark tilstræber et vedvarende og højt informationsniveau gennem aktiv og åben dialog med selskabets kapitalejere og øvrige stakeholders om PwC s målsætning, udvikling og forventning til fremtiden. Det sker via kapitalejermøder, udsendelse af referater fra PAC- og bestyrelsesmøder, offentliggørelse af månedsrapporter og løbende partner-briefs. Partnerne har også et lukket forum på selskabets intranet, hvor der lægges nyheder op. Bestyrelsen og direktionen har derudover udformet en kommunikationsstrategi, der sikrer, at alle væsentlige informationer af betydning for kapitalejere og andre stakeholders offentliggøres. Den årlige generalforsamling er der, hvor kapitalejerne kan udøve indflydelse ved at deltage og afgive stemmer i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. PwC opfordrer alle kapitalejere gennem direkte henvendelse til at deltage i generalforsamlingen for at sikre den demokratiske proces. PwC's værdier Team Excellence Leadership er en integreret del af PwC s kerneadfærd Gennemsigtighedsrapport 2011/12 7

8 Antal medarbejdere og partnere Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte. Personaleomsætning Gennemsnitsalder 19,6 % 37år Personaleomsætningen ligger på 19,6 %, hvilket er forventeligt. Uddannelsestimer Samlet antal uddannelsestimer i 2011/12. Partnere, directors og senior managere Statsautoriserede Registrerede revisorer revisorer Andet* I alt Partnere heraf kapitalejere Directors Senior managere I alt 254** * Omfatter uddannelser som cand.jur., cand.merc., cand.merc.aud., MBA, ph.d., HD mv. ** Herudover er der yderligere 16 statsautoriserede revisorer med andre grades. Pr. 30. juni Gennemsigtighedsrapport 2011/12

9 Grundlaget for partnernes vederlag PwC har implementeret et etisk regelsæt, som sikrer, at PwC lever op til både de etiske krav, som omverdenen stiller til os, og til de krav, vi stiller til os selv. Et væsentligt element i PwC s etiske regelsæt er en fælles global ramme for fordelingen af overskud til partnerne (partnervederlagssystemet). De enkelte lande har en vis frihed i forbindelse med tilrettelæggelsen af partnervederlagssystemet, men alle systemerne bygger på principperne i den globale ramme. I PwC Danmark omfatter partnervederlagsssystemet tre kerneelementer. Partnerne belønnes: efter den rolle, de får tildelt i partnerskabet (responsibility income) efter, hvor godt de varetager deres ansvar (performance income) ud fra, hvor godt PwC Danmark klarer sig som helhed (equity income). PwC s partneraflønning hviler på ønsket om at motivere, anerkende og belønne partnerne for deres bidrag til virksomhedens udvikling, både som medlemmer af integrerede teams og som enkeltpersoner. Derudover følger vi de internationalt anerkendte etiske retningslinjer om aflønningsog bedømmelsespolitik, som foreskriver, at en revisionspartner ikke må bedømmes eller aflønnes på grundlag af dennes succes med at sælge andre ydelser end erklæringsopgaver med sikkerhed til sin revisionskunde. Hvert år gennemføres således en omfattende evalueringsproces, baseret på et balanced scorecard målepunkter, der tager udgangspunkt i PwC s værdier og strategiske prioriteringer. Herudover følger det af PwC s evalueringsproces, at der samtidig med at der udøves et vist skøn ved vurderingen af en partners indsats indgår en vurdering af partnerens opnåede mål. Processen følges tæt af ledelsen for at sikre, at partnere enkeltvist belønnes fair og rimeligt på et ensartet grundlag, ligesom den samlede partneraflønning også skal godkendes i Partner Affairs Committee. Statsautoriserede revisorer, der ikke er kapitalejere, kan i henhold til PwC s underskriftsregler underskrive revisionspåtegninger og andre erklæringer med sikkerhed som de endeligt ansvarlige. Disse statsautoriserede revisorers vederlag udgøres af en fast løn med tillæg af bonus, der fastlægges efter samme princip som for kapitalejere. PwC's strategiske indsatsområder Revenue Maximise Market Opportunities Talent Build in Strategic Capabilities Brand Deliver the PwC Experience Profitability Transform our Business Model Quality Build Quality Businesses Gennemsigtighedsrapport 2011/12 9

10 PwC-netværket PwC Danmark er en uafhængig selvstændig juridisk enhed, som er medlem af det globale PwC-netværk, PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Læs mere om organiseringen af vores globale PwC-netværk her. PwC-selskaberne verden over er medlem af PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). PwCIL er et globalt PwC-netværk, et medlemsbaseret selskab, som udgør en platform, hvor medlemmerne deler viden, færdigheder og ressourcer med henblik på at levere ydelser af en ensartet høj kvalitet til internationale og lokale kunder. PwCIL leverer ingen ydelser til kunderne, men varetager følgende primære aktiviteter: Identificering af markedsmuligheder og udvikling af dertil knyttede strategier, styrkelse af PwC s interne produkt-, kvalifikations- og vidennetværk, understøttelse af PwC s brand samt udvikling af fælles risiko- og kvalitetsstandarder, der skal sikre en ensartet praksis og overholdelse af uafhængighedspolitik og processer hos de enkelte medlemmer. Hvert enkelt medlem er en uafhængig selvstændig juridisk enhed, der er lokalt ejet og har en lokal ledelse. Det lokale ejerskab sikrer en indgående forståelse af det lokale marked og det individuelle PwC globalt 158 Vi er til stede i 10 Gennemsigtighedsrapport 2011/12 lande på 771 lokationer og er ca PwC er.

11 ansvar og initiativ, som ejerskabet motiverer til. Medlemmerne indgår ligeledes i regionale grupper, der fremmer samarbejde og sikrer anvendelse af fælles strategier, risikostyring og standarder for kvalitet. Via det globale netværk understøttes de enkelte medlemmer med en stærk lokal forankring af fælles metoder, videnbaser og teknologi samt af adgang til højt specialiseret ekspertise og thought leadership. Network governance PwC s regionale struktur består af tre store enheder (clusters): Americas, Asia og Central. Det danske selskab tilhører Central Cluster, der omfatter EUlandene, Centraleuropa, Rusland, Mellemøsten, Afrika og Indien. Ledelsesstrukturen i PwCIL består af Global Board, Network Leadership Team (som supporteres af Network Executive Team) og Strategy Council. PwC's Global Board består af 18 medlemmer, som repræsenterer interesser i alle medlemslandene og har det overordnede ansvar for god corporate governance i PwCIL. PwC s globale ledelsesteam (Network Leadership Team) består af fem medlemmer: Tre ledere fra hvert af de tre større firmaer i netværket, USA, Storbritannien og Kina, en formand samt et femte medlem. Lederne fra 17 andre større medlemsselskaber er udpeget som medlemmer af Strategy Council, der skal sikre, at de strategier og handlingsplaner, som det globale netværk beslutter, bliver implementeret og eksekveret. Gennemsigtighedsrapport 2011/12 11

12 PwC s interne kvalitetsstyringssystem Høj kvalitet er grundlaget for vores succes og er et højt prioriteret strategisk indsatsområde. I PwC Danmark har vi et konstant fokus på kvalitet, og vi arbejder systematisk med at udvikle og optimere vores kvalitets- og risikostyringsprocesser. Læs mere om vores code of conduct, kontrolmiljø, risikostyring mv. her. Den danske revisorlovgivning stiller strenge krav til etablering og anvendelse af kvalitetsstyringssystemer ved udførelse af erklæringsopgaver, hvor der til tredjemand afgives erklæringer med sikkerhed f.eks revisions- eller revisorerklæringer. I PwC er disse krav udvidet og tilpasset alle typer af opgaver, således at der sikres en ensartet høj kvalitet i alle de opgaver, vi udfører. Kvalitetsstyringssystemerne er ud over sikring af overholdelse af gældende standarder og selve kvaliteten i vores ydelser også med til at sikre, at vi bl.a. kun påtager os opgaver, vi har kompetencer og ressourcer til at udføre, og at vi overholder gældende krav til uafhængighed mv. Kvalitetsstyringssystemet, som beskrives mere indgående nedenfor, spænder vidt fra beskrivelse af regler og interne politikker og procedurer til praktiske værktøjer, som sikrer udførelse, dokumentation og rapportering i overensstemmelse med gældende regler. PwC s ledelse har stor fokus på risikostyring og på opretholdelse af vores høje kvalitet. Derfor er der udpeget personer inden for de forskellige forretningsområder, som har det daglige ansvar for løbende vedligeholdelse, udbygning og dokumentation af vores kvalitetsstyringssystemer, og som løbende kontrollerer, at systemerne anvendes. Herudover er Risk Management-funktionen pålagt at overvåge denne proces, hvilket bl.a. foretages ved gennemgang og test af de udførte kontrolprocedurer. ELEMENTER I VORES KVALITETS- STYRINGSSYSTEM Kontrolmiljø Tone at the top PwC s ledelse tilstræber gennem egen adfærd og eget engagement at sikre, at PwC signalerer uafhængighed, integritet og objektivitet. Dette sker dels gennem udsendelse af meddelelser til partnere og medarbejdere, dels ved indlæg på interne konferencer og gennem en omfattende intern undervisning. Ledelsen afholder endvidere løbende møder med de ansvarlige for kvalitetsstyringssystemet, hvor aktuelle forhold drøftes, og nye tiltag aftales, ligesom Risk Management-funktionen løbende orienterer ledelsen om resultatet af overvågningen af vores kvalitetsstyringssystem og dets anvendelse, således at ledelsen kan sikre sig, at vi til stadighed har et velfungerende og effektivt system til sikring af høj kvalitet i vores ydelser. Ledelsen forventer endvidere, at partnere og medarbejdere lever op til PwC s kerneværdier: Teamwork, Excellence og Leadership samt vores etiske regelsæt. Dette sikres via omfattende ledelsesinformation til partnere og medarbejdere samt via vores omfattende interne uddannelsesprogrammer. Whistleblower PwC tilskynder, at både omverdenen og vores medarbejdere og partnere har muligheden for at rapportere om og give udtryk for bekymringer om kritisable forhold. Vi har for at understrege vigtigheden af dette derfor udarbejdet en særskilt politik på området. 12 Gennemsigtighedsrapport 2011/12

13 PwC Danmark har derfor etableret en whistleblower-funktion, der sikrer fortrolig klageadgang til de øverst ansvarlige i vores organisation. Den kan bruges, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til vores virksomhed, partneres eller medarbejderes adfærd. Oplysninger behandles fuldt fortroligt og bliver sendt direkte til vores bestyrelsesformand og juridiske chef eller alternativt vores adm. direktør, hvis henvendelsen vedrører de to førstnævnte. PwC's code of conduct I PwC arbejder vi ud fra et globalt adfærdskodeks. Vi skal gøre det rigtige Det er et regelsæt, der vejleder os i, hvordan vi driver vores forretning og hjæper medarbejderne til at udvise etisk adfærd verden over. Vi skal værne om PwC s brand handle professionelt respektere andre bidrage til ansvarlig virksomhedsførelse Gennemsigtighedsrapport 2011/12 13

14 Uafhængighed, integritet og objektivitet PwC har ud over detaljerede retningslinjer og værktøjer til sikring af uafhængighed også omfattende systemer til overvågning af, at uafhængighedspolitikker, gældende lovgivning og standarder om uafhængighed overholdes både for PwC som helhed og for de enkelte medarbejdere. Samtidig sikres det, at uafhængighedspolitikker og -systemer til enhver tid er tilgængelige for alle partnere og medarbejdere, hvilket omfatter: Et internetbaseret globalt register over værdipapirer underlagt begrænsninger, som følge af at selskaberne er kunde hos PwC. Dette indebærer, at partnere og ledende medarbejdere skal søge forhåndsgodkendelse i forbindelse med eventuelle investeringer i værdipapirer. Det kræves endvidere, at partnere og ledende medarbejdere registrerer deres investeringer i værdipapirer i et særskilt system, således at det sikres, at partnere eller ledende medarbejdere ikke ejer værdipapirer, omfattet af investeringsforbud. Et internationalt forespørgselsog godkendelsessystem, der er tilrettelagt med henblik på at sikre, at de ydelser, der leveres til børsnoterede revisionskunder og andre revisionskunder af interesse for offentligheden, gennemgås og godkendes uden anmærkning. Hvis påkrævet, tilgodeser vi herigennem også, at sådanne ydelser forelægges vores kunders ledelse til forhåndsgodkendelse. Politik for indhentelse af personlige uafhængighedsbekræftelser fra partnere og medarbejdere, der deltager i erklæringsopgaver. Systemer, der først clearer og herefter overvåger forretningsforbindelser for at sikre overholdelse af relevant lovgivning. Politikker og procedurer, som sikrer, at relationer til samarbejdspartnere og leverandører følger de internationale etiske retningslinjer. Indhentelse af årlig bekræftelse fra partnere og alle medarbejdere, der udfører kundevendte opgaver om deres iagttagelse af begrænsninger vedrørende økonomiske interesser og bankforbindelser mv. Obligatorisk efteruddannelse med central registrering og overvågning. En central uafhængighedsfunktion, som kan konsulteres, når der opstår spørgsmål, ligesom denne løbende påser, at retningslinjer mv. er ajourført. Kontrol af udvalgte partneres, directors og ledende medarbejderes overholdelse af reglerne. Ingen enkeltkunde tegner sig for mere end cirka 3 % af PwC s danske omsætning eller indtjening. Det giver PwC og partnerne den nødvendige frihed til at handle med uafhængighed, objektivitet og integritet. Partnerrotation De revisionspartnere, som underskriver regnskaber mv. på børsnoterede revisionskunder og andre kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3, udskiftes hvert syvende år (dog hvert femte år på kunder, som er omfattet af U.S. Securities and Exchange Commissions og the Public Company Accounting Oversight Boards regler). Der findes desuden separate krav om udskiftning af nøglepartnere, som ikke underskriver regnskaber, men som spiller en væsentlig rolle i forbindelse med revisionen af børsnoterede kunder og for øvrige kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Også her sker der udskiftning hvert syvende år. Regler om at konsultere fageksperter Der findes detaljerede regler og krav om, at PwC s partnere skal konsultere fageksperter i forskellige situationer. De enkelte revisionsteam konsulterer centrale fagspecialister vedrørende særlige forhold, hvor omstændighederne taler herfor. Såfremt den ansvarlige partner på en revision er uenig i den rådgivning, der modtages fra PwC s centrale fagspecialister, findes der en fast procedure for, hvordan der ved involvering af andre partnere nås frem til fælles enighed om afklaring af sagen. Personaleledelse rekruttering og uddannelse PwC Danmark opretholder strenge ansættelsesprocedurer både for ansættelse af nyuddannede og mere erfarne medarbejdere. Dette omfatter ikke blot en vurdering af akademisk baggrund, men også 14 Gennemsigtighedsrapport 2011/12

15 interview, baggrundstjek (herunder indhentelse af straffeattest) og referencetjek. Efter ansættelse deltager vores medarbejdere i en række forskellige lokale, nationale og internationale kurser med et indhold, der matcher udviklingen i deres roller og ansvarsområder, efterhånden som karrieren skrider frem. Medarbejderne modtager herunder løbende praktisk oplæring. Endvidere udbydes der en række frivillige eller obligatoriske e-learningkurser, som kan eller skal gennemføres afsluttende med en test, som skal bestås. PwC s partnere modtager ligeledes løbende uddannelse, som supplerer eller er en del af den obligatoriske efteruddannelse, som er krævet i henhold til revisorloven. Alle vores statsautoriserede revisorer er i henhold hertil forpligtet til mindst 120 timers efteruddannelse over en treårig periode. Partnernes og medarbejdernes resultater vurderes i en evalueringsproces, der involverer medarbejdere på samme niveau, underordnede og overordnede. Partnere og medarbejdere anerkendes og belønnes for at varetage deres ansvar på kompetent og professionel vis. Managere og senior managere evalueres formelt mindst en gang årligt af de partnere, som de har udført væsentlige opgaver for i årets løb. Den årlige vurderingsproces udmønter sig i oplysninger om, hvor godt de enkelte medarbejdere har klaret sig i forhold til vores værdier, individuelle mål for året og kolleger på samme niveau. Statsautoriserede revisorer 270 statsautoriserede revisorer i PwC (pr. 30. juni 2012). Det er den største andel af statsautoriserede revisorer i branchen. 80 Beståelsesprocent for vores statsautoriserede revisorer. % Gennemsigtighedsrapport 2011/12 15

16 Risikovurdering Risikostyring PwC s Risk Management-funktion omfatter et antal erfarne partnere, som bruger en væsentlig del af deres tid på risikostyringsaktiviteter, kvalitetskontrol mv. Disse partnere har en vigtig rolle i beslutningsprocessen vedrørende accept og fortsat betjening af kunder og vurderer risiko på både et kvalitativt og et kvantitativt grundlag. Herudover er der krav om, at vores revisionsteam skal konsultere risk managementpartnere i forbindelse med problemstillinger og skøn, f.eks. vedrørende going concern-forhold. Accept og fortsat betjening af kunder PwC har et it-baseret system, som understøtter vores beslutninger vedrørende accept og fortsat betjening af kunder. Systemet indebærer, at revisionsteamet, branchespecialister samt risk management-partnere afgør, hvorvidt risiciene vedrørende eksisterende og potentielle kunder er acceptable, og hvorvidt det er acceptabelt, at PwC sættes i forbindelse med en bestemt virksomhed og dens ledelse. Følgende er eksempler på forhold, som vi tager i betragtning: Virksomhedens og ledelsens omdømme Ledelsens effektivitet Ledelsens eventuelle incitament og tilbøjelighed til at manipulere med de fremlagte resultater Eventuel usædvanligt aggressiv fortolkning af love og standarder Eventuelle aktuelle eller historiske aktiviteter, ansættelsesforhold eller økonomiske relationer, som kunne påvirke PwC s uafhængighed. Kontrolaktiviteter Udførelse af revision PwC anvender en global revisionsmetodik og et fælles globalt revisionsværktøj til alle revisionsopgaver for at opnå ensartethed og konsistens i udførelsen. Den ensartede metodik omfatter politikker og procedurer for den praktiske gennemførelse af revisionsopgaver. Disse politikker og procedurer opdateres løbende, så de afspejler ny faglig udvikling og tager højde for nye problemstillinger og behov. Vores politikker og procedurer dækker faglige og lovgivningsmæssige standarder samt vejledning i, hvordan standarderne bedst kan implementeres. Opgavespecifikke kvalitetskontroller Selvom PwC har ét overordnet kvalitetsstyringssystem, som anvendes på alle erklæringsopgaver med sikkerhed, er der visse procedurer, som udføres specifikt i forbindelse med bestemte revisioner. Vores børsnoterede kunder samt en række andre større kunder får tildelt en quality reviewpartner (kvalitetssikringskontrollant), som er ansvarlig for at gennemgå revisionsstrategien, overveje PwC s uafhængighed samt drøfte de primære risici, der identificeres af revisionsteamet. Quality review-partneren deltager også i drøftelsen af væsentlige regnskabs-, revisions- og rapporteringsmæssige forhold dog som udgangspunkt uden at have kontakt til kunden. PwC s børsnoterede kunder får ligeledes tilknyttet en regnskabsfaglig reviewkonsulent (en partner fra PwC s centrale faglige specialistfunktion), som har til opgave at tilføre yderligere ekspertise vedrørende regnskabsforhold og overholdelse af fondsbørsforhold. De børsnoterede kunder får endvidere tilknyttet en skatteekspert. Centrale faglige specialister I PwC Danmark har vi en separat afdeling, som består af vores centrale faglige specialister. Lederen af denne afdeling inddrages ved fastlæggelse af strategiske retningslinjer og er drivkraften bag større fagligt rettede initiativer og beslutninger. Denne specialafdeling består af partnere, directors og medarbejdere, som er faglige eksperter inden for regnskab og revision. De foretager review af og yder rådgivning om forhold, der er forbundet med væsentlige, usædvanlige eller komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold samt fondsbørsforhold, samt medvirker ved udviklingen af PwC s politik og metoder for udførelse af assuranceopgaver. Informationer og kommunikation Faglig opdatering PwC s partnere og medarbejdere har uanset deres fysiske placering via vores intranet adgang til de informationer, der er nødvendige for, at de kan holde sig ajour med udviklingen. Vores databasesystem og elektroniske informationssystem sikrer, at de relevante informationer er tilgængelige for alle revisionsteams. Meddelelser om udvikling inden for lovgivning, regnskaber og revision Der udsendes regelmæssigt meddelelser til PwC s partnere og medarbejdere om nye standarder og lovgivning med en tilknyttet 16 Gennemsigtighedsrapport 2011/12

17 vejledning, således at der kan ydes service af høj kvalitet til kunderne. Ny udvikling inden for lovgivning, regnskaber og revision kommunikeres løbende til Assurancemedarbejderne i meddelelser fra den centrale faglige afdeling. Overvågning Kvalitetsgennemgang PwC har et internt kvalitetsovervågningsprogram. Programmet omfatter både løbende overvågning af selve kvalitetsstyringssystemet og gennemgang af de enkelte partneres arbejde og overholdelse af forskellige aspekter af vores kvalitetsstyringssystem med henblik på at vurdere, hvorvidt dette fungerer hensigtsmæssigt. Samtidig skaber det en høj grad af sikkerhed for, at vores revisionsopgaver og andre erklæringsydelser udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, faglige standarder samt interne politikker og procedurer. Gennemgang af kvaliteten af en revisionsopgave udføres af erfarne partnere og managere, som har relevant erfaring, og som ikke har forbindelse hverken til det kontor, der udfører revisionen, eller til selve revisionen. Gennemgange udføres årligt, og alle partnere m.fl., som underskriver erklæringer, underkastes gennemgang mindst hvert tredje år. Gennemgange udføres også ad hoc, når det vurderes, at der kan være en konkret øget risiko. Vores gennemgangsproces omfatter desuden periodisk afprøvning af effektiviteten af funktionsområder, som f.eks. ansættelse, uddannelse, forfremmelse og uafhængighed. Overvågning af kvaliteten er desuden en integreret del af vores løbende forbedringsprogram. PwC evaluerer løbende input fra sådanne formelle programmer samt fra en lang række uformelle kilder i de fortsatte bestræbelser på at forbedre vores politikker og procedurer og for konstant at udvikle kvalitet i vores arbejde. Herudover evaluerer vi årligt effektiviteten i tilrettelæggelsen og funktionen af alle elementer i kvalitetsstyringssystemet. Overholdelse af regler og lovgivning (compliance-procedurer) PwC har udpeget en partner med særligt ansvar for at påse overholdelse af etiske retningslinjer, herunder også uafhængighedsregler mv. Vores compliance-procedurer er tilrettelagt med henblik på at understøtte, at beslutninger træffes på et objektivt grundlag og for at overvåge overholdelsen af gældende love, regler samt interne politikker og procedurer. Der er tale om kontrol af regeloverholdelse inden for en række områder, herunder uafhængighed, revisorernes adgang til at praktisere, løbende faglig uddannelse samt fortrolighed og etik. Compliance-procedurerne omfatter desuden værktøjer og ressourcer til understøttelse af hele virksomhedens og medarbejdernes bestræbelser på at sikre overholdelse af regler og lovgivning. Kvalitetsstyring på ikke-erklæringsopgaver (rådgivningsopgaver mv.) For ydelser, der ikke hører under kategorien erklæringsopgaver med sikkerhed (rådgivningsog assistanceopgaver), er der ligeledes etableret særskilte kvalitetsstyringssystemer, som grundlæggende indeholder de samme elementer, som er gældende for erklæringsopgaver med sikkerhed. Disse kvalitetsstyringssystemer er primært baseret på retningslinjer fra PwC s globale netværk, idet der kun i begrænset omfang findes lovgivningsmæssige eller standardmæssige krav til kvalitetsstyringssystemer for rådgivningsopgaver. Den seneste kvalitetskontrol PwC Danmark var i efteråret 2010 udtaget til Revisortilsynets lovpligtige kvalitetskontrol. Vi modtog en erklæring fra kontrollanten, der var uden forbehold eller supplerende oplysninger, hvilket betyder en godkendelse af vores kvalitetsstyringssystemer og et tilfredsstillende resultat af gennemgangen af en lang række konkrete opgaver, hvor vi har afgivet erklæring til tredjemand. I en særskilt rapport til ledelsen i PwC har Revisortilsynet fremsat forslag til yderligere forbedringer af kvalitetsstyringen. Disse forslag er inddraget i det løbende arbejde med at forbedre vores kvalitetsstyringssystem. Vi er endvidere udtaget til Revisortilsynets kvalitetskontrol i efteråret Kvalitet i vores ydelser På trods af et stærkt udbygget kvalitetsstyringssystem kan vi som professionelle rådgivere ikke undgå fra tid til anden at blive part i erstatningssager. Antallet af sager med PwC Danmark som part er imidlertid ganske beskedent, målt i forhold til såvel kompleksitet som mængden af de tusindvis af opgaver, vi hvert år løser for vores kunder. Gennemsigtighedsrapport 2011/12 17

18 Ledelsens erklæring om kvalitetsstyringssystemet og uafhængighedspolitikken Revisorloven foreskriver ligesom revisionsstandarderne, at en godkendt revisionsvirksomhed har pligt til at have et kvalitetsstyringssystem og skal kunne dokumentere anvendelsen heraf. Som led i kvalitetsstyringssystemet foreskriver revisorloven, at revisionsvirksomheder skal opstille retningslinjer, som sikrer, at revisor, inden denne påtager sig en erklæringsopgave efter revisorlovens 1, stk. 2, tager stilling til, om der foreligger omstændigheder, som for en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed. Loven kræver, at revisionsvirksomhederne sikrer, at revisorerne i forbindelse med udførelsen af opgaverne i deres arbejdspapirer dokumenterer alle væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at mindske disse trusler. Det er Management Board i PwC, der er ansvarlig for kvalitetsstyringssystemet, herunder at der foreligger retningslinjer for vurdering af uafhængigheden, og at det sikres, at revisorerne efterlever reglerne om dokumentation af væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at mindske disse trusler. Management Board i PwC Danmark har gennemgået virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder de foreliggende kontroller og procedurer. Et effektivt kvalitetsstyringssystem er ikke en garanti og kan ikke eliminere risikoen for, at afgivne erklæringer på regnskaber og anden rapportering til offentligheden ikke indeholder væsentlige fejl, men kvalitetsstyringssystemet giver en høj grad af sikkerhed for et retvisende billede af afgivne erklæringer. Det er vores opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt, og at retningslinjerne for uafhængighed overholdes. København, den 28. september 2012 Management Board Mogens Nørgaard Mogensen Adm. direktør og Senior Partner Lars Baungaard Jan Huusmann Christensen Kim Füchsel Mikael Sørensen Michael Eriksen 18 Gennemsigtighedsrapport 2011/12

19 PwC s omsætning 2011/12 Omsætning i regnskabsåret 2011/12 Størrelse og omsætning, fordelt på honorarer for revision af regnskaber, honorarer for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, skatterådgivning og andre ydelser. PwC s omsætning i regnskabsåret 2011/12 med sammenligningstal for det foregående år fordeler sig, jf. revisorlovens 27, stk. 1, pkt. 8, således: Nettoomsætning (DKK 1.000) 2011/ /11 Revision Erklæringsydelser med sikkerhed Skat Andre ydelser PwC s omsætning i regnskabsåret 2011/12 med sammenligningstal for det foregående år fordeler sig således opgjort efter den organisatoriske opdeling i Assurance, Tax og og Advisory: (DKK 1.000) 2011/ /11 Nettoomsætningen fordelt på forretningsområder: Assurance Tax Advisory Andet Hele omsætningen vedrører salg af tjenesteydelser altovervejende i Danmark Gennemsigtighedsrapport 2011/12 19

20 PwC s revisions- og erklæringskunder, omfattet af revisorlovens (RL) 21, stk. 3 PwC s kunder, omfattet af RL 21, stk. 3, for hvilke PwC Danmark i det foregående regnskabsår har udført opgaver efter RL 1, stk. 2. Revisionskunder omfattet af revisorlovens 21, stk. 3 Børsnoterede kunder, jf. RL 21, stk. 3, nr. 1 Afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest Afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest Select Afdelinger under Specialforeningen Danske Invest AMBU A/S Andersen & Martini A/S A.P.Møller Mærsk A/S Skjern Bank A/S BankNordik BoConcept A/S BRD. KLEE A/S cbrain A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast A/S Comendo A/S Danske Bank A/S D/S NORDEN A/S ei Invest european retail Erria A/S Flügger A/S Genmab A/S German High Street Properties A/S Griffin IV Berlin A/S HMN Naturgas I/S Hvidbjerg Bank A/S Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen LÅN & SPAR INVEST Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Investeringsselskabet Luxor A/S Jensen & Møller Invest A/S Københavns Lufthavne A/S Mols-Linien A/S NeuroSearch A/S Nordic Shipholding A/S Novo Nordisk A/S Novozymes A/S ORIGIO A/S Per Aarsleff A/S Prime Office A/S Ringkjøbing Landbobank A/S Rovsing A/S Skako Industries A/S SALLING BANK A/S SATAIR A/S SimCorp A/S Solar A/S Sparbank A/S Sparekassen Lolland A/S TDC A/S Tivoli A/S Thrane & Thrane A/S Trigon Agri A/S Totalbanken A/S ValueInvest Vejle Boldklub Holding A/S Veloxis Pharmaceuticals A/S Vestfyns Bank A/S Vestas Wind Systems A/S Vestjysk BANK A/S Victor International A/S Victoria Properties A/S Viking Supply Ships A/S Vinderup Bank A/S Zealand Pharma A/S 20 Gennemsigtighedsrapport 2011/12

Gennemsigtigheds- og Corporate Governancerapport. PwC 2014/15

Gennemsigtigheds- og Corporate Governancerapport. PwC 2014/15 Gennemsigtigheds- og Corporate Governancerapport PwC 2014/15 I PwC er kvalitet altid i højsædet. Kvalitet er en afgørende faktor for at kunne leve op til hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport

Gennemsigtighedsrapport www.pwc.dk/aarsrapport Gennemsigtighedsrapport 2010/11 Gennemsigtighedsrapport PwC s gennemsigtighedsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med revisorlovens 27 og det Europæiske Råds ottende direktiv.

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Gennemsigtighedsrapport

Årsrapport 2009/10. Gennemsigtighedsrapport Årsrapport 2009/10 Gennemsigtighedsrapport 7 4 15 19 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 29 39 53 Indhold Synspunkt fra direktørstolen... 7 Hoved- og nøgletal... 15 Ledelsesberetning... 19 Ambitiøse

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Redegørelse vedrørende Ledelseskodeks 2014 Side 1 Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2014 Den lovpligtige redegørelse Finansrådets ledelseskodeks om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank A/S 1. Finansrådet ledelseskodeks i Danske

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 1 Finansrådets anbefaling Sparekassen følger/følger ikke Kommentarer Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse.

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber?

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber? Indhold: 1 Udkast til nye anbefalinger om god selskabsledelse 2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter for Pensionskassen PenSam

Vedtægter for Pensionskassen PenSam Vedtægter for Pensionskassen PenSam 2 Vedtægter for Pensionskassen PenSam Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen PenSam. Dens hjemsted

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Side 1 af 5. Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013

Side 1 af 5. Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 Side 1 af 5 Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 Indledning Nedenfor fremgår, hvorledes PFA Bank forholder sig til og efterlever Finansrådets ledelseskodeks

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2010/11

Gennemsigtighedsrapport 2010/11 Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere