Dokumentnr Kære Helle Bonnesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentnr Kære Helle Bonnesen"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Helle Bonnesen, MB januar 2018 Sagsnr Dokumentnr Kære Helle Bonnesen Tak for din henvendelse af d. 9. januar 2018, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. løntilskud i Øens Murerfirma A/S, på baggrund af en artikel d. 8. januar 2018 i BT. Spørgsmål Jeg vil gerne bede om forvaltningens kommentarer til artiklen samt oplysninger om, hvad forvaltningen har gjort for at følge op på problemet? Forvaltningen har på baggrund af artiklen i BT også fået stillet spørgsmål omkring løntilskud i Øens Murerfirma A/S fra Gyda Heding (MB). Svaret til Gyda Heding er vedlagt svaret her som bilag. I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet et svar, hvor vi forholder os til det, der er nævnt i artiklen og forklarer, hvad forvaltningen har gjort for at følge op på problematikken. Forvaltningen er enig i, at der har været fejl i blanketterne omkring løntilskud i Øens Murerfirma A/S i årene 2013 til 2016, som BT skriver. Det finder forvaltningen yderst beklageligt. Forvaltningen er ikke enig i omfanget som fremgår af BT s artikler. For nærmere redegørelse henvises til vedlagte svar til Gyda Heding. På baggrund af en anmodning om aktindsigt fra 3F i 2016 gennemgik forvaltningen alle blanketter for virksomhedsplaceringer i Øens Murerfirma A/S. Ved denne gennemgang blev forvaltningen opmærksom på nogle uregelmæssigheder, og forvaltningen iværksatte i december 2016 et tilsyn med virksomhedens brug af ordningerne. Forvaltningen har på baggrund af tilsynet bedt Øens Murerfirma A/S om en liste over repræsentanter for hhv. medarbejderne og ledelsen i virksomheden. Ved de efterfølgende tilsynsbesøg i virksomheden i 2017 blev der ikke fundet uregelmæssigheder i blanketterne. Forvaltningen kan herudover oplyse, at indførelsen af det nye, digitale blankethåndteringssystem til løntilskudsansættelser og virksomhedspraktikker, VITAS, pr. 29. maj 2017 har gjort det nemmere fx at sikre, Direktionen Rådhuset 1599 København V Telefon

2 at forholdstallet og merbeskæftigelseskravet overholdes, da systemet trækker data fra andre systemer og automatisk beregner, hvorvidt det overholdes. Hvis forholdstallet ikke overholdes, kommer der en advarsel i systemet, som sagsbehandleren tydeligt kan se. VITAS blev lovpligtigt for virksomheder at bruge d. 1. januar For nærmere uddybning af sagen henviser forvaltningen til vedhæftede svar til Gyda Heding, som vi har sendt til udvalget d. 17/ Med venlig hilsen Bjarne Winge Adm. direktør./. Bilag: Svar på politikerspørgsmål vedr. løntilskud i Øens Murerfirma A-S Side 2 af 2

3 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Gyda Heding, MB Kære Gyda Heding 17. januar 2018 Sagsnr Dokumentnr Tak for din henvendelse af den 8. januar 2018, hvor du har stillet spørgsmål til forvaltningen om løntilskud i Øens Murerfirma A/S, på baggrund af en artikel i BT fra den 8. januar Spørgsmål 1 Ifølge en artikel i BT d.d. har Beskæftigelsesforvaltningen (BIF) indgået ulovlige kontrakter om løntilskud med Øens Murerfirma, som dermed er blevet sikret billig arbejdskraft. På den baggrund vil jeg gerne have oplyst: Mener BIF at det er korrekt, når BT skriver at loven er brudt i 29 ud af 31 undersøgte tilfælde når det drejer sig om manglende underskrifter fra medarbejderrepræsentanter? På baggrund af Enhedslistens spørgsmål, som følge af BT s artikel af den 8. januar 2018, har forvaltningen igangsat en grundig undersøgelse af sagerne i alle systemer og arkiver og har herigennem fået kendskab til yderligere 3 arbejdsgivertilbud med bevillingsdel, som desværre ikke indgik i besvarelsen på anmodningen om aktindsigt, der blev fremsendt til BT, jf. bilag 1, punkt A. Foruden disse 3 blanketter har forvaltningen ved den ekstra gennemgang fundet en Meddelelse om forlængelse af periode med løntilskud, som ved en fejl ikke er indgået i svaret på anmodning om aktindsigt til BT. Denne blanket er udfyldt korrekt. Forvaltningen kan således oplyse, at der i perioden er blevet bevilget 35 løntilskudsforløb, herunder forlængelser af forløb, til 30 borgere i placering hos Øens Murerfirma A/S. Forvaltningen mener ikke, at det er korrekt, at 29 af 31 løntilskud er i strid med loven, men at der kan konstateres mangler i en eller flere blanketter for i alt 16 ud af 35 forløb. Manglerne består enten af fejl i blanketterne eller af, at der ikke er blevet journaliseret blanketter på sagen. Forvaltningen vurderer således, at 19 ud af 35 bevilgede forløb er korrekte, jf. bilag 1, punkt B (og tabel 1). Der er tale om fejl og mangler, der omhandler forløb i perioden I 2017 har Københavns Kommune ikke etableret forløb med løntilskud på Øens Murerfirma A/S, men udelukkende virksomhedspraktikker. Forvalt- Direktionen Rådhuset 1599 København V Telefon

4 ningens tilsyn på virksomheden i 2017 i hhv. uge 27 og 49 viste, at der ikke er fundet fejl i håndteringen af forløb på virksomheden i Spørgsmål 2 Mener BIF at det er korrekt, når BT skriver at der i 24 ud af 31 undersøgte tilfælde ikke er dokumenteret merbeskæftigelse? Forvaltningen mener ikke, at det er korrekt, at der mangler oplysninger om merbeskæftigelse for 26 af 31 løntilskudsansættelser. Forvaltningen har fundet, at der fremgår oplysninger om forholdstalskrav og merbeskæftigelse for 21 af 35 forløb, jf. bilag 1, punkt B (og tabel 1). Spørgsmål 3 Hvad er kommunens ansvar i forhold til at indhente dokumentation for merbeskæftigelse i denne typer sager, og har BIF levet op til sine forpligtelser overfor loven? Det er kommunens ansvar at sørge for, at der i alle indgåede aftaler om løntilskud er taget stilling til merbeskæftigelse, og at det overholder de i loven fastsatte rammer. Kommunen skal blandt andet sikre, at blanketten arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud eller erklæring om merbeskæftigelse er udfyldt korrekt og lever op til lovens krav om merbeskæftigelse. Kommunen kan undersøge dette ved at orientere sig i det offentligt tilgængelige CVR-register på virk.dk. CVR-registret bygger på oplysninger, som virksomheden selv taster i virk.dk. Hvis kommunen har grund til at tro, at disse oplysninger ikke er korrekte, skal de undersøge sagen, og hvis det viser sig at oplysningerne ikke er korrekte, skal oprettelsen af løntilskud afvises. På baggrund af gennemgangen, som forvaltningen har givet i forbindelse med spørgsmål 1 og 2, jf. bilag1 (punkt B), har kommunen ikke levet op til sine forpligtelser i de 7 tilfælde, hvor der ikke fremgår oplysninger om merbeskæftigelse af de journaliserede dokumenter, samt de 6 tilfælde hvor den nødvendige dokumentation ikke er blevet journaliseret. Spørgsmål 4 Hvor mange af de 31 borgere, som har været i løntilskud hos Øens Murerfirma er efterfølgende blevet tilbudt ansættelse på ordinære vilkår i Øens Murerfirma? Ved gennemgang af de 35 løntilskudsforløb, som er fordelt på 30 borgere, er der 23 borgere, som efterfølgende er blevet ansat hos Øens Murerfirma A/S. Ansættelserne strækker sig fra midlertidige ansættelser på en måned til faste ansættelser, som fortsat er gældende. For- Side 2 af 5

5 valtningen har lavet opgørelsen over ansættelserne på baggrund af en gennemgang af borgernes indkomst i E-indkomst. Der er set på, om borgeren fortsat modtog løn fra Øens Murerfirma A/S efter endt løntilskudsansættelse. Resultatet af gennemgangen viser følgende: Ansættelseslængde efter endt løntilskudsforløb hos Øens Murerfirma A/S Antal borgere Ansat på nuværende tidspunkt 8 Ansat i 12 mdr. eller derover 2 Ansat op til 12 mdr. 2 Ansat op til 6 mdr. Ansat op til 3 mdr. 3 (1 i udd.)* 2 (1 i udd.)* Ansat 1 måned eller derunder. 6 I alt ansat efter endt løntilskud 23 Kilde: E-indkomst (KMD Indkomst) * Ud af de 23 borgere har 2 borgere haft uddannelsesaftaler, de resterende 21 borgere har været ansat på ordinære vilkår fra ca. 1 måneds varighed til fastansættelse. Spørgsmål 5 Ifølge artiklen har fagforeningen 3F indgået et forlig med Øens Murerfirma i sagen. Har BIF formidlet oplysninger om sagen til 3F, og i givet fald på hvilket tidspunkt? Forvaltningen har den 22. december 2016 og den 9. januar 2017 besvaret anmodninger om aktindsigt fra 3F vedrørende virksomhedspraktik og løntilskud i Øens Murerfirma A/S. Forvaltningen har besvaret anmodningerne om aktindsigt i henhold til offentlighedslovens 7, stk. 1. Det vil sige, at forvaltningen har fremsendt oplysninger om antal forløb samt tilgængelige, journaliserede blanketter. Spørgsmål 6 Ifølge artiklen i BT var det en kendt sag i BIF, at kontrakter indgået mellem kommunen og Øens Murerfirma ikke opfyldte lovens krav. På hvilket tidspunkt er henholdsvis direktionen, borgmesteren og beskæftigelsesudvalget blevet orienteret om dette? På baggrund af en anmodning om aktindsigt fra 3F i efteråret 2016 blev forvaltningen opmærksom på fejl i nogle af blanketterne om løn- Side 3 af 5

6 tilskud i Øens Murerfirma A/S. I den forbindelse blev direktionen og borgmesteren orienteret dels om fejlene, dels om at der er blevet taget initiativ til at rette op på fejlene ved at forvaltningens Enhed for Kvalitet og Tilsyn gennemførte et tilsyn på virksomheden den 20. december Direktionen er endvidere blevet orienteret om, at Enheden for Kvalitet og Tilsyn har fulgt op på tilsynet i 2017, hvor der ikke blev fundet fejl. Udvalget blev på den baggrund ikke orienteret. Spørgsmål 7 På hvilken måde har BIF forsøgt at kontrollere, om kontrakter indgået med Øens Murerfirma lever op til lovens krav? Forvaltningen kontrollerer i sager om løntilskud, at kontrakterne lever op til lovens krav på flere måder: - Der laves kontrol i forhold til merbeskæftigelse og forholdstal samt underskrifter fra arbejdsgiver og medarbejderrepræsentant i jobcentrene, når blanketterne modtages i jobcentrene. - Der laves kontrol i Ydelsesservice, ift. hvorvidt der er en bevilling på sagen, inden der udbetales tilskud. - Enheden for Kvalitet og Tilsyn har d. 20. december 2016 lavet skærpet tilsyn med Øens Murerfirma A/S, efter at forvaltningen blev bekendt med, at der var fejl i flere dokumenter. - Enheden for Kvalitet og Tilsyn har i 2017 gennemført tilsyn i Øens Murerfirma A/S i uge 27 og uge 49. Ved disse tilsyn havde Enheden for Kvalitet og Tilsyn intet at bemærke. - Enheden for Kvalitet og Tilsyn fører fra og med 2018 én gang årligt tilsyn med løntilskud og virksomhedspraktik. Det er en del af tilsynet at kontrollere de elektroniske sager og forholde sig til, hvorvidt de lever op til ovenstående. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev senest præsenteret for tilsynet med løntilskud og virksomhedspraktik på deres møde den 18. december Spørgsmål 8 Har der været afvigelser i den måde BIF har kontrolleret kontrakter indgået med Øens Murerfirma, sammenlignet med andre kontrakter om løntilskud? Forvaltningen kan oplyse, at kontrol af kontrakter for løntilskud i Øens Murerfirma A/S følger de samme arbejdsgange, som hos enhver anden virksomhed, som forvaltningen etablerer løntilskud hos. Spørgsmål 9 Hvad er det samlede antal kontrakter om løntilskud, som BIF har indgået i perioden og hvad er det samlede antal virksomheder, som BIF har indgået kontrakter med i samme periode? Side 4 af 5

7 Forvaltningen kan oplyse, at der i perioden blev igangsat løntilskudsforløb, fordelt på virksomheder. Med venlig hilsen Bjarne Winge Adm. direktør./. Bilag 1: Blanketter og forløb. Side 5 af 5

8 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen BILAG Bilag 1 A. Fremkomsten af 3 arbejdsgivertilbud med bevilling, som ikke har indgået i aktindsigten til BT I forbindelse med anmodning om aktindsigt ultimo 2017 fra BT har forvaltningen fremsendt de dokumenter, der er blevet journaliseret i kommunens beskæftigelsesfaglige system FASIT, hvilket er den normale arbejdsgang i forbindelse med aktindsigter. Forvaltningen har nu gennemgået samtlige systemer og arkiver. I den forbindelse blev forvaltningen opmærksom på de 3 arbejdsgivertilbud, som ikke er blevet journaliseret i FASIT og som blev fundet i en særlig database i forvaltningens IT-kontor. Det skyldes, at der ligger en rest af blanketter, som desværre ikke løbende er blevet journaliseret og som i forbindelse med et IT-systemskifte ikke er blevet overført til FASIT og derfor skal overføres manuelt. 16. januar 2018 Sagsnr Dokumentnr B. Opgørelse over blanketter og forløb Forvaltningen har i besvarelsen om anmodning om aktindsigt, der er sendt til BT den 16. november, oplyst, at der er bevilget løntilskud til 32 borgere. Forvaltningen nåede frem til dette antal ved en optælling af forløb registeret i det beskæftigelsesfaglige sagsbehandlingssystem, FASIT. Det har dog vist sig mere hensigtsmæssigt at lave et datatræk baseret på antal refusioner. Det er det træk, der danner baggrunden for, at forvaltningen med sikkerhed kan sige, at der har været bevilget 35 løntilskudsforløb, som fordeler sig på 30 borgere. Forvaltningen har nu indført arbejdsgange, hvor et sådant træk vil blive benyttet ved fremtidige aktindsigter. Forvaltningen fremsendte følgende til BT i forbindelse med anmodningen om aktindsigt: - 22 arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud (AB201), heraf 11 med bevillingsdel - 3 erklæringer om merbeskæftigelse (AB206) - 4 forlængelser af ansættelse med løntilskud (AB231) - 25 bevillinger af ansættelse med løntilskud (AB221). Alle dokumenter blev anonymiseret og personfølsomme oplysninger fjernet i overensstemmelse med offentlighedslovens 30, stk. 1, nr. 1. Følgende gør sig gældende for de i alt 35 forløb (i nedenstående er der taget højde for de 3 yderligere arbejdsgivertilbud med bevillingsdel som forvaltningen blev opmærksomme på i forbindelse med besvarelsen af nærværende spørgsmål): - Der mangler oplysninger om merbeskæftigelse og forholdstal på 6 af de i alt 25 arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud samt Direktionen Rådhuset 1599 København V Telefon

9 på 1 ud af 3 erklæringer om merbeskæftigelse. På de øvrige 19 arbejdsgivertilbud og 2 erklæringer om merbeskæftigelse fremgår der oplysninger om merbeskæftigelse samt forholdstal. - På 7 af arbejdsgivertilbuddene om ansættelse med løntilskud samt 1 erklæring om merbeskæftigelse mangler der underskrifter fra medarbejderrepræsentanten eller virksomhedsrepræsentanten. På de øvrige 18 arbejdsgivertilbud og 2 erklæringer om merbeskæftigelse fremgår der både underskrifter fra medarbejderrepræsentanten og virksomhedsrepræsentanten, dog er der byttet rundt på henholdsvis medarbejderrepræsentantens og virksomhedsrepræsentantens underskrifter i de dertil beregnede felter. Det betyder, at medarbejderrepræsentanten i disse tilfælde er blevet hørt, men at underskriften er afgivet i det forkerte felt på blanketten. - Derudover er der 4 forløb, hvor der ikke er blevet journaliseret dokumenter, af hvilke der fremgår oplysninger om merbeskæftigelse eller forholdstalskrav. - For bevillingerne gælder, at der i 13 ud af 25 tilfælde kun fremgår underskrift af jobcenteret, og at den side, som arbejdsgiveren skal returnere til jobcenteret med underskrift, ikke er blevet journaliseret. - Samlet set foreligger der 21 korrekt udfyldte bevillingsblanketter (enten som bevillingsdel på arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud (AB201), som særskilt blanket for bevilling af ansættelse med løntilskud (AB221) eller som meddelelse af forlængelse om løntilskud (AB231)) for de 35 forløb. For at et løntilskudsforløb følger korrekt procedure, skal såvel bevillingsblanket som arbejdsgivertilbud være udfyldt korrekt. Ud af de 21 korrekt udfyldte bevillingsblanketter er der fejl i arbejdsgivertilbuddet i 2 tilfælde. Samlet set er der derfor 19 forløb, hvor samtlige blanketter er korrekte ud af de i alt 35 forløb. Tabel 1: Oversigt over dokumenter for de 35 forløb med løntilskud i Øens murerfirma i perioden Forløb Underskrift af medarbejderrepræsentant og virksomhedsrepræsentant på enten AB201 eller AB206 Oplysninger om forholdstalskrav og merbeskæftigelse Bevillingsdel på arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud (AB201) eller bevilling af ansættelse med løntilskud (AB221) Side 2 af 5

10 De grønne felter viser de blanketter, som er udfyldt korrekt. De røde felter viser de blanketter, hvori der er fejl og mangler. De blanke felter viser, at der ikke er journaliseret en blanket. C. Kontrol af løntilskud i Øens Murerfirma A/S Kontrol i jobcentrene før den 29. maj 2017, hvor det elektroniske system Vitas blev indført: Når en arbejdsgiver ønskede at ansætte en medarbejder i løntilskud, skulle de udfylde blanketten Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud. Jobcentret havde til ansvar at sende blanketten til virksomheden, som efterfølgende skulle udfylde den og returnere den til jobcentret. Virksomheden skulle udfylde blanketten med oplysninger om merbeskæftigelse, forholdstal og underskrift fra hhv. medarbejderrepræsentant og repræsentant for virksomheden. Virksomheden skulle så returnere blanketten til jobcentret. Side 3 af 5

11 Det er jobcentrets opgave at kontrollere, om blanketten er underskrevet af både medarbejderrepræsentant og repræsentant for virksomheden samt at forholdstal og merbeskæftigelse er udfyldt og dermed overholder lovgivningen. Det er en del af forvaltningens retningslinjer, at der først må bevilges løntilskud, når forholdstal mv. på arbejdsgivertilbuddet er kontrolleret. Jobcentret kan kun kontrollere forholdstal og merbeskæftigelse via CVR-registret på virk.dk, hvor virksomheden selv er ansvarlig for at ajourføre sine oplysninger. Derudover skal jobcenteret kontrollere oplysninger om antal ansatte i særlige jobordninger i virksomhedsadministrationssystemet VITAS, som henter data for virksomhedsplaceringer på tværs af kommuner. Jobcentret kan ikke kontrollere, hvorvidt de oplysninger, virksomheden angiver til CVR-registret, er korrekte. Jobcentret har heller ikke mulighed for at kontrollere, hvorvidt de personer der underskriver, er ansat som almindelige medarbejdere eller ledere. Ifølge et svar, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har givet kommunerne på et spørgsmål om VITAS, er de oplysninger, som arbejdsgiver indtaster i felterne, underskrevet med en tro og love-erklæring, hvorfor det må antages, at oplysningerne er korrekte. Jobcentret har dog pligt til, såfremt de fatter mistanke om misbrug eller lignende, at handle herpå. Det er jobcentrets ansvar at sikre, at bevillinger er udfyldt og underskrevet korrekt, og at de er færdigbehandlet, inden borgerne starter i løntilskud. Ydelsesservice sikrer altid, at der foreligger en bevilling, inden de udbetaler tilskud til en virksomhed, at bevillingen er underskrevet af jobcentret, og at virksomheden har udbetalt løn, ved at kontrollere i e-indkomst. Kontrol i jobcentrene efter 29. maj 2017, hvor der blev implementeret ny it-løsning: Den 29. maj blev STAR s nye blanketsystem VITAS implementeret i forvaltningen. Alt blanketarbejde vedrørende virksomhedspraktik og løntilskud foregår i VITAS. Siden 1. januar 2018 har det været lovpligtigt, at alle virksomheder og kommuner udelukkende benytter VI- TAS. Virksomheden starter en ansøgning om løntilskud op i VITAS, hvor de udfylder forholdstal, merbeskæftigelse og underskriver ansøgningen korrekt med både medarbejderrepræsentant og repræsentant for virksomheden. Ansøgningen kommer først til jobcentret, når forholdstal, merbeskæftigelse og begge felter til underskrifter er udfyldt. Ansøgningen er således først tilgængelig for jobcentret, når det hele er udfyldt. På den måde sikres det, at ansøgningerne, som svarer til den tidligere blanket Arbejdsgivertilbud om løntilskud, altid er udfyldt. VITAS trækker selv data fra CVR-registret og kommer med en advarsel, hvis merbeskæftigelsen eller forholdstalskravet er overskredet, Side 4 af 5

12 som er tydelig for jobcentret, når de skal behandle ansøgningen om løntilskud. Jobcentret skal afvise ansøgningen fra virksomheden, hvis forholdstallet eller merbeskæftigelsen ikke overholder loven. Når jobcentret har godkendt virksomhedens ansøgning, dannes der et tilbud og en opgave i forvaltningens fagsystem, som skal sikre, at bevillingen laves. Jobcentret laver herefter bevillingen, hvilket også foregår i VITAS. VITAS danner en placering på baggrund af tilbuddet (som i dette tilfælde er løntilskud i Øens Murerfirma A/S). Det er derfor fortsat muligt at lave en placering hos virksomheden, inden bevillingen er færdigbehandlet. Forvaltningen har dog klare retningslinjer for, at der altid skal foreligge en bevilling og en Min Plan for borgeren, før borgeren må starte i et løntilskud, som det følger af loven. Med indførslen af VITAS er risikoen for fejl derfor væsentligt minimeret. Side 5 af 5

Til Gyda Heding, MB. 17. januar Sagsnr Dokumentnr

Til Gyda Heding, MB. 17. januar Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Gyda Heding, MB E-mail: Gyda_Heding@kk.dk Kære Gyda Heding 17. januar 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-3

Læs mere

8. november Bilag 1. Sagsnr

8. november Bilag 1. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 1. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens tilsyn med administration af virksomheds-praktik

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar.

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 16. november 2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-124 Kære Andreas

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Myndighedsoverdragelse og grundlæggende procedurer vedr. løntilskudspladser til forsikrede ledige.

Myndighedsoverdragelse og grundlæggende procedurer vedr. løntilskudspladser til forsikrede ledige. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. kontor Til andre aktører / Jobcentrene (ny version!) 19. maj 2009 Myndighedsoverdragelse og grundlæggende procedurer vedr. løntilskudspladser til forsikrede ledige. Andre aktører

Læs mere

Til Gyda Heding (Ø), MB. Kære Gyda Heding

Til Gyda Heding (Ø), MB.   Kære Gyda Heding Direktionen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Til Gyda Heding (Ø), MB E-mail: Gyda_Heding@kk.dk 28. august 2019 Kære Gyda Heding Tak for din henvendelse af d. 19. august 2019, hvor du har stillet

Læs mere

Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB Sagsnr Dokumentnr.

Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk Kære Cecilia Lonning-Skovgaard 09-03-2017 Sagsnr.

Læs mere

2. STAR(Temaundersøgelse af virksomhedspraktik og løntilskud marts 2015) 3. Københavns Kommunes revision Deloitte, 2015.

2. STAR(Temaundersøgelse af virksomhedspraktik og løntilskud marts 2015) 3. Københavns Kommunes revision Deloitte, 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 1 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens (BIF) forslag til minimumsmodel og afrapportering

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Tak for din henvendelse af 7. februar 2018, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om telefoni.

Tak for din henvendelse af 7. februar 2018, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om telefoni. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Astrid Aller, MB E-mail: Astrid_Aller@kk.dk Kære Astrid Aller 20. februar 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-31

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Tak for din henvendelse af d. 30. januar 2019, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedrørende repatriering.

Tak for din henvendelse af d. 30. januar 2019, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedrørende repatriering. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Finn Rudaizky, MB E-mail: Finn_Rudaizky@kk.dk Kære Finn Rudaizky 18. februar 2019 Sagsnr. 2019-0032917 Dokumentnr. 2019-0032917-4

Læs mere

Frikommuneforsøg I. Evaluering af frikommuneforsøget: Dispensation ift forholdstallet i virksomhedspraktik

Frikommuneforsøg I. Evaluering af frikommuneforsøget: Dispensation ift forholdstallet i virksomhedspraktik Frikommuneforsøg I Evaluering af frikommuneforsøget: Dispensation ift forholdstallet i virksomhedspraktik Odense Kommune November 2018 INDHOLD 1. SAMMENFATNING Frikommuneforsøget åbner for, at flere kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 25-11-2016 Sagsnr. 2016-0415706 Dokumentnr. 2016-0415706-1 Kære Ulrik Kohl

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ninna Hedeager Olsen, MB E-mail: Ninna_hedeager_olsen@br.kk.dk 18-01-2017 Sagsnr. 2017-0038704 Dokumentnr. 2017-0038704-1

Læs mere

Ansøgning og administration af bevilling til tegnsprogstolkning

Ansøgning og administration af bevilling til tegnsprogstolkning VEJLEDNING Ansøgning og administration af bevilling til tegnsprogstolkning Denne vejledning retter sig til borgere og virksomheder, der ønsker at søge om bevilling til tegnsprogstolkning. Bevillingerne

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen.

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen 18-07-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Kære John Andersen Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende

Læs mere

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Neil Bloem, MB Neil_stenbaek_bloem@br.kk.dk 22-12-2014 Sagsnr. 2014-0266008 Dokumentnr. 2014-0266008-1 Kære Neil Bloem Tak for

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 24-03-2015 Sagsnr. 2015-0069148 Dokumentnr. 2015-0069148-8 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

VITAS Versionsnote pr. 2. januar 2017

VITAS Versionsnote pr. 2. januar 2017 Indhold Registrering af aftaler vedrørende Integrationsgrunduddannelse... 2 Ny vejledning til søgemetoder... 2 Muligt som Anden Aktør at sætte sagsbehandler ansvarlig for ansøgning når den overføres til

Læs mere

VITAS Versionsnote pr. 25. maj 2016

VITAS Versionsnote pr. 25. maj 2016 1 Underskriv via elektronisk pen gennem virksomhedssupport og på medarbejderhøring I VITAS er det nu muligt at underskrive ansøgningen med en elektronisk pen. Dette kan lade sig gøre når jobcentermedarbejderen

Læs mere

VITAS Versionsnote pr. 2. januar 2017

VITAS Versionsnote pr. 2. januar 2017 Indhold Registrering af aftaler vedrørende Integrationsgrunduddannelse... 2 Ny vejledning til søgemetoder... 2 Muligt som Anden Aktør at sætte sagsbehandler ansvarlig for ansøgning, når den overføres til

Læs mere

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs?

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 09-06-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-44

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Spørgsmål 1 Kan forvaltningen redegøre for, hvorfor er det ikke den enkeltes koordinerende sagsbehandler, som laver planerne?

Spørgsmål 1 Kan forvaltningen redegøre for, hvorfor er det ikke den enkeltes koordinerende sagsbehandler, som laver planerne? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Susan Hedlund, MB E-mail: Susanhedlund@br.kk.dk. 06-12-2016 Sagsnr. 2016-0420356 Dokumentnr. 2016-0420356-1 Kære Susan

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Caroline Stage, MB E-mail: Caroline_Stage@br.kk.dk 01-02-2017 Sagsnr. 2017-0072989 Dokumentnr. 2017-0072989-1 Kære Caroline

Læs mere

Til Ninna Thomsen, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ninna Thomsen

Til Ninna Thomsen, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ninna Thomsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Ninna Thomsen, MB E-mail: Ninna_Thomsen@br.kk.dk Kære Ninna Thomsen 24-08-2015 Sagsnr. 2015-0159100 Dokumentnr. 2015-0159100-7

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

16. april Sagsnr Dokumentnr Kære Astrid Aller

16. april Sagsnr Dokumentnr Kære Astrid Aller KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Astrid Aller, MB E-mail: Astrid_Aller@br.kk.dk Kære Astrid Aller 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-68

Læs mere

Dokumentnr Kære Neil Stenbæk Bloem

Dokumentnr Kære Neil Stenbæk Bloem KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktion Til Neil Stenbæk Bloem Email: Neil_Bloem@kk.dk 20. december 2018 Sagsnr. 2016-0229734 Dokumentnr. 2016-0229734-20 Kære Neil Stenbæk

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune april 2011 Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Bilag 1: Forlænget sagsbehandlingstid af nyansøgninger til kontanthjælp hos Ydelsesservice København

Bilag 1: Forlænget sagsbehandlingstid af nyansøgninger til kontanthjælp hos Ydelsesservice København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT Bilag 1: Forlænget sagsbehandlingstid af nyansøgninger til kontanthjælp hos Ydelsesservice

Læs mere

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren NOTAT 07-10-2014 Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til Indledning

Læs mere

Notat. 1.svar afsendt 17. august 2017 Forvaltningen har modtaget anmodning om aktindsigt samt diverse spørgsmål ved mails af 4. august 2017.

Notat. 1.svar afsendt 17. august 2017 Forvaltningen har modtaget anmodning om aktindsigt samt diverse spørgsmål ved mails af 4. august 2017. Notat Modtager: Dansk Folkeparti Samlede besvarelse til Dansk Folkeparti på diverse spørgsmål om tilskud til Tyrkisk Kulturforening efter Folkeoplysningsloven samt meddelelse af aktindsigt Dato: 29. august

Læs mere

Ansættelse i løntilskud

Ansættelse i løntilskud Vejledning HR-center 22.10.2014 Ansættelse i løntilskud 1. Før indberetning: Når du har besluttet dig for at tilbyde ansættelse med løntilskud til en ledig borger og kandidat til stillingen, skal du have

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB Sagsnr Dokumentnr.

Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 03-11-2016 Sagsnr. 2016-0000192 Dokumentnr.

Læs mere

Til Alex Vanopslagh, MB. 8. august Sagsnr Dokumentnr Kære Alex Vanopslagh

Til Alex Vanopslagh, MB. 8. august Sagsnr Dokumentnr Kære Alex Vanopslagh KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enheden for Kvalitet & Tilsyn Til Alex Vanopslagh, MB E-mail: Alex_Vanopslagh@kk.dk Kære Alex Vanopslagh 8. august 2018 Sagsnr. 2018-0000088

Læs mere

Du har den 25. marts 2014 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om skolestart, omgængere mv.:

Du har den 25. marts 2014 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om skolestart, omgængere mv.: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet Anne Marie Geisler Andersen (B) 02-04-2014 Sagsnr. 2014-0060512 Dokumentnr. 2014-0060512-1 Politikerspørgsmål om skolestart og omgængere

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2015

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2015 Vejledning om udarbejdelse af Målrapportering 2015 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Social- og Sundhedsuddannelser Styrelsen for Undervisning

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 17. april 2019 fremsendt ovennævnte decisionsskrivelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 17. april 2019 fremsendt ovennævnte decisionsskrivelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktion Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S Att.: Kontorchef Søren Tingskov Cc: Deloitte att.:

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra V, K og LA om integrationsprojekter. Kære Cecilia Lonning-Skovgaard, Jakob Næsager og Alex Vanopslagh

Svar på politikerspørgsmål fra V, K og LA om integrationsprojekter. Kære Cecilia Lonning-Skovgaard, Jakob Næsager og Alex Vanopslagh KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktion Til V, K og LA Svar på politikerspørgsmål fra V, K og LA om integrationsprojekter 30. august 2018 Sagsnr. 2018-0226833 Dokumentnr.

Læs mere

Beskæftigelse 1 September 2019/AMWE

Beskæftigelse 1 September 2019/AMWE Notat om arbejdsgivers anmeldelse af sygefravær og refusion 40 og 59 Til brug for temamøde den 19. september 2019 Indhold 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Generelt 4. Praksis Ankestyrelsens principafgørelser

Læs mere

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Sendes til: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

VITAS Versionsnote pr. 30. september 2016

VITAS Versionsnote pr. 30. september 2016 Indhold Notifikation om der er et vedhæftet dokument på ansøgningen... 2 Ved oprettelse af forlængelse tages der højde for arbejdsfridage godkendt i bevillingen... 3 Voksenlærling ansøgning kan stadigvæk

Læs mere

Fakta-ark over virksomhedsindsatsen i Jobcenter Furesø januar-december Ledige 2015/2016

Fakta-ark over virksomhedsindsatsen i Jobcenter Furesø januar-december Ledige 2015/2016 Marts April Maj Juni Juli August Septe Oktober Novem Decem Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septe Oktober Novem Decem 01.01.15 20.04.15 09.05.15 26.05.15 08.06.15 26.06.15 24.07.15 28.08.15

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

VITAS Versionsnote pr. 25. april 2017

VITAS Versionsnote pr. 25. april 2017 Indhold Automatisk kommune angivelse ved tryk på signeringslink i arbejdsgiver mail... 2 Muligt at genbruge tilbud, hvis ophør på bevilling er registreret som Fejlregistrering... 2 Mulighed for borgere

Læs mere

VITAS - Versionsnote 23 pr. 8 juni 2018

VITAS - Versionsnote 23 pr. 8 juni 2018 Indhold 1: Voksenlærlingetilpasninger, samt forlængelse af voksenlærlingeforløb... 2 1.1 JC medarbejder kan supportere forlængelse af VL forløb... 2 1.2 Virksomhedsbruger får forlængelsesknap på bevillingen...

Læs mere

8. maj Sagsnr

8. maj Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT 8. maj 2019 Orienteringsnotat med foreløbig evaluering af business casen

Læs mere

Tilsynsbesøget fandt sted den 9. november 2018.

Tilsynsbesøget fandt sted den 9. november 2018. Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Sendt med Digital Post 5. august 2019 Tilsyn med Randers Kommunes behandling af personoplysninger Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft?

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen E-mail: Borgmesteren@suf.kk.dk Kære Ninna Thomsen 2-5-216 Sagsnr. 216-212113

Læs mere

Tak for din henvendelse af 29. maj 2018, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om aktivering af unge ledige.

Tak for din henvendelse af 29. maj 2018, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om aktivering af unge ledige. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktion Til Alex Vanopslagh, MB E-mail: Alex_Vanopslagh@kk.dk 12. juni 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-85 Kære Alex

Læs mere

VITAS Versionsnote pr. 1. April 2016

VITAS Versionsnote pr. 1. April 2016 I følgende beskrives de nyeste ændringer i VITAS, som er blevet implementeret gennem de sidste 2 måneder. Funktionaliteten beskrevet nedenfor er således blevet lagt ind i systemet i forbindelse med releases

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Borgerrådgiverfunktion styrker borgernes retssikkerhed Manglende vejledning kan koste både borger og kommune dyrt Vellykket Målrettet Indsats

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 23.08.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. august 2012 1. Godkendelse

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018 Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018 Aftalen overordnet 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmøde 2. oktober 2018 1. Færre,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.10.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. oktober 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 22. februar 2017 til Økonomiforvaltningen vedr. Københavns Kommunes udgifter til tolkebistand.

Tak for din henvendelse af den 22. februar 2017 til Økonomiforvaltningen vedr. Københavns Kommunes udgifter til tolkebistand. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Karin Storgaard, MB E-mail: Karin_Storgaard@br.kk.dk Kære Karin Storgaard 03-03-2017 2017-0108122 2017-0108122-1 Tak for

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr Soderup Bylav Mette Dinesen C/O Jens Ulrik Funch Tadrevej 33 4340 Tølløse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 31-03-2014 Pulje

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Jeg skrev blandt andet følgende til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Jeg skrev blandt andet følgende til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Fremsendt dags dato med e-mail til: bif@bif.kk.dk og cduklagesager@bif.kk.dk 12-10-2012 Sagsnr. 2012-91002

Læs mere

Åbent referat Sundheds- og Omsorgsudvalget. Lukket referat. Den 19. september 2011, kl

Åbent referat Sundheds- og Omsorgsudvalget. Lukket referat. Den 19. september 2011, kl Åbent referat Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 19. september 2011, kl. 18.15-18.45 115. Orientering om beboerforhold på Brevduebanen 1 Lukket referat Ingen sager 115. Orientering om beboerforhold på Brevduebanen

Læs mere

REVISIONSRAPPORT Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Børneattester

REVISIONSRAPPORT Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Børneattester 9. februar 2017 REVISIONSRAPPORT 2016 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen MODTAGER Bjarne Winge Michael Baunsgaard Schreiber INTERN REVISION Jesper Andersen Solveig Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tak for din henvendelse af 14. juli 2016, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 14. juli 2016, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør John Andersen, MB Dato 26.07.16 Sagsnr. 2016-0273858 Dokumentnr. 2016-0273858-6 Kære John Andersen Tak for din henvendelse af 14. juli 2016, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 12 til MED aftalen

Bilag 12 til MED aftalen NOTAT HR-Centret Bilag 12 til MED aftalen 17-09-2016 Retningslinjer vedr. ansættelser på særlige vilkår Det er Hovedudvalgets opgave at aftale retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Vedr. tilskud til pasning af eget barn og forældres mulighed for at dele ordningen.

Vedr. tilskud til pasning af eget barn og forældres mulighed for at dele ordningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring Orienteringsnotat til aflæggerbordet 8. februar 2012 Til orientering Sagsnr. 2010-18671 Dokumentnr. 2012-31060 Vedr. tilskud til pasning

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 3. udgave november 2011. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

VITAS. 25-26. november 2015

VITAS. 25-26. november 2015 VITAS 25-26. november 2015 Program 9.00-9.30 Velkomst og morgenmad 9:30-10:30 Kort intro til flowet i VITAS Introduktion til VITAS modul (Virksomhed) Kort pause (15 min) 10:45-11:45 Opgave (Support en

Læs mere

Afrapportering for tilskud Lokalforeningspuljen

Afrapportering for tilskud Lokalforeningspuljen Afrapportering for tilskud Lokalforeningspuljen Al afrapportering vedrørende tildelte midler fra Lokalforeningspuljen skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til relevante blanketter og vejledning

Læs mere