HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK."

Transkript

1 /06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME AFGØRELSE APOTEKSSEKTOREN REGLER OG MARKEDSBESKRIVELSE Bevillingssystemet Ejerskabsregler Antalskontrol Tilgængelighed Antal apoteker Ventetider Pris- og avancereguleringen Regler for priser og beregning af avancen Overskud Udligningsordningen og tilskud Omsætningsbaseret udligning Enhedsstilskud Øvrig regulering Åbningstider Sortiment Internethandel Regler Markedet for internethandel ERFARINGER MED DEREGULERING Håndkøbsmedicin Veterinærmedicin Internationale erfaringer Norge Sverige Nederlandene England Irland Konklusion KONKURRENCEANALYSE Bevillingssystemet Ejerskabsregler Antalskontrol Pris- og avancereguleringen Udligningsordningen Omsætningsbaseret udligning Enhedstilskud Øvrig regulering Åbningstider Sortiment Internethandel... 53

3 6 HØRING Ejerskabsregler og antalskontrol Maksimalpriser og avanceregulering Udligningsordningen Åbningstider Sortiment Internethandel KONKLUSION BILAGSOVERSIGT... 70

4 1 RESUME 1 Denne sag drejer sig om de konkurrencebegrænsninger, som reguleringen af apotekssektoren medfører. 2 Kort fortalt medfører reglerne, at muligheden for fri etablering og placering af nye apoteker i Danmark er begrænset, at ejerskab til apoteker er forbeholdt farmaceuter og er personligt, at der er faste salgspriser og avancer, at apotekernes incitament til at øge omsætningen er begrænset af udligningsordningen samt at konkurrencen på service er begrænset, herunder fx fleksible åbningstider, udvidet frihandelssortiment og etablering af rene internetapoteker. 3 Apotekssektoren i Danmark er stærkt reguleret og følgende bestemmelser medvirker efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering til at begrænse konkurrencen mellem apotekerne: Apotekerlovens 4 omkring antalskontrol for antal apoteker i Danmark, Apotekerlovens 15 omkring adgangsbestemmelser til apoteksmarkedet, Apotekerlovens med tilhørende bekendtgørelse om pris- og avancereguleringen på receptpligtige lægemidler, Bekendtgørelse nr. 169 af 20. februar 2012 om den omsætningsbaserede udligningsordning, Apotekerlovens 40 med tilhørende bekendtgørelse om apotekets åbningstider, Apotekerlovens 12, stk. 1, nr. 4 om begrænsninger i frihandelssortimentet samt Apotekerlovens 43a om internetapotekers tilknytning til fysisk apotek via ejerskab 4 Formålet med konkurrenceloven er at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere, jf. konkurrencelovens 1. 5 Efter konkurrencelovens 2, stk. 2 finder lovens kapitel 2 og 3 ikke anvendelse, hvis en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. 1

5 6 Det fremgår af konkurrencelovens 2, stk. 5, at: 7 Hvis Konkurrencerådet finder, at en offentlig regulering eller en støtteordning kan have skadelige virkninger for konkurrencen eller i øvrigt kan hindre en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse, kan rådet til vedkommende minister samt økonomi- og erhvervsministeren afgive en begrundet udtalelse, som påpeger mulige skadelige virkninger for konkurrencen, samt fremkomme med forslag til fremme af konkurrencen på området. Vedkommende minister skal efter forhandling med økonomi- og erhvervsministeren svare på Konkurrencerådets udtalelse senest fire måneder fra modtagelsen af rådets udtalelse. Konkurrencerådet kan forlænge fristen. 8 Konkurrencerådet kan således, hvis rådet finder, at en offentlig regulering kan have skadelige virkninger for konkurrencen eller i øvrigt kan hindre en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse, afgive en begrundet udtalelse til den relevante ressortminister. Udtalelsen skal påpege mulige skadelige virkninger for konkurrencen samt fremkomme med forslag til fremme af konkurrencen på området, jf. konkurrencelovens 2, stk Konkurrencerådet rettede i 2005 en henvendelse til den daværende indenrigs- og sundhedsminister, jf. konkurrencelovens 2, stk. 5. Anbefalingerne i henvendelsen fra 2005 svarer på en række områder til de anbefalinger, der fremsættes i denne nye henvendelse. 10 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede i 2010 en analyse af apotekssektoren i Danmark 1. Analysen viste blandt andet, at den danske regulering af apoteksområdet indebærer, at der kun i meget begrænset omfang er konkurrence blandt apoteker. 11 Den tidligere regering indgik 11. april 2011 sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne en aftale om Konkurrencepakken. Af aftalen fremgår, at der gennemføres en undersøgelse af mulighederne for liberalisering af apotekssektoren, herunder belyses konkrete modeller, som tilgodeser ønsker om højere tilgængelighed, lave priser på medicin for forbrugerne, nedbringelse af udgifterne på sundhedsområdet og fastholdelse af forbrugernes sikkerhed. Undersøgelsen skal inddrage erfaringer, herunder økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser fra Sverige, Nederlandene, Storbritannien, Irland og Norge, hvor man har liberaliseret apotekssektoren. Undersøgelsen afsluttes inden 1. april Efterfølgende nedsatte det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium et udvalg, som skulle gennemføre den omtalte undersøgelse. Kommissoriet blev, 1 Regulering af apotekssektoren, konkurrenceanalyse 2/

6 af den nuværende regering, ændret til en modernisering af apotekssektoren inden udvalgsarbejdet reelt var kommet i gang. Ændringen betød, at fokus blev udvidet og præciseret i forhold til tidligere. Det nye kommissorium indførte et særskilt afsnit om sygehusapoteker og præciserede hvilke øvrige initiativer, som bl.a. skulle drøftes. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at ændringerne betød, at de konkurrencerelevante forhold fik en mindre fremtrædende plads i udvalgets arbejde. Styrelsen er repræsenteret i udvalget, hvis arbejde forventes afsluttet ultimo På baggrund af udvalgets ændrede fokus fra at afdække mulighederne for en liberalisering af apotekssektoren til at fremlægge mulige modeller for en modernisering af apotekssektoren, forventer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke på nuværende tidspunkt, at udvalgets forslag til moderniseringsinitiativer vil kunne løse de problemer, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rejste i 2010 i forhold til konkurrencen på apoteksområdet. 14 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget nye analyser af apoteksområdet og opdateret en række af analyserne fra 2010-rapporten. I den forbindelse har styrelsen bl.a. indhentet erfaringer fra Norge, Sverige, Nederlandene, England og Irland, som alle har dereguleret apotekssektoren. Analyserne viser bl.a., at Flere europæiske lande, der har dereguleret apotekssektoren, har efter dereguleringen oplevet en øget tilgængelighed i form af flere apoteker og længere åbningstider samt indtræden af nye aktører på markedet. Spredningen i overskuddet i sektoren er høj (fra et underskud på 44 pct. af bruttoomsætningen til et overskud på 11 pct. af bruttoomsætningen før udligning), og mere end en fjerdedel af samtlige apoteker har et markant højere overskud (mindst 3 pct. af bruttoomsætningen før udligning) end det gennemsnitlige overskud i sektoren. Hvis adgangen til apoteksmarkedet ikke var reguleret, ville der sandsynligvis blive etableret apoteker i områder, hvor der er markedsmæssigt grundlag herfor (områder med store overskud). Faste priser hindrer priskonkurrence på receptpligtige lægemidlers udsalgspriser. Et fald på blot to pct. i salgsprisen på receptpligtige lægemidler vil betyde, at forbrugerne sparer en kvart mia. kr. om året. Erfaring fra liberaliseringen af salget af udvalgte håndkøbslægemidler samt veterinærmedicin viser, at 3

7 liberaliseringen har betydet nye aktører på markedet med en deraf følgende positiv effekt på prisudviklingen. Udligningsordningen (som er en økonomisk udligning mellem apoteker med det formål at sikre økonomisk grundlag for drift af apoteker i udkantsområder) mindsker apotekernes incitament til at skabe større omsætning og i øvrigt fordyrer distributionen af lægemidler. Styrelsen mener, at andre værktøjer kan sikre en passende geografisk spredning af apoteker, bl.a. fri etableringsret. Omfordelingen via udligningsordningen er upræcis i forhold til formålet med ordningen. Knap 31 pct. af apotekerne, som modtager tilskud fra udligningsordningen, har et overskud som ligger over det gennemsnitlige overskud målt i procent af bruttoomsætningen før udligning. Antallet af udleveringssteder for receptpligtige lægemidler er samtidig faldet med 19 pct. over de sidste ti år som følge af adgangsreguleringen. Tilgængeligheden er således umiddelbart faldet. 15 Styrelsen foreslår på den baggrund, at Konkurrencerådet fremsender en henvendelse til ministeren for sundhed og forebyggelse og erhvervs- og vækstministeren efter konkurrencelovens 2, stk. 5 med anbefalinger om, hvordan en række af de konkurrencebegrænsninger, der er i apotekssektoren kan afskaffes og markedet derved dereguleres. 16 I det vedlagte udkast til henvendelse til ministeren for sundhed og forebyggelse og erhvervs- og vækstministeren foreslås ændringer på primært tre områder: Ændring af henholdsvis adgangsreguleringen, pris- og avancereguleringen og udligningsordningen. Dertil kommer forslag til mindre ændringer i den øvrige regulering. 17 Henvendelsen indeholder følgende anbefalinger: Ophævelse af krav til at en ejer af et apotek skal være farmaceut, (cand.pharm.) og at ejerskabet er personligt. Ophævelse af bestemmelsen om kontrol af antallet af apoteker i Danmark, således at der indføres fri etableringsret. Som følge heraf bør det overvejes at ændre eller afskaffe tilskud til apoteksenheder (enhedstilskud). Betydelig forhøjelse af den øvre grænse for, hvor mange apoteker samme ejer må eje. 4

8 Ændring af fastprisreguleringen på lægemidlers salgspris til en maksimalprisregulering. Afskaffelse af den omsætningsbestemte udligningsordning. Brug af udbud med henblik på at sikre adgang til lægemidler i tyndt befolkede områder. Indførelse af en minimumsgrænse for gennemsnitlige åbningstid i stedet for de nuværende regler, der foruden en minimumsgrænse også fastlægger placering af åbningstiden. Ophævelse af begrænsningen af apotekernes frie sortiment og Mulighed for etablering af rene internetapoteker samt afskaffelse af den nedre grænse for forsendelsesgebyr ved handel på et internetapotek. 18 Formålet med at ændre reguleringen er at reducere priser, øge tilgængelighed og serviceniveau samt reducere ventetider på apotekerne til fordel for forbrugerne. 19 I den nuværende regulering er der flere regler, som fortsat vil understøtte høj kvalitet og sikkerhed samt rimelige samfundsøkonomiske omkostninger til lægemiddeldistribution. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler derfor, at der fortsat stilles krav om Den daglige leders uddannelse At en uddannet farmaceut er til stede i åbningstiden på apoteket Uafhængighed af praktiserende læger, grossister og lægemiddelindustrien fortsat kræves overholdt At gældende substitutionsregler fortsætter At 14-dages auktionsmodellen til fastlæggelse af apotekets indkøbspriser fortsætter At apoteket hurtigst muligt skal efterkomme anmodninger om fremskaffelse af ethvert lægemiddel, hvis forhandling er forbeholdt apoteker 20 Samfundsmæssigt vil en ændring af reguleringen medføre lavere omkostninger. Det skyldes bl.a., at forbrugerne vil spare tid i form af kortere ventetider og mindre transporttid til apoteket samt bedre muligheder for at 5

9 handle på internetapoteker. Dertil kommer muligheden for lavere priser og eventuelle besparelser i administrationen af reguleringen. På den baggrund er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samlede vurdering, at en deregulering af apotekssektoren baseret på ovenstående anbefalinger vil udgøre en væsentlig gevinst for samfundet. 6

10 2 AFGØRELSE 22 Konkurrencerådet retter henvendelse til ministeren for sundhed og forebyggelse og erhvervs- og vækstministeren i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 5 med det som bilag 1 vedlagte udkast til brev. 23 Ministeren for sundhed og forebyggelse skal, jf. den nævnte bestemmelse, inden for fire måneder fra modtagelsen besvare henvendelsen efter drøftelse med erhvervs- og vækstministeren. 7

11 3 APOTEKSSEKTOREN REGLER OG MARKEDSBESKRIVELSE 24 I dette afsnit beskrives regelgrundlaget for apotekssektoren i Danmark, og formålet med reglerne gennemgås. Der er tre typer af regler, der begrænser konkurrencen; regler vedrørende adgangsregulering, pris- og avanceregulering og afgifter og tilskud, som nogle apoteker med en vis omsætning betaler henholdsvis modtager også benævnt udligningsordningen. Herefter gennemgås øvrig relevant regulering omkring driften af et apotek. Endelig beskrives apotekssektoren i form af data for tilgængelighed, sektorens økonomi og internetsalg. 25 Apotekssektoren er ligesom andre dele af sundhedsvæsenet underkastet en omfattende offentlig regulering. Reguleringen er primært begrundet med et hensyn til sikkerhed og kvalitet i lægemiddeldistributionen samt nem og lige adgang til lægemidler for alle forbrugere. Ligesom for andre sundhedsydelser ydes der offentligt tilskud til receptpligtige lægemidler. Det indebærer, at reguleringen også skal tage hensyn til behovet for kontrol med de offentlige udgifter til sundhedsydelser. 26 Reguleringen af apotekssektoren sker gennem apotekerloven 2. Loven håndhæves af Sundhedsstyrelsen og indeholder regler om bl.a. tildeling af bevilling, oprettelse/nedlæggelse/overtagelse af et apotek, ledelse af et apotek og personale (herefter adgangsbestemmelser), pris- og avancebestemmelser, økonomisk støtte til apoteker i udkantsområderne til sikring af rimelig geografisk dækning (herefter den omsætningsbaserede udligningsordning) og bestemmelser om driften, herunder krav til indretning og drift, apotekers opgaver, åbningstider, internethandel og sortiment (herefter øvrig regulering). 27 Apotekssektoren i Danmark varetager salg af og vejledning om receptpligtige lægemidler og håndkøbsmedicin til danske forbrugere. Receptpligtige lægemidler og en større andel af håndkøbslægemidlerne er forbeholdt salg på apotekerne. Herudover udgør frihandelsvarer (ikke-lægemidler men øvrige varer relateret til sundhedsområdet som fx kosttilskud, creme mv.) en ikke ubetydelig andel af apotekernes salg og omsætning jf. Figur 1. Sektoren havde i 2010 en samlet omsætning på knap 12,5 mia. kr., jf. Tabel 3. 2 Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed, LBK nr. 855 af 4. august

12 Figur 1: Apotekernes omsætning fordelt på varekategorier i pct. og mio. kr., 2010 Frihandelsvarer; 11,1%, mio.kr. Øvrige omsætning; 3,2%, 403 mio.kr. Ikke apoteks-forbeholdt håndkøbsmedicin; 4,7%, 581 mio.kr. Apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin; 2,7%, 339 mio.kr. Receptpligtige lægemidler Apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin Ikke apoteks-forbeholdt håndkøbsmedicin Frihandelsvarer Øvrige omsætning Receptpligtige lægemidler; 78,2%, mio.kr. Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 3.1 BEVILLINGSSYSTEMET 28 Bevillingssystemet indeholder en række bestemmelser, som regulerer adgangen til at etablere apoteker. Reguleringen regulerer dels antallet af apoteker i Danmark (antalskontrol) og stiller dels en række objektive krav til en ansøger, for at vedkommende kan komme i betragtning til en bevilling som apoteker (ejerskabsregler). 29 Formålet med bevillingssystemet er således todelt. Formålet med ejerskabsreglerne er at sikre kvalitet og sikkerhed i distributionen af lægemidler samt uafhængighed af andre økonomiske interesser, som fx lægemiddelindustrien. Formålet med antalskontrollen er at sikre en overordnet apoteksstruktur, hvor der er økonomisk grundlag for at drive et apotek i et givent område. 30 Bevillingssystemet har betydning for blandt andet tilgængeligheden til lægemidler. Tilgængelighed beskrives her ved antallet af apoteker og ventetiden på apotekerne Ejerskabsregler 31 Opnåelse af bevilling stiller krav til ejerens egnethed som apoteker. Kravene indebærer bl.a., at 9

13 ejeren skal være uddannet farmaceut. ejeren gennem forudgående beskæftigelse skal have gjort sig egnet til at lede driften af et apotek. ejeren maksimalt må eje fire apoteker. ejeren skal være uafhængig af grossister, lægemiddelindustrien og praktiserende læger. 32 Dertil kommer, at ejerskabet er personligt og ikke kan overdrages til andre. 33 Adgangsbestemmelserne, som regulerer adgangen til apoteksområdet, er beskrevet i apotekerlovens 15: Bevilling til at drive apotek meddeles af ministeren for sundhed og forebyggelse. En person kan kun meddeles bevilling til ét apotek, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen kan ministeren for sundhed og forebyggelse efter ansøgning meddele en apoteker bevilling til at drive mere end ét apotek, dog maksimalt fire apoteker. Stk. 3. Bevilling efter 15, stk. 1 og 2 kan i særlige tilfælde efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen meddeles af ministeren for sundhed og forebyggelse for en nærmere tidsbegrænset periode. Stk. 4. Apotekerbevilling kan kun meddeles en person, der 1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgelovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7. 2) ikke er under konkurs. 3) har bestået dansk farmaceutisk kandidateksamen eller en tilsvarende udenlandsk eksamen, som er godkendt af ministeren for sundhed og forebyggelse til opfyldelse af overenskomster med andre lande eller direktiver vedtaget af Det Europæiske Fællesskab, eller som har opnået Lægemiddelstyrelsens tilladelse til beskæftigelse som farmaceut på apotek efter 36, stk. 2, og 4) gennem forudgående beskæftigelse har gjort sig egnet til at lede driften af et apotek. 35 Dertil kommer apotekerlovens 3: Apotekere må ikke udøve virksomhed som læge, tandlæge eller dyrlæge. 10

14 Stk. 2. Den, der udøver læge- eller tandlægevirksomhed, må ikke uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse drive eller være knyttet til en virksomhed, der har tilladelse efter 7 eller 39, stk. 1., i love om lægemidler. Dette gælder ikke for tilknytning til offentlige sygehuse. Stk. 3. Apotekere må ikke uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse drive eller være knyttet til en virksomhed, der har tilladelse efter 39, stk. 1. eller 2, i lov om lægemidler. 37 Formålet med ovenstående bestemmelser i apotekerlovens 15 og 3 er at sikre fokus på kvalitet og sikkerhed i driften af apoteket ved at ejeren er farmaceutuddannet ( 15, stk. 4, nr. 3), at ejeren har kendskab til driften af en virksomhed ( 15, stk. 4, nr. 4), forsyningssikkerhed i forbindelse med en eventuel konkurs samt at undgå stor koncentration i markedet ( 15, stk. 2) og at sikre økonomisk uafhængighed af øvrige aktører på lægemiddelområdet ( 3, stk. 1-3) Antalskontrol 38 Bevillingssystemet regulerer ligeledes antallet af apoteksenheder i Danmark 3. Reguleringen betyder, at Der gives bevilling til en bestemt geografisk placering. Sundhedsstyrelsen bestemmer, hvorvidt der skal ske oprettelse, nedlæggelse eller flytning af et apotek. Sundhedsstyrelsen skal godkende oprettelsen af øvrige apoteksenheder (apoteksfilialer og apoteksudsalg). Håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder er dog fritaget for godkendelse. Der er i dag 193 apoteksfilialer og apoteksudsalg og 801 håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder De overordnede hensyn for ændringer i apoteksstrukturen, dvs. f.eks. i sager om oprettelse eller lukning af apoteker, er nærmere beskrevet af ministeriet for sundhed og forebyggelse i Retningslinjer for ændring af apoteksstrukturen. Apoteksfilial: Enhed knyttet til et apotek i egne lokaler. Ikke krav om ansat farmaceut. Må varetage opgaver på lige fod med et apotek. Apoteksudsalg: Enhed knyttet til et apotek i egne lokaler. Kan ikke foretage direkte receptekspedition, men må udlevere receptpligtige lægemidler, som er ekspederet på et apotek. Håndkøbsudsalg: Enhed som modtager varer fra et bestemt apotek. Fx Matas eller supermarked. Kan ikke foretage direkte receptekspedition. Kan sælge håndkøbsmedicin. Medicinudleveringssted: Enhed som modtager adresserede forsendelser fra et eller flere apoteker. Et medicinudleveringssted er ikke lagerførende. 11

15 39 Bestemmelserne omkring den geografiske placering er beskrevet i apotekerlovens 5: 5. Ved oprettelse og flytning af et apotek, en apoteksfilial eller en veterinærafdeling, angiver indenrigs- og sundhedsministeren det område, inden for hvilket apoteket, apoteksfilialen eller veterinærafdelingen skal ligge. Er der ikke for et apotek, apoteksfilial eller en veterinærafdeling fastsat et beliggenhedsområde, fastsætter ministeren et sådant efter anmodning fra apotekeren. Stk. 2. Når ganske særlige forhold taler for det, kan Lægemiddelstyrelsen efter forudgående samtykke fra ministeren for sundhed og forebyggelse ved opslag af apotekerbevilling bestemme, at apoteket eller tilhørende apoteksfilial kun kan flyttes med ministerens godkendelse. Stk. 3. Apotekeren skal underrette Lægemiddelstyrelsen om apotekets, veterinærafdelingens og apoteksfilialers beliggenhed inden for en af Lægemiddelstyrelsen fastsat frist. 40 Bestemmelserne omkring antalskontrollen er beskrevet i apotekerlovens 4: Ministeren for sundhed og forebyggelse træffer bestemmelse om oprettelse, nedlæggelse og flytning af apoteker, veterinærafdelinger af apoteker, og apoteksfilialer. Apoteksfilialer kan, såfremt sygehusejeren samtykker heri, med tilladelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse oprettes på sygehuse og institutioner, der er omfattet af sundhedslovens 74, stk. 2 og 75, stk. 2-4, med henblik på sygehusets eller institutionens forsyning med lægemidler og andre varer. Stk. 2. Indenrigs- og Sundhedsministeren kan fastsætte regler om veterinærafdelinger af apoteker, herunder bemandingen af disse. Stk. 3. Et apotek kan nedlægges, hvis 1) apotekerbevillingen udløber, bortfalder eller tilbagekaldes, jf. 22 og 24-26, 2) apotekeren samtykker i nedlæggelsen, eller 3) apotekeren tilbydes bevilling til et andet apotek inden for samme område, jf. bilag A Stk. 4. Et apotek, der drives af en apoteker i henhold til 15, stk. 2, kan endvidere nedlægges, hvis væsentlige strukturmæssige hensyn taler for det, og der er forløbet mindst 5 år fra apotekeren fik tildelt bevillingen. 12

16 42 Bestemmelserne omkring oprettelsen af øvrige enheder er beskrevet i apotekerlovens 7, 7a og 7b: Oprettelse, nedlæggelse og flytning af apoteksudsalg må kun ske med Lægemiddelstyrelsens tilladelse. Lægemiddelstyrelsen kan påbyde en apoteker at oprette, nedlægge eller flytte et apoteksudsalg. Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan i forbindelse med en ledig apotekerbevilling overføre apoteksudsalg fra det ledige apotek til et andet apotek, hvis strukturmæssige hensyn taler for det. Stk. 3. Når særlige forhold taler for det, kan Lægemiddelstyrelsen i øvrigt påbyde, at et apoteksudsalg overføres fra et apotek til et andet. 7a. En apoteker kan oprette og nedlægge håndkøbsudsalg. Apotekeren skal underrette Lægemiddelstyrelsen om oprettelse og nedlæggelse af håndkøbsudsalg inden for en af Lægemiddelstyrelsen fastsat frist. Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan give påbud om nedlæggelse af et håndkøbsudsalg, hvis håndkøbsudsalget ikke indrettes og drives i overensstemmelse med de regler, som er udstedt i medfør af 38 eller 43. Stk. 3. Hvis et forretningssted, hvor håndkøbsudsalget er beliggende, har eller opnår tilladelse til at forhandle lægemidler efter 39, stk. 1 i lov om lægemidler, skal håndkøbsudsalget straks nedlægges. 7b. En apoteker kan oprette og nedlægge medicinudleveringssteder. Apotekeren skal underrette Lægemiddelstyrelsen om oprettelse og nedlæggelse af medicinudleveringssteder inden for en af Lægemiddelstyrelsen fastsat frist. Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan give påbud om oprettelse eller flytning af et medicinudleveringssted, hvis lægemiddelforsyningsmæssige hensyn taler for det. 44 Formålet med ovenstående bestemmelser er, jf. apotekerlovens 10, at der bør opnås en rimelig let og sikkerhedsmæssig forsvarlig adgang til lægemidler til rimelige priser og samfundsmæssige omkostninger, og at det enkelte apotek bør få mulighed for at opnå et rimeligt tilfredsstillende driftsøkonomisk resultat. 45 Ved overtagelsen af et apotek er den tiltrædende apoteker berettiget og forpligtet til at overtage indretning, inventar og varebeholdning fra den fratrædende apoteker, jf. apotekerlovens Prisfastsættelsen sker ved 13

17 forhandling mellem fratrædende og tiltrædende apoteker. Der ydes normalt ikke betaling for good-will Sundhedsstyrelsen opslår ledige apoteksbevillinger, jf. apotekerlovens 18. Sundhedsstyrelsen vurderer indkomne ansøgninger og prioriterer de tre bedst egnede ansøgere i en begrundet udtalelse til ministeren for sundhed og forebyggelse. Ministeren tildeler bevillingen, som i udgangspunktet er gældende frem til apotekerens pensionering Tilgængelighed 47 Bevillingssystemets adgangskontrol har betydning for antallet af apoteker i Danmark og den overordnede apoteksstruktur. Nedenfor er apoteksstrukturen i form af antal apoteker og ventetider beskrevet Antal apoteker 48 Antallet af medicinudleveringssteder er et centralt parameter for tilgængeligheden af lægemidler. Udviklingen i antallet af apoteker over tid ses af Tabel 1. Igennem de seneste ti år er der sket et fald i antallet af såvel apoteker som de fleste øvrige enheder på apoteksmarkedet. I alt er der fra 2000 frem til 2010 sket et fald på 19 pct. i antallet af steder, hvor forbrugeren kan få udleveret apoteksforbeholdte og receptpligtige lægemidler. 5 Af bemærkningerne til apotekerlovens 70 (vedr. erstatning for tab som følge af nedlæggelse mv. af et apotek) fremgår det: Da virksomhedsudøvelsen hviler på en offentlig bevilling, der er personlig for indehaveren, bliver der ikke tale om at yde erstatning for goodwill. Så vidt Sundhedsstyrelsen er bekendt med, så betales der ikke good-will i forbindelse med apoteksovertagelser. 14

18 Tabel 1 UDVIKLING I ANTAL APOTEKER OG ØVRIGE ENHEDER, Ændring fra 2000 til 2010 Antal enheder i alt Apoteker 1) Apoteksfilialer Apoteksudsalg Håndkøbsudsalg ) Medicinudleveringssteder - 19 pct pct pct pct pct pct. Note: 1: Antal apoteker inkl. supplerende enheder. Supplerende enheder er selvstændige apoteker, men er tilknyttet et andet apoteks bevillingshaver. Dvs. de har samme ejer. 2: Data er fra udgangen af 2010, i modsætning til i fx tabel 3, hvor data er pr. 1. januar Der er derfor en forskel i antallet af apoteker. Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Anmærkning: Apoteksfilial: Enhed knyttet til et apotek i egne lokaler. Ikke krav om ansat farmaceut. Må foretage opgaver på lige fod med et apotek. Apoteksudsalg: Enhed knyttet til et apotek i egne lokaler. Kan ikke foretage direkte receptekspedition, men må udlevere receptpligtige lægemidler, som er ekspederet på et apotek. Håndkøbsudsalg: Enhed som modtager varer fra et bestemt apotek. Fx Matas eller købmandsbutik. Kan ikke foretage direkte receptekspedition. Kan sælge håndkøbsmedicin. Medicinudleveringssted: Enhed som modtager adresserede forsendelser fra et eller flere apoteker Ventetider 49 Et andet mål for tilgængeligheden til lægemidler er den tid, en forbruger skal vente, for at blive betjent på et apotek. I 2008 gennemførte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en brugerundersøgelse af oplevede ventetider på apotekerne 6. Undersøgelsen viste, at næsten 40 pct. af de adspurgte apotekskunder oplevede, at ventetiden var mere end 10 min., jf. Figur De højeste oplevede ventetider sås i de tættest befolkede områder, mens forbrugere i landdistrikter oplevede lavere ventetider. 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Regulering af apotekssektoren

19 Figur 2: Oplevet ventetid i procent, Over 10 min. Under 10. min Hele landet By Provinsen Landdistrikter Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Regulering af apotekssektoren Anmærkning: Byer omfatter knap halvdelen af befolkningen, provinsområder og landdistrikter hver især omfatter ca. en fjerdedel af befolkningen. 51 Ifølge undersøgelsen fra 2008 var 25 pct. af kunderne i byen og provinsen utilfredse med ventetiden. Utilfredsheden er lavere (11 pct.) i landdistrikterne, jf. Tabel 2. Tabel 2 TILFREDSHED MED VENTETID FORDELT PÅ LAND OG PROVINS/BY, 2008 Tilfreds med ventetiden, pct. Utilfreds med ventetiden, pct. Landdistrikter Provinsen/Byen Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Regulering af apotekssektoren Forbrugerrådet har i 2011 gennemført en brugerundersøgelse om apoteker 7. Undersøgelsen viste, at 27 pct. af forbrugerne er utilfredse eller meget utilfredse med ventetiden på apoteket. 53 En stor del af de danske apoteker måler den faktiske ventetid og indberetter tallene til Danmarks Apotekerforening. Udviklingen over de seneste fem år viser ikke en entydig tendens. Den laveste gennemsnitlige ventetid sås i januar 2012, hvor den gennemsnitlige ventetid var 3,3 minutter, jf. Figur 3. 7 Forbrugerrådet: Forbrugerpanelet om apoteker. Oktober

20 54 MEGAFON har for Danmarks Apotekerforening gennemført en brugerundersøgelse i januar Undersøgelsen viser, at 17 pct. af de adspurgte var utilfredse med ventetiden på apoteket, og 63 pct. var tilfredse pct. oplevede, at de ventede mere end 10 min., hvor Apotekerforeningens målinger viser, at de faktiske tal er 2,9 pct De målte ventetider indeholder både ekspeditioner på liberaliseret håndkøbsmedicin, frihandelsprodukter og receptpligtige lægemidler, og det har ikke været muligt at se særskilte data for de tre typer af ekspeditioner. Figur 3: Ventetiden på apotek i minutter, gns. antal minutter maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 Note: I juni 2011 var der nedbrud på Lægemiddelstyrelsens receptserver i 3 dage i ugen for ventetidsdataindsamlingen. Kilde: Danmarks Apotekerforening. Anmærkning: Figuren viser den gennemsnitlige ventetid i minutter. Der skelnes ikke mellem ekspeditioner på hhv. liberaliserede håndkøbslægemidler, receptpligtige lægemidler og frihandelsvarer. 3.2 PRIS- OG AVANCEREGULERINGEN 56 I dette afsnit beskrives pris- og avancereguleringen i apotekssektoren i Danmark samt apotekernes økonomiske situation. 8 Danmarks Apotekerforening: Undersøgelse om køb af medicin. Januar Gennemført af MEGAFON pct. svarede, at de hverken/eller var tilfredse eller utilfredse med ventetiden, mens 1 pct. svarede ved ikke. 10 Danmarks Apotekerforening: Ventetidsundersøgelse januar

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. 2. Apotekerne har udnyttet sit monopol og forringet tilgængeligheden til lægemidler ved at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven 2014/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

Vedr. Farmakomonforeningens klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse af 19. november 2013 om nedlæggelse af Apoteket Bryggergården i Odense

Vedr. Farmakomonforeningens klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse af 19. november 2013 om nedlæggelse af Apoteket Bryggergården i Odense Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Farmakonomforeningen, Att.: Susanne Engstrøm jw@farmakonom.dk se@farmakonom.dk ff@farmakonom.dk Dato: 13. december

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

Regulering af apotekssektoren. Konkurrenceanalyse 02/2010

Regulering af apotekssektoren. Konkurrenceanalyse 02/2010 Regulering af apotekssektoren Konkurrenceanalyse 02/2010 Februar 2010 REGULERING AF APOTEKSSEKTOREN FEBRUAR 2010 Oplag 500 stk. Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Analyse Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Tilfredshed med apoteket Kilde: MEGAFON, Maj 2013. Resultaterne af en MEGAFON-undersøgelse Maj 2013 Danmarks Apotekerforening 2 af 13 Indhold Den samlede

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 424 Offentligt Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne

Læs mere

Apoteker sikrer sundhedsfaglighed og øger tilgængelighed i byerne men yderområder og vagt presses

Apoteker sikrer sundhedsfaglighed og øger tilgængelighed i byerne men yderområder og vagt presses Danmarks Apotekerforening Analyse 24. juni 2015 Ny apoteksregulering 1. juli 2015: Apoteker sikrer sundhedsfaglighed og øger tilgængelighed i byerne men yderområder og vagt presses Den 1. juli 2015 træder

Læs mere

Lægemiddelforsyningsstrukturen omkring Vinderup Apotek

Lægemiddelforsyningsstrukturen omkring Vinderup Apotek Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Sundhedsstyrelsen khm@dkma.dk sst@sst.dk Dato: 2. april 2012 Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSAH Sags nr.: 1201866

Læs mere

Apotekssektoren. Samfundsfarmaceutisk Kompendium Lovforståelse 2.9 Apotekssektoren Side 1 af 55 Pharmakon, version 4

Apotekssektoren. Samfundsfarmaceutisk Kompendium Lovforståelse 2.9 Apotekssektoren Side 1 af 55 Pharmakon, version 4 Apotekssektoren Samfundsfarmaceutisk Kompendium Lovforståelse 2.9 Apotekssektoren Side 1 af 55 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Apotekets tilgængelighed... 3 Apoteket... 4 Priser... 4 Apotekets åbningstider

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold I medfør af 4, stk. 2, 6, stk. 4, 11, stk. 1, nr. 12, 12, stk. 4, 33, stk. 1, 38, 41 a, stk. 2, 43, 72, stk. 1, nr. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler BEK nr 450 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1500612 Senere ændringer til

Læs mere

Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr

Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade

Læs mere

Kommentarer til Rapport om modernisering af apotekersektoren, juni 2014

Kommentarer til Rapport om modernisering af apotekersektoren, juni 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 551 Offentligt Kommentarer til Rapport om modernisering af apotekersektoren, juni 2014 Baggrund Regeringen vil i efteråret 2014 fremsætte lovforslag

Læs mere

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 Danmarks Apotekerforening Analyse 6. november Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 I den seneste måling af apotekernes ventetid fra oktober var den gennemsnitlige ventetid 3 minutter og 1 sekund.

Læs mere

Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012

Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012 Analyse Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012 Danskernes tilfredshed med apoteket Resultaterne af en borgerholdningsundersøgelse Oktober 2012 Danmarks Apotekerforening Oktober 2012 2 af 12 Indhold

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET 26-06 2013 12/05103 LIF/UHL PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. JUNI 2013 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Svar til høring over bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold m.v. (Lægemidler i selvvalg m.v.)

Svar til høring over bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold m.v. (Lægemidler i selvvalg m.v.) Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 178, SUU Alm.del Bilag 552 Offentligt RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN 1 2 Indhold Indledning...

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold BEK nr 922 af 26/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juli 2015 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2015070001 Senere ændringer til

Læs mere

Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen

Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen Danmarks Apotekerforening Analyse 24. januar 2017 Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen Siden der blev løsnet op for apoteksreguleringen i 2015 og åbnet

Læs mere

Det er mål og rammer, som Danmarks Apotekerforening er meget enig i og bakker fuldt op om.

Det er mål og rammer, som Danmarks Apotekerforening er meget enig i og bakker fuldt op om. Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. Sundheds- og Ældreministeriet UDKAST Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Koordineret med: Sagsnr.: 1602747 Dok. nr.: 82097 Dato: 23. maj 2016 Bekendtgørelse om beregning af afgift og

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste

Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste BEK nr 453 af 29/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sagsnr. 1208015 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. I medfør af 49, 52, 53,

Læs mere

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold Sendt pr. e-mail til dra@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold Ministeriet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Udkast til Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. Høring november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. I medfør af 49, 52, 53, stk. 1, og 71 b, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN 1 2 Indhold Indledning... 6 Kapitel 1 Apotekersektoren i dag... 11 1.1 Målsætninger og regulering... 11 1.2 Apoteker og apoteksenheder... 12 1.2.1. Bevillingssystemet...

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. BEK nr 1507 af 08/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1403012 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Danmarks Apotekerforening Analyse 14. januar 2015 Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Over 200.000 danskere i mindre byer og landdistrikter risikerer

Læs mere

Svar på høring over 2 bekendtgørelser ad ændring af apotekerloven (modernisering af apotekersektoren)

Svar på høring over 2 bekendtgørelser ad ændring af apotekerloven (modernisering af apotekersektoren) Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark A August 2016 Baggrund & Budskaber Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark 1. Forslaget: Sundheds- og Ældreministeriet har stillet forslag om at indføre selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark. Forslaget er

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Introduktion til Lovforståelse

Introduktion til Lovforståelse Introduktion til Lovforståelse Forfatter: Annette Friis Olsen Indledning I dette bilag kan du læse om faget Lovforståelse. Du kan finde information om, hvad faget drejer sig om, og hvorfor det er en del

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ

Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ i:\december 99\medicin-la.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ LAVERE MEDICINPRISER I forbindelse med den indgående aftale om finanslov for 2000 tages der fat på

Læs mere

MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker

MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 2. april 2014 MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker Et markant flertal på tre ud af fire danskere siger nej til en liberalisering af apotekerne,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed

Bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed BEK nr 233 af 05/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1400746 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. BEK nr 1630 af 20/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1706846 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

22. august 2014. Sagsnr. 11-0200 / kl. Høring vedr. forslag til lov om ændring af apotekerloven

22. august 2014. Sagsnr. 11-0200 / kl. Høring vedr. forslag til lov om ændring af apotekerloven 22. august 2014 Sagsnr. 11-0200 / kl Høring vedr. forslag til lov om ændring af apotekerloven Farmakonomforeningen har længe efterspurgt en modernisering af apotekssektoren med fokus på tilgængelighed,

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Bedre service og mere sundhed

Bedre service og mere sundhed 10 FARMACI 06 JUNI 2015 APOTEKERLOV Ny apotekerlov: Bedre service og mere sundhed Apotekernes nye lov, L 580, skaber mulighed for flere apoteksenheder og flere sundhedsydelser på apotekerne. Det giver

Læs mere

L 38 selvvalg for visse håndkøbslægemidler

L 38 selvvalg for visse håndkøbslægemidler L 38 selvvalg for visse håndkøbslægemidler Dagsorden Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 38 Bilag 8 Offentligt Baggrund afsæt i moderniseringen af apotekersektoren Reglerne i dag m.v. Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

Dansk Erhvervs høringssvar vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven (Modernisering af apotekersektoren)

Dansk Erhvervs høringssvar vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven (Modernisering af apotekersektoren) Ministeriet for sundhed og forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt pr. e-mail til: jurmed@sum.dk 22. august 2014 Dansk Erhvervs høringssvar vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet.

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet. Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet

Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet I det følgende uddybes Apotekerforeningens bemærkninger om: Shop-i-shop

Læs mere

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar:

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar: Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Lægemiddelstyrelsen Att.: Martin Runebøll mru@dkma.dk

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.

Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1305325 Dok. Nr.: 1327588 Dato: 14. november 2013 Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

HØRINGSSVAR. Sundheds- og Ældreministeriet. Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik

HØRINGSSVAR. Sundheds- og Ældreministeriet. Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sundheds- og Ældreministeriet HØRINGSSVAR Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPTFE Koordineret med: Sagsnr.: 1606858 Dok. nr.: 131473 Dato: 28. juni 2016 Fælles høringssvar fra Sundheds-

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsnr.1401990 Dok.nr.1543248 Kommenteret høringsnotat vedrørende

Læs mere

NOMECO OG TJELLESEN MAX JENNES KOORDINERING AF GEBYRER OG ANDRE FORRETNINGSBETINGELSER

NOMECO OG TJELLESEN MAX JENNES KOORDINERING AF GEBYRER OG ANDRE FORRETNINGSBETINGELSER 26-11-2014 12/07423 LTA/MEF Rådsmøde den 26. november 2014 NOMECO OG TJELLESEN MAX JENNES KOORDINERING AF GEBYRER OG ANDRE FORRETNINGSBETINGELSER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen

Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen 2008-9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Baggrund...1 1.1. Kort om reglerne...2 1.2. Udvikling i antallet af virksomheder...2

Læs mere

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om apotekeres og detailhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om apotekeres og detailhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Sundhedsstyrelsen. Undersøgelse over apotekernes driftsforhold MMXII. 76. årgang. Regnskabsresultater for apoteker i året 2011 ISSN

Sundhedsstyrelsen. Undersøgelse over apotekernes driftsforhold MMXII. 76. årgang. Regnskabsresultater for apoteker i året 2011 ISSN Sundhedsstyrelsen Undersøgelse over apotekernes driftsforhold 76. årgang Regnskabsresultater for apoteker i året 2011 MMXII ISSN 1602-4532 Indholdsfortegnelse Forord 3 Ordliste 4 1. Hovedtal for apoteksdriften

Læs mere

Bilag 1 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 2. version 1 udgave til 2. version 4. udgave af DDKM for apoteker

Bilag 1 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 2. version 1 udgave til 2. version 4. udgave af DDKM for apoteker Bilag 1 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 2. version 1 udgave til 2. version 4. udgave af DDKM for apoteker Dette rettelsesblad viser hvilke ændringer er der sket fra 2. version 1 udgave til 2.

Læs mere

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1)

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1) LOV nr 542 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403230 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar om ændring af apoteksloven

Høringssvar om ændring af apoteksloven Til: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Taastrup, den 22. august 2014 Sag 17-2014-00458 Dok. 168730/tk_dh Høringssvar om ændring af apoteksloven DH takker for muligheden for at afgive bemærkninger.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

1. Generelle bemærkninger til Konkurrencestyrelsens analyse

1. Generelle bemærkninger til Konkurrencestyrelsens analyse Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" September 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Sundhedsministeriets rapport om modernisering af apotekervæsenet

Sundhedsministeriets rapport om modernisering af apotekervæsenet 1 af 8 21-06-2012 12:23 Sundhedsministeriets rapport om modernisering af apotekervæsenet Journal nr. 2:883-426/kb/service Konkurrencerådets anbefalinger til en modernisering af apotekervæsenet samt bemærkninger

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 14 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 14 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 14 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1401990 Dok. Nr.: 1570264

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven 2010/1 LSF 119 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. Fremsat den 27. januar 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 20 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dok nr.: 1431894 Ændringsforslag til L 94 Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven, lov

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere