HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK."

Transkript

1 /06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME AFGØRELSE APOTEKSSEKTOREN REGLER OG MARKEDSBESKRIVELSE Bevillingssystemet Ejerskabsregler Antalskontrol Tilgængelighed Antal apoteker Ventetider Pris- og avancereguleringen Regler for priser og beregning af avancen Overskud Udligningsordningen og tilskud Omsætningsbaseret udligning Enhedsstilskud Øvrig regulering Åbningstider Sortiment Internethandel Regler Markedet for internethandel ERFARINGER MED DEREGULERING Håndkøbsmedicin Veterinærmedicin Internationale erfaringer Norge Sverige Nederlandene England Irland Konklusion KONKURRENCEANALYSE Bevillingssystemet Ejerskabsregler Antalskontrol Pris- og avancereguleringen Udligningsordningen Omsætningsbaseret udligning Enhedstilskud Øvrig regulering Åbningstider Sortiment Internethandel... 53

3 6 HØRING Ejerskabsregler og antalskontrol Maksimalpriser og avanceregulering Udligningsordningen Åbningstider Sortiment Internethandel KONKLUSION BILAGSOVERSIGT... 70

4 1 RESUME 1 Denne sag drejer sig om de konkurrencebegrænsninger, som reguleringen af apotekssektoren medfører. 2 Kort fortalt medfører reglerne, at muligheden for fri etablering og placering af nye apoteker i Danmark er begrænset, at ejerskab til apoteker er forbeholdt farmaceuter og er personligt, at der er faste salgspriser og avancer, at apotekernes incitament til at øge omsætningen er begrænset af udligningsordningen samt at konkurrencen på service er begrænset, herunder fx fleksible åbningstider, udvidet frihandelssortiment og etablering af rene internetapoteker. 3 Apotekssektoren i Danmark er stærkt reguleret og følgende bestemmelser medvirker efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering til at begrænse konkurrencen mellem apotekerne: Apotekerlovens 4 omkring antalskontrol for antal apoteker i Danmark, Apotekerlovens 15 omkring adgangsbestemmelser til apoteksmarkedet, Apotekerlovens med tilhørende bekendtgørelse om pris- og avancereguleringen på receptpligtige lægemidler, Bekendtgørelse nr. 169 af 20. februar 2012 om den omsætningsbaserede udligningsordning, Apotekerlovens 40 med tilhørende bekendtgørelse om apotekets åbningstider, Apotekerlovens 12, stk. 1, nr. 4 om begrænsninger i frihandelssortimentet samt Apotekerlovens 43a om internetapotekers tilknytning til fysisk apotek via ejerskab 4 Formålet med konkurrenceloven er at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere, jf. konkurrencelovens 1. 5 Efter konkurrencelovens 2, stk. 2 finder lovens kapitel 2 og 3 ikke anvendelse, hvis en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. 1

5 6 Det fremgår af konkurrencelovens 2, stk. 5, at: 7 Hvis Konkurrencerådet finder, at en offentlig regulering eller en støtteordning kan have skadelige virkninger for konkurrencen eller i øvrigt kan hindre en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse, kan rådet til vedkommende minister samt økonomi- og erhvervsministeren afgive en begrundet udtalelse, som påpeger mulige skadelige virkninger for konkurrencen, samt fremkomme med forslag til fremme af konkurrencen på området. Vedkommende minister skal efter forhandling med økonomi- og erhvervsministeren svare på Konkurrencerådets udtalelse senest fire måneder fra modtagelsen af rådets udtalelse. Konkurrencerådet kan forlænge fristen. 8 Konkurrencerådet kan således, hvis rådet finder, at en offentlig regulering kan have skadelige virkninger for konkurrencen eller i øvrigt kan hindre en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse, afgive en begrundet udtalelse til den relevante ressortminister. Udtalelsen skal påpege mulige skadelige virkninger for konkurrencen samt fremkomme med forslag til fremme af konkurrencen på området, jf. konkurrencelovens 2, stk Konkurrencerådet rettede i 2005 en henvendelse til den daværende indenrigs- og sundhedsminister, jf. konkurrencelovens 2, stk. 5. Anbefalingerne i henvendelsen fra 2005 svarer på en række områder til de anbefalinger, der fremsættes i denne nye henvendelse. 10 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede i 2010 en analyse af apotekssektoren i Danmark 1. Analysen viste blandt andet, at den danske regulering af apoteksområdet indebærer, at der kun i meget begrænset omfang er konkurrence blandt apoteker. 11 Den tidligere regering indgik 11. april 2011 sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne en aftale om Konkurrencepakken. Af aftalen fremgår, at der gennemføres en undersøgelse af mulighederne for liberalisering af apotekssektoren, herunder belyses konkrete modeller, som tilgodeser ønsker om højere tilgængelighed, lave priser på medicin for forbrugerne, nedbringelse af udgifterne på sundhedsområdet og fastholdelse af forbrugernes sikkerhed. Undersøgelsen skal inddrage erfaringer, herunder økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser fra Sverige, Nederlandene, Storbritannien, Irland og Norge, hvor man har liberaliseret apotekssektoren. Undersøgelsen afsluttes inden 1. april Efterfølgende nedsatte det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium et udvalg, som skulle gennemføre den omtalte undersøgelse. Kommissoriet blev, 1 Regulering af apotekssektoren, konkurrenceanalyse 2/

6 af den nuværende regering, ændret til en modernisering af apotekssektoren inden udvalgsarbejdet reelt var kommet i gang. Ændringen betød, at fokus blev udvidet og præciseret i forhold til tidligere. Det nye kommissorium indførte et særskilt afsnit om sygehusapoteker og præciserede hvilke øvrige initiativer, som bl.a. skulle drøftes. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at ændringerne betød, at de konkurrencerelevante forhold fik en mindre fremtrædende plads i udvalgets arbejde. Styrelsen er repræsenteret i udvalget, hvis arbejde forventes afsluttet ultimo På baggrund af udvalgets ændrede fokus fra at afdække mulighederne for en liberalisering af apotekssektoren til at fremlægge mulige modeller for en modernisering af apotekssektoren, forventer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke på nuværende tidspunkt, at udvalgets forslag til moderniseringsinitiativer vil kunne løse de problemer, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rejste i 2010 i forhold til konkurrencen på apoteksområdet. 14 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget nye analyser af apoteksområdet og opdateret en række af analyserne fra 2010-rapporten. I den forbindelse har styrelsen bl.a. indhentet erfaringer fra Norge, Sverige, Nederlandene, England og Irland, som alle har dereguleret apotekssektoren. Analyserne viser bl.a., at Flere europæiske lande, der har dereguleret apotekssektoren, har efter dereguleringen oplevet en øget tilgængelighed i form af flere apoteker og længere åbningstider samt indtræden af nye aktører på markedet. Spredningen i overskuddet i sektoren er høj (fra et underskud på 44 pct. af bruttoomsætningen til et overskud på 11 pct. af bruttoomsætningen før udligning), og mere end en fjerdedel af samtlige apoteker har et markant højere overskud (mindst 3 pct. af bruttoomsætningen før udligning) end det gennemsnitlige overskud i sektoren. Hvis adgangen til apoteksmarkedet ikke var reguleret, ville der sandsynligvis blive etableret apoteker i områder, hvor der er markedsmæssigt grundlag herfor (områder med store overskud). Faste priser hindrer priskonkurrence på receptpligtige lægemidlers udsalgspriser. Et fald på blot to pct. i salgsprisen på receptpligtige lægemidler vil betyde, at forbrugerne sparer en kvart mia. kr. om året. Erfaring fra liberaliseringen af salget af udvalgte håndkøbslægemidler samt veterinærmedicin viser, at 3

7 liberaliseringen har betydet nye aktører på markedet med en deraf følgende positiv effekt på prisudviklingen. Udligningsordningen (som er en økonomisk udligning mellem apoteker med det formål at sikre økonomisk grundlag for drift af apoteker i udkantsområder) mindsker apotekernes incitament til at skabe større omsætning og i øvrigt fordyrer distributionen af lægemidler. Styrelsen mener, at andre værktøjer kan sikre en passende geografisk spredning af apoteker, bl.a. fri etableringsret. Omfordelingen via udligningsordningen er upræcis i forhold til formålet med ordningen. Knap 31 pct. af apotekerne, som modtager tilskud fra udligningsordningen, har et overskud som ligger over det gennemsnitlige overskud målt i procent af bruttoomsætningen før udligning. Antallet af udleveringssteder for receptpligtige lægemidler er samtidig faldet med 19 pct. over de sidste ti år som følge af adgangsreguleringen. Tilgængeligheden er således umiddelbart faldet. 15 Styrelsen foreslår på den baggrund, at Konkurrencerådet fremsender en henvendelse til ministeren for sundhed og forebyggelse og erhvervs- og vækstministeren efter konkurrencelovens 2, stk. 5 med anbefalinger om, hvordan en række af de konkurrencebegrænsninger, der er i apotekssektoren kan afskaffes og markedet derved dereguleres. 16 I det vedlagte udkast til henvendelse til ministeren for sundhed og forebyggelse og erhvervs- og vækstministeren foreslås ændringer på primært tre områder: Ændring af henholdsvis adgangsreguleringen, pris- og avancereguleringen og udligningsordningen. Dertil kommer forslag til mindre ændringer i den øvrige regulering. 17 Henvendelsen indeholder følgende anbefalinger: Ophævelse af krav til at en ejer af et apotek skal være farmaceut, (cand.pharm.) og at ejerskabet er personligt. Ophævelse af bestemmelsen om kontrol af antallet af apoteker i Danmark, således at der indføres fri etableringsret. Som følge heraf bør det overvejes at ændre eller afskaffe tilskud til apoteksenheder (enhedstilskud). Betydelig forhøjelse af den øvre grænse for, hvor mange apoteker samme ejer må eje. 4

8 Ændring af fastprisreguleringen på lægemidlers salgspris til en maksimalprisregulering. Afskaffelse af den omsætningsbestemte udligningsordning. Brug af udbud med henblik på at sikre adgang til lægemidler i tyndt befolkede områder. Indførelse af en minimumsgrænse for gennemsnitlige åbningstid i stedet for de nuværende regler, der foruden en minimumsgrænse også fastlægger placering af åbningstiden. Ophævelse af begrænsningen af apotekernes frie sortiment og Mulighed for etablering af rene internetapoteker samt afskaffelse af den nedre grænse for forsendelsesgebyr ved handel på et internetapotek. 18 Formålet med at ændre reguleringen er at reducere priser, øge tilgængelighed og serviceniveau samt reducere ventetider på apotekerne til fordel for forbrugerne. 19 I den nuværende regulering er der flere regler, som fortsat vil understøtte høj kvalitet og sikkerhed samt rimelige samfundsøkonomiske omkostninger til lægemiddeldistribution. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler derfor, at der fortsat stilles krav om Den daglige leders uddannelse At en uddannet farmaceut er til stede i åbningstiden på apoteket Uafhængighed af praktiserende læger, grossister og lægemiddelindustrien fortsat kræves overholdt At gældende substitutionsregler fortsætter At 14-dages auktionsmodellen til fastlæggelse af apotekets indkøbspriser fortsætter At apoteket hurtigst muligt skal efterkomme anmodninger om fremskaffelse af ethvert lægemiddel, hvis forhandling er forbeholdt apoteker 20 Samfundsmæssigt vil en ændring af reguleringen medføre lavere omkostninger. Det skyldes bl.a., at forbrugerne vil spare tid i form af kortere ventetider og mindre transporttid til apoteket samt bedre muligheder for at 5

9 handle på internetapoteker. Dertil kommer muligheden for lavere priser og eventuelle besparelser i administrationen af reguleringen. På den baggrund er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samlede vurdering, at en deregulering af apotekssektoren baseret på ovenstående anbefalinger vil udgøre en væsentlig gevinst for samfundet. 6

10 2 AFGØRELSE 22 Konkurrencerådet retter henvendelse til ministeren for sundhed og forebyggelse og erhvervs- og vækstministeren i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 5 med det som bilag 1 vedlagte udkast til brev. 23 Ministeren for sundhed og forebyggelse skal, jf. den nævnte bestemmelse, inden for fire måneder fra modtagelsen besvare henvendelsen efter drøftelse med erhvervs- og vækstministeren. 7

11 3 APOTEKSSEKTOREN REGLER OG MARKEDSBESKRIVELSE 24 I dette afsnit beskrives regelgrundlaget for apotekssektoren i Danmark, og formålet med reglerne gennemgås. Der er tre typer af regler, der begrænser konkurrencen; regler vedrørende adgangsregulering, pris- og avanceregulering og afgifter og tilskud, som nogle apoteker med en vis omsætning betaler henholdsvis modtager også benævnt udligningsordningen. Herefter gennemgås øvrig relevant regulering omkring driften af et apotek. Endelig beskrives apotekssektoren i form af data for tilgængelighed, sektorens økonomi og internetsalg. 25 Apotekssektoren er ligesom andre dele af sundhedsvæsenet underkastet en omfattende offentlig regulering. Reguleringen er primært begrundet med et hensyn til sikkerhed og kvalitet i lægemiddeldistributionen samt nem og lige adgang til lægemidler for alle forbrugere. Ligesom for andre sundhedsydelser ydes der offentligt tilskud til receptpligtige lægemidler. Det indebærer, at reguleringen også skal tage hensyn til behovet for kontrol med de offentlige udgifter til sundhedsydelser. 26 Reguleringen af apotekssektoren sker gennem apotekerloven 2. Loven håndhæves af Sundhedsstyrelsen og indeholder regler om bl.a. tildeling af bevilling, oprettelse/nedlæggelse/overtagelse af et apotek, ledelse af et apotek og personale (herefter adgangsbestemmelser), pris- og avancebestemmelser, økonomisk støtte til apoteker i udkantsområderne til sikring af rimelig geografisk dækning (herefter den omsætningsbaserede udligningsordning) og bestemmelser om driften, herunder krav til indretning og drift, apotekers opgaver, åbningstider, internethandel og sortiment (herefter øvrig regulering). 27 Apotekssektoren i Danmark varetager salg af og vejledning om receptpligtige lægemidler og håndkøbsmedicin til danske forbrugere. Receptpligtige lægemidler og en større andel af håndkøbslægemidlerne er forbeholdt salg på apotekerne. Herudover udgør frihandelsvarer (ikke-lægemidler men øvrige varer relateret til sundhedsområdet som fx kosttilskud, creme mv.) en ikke ubetydelig andel af apotekernes salg og omsætning jf. Figur 1. Sektoren havde i 2010 en samlet omsætning på knap 12,5 mia. kr., jf. Tabel 3. 2 Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed, LBK nr. 855 af 4. august

12 Figur 1: Apotekernes omsætning fordelt på varekategorier i pct. og mio. kr., 2010 Frihandelsvarer; 11,1%, mio.kr. Øvrige omsætning; 3,2%, 403 mio.kr. Ikke apoteks-forbeholdt håndkøbsmedicin; 4,7%, 581 mio.kr. Apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin; 2,7%, 339 mio.kr. Receptpligtige lægemidler Apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin Ikke apoteks-forbeholdt håndkøbsmedicin Frihandelsvarer Øvrige omsætning Receptpligtige lægemidler; 78,2%, mio.kr. Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 3.1 BEVILLINGSSYSTEMET 28 Bevillingssystemet indeholder en række bestemmelser, som regulerer adgangen til at etablere apoteker. Reguleringen regulerer dels antallet af apoteker i Danmark (antalskontrol) og stiller dels en række objektive krav til en ansøger, for at vedkommende kan komme i betragtning til en bevilling som apoteker (ejerskabsregler). 29 Formålet med bevillingssystemet er således todelt. Formålet med ejerskabsreglerne er at sikre kvalitet og sikkerhed i distributionen af lægemidler samt uafhængighed af andre økonomiske interesser, som fx lægemiddelindustrien. Formålet med antalskontrollen er at sikre en overordnet apoteksstruktur, hvor der er økonomisk grundlag for at drive et apotek i et givent område. 30 Bevillingssystemet har betydning for blandt andet tilgængeligheden til lægemidler. Tilgængelighed beskrives her ved antallet af apoteker og ventetiden på apotekerne Ejerskabsregler 31 Opnåelse af bevilling stiller krav til ejerens egnethed som apoteker. Kravene indebærer bl.a., at 9

13 ejeren skal være uddannet farmaceut. ejeren gennem forudgående beskæftigelse skal have gjort sig egnet til at lede driften af et apotek. ejeren maksimalt må eje fire apoteker. ejeren skal være uafhængig af grossister, lægemiddelindustrien og praktiserende læger. 32 Dertil kommer, at ejerskabet er personligt og ikke kan overdrages til andre. 33 Adgangsbestemmelserne, som regulerer adgangen til apoteksområdet, er beskrevet i apotekerlovens 15: Bevilling til at drive apotek meddeles af ministeren for sundhed og forebyggelse. En person kan kun meddeles bevilling til ét apotek, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen kan ministeren for sundhed og forebyggelse efter ansøgning meddele en apoteker bevilling til at drive mere end ét apotek, dog maksimalt fire apoteker. Stk. 3. Bevilling efter 15, stk. 1 og 2 kan i særlige tilfælde efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen meddeles af ministeren for sundhed og forebyggelse for en nærmere tidsbegrænset periode. Stk. 4. Apotekerbevilling kan kun meddeles en person, der 1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgelovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7. 2) ikke er under konkurs. 3) har bestået dansk farmaceutisk kandidateksamen eller en tilsvarende udenlandsk eksamen, som er godkendt af ministeren for sundhed og forebyggelse til opfyldelse af overenskomster med andre lande eller direktiver vedtaget af Det Europæiske Fællesskab, eller som har opnået Lægemiddelstyrelsens tilladelse til beskæftigelse som farmaceut på apotek efter 36, stk. 2, og 4) gennem forudgående beskæftigelse har gjort sig egnet til at lede driften af et apotek. 35 Dertil kommer apotekerlovens 3: Apotekere må ikke udøve virksomhed som læge, tandlæge eller dyrlæge. 10

14 Stk. 2. Den, der udøver læge- eller tandlægevirksomhed, må ikke uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse drive eller være knyttet til en virksomhed, der har tilladelse efter 7 eller 39, stk. 1., i love om lægemidler. Dette gælder ikke for tilknytning til offentlige sygehuse. Stk. 3. Apotekere må ikke uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse drive eller være knyttet til en virksomhed, der har tilladelse efter 39, stk. 1. eller 2, i lov om lægemidler. 37 Formålet med ovenstående bestemmelser i apotekerlovens 15 og 3 er at sikre fokus på kvalitet og sikkerhed i driften af apoteket ved at ejeren er farmaceutuddannet ( 15, stk. 4, nr. 3), at ejeren har kendskab til driften af en virksomhed ( 15, stk. 4, nr. 4), forsyningssikkerhed i forbindelse med en eventuel konkurs samt at undgå stor koncentration i markedet ( 15, stk. 2) og at sikre økonomisk uafhængighed af øvrige aktører på lægemiddelområdet ( 3, stk. 1-3) Antalskontrol 38 Bevillingssystemet regulerer ligeledes antallet af apoteksenheder i Danmark 3. Reguleringen betyder, at Der gives bevilling til en bestemt geografisk placering. Sundhedsstyrelsen bestemmer, hvorvidt der skal ske oprettelse, nedlæggelse eller flytning af et apotek. Sundhedsstyrelsen skal godkende oprettelsen af øvrige apoteksenheder (apoteksfilialer og apoteksudsalg). Håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder er dog fritaget for godkendelse. Der er i dag 193 apoteksfilialer og apoteksudsalg og 801 håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder De overordnede hensyn for ændringer i apoteksstrukturen, dvs. f.eks. i sager om oprettelse eller lukning af apoteker, er nærmere beskrevet af ministeriet for sundhed og forebyggelse i Retningslinjer for ændring af apoteksstrukturen. Apoteksfilial: Enhed knyttet til et apotek i egne lokaler. Ikke krav om ansat farmaceut. Må varetage opgaver på lige fod med et apotek. Apoteksudsalg: Enhed knyttet til et apotek i egne lokaler. Kan ikke foretage direkte receptekspedition, men må udlevere receptpligtige lægemidler, som er ekspederet på et apotek. Håndkøbsudsalg: Enhed som modtager varer fra et bestemt apotek. Fx Matas eller supermarked. Kan ikke foretage direkte receptekspedition. Kan sælge håndkøbsmedicin. Medicinudleveringssted: Enhed som modtager adresserede forsendelser fra et eller flere apoteker. Et medicinudleveringssted er ikke lagerførende. 11

15 39 Bestemmelserne omkring den geografiske placering er beskrevet i apotekerlovens 5: 5. Ved oprettelse og flytning af et apotek, en apoteksfilial eller en veterinærafdeling, angiver indenrigs- og sundhedsministeren det område, inden for hvilket apoteket, apoteksfilialen eller veterinærafdelingen skal ligge. Er der ikke for et apotek, apoteksfilial eller en veterinærafdeling fastsat et beliggenhedsområde, fastsætter ministeren et sådant efter anmodning fra apotekeren. Stk. 2. Når ganske særlige forhold taler for det, kan Lægemiddelstyrelsen efter forudgående samtykke fra ministeren for sundhed og forebyggelse ved opslag af apotekerbevilling bestemme, at apoteket eller tilhørende apoteksfilial kun kan flyttes med ministerens godkendelse. Stk. 3. Apotekeren skal underrette Lægemiddelstyrelsen om apotekets, veterinærafdelingens og apoteksfilialers beliggenhed inden for en af Lægemiddelstyrelsen fastsat frist. 40 Bestemmelserne omkring antalskontrollen er beskrevet i apotekerlovens 4: Ministeren for sundhed og forebyggelse træffer bestemmelse om oprettelse, nedlæggelse og flytning af apoteker, veterinærafdelinger af apoteker, og apoteksfilialer. Apoteksfilialer kan, såfremt sygehusejeren samtykker heri, med tilladelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse oprettes på sygehuse og institutioner, der er omfattet af sundhedslovens 74, stk. 2 og 75, stk. 2-4, med henblik på sygehusets eller institutionens forsyning med lægemidler og andre varer. Stk. 2. Indenrigs- og Sundhedsministeren kan fastsætte regler om veterinærafdelinger af apoteker, herunder bemandingen af disse. Stk. 3. Et apotek kan nedlægges, hvis 1) apotekerbevillingen udløber, bortfalder eller tilbagekaldes, jf. 22 og 24-26, 2) apotekeren samtykker i nedlæggelsen, eller 3) apotekeren tilbydes bevilling til et andet apotek inden for samme område, jf. bilag A Stk. 4. Et apotek, der drives af en apoteker i henhold til 15, stk. 2, kan endvidere nedlægges, hvis væsentlige strukturmæssige hensyn taler for det, og der er forløbet mindst 5 år fra apotekeren fik tildelt bevillingen. 12

16 42 Bestemmelserne omkring oprettelsen af øvrige enheder er beskrevet i apotekerlovens 7, 7a og 7b: Oprettelse, nedlæggelse og flytning af apoteksudsalg må kun ske med Lægemiddelstyrelsens tilladelse. Lægemiddelstyrelsen kan påbyde en apoteker at oprette, nedlægge eller flytte et apoteksudsalg. Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan i forbindelse med en ledig apotekerbevilling overføre apoteksudsalg fra det ledige apotek til et andet apotek, hvis strukturmæssige hensyn taler for det. Stk. 3. Når særlige forhold taler for det, kan Lægemiddelstyrelsen i øvrigt påbyde, at et apoteksudsalg overføres fra et apotek til et andet. 7a. En apoteker kan oprette og nedlægge håndkøbsudsalg. Apotekeren skal underrette Lægemiddelstyrelsen om oprettelse og nedlæggelse af håndkøbsudsalg inden for en af Lægemiddelstyrelsen fastsat frist. Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan give påbud om nedlæggelse af et håndkøbsudsalg, hvis håndkøbsudsalget ikke indrettes og drives i overensstemmelse med de regler, som er udstedt i medfør af 38 eller 43. Stk. 3. Hvis et forretningssted, hvor håndkøbsudsalget er beliggende, har eller opnår tilladelse til at forhandle lægemidler efter 39, stk. 1 i lov om lægemidler, skal håndkøbsudsalget straks nedlægges. 7b. En apoteker kan oprette og nedlægge medicinudleveringssteder. Apotekeren skal underrette Lægemiddelstyrelsen om oprettelse og nedlæggelse af medicinudleveringssteder inden for en af Lægemiddelstyrelsen fastsat frist. Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan give påbud om oprettelse eller flytning af et medicinudleveringssted, hvis lægemiddelforsyningsmæssige hensyn taler for det. 44 Formålet med ovenstående bestemmelser er, jf. apotekerlovens 10, at der bør opnås en rimelig let og sikkerhedsmæssig forsvarlig adgang til lægemidler til rimelige priser og samfundsmæssige omkostninger, og at det enkelte apotek bør få mulighed for at opnå et rimeligt tilfredsstillende driftsøkonomisk resultat. 45 Ved overtagelsen af et apotek er den tiltrædende apoteker berettiget og forpligtet til at overtage indretning, inventar og varebeholdning fra den fratrædende apoteker, jf. apotekerlovens Prisfastsættelsen sker ved 13

17 forhandling mellem fratrædende og tiltrædende apoteker. Der ydes normalt ikke betaling for good-will Sundhedsstyrelsen opslår ledige apoteksbevillinger, jf. apotekerlovens 18. Sundhedsstyrelsen vurderer indkomne ansøgninger og prioriterer de tre bedst egnede ansøgere i en begrundet udtalelse til ministeren for sundhed og forebyggelse. Ministeren tildeler bevillingen, som i udgangspunktet er gældende frem til apotekerens pensionering Tilgængelighed 47 Bevillingssystemets adgangskontrol har betydning for antallet af apoteker i Danmark og den overordnede apoteksstruktur. Nedenfor er apoteksstrukturen i form af antal apoteker og ventetider beskrevet Antal apoteker 48 Antallet af medicinudleveringssteder er et centralt parameter for tilgængeligheden af lægemidler. Udviklingen i antallet af apoteker over tid ses af Tabel 1. Igennem de seneste ti år er der sket et fald i antallet af såvel apoteker som de fleste øvrige enheder på apoteksmarkedet. I alt er der fra 2000 frem til 2010 sket et fald på 19 pct. i antallet af steder, hvor forbrugeren kan få udleveret apoteksforbeholdte og receptpligtige lægemidler. 5 Af bemærkningerne til apotekerlovens 70 (vedr. erstatning for tab som følge af nedlæggelse mv. af et apotek) fremgår det: Da virksomhedsudøvelsen hviler på en offentlig bevilling, der er personlig for indehaveren, bliver der ikke tale om at yde erstatning for goodwill. Så vidt Sundhedsstyrelsen er bekendt med, så betales der ikke good-will i forbindelse med apoteksovertagelser. 14

18 Tabel 1 UDVIKLING I ANTAL APOTEKER OG ØVRIGE ENHEDER, Ændring fra 2000 til 2010 Antal enheder i alt Apoteker 1) Apoteksfilialer Apoteksudsalg Håndkøbsudsalg ) Medicinudleveringssteder - 19 pct pct pct pct pct pct. Note: 1: Antal apoteker inkl. supplerende enheder. Supplerende enheder er selvstændige apoteker, men er tilknyttet et andet apoteks bevillingshaver. Dvs. de har samme ejer. 2: Data er fra udgangen af 2010, i modsætning til i fx tabel 3, hvor data er pr. 1. januar Der er derfor en forskel i antallet af apoteker. Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Anmærkning: Apoteksfilial: Enhed knyttet til et apotek i egne lokaler. Ikke krav om ansat farmaceut. Må foretage opgaver på lige fod med et apotek. Apoteksudsalg: Enhed knyttet til et apotek i egne lokaler. Kan ikke foretage direkte receptekspedition, men må udlevere receptpligtige lægemidler, som er ekspederet på et apotek. Håndkøbsudsalg: Enhed som modtager varer fra et bestemt apotek. Fx Matas eller købmandsbutik. Kan ikke foretage direkte receptekspedition. Kan sælge håndkøbsmedicin. Medicinudleveringssted: Enhed som modtager adresserede forsendelser fra et eller flere apoteker Ventetider 49 Et andet mål for tilgængeligheden til lægemidler er den tid, en forbruger skal vente, for at blive betjent på et apotek. I 2008 gennemførte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en brugerundersøgelse af oplevede ventetider på apotekerne 6. Undersøgelsen viste, at næsten 40 pct. af de adspurgte apotekskunder oplevede, at ventetiden var mere end 10 min., jf. Figur De højeste oplevede ventetider sås i de tættest befolkede områder, mens forbrugere i landdistrikter oplevede lavere ventetider. 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Regulering af apotekssektoren

19 Figur 2: Oplevet ventetid i procent, Over 10 min. Under 10. min Hele landet By Provinsen Landdistrikter Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Regulering af apotekssektoren Anmærkning: Byer omfatter knap halvdelen af befolkningen, provinsområder og landdistrikter hver især omfatter ca. en fjerdedel af befolkningen. 51 Ifølge undersøgelsen fra 2008 var 25 pct. af kunderne i byen og provinsen utilfredse med ventetiden. Utilfredsheden er lavere (11 pct.) i landdistrikterne, jf. Tabel 2. Tabel 2 TILFREDSHED MED VENTETID FORDELT PÅ LAND OG PROVINS/BY, 2008 Tilfreds med ventetiden, pct. Utilfreds med ventetiden, pct. Landdistrikter Provinsen/Byen Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Regulering af apotekssektoren Forbrugerrådet har i 2011 gennemført en brugerundersøgelse om apoteker 7. Undersøgelsen viste, at 27 pct. af forbrugerne er utilfredse eller meget utilfredse med ventetiden på apoteket. 53 En stor del af de danske apoteker måler den faktiske ventetid og indberetter tallene til Danmarks Apotekerforening. Udviklingen over de seneste fem år viser ikke en entydig tendens. Den laveste gennemsnitlige ventetid sås i januar 2012, hvor den gennemsnitlige ventetid var 3,3 minutter, jf. Figur 3. 7 Forbrugerrådet: Forbrugerpanelet om apoteker. Oktober

20 54 MEGAFON har for Danmarks Apotekerforening gennemført en brugerundersøgelse i januar Undersøgelsen viser, at 17 pct. af de adspurgte var utilfredse med ventetiden på apoteket, og 63 pct. var tilfredse pct. oplevede, at de ventede mere end 10 min., hvor Apotekerforeningens målinger viser, at de faktiske tal er 2,9 pct De målte ventetider indeholder både ekspeditioner på liberaliseret håndkøbsmedicin, frihandelsprodukter og receptpligtige lægemidler, og det har ikke været muligt at se særskilte data for de tre typer af ekspeditioner. Figur 3: Ventetiden på apotek i minutter, gns. antal minutter maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 Note: I juni 2011 var der nedbrud på Lægemiddelstyrelsens receptserver i 3 dage i ugen for ventetidsdataindsamlingen. Kilde: Danmarks Apotekerforening. Anmærkning: Figuren viser den gennemsnitlige ventetid i minutter. Der skelnes ikke mellem ekspeditioner på hhv. liberaliserede håndkøbslægemidler, receptpligtige lægemidler og frihandelsvarer. 3.2 PRIS- OG AVANCEREGULERINGEN 56 I dette afsnit beskrives pris- og avancereguleringen i apotekssektoren i Danmark samt apotekernes økonomiske situation. 8 Danmarks Apotekerforening: Undersøgelse om køb af medicin. Januar Gennemført af MEGAFON pct. svarede, at de hverken/eller var tilfredse eller utilfredse med ventetiden, mens 1 pct. svarede ved ikke. 10 Danmarks Apotekerforening: Ventetidsundersøgelse januar

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold I medfør af 4, stk. 2, 6, stk. 4, 11, stk. 1, nr. 12, 12, stk. 4, 33, stk. 1, 38, 41 a, stk. 2, 43, 72, stk. 1, nr. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold BEK nr 922 af 26/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juli 2015 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2015070001 Senere ændringer til

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET 26-06 2013 12/05103 LIF/UHL PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. JUNI 2013 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. I medfør af 49, 52, 53,

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN 1 2 Indhold Indledning... 6 Kapitel 1 Apotekersektoren i dag... 11 1.1 Målsætninger og regulering... 11 1.2 Apoteker og apoteksenheder... 12 1.2.1. Bevillingssystemet...

Læs mere

Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet

Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet Apotekerforeningens høringssvar del II over udkast til ændring af apotekerloven: Uddybende bemærkninger til de enkelte dele af lovudkastet I det følgende uddybes Apotekerforeningens bemærkninger om: Shop-i-shop

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

1. Generelle bemærkninger til Konkurrencestyrelsens analyse

1. Generelle bemærkninger til Konkurrencestyrelsens analyse Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder UDKAST Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

15. møde. Fredag den 7. november 2014 (D) 1

15. møde. Fredag den 7. november 2014 (D) 1 Fredag den 7. november 2014 (D) 1 15. møde Fredag den 7. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 35: Forslag til lov om ændring af apotekerloven. (Friere adgang til oprettelse

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

FORSLAG TIL REGULERING AF SUND- HEDSPERSONERS SAMARBEJDE MED LÆGEMIDDEL- OG MEDICOVIRKSOMHE- DER RAPPORT - JUNI 2013

FORSLAG TIL REGULERING AF SUND- HEDSPERSONERS SAMARBEJDE MED LÆGEMIDDEL- OG MEDICOVIRKSOMHE- DER RAPPORT - JUNI 2013 FORSLAG TIL REGULERING AF SUND- HEDSPERSONERS SAMARBEJDE MED LÆGEMIDDEL- OG MEDICOVIRKSOMHE- DER RAPPORT - JUNI 2013 Indhold 1. INDLEDNING OM ARBEJDSGRUPPEN... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Medlemmer og stedfortrædere...

Læs mere