Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommune Årsregnskab 2011"

Transkript

1 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger... 8 Ledelsens påtegning... 8 Revisionspåtegning... 9 Kommunens årsberetning...10 Ledelsens årsberetning Mål og evaluering...11 Hoved- og nøgletal...12 Anvendt regnskabspraksis...13 Driftsregnskab Balancen Noter driftsregnskab og balance Driftsregnskab - sopgørelse...18 Bilag 1 - Finansieringsoversigt...19 Balance - Aktiver...21 Balance Passiver...22 Bilag 2 Udvikling i egenkapital...23 Bilag Noter driftsregnskab og balance...30 Note Økonomiudvalget Beredskabskommissionen Teknik og Miljøudvalget Børn og Undervisningsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Social og Sundhedsudvalget Autoriserede oversigter...46 Hovedoversigt regnskab Oversigt over forbrug i forhold politiske bevillinger Tværgående artsoversigt Oversigt over lønsummer Balancen - Aktiver Balance Passiver Status over anlæg ved udgangen af året Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber...58 Driftsoverførsler 2012 mv Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand...61 Oversigt over forbrug af kvalitetsfondsmidler i 2011 vedr. anlæg...62 Kirkens regnskab for

4 4

5 Forord Ajourført model Kommunens Årsregnskab 2011 Sorø Kommune har i 2011 uændret valgt en regnskabsaflæggelse uden det omkostnings-baserede driftsregnskab. Den frivillige anlægsoversigt er ligeledes uændret fastholdt, idet oversigten giver et godt overblik over udviklingen i kommunens materielle og immaterielle anlægsaktiver, herunder - og afgange, afskrivninger mv. fra registreringerne i anlægskartoteket. Den udvidede balance er svarende fastholdt, og aktiver og passiver er opslet i overensstemmelse med de retningslinjer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) har udstukket ultimo Feriepengeforpligtigelsen er også uændret fastholdt, selv om den er frivillig, idet den fortsat anses for væsentlig når balancen samlet set skal vurderes. Ellers indeholder regnskabet de oversigter, noter og bilag, som er autoriserede af ØIM. Ud over at modellerne opfylder regnskabskravene fra ØIM, har vi valgt at følge god regnskabsskik, således at årsregnskabet bliver så tidssvarende som muligt. Det drejer sig især om følgende områder: Ledelsens forord og beretning Hoved- og nøgletalsoversigt spraksis Noter og bilag med bemærkninger og forklarende tekster. 5

6 Kommuneoplysninger Kommune Sorø Kommune Rådhusvej Sorø Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: sår: Sorø 1. januar december Byrådet Ivan Hansen Borgmester Direktion Jan Lysgaard Thomsen Kommunaldirektør Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab. 6

7 Borgmesterens forord 2011 har været året hvor mange svære beslutninger skulle føres ud i livet. Et år hvor strukturændringer og besparelser kom at fylde meget. Især den nye skolestruktur har fyldt meget både for de berørte borgere og medarbejdere og for lokalsamfundene som helhed. Men også andre dele af organisationen har oplevet store forandringer. Flere daginstitutioner er lagt sammen, og også i dagplejen er der sket mange ændringer. Rengøringsområdet har været gennem en omfattende omstrukturering og området skal i 2012 igennem en konkurrenceudsættelse på dele af opgaverne. I tider med nulvækst og stramme rammer og vilkår fra regeringen er vi overalt i organisationen nødt at spørge os selv om vi kan løse vores opgaver på en smartere måde og organisere os mere hensigtsmæssigt. Dette har været et grundvilkår for Sorø Kommune i 2011 og bliver det også i de kommende år. For udfordringer er der nok af. Fremtiden vil kræve, at vi nytænker mange af de måder, vi har indrettet vores velfærd og vores service på. Vi kommer at se en langt højere grad af borgerinddragelse i forhold servicen, som det eksempelvis sker i projektet Aktiv hele livet, der i det nye år vil blive bredt ud blandt mange af hjemmeplejens brugere. Det positive vendepunkt i økonomien kom i 2010 og er fortsat i 2011, det skal vi glæde os over. Økonomisk kom Sorø Kommune ud af året med et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 95,6 mio. kr., og 27,1 mio. kr. bedre, end hvad vi forudsagde ved lægningen for Det er nu andet år i træk, at vi har bedre resultat på den ordinære drift sammenlignet med tet. Skattefinansieret område, som er ordinært drift fratrukket anlæg viser et overskud på 25,8 mio. kr. Efter anlæg for i alt 69,8 mio. kr. med baggrund i en færdiggørelse af anlæg fra tidligere år og en fremrykning af anlæg Samlet resultat, som er skattefinansieret område fratrukket et underskud af det brugerfinansierede område på 0,4 mio. kr., bliv et overskud på 25,4 mio. kr. Som en konsekvens af årets resultat viser regnskabets finansielle del at de likvide beholdninger i løbet af 2011 er styrket med i alt 34,3 mio. kr., som er 18,9 mio. bedre end forventet ved lægningen. Den 31. december 2011 har den gennemsnitlig disponibel likviditet det seneste år været på 51,4 mio. kr. Tillægges den bundne likviditet udgør beløbet 90,2 mio. kr. på året sidste dag. Supplerende her er udviklingen i den gennemsnitlige likviditet i 2011 afdækket fremadrettet for perioden og konstateret indenfor de politiske målsætninger om en forventet gennemsnitlig likviditet på over 75 mio. kr. ved udgangen af året Det viser at vi er nået langt i forhold at sikre en sund og robust økonomi i vores kommune, selv under de nye meget skærpede vilkår vi som kommune er underlagt. Det viser også at de mange svære beslutninger vi har truffet siden kommunesammenlægningen, har haft den ønskede effekt. Og det giver os et godt udgangspunkt for at kunne gå fremtiden i møde. Specielt fra driften i 2011 vil udfordringerne på beskæftigelses- og overførselsområdet fortsat skulle følges tæt i de kommende år. Med venlig hilsen Ivan Hansen 7

8 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 16.maj 2012 aflagt årsregnskab for 2011 for Sorø Kommune Byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle sling samt årets økonomiske resultat. I henhold Styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet revision. Sorø Kommune, den 23. maj 2012 Ivan Hansen Jan Lysgaard Thomsen Borgmester Kommunaldirektør 8

9 Revisionspåtegning Der vil først ske en endelig revisionspåtegning når revisionen er afsluttet og Byrådet har behandlet revisionsberetningen og endeligt godkendt årsregnskabet. 9

10 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Generelle Bemærkninger Økonomiaftalen mellem bestyrelsen i Kommunernes Landsforening og Regeringen om kommunernes økonomi for 2011 har grundlæggende været rammen for året. Hvor udgangspunktet har været en pris- og lønfremskrevet serviceudgiftsramme fra 2010 alene for ny lovgivning Suppleret af betinget balanceskud og skærpede sanktioner med krav om bl.a. halvårsregnskab og mulig modregning individuelt og kollektivt i fælde af, at kommunernes regnskab under et` overskrider de aftalte rammer. Og med kun delvis låneadgang anlægsudfordringerne på skoleområdet og vedrørende bygninger og vej som vilkår. Her suppleret af lokale beslutninger om kodeks for det gode arbejde med mulig skabelse af et økonomisk råderum med et overskud på den ordinære drift, som dækker afdrag på lån og herudover giver plads investeringer på ca. 30 mio. kr. i hvert af pr. år suppleret af en gennemsnitlig kassebeholdning ved udgangen af 2014 på 75 mio. kr. Den lokale konsolideringsstrategi fra 2010 blev endvidere opretholdt med fortsat krav om arbejde med bl.a.: Proaktiv økonomistyring Servicepasninger og omstrukturering på de sociale specialområder Effektiviseringsstrategi Strukturpasninger på de store serviceområder i byrådsperioden Ejendoms- og investeringsstrategi. Samlet set forudsætninger tet for perioden og grundvilkår for regnskabet

11 Mål og evaluering Ansvaret for de enkelte politikområder i Sorø Kommune er fordelt mellem de politiske udvalg. Der udarbejdes hvert år en aftale om konkrete indsatser og mål mellem hvert udvalg og direktionen. Disse aftaler indgår som en del af vedtagelsen for det kommende år. I løbet af aftaleåret aflægger direktionen status på de opsatte mål i forbindelse med de tre status. Endvidere følger direktionen op på aftalerne fagudvalg og økonomiudvalg ved årets udgang. Disse opfølgningssager behandles særskilt men samtidigt med regnskabssagen og sagerne vedr. overførsler af mer- eller mindreforbrug. Opfølgningssagerne tager bl.a. afsæt i opfølgningserklæringer og dialogberetninger på niveau 2 og 3 i kommunens aftalehierarki. Opfølgning og den administrative indsling overførsler sker samtidigt, således af administration og politiske udvalg kan vurdere overførslerne set i lyset af opfyldelsen på mål og indsatserne indenfor de respektive politikområder. På denne baggrund er de forventede driftsoverførsler fra og videre frem opgjort netto 29,0 mio. kr. 11

12 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i hele mio. kr sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 3) Primo korrektion jf. balancen Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger Primo korrektion jf. balancen Balance, passiv Egenkapital Primo korrektion jf. balancen Hensatte forpligtigelser 1) Primo korrektion jf. balancen -3-1 Langfristet gæld inkl. leasingforpligtelse heraf ældreboliger Kortfristet gæld 2) Primo korrektion jf. balancen 7 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) (inkl. deponeringer) Likvid beholdning pr. indbygger (kr.) (inkl. deponeringer) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning ifølge : Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) (indbyggertal betalingskommune - primo året) Udskrivningsprocent kommuneskat 26,40 26,40 26,40 26,40 26,39 Grundskyldspromille 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 Indbyggertal ultimo året ) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af yderligere hensatte forpligtigelser 2) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af feriepengeforpligtigelse frivilligt fra regnskab 2010 dog fortsat hermed. 3) Pr. 1. januar 2010 er regnskabspraksis omkring bunkning af aktiver ændret. Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. Positive tal angiver indtægt og aktiv Negative tal angiver udgift og passiv. 12

13 Anvendt regnskabspraksis Generelt Sorø Kommunes regnskab aflægges i henhold gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og ssystem for kommuner. et aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår lige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og ssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. smaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold foregående år Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra ØIM i Budget og ssystem for kommuner. Det specielt nye i 2011 har været udvidet krav løbende og regnskabsopfølgning på en række områder inkl. aflæggelse af halvårsregnskabet pr Der er kommet nye informationskrav om brug af finansielle instrumenter og lån i udlands valuta. Sidstnævnte indarbejdes i noter og bemærkninger under politikområdet renter og finansiering. Så grundlæggende er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 13

14 Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter ved udgangen af februar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med tet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. De faglige resultater og aktivitetsniveauet fastsættes i tet og er efterfølgende det grundlæggende niveau i regnskabet. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. I forbindelse med 2012 blivelsen er der ansøgt og meddelt skud som vanskelig slet kommune på samlet set 16 mio. kr. Heraf er de 10 mio. kr. udbetalt som ekstraordinært særskud først i oktober måned, i regnskabsåret Oplyst som ok fra ministeriets side såfremt det regnskabsforklares. Det ekstraordinære særskud samt de ekstraordinære kurstab i 2011, er grundlæggende valgt indarbejdet i regnskabsopgørelsens ordinære driftsresultat og er supplerende forklaret i noter og bemærkninger under politikområdet renter og finansiering. Bemærkninger regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabs-beløb. Ud fra væsentlighedskriterier udarbejdes der bemærkninger driftsindtægter og udgifter i forhold det oprindelige minimum på bevillingsniveau jf. tet. Der skal også udarbejdes bemærkninger regnskabet i fælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. 14

15 Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af ØIM fastsat formkrav, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret løbende over tid. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet anskaffelsen ind det tidspunkt, hvor aktivet er klar at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 ejendoms-vurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider er fastlagt følgende: Aktivtype Bygninger Tekniske anlæg, maskiner mv. Inventar, it-udstyr mv. Lejede lokaler mv. Levetider år 5-40 år 3-10 år Over 10 år eller over kontraktperioden Såfremt der er afveget fra levetiden udmeldt af ØIM, er dette anført som note anlægget i anlægskartoteket. For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. 15

16 Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes kostprisen. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktier Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som kommunen har medejerskab, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) hvor der ikke er en bestemmende indflydelse optages anskaffelsespris. Finansielle anlægsaktiver langfristede godehavender Tilgodehavender er optaget i balancen nominel værdi under de respektive regnskabs-poster her. Der nedskrives imødegåelse af forventede tab på kort sigt på de krævede områder. Ændringer i det forventede tab på godehavender foretages via egenkapitalens balancekonto. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der foretages registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år år. Varelagre mellem kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver - fysiske aktiver salg Grunde og bygninger salg er reguleret forventet salgspris ultimo året. Fysiske aktiver salg måles kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der kan foretages regulering den forventede salgspris. Omsætningsaktiver - godehavender Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver - godehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Omsætningsaktiver - værdipapirer Værdipapirer i form af pantebreve indregnes anskaffelsespris eller nominelle værdi. Likvide beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer indregnes nominel værdi. Eventuel valuta og øvrige værdipapirer i depot indregnes dagsværdien (kursen) på balancedagen. Egenkapital 16

17 I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ØIM. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. ØIM har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente jf. anbefalingerne fra KL. Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier enkeltpersoner i henhold social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser og arbejdsskade forpligtelser indregnes på balancen den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser forlods/primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres kursen ultimo regnskabsåret. Kortfristet gæld Kortfristet gæld pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale med ret ferie med løn i forhold en gennemsnitsbetragtning for kommunens ud fra antal årsværk, en opgørelse af det gennemsnitlige antal skyldige feriedage pr. årsværk og gennemsnitlig udgift pr. skyldig feriedage. Noter driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter og bilag med bemærkninger henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ØIM har slet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 17

18 Driftsregnskab - sopgørelse Note sopgørelse I kr. Budget A. Det skattefinansierede område Indtægter 1 Skatter Tilskud og udligning Købsmoms Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed) 3 Administration Bolig og erhvervsudvikling Borgerservice Arbejdsmarkedsindsats Overførselsindkomster Beredskabet Vej og Park Trafik og infrastruktur Miljø og naturbeskyttelse Ejendomscenter_ Ejendomscenter_ Folkeskoler inkl. SFO Ungdomsskole og klubber Vidtgående specialundervisning Specialundervisning for voksne Ungdomsuddannelser Pasningsområdet for 0-5 årige Foranstaltningsområdet Familierådgivningen Kultur og fritid Forebyggende sundhedsindsats Pleje og ældreomsorg Voksen og handicapområdet Integration Driftsudgifter i alt (ekskl. Forsyningsvirksomhed) Driftsresultat før finansiering Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Administration anlæg Bolig og erhvervsudvikling anlæg Beredskabet anlæg Bosætningskampagne - anlæg Trafik og infrastruktur anlæg Miljø og naturbeskyttelse anlæg Ejendomscenter anlæg Folkeskoler inkl. SFO anlæg Ungdomsskole og klubber - anlæg Pasningsområdet for 0-5 årige anlæg Kultur og fritid anlæg Forebyggende sundhedsindsats Pleje og ældreomsorg Anlægsudgifter i alt (ekskl.forsyningsvirksomhed) RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder 30 Drift (netto) - intern varmeforsyning Drift (netto) - renovationsområdet Anlæg (netto) - renovationsområdet RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) 1) ) Og i øvrigt med sammenhæng fra Driftsregnskab sopgørelse Finansieringsoversigt i bilag 1 Positive tal angiver indtægt/aktiv Negative tal angiver udgift/passiv. 18

19 Bilag 1 - Finansieringsoversigt BILAG 1 Finansieringsoversigt I hele kr. Budget Likvide beholdninger ultimo Primo korrektion ) Likvide beholdninger primo Tilgang af likvide aktiver: vs. regnskab +/- Årets resultat 1) /- Lånoptagelse 5) /- Øvrige finansforskydninger 4) Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån 5) Ændring i likvide beholdninger 3) Værdireguleringer direkte på balancen fra formueforvaltningen Likvide beholdninger ultimo Bunden likviditet fra deponeringer Bunden likviditet ultimo Primo korrektion ) Bunden likviditet primo Ændringer i 2011: Forhøjet deponering vedrørende renovationsområdet med baggrund i regnskabsresultatet for 2010 Frigivet deponering vedr. anlæg fra kvalitetsfondsområdet fra Ny ramme i Frigivet deponering fra låneindfrielse i Sorø Forsyning A/S Øget deponering vedr. finansiering af ombygningen på Røde Kors Børnehus i Fjenneslev Frigivet deponering vedr. finansiering af ombygningen på Røde Kors Børnehus i Fjenneslev, fra ledig låneramme i 2010 og 2011 Deponering på ny vedr. anlæg på kvalitetsfondsområdet, efter at rammen er opgjort ultimo Ændringer i alt i 2011: Bunden likviditet ultimo Likviditet i alt primo Likviditet i alt ultimo Styrket likviditet fra året ) Sammenhæng fra Driftsregnskab sopgørelse Finansieringsoversigt 2) Deponeringer vedr. kvalitetsfonds- og renovationsområdet for 8,106 og 2,166 mio. kr. 3) Sammenhæng note 34 4) Sammenhæng note 35 5) Sammenhæng note 36 Positive tal angiver indtægt/aktiv Negative tal angiver udgift/passiv. Som en konsekvens af årets resultat viser regnskabets finansielle del således at den likvide beholdning i løbet af 2011 er styrket med i alt 34,3 mio. kr. Fratrækkes den forventede likviditetsstyrkelse ifølge det oprindelige, udgør forbedringen 18,9 mio. kr. 19

20 Heraf udgør de faktisk givne lægsbevillinger netto kassen 8,2 mio. kr. således at den reelle likviditetsstyrkelse udgør 10,7 mio. kr. De tidsmæssige forskydninger fra afholdelse af anlægsudgifter hjemtagelsen af byggekreditter i efterfølgende kvartal i et omfang af 7,8 mio. kr. ultimo året har ikke påvirket likviditeten Tages der hensyn sidstnævnte er der sammenhæng resultatopgørelsens samlede resultat der viser en forbedring på 16,4 mio. kr. i forhold det korrigerede. Kommunens disponible likviditet den 31.december 2011 var således negativ med 11,5 mio. kr. Her kan lægges en positiv bunden likviditet på 42,2 mio. kr. en samlet positiv likviditet på 30,7 mio. kr. Den bundne likviditet forventes frigivet primo i årene 2012 og Pr er den bundne likviditet således reduceret 16,5 mio. kr. Kravet kommunerne er grundlæggende en gennemsnitlig disponible likviditet de seneste 365 dage over nulpunktet. Sidstnævnte har været opfyldt i hele 2011 jf. nedenstående tabel fra den løbende likviditetsprognose. Likviditet Prognose Kassekreditregel Faktiskkassebeholdning Den 31. december 2011 har den gennemsnitlig disponibel likviditet det seneste år været på 51,4 mio. kr. Tillægges den bundne likviditet udgør beløbet 90,2 mio. kr. på året sidste dag. Supplerende her er udviklingen i den gennemsnitlige likviditet i 2011 afdækket fremadrettet for perioden og konstateret indenfor de politiske målsætninger om en forventet gennemsnitlig likviditet på over 75 mio. kr. ved udgangen af året Den anvendte likviditetsprognose fra 2011 har således vist sig som anvendelig med en afbalanceret robusthed. Ellers er der er grundlæggende indenfor for året 2011 handlet på konstaterede overskridelser med inddækning via andre områder indenfor de enkelte udvalg. Kommunen er dog som mange andre i 2011 blevet udfordret på det finansielle område vedrørende skatter, skud og udligning. I 2011 har specielt efterreguleringer og midtvejsreguleringer på bl.a. beskæftigelsesområdet haft et væsentligt omfang, som end ikke et ekstraordinært modtaget særskud fra staten har kunnet inddække. Supplerende her kommer merudgifter renter og specielt kurstab fra både formuepleje og gældspleje som i et vist omfang også har været af ekstraordinær karakter i Og endeligt har der i 2011 været forsinkelser anlægsmæssigt specielt vedrørende skolebyggerierne med godkendte låneoverførsler fra følge. 20

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere