Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr."

Transkript

1 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder m.fl. om ansvars- og opgavefordeling i forbindelse med det praktikpladsopsøgende arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Særlige opmærksomhedspunkter som følge af trepartsaftalen 3. Erhvervsskoler, herunder praktikcentre 4. Faglige udvalg 5. Lokale Uddannelsesudvalg 6. Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 7. Andre aktører 8. Oversigt over love og bekendtgørelser 1. Indledning Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i august 2016 en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Det indgår i trepartsaftalen, at praktikcentrenes og erhvervsskolernes færdigheder i forbindelse med koordinering og gennemførelse af det praktikpladsopsøgende arbejde skal styrkes. Ligeledes skal arbejdsdelingen mellem de forskellige aktører i det praktikpladsopsøgende arbejde tydeliggøres med henblik på fokusering af de enkelte aktørers indsats. Som led i gennemførelsen af aftalen har Undervisningsministeriet udarbejdet denne vejledning til erhvervsskolerne, herunder praktikcentrene, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg, Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder og øvrige aktører om opgave- og ansvarsfordelingerne på praktikpladsområdet. I vejledningen gennemgås regler på lov- og bekendtgørelsesniveau for de nævnte aktører. Der er i afsnit 8 indsat links til de relevante love og bekendtgørelser, som er gældende på tidspunktet for udsendelsen af vejledningen. I det omfang, det er relevant, er afsnittet om hver af aktørerne underopdelt på: Vejledning af praktikpladssøgende Formidling af praktikpladser Opsøgende virksomhed over for arbejdsgivere Godkendelse af virksomheder Side 1 af 12

2 2. Særlige opmærksomhedspunkter som følge af trepartsaftalen Trepartsaftalen sætter fokus på dels det praktikpladsopsøgende arbejde, dels på, at skoler, praktikcentre og elever er forpligtet til at opsøge og anvende alle udbudte praktikpladser. Ministeriet gør her særligt opmærksom på, at kravet til at være aktivt praktikpladssøgende udstrækkes til at omfatte elever, som er i de sidste 8 uger af grundforløbets 2. del og som ikke har en uddannelsesaftale. Det fremgår af 103 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Ministeriet gør herudover særligt opmærksom på, at nogle uddannelser dimensioneres med praktikpladskrav. Desuden dimensioneres nogle uddannelser, så det er muligt at optage et antal elever inden for en kvote ud over de elever, som optages på baggrund af en uddannelsesaftale. Alle uddannelser med adgangsbegrænsning fremgår af bilag 8 Uddannelser med dimensionering af adgangen til grundforløbets 2. del i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Det følger af de almindelige regler om vejledning af praktikpladssøgende, at skolerne skal vejlede mulige elever om disse uddannelser og formidle praktikpladser. Da elever uden uddannelsesaftale enten ikke har adgang til grundforløbets 2. del, eller har adgang inden for den fastsatte kvote, bør skolerne udvikle modeller for, hvordan praktikpladser kan formidles til eleverne. Det skal indgå i udviklingen af det praktikpladsopsøgende arbejde, at skolerne har kontakt til elever, som er i grundforløbets 1. del og derfor kan bistå med formidling af praktikpladser som en del af den løbende kontakt med eleven. Det skal endvidere indgå i udviklingen af det praktikpladsopsøgende arbejde, at skoler skal bistå andre unge, som ønsker at begynde på en disse uddannelser, med formidling af praktikpladser. Skolerne skal etablere et hensigtsmæssigt samarbejde indbyrdes og med de faglige udvalg om formidling af praktikpladser til praktikpladssøgende, der ikke selv har kunnet skaffe sig en praktikplads. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg har et selvstændigt ansvar for, at der er praktikpladsmuligheder i uddannelserne. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Desuden skal de faglige udvalg kontakte de godkendte virksomheder med passende mellemrum for at sikre den bedst mulige anvendelse af virksomhedernes potentiale som praktikvirksomhed. Side 2 af 12

3 3. Erhvervsskoler, herunder praktikcentre Hvad siger reglerne? Henvisning til reglerne Vejledning af praktikpladssøgende Skolerne skal tilbyde vejledning til de praktikpladssøgende, herunder praktikpladssøgende elever i grundforløbet, praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb, som ikke er i skolepraktik, og praktikpladssøgende i skolepraktik. Formålet er at sætte eleverne i stand til at vurdere deres muligheder for at opnå en praktikplads, så de kan træffe et kvalificeret valg på et realistisk grundlag. Vejledningen skal omfatte fyldestgørende oplysninger om den aktuelle uddannelses- og arbejdsmarkedssituation både lokalt og på landsplan, herunder oplysninger om alternative uddannelsesmuligheder både i de uddannelser, der kræver praktikplads efter lov om erhvervsuddannelser og de i de uddannelser, der ikke kræver det. Formålet med vejledningen er at styrke de praktikpladssøgendes forudsætninger for selv at søge praktikpladser og andre uddannelsesmuligheder. Vejledningen omfatter bl.a. udarbejdelse af ansøgninger og CV, deltagelse i ansættelsessamtaler, samt brug af Skolerne skal samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og andre myndigheder og institutioner, der administrerer vejledningsordninger, der har betydning for elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. erhvervsuddannelser Formidling Praktikpladser formidles af skoler m.v., som udbyder et grundforløbs 2. del, og af praktikcentre. Ved formidling af praktikpladser skal skolen forsøge at opfylde de praktikpladssøgendes uddannelsesønsker, herunder informere eleverne om alle relevante praktikpladser på Formidlingen af praktikpladser omfatter alle praktikpladssøgende elever, herunder praktikpladssøgende elever i grundforløbet, praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb, som ikke er i skolepraktik, og praktikpladssøgende i skolepraktik. Ved formidling af praktikpladssøgende til en virksomhed skal skolen samtidig underrette virksomheden om den konkrete henvisning. Skolen skal anmode virksomheden om at underrette skolen om resultatet af henvisningen, herunder om henvisningen har resulteret i, at den pågældende har opnået en praktikplads. Lov om erhvervsuddannelser - 43, stk. 1 og 66 b erhvervsuddannelser Side 3 af 12

4 Skolerne skal samarbejde indbyrdes og med de faglige udvalg om formidling af praktikpladser til praktikpladssøgende. Skolerne og de faglige udvalg samarbejder om vedligeholdelse af Skolerne skal til brug for praktikpladsformidlingen og til belysning af praktikpladssituationen tilvejebringe relevante oplysninger om: 1. praktikpladssøgende (fx uddannelsesmæssig baggrund, uddannelsesønsker og geografisk fordeling) 2. godkendte praktikpladser (uddannelsesmæssige muligheder og geografisk fordeling) 3. praktikpladsmuligheder i ikke-godkendte virksomheder, som antages at kunne opfylde betingelserne for hel eller delvis godkendelse. Oplysningerne indhentes i samarbejde med de faglige udvalg eller lokale uddannelsesudvalg, hvis de er bemyndiget hertil af det faglige udvalg. erhvervsuddannelser - 48, stk. 1 erhvervsuddannelser - 48, stk. 2 erhvervsuddannelser - 49 Opsøgende virksomhed Det påhviler skolerne m.v. at udføre praktikpladsopsøgende virksomhed med henblik på fremskaffelse af praktikpladser. Se også i afsnit om tilskud. Erhvervsskolerne skal i samarbejde med følgende parter foretage praktikpladsopsøgende arbejde: de faglige udvalg de lokale uddannelsesudvalg kommuner regionale arbejdsmarkedsråd andre relevante samarbejdspartnere Skolerne kan aftale en indbyrdes arbejdsdeling mellem samarbejdsparterne. Erhvervsskolernes opsøgende arbejde kan foregå gennem: virksomhedsbesøg information om de praktikpladssøgendes kvalifikationer og uddannelsesønsker orienterende møder anden systematisk indsats Lov om erhvervsuddannelser - 43, stk. 1 erhvervsuddannelser - 50, stk. 1 erhvervsuddannelser - 50, stk. 2 Side 4 af 12

5 Erhvervsskolernes opsøgende arbejde skal omfatte både godkendte og ikke-godkendte virksomheder. For de ikke-godkendte virksomheder omfatter arbejdet med de lokale uddannelsesudvalgs medvirken tillige undersøgelse af mulighederne for at opnå det faglige udvalgs godkendelse af virksomheden som praktikplads, herunder mulighederne for efterfølgende uddannelsesaftaler. erhvervsuddannelser - 50, stk. 3 Tilskud Staten yder tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder. Der ydes et tilskud pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser eller som kommer i praktik i udlandet. Der ydes dog ikke tilskud for elever inden for social- og sundhedsuddannelsesområdet. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Der ydes heller ikke tilskud for delaftaler under skolepraktik. Retten til tilskud bortfalder, hvis uddannelsesaftalen eller praktikken i udlandet ikke får en varighed på mindst 3 måneder. Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - 12 c, stk. 1 Tilskud ydes på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution. Måltallet for den enkelte institution beregnes som en procentdel af antallet af tilskudsudløsende uddannelsesaftaler i det seneste kalenderår. Måltallet fastsættes til 100 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler for institutionen i det seneste kalenderår. Tilskuddet forhøjes, når institutionen har opfyldt det årlige måltal. Tilskud pr. uddannelsesaftale til og med måltallet er fastsat til kr. på finansloven for 2018, mens tilskud over måltallet er fastsat til kr. pr. uddannelsesaftale i Staten yder tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre institutioner for formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev de seneste fem år. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Der ydes ikke tilskud for delaftaler. Retten til tilskud bortfalder, hvis uddannelsesaftalen ikke får en varighed på mindst 3 måneder. Tilskuddet er på finansloven for 2018 fastsat til kr. pr. uddannelsesaftale. Staten yder endvidere tilskud til skoler for hvert uddannelsesforhold, der etableres med en virksomhed i udlandet. Uddannelsesforholdet skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed. Tilskuddet er på finansloven for 2018 fastsat til kr. pr. uddannelsesaftale Ordningen administreres af AUB efter AUB s gældende regelsæt for præmie til skoler, der finder uddannelsesforhold i udlandet. Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - 12 c, stk. 2 Finanslovens Tilskud til praktik i udlandet. Side 5 af 12

6 Til skoler kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter ansøgning yde støtte til udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af praktikaftaler i udlandet for elever uden en uddannelsesaftale med en dansk arbejdsgiver. udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - 19 Støtten udbetales som en præmie til skolen for hver indgået praktikaftale af mindst 3 måneders varighed. Præmien udgør kr. pr. praktikaftale med varighed mellem 3 måneder og til og med 1 år og kr. pr. praktikaftale med varighed over 1 år. Har en elev flere på hinanden følgende praktikaftaler med den samme udenlandske arbejdsgiver, betragtes hele perioden under et. Godkendelse af virksomheder En erhvervsskole, hvis bestyrelse er sammensat efter reglerne i 5, stk. 2 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, kan godkende en virksomhed til at gennemføre praktikuddannelse for den enkelte elev. En afgørelse af, om en virksomhed kan godkendes som praktiksted, træffes på grundlag af en vurdering af, om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat og om virksomheden kan give elever tilfredsstillende oplæringsforhold. Skolens afgørelse skal bygge på en konkret vurdering af uddannelsesmulighederne for en bestemt elev. Godkendelsen kan omfatte en eller flere, herunder alle, praktikperioder i uddannelsen. Skolens afgørelse træffes på grundlag af principper for godkendelse, som skolen har fastsat efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Skolen underretter det faglige udvalg om godkendelsen. Regler om de faglige udvalgs finder også anvendelse for skolens afgørelse. Skolens afgørelse kan indbringes for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Hvis skolen ved registrering af en uddannelsesaftale konstaterer, at virksomheden ikke er godkendt, skal skolen rette henvendelse til det faglige udvalg, eller træffe afgørelse om godkendelse af virksomheden. Lov om erhvervsuddannelser - 31, stk. 3 Lov om erhvervsuddannelser - 46, stk. 1 Lov om erhvervsuddannelser - 46, stk. 2 erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder - 1 erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder - 2 erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder - 3 erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder - 4 Side 6 af 12

7 Skoler kan udlevere ansøgningsskemaer til virksomheder om at blive godkendt. Desuden tilbyder skolen virksomheden bistand med ansøgning og besvarelse af oplysningsskemaet. de faglige som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser - 3, stk Faglige udvalg Hvad siger reglerne? Henvisning til reglerne Opsøgende virksomhed De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomhederne virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et fagligt udvalg kan forlange alle oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedens uddannelsesmæssige muligheder. De faglige udvalg skal foretage opsøgende virksomhed. Det opsøgende arbejde skal både omfatte godkendte og ikke-godkendte virksomheder inden for udvalgets område. Udvalget vejleder virksomhederne om de forskellige muligheder for at indgå uddannelsesaftaler. De faglige udvalg skal kontakte de godkendte virksomheder med passende mellemrum for at sikre den bedst mulige anvendelse af virksomhedernes potentiale som praktikvirksomhed. Lov om erhvervsuddannelser - 43, stk. 2 erhvervsuddannelser - 51, stk. 1 erhvervsuddannelser - 51, stk. 2 Tilskud Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse m.v. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne. Udvalgene samarbejder med institutionerne og de lokale og regionale interessenter herom. Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, 12 b, stk. 1 udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg - 1 Side 7 af 12

8 De aktiviteter, der kan søges tilskud til, omfatter projekter, kampagner og opsøgende arbejde med det formål at fremme indgåelse af uddannelsesaftaler mellem elever i erhvervsuddannelserne og praktikvirksomheder, nedbringe optaget af elever i skolepraktik og mindske antallet af ubesatte praktikpladser. Aktiviteterne skal ligge inden for et eller flere af følgende indsatsområder: uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på praktikpladser eller på elever, virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted eller har færre elever, end virksomheden er godkendt til, forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet, elevgrupper, som har særligt svært ved at skaffe sig en praktikplads. udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg - 2 Det er en betingelse for, at AUB kan yde tilskud, at AUB vurderer, at aktiviteten vil kunne resultere i en forøget indgåelse af uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler. Godkendelse af virksomheder Det faglige udvalg træffer afgørelse om. Lov om erhvervsuddannelser - 46, stk. 1 Afgørelsen træffes inden for udvalgets område på grundlag af en konkret vurdering af, om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i vedkommende uddannelsesbekendtgørelse, og om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. Udvalgets afgørelse træffes på grundlag af ansøgning fra en virksomhed, eventuelt indsendt gennem en erhvervsskole. Det faglige udvalg skal straks efter ansøgningens modtagelse søge at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for godkendelsesspørgsmålets afgørelse. faglige erhvervsuddannelse - 1 faglige erhvervsuddannelse - 2 Side 8 af 12

9 De oplysninger om virksomheden, som det faglige udvalg finder nødvendige for afgørelsen, og som udvalget ikke allerede er i besiddelse af eller umiddelbart kan få fra det lokale uddannelsesudvalg, tilvejebringes ved virksomhedens besvarelse af et oplysningsskema. Oplysningsskemaet udleveres af det faglige udvalg eller en erhvervsskole. Skolen tilbyder virksomheden bistand med ansøgning og besvarelse af oplysningsskemaet. Hvis oplysningsskemaets besvarelse ikke giver det faglige udvalg fyldestgørende grundlag for afgørelsen af godkendelsesspørgsmålet, træffer udvalget afgørelse om, hvorledes de supplerende oplysninger skal tilvejebringes. Det kan ske ved Mundtlig eller skriftlig kontakt med virksomheden At indhente en udtalelse fra skolen eller det lokale uddannelsesudvalg, eller Efter aftale med virksomheden at undersøge denne gennem en besigtigelse, eventuelt ved det lokale uddannelsesudvalg. faglige erhvervsuddannelse - 3 Det faglige udvalg træffer hurtigst muligt afgørelse og afgørelsen skal foreligge inden for 2 uger. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal det faglige udvalg underrette virksomheden om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge. Det faglige udvalgs godkendelse skal i almindelighed gå ud på, at virksomheden godkendes, eventuelt for en bestemt periode, for et eller flere nærmere angivne uddannelsesforhold eller på betingelse af, at virksomheden fortager nærmere angivne foranstaltninger. Hvis det faglige udvalg undtagelsesvist ikke kan godkende en virksomhed, jf. ovenfor, træffer det faglige udvalg afgørelse om, at virksomheden ikke kan godkendes som praktiksted. En godkendelse kan være begrænset til at angå bestemte dele af en erhvervsuddannelse eller et speciale. Godkendelsen kan være betinget af, at eleven modtager supplerende uddannelse på skole eller i en anden virksomhed. Udvalget skal da, eventuelt ved samarbejde med skole eller lokalt uddannelsesudvalg, søge at formidle, at sådan supplerende uddannelse, herunder ved kombinationsaftale, kan etableres. Det faglige udvalgs afgørelse kan af virksomheden indbringes for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. faglige erhvervsuddannelse - 4 faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelse - 5 faglige erhvervsuddannelse - 6 Side 9 af 12

10 Det faglige udvalg offentliggør på internettet oplysninger om de virksomheder, som udvalget har godkendt, p.t. på som skolerne og de faglige udvalg samarbejder om vedligeholdelsen af. Offentliggørelsen skal som minimum indeholde oplysninger om: 1) Virksomhedens navn. 2) Adresse. 3) Praktikstedets adresse. 4) Hvilken uddannelse godkendelsen omfatter. 5) Godkendelsens nærmere indhold, jf. 5, stk. 1, 3 og 4. Hvis det faglige udvalg tilbagekalder en godkendelse, skal udvalget straks fjerne godkendelsen fra fortegnelsen. Lov om erhvervsuddannelser - 31, stk. 2. erhvervsuddannelser - 48, stk. 2 faglige erhvervsuddannelse - 6 a, stk. 3 faglige erhvervsuddannelse - 6 a, stk. 1 og 2 5. Lokale uddannelsesudvalg Hvad siger reglerne? Opsøgende virksomhed De lokale uddannelsesudvalg skal virke for, at der oprettes det antal praktikpladser, der er behov for. Se også under faglige udvalg. Skolernes opsøgende arbejde skal som nævnt i afsnittet om skolerne omfatte både godkendte og ikke-godkendte virksomheder. For de ikkegodkendte virksomheder omfatter arbejdet med de lokale uddannelsesudvalgs medvirken tillige undersøgelse af mulighederne for at opnå det faglige udvalgs godkendelse af virksomheden som praktikplads og mulighederne for efterfølgende uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler m.v. Henvisning til reglerne Lov om erhvervsuddannelser - 43, stk. 2 erhvervsuddannelser - 50, stk. 3 Side 10 af 12

11 Tilskud De lokale uddannelsesudvalg kan søge om tilskud fra AUB til opsøgende virksomhed, jf. beskrivelsen under de faglige udvalg. De lokale uddannelsesudvalg indsender ansøgning om tilskud via det landsdækkende faglige udvalg på det pågældende uddannelsesområde. Det faglige udvalg påtegner ansøgningen med dets udtalelse om, hvorvidt ansøgningen kan anbefales Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, 12 b, stk. 1 udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Hvad siger reglerne? Faglige udvalgs og skolers afgørelse i henhold til 46 i lov om erhvervsuddannelser om, at en virksomhed ikke kan godkendes som praktiksted, kan af virksomheden indbringes for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder, hvis afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Henvisning til reglerne Lov om erhvervsuddannelser - 47, stk. 1 Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomhed Andre aktører Hvad siger reglerne? Skolerne skal i samarbejde med de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og andre relevante samarbejdspartnere foretage praktikpladsopsøgende arbejde. Skolerne kan aftale en arbejdsdeling mellem samarbejdsparterne. Andre aktørers deltagelse i det praktikpladsopsøgende arbejde påvirker ikke ansvarsfordelingen, som den er beskrevet i love og bekendtgørelser Henvisning til reglerne erhvervsuddannelser - 50, stk. 1 Side 11 af 12

12 8. Oversigt over love og bekendtgørelser Nedenfor er oversigt over love og bekendtgørelser, som er nævnt i vejledningen, inkl. link til Retsinformation. Bemærk, at der kan være foretaget ændringer til lovene og bekendtgørelserne, se boksen Senere ændringer til forskriften i visningen i Retsinformation. Love: Lov om erhvervsuddannelser (LBK nr. 271 af 24. marts 2017) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (LBK nr af 29. november 2017) Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (LBK nr. 95 af 26. januar 2017) Bekendtgørelser: erhvervsuddannelser (BEK nr. 4 af 3. januar 2018) erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder (BEK nr. 50 af 21. januar 1997) de faglige som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser (BEK nr. 26 af 15. januar 1991) Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder (BEK nr af 13. december 2007) udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (BEK nr af 27. november 2017) udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (BEK nr. 498 af 19. maj 2017) Side 12 af 12

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Afdeling: Sekretariatet Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen Journal nr.: 17/ Dato: 2. maj 2017 Telefon:

Afdeling: Sekretariatet Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen Journal nr.: 17/ Dato: 2. maj 2017 Telefon: Afdeling: Sekretariatet Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen Journal nr.: 17/13913 E-mail: jsj@rsyd.dk Dato: 2. maj 2017 Telefon: 2920 1050 Notat Bilag 1 Indsatsen for flere praktikpladser i Region Syddanmark

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag LBK nr 784 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.73M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG De lokale uddannelsesudvalgs opgaver i forhold til praktikcentret De lokale uddannelsesudvalgs ansvar for deres elever i skolepraktik Det lokale uddannelsesudvalgs

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Social klausul vedr. private udbyderes elevforpligtelser I forbindelse med udbud af praktisk og personlig hjælp i Københavns Kommune har Grunduddannelse

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV Velfærdsaftalen: Uddannelse til alle 95% af en ungdomsårgang gennemfører ungdomsuddannelse i 2015 Kommunernes ansvar Erhvervsuddannelserne skal fornys: o Rummelighed o

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om "En styrket uddannelsesgaranti"

2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om En styrket uddannelsesgaranti Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator og -assistent

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator og -assistent Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for og -assistent Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Reglerne om klager i forbindelse med skolens afgørelser findes i Erhvervsuddannelsesloven

Reglerne om klager i forbindelse med skolens afgørelser findes i Erhvervsuddannelsesloven Klagevejledning Som elev kan du klage over SOSU C s afgørelser. Du skal være opmærksom på, at det er dig som elev, der kan klage. Hvis du er undergivet forældremyndighed, kan klagen indgives af den, der

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Der er jf. aftalen om flere praktikpladser i kommuner og regioner følgende betingelser for hhv. kommuner og regioners efterlevelse af aftalen:

Der er jf. aftalen om flere praktikpladser i kommuner og regioner følgende betingelser for hhv. kommuner og regioners efterlevelse af aftalen: Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 K. København K. Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Opgørelse af Aftale mellem regeringen, KL og Danske

Læs mere

Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed?

Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed? Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUB-bidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. Hvilke

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED?

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUBbidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. HVILKE

Læs mere

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED?

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUBbidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. HVILKE

Læs mere

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Kopi til Danske Erhvervsskoler - Ledernes, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. Lovforslag nr. L 85 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. Lovforslag nr. L 85 Folketinget Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2016-17 Fremsat den 17. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

af kompetencer ift. en ønsket uddannelse forud for et endeligt valg af uddannelsesretning.

af kompetencer ift. en ønsket uddannelse forud for et endeligt valg af uddannelsesretning. DSULO 5HVXOWDWDIVDPWDOHUPHGDUEHMGVPDUNHGHWVSDUWHURPIRUQ\HOVHDIYHN VHOXGGDQQHOVHVSULQFLSSHWRJQ\HO VQLQJHULVWHGHWIRUVNROHSUDNWLN)L QDQVORYVDIWDOHQVIDVH %DJJUXQGHQIRUVDPWDOHUQH Finanslovsaftalen for 2003

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541 Til Praktikcentre / Erhvervsskoler Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om praktikpladsinitiativerne

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere